У нас уже 27438 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ЗАСОБИ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Количество страниц 207
ВУЗ Українська академія банківської справи Національного банку України
Год сдачи 2008
Содержание ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи дослідження засобів грошово-кредитного регулювання національної економіки
1.1. Cутність засобів грошово-кредитного регулювання як складової загальнодержавної економічної політики
1.2. Використання засобів грошово-кредитного регулювання: вітчизняний і зарубіжний досвід
1.3. Грошово-кредитні засоби та їх вплив на економічне зростання
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. Науково-методичні підходи до визначення основних напрямів грошово-кредитного регулювання в Україні
2.1. Пріоритетні напрями формування сучасної парадигми економічного розвитку
2.2. Грошово-кредитні та фінансові важелі активізації інноваційної діяльності
2.3.Методичні положення щодо вибору режимів грошово-кредитного регулювання
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. Удосконалення засобів грошово-кредитного регулювання національної економіки
3.1. Основні важелі реалізації грошово-кредитного механізму
3.2. Стабільність грошово-кредитної системи як індикатор ефективності грошово-кредитного регулювання
3.3. Удосконалення грошово-кредитного механізму регулювання національної економіки
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ВСТУП

Актуальність теми. Провідне місце в якісній трансформації української економіки займає використання грошово-кредитних засобів, спрямованих на підвищення ефективності формування та реалізації загальнодержавної економічної політики. Грошово-кредитна та фінансова підтримка, активізація економічної діяльності на основі удосконалення існуючих грошово-кредитних інструментів, методів і важелів, а також розробка ефективного механізму грошово-кредитного регулювання національної економіки повинні бути пріоритетами загальнодержавної стратегії економічного розвитку. Їх впровадження на практиці дозволить економіці розвиватися в якісно новому напрямі, проголошеному у Стратегії економічного та соціального розвитку України на 2004-2015 роки “Шляхом європейської інтеграції”, а також зафіксованого у концептуальних засадах Стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки “Європейський вибір”.
Регулювання економічних процесів відбувається з використанням різноманітних інструментів, зокрема, бюджетних, податкових, інституційних та грошово-кредитних. Однак, виходячи з лагу між прийняттям відповідного управлінського рішення та фактичним його впровадженням, грошово-кредитні важелі за терміновістю більш дієві, тому що наслідки впливу останніх, як правило, відчуваються протягом півроку, чого не можна стверджувати відносно бюджетно-податкових інструментів, ефективність яких простежується лише через декілька років. У зв’язку з цим тема дисертаційного дослідження є важливою і потребує подальшої розробки.
Проблема формування та реалізації грошово-кредитної політики у вітчизняній літературі висвітлена досить широко. Наукові праці В.М. Гейця, Н.І. Гребеник, О.В. Дзюблюка, Л.І. Дмитриченко, Г.О. Дорошенко, А.О. Єпіфанова, І.О. Лютого, М.І. Макаренка, А.М. Мороза, М.І. Савлука, І.В. Сала, В.С. Стельмаха, О.А. Стороженка, В.А. Ющенка присвячені різноманітним аспектам зазначеної проблеми, зокрема особливостям застосування відповідних грошово-кредитних інструментів та регулюванню у фінансово-кредитній системі. Серед зарубіжних авторів, які досліджували питання використання інструментів грошово-кредитного регулювання, слід відмітити Ф. Мишкіна, П. Роуза, Дж. Сінкі, І. Фішера, М. Фрідмена та інших. Проте в їх роботах практично не досліджувалася проблема використання грошово-кредитних засобів у регулюванні національної економіки.
Виходячи з цього, важливого теоретичного та практичного значення на етапі сучасної економічної трансформації України набуває саме аналіз форм, інструментів, методів і важелів грошово-кредитного впливу на економічні процеси, а також визначення місця центрального банку країни у реалізації загальнодержавної політики економічного розвитку. Існує об’єктивна необхідність вибору оптимального напряму використання грошово-кредитних важелів з метою забезпечення сталого розвитку національної економіки, а також удосконалення грошово-кредитного механізму регулювання національної економіки.
Усе вищевикладене й обумовило вибір об’єкта дослідження, актуальність теми, її теоретичну та практичну значимість, сформувало структуру дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась відповідно до плану науково-дослідних робіт Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”. Наукові результати, теоретичні положення та висновки дисертаційного дослідження були використані при розробці наукових тем “Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні” (номер державної реєстрації 0102U006965) і “Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу” (номер державної реєстрації 0107U012112). До звітів за зазначеною тематикою включено пропозиції автора щодо використання грошово-кредитних інструментів у регулюванні національної економіки. Зокрема, удосконалено грошово-кредитний механізм регулювання національної економіки та обґрунтовано доцільність використання індексу стабільності грошово-кредитної системи, який виступає орієнтиром для визначення основних тенденцій на грошово-кредитному ринку.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є вдосконалення науково-методичних підходів та розробка практичних рекомендацій щодо використання грошово-кредитних засобів у регулюванні економічних процесів на загальнодержавному рівні. Для практичного досягнення поставленої мети передбачалося вирішення наступного комплексу задач:
• на підставі вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду дослідити сутність і проаналізувати особливості використання засобів грошово-кредитного регулювання загальнодержавного економічного розвитку;
• запропонувати рекомендації, спрямовані на удосконалення класифікаційної системи засобів грошово-кредитного регулювання;
• визначити місце засобів грошово-кредитного регулювання у сучасній парадигмі економічного розвитку країни;
• провести порівняльний аналіз режимів грошово-кредитної політики;
• обґрунтувати інфляційне таргетування як пріоритетний напрям грошово-кредитного регулювання;
• проаналізувати грошово-кредитні важелі та визначити їх вплив на реалізацію грошово-кредитного механізму;
• запропонувати методичні підходи до розрахунку індексу стабільності грошово-кредитної системи;
• удосконалити грошово-кредитний механізм регулювання національної економіки.
Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети у роботі було використано такі методи: аналіз і синтез (для розкриття змістовного наповнення понять “таргетування інфляції” і “підтримка цінової стабільності”); системно-логічний метод (для визначення поняття “засоби грошово-кредитного регулювання національної економіки” та дослідження сутності грошово-кредитного регулювання економічних процесів, а також формування підходів до розробки основних складових грошово-кредитного механізму регулювання національної економіки); методи систематизації і узагальнення, класифікаційно-аналітичний метод (для визначення засобів грошово-кредитного регулювання економічних процесів); статистично-аналітичні методи (для оцінки соціально-економічного стану України; при розрахунку індексу стабільності грошово-кредитної системи, а також у ході аналізу використання засобів грошово-кредитного регулювання економічних процесів).
Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти Верховної Ради України, Національного банку України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, дані міжнародних організацій, монографії і науково-аналітичні праці вітчизняних і зарубіжних вчених, матеріали міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-практичних конференцій, а також дані офіційних періодичних видань Національного банку України.
Об’єктом дослідження є процес грошово-кредитного регулювання економічних відносин на загальнодержавному рівні.
Предмет дослідження – сукупність економічних відносин, які виникають у процесі використання засобів грошово-кредитного регулювання з метою забезпечення сталого розвитку національної економіки.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці нових та вдосконаленні існуючих підходів до використання грошово-кредитних засобів з метою регулювання економічних процесів у країні.
Найбільш значними науковими результатами дисертаційного дослідження є наступні:
вперше:
• обґрунтовано доцільність введення в обіг та запропоновано поняття “засоби грошово-кредитного регулювання національної економіки”, під яким пропонується розуміти органічне поєднання інструментів, методів і важелів грошово-кредитної політики при здійсненні впливу на систему цілей грошово-кредитного регулювання, що дозволяє визначити місце грошово-кредитних засобів у загальній системі грошово-кредитного регулювання;
• розроблено науково-методичний підхід до оцінки та прогнозування рівня стабільності грошово-кредитної системи на основі розрахунку відповідного індексу, який являє собою лінійну комбінацію показників банківської капіталізації, ліквідності та значень облікової ставки з урахуванням темпів їх зміни, а також дасть змогу визначати рівень поточної і перспективної стабільності, ймовірність виникнення негативних тенденцій на грошово-кредитному ринку;
удосконалено:
• поняття “грошово-кредитне регулювання”, під яким слід розуміти систему заходів у галузі грошового обігу та кредиту, спрямованих на регулювання процентної ставки, норм обов’язкового резервування, проведення операцій з цінними паперами на відкритому ринку, рефінансування банків, а також управління золотовалютними резервами, регулювання імпорту та експорту капіталу з метою забезпечення сталого економічного розвитку, зниження рівня безробіття, врівноваження платіжного балансу та уповільнення інфляційних процесів. Визначення запропонованого поняття відрізняється від існуючих тим, що передбачає уточнення економічної суті грошово-кредитного регулювання шляхом систематизації його складових і використання системного підходу;
• науково-методичний підхід до виділення класифікаційних ознак у системі засобів грошово-кредитного регулювання, які на відміну від традиційних (терміновості, характеру впливу на економічні процеси) враховують оперативність регулювання та масштабність впливу на економічні процеси і грошово-кредитну сферу;
• на основі врахування взаємодії суб’єктів і об’єктів регулювання економічних процесів уточнено сутність механізму грошово-кредитного регулювання національної економіки, структура якого представлена сукупністю засобів грошово-кредитного регулювання, форм і методів активізації економічної діяльності, спрямованих на забезпечення сталого розвитку національної економіки;
набули подальшого розвитку:
• економічна сутність понять “таргетування інфляції” і “підтримка цінової стабільності”. Якщо цільовим показником інфляції виступає рівень або діапазон зміни цін, то центральний банк повинен прагнути до виконання таргетованих показників шляхом реалізації ефективної інструментальної політики, причому використання цільового показника рівня цін забезпечує певну прогнозованість цін. У випадку, коли перед центральним банком не зафіксовано конкретний інфляційний показник, відбувається нівелювання з боку центрального банку відхилень у запланованих параметрах інфляції протягом поточного періоду. Це дасть змогу проаналізувати можливість виконання центральним банком встановлених цільових показників рівня цін у майбутньому;
• науково-методичний підхід до застосування грошово-кредитних важелів з метою забезпечення сталого економічного розвитку країни шляхом регулювання банківських резервів і відсоткових ставок. Це дозволить дослідити необхідність використання відповідного комплексу грошово-кредитних інструментів, спрямованих на грошово-кредитну експансію чи рестрикцію залежно від рівня ділової активності в національній економіці.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що представлені в роботі теоретичні положення, висновки та методичні рекомендації доведені до рівня конкретних методик і пропозицій, які можуть бути використані банками різних рівнів з метою підвищення ефективності функціонування відповідних відділів і секторів.
Викладені в дисертаційній роботі рекомендації автора щодо виділення класифікаційних ознак у системі методів грошово-кредитного регулювання, які враховують не тільки терміновість та характер впливу на економічні процеси, але і оперативність регулювання та масштабність впливу на економічну діяльність і грошово-кредитну сферу, а також підходи до застосування грошово-кредитних важелів з метою забезпечення сталого економічного розвитку країни через регулювання банківських резервів і відсоткових ставок впроваджені у практичну діяльність Сумської філії ВАТ АБ “Укргазбанк”, м. Суми (довідка від 22.05.2007 № 1061).
Результати проведеного дослідження знайшли своє відображення у розробці методичного підходу до оцінки та прогнозування рівня стабільності грошово-кредитної системи, який враховано у діяльності аналітичного відділу філії ВАТ КБ “Надра” Сумського РУ “Слобожанщина”, м. Суми (довідка від 14.11.2007 № 4483).
Удосконалений у дисертації грошово-кредитний механізм регулювання національної економіки та запропонований автором індекс стабільності грошово-кредитної системи застосовуються у роботі управління кредитного бізнесу ТОВ КБ “Володимирський”, м. Суми (довідка від 24.01.2008 № 01-06/88-01).
Одержані автором результати наукового дослідження використовуються у процесі викладання в Державному вищому навчальному закладі “Українська академія банківської справи Національного банку України” навчальних дисциплін “Центральний банк і грошово-кредитна політика”, “Політична економія” та “Макроекономіка”.
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій автором сформульовано та науково обґрунтовано підходи до використання грошово-кредитних засобів у загальнодержавній економічній політиці. Наукові положення, висновки та рекомендації, які виносяться на захист, одержані автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертаційній роботі використано лише ті положення, які розроблені автором особисто. Зокрема, у праці [61] автором обґрунтовано необхідність постановки макроекономічних завдань якісного змісту, які передбачають використання основ інноваційної моделі розвитку економіки. У роботі [134] здобувачем запропоновано підходи до встановлення стратегічних цілей монетарної політики та визначено пряме таргетування інфляції як пріоритетний засіб економічного розвитку України. Автором обґрунтовано концепції управління грошовим обігом [45] і досліджено шляхи активізації економічного розвитку країни на основі використання фінансово-кредитних інструментів [62].
Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати виконаного наукового дослідження доповідались, обговорювались та одержали позитивну оцінку на науково-практичних конференціях, серед яких: Міжнародна науково-практична конференція “Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання” (м. Луцьк, 2003), Міжнародна науково-практична конференція “Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період” (м. Хмельницький, 2003), Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України” (м. Суми, 2004, 2006, 2007) та інші.
Крім того, результати дослідження доповідалися на науково-практичних конференціях та семінарах професорсько-викладацького складу Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”.
Наукові публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 22 наукові праці загальним обсягом 4,63 друк. арк., з яких особисто автору належить 4,08 друк. арк., у тому числі 13 статей опубліковані у фахових виданнях (з них 4 – у співавторстві), 9 публікацій – у збірниках матеріалів конференцій.
Структура і зміст дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел зі 172 найменувань. Загальний обсяг дисертації – 207 сторінок, у т.ч. 7 таблиць на 7 сторінках, 15 рисунків на 15 сторінках, список використаних джерел на 15 сторінках.
Список литературы ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової задачі, що виявляється в необхідності вдосконалення науково-методичних підходів та розробці практичних рекомендацій щодо використання грошово-кредитних засобів у регулюванні національної економіки. За результатами дисертаційного дослідження зроблені наступні висновки:
1. Регулювання національної економіки повинно здійснюватися на основі застосування грошово-кредитних засобів, які передбачають органічне поєднання інструментів, методів і важелів грошово-кредитної політики при здійсненні впливу на систему цілей грошово-кредитного регулювання. Грошово-кредитні інструменти у структурі засобів грошово-кредитного регулювання виступають одиничною категорією, а методи та важелі – загальні поняття.
Методи грошово-кредитного регулювання, як правило, об’єднують декілька грошово-кредитних інструментів, а важелі грошово-кредитного регулювання передбачають синергетичне комбінування на практиці як грошово-кредитних інструментів, так і методів.
2. За допомогою методів систематизації і узагальнення розроблено класифікаційну систему засобів грошово-кредитного регулювання та запропоновано виділяти ознаки оперативності регулювання і масштабності впливу грошово-кредитних засобів на економічні процеси.
Зроблено висновок, що класифікаційна система засобів грошово-кредитного регулювання є умовною, тому що на реалізацію відповідного грошово-кредитного інструмента, методу чи важеля впливає безліч факторів, зокрема такі, як: загальноекономічний рівень розвитку країни; реакція суб’єктів господарювання на використання того чи іншого методу грошово-кредитного впливу на економічні процеси; загальне ставлення населення країни до грошово-кредитної політики центрального банку в цілому.
Обґрунтовано, що на практиці центральними банками використовуються різноманітні засоби грошово-кредитного регулювання, незважаючи навіть на те, що з точки зору теорії сформований єдиний арсенал грошово-кредитних інструментів.
3. На основі використання системного підходу поглиблено теоретичні засади визначення поняття “грошово-кредитне регулювання”, яке передбачає систему заходів у галузі грошового обігу та кредиту, спрямованих на регулювання процентної ставки, норм обов’язкового резервування, проведення операцій з цінними паперами на відкритому ринку, рефінансування банків, а також управління золотовалютними резервами, регулювання імпорту та експорту капіталу з метою забезпечення сталого економічного розвитку, зниження рівня безробіття, врівноваження платіжного балансу та уповільнення інфляційних процесів.
4. Досліджено сучасні пріоритети грошово-кредитної політики та зроблено висновок про те, що пряме таргетування інфляції стане базисом для впровадження ефективних засобів грошово-кредитного регулювання. Воно характеризується встановленням або фіксацією певних темпів інфляції на конкретний період часу, а також чітким визначенням низького рівня інфляції як довгострокової мети.
До основних переваг таргетування інфляції відносяться такі: створення сприятливих умов для забезпечення стійких темпів зростання економіки; зростання довіри вітчизняних підприємств, установ, організацій і населення до грошово-кредитних інституцій; правове закріплення цінової стабільності через офіційне проголошення допустимих рівнів інфляції; транспарентність функціонування органів грошово-кредитного регулювання, яка досягається шляхом роз'яснень власної тактики дій, а також високий ступінь прогнозованості та керованості інфляційного рівня, порівняно з іншими макроекономічними показниками.
Розмежовано поняття “таргетування інфляції” і “підтримка цінової стабільності”. Якщо цільовим показником інфляції виступає рівень або діапазон зміни цін, то центральний банк повинен прагнути до виконання таргетованих показників шляхом реалізації ефективної інструментальної політики, причому використання цільового показника рівня цін забезпечує певну прогнозованість цін. У випадку, коли перед центральним банком не зафіксовано конкретний інфляційний показник, відбувається нівелювання з боку центрального банку відхилень у запланованих параметрах інфляції протягом поточного періоду. Це дало змогу дослідити можливість виконання центральним банком встановлених у попередні періоди цільових показників рівня цін протягом звітного року з урахуванням аспекту прогнозованості.
5. Сукупність чинників, що впливають на результативність реалізації грошово-кредитної політики, автором запропоновано представити у вигляді індексу стабільності грошово-кредитної системи, який являє собою лінійну комбінацію рівня капіталізації банків; значень облікової ставки, банківської ліквідності та темпів їх зміни. Зазначений критерій відбиває рівень поточної і перспективної стабільності грошово-кредитної системи, а також ймовірність виникнення негативних тенденцій на грошово-кредитному ринку. Встановлення показника на рівні менше одиниці (100 %) вказує на грошово-кредитну нестабільність і, навпаки, значення більше одиниці (100 %) свідчить про позитивні зрушення у цій сфері.
У дисертації проаналізовано ключові параметри показника стабільності грошово-кредитної системи в Україні протягом 2003-2006 років, після чого констатовано наявність певних ознак грошово-кредитної нестабільності. Станом на кінець 2003 року значення цього показника склало 90 %, на кінець 2004 року – наближалося до 100 %, на кінець 2005 року – становило 88 % і на кінець 2006 року – склало 91 %.
6. Запропоновано науково-методичний підхід до застосування грошово-кредитних важелів з метою забезпечення сталого економічного розвитку країни через регулювання банківських резервів і відсоткових ставок.
Встановлено, що в основу реалізації грошово-кредитної політики багатьох країн покладено принцип регулювання, який базується на поєднанні двох протилежних комплексів заходів, які застосовуються на різних фазах економічного циклу. З одного боку, мова йдеться про політику грошово-кредитної рестрикції або політику "дорогих грошей", котра полягає в лімітуванні кредитних операцій, підвищенні відсоткових ставок, зменшенні грошової маси в обігу, з іншого – використовуються важелі політики грошово-кредитної експансії або політики "дешевих грошей", що передбачає застосування зазначених вище засобів, але протилежного спрямування. Що стосується заходів рестрикційної грошово-кредитної політики, то вони протилежно впливають на зміну відсоткових ставок, що призводить до зменшення цінності активів, зниження витрат (виходячи з чутливості відсоткової ставки). Це, у кінцевому підсумку, негативно діє на обсяги зростання національної економіки.
7. Уточнено сутність механізму грошово-кредитного регулювання національної економіки, який представлений сукупністю засобів грошово-кредитного регулювання, форм і методів активізації економічної діяльності, спрямованих на забезпечення сталого розвитку національної економіки з урахуванням взаємовідносин і взаємодії між суб’єктами та об’єктами регулювання економічних процесів.
Обґрунтовано, що сучасна парадигма економічного розвитку країни має враховувати позитивний світовий досвід і базуватися на критеріях визначення пріоритетів науково-технологічного прориву: показниках соціально-економічної ефективності, технологічної значущості для національної економіки; наявності фундаментальних досліджень і можливостей для їх реалізації у сучасних умовах; дифузії нововведень на світовому рівні. При цьому одним із головних завдань економічної політики визначено забезпечення збалансованості між економічною, інвестиційною, науковою, технічною та виробничою складовими, що спричинює необхідність удосконалення механізму грошово-кредитного регулювання національної економіки.
8. Удосконалено структуру грошово-кредитного механізму регулювання національної економіки і запропоновано формувати довгострокові цілі і тактичні завдання розвитку вітчизняної економіки шляхом застосування відповідних важелів стимулювання економічної активності, а також розробки системи грошово-кредитних засобів, узгодженої з загальнодержавними пріоритетами.
Встановлено, що для реалізації грошово-кредитного механізму регулювання національної економіки доцільно внести корективи як у мотиви, детермінанти, так і в принципи, і методи управління економічними процесами з метою активізації інвестиційних і структурно-інноваційних процесів в Україні.
Реалізація зазначеного механізму передбачає врахування економічних, науково-технічних, організаційних і соціальних чинників. На фінальній стадії впровадження грошово-кредитного механізму регулювання національної економіки має здійснюватися оцінка ефективності використання грошово-кредитних засобів та розраховуватися їх вплив на економічні процеси в країні.
Отримані у результаті дослідження висновки та пропозиції слід використовувати для прийняття рішень щодо подальшого регулювання економічних процесів в Україні на підставі застосування грошово-кредитних засобів. Узагальнення розроблених пропозицій може також використовуватися для дослідження та прогнозування тенденцій розвитку національної економіки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Центральний банк та грошово-креитна політика: Підручник / За ред. Мороза А.М., Пуховкіної М.Ф. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.
2. Mishkin, Frederic S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. – 6th ed. Boston-Addison Wesley, 2001. – 780 p.
3. Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Гребеник Н.І., Міщенко В.І. Грошово-кредитна політика в Україні / За ред. В.І. Міщенка. —К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. — 421 с.
4. Основы экономической теории: Учебник / С.В. Мочерный, В.К. Симоненко, В.В. Секретарюк, А.А. Устенко. – К.: О-во «Знання», КОО, 2000. – 607 с.
5. Пивовар А.Г. Большой финансово-экономический словарь / Под ред. В.И. Осипова. – М. – М.: Экзамен, 2000. – 1064 с.
6. Ковтун О.І. Державне регулювання економіки.– Лівів: Новий світ - 2000, 2007. – 432 с.
7. Сало І.В. Розвиток монетарної політики Національного банку України // Вісник Української академії банківської справи. – 2005. - № 2. - С.107-114.
8. Лютий І.О. Роль грошово- кредитної політики НБУ в стабілізації кредитного ринку // Банківська справа . – 2000. – № 3. – С.7-10.
9. Циганов С.А. Особливості грошово-кредитної політики в трансформаційних економіках // Вісник Української академії банківської справи. – 2005. – № 2. – С.107-114.
10. Peter S. Rose. Commercial Bank Management. – The Irwin / McGraw – Hill Series in finance, insurance, and real estate. – 803 p.
11. Самуэльсон, Пол, Э., Нордхаус, Вильям, Д. Экономика: Пер. с англ.: Уч. пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. - 688 с.
12. Базелер У., Сабов З., Хайнрих Й., Кох В. Основы экономической теории: принципы, проблемы, политика. Германский опыт и российский путь. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. - 800 с.
13. Основні засади грошово-кредитної політики на 2007 рік [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://securities.org.ua/securities_paper/review.php?id=409&pub=2552.html
14. Про Національний банк України: Закон України № 679-XIV від 20 травня 1999 р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2007. -Випуск 11. - С.21-44.
15. Семенов С. О классификации методов денежно-кредитной политики // Финансы и кредит. - 2005. - № 27. - С.18-23.
16. Курс экономики: Учебник / Под ред. Б.А. Райзберга. – М.: ИНФРА-М, 1997. - 720 с.
17. Гребеник Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні // Вісник НБУ. - 2007. - № 5. - С. 12-19.
18. Чухно А.А. Твори: у 3 т. / НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук.-дослід. фін. ін-т при М-ві фін. України. Т.1: Становлення і розвиток ринкової економіки. – К., 2006, - 592 с.
19. Бузгалин А.В. Переходная экономика: курс лекций по политической экономии. – М.: Таурус, Просперус, 1994. - 472 с.
20. Гайгер, Линвуд Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика: пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1996. - 560 с.
21. Петрик О. Якою має бути стратегічна ціль монетарної політики ? // Вісник Національного банку України.- 2004. - № 1. - С.20-23.
22. Поляков В.П., Московкина Л.А. Структура и функции центральных банков. Зарубежный опыт.—М.: Инфра-М, 1996. – 192 с.
23. Галь В. Приєднання України до Спеціального стандарту поширення даних МВФ // Вісник Національного банку України.- 2003.- № 2.-С.2-3.
24. Синюченко М. І. Кон’юнктурна теорія грошей М.І. Туган-Барановського // Фінанси України. – 2001. – № 9. – С. 19-24.
25. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Прогресс, 1978. – 494 с.
26. Friedman M., Benjamin M. The Value of Intermediary Targets in Implementing Monetary Policy. - In Price Stability and Public Policy, 131-187. - Federal Reserve Bank of Kansas City. - 1984. - 121 p.
27. Friedman M. The Quantity Theory of Money: a Restatement. – Chicago: the University of Chicago Press. – 1956. – P.3-21.
28. История экономических учений (современный этап): Учебник / Под общ. ред. А.Г. Худокормова. – М.: ИНФРА-М, 1999. - 733 с.
29. Лагутін В.Д. Економічна політика держави: сутність, етапи, механізми // Економічна теорія. - 2006.- № 4.-С.16-27.
30. Інноваційна стратегія українських реформ / Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах А.К., Семеноженко В.П. – К.: Знання України, 2002. – 326 с.
31. Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка). Навчальний посібник / За ред. С.В. Мочерного. – Львів.: “Новий світ – 2000”, 2004. - 480 с.
32. Проскурін П.В. Історія економіки та економічних учень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005. - 372 с.
33. Послання Президента України до Верховної Ради України. Європейський вибір: Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки // Урядовий кур’єр. – 2002. - № 100. - С.5-12.
34. Реверчук С.К., Ковалюк О.М., Стрельбицька Л.М., Крупка М.І. Влада. Банки. Бізнес: політекономія взаємодії і розвитку: Наукова монографія / За ред. С.К. Реверчука. - К.: Атіка, 2002. - 320 с.
35. Ландик В. Напрямки державного регулювання інноваційної діяльності // Схід.-2001.- № 2. - С.16-18.
36. Півняк Г. Чи Допоможе інноваціям “залишковий принцип” // Урядовий кур’єр. – 2003.- № 64.-С.5.
37. Блиндер А. Теория и практика функционирования центральных банков // Финансовый бизнес. - 2001. - № 1. - С.25-28.
38. Ніконенко У.М. Вплив інструментів грошово- кредитної політики на стан грошово-кредитного ринку // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 7. – С.52-56.
39. Бюлетень Національного банку України. - К., 2007. - Випуск 4. – 186 с.
40. Бюлетень Національного банку України.— К., 2006. - Випуск 4. – 167 с.
41. Макаренко М.І. Зближення монетарних стратегій центральних банків як прояв фінансової глобалізації // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 18 – Суми: УАБС, 2006. – С. 13-20.
42. Положення про механізми рефінансування комерційних банків України, затв. постановою Правління НБУ від 15.12.2000 р. № 484 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. - Випуск 2. - С.4-35.
43. Бюлетень Національного банку України.—К., 2004. - Випуск 1. – 164 с.
44. Бюлетень Національного банку України.— К., 2001. - Випуск 6. – 158 с.
45. Мартынюк А.М., Процык Т.В. Управление денежным обращением как фактор экономического роста // Вестник СевГТУ. Вып. 44: Экономика и финансы: Сб. науч. тр. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2003. – С. 52-57.
46. Мочерний С.В. Основи економічних знань. - К.: Феміна, 1995. - 352 с.
47. Боротьба з корупцією – життєво необхідна справа // Урядовий кур’єр. – 2004 .- № 19. - С.3-5.
48. Брыль Р. Украине не хватает экономической свободы // Украинская инвестиционная газета. - 2004.- № 3.-С.32.
49. Fitch Ratings підвищило суверенний кредитний рейтинг України // Урядовий кур’єр. - 2005. - № 14. - С.4.
50. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) “Шляхом європейської інтеграції” / Ав. кол.: А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.
51. Роман Брыль. Украина на дне конкурентоспособности // Украинская инвестиционная газета. - 2002. - № 48 (375).- С.16.
52. Загоруйко Ю. Втрачаємо навіть те, чого не маємо. У рейтингу конкурентоспроможності ВЕФ Україна за 2006 рік опустилася з 68-го на 78-ме місце // Дзеркало тижня. – 2006. - № 38. – С.7.
53. Український діловий тижневик «Контракти» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.kontrakty.com.ua/show/ukr33.html.
54. Перцев М.Л., Співак Г.І., Співак І.І. Кредитні операції комерційних банків та шляхи їх вдосконалення // Проблеми формування і розвитку фінансово-кредитної системи України. – 2002.– С.112-120.
55. Шинкар А.М. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. - № 1. - С.81-86.
56. Роу А., Власенко Ю., Жиляєв І. Україна: фінансовий сектор і економіка. Нові стратегічні завдання. – К.: Видавничий дім “Козаки”, 2001. - 121 с.
57. Бюлетень Національного банку України.— К., 2006. - Випуск 9. – 189 с.
58. Основні засади грошово-кредитної політики на 2002 рік // Урядовий кур’єр. - 2001.-№ 173.-С.7.
59. Процык Т.В. Основные параметры среднесрочного развития и структурной перестройки экономики Украины // Вісник Української академії банківської справи. – 1999. - №1. - С. 26-29.
60. Процик Т.В. Особливості реалізації грошово-кредитної політики України // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми європейської інтеграції і транскордонної співпраці: Зб. наук. пр. – Том 1.- Львів-Луцьк: Ред.-вид. відд. “Вежа” Волинського державного ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. – С.350-355.
61. Кривенко Л.В., Процик Т.В., Кривенко С.В. Формування сучасної національної моделі соціально-економічного розвитку: проблеми та перспективи // Регіональні перспективи (наук.-практ. журнал).- 2002. –№ 2 (21). - С. 27-28.
62. Кривенко Л.В., Процик Т.В. Монетарні важелі активізації розвитку економіки держави // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. пр. – Т.13. – Суми: “Мрія-1” ЛТД, УАБС, 2005. – С. 265-268.
63. Процик Т.В. Незалежність центрального банку держави: вітчизняна практика та міжнародний досвід // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. пр. – Т. 19. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – С. 259-265.
64. Protsyk T.V. Stimulation of Economic Growth with the Help of Introduction of the Key Determinants of the Innovation Strategy // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання”. – Луцьк, 2003. - С.52-53.
65. Процик Т.В. Роль інноваційно-інвестиційних і грошово-кредитних механізмів у реалізації якісно нової стратегії соціально-економічного розвитку держави // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період”.- Хмельницький: НВП “Евріка” ТОВ, 2003. – С. 113-115.
66. Процик Т.В. Дослідження незалежності центрального банку крізь призму реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей. – Суми: УАБС НБУ, 2006. – С. 119-120.
67. Олександрова В.П. Формування державних науково-технічних програм та стимулювання їх реалізації // Проблеми науки. - 1998. - № 9.-С.8-10.
68. Мэнсфилд Э. Экономика научно-технического прогресса. – М.: Прогресс, 1970. - 240 с.
69. Про інноваційну діяльність: Закон України № 40-IV від 4 липня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2002. - № 36. - С. 3-23.
70. Лапко О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання. – К.: ІЕП НАНУ, 1999. – 254 с.
71. Основы инновационного менеджмента: теория и практика: Учеб. пособие / Под ред. П.Н.Завлина, А.К.Казанцева, Л.Э.Миндели. – М.: ОАО “НПО “Издательство “Экономика”, 2000. - 475 с.
72. Шкільнюк О.М. Інновації, їх суть та значення для економічного розвитку держави // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. - № 11. - С.43-48.
73. Оголева Л.Н. Инновационная составляющая экономического роста – М.: ФА, 1996. - 291 с.
74. Cоколенко С.И. Современные мировые рынки и Украина – К: Демос, 1995. – 354 с.
75. Тацуно Ш. Стратегия – технополисы: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1989. – 344 с.
76. Forrester J. W. Innovation and Economic Change // Futures. 1981, Vol. 13. # 4. - P.128.
77. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. - М.: Инфра-М, 1996. - 496 с.
78. Экономические аспекты научно-технического прогнозирования / Под ред. М.А. Виленского; АН СССР. Ин-т экономики. - М.: Экономика, 1975. - 222 с.
79. Определение экономической эффективности изобретений и рационализаторских предложений / Под. ред. Дахно И.И., Лало В.Н., Пескова Б.С. - К.: Техника, 1989. - 165 с.
80. Іщенко Г. Курс на інноваційну модель економіки // Урядовий кур’єр. - 2004. - № 46. - С.6.
81. Анчишкин А.И. Наука – техника – экономика. – М.: Экономика, 1986. – 384 с.
82. Инвестиционные решения и управление НТП / Под. ред. Козьменко С.Н. - Сумы: ИТД «Университетская книга»; ООО «КИК «Деловые перспективы», 2005. - 158 с.
83. Кудров В. Научно-технический потенциал и механизм его реализации // Научно-технический прогресс в США: опыт, проблемы, перспективы. - Сб. статей. – М.: Наука, 1988. - С. 24-35.
84. Экономика / Под ред. Грязновой А.Г., Николаевой А.П., Кадыкова В.М. – М, 2001. - С.693-706.
85. Ситник К. Джерело розвитку держави // Урядовий кур’єр. - 1998. - № 196. - С.9.
86. Экономические проблемы научно-технической революции при социализме. - М.: “Экономика”, 1975. - 263 с.
87. Емельянов С. Стратегия развития науки и технологии в США в ХХI веке // Проблемы теории и практики управления. – 2002. - № 1. - С.14.
88. Шира Т.Б. Вплив інноваційно-технологічного потенціалу підприємства на конкурентоспроможність інноваційного продукту // Фінанси України. – 2006. - № 1. - С. 43-50.
89. Покропивний С.В., Новак А.Ф. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності: Зб. навч.-метод. матеріалів. – К.: КНЕУ, 1997. - 184 с.
90. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1997. - 704 с.
91. Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України.-Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2001. - 608 с.
92. Іваноньків О.О. Структурні реформи та інноваційний розвиток української економіки: стан і перспективи // Актуальні проблеми економіки. – 2007. - № 9. - С. 37-45.
93. Денисюк В. Міжнародний трансфер технологій: сучасний зміст, аналіз закордонної та національної статистики // Економіст. – 2005. - №2. - С. 42-47.
94. Розпорядження Президента України “Питання створення технопарків та інноваційних структур інших типів” № 17/96 від 23.01.1996 р. // Урядовий кур’єр. - 1996. - № 38. - С.2.
95. Україна у цифрах у 2004 році: Статистичний довідник / За ред. О.Г. Осауленко. – К. – 2005. – 263 с.
96. Експертні оцінки інвестиційного клімату регіонів України // Інвестиційний рейтинг регіонів України. - 2002. - С.19-22.
97. Іщенко Г. Розвиток без інвестицій та інновацій, як авто без двигуна // Урядовий кур’єр. - 2004. - № 46. - С.9.
98. Інвестиційні орієнтири року // Урядовий кур’єр. – 2004. - № 17. - С.9.
99. Проблеми інноваційної діяльності промислових підприємств області у 2002 році: Комплексна економічна доповідь. - Суми: Сумське обласне управління статистики, 2003. - 19 с.
100. Статистичний щорічник Сумської області за 2005 рік. – Суми, Сумське обласне управління статистики.- 2006. - 654 с.
101. Статистичний щорічник Сумської області за 2002 рік. – Суми, Сумське обласне управління статистики.- 2003. - 696 с.
102. Науково-технічна діяльність [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.sumystat.sumy.ua/stat.html .
103. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Стат.зб. / Держкомстат. - К., 2000 .- 317 с.
104. Україна у цифрах у 2005 році. – К.: Консультант, 2006. – 376 с.
105. Виступ Прем’єр-міністра України Віктора Януковича на науково-практичній конференції “Утвердження інноваційної моделі розвитку економіки України” // Урядовий кур’єр. – 2003. - № 36. - С.6.
106. Данько М.С. Перспективи інноваційного розвитку економіки України // Економіка і прогнозування. - 2001. - №1. - С.92-99.
107. Україна. Фінансовий сектор: нова стратегія реформ // Матеріали конференції 22-23 червня 2001 року. – К.: Україна, 2002. –124 с.
108. Зареєстровано сім нових кредитних спілок // Урядовий кур’єр. – 2004. - № 17.-С.22.
109. Клинов В. Экономическая политика России: история и перспективы // Проблемы теории и практики управления. – 2006. - № 3. – С.16-23.
110. Про державний бюджет України на 2007 рік: Закон України № 489-V від 19 грудня 2006 р. // Урядовий кур'єр. - 2006. - № 243. – С. 5-14.
111. Розвиток держави залежить від розвитку освіти і науки // Урядовий кур’єр. – 2004. - № 9. -С.4.
112. Голімбіовська Н. Національна депозитарна система – фундамент інвестиційного процесу // Урядовий кур’єр. – 2003. - № 125. - С.8.
113. Перепьолкіна О.О. Вибір оптимального режиму монетарного устрою в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. - № 12. - С.34-37.
114. Моисеев С.Р. Формализация, макроэкономика и денежно-кредитная политика // Финансы и кредит. - 2007. - № 3. - С. 22-32.
115. Береславская О. Основні режими грошово-кредитної політики та світовий досвід їх реалізації // Финансовые риски. – 2005. - № 4. – С.15-18.
116. Нікіфоров П. Монетарна політика в системі економічної політики держави: теоретичні підходи та прикладні аспекти // Економіка України. - 2001. - № 10. - С 25-30.
117. Проблеми вибору та визначення оптимальної моделі монетарного устрою в Україні // Вісник НБУ. - 2003. - № 7. - С 2-7.
118. Корзун А.А. Процентная политика как новый этап денежно-кредитного регулирования в России // Международные банковские операции. - 2007. - № 2. - С 65-78.
119. Баранова Е.П. Таргетирование инфляции как новая разновидность антиинфляционной политики // Банковские услуги. – 2000. – № 9. – С. 2-7.
120. Лагутін В., Кричевська Т. Вибір стратегії монетарної політики // Фінанси України. - 2002. - № 3. - С 3-16.
121. Orphanides, Athanasios and Richard D. Porter. Money and inflation: the role of information regarding the determinants of M2 behavior. - In Monetary Analysis: Tools and Application, ed. by H. Klockers and C. Willeke, 77-96. - Frankfurt am Main: European Central Bank. - 2001. - 765 р.
122. Шаров О. Таргетування інфляції: світовий досвід та українські перспективи // Вісник НБУ. - 2003. - № 7. - С. 15-19.
123. Pemberton R.L. – LSE Lecture II, 1992. – November mimeo. – P.3.
124. Костюк О.В. Роль комунікаційної стратегії центрального банку у підвищенні ефективності грошово-кредитної політики // Вісник Української академії банківської справи. - 2007. - № 1. - С. 3-11.
125. Кисель В. МВФ выступает против “дешевых” денег НБУ // Украинская инвестиционная газета. - 2002. - № 34. - С.4.
126. Кораблін С. Інфляційні орієнтири [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.zn.kiev.ua/ie/show/589/52900.html.
127. Altissimo, F., Е. Giaotti and A. Locarno. Monetary Analysis in the Bank of Italy prior to EMU: The role of real and monetary variables in the models of Italian economy. - In Monetary Analysis: Tools and Application, ed. by H.-J. Klockers and C. Willeke, 145-164. - Frankfurt am Main: European Central Bank. - 2001. – 425 p.
128. Hauser, Andrew, Money and credit in an inflation-targeting regime: the Bank of England's Quarterly Monetary Assessment. In Monetary Analysis: Tools and Application, ed. by H.-J. Klockers and C. Willeke, 63-76. - Frankfurt am Main: European Central Bank. - 2001. – 376 р.
129. Процик Т.В. Грошово-кредитні важелі – необхідна складова управління інноваційно-інвестиційним розвитком // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. пр. – Т.15. – Суми: УАБС НБУ, 2006. – С.160-168.
130. Процик Т.В. Проблеми й перспективи розвитку грошово-кредитного ринку за інноваційною моделлю економіки // Тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. “Економічні проблеми розвитку регіонів та підприємств на початку ХХІ століття”.-Том 2.-Полтава: ПДТУ ім. Юрія Кондратюка, 2001. – С. 122-124.
131. Процик Т.В. Вплив монетарної складової на регулювання інноваційно-інвестиційних процесів в Україні // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених “Актуальні проблеми управління соціально-економічним розвитком”. - К.: КНЕУ, 2002. – С. 144-146.
132. Процик Т.В. Дослідження монетарної сторони прискорення НТП в умовах імплементації інноваційної моделі розвитку економіки України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник тез доповідей VII Всеукр. наук.-практ. конф. – Суми: УАБС, 2004. – С. 86-87.
133. Процик Т.В. Розвиток грошово-кредитного ринку за інноваційною моделлю економіки // Регіональні перспективи (наук.-практ. журнал).- 2001. – №5-6 (18-19) .- С. 284-285.
134. Кривенко Л.В., Процик Т.В. Пряме таргетування інфляції: обгрунтування й можливості використання в Україні // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Випуск 137.-Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 179-183.
135. Процик Т.В. Монетарна складова в інноваційній стратегії розвитку економіки: проблеми та можливості реалізації // Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: Зб. наук. стат. – Харків: Фінарт, 2002. – С. 289-290.
136. Процик Т.В. Банківський сектор як каталізатор інноваційно-інвестиційних процесів: проблеми імплементації в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. пр. – Т.8. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, УАБС, 2003. – С. 226-229.
137. Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки: Монографія. – К.: Атіка, 2000. – 240 с.
138. Лавінський Г., Галіцин В., Бушуєва І. Банківський контролінг // Вісник Національного банку України.- 2004. - № 1. - С.34-37.
139. Щеглова Е. “Неприватный” депозитарий // Украинская инвестиционная газета.- 2004. - № 3. -С.12.
140. Дмитриченко Л.И. Государственное регулирование экономики: методология и теория. Монография. – Донецк: Издательство «УкрНТЭК», 2001. – 329 с.
141. Бюлетень Національного банку України.— К., 2007. - Випуск 5. – 188 с.
142. Олександренко М. Розширення ЄС посилить міжбанківську конкуренцію // Урядовий кур’єр. – 2004. - № 19.-С.11.
143. Бюлетень Національного банку України.— К., 2007. - Випуск 6. – 190 с.
144. Синюченко М. І. Актуальні проблеми формування пропозиції грошей // Вісник Української академії банківської справи. – 1999. – № 2. – С. 15-17.
145. Гроші та кредит / За ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001. – 602 с.
146. Синюченко М. І. Державний борг як чинник інфляції // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т. 4. – Суми: Ініціатива, 2000. – С. 138-145.
147. Бодрецький М. Проблеми довгострокового кредитування // Банківська справа. – 2006. - № 4. – С.85-93.
148. Trecroci, Carmine and Juan-Luis Vega. The information content of M3 for future inflation. - ECB Working Paper No. 33. - Frankfurt am Main: European Central Bank. - 2000. -176 p.
149. Грудзевич Я.В., Заставна З.М. З досвіду центральних банків розвинених країн у регулюванні грошово-кредитної сфери // Регіональна економіка. – 2007. - № 1. – С.269-274.
150. Engert, Walter and Jack Selody. Uncertainty and Multiple Paradigms of the Transmission Mechanism. - Bank of Canada Working, Paper 98-7. - Ottawa: Bank of Canada. - 1998. – 126 р.
151. Сігайов А. О. Принципи та методи сучасного монетарного аналізу // Формування ринкових відносин в Україні. - 2002. - №1. - С.34-39.
152. Jordan, Thomas J., Michel Peytrignet and George Rich. The role of M3 in the policy analysis of the Swiss National Bank. – In Monetary Analysis: Tools and Application, ed. by H.-J. Klockers and C. Willeke, 47-62. - Frankfurt am Main: European Central Bank. -2001. – 78 р.
153. НБУ сприятиме активізації операцій з цінними паперами // Урядовий кур’єр. – 2003. - № 47. - С.7.
154. Про банки і банківську діяльність: Закон України № 2121-ІІІ від 7 грудня 2000 р. // Урядовий кур’єр. – 2001 .- № 8. - С.5-13.
155. Атанасов В. МБ поможет в организации кредитного бюро // Украинская инвестиционная газета. - 2004. - № 3. - С.16.
156. Лютий І.О. Державний борг і ефективність використання державного кредиту // Фінанси України. – 1999. – № 9. – С.99-105.
157. Рожко О.Д., Яфінович О.Б. Фінансово-кредитні важелі інноваційного розвитку України // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. - № 10. - С.50-54.
158. Стеблинський М. Інноваційні та інвестиційні проекти-2007: коштів вистачить на всіх // Урядовий кур'єр. – 2007. - № 80. – С.8.
159. Білоус О. Фінансові та грошово-кредитні чинники інвестиційно-іноваційного розвитку малого та середнього бізнесу // Банківська справа. - 2005. - №1. - C.74-82.
160. Лютий І.О., Криклій А.С., Януль І.Є. Макроекономічні чинники грошово-кредитної політики України в сучасних умовах // Економіка та держава. - 2006. - № 1. - С. 9-11.
161. Дзюблюк О. Грошово-кредитний механізм регулятивного впливу Національного банку України на динаміку економічного розвитку // Журнал європейської економіки. – 2007. - № 9. - С.294-311.
162. Ткачева Л.А. Эффективность монетарной политики: вопрос спорный, но решаемый // Бізнес-Информ. - 1998. - № 16. - С.65-66.
163. Дробязко А. Розрахунок моделі адекватності приросту монетарної маси темпам інфляції і реального ВВП // Банківська справа. – 2001. - № 6. – С.40-44.
164. Гончарук А.Г., Жолудь О.Л. Ревальвація гривні – її вплив на економіку // Фінанси України. – 2006. - № 2. – С.9-12.
165. Савлук М. Грошово-кредитна політика Національного банку України та оцінка її ефективності // Вісник Національного банку України. - 1998. - № 7. - C. 42-44.
166. Гриценко А., Кричевська Т. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики // Вісник Національного банку України. - 2006. - № 2. - C. 8-19.
167. Friedman M., Meizelman D. The Relative Stability of Monetary Velocity and the Investment Multiplier in the United States, 1897-1958, in Stabilization Policies. – N.Y.: Prentice-Holl. – 1963. – 268 p.
168. Процык Т.В. Проблемы и перспективы развития кредитного рынка Украины // Перспективи розвитку фінансово-банківської системи України: погляд у майбутнє: Зб. наук. пр. – Суми: Ініціатива, 1999. – С. 14-19.
169. Процик Т.В. Національна депозитарна та банківська системи як ключові детермінанти якісного розвитку вітчизняної економіки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. пр. – Т.10. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, УАБС, 2004. – С. 209-212.
170. Процик Т.В. Використання інструментів фінансової інженерії як необхідна умова трансформації економіки України в інноваційному напрямі // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Україна наукова ‘2003”. Том 18. Економіка. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 15.
171. Процик Т.В. Національна депозитарна система України: проблеми та парадокси // Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. “Динаміка наукових досліджень ‘2003”. Том 20. Економіка. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 28.
172. Процик Т.В. Грошово-кредитний механізм регулювання національної економіки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей Х Всеукр. наук.-практ. конф. Том 1. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – С. 71-72.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.