У нас уже 27438 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ КОРМОВИХ КУЛЬТУР
Количество страниц 227
ВУЗ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2008
Содержание ЗМІСТ
Перелік умовних скорочень…………………………………………….....…...........3
ВСТУП………………………………………………………………....………..…....5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ КОРМОВИХ КУЛЬТУР ............................................11
1.1 Основні тенденції розвитку енергетичного аналізу інтенсивних ресурсо - і енергозберігаючих технологій кормовиробництва........................................11
1.2 Агроенергетичне та економічне оцінювання ефективності технологій виробництва кормових культур........................................................................31
1.3 Методичний аспект оцінювання енергозберігаючих технологій кормовиробництва.............................................................................................51
Висновки до розділу 1........………………………………..……….................60
РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ КОРМОВИХ КУЛЬТУР ............................................…...........62
2.1 Порівняльна характеристика природно-кліматичних умов розвитку насінництва кормових культур...…………………………....…......................62
2.2 Аналіз основних економічних показників виробництва кормових культур.....78
2.3 Енерго - економічна ефективність виробництва насіння кормових культур………………................................……………………………………93
Висновки до розділу 2 .………………………………………………..........117
РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАСІННИЦТВА КОРМОВИХ КУЛЬТУР .............120
3.1 Вирощування багаторічних бобових і злакових трав на насіння
за енергетичними технологічними картами……………………..…………120
3.2 Впровадження інтенсивних технологій у виробництво насіння багаторічних бобових трав..............................................................................134
3.3 Економічне та енергетичне оцінювання технологій виробництва
насіння злакових трав за енергетичними технологічними картами……...148
Висновки до розділу 3.………………………………………………............158
ВИСНОВКИ....................................................….………………………........160
ДОДАТКИ……………………………………………………………………164
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………..212


ВСТУП
Актуальність теми. Підвищення ефективності агропромислового виробництва неможливе без розвитку тваринництва і його основи – кормовиробництва, що потрібно здійснювати шляхом інтенсифікації та впровадження у виробництво нових енергозберігаючих технологій.
Важливу роль у цьому процесі відіграє насінництво. Насінництво кормових культур характеризується складним процесом виробництва з використанням великої кількості енергії. Визначення рівня енергозатрат у кормовиробництві можливе лише на основі застосування методу агро-енергетичного й економічного оцінювання технологій. Цей метод дає змогу визначити затрати антропогенної енергії, живої та уречевленої праці в єдиних показниках на основі міжнародної системи (у джоулях), а також знайти шляхи зменшення цих затрат для підвищення коефіцієнта окупності затраченої енергії.
З огляду на це основна робоча гіпотеза полягає в обґрунтуванні доцільності вирощування високоенергетичних кормових культур за енерго-зберігаючими технологіями, їхньої оптимальної кількості у структурі посівних площ та з найнижчими енергетичними затратами.
Вивчення затрат сукупної енергії з метою підвищення ефективності кормовиробництва є цікавою науковою темою з точки зору енергозбереження. Дослідження проблеми енергозбереження і теоретичних аспектів ефективності кормовиробництва здійснювали такі вітчизняні та зарубіжні вчені: А. Бабич,
Г. Благовєщенський, М. Блажек, Д. Вінничук, Н. Волков, С. Дусановський, Я. Каїпов, А. Ківа, М. Кулик, А. Кутузова, Я. Мащак, Б. Михайличенко, В. Пабат, Н. Переправо, І. Підпалий, В. Рабштина, З. Cеверенчук, В. Сніговий, В. Сотников, А. Стельмащук, Ю. Тараріко, В. Хіміч, А. Шпаков. В їхніх наукових працях обґрунтовано питання розвитку енергозберігаючих технологій виробництва сільськогосподарських культур в умовах наявності великих аграрних підприємств та існування недорогих енергоресурсів, планової системи ведення сільськогосподарського виробництва.
Незважаючи на значні здобутки у цій галузі, а також з огляду на важливість забезпечення ефективного розвитку агропромислового виробництва в умовах дефіциту енергоресурсів досліджувана проблема як у теоретичному аспекті, так і на практиці залишається недостатньо вивченою. Виникає нагальна потреба у розробці нових підходів до вирішення завдання, пов’язаного із впровадженням енергозберігаючих технологій в агропромисловому секторі. Це і зумовило вибір теми дисертації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов’язана з розробкою Національної програми розвитку агропромислового виробництва й є складовою комплексного наукового дослідження кафедри економіки, організації і планування в АПК Тернопільського національного економічного університету за темою “Основні напрямки розвитку агропромислового виробництва в пореформений період” (державний реєстраційний номер 0105U000848). Пропозиції щодо використання у сільськогосподарському виробництві енергозберігаючих технологій виробництва насіння багаторічних бобових і злакових трав на основі розроблених енергетичних технологічних карт були використані при підготовці розділу “Економіко-технологічні засади підвищення ефективності насінництва кормових культур”.
Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає у розробці теоретичних, методологічних і практичних положень та виробленні науково обґрунтованих рекомендацій щодо агроенергетичного й економічного обґрунтування ефективності енергозберігаючих технологій виробництва насіння кормових культур.
Реалізація мети наукового дослідження зумовила необхідність виконання комплексу таких завдань:
• з’ясувати суть енергетичних технологій виробництва кормових культур для забезпечення ресурсозбереження в галузі;
• визначити нормативи енергетичних затрат при складанні енергетичних технологічних карт виробництва насіння багаторічних трав для зменшення енергоємності продукції;
• обґрунтувати новий метод застосування у технологічному процесі скарифікації насіння багаторічних трав з метою підвищення енергії проростання та зменшення енергозатрат на їхнє виробництво;
• удосконалити систему показників оцінювання ефективності енергозберігаючих технологій вирощування кормових культур;
• оптимізувати структуру посівних площ і обсяги виробництва енергоємних кормових культур та насіння багаторічних трав на перспективу;
• визначити напрямки енергозбереження для підвищення ефективності насінництва багаторічних трав;
• розробити методичні підходи до встановлення рівня впливу чинників інтенсифікації виробництва кормових культур і насіння багаторічних трав.
Об’єктом дослідження є енергонасичені технології виробництва насіння багаторічних трав за розробленими енергетичними технологічними картами.
Предмет дослідження – теоретичні та методичні підходи до обґрунтування економічної ефективності виробництва насіння і кормів в умовах інтенсифікації.
Методи дослідження. Теоретичну основу дослідження становлять наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених-економістів з проблем економічної ефективності енергозберігаючих технологій виробництва кормових культур.
Для досягнення визначеної мети в роботі використано такі методи: аналізу та синтезу – для вивчення об’єкта і предмета дослідження; аналітичний – для дослідження інтенсивних технологій виробництва сільськогосподарських культур; агроенергетичний – для всебічного й глибокого вивчення агроенергетичного та економічного оцінювання технологій і систем кормовиробництва; експериментальний – для проектування варіантів енергозберігаючих технологій виробництва кормових культур та насіння багаторічних трав, вивчення ефективності скарифікації насіння у лабораторних і польових умовах; енергетичний та вартісний – для розрахунку окупності затрат на різні технології виробництва насіння багаторічних трав і здійснення біоенергетичного й економічного їхнього оцінювання за енергетичними технологічними картами; індукції та дедукції – для узагальнення результатів дисертаційного дослідження; економіко-статистичний – для відображення структури посівних площ кормових культур, урожайності й валових зборів насіння багаторічних бобових і злакових трав; кореляційно-регресивний – для визначення впливу виробничих ресурсів на енергетичні затрати виробництва; економіко-математичний – із застосуванням ЕОМ.
Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та нормативні акти України з питань розвитку аграрного виробництва, дані Державного комітету статистики України, а також авторські напрацювання і періодичні видання за різні періоди, де подано енергетичне оцінювання характеристик та технологій вирощування насіння багаторічних бобових і злакових трав та результати польових досліджень, проведених на Подільській дослідній станції Тернопільського інституту агропромислового виробництва.
Наукова новизна. Новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретичних, методологічних і практичних засад ефективності виробництва насіння кормових культур в умовах інтенсифікації виробництва, а саме:
вперше:
– обґрунтовано підходи до використання енергетичних технологій з метою підвищення ефективності виробництва насіння кормових культур, критерієм яких є енергоємність, що відображає затрати енергії впродовж усього виробничого циклу – від отримання сировини до випуску готового продукту;
– розроблено нормативи енергетичних затрат при складанні енергетичних технологічних карт виробництва насіння багаторічних трав, що відображають затрати живої й уречевленої праці в енергетичних одиницях, які можуть бути основою для планування затрат кормовиробництва;
– запропоновано метод скарифікації насіння багаторічних бобових трав, суть якого полягає у підвищенні ефективності виробництва насіння кормових культур;
удосконалено:
– систему показників оцінювання ефективності енергозберігаючих технологій вирощування кормових культур, зокрема високоенергетичних багаторічних бобових і злакових трав. Критерієм для таких показників визначено: кількість обмінної енергії, що міститься в одиниці (1кг) сухої маси різних видів кормів, а також показники окупності затрат (МДж);
– підходи до оптимізації структури посівних площ і прогнозованого виробництва насіння багаторічних трав з урахуванням їхньої потреби та енергетичної цінності для областей Західного регіону України;

набули подальшого розвитку:
– теоретичні засади інтенсифікації виробництва кормових культур і насінництва багаторічних трав, суть яких полягає в урахуванні тенденцій до зростання енергоємності виробництва продукції, з одного боку, та збільшення обсягу виробництва енергії при вирощуванні насіння кормових культур – з іншого;
– методичні підходи до визначення рівня впливу чинників інтенсифікації виробництва насіння багаторічних трав за базовими й інтенсивними технологіями, що дає змогу здійснити комплексне економічне оцінювання цих технологій за кінцевими результатами виробництва.
Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці енергозберігаючих технологічних карт в агропромисловому виробництві й теоретичних курсів з агроенергетичних технологій галузей агропромислового виробництва.
Розроблений у дисертації принципово новий тип скарифікатора СКО-3 (деклараційний патент на винахід № 63687) використовується для скарифікації твердокам’яного насіння багаторічних трав з метою підвищення схожості насіння, зменшення норм висіву, що в підсумку забезпечує підвищення ефективності його виробництва.
Запропоновано методику складання технологічних карт за енергозберігаючими технологіями, а також методику перерахунку енергетичних затрат (МДж) у грошовий еквівалент.
Окремі результати дослідження взяті Головним управлінням сільського господарства і продовольства Тернопільської облдержадміністрації для впровадження у сільськогосподарське виробництво області, зокрема енергозберігаючі технології виробництва насіння багаторічних трав, прогноз виробництва насіння багаторічних трав на перспективу (довідка № 10-2-11/24 від 06.05.2005 р.).
Подільська дослідна станція Тернопільського інституту агропромислового виробництва взяла для впровадження рекомендації щодо норм висіву скарифікованого насіння багаторічних трав і методику впровадження у виробництво нового типу скарифікатора СКО-3 з метою підвищення ефективності виробництва насіння багаторічних трав (довідка № 54 від 17.05.2005 р.).
Особистий внесок здобувача. Всі наукові результати дисертації, що виносяться на захист, автор отримав особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, використано лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи здобувача.
Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи обговорено та схвалено на таких науково-практичних конференціях: науково-практичній конференції викладачів, аспірантів “Аграрна реформа та розвиток інфраструктури аграрного ринку” (м. Тернопіль, 2001 р.), науково-практичній конференції спеціалістів аграрних підприємств Тернопільської області “Аграрна реформа та розвиток інфраструктури аграрного ринку” (м. Тернопіль, 2002 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Розвиток дорадництва в аграрній сфері економіки” (м. Тернопіль, 2004 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми пореформеного розвитку агропромислового виробництва та основні напрямки їхнього розв’язання” (м. Хоростків, Тернопільська обл., 2005 р.).
Виголошено доповідь на науково-практичному семінарі керівників та спеціалістів аграрних підприємств Тернопільської області на базі Подільської дослідної станції Тернопільського інституту агропромислового виробництва з питань упровадження у виробництво енергозберігаючих технологій виробництва насіння кормових культур (м. Хоростків, квітень 2006 р.).
Публікації. Основні положення та результати дослідження опубліковано у 9 наукових працях (7 праць опубліковано автором одноосібно), у тому числі 6 статей у фахових виданнях і 3 статті – в інших виданнях загальним обсягом 6,5 д. а. (особистий внесок дисертанта – 4,75 д. а.).
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів і висновків. Дисертація охоплює 230 сторінок, у тому числі 163 сторінки основного тексту та 17 додатків на 47 сторінках. У дисертаційній роботі вміщено 42 таблиці на 42 сторінках і 3 рисунки на 3 сторінках. Список використаних джерел налічує 178 найменувань.

Список литературы ВИСНОВКИ

В дисертації подано теоретичне узагальнення та запропоновано нові підходи до підвищення ефективності насінництва кормових культур на основі визначення сукупних затрат енергії у процесі виробництва продукції, енерговіддачі, коефіцієнта енергетичної ефективності технологічного процесу і його оцінювання за енергетичним виходом кінцевого продукту.
У процесі узагальнення отриманих науково-практичних результатів дисертаційної роботи сформульовано такі висновки та рекомендації:
1. Під час дослідження сучасного стану тваринництва і його продуктивності встановлено, що однією з особливостей розвитку галузі є невідповідність між потребою та фактичним станом виробництва високоенергетичних кормів, що призвело до критичної (5,9% від потреби) забезпеченості насінням кормових культур в областях Західного регіону України. Такий стан виробництва насіння багаторічних трав ставить під загрозу ведення інтенсивного кормовиробництва. Для повного забезпечення господарств посівним матеріалом необхідно щорічно виробляти 15,0 тис. т насіння багаторічних бобових і злакових трав.
2. Розглянуто та розкрито суть енергозберігаючих технологій вирощування кормових культур, що характеризує оптимальне використання грунтово-кліматичних умов, високопродуктивної й технологічно ефективної сільськогосподарської техніки, потенційних можливостей сортів інтенсивного типу, розміщення посівів у сівозмінах, забезпечення рослин у необхідних співвідношеннях елементами живлення на запланований урожай, застосування сучасної інтегрованої системи захисту рослин, своєчасне і якісне виконання всіх технологічних процесів. Наявність показників в енергетичних одиницях дає змогу вибрати економічно найбільш вигідний варіант технології й водночас намітити шляхи можливої економії ресурсів та енергії як загалом по технологічному процесу, так і по окремих технологічних ланках.
3. Розроблено нормативи енергетичних затрат та методику складання енергетичних технологічних карт виробництва насіння багаторічних трав і кормів з метою встановлення найнижчих затрат енергії на їхнє виробництво. Впровадження у сільськогосподарське виробництво складених енергетичних технологічних карт забезпечує підвищення виробництва насіння та кормів.
4. На підставі енергетичних технологічних карт проведено порівняльне енергетичне й економічне оцінювання різних видів кормових культур – зернобобових, багаторічних бобових та однорічних злаково-бобових трав і встановлено показники, що характеризують ефективність використання кормової площі: затрати обмінної енергії на вирощування (МДж/га), вихід обмінної енергії (МДж/га) та перетравного протеїну, при найнижчих затратах обмінної енергії на вирощування кормів і протеїну.
5. Розрахунки щодо визначення вмісту обмінної енергії у багаторічних злакових травах (тимофіївка лучна, грястиця збірна, костриця лучна, райграс) підтверджують, що вони мають значно менший вміст обмінної енергії та перетравного протеїну порівняно з багаторічними бобовими. Так, 1 кг сухої маси цих культур містить від 8,6 МДж до 9,1 МДж обмінної енергії й 110–117 г перетравного протеїну. Серед вивчених багаторічних злакових трав найвищий вміст обмінної енергії в 1 кг сухої маси мають тимофіївка лучна та грястиця збірна, що можна пояснити найнижчим вмістом у цих рослинах клітковини i найвищим – перетравного протеїну.
6. Доведено доцільність оцінювання енергетичної та економічної ефективності технології вирощування зернобобових культур. Так, при врожайності 25 ц/га гороху і виході 31750 МДж/га обмінної енергії виробництво білка становить 750 кг/га. Вирощування гороху та сої на зерно є основним джерелом виробництва білка в Україні. З багаторічних бобових трав найнижчі затрати сукупної енергії на вирощування еспарцету на сінаж (38100 МДж/га) і конюшини лучної на сіно (29200 МДж/га). Рівень рентабельності вирощування еспарцету на сіно дорівнює 184%, на сінаж – 341%, конюшини лучної на сіно – 97%, сої – 41%, гороху – 26%. Серед зернових і зернобобових культур багаторічні бобові трави потребують найменших затрат сукупної енергії на виробництво 1 ц сирого протеїну – від 1,3 ГДж до 2,2 ГДж.
7. На основі аналізу структури затрат сукупної енергії (МДж) та коштів на виробництво насіння люцерни синьогібридної впродовж трьох років використання (інтенсивна технологія) встановлено, що на машини і технологічне обладнання припадає 53,2% (1362,0 грн.), пально-мастильні матеріали – 23,0% (590,0 грн.), уречевлену енергію – 19,4% (495,2 грн.) та на мускульну працю – 4,4% (113,0 грн.). У процесі дослідження економічної ефективності виробництва насіння люцерни синьогібридної за інтенсивною технологією протягом трьох років з’ясовано, що дотримання всіх елементів технології, які сприяють довголітньому використанню насінників, забезпечує високі врожаї насіння люцерни при високій рентабельності виробництва (288%) і коефіцієнті енергетичної ефективності, який дорівнює 3,9. Порівняння виробництва насіння люцерни синьогібридної за базовою й інтенсивною технологіями вказує на переваги останньої. Урожайність за інтенсивною технологією вища на 71%, валова продукція – на 58,7%, а вихід насіння дає змогу збільшити площі посіву на 71%.
8. Дослідження економічної ефективності вирощування тимофіївки лучної як основного компонента високоенергетичних кормових сумішок показує переваги інтенсивної технології над базовою, за якою урожайність вища на 28%, що на 1 га площі додатково становить 1,83 ц насіння. Перерахунки енергетичних показників у гривнях підтверджують, що вартість валової продукції з 1 га посіву за базовою технологією дорівнює 2463,3 грн., а за інтенсивною – 3396,6 грн., що більше на 933,3 грн.
9. Запропонований процес скарифікації насіння багаторічних бобових трав і використання стимулятора росту “Емістим С” в енергетичній технологічній карті підвищують енергію проростання насіння та його схожість, а в енергетичному аспекті зменшують мінімальні затрати енергії (МДж) та збільшують валове виробництво (17266 МДж/га) енергії у вигляді приросту врожаю.
10. Складені енергетичні технологічні карти виробництва насіння трав на основі агроенергетичного й економічного оцінювання визначають економічну ефективність нових засобів, машин і технологічного обладнання, пально-мастильних матеріалів, уречевленої енергії та мускульної праці, які передбачається застосувати у виробництві. Отримані економічні розрахунки як у мегаджоулях, так і в грошово-матеріальному виразі контролюють всі види затрат.
11. Запропоновано енергетичне оцінювання виробництва кормів з використанням універсального енергетичного показника – співвідношення між отриманою енергією та затраченою на її виробництво енергією як найбільш доцільний метод аналізу в умовах інфляції. Це дасть змогу в будь-якій економічній ситуації найбільш чітко врахувати і визначити не лише прямі затрати на технологічні операції, а й енергію та кошти, які містять засоби виробництва.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абрамов О. О., Стадинчук Н. О. Вирощування козлятнику східного на корм та насіння в Україні // Рекомендації. – К.: Мінсільгосппрод України, 1993. – С. 25.
2. Адамович Д. М. Энергетическая эффективность сельскохозяйственного производства в странах – членах СЭВ // Международный сельскохозяйственный журнал. – 1980. – № 2. – С. 94–97.
3. Адиньяев Э. Д., Гаджиев Р. К. Уровень минерального питания и энергетическая ценность многолетних трав // Кормопроизводство. – 1992. – № 1. – С. 19–21.
4. Алдонин Н. В. Хомяков Д. М. Энергетическая оценка технологий приготовления сена // Кормовые культуры. – 1989. – № 3. – С. 34–38.
5. Александров Г. А. Что такое эффективность экономики. – М.: Экономика, 1984. – 64 с.
6. Алиев С. А. Агроэнергетика – основа повышения плодородия почв и урожая сельскохозяйственных культур // Программирование урожаев с/х культур в Сибири. – Новосибирск, 1985. – С. 13–17.
7. Алтунин Д. А. Интенсификация луго-пастбищного кормопроизводства. – М.: Знание, 1987. – 64 с. – (Новое в жизни, науке и технике. Сер. «Сельское хозяйство»).
8. Андрийчук В. Г., Вихор Н. А. Повышение эффективности агропромышленного производства. – К.: Урожай, 1990.
9. Анішин Л. А. Основні результати і перспективи досліджень ефективності регуляторів росту в рослинництві / Регулятори росту рослин у землеробстві. Збірник наукових праць за ред. академіка АН України А. О. Школьника. – К., 1998. – С. 26–32.
10. Антоненко Л. А., Коляда С. П. Снижение энергоёмкости продукции растениеводства // Экономика АПК. – 1996. – № 12. – С.68-71.
11. Артемов И. В., Первушин В. М., Белоножкина Т. Г. Козлятник восточный в центрально-чернозёмной зоне // Кормопроизвоство. – 1994. –
№ 4. – С. 7–12.
12. Астащенко А. М., Никифоров А. С. Энергетические аспекты сельскохозяйственного производства // Аграрная наука. – 1998. – № 3. – С. 3–4.
13. Бабич А. О. Наукова конференція розвитку кормовиробництва на Україні // Корми і кормовиробництво. – 1991. – № 32. – С. 3–10.
14. Бабич А. О., Бугайов В. Д. Селекція кормових культур в Україні // Вісник аграрної науки. – 2002. – № 12. – С. 46–47.
15. Бабич А. О., Машак Я. І. Підвищення продуктивності природних лук у Західному регіоні України // Рослинництво і кормовиробництво. – 1977. – № 9. – С. 33–36.
16. Бабич А. О., Підпалий І. Ф., Шелест В. К., Бернацький І. В. Господарська та біоенергетична оцінка технологій вирощування люцерни в умовах зрошення // Вісник аграрної науки. – 1994. – № 5. – С. 95–102.
17. Багаева И. В., Чебочаков Е. Я. Энергетическая оценка севооборотов и основной обработки почвы // Земледелие. – 1985. – № 6. –
С. 38–39.
18. Базаров Е. И., Широков Ю. А. Управление энергетическим балансом в интегрированной биотехнической системе // Вестник сельскохозяйственной науки. – 1996. – № 9. – С. 101–108.
19. Бакбулатов З. Г., Зайнутдинов Ф. А., Шарифанов Б. Г. Корма из козлятника в рационе коров // Кормопроизводство. – 1997. – № 4. – С. 28–31.
20. Батов Б. М. Шляхи підвищення економічної ефективності використання природних кормових угідь // Економіка АПК. – 2002. – № 9. – С. 31–37.
21. Бензелюк А. А. Расчеты эффективности хозяйственных мероприятий, - Мн. : Наука и техника, 1989. – 112с.
22. Благовещенский Г. В. Пути снижения затрат в кормопроизводстве // Кормовые культуры. – 1990. – № 2. – С. 6–8.
23. Благовещенский Г. В., Черебедова В. А. Снижение затрат при использовании зеленых кормов // Кормопроизводство. – 1996. – № 2. – С. 7–9.
24. Блажек М., Вержанский В. Енергетична ефективність сільськогосподарської продукції в Польщі та Україні // Економіка України. – 1994. – № 6. – С. 90–91.
25. Боярский Л. Г. Производство и использование кормов. – М.: Росагропромиздат, 1988. – 220 с.
26. Браженко І. П., Райко О. П., Удовенко К. П. Біоенергетична оцінка польових культур // Вісник аграрної науки. – 1996. – № 10. – С. 22–27.
27. Бугуцький О. А. Ефективність виробництва сільськогосподарської продукції в Україні // Економіка АПК. – 1998. – № 8. – С. 45–51.
28. Булаткин Г. А. Энергетическая эффективность удобрений // Земледелие. – 1986. – № 12. – С. 53–54.
29. Вавилов П. П., Посыпанов Г. С. Бобовые культуры и проблема растительного белка. – М.: Россельхозиздат, 1983. – 256 с.
30. Васютин А. С., Новосёлов Ю. К. Актуальные проблемы современного кормопроизводства // Кормопроизводство. – 1996. – № 2. – С. 2–7.
31. Вацик В. О. Продуктивність бобових трав та бобово-злакових траво- і сортосумішок при укісному використанні // Вісник аграрної науки. – 2000. – № 5. – С. 67–68.
32. Волевах М.М., Гайс М.І. Енергетичні ресурси клімату України . – К.: Наукова думка, 1967. – С. 10-15.
33. Волков Н. П. Энергетическая оценка питательности кормов // Кормовые культуры. – 1991. – № 6. – С. 7–9.
34. Волков Н. П., Гопанов А. П., Григорьев А. Г. Разработка вариативных норм кормления // Зоотехника. – 1996. – № 8. – С. 13–16.
35. Володин В. М. Агробиоэнергетика – новое научное направление // Земледелие. – 1992. – № 1. – С. 8–11.
36. Володин В. М. Агробиоэнергетика – новое научное направление // Земледелие. – 1992. – № 9. – С. 2–4.
37. Володин В. М. Агробиоэнергетика – новое научное направление // Земледелие. – 1992. – № 10, 11. – С. 2–5.
38. Гайдуцький П. І. Госпрозрахунковий механізм міжгалузевих зв’язків в АПК. – К. : Урожай, 1991. – 179с.
39. Гатаулин А. М. Математическое моделирование экономических процессов в сельском хозяйстве. – М.: Агропромиздат, 1990. – 432 с.
40. Глущенко Д. П. Шляхи зниження енергоємності кормо- виробництва // Вісник аграрної науки. – 1996. – № 10. – С. 28–32.
41. Голобородько С. П., Ковшун Н. Н. Экономическая фаза и семенная продуктивность люцерны // Кормовые культуры. – 1990. – № 1. –
С. 33–35.
42. Григорьев Н. Г. Определение обменной энергии кормов // Кормопроизводство. – 1992. – № 1. – С. 6–9.
43. Григорьєва Е. Аграрная политика Канады // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2000. - №5. С. 37-46.
44. Громов А. А. Амарант на южном Урале // Кормопроизводство. – 1995. – № 4. – С. 28–32.
45. Давидюк О. М. Вплив травосумішок на продуктивність пасовищ та якість кормів // Вісник аграрної науки. – 2001. – № 7. – С. 71.
46. Дашкова Н. П. Энергетическая эффективность применения минеральных удобрений // Земледелие. – 1991. – № 7. – С. 53–55.
47. Дедаев Г. А., Насонов Н. В. Пути снижения энергозатрат в кормопроизводстве // ВНИИТЭМСХ, 1986. – С. 1–7.
48. Державин Я. М. Энергетическая эффективность применения минеральных удобрений // Вестник сельськохозяйственной науки. – 1985. – № 2.
49. Державна комісія по випробуванню та охороні сортів рослин. Реєстр сортів рослин на 2002 р. – Київ, 2002.
50. Державний комітет статистики України. Статистичний бюлетень за І квартал 1998 р. – Київ, 1998. – С. 172–179.
51. Державний комітет статистики України. Статистичний збірник „Заготівля кормів 2000 р.”. – Київ, 2002. (Ф 10а с/г – заготівля кормів).
52. Державний комітет статистики України. Статистичний збірник „Збір урожаю сільськогосподарський культур”. – Київ, 2002. (Ф 29 с/г).
53. Державний комітет статистики України. Статистичний збірник „Рослинництво України”. – Київ, 2002.
54. Державний комітет статистики України. Сільське господарство України. Статистичний збірник. – Київ, 2006.
55. Державний комітет статистики України. Статистичний збірник „Сільське господарство України”. – Київ, 2002.
56. Державний комітет статистики України головне управління статистики у Тернопільській області. Зведення про фактичний збір урожаю сільськогосподарських культур в 2005 році. – Тернопіль, 2005.
57. Довідник поживності кормів (За ред. Карпуся М. М.). – К.: Урожай, 1988. – 398 с.
58. Доманчук Д. П. Підвищення економічної ефективності господарювання в умовах багатоукладної економіки // Економіка АПК. – 1995. - №4. – С. 32-36.
59. Дорошенко Ю. А. Экономическая эффективность производства кормов из козлятника восточного. – Челябинск, 1981. – С. 31–33.
60. Дусановський С. Л. Аграрний сектор України: проблеми та перспективи розвитку // Вісник ТАНГ. – 2002. – № 6. – С. 34–37.
61. Дусановський C.Л., Олійник В. М., Дудар Т. Г. Економіка підприємств АПК: Навчальний посібник для вузів. – Тернопіль, 1997. – 135 с.
62. Дусановський С.Л. , Білан Є.М. Економічні основи розвитку АПК в ринкових умовах. – Тернопіль:Економічна думка – Астон, 2003. – 197с.
63. Економіка підприємств. Підручник / за ред. С.Ф. Покропивного – вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.
64. Єрмакова Л. М., Ковбасюк П. І., Козяр О. М., Демидась Г. І., Стамбірська С. М., Мусієнко Н. М. Багаторічні бобово-злакові травосумішки в інтенсивному кормовиробництві // Вісник аграрної науки. – 1999. – № 6. – С. 36 – 37.
65. Закон України «Про насіння і садивний матеріал» / Голос України. – 2003. – № 16. – С. 4–6.
66. Заставецька О. В. Тернопільська область: географічні основи комплексного економічного і соціального розвитку. – Львів, 1997.- 211с.
67. Захарченко В. А. Энергетические затраты на минеральные удобрения за рубежом // Химия в сельском хозяйстве. – 1985. – № 5. – С. 68.
68. // Захист рослин. – 2000. – № 3. – С. 28.
69. // Захист рослин. – 2000. – № 5. – С. 9–11.
70. // Захист рослин. – 2001. – № 7–8. – С. 43–45.
71. Збірник наукових праць за редакцією академіка НАН України А.О. Шевченка. – Київ, 1998. – С. 143.
72. Зінченко О.І. Кормовиробництво. – К.: Вища школа, 1994. – 440с.
73. Иванов Д. А. Долголетнее культурное пастбище. – Л.: Лениздат, 1958.
74. Исаенков Н. М. Эффективность энергопротеиновых концентратов при использовании объемистых кормов // Кормопроизводство. –– 1998. – № 10. – С. 31–32.
75. Каипов Я. З. Энергетическая оценка кормовых севооборотов // Кормопроизводство. – 2001. – № 8. – С. 12–13.
76. Кива А. А., Рабштына В. М. Оптимизация размеров животноводческих объектов с учётом биоэнергетических показателей сельскохозяйственных предприятий // Механизация и электрификация. – 1987. – № 4. – С. 115–118.
77. Кива А. А., Рабштына В. М., Сотников В. И. Биоэнергетическая оценка и снижение энергоемкости технологических процессов в животноводстве. – М.: Агропромиздат, 1990. – 176 с.
78. Клочков А. В. Энергетическая оценка современных технологий обработки почвы // Земледелие. –1986. – № 7. – С. 59–60.
79. Кодюк З. С., Сибаль Я. І. Економіко-математичне моделювання використання кормів: Навчальний посібник. – Львів: ЛДАУ, 2000. – 57 с.
80. Кокорина А. Д. Способы передпосевной обработки покоящихся семян козлятника восточного. – Челябинск, 1991. – С. 24.
81. Коринец В. В., Козловцев А. Ф. Энергетическая эффективность возделывания сельскохозяйственных культур. Методические рекомендации. – Волгоград, 1985. – 35 с.
82. Кравченко М. С, Злобін Ю. А., Варенко О. М. // Землеробство. – Київ: Либідь, 2002 – С. 494.
83. Крайняк К. К. Еколого-економічні проблеми розвитку і розміщення кормовиробництва на сучасному етапі // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – 1999. – № 3. – С. 62–64.
84. Крайняк К. К. Економічні та еколого-біологічні аспекти вирощування та використання козлятнику східного // Наукові записки. – 2000. – № 4. – С. 130–132.
85. Крайняк К. К. Комплексний менеджмент кормових ресурсів: Навчальний посібник. – Тернопіль, 1999. – 316 с.
86. Крайняк К. К. Нова концепція агроенергетичної оцінки виробництва кормів // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 1999. – № 6. – С. 206–209.
87. Крайняк К. К., Крайняк О. К. Економічний аспект оцінки технології кормовиробництва // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2002. – № 6. – С. 39–42.
88. Крайняк К. К., Крайняк О. К. Концептуально-економічні основи вирішення проблеми кормового білка в Україні // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001. – № 13. – С. 80–81.
89. Крайняк О. К. Агроенергетична цінність багаторічних бобових і злакових трав з твердокам’яним насінням // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2002. – № 6. – С. 43–46.
90. Крайняк О. К. Економічна та енергетична оцінка технологій виробництва насіння багаторічних бобових трав за модифікованими енергетичними технологічними картами // Вісник ТАНГ. – 2004. – № 3. –
С. 173–177.
91. Крайняк О. К. Оцінювання технологій виробництва насіння кормових культур: економічний та енергетичний аспекти // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – № 1. – С. 100–105.
92. Крайняк О. К. Підвищення врожайності сільськогосподарських культур шляхом застосування скарифікації твердого насіння // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001. – № 13. – С. 136–138.
93. Крайняк О.К. Економічна та енергетична оцінки технологій виробництва насіння багаторічних бобових трав за модифікованими енергетичними технологічними картами // Тези доп. Всеукр. наук. – практ. конф “Розвиток дорадництва в аграрній сфері економіки” – Тернопіль, 2004. – С.77-80.
94. Крайняк О.К. Економічна ефективність скарифікації насіння багаторічних бобових трав // Проблеми пореформеного розвитку агропромислового виробництва та основні напрямки їх розв’язання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль – Хоростків: ТІПАВ УААН, 2005. – С.20-24.
95. Крылов Н. Экономические аспекты улучшения пастбищ // Новости сельскохозяйственной науки и практики. – 1970. – № 10. – С.13-15.
96. Куксін М. В. Створення і раціональне використання культурних пасовищ. – К.: Урожай, 1973. – С. 273–275.
97. Кулішов В. В. Економіка підприємства: Теорія і практика: навчальний посібник. – К. : Ніка- Центр, 2002. – 216с.
98. Кулик М. Ф., Хіміч В. В., Сіроштан В. Ф., Овсієнко А. І. Енергетичні технології заготівлі та використання кормів. – К.: Урожай, 1987. – 156 с.
99. Кушицький М. Ф., Шуль Д. І. Основні підсумки вивчення регуляторів росту рослин на Тернопільській державній сільськогосподарській дослідній станції: Результати росту рослин у землеробстві. Збірник наукових праць за редакцією академіка ААН України А. О. Шевченка. – Київ, 1998. – С. 33–35.
100. Кутузова А. А., Тебердиев Д. М. Культурное пастбище в фермерском хозяйстве // Кормопроизводство. – 1994. – С. 21–29.
101. Кутузова А. А., Зотов А. А. Повышение экономической эффективности угодий // Кормопроизводство. – 1997. – № 1–2. – С. 12–14.
102. Кутузова А. А., Зотов А. А., Францева А. А., Щербаков М. Ф., Ахламова Н. М. Агроэнергетическая оценка технологий лугового кормопроизводства // Кормопроизводство. – 1996. – № 1. – С. 2–7.
103. Леонтьев И. П., Бикбулатов З. Г. Козлятник восточный – резерв белка // Кормопроизводство. – 1997. – № 3. – С. 21.
104. Луценко В. Оцінка ефективності праці в сільському господарстві // АПК: Економика, управления. – 1992. - №10.
105. Лютинский В. В. Специализация и размещение семеноводства многолетних трав в ряде зарубежных стран // Сельское хозяйство за рубежом – 1983. – № 2. – С. 17–23.
106. Лютинский В. В., Беленчук В. Н., Алешина Е. А. и др. Основные тенденции развития кормопроизводств в зарубежных странах. – Обзор МС Агроинформ. – Мю, 1986. – 135 с.
107. Макрушин Н. М. Зависимость посевных качеств семян от метеорологических факторов. – К.: Урожай, 1974. – Вып. 28. – С. 95–101.
108. Малиенко А. М. Рационально использовать энергетические и биоклиматические ресурсы // Земледелие. – 1996. – № 9. – С. 14–16.
109. Малуша К. В., Медведовский А. К. Семеноводство зерновых, кормовых и масленичных культур. – К.: Урожай, 1984. – 192 с.
110. Медведовський О. К., Іваненко П. І. Енергетичний аналіз інтенсивних технологій у сільськогосподарському виробництві. – К.: Урожай, 1988. – 205 с.
111. Мертенс В. П. Економіка сільського господарства. – К.: Вища школа, 1985. – 207 с.
112. Методика розрахунків і норми виробітку та витрати палива на збиранні с/г культур і стаціонарні роботи. Науково-дослідний центр „Агропромпраця”. – К., 1996. – 668 с.
113. Методика розрахунку та норми виробітку і витрати пального. Науково-дослідний центр „Агропромпраця”. – К., 1995. – 486 с.
114. Методика розрахунку та типові норми виробітку, часу та витрат палива на вантажно-розвантажувальні роботи. Науково-дослідний центр „Агропромпраця”. – К., 1998. – 348 с.
115. Методика розрахунку, норми виробітку та витрати палива на основний обробіток ґрунту. Науково-дослідний центр „Агропромпраця”. – К., 1997. – 274 с.
116. Методика розрахунку, норми виробітку та витрати палива на сівбі, садінні, догляді за посівами сільськогосподарських культур. Науково-дослідний центр „Агропромпраця”. – К., 1996. – 495 с.
117. Методика розробки та норми виробітку і витрати палива на внесення добрив, хімічний захист сільськогосподарських культур (нова техніка). Науково-дослідний центр „Агропромпраця”. – К., 2001. – 175 с.
118. Методика розробки та норми виробітку на роботи у відкритому і захищеному ґрунті, садах, сортовипробуванні, квітникарстві, хмелярстві, кінно-транспортні навантажувально-розвантажувальні роботи. Науково-дослідний центр „Агропромпраця”. – К., 1998. – 595 с.
119. Методическое пособие по агроэнергетической и экономической оценке технологий и систем кормопроизводства. – Российская академия сельскохозяйственных наук. Всероссийский научно-исследовательский институт кормов имени В. Р. Вильямса (под ред. Б. П. Михайличенко, А.А.Кутузова, Н. И. Георгиади и др.). – М., 1995. – 173 с.
120. Методическое пособие по агроэнергетической оценке технологий и систем ведения кормопроизводства. – Российская академия сельскохозяйственных наук. Всероссийский научно-исследовательский институт кормов имени В. Р. Вильямса (под ред. Б. П. Михайличенко, А.А.Кутузова, Н. И. Георгиади). – М., 2000. – С. 52.
121. Механізовані польові роботи. Норми виробітку та витрати палива на внесення добрив, хімічний захист сільськогосподарських культур та методика їх розрахунку. Науково-дослідний центр „Агропромпраця”. – К., 1995. – 451 с.
122. Михайличенко Б. П. Концептуальные основы развития кормопроизводства на современном этапе и на перспективу // Кормопроизводство. – 1995. – № 4. – С. 2–11.
123. Михайличенко Б. П., Кутузова А. А., Новоселов Ю. К. и др. Методическое пособие по агроэнергетической и экономической оценке технологий и систем кормопроизводства. – М.: Россельхозакадемия, 1995. – 178с.
124. Мороз О. В. Енергетична оцінка прогресивних тенденцій розвитку сільського господарства України // Економіка АПК. – 1998. – № 7. – С. 34–38.
125. Надворняк Я. М. Енергетична оцінка продукції кормо- виробництва // Економіка АПК. – 2000. – № 9. – С. 85–87.
126. Надворняк Я. М. Зменшення витрат енергії на виробництво кормів для вирощування молодняка худоби // Економіка АПК. – 2002. – № 7. – С. 102–107.
127. Новоселов Ю. К., Шпаков А. С., Матвеев А. М., Насиев Б. Н. Биоэнергетическая эффективность культур в кормовых севооборотах // Кормопроизводство. – 1994. – № 1. – С. 12–15.
128. Омаров А. М. Повышение эффективности производства. – М. – 1980. – 256с.
129. Омельяненко А. Стан і проблеми наукового забезпечення тваринництва // Економіка України. – 1994. – № 2. – С. 63–70.
130. Оптимальные нормы кормления коров по энергии и протеину // Зоотехник. – 1992. – № 6. – С. 18–21.
131. Орманджи К. С. Механизация заготовки кормов. – М.: Знание, 1983. – 64 с. (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Сельское хозяйство»,
№ 3).
132. Оценка качества основных видов кормов для жвачных животных. Рекомендации. – М.: Агропромиздат, 1980.
133. В.О. Пабат, Д.Т.Віннічук, Ю.О. Тараріко. Агробіологічний потенціал в Україні та шляхи його використання // Економіка АПК, 2005.-N6.-C. 31-40.
134. Пасхавер А. Й. Оценка эффективности технического перевооружения предприятий в новом хозяйственном механизме / АН УССР. Ин-т экономики; Отв. Ред. В. П. Александрова: - К. : Наукова думка, 1990. – 152с.
135. Переправо Н. И., Мершевая В. Н. Методические вопросы энергетической оценки технологий производства семян многолетних трав // Селекция и семеноводство. – 1995. – № 3. – С. 37–40.
136. Переправо Н. И., Мершевая В. Н. Энергетическая оценка технологий производства семян многолетних трав // Селекция и семеноводство. – 1994. – № 1. – С. 61–64.
137. Проворная Е. Е. Энергосберегающие приемы на бобово-злаковых пастбищах // Кормопроизводство. – 1994. – № 1. – С. 26–29.
138. Пути интенсификации кормопроизводства и повышение кормов / Под ред. М.П. Проскуры.: - М.: Агропромиздат, 1986. – 335с.
139. Рак Л. І. Агротехніка багаторічних злакових трав на насіння. – Тернопіль, 2002. – 10 с.
140. Распопов Г. П. Совершенствовать семеноводство трав // Земледелие. – 1992. – № 6. – С. 34.
141. Рационализаторские предложения и изобретения, рекомендуемые Госагропромом СССР для внедрения в сельскохозяйственное производство. Под редакцией Михайлова В. М., Боровского М. М. и др. – М., 1988. – № 1. – С. 4.
142. Саблук П. Т. Основні напрямки розвитку високоефективного агропромислового виробництва в Україні // Економіка АПК. – 2002. – № 7. – С. 3.
143. Савенко В. С. Агроекологічне обґрунтування основних прийомів вирощування козлятнику східного у Західному Лісостепу України: Автореферат. – Кам’янець-Подільський. – 1997. – 23 с.
144. Савенко В. С. Козлятник східний: Монографія. – Тернопіль: Економічна думка. – 2000. – 292 с.
145. Сагалбеков У. М., Березин Л. В., Березина Л. В. К оценке твердосемянности бобовых трав // Селекция и семеноводство. – 1987. – № 2. – С. 38–41.
146. Созинов А. А., Новиков Ю. Ф. Энергетическая цена индустриализации агросферы // Природа. – 1985. – № 5. – С. 11–19.
147. Северенчук З. Л. Енергетична ціна сільськогосподарської продукції // Економіка АПК. – 1996. – № 4. – С. 44–50.
148. Северов В. И., Калашников К. Г. Агроэнергетическая оценка производства кормов // Кормопроизводство. – 1994. – № 2. – С. 5–7.
149. Скроманис А. А., Анспок П. И., Тимбаре Р. Я., Балашова И. И. Энергетическая оценка удобрений // Земледелие. – 1988. – № 11. – С. 58–60.
150. В. Славов, В. Кебко, М. Макаренко, П Шуст Дешевий пасовищний корм – основа високорентабельного виробництва яловичини // Пропозиція. – 2003. - № 6.
151. Сніговий В. С., Голобородько С. П., Гусєв М. Г. Енергоресурси при вирощуванні кормових культур // Вісник аграрної науки. – 2001. – № 1. – С. 37–41.
152. Соляник О. П. Режими використання бобово-злакових травосумішок // Вісник аграрної науки. – 2000. – № 10. – С. 73.
153. Стандартизация определения энергетической питательности кормов для жвачных животных по обменной энергии // Вестник аграрной науки. – 1991. – № 7.
154. Стахів О. Енергетична ефективність аграрного природокористування на осушених землях Західного Полісся України // Економіка України. – 1999. – № 2. – С. 57–61.
155. Стельмащук А. М. Обґрунтування розвитку інноваційного підприємства в регіональному АПК // Вісник ТАНГ. – 2002. – № 6. – С. 147–151.
156. Стельмащук А.М. Економічний механізм прискорення інтенсифікації виробництва в АПК. – К.: Урожай – 1990. – 159 с.
157. Строна И. Г., Макрушин Н. М. Экология семян, ее семеноводческое значение и перспективы дальнейших исследований // Селекция и семеноводство. – К.: Урожай, 1978, вып. 39. – С. 79–85.
158. Тамонов А. М. Скарификация семян многолетнего люпина // Земледелие. – 1994. – № 1. – С. 37.
159. Таран В. В. Эффективность использования топливно-энергетических ресурсов АПК зарубежных стран. – М.: ВНИИТЭИ Агропром, 1989. – С. 34–34.
160. Татаріко Ю. О., Несмашна О. Ю. Енергетична характеристика основних типів ґрунтів України залежно від способів їх використання // Вісник аграрної науки. – 2000. – № 4. – С. 18–22.
161. Тащилин В. А., Якушев Д. В. Новая концепция решения проблемы кормового белка // Кормопроизводство. – 1997. – № 1–2. – С. 7–11.
162. Тернопільська обласна державна проектно-вишукувальна станція хімізації, ЦІНАО. Хімічний склад і поживність кормів Тернопільщини. Методичні рекомендації, 1987.
163. Токарев В. А., Братушков В. Н., Никифоров А. Н. и др. Методические рекомендации по топливно-энергетической оценке сельскохозяйственной техники, технологических процессов и технологий в растениеводстве. – М.: ВАСХНИЛ, 1989. – 59 с.
164. Тринько Р. Методика економічних досліджень. – Львів: Українські технології, 1999. – 355 с.
165. Тютюнников А. И. Интенсификация кормопроизводства. – М.: Знание, 1985. – 64 с. (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Сельское хозяйство»). – № 5. – С. 7–9.
166. Тютюнников А. И. Прогрессивные направления развития кормопроизводства. – М.: Знание, 1988. – 64 с. (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Сельское хозяйство»). – № 2. – С. 16–17.
167. Українська академія аграрних наук. Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція. Збірник наукових праць, – 1996. –
С. 94–107.
168. Усенко А. В. Енергетична та економічна вартість насіння в Луганській області // Економіка АПК. – 2003. – № 6. – С. 88–89.
169. Цимбалюк В. М. Сіножаті й пасовища – важливий резерв сільськогосподарського виробництва // Вісник аграрної науки. – 2000. – № 9. – С. 60–61.
170. Чижаков А. Г., Гришин Б. И. Энергосберегающая технология оценки семян // Земледелие. – 1996. – № 1, С. 30–31.
171. Шафронов А. Д. Условия и факторы повышения эффективности производства // Аграрная наука. – 2000. - №8. – С. 6-7.
172. Шевченко А. О., Тарасенко В. О. Регулятори росту в рослинництві – ефективний елемент сільськогоподарських технологій. Стан та перспектива / Регулятори росту рослин у землеробстві. Збірник наукових праць за редакцією академіка АІН України А. О. Шевченка. – Київ, 1998.
173. Шпаков А. С., Гришина Н. В., Матвеев А. М. Многолетние травы в кормовых севооборотах // Кормопроизводство. – 1994. – № 4. – С. 25–28.
174. Шпаков А. С., Макарова Т. И., Гришина Н. В., Красавина Н. Ю. Высокопродуктивные кормовые севообороты // Кормопроизводство. – 1997. – № 12. – С. 15–19.
175. Шпаков А. С., Рудоман В. В., Матвеева Н. М., Бражникова Т. С. Агроэнергетическая эффективность многолетних трав в зернотравяных севооборотах // Кормопроизводство. – 2001. – № 10. – С. 13–15.
176. Шуль Д. І., Крайняк К. К. Енергетична продуктивність амаранту залежно від рівня мінерального живлення // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001. – № 13. – С. 144–147.
177. Юдіна В. А., Толкач М. І. Шляхи підвищення ефективності кормовиробництва // Економіка АПК. – 1997. – № 10. – С. 38–41.
178. Юрчишин В. В. Аграрні перетворення в Україні: Небезальтернативний погляд на проблему. – К., 1999. – С. 66.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.