У нас уже 27460 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ПРОГНОЗУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА НА ЗАСАДАХ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ПОПИТУ НА ПРОДУКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВ
Количество страниц 212
ВУЗ Тернопільський державний економічний університет
Год сдачи 2008
Содержание ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА НА ОСНОВІ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ПОПИТУ 10
1.1 Взаємозв’язок та формування потреб, попиту, виробництва та споживання 10
1.2 Теоретичні підходи до прогнозування процесів споживання 28
1.3 Аналіз підходів до прогнозування попиту на продукцію підприємств 42
Висновки за розділом 1 57
РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА ВИРОБНИЦТВА ТА ОЦІНКА МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ЙОГО ПРОГНОЗУВАННЯ 59
2.1 Ідентифікація загальних тенденцій споживання 59
2.2 Дослідження поведінки споживачів на ринку продуктів дитячого харчування 73
2.3 Аналіз виробництва продуктів дитячого харчування вітчизняними підприємствами 86
2.4 Особливості методів прогнозування виробництва продукції підприємств 101
Висновки за розділом 2 123
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА НА ЗАСАДАХ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ПОПИТУ 125
3.1 Модель попиту, основана на максимізації цільової функції споживання 125
3.2 Прогнозування попиту на продукти дитячого харчування 142
3.3 Розробка моделі орієнтації виробництва на ринковий попит 154


3.4 Пріоритетні напрямки забезпечення ринкового попиту на продукти дитячого харчування 166
Висновки за розділом 3 177
ВИСНОВКИ 179
ДОДАТКИ 182
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 197

ВСТУП

Актуальність теми. Ринкові умови господарювання вимагають від підприємств прийняття оптимальних управлінських рішень щодо визначення обсягів виробництва продукції, відповідної якості та кількості, узгодження їх із вимогами попиту. Вирішення цих завдань дозволяє підприємству налагодити ефективне виробництво, забезпечити його засобами для відтворення. Обґрунтована виробнича програма досягається дослідженням закономірностей споживання та визначення ринкового попиту. Випуск продукції, необхідної споживачу, з одного боку, задовольняє його потреби, а з іншого – сприяє повній реалізації виробленого товару, що дозволяє виробникам функціонувати на ринку та отримувати прибуток. В іншому випадку виробництво є низькоефективним, або й збитковим. При цьому не досягаються цілі ні підприємств, ні покупців.
Зменшення ризиків діяльності підприємств, підвищення рівня та якості задоволення потреб забезпечується розробкою достовірного прогнозу виробництва товарів на засадах визначення обсягів попиту на продукцію підприємства.
Вагомий внесок у дослідження проблем прогнозування процесів споживання зробили такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як Л.В. Балабанова, Н.Ю. Брюховецька, К.К. Вальтух, А.В. Войчак, В.М. Геєць, В.Г. Герасимчук, В.Я. Гуменюк, М.О. Данилюк, Т.Г. Дудар, Е. Енгель, О.В. Зозульов, Д. Канеман, В.В. Козик, Ф. Котлер, Є.В. Крикавський, О.Є. Кузьмін, Б.М. Литвин, Л.Г. Ліпич, В.П. Мікловда, О.В. Мороз, В.М. Орлов, А.Ф. Павленко, М.К. Пархомець, В.А. Павлова, П.Г. Перерва, Н.М. Римашевська, Є.Є. Слуцький, Н.І. Чухрай, І.Б. Швець, В.В. Шегда, В.Г. Шинкаренко, Д.А. Штефанич та інші. У працях названих авторів висвітлюються методологічні підходи до розробки системи дослідження ринку, його сегментації, визначення місткості, цінової та товарної політики, стимулювання збуту, формування стратегії та планування. Віддаючи належне науковій та практичній значущості праць названих авторів, необхідно відмітити, що певне коло завдань щодо комплексу проблем, пов’язаних з прогнозуванням виробництва, є недостатньо розвинутими. Дискусійними залишаються питання узгодження обсягів виробництва із попитом населення. Наслідком цього є низька конкурентоспроможність продукції вітчизняних підприємств.
Ефективна діяльність підприємства забезпечується прогнозуванням попиту й орієнтацією виробництва на цей показник. Методичні підходи до визначення обсягів попиту, представлені в зарубіжній спеціальній літературі, в переважній більшості не адаптовані до національних умов господарювання. В той же час вітчизняні втратили свою актуальність через переважаюче використання нормативного підходу під час дослідження цих процесів. При прогнозуванні виробництва недостатньо акцентується увага на взаємоузгодженості попиту та пропозиції. Необхідність вирішення вказаних проблем зумовила вибір теми дисертаційної роботи та визначила її актуальність.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано згідно з науковим напрямком кафедри менеджменту та маркетингу Луцького державного технічного університету „Формування та реалізація маркетингової політики підприємств на ринку товарів та послуг” і знайшло відображення при виконанні держбюджетної теми Луцького державного технічного університету „Організаційно-економічний механізм збуту продукції” (номер державної реєстрації 0103 U 000278). Особисто автором розроблено низку теоретичних положень та методичних рекомендацій щодо прогнозування виробництва, запропоновано механізм збалансування виробництва продукції з попитом на неї.
Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування й удосконалення теоретичних положень і розробка методичних та прикладних рекомендацій щодо прогнозування виробництва на засадах визначення обсягів попиту на продукцію підприємства. Для досягнення мети в роботі поставлені такі завдання:
- визначити економічну сутність попиту та уточнити особливості його формування, виокремити й доповнити складові процесу споживання;
- обґрунтувати необхідність та ідентифікувати етапи прогнозування виробництва, ґрунтуючись на визначенні обсягів попиту;
- розробити методичні положення щодо сегментації індивідуальних споживачів на ринку продуктів дитячого харчування;
- систематизувати підходи та уточнити оцінку корисності продукції для споживача;
- на основі комплексного аналізу споживання продуктів дитячого харчування обґрунтувати чинники формування попиту на них;
- розробити методику оцінювання попиту на продукцію підприємств дитячого харчування;
- удосконалити систему узгодження споживчих характеристик продукції, що виробляється підприємством, із запитами покупців;
- обґрунтувати методичні рекомендації з орієнтації виробничої діяльності підприємства на ринковий попит.
Об’єктом дослідження є процес прогнозування виробництва підприємствами, що виготовляють продукти дитячого харчування.
Предметом дослідження є теоретичні та методико-прикладні аспекти щодо прогнозування виробництва на засадах визначення обсягів попиту на продукцію підприємств дитячого харчування.
Методи дослідження. Вирішення поставлених у дисертаційній роботі завдань здійснено з використанням таких загальнонаукових прийомів і методів дослідження: логічного узагальнення, аналізу, синтезу – для визначення сутності понять «потреба», «попит» та «споживання» (п. 1. 2); прийоми статистичного аналізу, а саме: порівняння – для визначення динаміки і закономірностей споживання населенням продовольчих товарів (п. 2. 1), середніх та відносних величин – для визначення рівня споживання населенням продовольчих товарів (п. 2. 1); метод системного аналізу – для вивчення впливу чинників на формування попиту, розробки моделі з цільовою функцією споживання (п. 3. 1); кластерного аналізу – для поділу споживачів дитячих продуктів харчування (п. 2. 2); соціологічні методи у формі анкетування та інтерв’ювання – для дослідження споживчої поведінки покупців (п.2. 2).
Емпіричною і фактологічною основою проведеного дослідження стали праці вітчизняних та зарубіжних вчених в галузі управління підприємством, маркетингу, прогнозування. Інформаційною та правовою базою при здійсненні досліджень були закони України, укази Президента, постанови Кабінету Міністрів, офіційні статистичні матеріали, фінансова звітність окремих промислових підприємств; результати проведених автором анкетувань, дані мережі Інтернет.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в розвитку теоретико-методологічних положень та розробці прикладних аспектів щодо прогнозування виробництва на засадах визначення обсягів попиту на продукцію підприємств, що виготовляють продукти дитячого харчування, зокрема:
вперше:
- розроблено засади орієнтації виробництва на ринковий попит, що дозволяють забезпечити його відповідними продуктами, оптимально збалансувавши задоволення потреб споживачів та максимізацію прибутку підприємств; для забезпечення стабільності системи доведено доцільність одночасного досягнення цілей виробників та покупців;
- формалізовано оцінку корисності продуктів на основі використання показника еластичності попиту, яка забезпечує можливість їх диференціації за пріоритетністю для споживача, усуває суб’єктивність та спрощує процес оцінювання;
удосконалено:
- модель оцінювання попиту на продукцію підприємства, яка ґрунтується на використанні цільової функції споживання; в її основу покладено принцип максимізації задоволення потреб споживача в межах наявних у нього ресурсів. На відміну від відомих, вона дозволяє ідентифікувати поведінку споживача, визначати рівень задоволення його потреб, врахувати вплив продуктів, що надходять у сферу споживання поза ринком, та спрямування доходів на заощадження;
- порядок здійснення інноваційних змін в частині узгодження техніко-економічних параметрів продукції, що виробляється підприємством, із запитами споживачів. Це створює можливість вибору дієвих інструментів досягнення на ринку рівноваги між кількісними та якісними характеристиками попиту на продукцію та виробництвом;
- системний підхід до прогнозування виробництва, на противагу існуючому, потреби, попит та споживання визначаються, як етапи прогнозування, утворюючи єдину систему, цілями функціонування якої є задоволення платіжного попиту, збут продукції, відтворення виробничого процесу.
дістало подальшого розвитку:
- концепція формування попиту, яка, на відміну від існуючих підходів, у системі цінностей споживача базовим чинником виникнення потреб та попиту визначає зовнішнє подразнення; обґрунтовано, що взаємозв’язок „потреби-виробництво” двосторонній, інформація про продукт формує потребу та попит на нього;
- виокремлення основних ознак сегментації споживачів на ринку продуктів дитячого харчування, до яких віднесено дохід і місце проживання. Це дозволило розмежувати продукти на ті, що надходять у сферу споживання з ринку, та ті, що виробляються в домашньому господарстві, визначати попит окремих сегментів споживачів та орієнтувати виробничі потужності на випуск продукції, яка буде реалізована;
- чинники формування попиту відповідно до детермінантів: рівень задоволення потреби, ціна на продукцію, коефіцієнти еластичності попиту, продукти-замінники з домашнього господарства. Акцентовано на визначальній дії на попит доходів споживачів.
Практичне значення одержаних результатів. Полягає у доведенні теоретичних та методичних положень до рівня конкретних рекомендацій. Це дозволяє фахівцям виробничо-господарських структур здійснювати прогнозування виробництва з урахуванням обсягів попиту, що забезпечить збалансування цих двох показників. Наукові розробки автора використані головним управлінням економіки Волинської обласної державної адміністрації при розробці регіональних програм підтримки підприємств дитячого харчування. Окремі з них впроваджені на підприємствах ВАТ «Володимир-Волинський консервний завод» (ТМ „Пуп-сік”) (довідка № 134, від 17 травня 2007 р.), ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» (ТМ „Вітмарк”) (довідка №23, від 14 грудня 2006 р.). Частково результати досліджень використано в навчальному процесі Луцького державного технічного університету при викладанні дисциплін: „Маркетингові дослідження”, „Прогнозування та макроекономічне планування”, „Організація виробництва”, „Виробничий та операційний менеджмент” (довідка № 65 від 19 квітня 2007 р.).
Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримані автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, використані лише ті ідеї та положення, які належать особисто здобувачеві.
Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та методичні положення, що містяться в дисертаційній роботі, доповідалися на I міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених „Економіка та маркетинг ХХІ сторіччя” (м. Донецьк 20-22 квітня 2001 року); ІІ міжнародній науково-практичній конференції “Теорія та практика перебудови економіки” (м. Черкаси 15-18 жовтня 2001 року); міжнародній науково-практичній конференції “Регіональна політика сталого розвитку: принципи формування, механізм реалізації” (м. Шацьк, 12-13 жовтня 2001 року); XIХ-ій науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу Луцького державного технічного університету (м. Луцьк, 12-13 жовтня 2004 року); міжнародній науково-практичній конференції „Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання” (м. Луцьк, 30-31 травня 2003 року), IІІ всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Перспективи та пріоритети економічного аналізу” (м. Донецьк, 18-20 квітня 2006 року); науково-практичній конференції “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства” (м. Львів, 20-22 квітня 2007 року).
Публікації. За результатами виконаного дослідження опубліковано 14 наукових праць, з них 7 у фахових виданнях. Загальний обсяг публікацій 3,5 д.а. (особисто здобувача 2,2 д.а.).
Обсяг та структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 8 додатків та списку використаних джерел (183 найменування), проілюстрована рисунками і таблицями. Загальний обсяг роботи 212 сторінок.
Список литературы ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі поставлено і вирішено нове наукове завдання – прогнозування обсягів виробництва на основі визначення обсягів попиту на продукцію підприємств. Проведені дослідження дозволяють зробити такі узагальнюючі висновки:
1. Основоположним чинником формування потреб і, як наслідок, попиту є подразнення системи цінностей споживача. Подразнення – це потік інформації, що дозволяє споживачеві ідентифікувати продукти для задоволення потреб. Інформація про продукт формує потребу в ньому, в результаті цього виробництво орієнтується на потребу, що досягла рівня попиту. Керівникам підприємств з виробництва дитячих продуктів харчування запропоновано, спрямовуючи на цільові сегменти відповідні подразнення у вигляді реклами, формувати попит споживачів.
2. З метою підвищення ефективності діяльності підприємств, які виготовляють продукти дитячого харчування запропоновано методику прогнозування виробництва на засадах ідентифікації обсягів попиту, що розглядає потреби, попит та споживання як етапи прогнозування виробництва. Її головним критерієм є визначення обсягів попиту, обсягів виробництва та оцінювання рівня задоволення потреб споживачів. Реалізація моделі дозволяє менеджерам підприємств передбачати обсяги попиту, узгоджувати з ними обсяги виробництва.
3. Узагальнюючи методи, що використовуються для прогнозування виробництва, виділено три їх групи: прогнозування виробничої потужності; загальнонаукові методи прогнозування; методи прогнозування виробництва, що базуються на дослідженні попиту. Найбільш ефективним є останній підхід, за якого виробнича програма підприємства ґрунтується на потребах споживачів. Це сприяє оптимальному досягненню цілей усіх учасників. У рамках цього підходу, менеджерам підприємств при прогнозуванні виробництва доцільно використовувати методи моделювання, які враховують значну кількість чинників, забезпечують можливість відтворення поведінки споживача в різних ситуаціях, розглядають процес в динаміці, прогнозна оцінка кількісно та якісно виражена.
4. З метою розробки методики оцінювання попиту обґрунтовано перелік чинників, які мають визначальний вплив на його формування. Головними з них є дохід споживача та ціни на продукцію. Така методика враховує надходження продуктів з підсобного господарства. Вони зменшують обсяги попиту на аналогічні товари на ринку, в той же час задовольняючи потреби споживачів. Врахування цього чинника дозволяє економічним службам підприємства адекватно оцінити обсяги попиту на продукцію, що виробляється.
5. Ґрунтуючись на особливостях споживання, розроблено методику оцінювання попиту з використанням цільової функції споживання, яка дозволяє розкрити внутрішні мотиви поведінки споживача, представити їх як прагнення до максимізації задоволення від споживання в межах наявних у нього грошових та матеріальних ресурсів. Використовуючи цю методику, менеджери підприємства можуть достовірно оцінити ринкові обсяги попиту на продукцію власного виробництва та конкурентів. Методика поєднує переваги балансових, функціональних та структурних моделей поведінки споживача.
6. Встановлено залежність між корисністю продуктів для споживача та коефіцієнтом еластичності попиту. Використання цієї залежності в моделях з цільовою функцією споживання дозволяє визначати попит. Як критерій оптимальності визначено максимізацію корисності від споживання продуктів. Маркетологи отримують інструмент для передбачення спрямування доходів споживача на купівлю продуктів, визначення оптимального співвідношення в системі «витрати виробництва-корисність продукту».
7. З метою розробки достовірного прогнозу попиту на дитячі продукти харчування здійснено сегментацію споживачів. До визначальних сегментоутворювальних ознак віднесено дохід споживача та місце його проживання. Виокремлення сегментів споживачів та розробка індивідуальних прогнозів обсягів попиту забезпечує орієнтацію виробничих потужностей на випуск продукції, необхідної споживачам кожного сегменту.
8. Розраховано прогнозні значення обсягів попиту на дитячі продукти харчування в розрізі окремих сегментів та сценаріїв. Визначено продукти, які мають стабільний попит. Досліджено вплив на обсяги попиту зміни структури та чисельності сегментів споживачів, надходжень продукції з підсобного господарства. Це дозволяє менеджерам підприємств обґрунтувати виробничі програми, збалансовуючи їх із попитом.
9. Обґрунтовано порядок здійснення інноваційних змін в частині узгодження техніко-економічних параметрів продукції, що виробляється, із потребами споживачів. Таким чином, вдається досягнути рівноваги між кількісними та якісними характеристиками попиту та виробництва. Це сприяє більш якісному задоволенню потреб, зменшує ризики діяльності підприємств. Останні отримують засіб для розробки подальшої виробничої стратегії, зокрема: модифікація продукту, розробка нового зразка, зміна технології виробництва, задоволення іншої потреби.
10. Доведено необхідність розгляду виробництва та попиту як самодостатніх, але взаємопов’язаних систем. Реалізація динамічної моделі узгодження обсягів попиту та виробництва залежно від ціни дозволяє задовольняти потреби споживачів та отримувати прибуток виробниками. Оптимальний рівень виробництва визначається на проміжку від точки максимального прибутку до точки перетину кривих, що характеризують залежність ціни товару від обсягів його виробництва та попиту. Зміщення обсягу виробництва на цьому відрізку дозволяє обґрунтовано підійти до задоволення потреб споживачів і досягнення цілей підприємств. Таким чином, використання запропонованої методики забезпечує отримання переваг перед конкурентами.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Азарян Е.М. Организационно-экономический механизм функционирования и регулирования потребительского рынка: дис... д-ра экон. наук: 08.02.03 / Азарян Елена Михайловна. – Донецк, 2003. – 462с.
2. Азарян Е.М. Потребительский рынок: становление и развитие / Елена Михайловна Азарян. – Донецк, 2002. – 304с. – (НАН Украины; Институт экономики промышленности).
3. Андрушків Б.М. Основи менеджменту / Б.М. Андрушків, О.Є. Кузьмін – Львів: Світ, 1995. - 243 с.
4. Анисимова Г.А. Прогнозная оценка потребности в детских молочных продуктах / Г.А. Анисимова, О.В. Большаков, Б.С. Бедных, Р.С. Корочкина // Пищевая промышленность. – 1996. – № 1. – С. 8-9.
5. Анчишкин А.И. Методы народнохозяйственного прогнозирования / А.И. Анчишкин – М.: Наука, 1985. – 472 с.
6. Астратова Г. Маркетинг как инструмент потребительского рынка продовольственных товаров / Г. Астратова, А. Семин // Маркетинг. – 1998. – №4. – С. 54-59.
7. Базилевич В.Д. Мікроекономіка: підручник / [В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, А.І. Ігнатюк, С.В.Слухай], за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2007. – 677 с. – (Класичний університетський підручник).
8. Балабанова Л. В. Коммерческая деятельность: маркетинг и логистика / Л.В. Балабанова, А.Н. Германчук – Донецк: Издательство ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, 2003. – 230с.
9. Балабанова Л.В. Управление конкурентоспособностью предприятий на основе маркетинга / Л.В. Балабанова, А.В. Кривенко – Донецк : ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, 2004. – 147с.
10. Балабанова Л.В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак – Донецьк : ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2003. – 149с.
11. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Л.В. Балабанова. – Донецьк: ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2002. – 562с. — (Школа маркетингового менеджменту)
12. Балабанова Л.В. Маркетингове управління конкуренто-спроможністю підприємств: стратегічний підхід / Л.В. Балабанова, В.В. Холод. – Донецьк : ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2006. – 294с.
13. Баранова Л.Я. Потребности. Доходы. Потребление: Экон. словарь-справочник / Л.Я. Баранова, А.И. Левин. – М. : Экономика, 1988. – 349,[2] с.
14. Баранова Л.Я. Личные потребности / Л.Я. Баранова - М.: Экономика, 1984. – 199 с.
15. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: [учеб. пособие] / Леонид Ефимович Басовский – М. : ИНФРА-М, 2003. – 259с..
16. Бедных Б.С. О причинах спада производства продуктов детского питания / Б.С. Бедных // Молочная промышленность. – 1995. – №7. – С. 9-12.
17. Бедных Б.С., Морозов Ю.С., Андреенко Л.Г. Новые продукты детского питания / Б.С. Бедных, Ю.С. Морозов, Л.Г. Андреенко // Пищевая промышленность. – 1996. – №1. – С. 13-16.
18. Блэкуэлл Р.Д., Поведение потребителей: [учебник] / Блэкуэлл Р.Д., Миниард П., Энджел Дж.Е.; пер.с англ. Колотвина. –СПб.: Питер, 2007. – 943с. – (Серия «Классический зарубежный учебник»).
19. Бокс. Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление / Дж. Бокс, Г. Дженкинс - М.: Мир, 1970. – Вып 2. – 160 с.
20. Болт Г.Дж. Практическое руководство по управлению сбытом / Г.Дж. Болт.; пер. с англ. – М.: МТ- Пресс, 2001. – 268с.
21. Борщевский П.П. Формирование рыночного механизма хозяйствования в пищевой промышленности / Борщевский П.П., Скиценко Н.М., Старшинская Л.В. – К.: Знание, 1992. – 386 с.
22. Брюховецька Н.Ю. Формирование цен на основе маркетинговых исследований / Н.Ю. Брюховецька, І.П. Булєєв // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности. – ИЭП НАН Украины, Донецк, 1997. – С.22-32.
23. Брюховецька Н.Ю. Формування економічного механізму підприємств, адекватного сучасним умовам господарювання / Н.Ю. Брюховецька // Экономика промышленности. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2000. – С.63-75.
24. Брюховецька Н.Ю. Теория и механизмы развития предприятий / Н.Ю. Брюховецька // Економіка: проблеми теорії та практики. Випуск 170. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С. 132-139.
25. Брюховецька Н.Ю. Інституційні основи функціонування підприємства / Н.Ю. Брюховецька // Економіка і управління. - 2005. - №1. – С. 68-80.
26. Вайну Я.Ф. Корреляция рядов динамики / Я.Ф. Вайну. – М.: Статистика, 1977. -122с.
27. Вальтух К.К. Информационная теория стоимости / К.К. Вальтух. – Новосибирск: Наука; Сибирская издательская фирма РАН, 1996. – 412с.
28. Вальтух К.К. Математический и статистический анализ функции потребления/ Константин Куртович Вальтух. – Новосибирск: Наука, 1986. – 264 с.
29. Вальтух К.К. Целевая функция потребления: анализ и практическое использование / Константин Куртович Вальтух. – Новосибирск: Наука, 1980. – 348 с.
30. Васильєва Н. Недетские деньги / Н. Васильєва // Бизнес. – 2005. – №11. – С. 106 -107.
31. Васюткіна Н. Ринок продуктів харчування за оцінками спеціалістів торгівлі / Н. Васюткіна // Маркетинг в Україні. – 2004. – № 6. - С.46-47.
32. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Навч. - метод. посіб. / Анатолій Володимирович Войчак. – К.: КНЕУ, 2000. – 100с.
33. Воляник Г.М. Прогнозування та регулювання розвитку промислових підприємств: дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Воляник Галина Михайлівна. - Л., 2001. - 190с.
34. Геєць В.М. Розширена економетрична модель фінансового програмування вихідних положень політики економічного зростання в умовах фінансової нестабільності / В.М. Геєць // Економіст. – 1998. - №5.-С.12-21.
35. Геец В.М. Отраслевое прогнозирование: методический и организационный аспекты / В.М. Геец. – Киев: Наукова думка, 1990. – 118 с.
36. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навчальний посібник / В.Г. Герасимчук. – К.: Вища школа, 1994. – 327с.
37. Глівенко С.В. Економічне прогнозування: Навч. посібник для екон. спец. / Глівенко С.В., Соколов М.О., Теліженко О.М. – Суми : Університетська книга, 2004. – 208с.
38. Голубков Е.П. Методы прогнозирования в маркетинговой деятельности. // - Режим доступу до журн.:www.marketing.spb.ru.
39. Грабовецький Б.Є. Основи економічного прогнозування: [Навч. посібник для студ. екон. спец.] / Б.Є. Грабовецький. – Вінниця: ВНТУ, 2004. – 162с.
40. Гребенников Р.В. Потребности личности: программно-целевой поход / Р.В. Гребенников. – Минск: 1978. – 284 с.
41. Гуменюк В.Я. Мотиваційний аспект прийняття ризикових рішень у менеджменті / В.Я. Гуменюк, Г.Ю. Міщук // Наукові записки. – Львів, Українська академія друкарства, 2001, випуск 4. – с. 105-108.
42. Давидович В.Я. Методы прогнозирования спроса / Давидович В.Я., Лахман И.Л., Назаров Р.С. –М.: Экономика, 1972. – 86с.
43. Данилюк М.О. Аналіз ефективності впровадження інноваційного технологічного обладнання / М.О. Данилюк, І.М. Мазур // Вісник Прикарпатського університету ім. В.Стефаника. Економіка: Випуск 5. – Івано-Франківськ, 2007. - №5. – С.95-103.
44. Доручення Президента України від 14.04.2000 № 1–14/415 „Щодо поліпшення забезпечення дітей повноцінним харчуванням, виробами дитячого асортименту, підтримки вітчизняного виробництва зазначених товарів”. // Режим доступу: www.president.gov.ua.
45. Дудар Т.Г. Маркетинг в агропромисловому комплексі: теорія і практика: [навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів] / Тарас Григорович Дудар. – Т. : Горлиця, 1999. – 184c.
46. Економіка і маркетинг виробничо-підприємницької діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [П.Г. Перерва, В.М. Тимофєєв, М.І. Погорєлов та ін.]. – Х., 2004. – 639 с.
47. Економічна доповідь „Стан забезпечення дітей повноцінним харчуванням та виконання регіональної програми з цього питання”. –Луцьк: Держкомстат Волинське обласне управління, - 2006. – 24 с.
48. Економічна теорія: Політекономія [підручник] / [В.Д. Базилевич, В.М. Попов, К.С. Базилевич та ін.]. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 200. – 719с.
49. Загоруйко В.Л. Здійснення прогнозування в сучасних умовах / В.Л. Загоруйко // Вісник Волинського державного університету ім. Л. Українки. – Луцьк: РВВ “Вежа” ВДУ ім. Л.Українки, 2003. – Випуск № 7 – С. 65-69.
50. Загоруйко В.Л. Механізм взаємодії категорій: потреби, попит, споживання / В.Л. Загоруйко // Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля „Маркетинг: теорія і практика”, - Луганськ: Видавництво СНУ ім. В.Даля, 2004 – Випуск № 10 – С. 94-102.
51. Загоруйко В.Л. Модель орієнтації виробництва на ринковий попит / В.Л. Загоруйко // Вісник Хмельницького національного університету, серія „Економічні науки”, 2006р. – Випуск №3 - С.20-24
52. Загоруйко В.Л. Визначення корисності продуктів в моделях з цільовою функцією споживання / В.Л. Загоруйко // Вісник Донецького національного університету, - Донецьк: Видав-во ДНУ, 2006 – Випуск № 6, С.131-137.
53. Загоруйко В.Л. Аналіз та управління виробничими потужностями підприємств / В.Л. Загоруйко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку», - Львів: В-во НУ «Львівська політехніка», 2007 – № 576, С.103-109.
54. Закон України Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" щодо оздоровлення дітей вiд 13.04.2007 № 931-V // Режим доступу: www.rada.gov.ua
55. Закон України «Про дитяче харчування» вiд 14.09.2006 № 142-V // Режим доступу: www.rada.gov.ua
56. Закон України «Про внесення змін до деяких Законів України з питань надання державної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку» вiд 21.02.2006 № 3446-IV// Режим доступу: www.rada.gov.ua
57. Закон України Про внесення змін до статті 18-3 Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" вiд 19.01.2006 № 3372-IV // Режим доступу: www.rada.gov.ua
58. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення тимчасової державної допомоги дітям» вiд 08.09.2005 № 2853-IV // Режим доступу: www.rada.gov.ua
59. Закон України Про внесення змін до Закону України "Про прожитковий мінімум" вiд 16.06.2005 № 2661-IV // Режим доступу: www.rada.gov.ua
60. Зозульов О.В. Методика інтегральної оцінки елементів ринку. Визначення привабливості напрямку діяльності / О.В. Зозульов // Маркетинг в Україні. – 2002. – №3. – С.38-40.
61. Зозулев А.В. Поведение потребителей: [учеб. пособие]. / Александр Викторович Зозулев. – К. : Знання, 2004. – 364с.
62. Зозульов О.В. Система показників рівня попиту на ринку та її зв’язок з маркетинговою стратегією / О.В. Зозульов // Маркетинг в Україні. – 2003. – № 2. - С. 22-24.
63. Злочевский А.Л., Продовольственная безопасность: различные аспекты / А.Л. Злочевский, А.Х. Заверюха, О.А. Масленникова // Пищевая промышленность. – 2003. - №2. - С.10-12.
64. Иванова Р.Х. Поведение потребителей: Учеб. пособие для студ. вузов / Роза Хамитовна Иванова. – Х. : ИД "ИНЖЕК", 2005. – 304с.
65. Інновації та логістика товарів / Чухрай Н., Патора Р. Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Громадська вища школа підприємництва та управління в м. Лодзі, Республіка Польща. – Л. : Вид. нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2001. – 262с.
66. Калінчик М.В. Еластичність попиту на продукти харчування: проблеми, аналіз, прогнозування / М.В. Калінчик, М.М. Ільчук – К. : Нічлава, 2005. – 74с. – (Кабінет міністрів України; Національний аграрний ун-т).
67. Касьяненко В.О. Моделювання та прогнозування економічних процесів: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В.О. Касьяненко, Л.В. Старченко – Суми : Університетська книга, 2006. – 185с.
68. Козик В.В. Проблеми формування національної промислової політики України / В.В. Козик // Вісник НУ “Львівська політехніка”, серія «Логістика». - 2005. № 533 – C. 17-20.
69. Козик В.В. Системний підхід до встановлення причин відхилення витрат ресурсів від їхнього нормативного рівня / В.В. Козик // Вісник НУ “Львівська політехніка”, серія «Логістика». - 2007. - № 580 – C. 54-59.
70. Колісник М.В. Прогнозування попиту та обсягів продажів компанії як ключовий чинник організації бюджетування на підприємствах / М.В. Колісник // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Логістика. - Львів: В-во НУ “Львівська політехніка”, 2003 – Випуск № 469 – с. 226-233
71. Коптюх О.С. Діти особливий споживач / О.С. Коптюх // Маркетинг в Україні. -2003. №6. -С.41-44.
72. Котлер Ф. Основи маркетинга / Ф. Котлер. – М.: Прогрес, 1990. – 734 с. – Бібліогр.: с.711-729.
73. Кощій О.В. Маркетингові дослідження уподобань споживачів на ринку продовольчих товарів / О.В. Кощій // Маркетинг в Україні. – 2004. – № 3. - С.35-39.
74. Крикавський Є.В., Промисловий маркетинг: підруч. для студ. екон. спец. / Є.В. Крикавський, Н.І. Чухрай. – [2. вид.]. – Л.: В-во НУ "Львівська політехніка", 2004. – 472с.
75. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – К.: Академвидав, 2004. – 416с.
76. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент ориентированный на рынок: Стратегический и операционный маркетинг / Ламбен Жан-Жак; [пер.с англ. С. Жильцов.]. – СПб.; М.; Нижний Новгород; Воронеж; Ростов н/Д.: Питер, 2004. – 796с. – (Серия «Классика МВА»).
77. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Ж.Ж. Ламбен. пер.с фр. – Спб.: Наука, 1996. – 589 с.
78. Лебединська О.Ю. Критерії та методичні підходи до визначення потреб міського населення в продуктах харчування / О.Ю. Лебединська // Управління сучасним містом. – 2004. – № 7-9 (11). – С. 14-23.
79. Левин Б.М. Мнимые потребности / Б.М. Левин, М.Б. Левин. – М.,1986. – 86 с.
80. Левин А.И. Прогнозирование спроса населения / А.И. Левин. – М.: Экономика, 1977. - 144 с.
81. Леонова Л. Продукти для дітей / Л. Леонова // Харчова і переробна промисловість. – 2004. – №8-9. – С. 4-5.
82. Литвин Б.М. Проблема збалансованості виробничої програми з потужністю будівельного підприємства / Б.М. Литвин // Наукові записки: Зб. наук. праць факультету економіки і менеджменту інвестицій (Випуск 2). - Тернопіль, 2007. – С.42-53.
83. Ліпич Л.Г. Маркетингове прогнозування товарного ринку: [монографія] / Любов Григорівна Ліпич– Луцьк: ЛДТУ, 2002. – 376 с.
84. Ліпич Л.Г. Методи визначення потреб індивідуальних споживачів: [монографія] / Л.Г. Ліпич, С.Я. Войтович. –Луцьк: „Надстир’я”, 2000. – 208 с.
85. Ліпич Л.Г. Прогнозування та регулювання індивідуального споживання продовольчих товарів: [монографія] / Л.Г. Ліпич, О.В. Кощій. –Луцьк: „Надстир’я”, 2000. -215с.
86. Лисичкин В.А. Отраслевое научно-техническое прогнозирование / В.А. Лисичкин. – М.: Экономика, 1971. – 159 с.
87. Лисичкин В.А. Теория и практика прогностики / В.А. Лисичкин. – М.: Наука, 1972. – 183 с.
88. Макконнелл К.Р. Экономикс / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. – М.: Республіка, 1992. - 800 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.