У нас уже 27460 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Количество страниц 210
ВУЗ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Год сдачи 2008
Содержание ЗМІСТ
Вступ 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні та прикладні аспекти запобігання банкрутству підприємств 10
1.1. Сутність та причини банкрутства підприємств 10
1.2. Державне регулювання банкрутства в Україні 34
1.3. Порівняння національного та світового досвіду у сфері
запобігання банкрутству підприємств 45
Висновки до розділу 1 73

РОЗДІЛ 2. Ідентифікація та оцінювання ризиків банкрутства підприємств 75
2.1. Класифікація ризиків, що зумовлюють банкрутство підприємств 75
2.2. Ідентифікація ризиків банкрутства підприємств 93
2.3. Кількісне оцінювання ризиків банкрутства підприємств 112
Висновки до розділу 2 123

РОЗДІЛ 3. Формування системи запобігання банкрутству підприємств та її організаційно-інформаційне забезпечення 126
3.1. Елементи системи запобігання банкрутству
підприємств 126
3.2. Управління економічними ризиками 144
3.3. Інформаційне забезпечення системи запобігання банкрутству підприємств 160
Висновки до розділу 3 170

Висновки 173
Додатки 179
Список використаної літератури 194

ВСТУП
Актуальність теми. Розвиток ринкової економіки неможливий без формування ефективного інституту запобігання банкрутству. Рівень ефективності інституту запобігання банкрутству в економіці країни визначається його здатністю забезпечувати розвиток вільної конкуренції, сприяти подоланню структурних та галузевих диспропорцій, активізувати інноваційні процеси, спонукати підприємства адекватно формувати елементи запобігання банкрутству, зумовлювати необхідність розробки загальнонаціональних стратегій підтримки вітчизняних виробників та становлення пріоритетів розвитку економіки, а найголовніше – бути основним індикатором у процесі природного відбору на ринкових засадах окремих видів продукції, підприємств, галузей економіки. Особливо актуальним питання банкрутства є для вітчизняної машинобудівної промисловості, більшість підприємств якої під час економічної кризи 90-х років минулого століття збанкрутували або опинилися на межі банкрутства.
Сучасний інститут запобігання банкрутству, як явище, в українській економіці не має глибокого коріння. В Україні відсутній достатній досвід для формування ефективних механізмів запобігання банкрутству, не накопичено підприємницької практики застосування інструментів запобігання банкрутству, що створює перешкоди для формування ефективного вітчизняного інституту запобігання банкрутству. Аналізуючи світову практику формування та розвитку інституту запобігання банкрутству, доцільно зазначити, що він є одним із найгнучкіших та найдинамічніших елементів як ринкової економіки, так і законодавства західних країн.
Ставлення до банкрутства в українському суспільстві, зокрема й у бізнес-середовищі, є переважно негативним. По-перше, через те, що він є новим і незнайомим для більшості людей. По-друге, банкрутство часто використовується в українських реаліях ведення бізнесу у приватних інтересах: для зміни форми власності, перерозподілу майна, обману партнерів по бізнесу, захоплення ресурсів тощо. Тому завдання розробки елементів вітчизняного інституту запобігання банкрутству є актуальним та потрібним. Особливо гостро стоїть потреба формування надійних та ефективних елементів запобігання банкрутству підприємств, зважаючи на високий рівень ризику та невизначеність підприємницької діяльності.
Проблематику формування та розвитку системи запобігання банкрутству підприємств розкривають у своїх працях такі вітчизняні та іноземні науковці, як Альтман Е.І., Бланк І., Бондар О.М., Брюховецька Н.Є, Булєєв І.П., Василенко В.А., Гальчинський А.С., Геєць В.М, Череп А.В., Грязнова А.Г., Іванова Г.П., Клебанова Т.С., Копилюк О.І., Кошкіна В.І., Кузьмін О.Є., Лігоненко Л.О., Мозенков О.В., Петрович Й.М., Семиноженко В.П., Слав’юк Р.А., Слісаренко О.О., Соколенко В.А., Тарасенко О.Г., Терещенко О.О., Чернявський А.М., Штангрет А.М. та інші. У роботах цих авторів розкрито сутність і значення інституту запобігання банкрутству для розвитку ринкової економіки, проаналізовано та класифіковано причини банкрутства, сформовано методичні підходи щодо оцінювання ймовірності банкрутств підприємств, а також щодо застосування заходів запобігання банкрутству тощо.
Разом з тим слід відзначити недостатність теоретичних напрацювань щодо розкриття сутності та особливостей управління системою запобігання банкрутству машинобудівних підприємств. Зокрема, подальших досліджень потребують питання ідентифікації та оцінювання рівня ризиків банкрутства, формування інформаційного забезпечення системи запобігання банкрутству. Крім того, в літературних джерелах існують розбіжності у тлумаченні основних понять, що розкривають зміст управління системою запобігання банкрутству підприємств, систематизації причин та ризиків банкрутства, а також недостатньо розкриті питання управління економічними ризиками, які спричинюють банкрутство підприємств.
Потреба наукової розробки окреслених проблем з урахуванням особливостей вітчизняної економіки зумовила вибір теми дисертаційної роботи, визначила її мету і завдання.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обрана тема дисертаційного дослідження пов’язана з держбюджетною темою Національного університету “Львівська політехніка” “Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади” Національного університету “Львівська політехніка” (номер державної реєстрації 0107U000837), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 27.10.2006 р., № 732 (додаток А). Дисертаційне дослідження також виконано в рамках наукової тематики кафедри обліку та аналізу “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства” (номер державної реєстрації 0107U007840) (додаток Б) та кафедри фінансів “Проблеми фінансово-кредитного регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур” (номер державної реєстрації 0106U000027) (додаток В).
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розроблення теоретичних положень і прикладних рекомендацій щодо удосконалення процесу формування та розвитку системи запобігання банкрутству машинобудівних підприємств.
Для досягнення мети у роботі було поставлено такі завдання:
розробити методичні положення щодо ідентифікації ризиків банкрутства машинобудівних підприємств та їх кількісного оцінювання;
удосконалити метод кількісного оцінювання ризиків банкрутства підприємства на засадах використання кластерного аналізу;
підвищити результативність організаційно-економічного механізму інформаційного забезпечення системи запобігання банкрутству підприємств;
доповнити та удосконалити класифікацію причин виникнення банкрутства;
науково обґрунтувати методичні рекомендації щодо формування системи запобігання банкрутству машинобудівних підприємств.
Об’єктом дослідження є процеси формування системи запобігання банкрутству машинобудівних підприємств.
Предметом дослідження є економіко-організаційні чинники формування системи запобігання банкрутству машинобудівних підприємств.
Методи дослідження. Для досягнення поставленої в роботі мети було використано такі методи дослідження: систематизації та узагальнення (формування класифікації причин банкрутства підприємств – п. 1.1, виділення основних проблем розвитку державного регулювання банкрутства – п. 1.2, групування та систематизація методів запобігання банкрутству – п. 1.3, класифікація ризиків банкрутства – п. 2.1); економіко-статистичний (ідентифікація ризиків банкрутства підприємств – п. 2.2, удосконалення кількісного оцінювання ризиків банкрутства – п. 2.3, прогнозування банкрутства підприємств – п. 3.1); аналітичний і структурно-логічний (розроблення рекомендацій щодо застосування методів оптимізації економічного ризику залежно від етапу життєвого циклу підприємства – п. 3.2, формування організаційно-економічного механізму інформаційного забезпечення системи запобігання банкрутству підприємств – п. 3.3); графічний (для наочного представлення результатів дослідження).
Теоретичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних та іноземних авторів, матеріали періодичних видань, статистичні матеріали Державного комітету статистики України, національні та іноземні законодавчі і нормативно-правові акти, Інтернет-джерела.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
вперше:
розроблено методичні положення щодо ідентифікації ризиків банкрутства машинобудівного підприємства, які дають змогу визначити відносну ймовірність виникнення ризиків банкрутства підприємства та їхню структуру за рівнем небезпеки виникнення та впливу цих ризиків;

удосконалено:
метод кількісного оцінювання ризиків банкрутства підприємства на засадах використання кластерного аналізу з урахуванням об’єктивних і суб’єктивних показників, зокрема схильності менеджменту підприємства до ризиків;
організаційно-економічний механізм інформаційного забезпечення системи запобігання банкрутству підприємства, який базується на: розподілі функцій, обов’язків і повноважень між підрозділами підприємства щодо інформаційного забезпечення; чіткому виділенні двох етапів інформаційного забезпечення – етапу обліку інформації та обміну нею та етапу аналізу інформації для прийняття управлінських рішень і вироблення заходів запобігання банкрутству;
дістали подальшого розвитку:
класифікація причин банкрутства підприємства за такими ознаками: дотримання чинного законодавства, рівень керованості, чинники, які зумовлюють банкрутство, рівень охоплення, рівень управління, механізм впливу, етапи функціонування підприємства, масштаби прояву, вагомість, види ресурсів, які зумовлюють банкрутство, етапи діяльності підприємства у певній сфері. Сформовано карту ризиків банкрутства підприємства, що дає змогу чітко встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, виявляти ризики банкрутства на етапі їх виникнення та підвищувати здатність підприємства запобігати банкрутству;
методичні рекомендації щодо формування системи запобігання банкрутству підприємства, які передбачають 3 етапи: виявлення найсуттєвіших елементів системи запобігання банкрутству; аналіз альтернативних рішень у разі виникнення ризиків банкрутства; прийняття управлінських рішень щодо способів збереження чи ліквідації підприємства. На кожному з етапів виділено основні елементи, що формують саму систему запобігання банкрутству підприємства та засадничі правила її функціонування.
Практичне значення одержаних результатів полягає в удосконаленні методичних рекомендацій щодо формування системи запобігання банкрутству машинобудівного підприємства, методичних положень щодо управління економічним ризиком машинобудівного підприємства, методичних положень щодо ідентифікації ризиків банкрутства підприємства, методу кількісного оцінювання ризиків банкрутства підприємства на засадах використання кластерного аналізу, розробленні організаційно-економічного механізму інформаційного забезпечення системи запобігання банкрутству підприємства, що дасть змогу завчасно уникнути банкрутства підприємства та виробити стійкі засоби для його уникнення за умов економічної кризи.
Розроблені методичні та науково-прикладні рекомендації використані у діяльності Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури Львівської обласної державної адміністрації (довідка № 1-1/1181-2 від 22.11.07) (додаток Д), а також у діяльності таких підприємств: ТОВ “Львівські автобусні заводи” (довідка № 925/07 від 27.09.07) (додаток Е), ВАТ “Науково-виробниче підприємство “Більшовик” (довідка № 2286-18 від 25.10.07) (додаток Ж), ТзОВ Виробничо-комерційна фірма “ПІК-Лтд” (довідка № 97 від 30.11.2007) (додаток З).
Основні положення дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі Національного університету “Львівська політехніка”, зокрема у викладанні дисциплін “Фінансовий аналіз”, “Основи підприємництва”, “Економіка підприємства”, “Економічний аналіз” (довідка № 68-14-737 від 15.11.2007) (додаток И).
Особистий внесок автора. Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримано й опрацьовано автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в роботі використано лише ті ідеї, положення і розрахунки, які є результатом особистої роботи здобувача і становлять його індивідуальний внесок. Внесок автора в колективні опубліковані роботи конкретизовано в списку публікацій.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та наукові результати дисертаційного дослідження були розглянуті та схвалені на таких конференціях: перша міжнародна друга всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” (м. Донецьк, 2001 р.); міжнародна науково-прикладна конференція “Менеджмент і міжнародне підприємництво” (м. Львів, 2001 р.); міжнародна науково-практична конференція “Проблеми розвитку фінансової системи та обліку” (м. Львів, 2002 р.); науково-практична конференція “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства” (м. Львів, 2007 р.), а також на наукових семінарах кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка”.
Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 12 наукових праць, з них 8 – у фахових виданнях ВАК України. Загальний обсяг публікацій становить 4,22 др. ар., з яких особисто автору належать 3,82 др. ар.
Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку використаної літератури. Загальний обсяг дисертації становить 210 сторінок. Основний її зміст викладено на 178 сторінках. Робота містить 33 таблиці та 28 рисунків на 31 сторінці, 14 додатків, список використаних джерел включає 180 найменувань.
Список литературы ВИСНОВКИ

1. Формування системи запобігання банкрутству підприємства є актуальною науковою проблемою, яка в Україні набула особливого значення з огляду на сучасні умови господарювання та зростання ролі ризик-менеджменту, антикризового управління та стратегічного менеджменту. У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та запропоновано методичні засади управління економічними ризиками та відвернення банкрутства підприємства. Представлені у дисертаційній роботі наукові та практичні результати сприяють удосконаленню управлінських систем підприємств і, як наслідок, підвищенню загальної ефективності їхньої діяльності.
2. Виконане в роботі дослідження теоретичних джерел з управління банкрутством підприємств та антикризовим управлінням, дало змогу розробити нове теоретичне обґрунтування щодо основних напрямів запобігання банкрутству підприємств: зовнішній (спрямований насамперед на домінування публічного інтересу над приватним) – через удосконалення системи законодавчих актів, реформування організаційної складової інституту банкрутства та зміни негативного психологічного сприйняття інституту банкрутства у суспільстві; внутрішній – через оптимізацію системи запобігання банкрутству на засадах управління ризиками підприємства.
3. На підставі аналізу літературних джерел вважаємо за доцільне всі причини банкрутства поділяти на три групи: сучасні загальносвітові економічні тенденції, національні політико-економічні причини та внутрішні причини підприємства. По-перше, врахування сучасних світових тенденцій дасть змогу підприємству формувати систему запобігання банкрутству, яка виконуватиме основну функцію – функцію випередження. По-друге, такий поділ буде корисний для великих підприємств (ТНК, БНК), які діють на багатьох ринках і через те, формуючи систему запобігання банкрутству, вони повинні враховувати й національні причини банкрутства.
4. Розроблено класифікацію причин банкрутства підприємств за такими ознаками: дотримання чинного законодавства, рівень керованості, чинники, які зумовлюють банкрутство, рівень охоплення, рівень управління, механізм впливу, етапи функціонування підприємства, масштаби прояву, вагомість, види ресурсів, які зумовлюють банкрутство, етапи діяльності підприємств у певній сфері.
5. Інститут банкрутства є відносно новим явищем в економіці України. Водночас вивчення досвіду запобігання банкрутству підприємств дало змогу дійти висновку, що на практиці застосовуються різні методи запобігання банкрутству (переважає використання реструктуризації та субсидування підприємств). Однак якість застосування цих методів є низькою, а рівень зловживань – досить значним. Світова ж практика використання таких методів спрямована насамперед на врахування публічного інтересу і лише потім – на задоволення приватного інтересу, що мінімізує зловживання і дає змогу реалізувати основний принцип розвитку світової економіки – рівні умови конкуренції.
6. Проаналізувавши визначення та тлумачення економічних ризиків, ми дійшли висновку про потребу дати наукове визначення ризику банкрутства підприємства. Отже, ризик банкрутства – це вид економічного ризику, який досягає максимально можливого рівня і призводить до небезпеки виникнення невідповідності фінансово-економічного стану підприємства кредиторським вимогам (різних груп впливу). У процесі управління цей ризик доцільно знижувати або уникати. На основі сучасних підходів оцінювання рівня економічних ризиків встановлено сферу виникнення ризиків банкрутства підприємства за двома критеріями: ймовірність настання небажаного результату та обсяг збитків внаслідок настання економічного ризику.
7. На основі теорії Нортона та Каплана з метою удосконалення наявних класифікацій запропоновано враховувати чотири групи ризиків: ризики персоналу, ризики бізнес-процесів, ринкові ризики та фінансові ризики. Таким чином, запропонована карта ризиків банкрутства підприємства дає змогу чітко встановлювати причинно-наслідкові зв’язки та виявляти ризики банкрутства на етапі їх зародження, що підвищить ймовірність запобігання банкрутству підприємства.
8. Проаналізувавши практику діяльності машинобудівних підприємств і теоретичні праці, присвячені ризик-менеджменту й теорії життєвого циклу підприємства, ми дійшли висновку, що ризики за рівнем інтенсивності різняться на кожному етапі життєвого циклу підприємства. Тому для виявлення найсуттєвіших ризиків банкрутства підприємства було проведено опитування серед менеджерів підприємств та сформовано карту ризиків банкрутства підприємства залежно від етапу життєвого циклу. Використання запропонованої карти ризиків підприємства, на відміну від наявних підходів, дає змогу менеджерам та управлінцям, зокрема ризик-менеджерам, насамперед здійснювати моніторинг ймовірності виникнення ризиків, які увійшли до карти.
9. Розроблено методичні положення щодо ідентифікації ризиків банкрутства підприємства, які передбачають такі етапи: 1) формування експертної групи ідентифікації ризиків; 2) проведення опитування представників груп впливу; 3) застосування поєднувального аналізу; 4) впорядкування ризиків; 5) ідентифікація ризиків за кожним проектом. Запропоновані методичні положення дають змогу мінімізувати вплив суб’єктивності оцінювання ризиків банкрутства експертами та максимізувати ефективність результатів шляхом залучення до оцінювання ризиків експертів різних груп впливу.
10. На основі проведеного дослідження виявлено, що найнебезпечнішими для підприємств є фінансові ризики (особливо ризик ліквідності підприємства), оскільки вітчизняні машинобудівні підприємства, з одного боку, не володіють достатнім капіталом для оновлення основних фондів та запровадження нових технологій, а з іншого – зростання конкуренції внаслідок проникнення імпортної продукції та іноземного капіталу зумовлює необхідність постійного інвестування у розвиток підприємства. Це підтверджує і те, що на другому місці за небезпекою є виробничо-господарські ризики, а саме в цій групі ризиків найінтенсивнішим є інноваційний ризик.
Аналізуючи отримані результати застосування методичних положень щодо ідентифікації економічних ризиків, слід зазначити, що високий рівень ризику персоналу спричинений насамперед недостатнім рівнем знань та професійних навичок для діяльності в конкурентному ринковому середовищі працівників машинобудівних підприємств.
11. Подальшого розвитку отримав метод кількісного оцінювання ризиків банкрутства підприємства з використанням кластерного аналізу шляхом урахування таких показників: показника схильності менеджменту підприємства до ризиків; величини інвестицій в інноваційну діяльність та розвиток підприємства; низки фінансових показників. В результаті застосування статистичного пакету “Statistica” проведено аналіз дев’яти машинобудівних підприємств за рівнем ризику. Отримано два кластери із високим рівнем ризику та максимальним рівнем ризику, що дає змогу зробити прогноз, що найближчими роками, якщо не відбудуться кардинальні зміни у діяльності та менеджменті цих машинобудівних підприємств, щодо них буде застосована процедура банкрутства.
12. Проаналізувавши практику застосування системи запобігання банкрутству на вітчизняних підприємствах та теоретичні підходи ризик-менеджменту, стратегічного менеджменту та оперативного менеджменту, антикризового управління, запропоновано структурно-логічну схему функціонування системи запобігання банкрутству підприємства, яка складається з трьох етапів: формування основних елементів системи запобігання банкрутству; аналіз альтернативних рішень при виникненні ризиків банкрутства; прийняття управлінських рішень щодо способів збереження чи ліквідації підприємства. На кожному з етапів виділено основні елементи, що формують саму систему запобігання банкрутству підприємства та засадничі правила її функціонування.
13. На підставі дослідження прогнозних показників настання кризи на підприємстві побудовано симультативну модель прогнозування відхилень у показниках діяльності підприємства. Основними змінними у моделі є ранні показники, що дозволяють своєчасно передбачити можливі ризики банкрутства та вжити заходів для їх уникнення. Основна відмінність такого підходу від існуючих методичних підходів прогнозування банкрутства полягає у динамічності цього підходу та застосуванні ранніх булевих змінних, що підвищує ймовірність та достовірність прогнозів банкрутства на підприємстві.
14. За результатами аналізу життєвого циклу підприємства, результатами опитування менеджерів з метою формування карт економічних ризиків та отриманими результатами ідентифікації ризиків на основі поєднувального аналізу розроблені рекомендації для застосування методів оптимізації ризиків підприємства залежно від його життєвого циклу. Для вибору оптимального методу зниження ризику необхідно з’ясувати основні проблеми, які виникають перед підприємством. На остаточний вибір методу впливають схильність до ризику менеджерів, які приймають рішення, бюджет реалізації стратегії ризик-менеджменту, взаємозалежність окремих ризиків, кон’юнктура пов’язаних ринків, характер корпоративних відносин у галузі, рівень взаємодії з контрагентами та іншими групами впливу зовнішнього середовища тощо.
15. З метою використання потенціалу системи запобігання банкрутству підприємства доцільно сформувати інформаційне забезпечення, яке буде одним із основних елементів системи запобігання банкрутству підприємства. У роботі запропоновано визначення поняття процесу інформаційного забезпечення системи запобігання банкрутству підприємства – формалізований порядок дій, спрямованих на отримання, аналізування, зберігання і передавання необхідної інформації до користувачів, що дає змогу прогнозувати кризові явища на підприємстві та уникати його банкрутства.
16. У роботі запропоновано організаційно-економічний механізм інформаційного забезпечення системи запобігання банкрутству підприємства, який базується на обранні параметрів та індикаторів, порівняльних із параметрами та показниками зовнішніх банків даних, на залученні державними органами влади незалежних організацій, що здійснюють моніторинг підприємств і ринків, на чіткому виділенні двох етапів інформаційного забезпечення: етапу обліку інформації та обміну нею та етапу аналізу інформації для прийняття управлінських рішень і вироблення системи запобігання банкрутству. Також слід чітко розподілити між підрозділами підприємства функції, обов’язки і повноваження щодо реалізації інформаційного забезпечення системи запобігання банкрутству.
17. Із врахуванням складності функціонування інформаційної системи через значний обсяг інформації, що стосується запобігання банкрутству, запропоновано модель комп’ютеризованого інформаційного забезпечення системи запобігання банкрутству підприємства з використанням неформальних засобів інформаційного зв’язку (неформальні інструменти оброблення даних, неформальні технології передачі даних).
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Абчук В.А., Бункин В.Д. Интенсификация: принятие решений, Л.: Лениздат, 1987. – 174 с.
2. Абчук В.А. Предприимчивость и риск. – Л.: ЛФ ВИПК, 1991. – 64 с.
3. Абдулаев Р. Интелектуальный мир, модель экономического пространства и законы идеальной экономики. – Санкт Петербург: СПБ УЭФ, 1995. – 312 с.
4. Аврамов В. Мотивация болгарских меннеджеров по продажам // Проблемы теории и практики управления. – 2002. – №1. – С. 95–98.
5. Агапеев В.Е., Розанцева Д.М. Риск как основание защиты имущественных интересов граждан-участников дорожно-транспортных происшествий. – М.: 1991.
6. Агеєв О.Є. Організаційна модель та методи управління ризиками проектно-орієнтованого підприємства: Автореф. дис. ... кандидата техн. наук / Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Х., 2007. – 20 с.
7. Акимова И.М. Реструктуризация предприятий в промышлености Украины: напрвления и методы. – Харьков: Бизнес-Информ, 1999. – 282 с.
8. Александров І.О., Половян О.В. Кластеризація територіальних утворень України за рівнем економічної безпеки // Економічна кібернетика. – 2000. – № 5–6. – С. 40–47.
9. Алексеев Н. Эволюция систем упраления предприятием // Проблемы теории и практики управления. – 1999. – № 2. – С. – 103–107.
10. Альгин А.П. Грани экономического риска. М .: Знание, 1991.
11. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. М.: Мысль, 1989. – 189 с.
12. Антикризисный менеджмент / Под ред. проф. А.Г. Грязновой. – М.: Тандем: ЭКМОС, 1999. – 368 с.
13. Банкрутство в Україні. Нормативна база. 2-ге видання. – К.: КНТ, 2005. – 192 с.
14. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління / Т.С. Клебанова, О.М. Бондар, О.В. Мозенкова та ін. / за ред. О.В.Мозенкова. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 272 с.
15. Бартон Т., Шенкир У., Уокер П. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься. – М.: Издательський дом «Вильямс», 2003. – 208 с.
16. Бірюков О. Банкрутство як важливий елемент справедливої конкуренції. Режим доступу: http://www.yur-gazeta.com/writer/167.
17. Боровиков В.П. Популярное введение в программу SТА-
ТІSТІСА. – М.: Компьютер Прессе, 1998. – 267 с.
18. Боровиков В.П., Боровиков Й.П. SТАТІSТІСА. Статистический анализ и обработка данных в среде WINDOWS. – М.: Информационно-издательский дом «Филинь», 1997. – 608 с.
19. Боровиков В.П., Ивченко Г.Й. Прогнозирование в системе
SТАТІSТІСА в среде WINDOWS. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 384 с.
20. Бороною В.Г., Рябушка Л.Б. Фінансова санація та банкрутство підприємств в умовах корпоративних відносин // Вісник Сумського Національного Аграрного Університету. Серія Фінанси і Кредит. Суми. – 2006. – № 20. – С. 43–47.
21. Брижатий В.В. Фінансово-інвестиційні ризики підприємницької діяльності в Україні: Автореф. дис. … кандидата екон. наук. – Дніпропетровськ, 2005. – 21 с.
22. Брижатий В.В. Трансформаційні фінансово-інвестиційні ризики в системі підприємницької діяльності // Академічний огляд. – 2004. – № 2. – С. 53–56.
23. Бурлака Ю.М. Визначення видів фінансових криз та глибини їх прояву в сільськогосподарських підприємствах // Вісник Сумського Національного Аграрного Університету. Серія: Фінанси і Кредит. Суми. – 2006. – № 20. – С. 52–58.
24. Василенко В.А. Менеджмент устойчивого развития предприятия: Монография. – К.: ЦУЛ., 2005. – 648 с.
25. Великий Ю.М., Проскура О.Ю. Особливості кризового стану вітчизняних підприємств і методів його оцінки // Фінанси України. – 2002. – № 10. – С. 29–34.
26. Вітлінський В.В. Концептуальні засади ризикології у фінансовій діяльності // Фінанси України. – 2003. – № 3. – С. 3–9.
27. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І., Верченко П.І., Системне використання об’єктивних і суб’єктивних показників ризику у фінансово-економічній сфері // Фінанси України. – 2000. – № 12. – С. 16–24.
28. Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-методич. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.
29. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К.: ТОВ «Борисфен-М», 1996. – 336 с.
30. Возіянова Н.Ю. Удосконалення організаційно-економічного механізму управління банкрутством: Автореф. дис. … кандидата екон. наук / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. – Донецьк, 2001. – 18 с.
31. Галузинський Г.П. Інтерактивний алгоритм кластерного аналізу // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі: Тези доп. 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф. / Акад. держ. податкової служби України, Київ. нац. екон. ун-т та ін. – Ірпінь, 2001. – С. 375–379.
32. Гарафонова О.І. Організаційний механізм реструктуризації інтегрованих корпоративних структур: Автореф. дис. … кандидата екон. наук / Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. – К., 2006. – 20 с.
33. Грабчук ОМ. Системний підхід до теоретичного і емпіричного дослідження ризику // Економіка: проблеми теоріїї і практики: Зб. наук. праць. – Д., 2005. – Вип. 200, Т.3. – С. 787–793.
34. Грабчук О.М. Фінансово-економічний механізм ризик-менеджменту підприємства: Автореф. дис. … кандидата екон. наук / Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України. – К., 2006. – 20 с.
35. Гранатуров В.М., Шевчук О.Б. Ризики підприємницької діяльності. Проблеми аналізу. – К.: Зв'язок, 2000. – 152 с.
36. Гук О.В. Види ризиків, що зумовлюють банкрутство машинобудівних підприємств. // Економічні науки. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вип. III.– Чернівці: Книги-XXI, 2007. – С. 219–230.
37. Гук О.В. Державне регулювання банкрутства в Україні // Проблеми економіки та управління. Вісник НУ “Львівська політехніка”. Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2007. – № 582 – С. 150–157.
38. Гук О.В. Маркетингові стратегії з позицій антикризового управління // Логістика. Вісник НУ “Львівська політехніка”. Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2003. – № 472. – С. 42–47.
39. Гук О.В. Методи оцінки невизначеності й ризику при прийнятті управлінських рішень // Менеджмент і міжнародне підприємництво: Міжнародна науково-прикладна конференція: Зб. матеріалів, 27 грудня 2001 р. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2001. – С. 30.
40. Гук О.В. Національний та світовий досвід у сфері запобігання банкрутства підприємств // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ “Львівська політехніка”. Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2007. – № 599 – С.86–93.
41. Гук О.В. Обліково-аналітичне забезпечення системи заходів попередження банкрутства підприємств // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: Науково-практична конференція НУ “Львівська політехніка”, 20–22 квітня 2007 р. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2007. – С. 54–55.
42. Гук О.В. Особливості діагностики банкрутства підприємств // Проблеми економіки та управління. Вісник НУ “Львівська політехніка”. Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2003. – № 484. – С. 45–49.
43. Гук О.В. Прогнозування банкрутства машинобудівних підприємств // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Випуск 228 в 4 т. Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – Т.II. – С. 431–440.
44. Гук О.В. Стадії розвитку фінансової кризи на підприємстві // Проблеми розвитку фінансової системи та обліку: Науково-практична конференція НУ “Львівська політехніка, 28 березня 2002 р. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2002. – С. 30–32.
45. Гук О.В. Сутність та причини банкрутств підприємств // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ “Львівська політехніка”. Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2006. – № 575. – С. 58–64.
46. Гуменюк О.І. Кластери як організаційна структура інноваційно-інвестиційної моделі розвитку промисловості // Актуал. пробл. економіки. –2007. – № 2. – С. 9–19.
47. Гурнак О.В. Кількісна оцінка ризику структури капіталу підприємства // Актуал. пробл. економіки. – 2007. – № 5. – С. 99–104.
48. Давыдова Г. В., Беликов Ю. А. Методика количественной оценки
банкротства предприятий // Управление риском. – 1999. – № 3. – С.13–20.
49. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень / Пер. з англ. Р.А. Семків, Р.Л. Ткачук. – К.: Всеувито; Наукова думка, 2001. – 242 с.
50. Дмитренко А.І. Діагностика ймовірності банкрутства підприємств та формування антикризових програм їх діяльності (за матеріалами взуттєвих підприємств України): Автореф. дис. … кандидата екон. наук / Київський національний економічний університет. – К., 2004. – 20 с.
51. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии – СПб.: Питер, 2002. – 544 с.
52. Донець Л.І. Підприємництво в умовах трансформації економі¬ки в Україні: Мотивація, маркетингова орієнтація, ефективний менедж¬мент. – Донецьк, «Джерела», 1999. – 343 с.
53. Доугерти К. Введение в эконометрику / Пер. с. англ. М.: Инфра-М,
1999. – 402 с.
54. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы: учебник. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 352 с.
55. Дюран Б., Оделл П. Кластерный анализ / Пер. с англ. – М.: Статистика, 1977. – 127 с.
56. Ефремов В.С. Стратегия бизнеса: императивы 21-го века // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. – № 6. – С. 3–8.
57. Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави у нестабільних рин¬кових економічних системах: Монографія. К.: НІСД, 1998. – 144 с.
58. Забродский В. А., Клебанова Т. С., Скурихин В. И. Анализ и предупреждение дестабилизации функционирования предприятия: Моно¬графия. – X.: СВНЦ, 1994. – 78 с.
59. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 714 с.
60. Загородній А.Г., Гук О.В. Ризики підприємницької діяльності та банкрутства підприємств // Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: Праці Першої міжн. другої всеукр. наук. конференції студентів та молодих учених, 11–14 грудня 2001 р. – Донецьк: Дон НУ, 2001. – Ч. 1. – С. 92–94.
61. Загородній А.Г., Гук О.В. Ідентифікація ризиків банкрутства машинобудівних підприємств // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Розвиток територіально-виробничих систем: Зб. наук. пр. Вип. 6 (68) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів.: Інститут регіональних досліджень, 2007. – С. 184–205.
62. Закоморна Н.І. Основні напрямки діагностики фінансового банкрутства та його запобігання в аграрній сфері // Вісник Сумського Національного Аграрного Університету. Серія Фінанси і Кредит. Суми, 2006. – № 20. – С. 62–66.
63. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» Науково-практичний коментар / За ред. Д.М. Притики. – К.: Вид. дім «Ін Юре», 2003. – 272 с.
64. Законодавство України про банкрутство та судова практика / Упоряд.: Б.М. Поляков. – К.: Вид. дім «Ін Юре», 2003. – 664 с.
65. Запорожець Г.В. Організаційне та інформаційне забезпечення реструктуризації комунального господарства: Автореф. дис. … кандидата екон. наук / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – 22 с.
66. Иванов Ю. Б. Конкурентоспособность предприятия в условиях
формирования рыночной экономики: Монография. – X.: РИО ХГЭУ,
1997. – 246 с.
67. Іванюта С.М. Антикризове управління у аграрній сфері: Автореф. дис. … доктора екон. наук / Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. – К., 2006. – 36 с.
68. Інноваційна стратегія українських реформ / Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П. – К.: Знання України, 2002.
69. Каминский О., Мороз Ю. Экспресс-анализ финансового состо¬яния предприятия // Финансовая тема. – 1997. – № 9. – С. 3–65.
70. Карлоф В. Деловая стратегия / Пер. с англ. В. А. При¬писное. – М.: Экономика, 1991. – 238 с.
71. Кизим М.О., Забродський В.А., Зінченко В.А., Копчак Ю.С. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 144с.
72. Ковалев А. И., Привалов В. П. Методика проведения работ по
финансовому оздоровлению, предприятия // Управления изменением. –
2000. – № 2. – С. 55–66.
73. Ковалев А. П. Как избежать банкротства. – М.: Финстат-информ,
1996. – 92 с.
74. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Вы¬бор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1996. –
432 с.
75. Козлов С. Основні складові механізму банкрутства. – Режим доступу: http://www.yur-gazeta.com/wrater/447.
76. Козлов. С. Процедура банкрутства: про іноземний та український досвід. – Режим доступу: http://ww.yur-gazeta.com/writer.
77. Копилюк О.І., Штангрет А.М. Фінансова санація та банкрутство підприємств. – Львів: УАД, 2005. – 152 с.
78. Копчак Ю.С. Оцінка і прогнозування неплатоспроможності підприємств // Автореф. дис. кандидата екон. наук / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2005. – 17с.
79. Копчак Ю.С. Системна оцінка фінансового стану і стійкості функціонування підприємств // Моделювання регіональної економіки: Зб. наук. пр. – Івано-Франківськ: Плай. – 2004. – № 3. – С. 59–76.
80. Костюк І. Неспроможність відстоювати місцеві інтереси – головна особливість регіональної еліти на Прикарпатті // Український регіональний вісник. – 2000. – № 3. – С. 10–11.
81. Кочетков В.Н., Шипова Н.А. Экономический риск и методы его измерения: Учебное пособие. – К.: Европ. ун-т финансов, информ. систем, менеджм. и бизнеса, 2000. – 68 с.
82. Кредиторы не пытаются «обанкротить» «ЛиНОС». Мы наме¬рены получить свое незаконно изъятое имущество // Факты, 7 февраля. – 2001.
83. Кредісов А. І., Панченко Є. Г., Кредісов В. А. Менеджмент для
керівників. – К.: Т-во «Знання», КВО, 1999. – 556 с.
84. Кривицька Ю. Як вдосконалити законодавство про банкрутство? – Режим доступу: http://www.yur-gazeta.com/writer/647.
85. Крикун В.Б. Інститут банкрутства в системі державного регулювання ринкової економіки: Автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2007. – 20 с.
86. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навч. посіб. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, “Інтелект-Захід”, 2002. – 228 с.
87. Кузьмін та ін. Трансформація підприємств: економічна оцінка та побудова систем менеджменту / О.Є. Кузьмін, А.С. Мороз, Н.Ю. Подольчак, Р.В. Шуляр: Монографія. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 336 с.
88. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 223 с.
89. Лігоненко Л. О. Методологія діагностики банкрутства
підприємства і напрямки її вдосконалення // Фінанси України. – 1998. –
№ 8. – С. 136–147.
90. Лузин А., Ляпунов С. Новый подход к реструктурированию рос¬
сийских предприятий // Проблемы теории и практики управления. – № 2. – 2000.
91. Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика: Підручник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. – 494 с.
92. Лукінов І.І. “Економічні трансформації наприкінці 20-го сторіччя”. – Режим доступу: http://www.e2000.kyiv.org.
93. Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик. – К.: Академвидав, 2007. – 464 с.
94. Луцик Т.Р. Управління процесами реструктуризації промислового підприємства (на прикладі взуттєвої галузі): Автореф. дис. … кандидата екон. наук / Київський національний університет технологій та дизайну. – К., 2006. – 19 с.
95. Макаренко И.О. Учет факторов экономического риска при принятии решений на предприятии // Актуал. пробл. економіки. – 2007. – № 1. – С. 69–75.
96. Малхорта Н.К. Маркетинговые исследования. Практические руководство, 3-е изд. / Пер. с англ. – М.: Издательський дом «Вильямс», 2002. – 960 с.
97. Малько А.В. Лоббизм и право // Правоведение. – 1995. – № 2. – С. 18–28.
98. Мандель И.Д. Кластерный анализ. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 176 с.
99. Мартиненко В.П. Запобігання банкрутства підприємств громадського харчування: Автореф. дис. … кандидата екон. наук / Харк. держ. акад. технології та орг. харчування. – Х., 1999. – 19 с.
100. Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Основи менеджменту інформаційних систем. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 176 с.
101. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій // Га¬лицькі контракти. – 1997. – № 40. – С. 41–51.
102. Методика ранньої діагностики банкрутства банківських установ України з використанням карт Кохонена // Актуал. пробл. економіки. – 2007. – № 2. – С. 152–162.
103. Методические указания и учебные задания по курсу «Многомерные методы анализа» / Сост.: А.М. Ериша, В.А. Головко. – К.: КИНХ, 1986. – 56 с.
104. Методы реструктуризации предприятий на основе оценки их
рыночной стоимости // Матеріали семінару Інституту економічного
розвитку Всесвітнього банку разом з МІДПІМ, 1996. – 198 с.
105. Милов А. В. Адаптивные системы экономико-математической
поддержки принятия решений // Економічна кібернетика. – 2000. –
№ 3–4. – С. 46–50.
106. Многомерный статистический анализ в экономике: Учеб. пособие для вузов / Л.А. Сошникова, В.Н.Тамашевич, Г.Уебе, М. Шефер / Под ред. проф. В.Н. Тамашевича. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 1999. – 598 с.
107. Москалюк А. Лоббирование IT-сектора на госуровне: как это делается в США. – Режим доступу: http://www. krugosvet.ru/articles.
108. Наказ Міністерства економіки України № 9 від 23.01.98. «Методичні
вказівки щодо проведення реструктуризації державних підприємств».
109. Нивен П.Р. Сбалансированная система показателей: шаг за шагом: максимальное повышение эффективности и закрепление полученных результатов. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2004. – 328 с.
110. Нильс-Горан О., Жан Р., Магнус В. Оценка эффективности деятельности компании. Практическое руководство по использованию сбалансированной системы показателей / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 304 с.
111. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси. – К.: Основи, 1993. – 383 с.
112. Олексів І.Б. Вдосконалення симультативної моделі планування виробництва як засобу прогнозування фінансових показників діяльності підприємства // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Вісник НУ “Львівська політехніка”. Львів: НУ “Львівська політехніка”. – 2002. – № 466. – С. 89–96.
113. Олексів І.Б. Методи оцінювання і планування економічних показників діяльності підприємства: Автореф. дис. ... кандидата екон. наук / НУ „Львівська лолітехніка”. – Львів, 2003. – 18 с.
114. Пайовик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу: Підручник / За ред. Б. Д. Лановика. – К.: Вікар, 1999. – 737 с.
115. Подольчак Н.Ю. Економічний ризик та причини його виникнення в процесі виробничо-господарської діяльності підприємства // Україна в 20 ст.: формування економічної системи: Міжн. науково студентсько-аспірантська конференція. – Львів: НУ “Львівська політехніка”. – 2001. – С. 263–264.
116. Подольчак Н.Ю. Класифікація ризиків та методи їх зниження // Менеджмент та підприємництво в Україні: Етапи становлення та проблеми розвитку. Вісник НУ “Львівська політехніка”. Львів НУ “Львівська політехніка”. – 2002. – № 457. – С. 23–32.
117. Подольчак Н.Ю. Оцінка економічного ризику підприємства на основі кластерного аналізу // Регіональна економіка. – 2002. – № 4. – Львів: НАН України, ІРД. – С. 260–266.
118. Подольчак Н.Ю. Підвищення рівня ефективності менеджменту підприємств на засадах використання R-теорії мотивації // Економіка України. – 2005. – № 9. – С. 61–69.
119. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підручник. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 454 с.
120. Портер М.Э. Конкуренция. – М.: Издательський дом «Вильямс», 2001. – 495 с.
121. Посылкина О. Проблемы банкротства предприятий // Бизнес
Информ. – 1998. – № 6. – С. 28–30.
122. Поточна кредиторська та дебіторська заборгованість підприємств // Державний комітет статистики країни. – Режим доступу: http://www. ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/druc/soc_ek/2006/publ122006_u.html.
123. Правосудов С. «Газпром» выбирает банкротство // Русский фокус. – 2002. – № 8(45). – С. 18–23.
124. Прикладная статистика: Классификация и снижение розмерности: Справ. изд. / С.А. Айвазян, В.М. Бухштабер, И.С. Енюков, Л.Д. Мешалкин / Под ред. С.А. Айвазяна. – М.: Финасы и статистика, 1989. – 607 с.
125. Реформа системи банкрутства в Україні // за ред. О.Г.Тарасенка. – К.: Преса України, 2000. – 528 с.
126. Риски в современном бизнесе / П.Г.Грабовый, С.Н.Петрова, С.И.Полтавцев и др. – М.: Аланс, 1994. – 200 с.
127. Роговець В. Лобіювання в регіонах: різні підходи і різні інтереси // Український регіональний вісник. – 2000. – № 3. – С. 4–5.
128. Романів М.В. Фінансова підтримка підприємництва // Фінанси України. – 2003. – № 9. – С. 32–38.
129. Рудык Н.Б., Семенкова Е.В. Рынок корпоративного контроля: слияния, жесткие поглощения и выкупы долговым финансированием. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 456 с.
130. Слюсаренко О.О. Банкрутство підприємств: методологія, механізм, практика: Автореф. дис. ... доктора екон. наук / Харківський державний економічний університет. – Харків, 1998. – 32 с.
131. Соколенко В.А. Санационный менеджмент: реалии, проблемы, решения. – Х.: Основа. – 2001. – 250 с.
132. Солоненко І. Лобіювання у Європейському Союзі. Короткий огляд і характеристика // Український регіональний вісник. – 2000. – № 3. – С. 3.
133. Соціально-економічне становище України за січень 2007 року // Державний комітет статистики країни. – Режим доступу: http://www. ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/druc/soc_ek/2006/publ122006_u.html.
134. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти: Навч. посібн. Р.В. Фещур, А.Ф. Барвінський, В.П. Кічор та інші; За наук. Ред. Р.В. Фещура. – 2-е вид. – Львів: “Інтелект-Захід”, 2003. – С. 435.
135. Статистичний щорічник України за 2005 рік // Київ: Видавництво «Консультант», 2005.
136. Степанова Е. Кризисное управление // Деловая неделя. – 1998. –
С. 58–59.
137. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Под
общ. ред. А. П. Градова, Б. И. Кузина. – СПб.: Специальная литература,
1996. – 398 с.
138. Стрекалов О.Б., Зарипов Э.Р. Кризисы в организации и управ¬
ление проектами: Учебное пособие. – Казань.: Казаньск., гос. технол. ун-т,
1997. – 160 с.
139. Сулакшин С.С., Тимченко А.Н. Сети лоббирования корпоративных интересов во власти. – Режим доступу: http://www. Sulakshin.ru/lobby/lobby2.html.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.