У нас уже 27438 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ПОДАТКОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ
Количество страниц 275
ВУЗ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2008
Содержание ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. ОПОДАТКУВАННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК: ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ВЗАЄМО-ЗАЛЕЖНОСТІ………………….………………………………...………11
1.1.Парадигма регіональної фіскальної політики в контексті комплексного розвитку територій…………………………………..11
1.2.Фіскальна децентралізація: концептуальний логос та організаційні аспекти розвитку……………………………………...32
1.3.Теоретико-організаційні засади визначення податкового потенціалу території………………………………………………….54
РОЗДІЛ 2. ПРАГМАТИЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ТА ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ В УКРАЇНІ……………………………………………………………...74
2.1. Фіскальна результативність мобілізації податкових надходжень: регіональні особливості………..……………………...74
2.2. Податково-стимулюючі технології як фактор інтенсифікації територіального розвитку……………………………………………93
2.3. Місцеве оподаткування як інструмент фінансової незалежності територій……………………………………………………………..100
2.4. Податкоспроможність територій та практика вирівнювання їх фінансового забезпечення…………………………………………..113
РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЇЇ ТЕРИТОРІЙ…...134
3.1. Напрями вдосконалення фінансового та інституційного забезпечення розвитку територій…………………………………..134
3.2. Підходи до реформування системи місцевих податків і зборів в Україні……………………………………………………………….155
3.3. Моніторинг податкового потенціалу територій з використанням економіко-математичного моделювання………...170
ВИСНОВКИ……………………………………………………………...184
ДОДАТКИ………………………………………………………………...188
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………...……………...244


ВСТУП
Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю рефор-мування механізмів фінансового забезпечення розвитку територій, яке було би спрямоване на підвищення фінансових можливостей органів місцевого самоврядування. В сучасних умовах в Україні формуються нові орієнтири побудови податкової системи, адекватні ринковим критеріям, імперативам демократичного суспільства, потребам місцевого самоврядування та комплексного територіального розвитку.
Бюджетно-податкова практика фінансового забезпечення територій засвідчує, що реальної самостійності територіальних громад так і не було досягнуто. Тому проблематика використання податків як джерела власних доходів місцевих бюджетів, зміцнення податкового потенціалу територій, удосконалення політики міжбюджетних трансфертів, покращання адмі-ністрування податків, зборів, обов’язкових платежів, що акумулюються в доходах місцевих бюджетів, міститься у площині науково-теоретичних досліджень та практичних реалізацій. Ці аспекти підсилюються також зростаючими тенденціями до централізації фінансових ресурсів, а отже, унеможливлюють дієвість використання податкових, бюджетних важелів для соціально-економічного розвитку територій. Так, частка доходів місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України зменшилася з 29% у 2000 р. до 23,4% у 2007 р., а питома вага міжбюджетних трансфертів в доходах місцевих бюджетів за цей період збільшилася з 29% до 46,3%.
З огляду на такі аргументи необхідність використання нових підходів до формування дохідної бази місцевих бюджетів, що базуватимуться на ефек-тивному використанні бюджетно-податкових інструментів, та підвищення їхньої фіскальної значущості набуває особливої ваги і сприятиме задоволенню потреб та інтересів центральної влади й місцевого самоврядування, а також мінімізуватиме дивергенції територіального розвитку та підвищуватиме дієвість бюджетно-податкової політики країни.
Вітчизняна фінансова наука характеризується значними концепту-альними та науково-прикладними досягненнями у сфері фіскального регу-лювання соціально-економічного розвитку територій. Однак проблематика використання бюджетно-податкових інструментів з метою впливу на фінансове забезпечення розвитку територій не отримала комплексного вивчення.
Надбання фінансової науки у сфері теоретизації основ формування податкової, бюджетної політики на рівні територіальних громад широко відображено у працях вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Концептуальними в історичному контексті є дослідження І. Озерова, В. Твердохлєбова, І. Ян-жула, Г. Тіктіна, Л. Ходського. Із сучасних науковців, у працях яких зроблено вагомі кроки у вивченні проблем функціонування місцевих бюджетів, податкової політики, варто назвати О. Василика, В. Вишневського, О. Да-нілова, Б. Данилишина, А. Даниленка, С. Дзюбика, М. Долішнього, Ю. Іванова, О. Кириленко, В. Кравченка, А. Крисоватого, І. Кучерявенка, І. Луніну, В. Пав-лова, В. Рибака, В. Симоненка, С. Слухая, А. Соколовську, О. Соскіна, В. Су-торміну, Л. Тарангул, В. Федосова, І. Чугунова, С. Юрія. Природу та особливості розвитку місцевих фінансів вивчали зарубіжні економісти-теоретики, серед яких П. Гейне, О. Богачова, Д. Джангіров, М. Домбровскі, А. Зіденберг, Я. Корнаї, В. Лексін, Р. Майсгрейв, Ю. Немец, Д. Сакс, Д. Сті-гліц, Ч. Тібо, Л. Хоффманн, А. Шах, А. Швецов.
Актуальність теми дослідження використання податкових інстру-ментів та усунення диспропорцій територіального розвитку, а також дещо фрагментарний характер її вивчення у вітчизняній економічній науці зумовили вибір теми дисертації, її мету, основні завдання, предмет та об’єкт дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідних робіт, які виконує колектив кафедри податків і фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету відповідно до комплексної планової теми наукових досліджень „Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України” (державний реєстраційний номер 0106U000521), в межах якої автор розробив підходи та рекомендації практичного характеру щодо вдосконалення податкової політики на рівні територій, підвищення фіскальної ефективності системи місцевих податків і зборів.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиблення теоретичних основ та вдосконалення практичних аспектів використання податків, зборів, обов’язкових платежів як інструментів фінансового забезпечення розвитку територій в Україні. Відповідно до поставленої мети у дисертаційній роботі передбачено вирішити такі завдання:
– дослідити теоретико-організаційні засади регіональної податкової політики як складової фінансово-економічної політики держави
– обґрунтувати організаційно-правові підходи до визначення податкового потенціалу територій;
 виявити фіскальну результативність використання податкових інструментів на рівні адміністративно-територіальних одиниць
 оцінити використання спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку у вітчизняній практиці;
 з’ясувати проблематику механізму вирівнювання фінансового забезпечення розвитку територій
– розрахувати ефективність використання місцевих податків і зборів як інструменту фінансової незалежності територій
 окреслити напрямки вдосконалення податкового інструментарію у вітчизняній практиці, розробити рекомендації нормативно-правового характеру, які би підвищували дієвість податкових інструментів;
 здійснити моніторинг податкового потенціалу територій з використанням економіко-математичних моделей.
Вказані мета й завдання дисертаційної роботи зумовили логіку викладу та послідовність розгляду вибраної проблематики.
Об'єктом дослідження є податкова політика держави в процесі формування доходів місцевих бюджетів.
Предмет дослідження – податковий інструментарій фінансового забезпечення адміністративно-територіальних утворень в частині викорис-тання їхнього податкового потенціалу.
Методологічну основу дисертаційної роботи становлять діалектичний метод наукового пізнання й системний підхід до вивчення податкових інструментів та їхнього ефективного використання.
Методи дослідження. У процесі дослідження використано методи теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу (у ході визначення понятійного апарату податкового інструментарію та його класифікації), історичний метод (дослідження еволюції визначення податкового потенціалу території); метод наукової абстракції, статистичні прийоми групування, динамічних порівнянь, графічного зображення (при аналізі вітчизняної практики використання податкових інструментів); методи економіко-математичного моделювання (при визначенні впливу податкових пільг, податкових переплат, податкової заборгованості на податковий потенціал території).
Теоретичну основу дослідження формують праці класиків фінансової науки, теоретичні надбання зарубіжних та вітчизняних представників науки і практики у сфері місцевих фінансів та оподаткування, регіональної економіки.
Інформаційною базою дисертації є законодавчі, нормативні акти України, статистичні й аналітичні матеріали Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Державної податкової адміністрації в Тернопільській області, Головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних засад формування і реалізації податкової політики на рівні територій в Україні та проведенні аналізу використання податкових інструментів у процесі фінансового забезпечення розвитку територій. Основні результати дослідження, які становлять особистий здобуток автора і характеризуються науковою новизною, полягають у наступному
вперше:
– обґрунтовано зміст поняття „податковий інструментарій розвитку територій” та запропоновано трактувати його як сукупність фіскальних важелів наповнення бюджетів, заохочення або стримування, що вико-ристовуються в процесі фінансового забезпечення розвитку територій та подоланні дивергенцій адміністративно-територіальних утворень. На основі системного розгляду використання податків, зборів, обов’язкових платежів та їхніх функціональних виявів проведено класифікацію податкових інструментів та визначено принципи їхнього використання у частині форму-вання дохідної бази місцевих бюджетів і в усуненні диспропорцій територіального розвитку, а саме: зміцнення фінансової незалежності територіальних одиниць і підвищення зацікавленості органів місцевого самоврядування в адмініструванні податків; використання податкового інструментарію на основі максимального врахування податкового потенціалу території; вирівнювання рівнів соціально-економічного розвитку територій; досягнення оптимальності як щодо податкового навантаження територій, так і в наданні податкових стимулів; довгостроковість, незмінність та перед-бачуваність використання податкових інструментів;
удосконалено:
– критерії формування податкових округів в Україні через врахування наукових засад соціально-економічного районування. На відміну від існуючих варіантів формування податкових округів, перевагами запропо-нованого підходу є максимальна й адекватна відповідність мережі подат-кових органів територіальній специфіці, раціоналізації системи внутрішньо- та міжрегіональних зв’язків і найбільш повне й ефективне використання природних, матеріальних та трудових ресурсів;
– механізм фінансового вирівнювання територій і розрахунок індексу відносної податкоспроможності територій. Запропоновано вдосконалення переліку доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних транс-фертів. Вказано, що розрахунок обсягів дотації вирівнювання слід проводити із застосуванням коригуючих коефіцієнтів, які б адекватно відображали динаміку індикаторів соціально-економічного розвитку територій;
отримали подальший розвиток:
– обґрунтування теоретичних засад формування податкового потенціалу території, що дало змогу трактувати його як сукупність сус-пільних, корпоративних та приватних фінансових ресурсів в межах певної території, що мають здатність трансформуватись у фактичні податкові надходження бюджетів; це сукупність двох компонент, що характеризують як фактичні податкові надходження, так і резервні можливості щодо їхнього акумулювання. На цій основі розмежовано поняття „податковий потенціал території”, „податкоспроможність”, „податкові надходження” та „податкова база”.
– підходи до оцінки використання податкового потенціалу території. Запропоновано власну формалізовану методику здійснення моніторингу податкового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць, що базується на трьох етапах: 1) проведення факторного дисперсійного аналізу впливу податкових інструментів (податкових пільг, податкового боргу) на величину податкового потенціалу; 2) визначення за допомогою виробничої функції Коба–Дугласа тенденцій впливу податкових пільг, переплат та заборгованості на величину податкових надходжень; 3) прогнозування пара-метрів податкового потенціалу в середньостроковій перспективі.
Практичне значення одержаних результатів. Основні висновки та пропозиції, вміщені у дисертації, можуть використовуватись у процесі вдосконалення законодавчого і нормативно-правового забезпечення розвитку місцевого самоврядування та бюджетно-податкових відносин в Україні, а також у навчальному процесі при викладанні фінансових і податкових дисциплін (довідка Тернопільського національного економічного універ-ситету № 126-33/1524 від 26.09.2006 р.).
Основні наукові положення, висновки й рекомендації дисертаційної роботи знайшли відображення у звіті про науково-дослідну роботу „Реформування міжбюджетних відносин та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування України” за договором № 130-04/135 від 15.01.04 р. Автором проведено дослідження в межах підрозділів 3.3 „Визначення рівня податкоспроможності територій”, 3.4 „Обґрунтування методологічних підходів до розрахунку окремих видів міжбюджетних трансфертів” і 4.1 „Напрямки реформування системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування” (довідка № 1/15-11-828 від 26.10.2004 р.). Низку узагальнених наукових результатів дисертаційного дослідження використовують у роботі Державна податкова адміністрація в Тернопільській області (довідка № 11261/10/15-214 від 04.10.2006 р.) та Головне фінансове управління Тернопільської обласної державної адміністрації (довідка № 782/33-01/20 від 04.10.2006 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є одноосібно написаною науковою працею. Науково-практичні результати, висновки і пропозиції дисертації, які виносяться на захист, одержано здобувачем самостійно й оприлюднено у вигляді доповідей на наукових, науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах.
Апробація дисертаційної роботи. Основні теоретичні положення, результати та пропозиції дисертаційного дослідження прозвучали як доповіді й апробовані на таких науково-практичних конференціях: Всеукраїнській науково-практичній конференції „Економічні проблеми ринкової транс-формації України” (м. Львів, 3–4 грудня 2002 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції вчених, викладачів та практичних працівників „Розвиток фінансово-кредитної системи України в умовах ринкових трансформацій” (м. Вінниця, 26–27 лютого 2003 р.), Міжнародній науково-практичній конференції „Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період” (м. Хмельницький, 22–23 квітня 2004 р.), Всеукраїнській науковій конференції молодих науковців „Управлін-ня у ХХІ столітті: погляд молодих учених” (м. Хмельницький, 27–28 лютого 2004 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції „Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України” (м. Дніпропетровськ, 26 жовтня 2004 р.), V Міжрегіональній науково-практичній конференції „Опо-даткування у промисловому регіоні: теорія, практика та перспективи розвитку” (м. Донецьк, 18 листопада 2005 р.), ІІ міжвузівській науковій конференції „Фінансово-бюджетне регулювання соціально-економічного роз-витку адміністративно-територіальної одиниці” (м. Чернівці, 23–24 грудня 2005 р.), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених „Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації” (м. Тернопіль, 23–24 лютого 2006 р.).
Наукові публікації. Основні результати дисертаційного дослідження знайшли відображення в 1 колективній монографії, 1 навчальному посіб-нику, 8 статтях у фахових наукових журналах і збірниках наукових праць, 14 публікаціях – в інших виданнях.
Загальна кількість публікацій за темою дисертації становить 24 най-менування (31,15 друк. арк.), з них авторові належить 7,48 друк. арк.
Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел із 194 найменувань на 17 сторінках і 33 додатків, що охоплюють 55 сторінки. Основний текст дисертаційної роботи викладено на 187 сторінках, що містять 20 таблиць на 11 сторінках та 13 рисунків на 6 сторінках.
Список литературы ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі зроблено теоретичні узагальнення й отримано нове вирішення науково-практичного завдання використання податкового інструментарію у фінансовому забезпеченні розвитку територій в Україні. Це стало ос¬новою для розробки рекомендацій теоретичного і практичного характеру щодо вдосконалення податкової політики нашої держави в контексті фінансового забезпечення територіального розвитку, а саме:
1. Запропоновано доповнити наявний понятійний апарат дефініцією „податковий інструментарій територіального розвитку” та трактувати його як сукупність фіскальних важелів наповнення бюджетів, заохочення або стримування, що використовуються в процесі фінансового забезпечення розвитку територій та подоланні дивергенцій адміністративно-територіальних утворень. Такий підхід дасть змогу більш комплексно і системно розглядати проблематику використання податків, зборів, обов’язкових платежів та їхніх функціональних виявів у фінансовому забезпеченні розвитку територій.
2. Доведено, що податковий потенціал території доцільно трактувати як сукупність суспільних, корпоративних та приватних фінансових ресурсів в межах певної території, що мають здатність трансформуватись у фактичні податкові надходження бюджетів. Податковий потенціал території складається з двох компонент, які охоплюють як фактичні податкові надходження, так і резервні (неявні) можливості щодо їхнього акуму-лювання. Цей підхід до визначення поняття податкового потенціалу більшою мірою дає змогу мобілізувати ресурси, що можуть бути отримані в межах певної території.
3. Проведений моніторинг використання податкового інструментарію дав змогу зробити висновок про його визначальну значущість у формуванні фінансових ресурсів як державного, так і місцевих бюджетів. Аналізуючи поелементну структуру податкових надходжень місцевих бюджетів, з’ясовано, що домінуючу фіскальну роль останнім часом виконує податок з доходів фізичних осіб. Результативність використання податкових інструментів у спеціальних економічних зонах (СЕЗ) і територіях пріори-тетного розвитку (ТПР) знизилась доволі відчутно. Крім цього, зниження ефективності надання пільг адекватно відобразилось на доходах як державного, так і місцевих бюджетів. Водночас наголошено, що фіскальна результативність не була базовим пріоритетом при створенні та функціонуванні СЕЗ і ТПР, а тому акцентування уваги винятково на таких показниках є не зовсім коректним.
4. На підставі проведеного дослідження практики вітчизняного місце-вого оподаткування встановлено, що максимальна фіскальна значущість місцевих податків і зборів спостерігалась у 2000 р., а в наступні роки вона тенденційно знижувалась. Адміністрування місцевих податків та зборів є негативним як щодо динаміки надходжень, так і щодо їхньої фіскальної ролі у структурі доходів місцевих бюджетів. У дисертаційній роботі запропоновано підходи до реформування системи місцевих податків і зборів у нашій державі. Досліджено, що концепція, взята за основу податкового кодексу України, не вносить суттєвих змін у місцеве оподаткування, яке і надалі залишатиметься другорядним за своєю роллю у системі оподаткування. Фіскальне значення місцевих податків та зборів не зроста-тиме, а навпаки, воно буде зменшуватись у зв’язку із запланованим вилу-ченням комунального податку.
5. Дослідження практики фінансового вирівнювання дало змогу зробити висновки, що на повноту визначення індексу відносної податко-спроможності регіонів впливає чинник зростання податкового боргу (недоїмки) з податкових платежів, які входять до кошика доходів, що враховуються при розрахунку дотацій вирівнювання. Доведено, що податок з доходів фізичних осіб – один із найбільш прогнозованих податкових платежів в Україні, адже такий чинник, як податкова заборгованість, практично не впливає на динаміку надходжень цього обов’язкового платежу.
6. Обґрунтовано, що на механізм фінансового вирівнювання територій та повноту визначення індексу відносної податкоспроможності територій значно впливає чинник зростання податкового боргу (недоїмки) з податкових платежів, які належать до кошика доходів, що враховуються при розрахунку дотацій вирівнювання. Крім цього, в практиці фіскального адміністрування існує значний набір інструментів (наприклад, використання векселів, взаємозаліків, процедур відстрочення, розстрочення податкового боргу на наступний бюджетний рік, списання податкової заборгованості) за допомогою яких суми недоїмки можуть бути трансформовані у поточні надходження, а отже можуть не враховуватись при розрахунку індексу відносної податкоспроможності.
7. Встановлено помилковість віднесення єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва у кошик доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. Цей податок за своєю економічною та правовою природою є обов’язковим платежем, який звільняє платника від сплати деяких місцевих податків і зборів, зокрема, комунального податку, збору за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі і сфери послуг, а також тих, які відносяться до кошика доходів і не враховуються при визначенні обсягу дотацій вирівнювання – плати за землю, платежів за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення. Крім цього, єдиний податок адекватно відповідає зусиллям органів місцевого самоврядування щодо можливого збільшення (зменшення) його надходжень. Доцільно також вилучити з цього кошика доходів надходження адміністративних штрафів, які накладаються виконавчими органами відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями. За своєю суттю стягнення штрафів є одноразовими заходами з мобілізації доходів, і можуть дати лише тимчасові додаткові надходження.
8. Доведено, що ефективність використання податкового інстру-ментарію у фінансовому забезпеченні розвитку територій у нашій державі значною мірою залежить від інституційного забезпечення процесу мобілізації податків, зборів, обов’язкових платежів. Вдосконалення організаційної структури податкових органів України зумовлена потребою у зменшенні витрат на адміністрування податкових платежів. У результаті систематизації теоретичних напрацювань у сфері регіональної економіки і з огляду на низку базових критеріїв (соціальні та економічні зв’язки в регіонах, географічна близькість і цілісність, рівномірне розміщення податкового потенціалу територій тощо) в дисертаційній роботі запропоновано мережу податкових округів в Україні, яка більш адекватно відповідатиме орієнтирам модернізації фіскальних органів держави.
9. Аргументовано необхідність вдосконалення моніторингу подат-кового потенціалу територій через вивчення взаємозв’язків соціально-економічних явищ, виявлення та вимірювання причинних залежностей. В дисертації запропоновано економіко-математичну модель моніторингу податкового потенціалу території, яка передбачає поетапність: проведення факторного дисперсійного аналізу впливу податкових пільг, податкової заборгованості, податкових переплат на податковий потенціал, визначення тенденцій до впливу факторних ознак на величину податкових надходжень, використання підходів виробничої функції Коба–Дугласа та відповідне прогнозування параметрів податкового потенціалу в середньостроковій перспективі. Проведені розрахунки засвідчили, що обсяг фактичних надходжень до зведеного бюджету досить надійно визначається впливом податкових пільг, переплат та податкової заборгованості
Реалізація на практиці висновків та пропозицій, на нашу думку, сприятиме вдосконаленню податкової політики особливо в контексті фінансового забезпечення розвитку територій в Україні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Алаев Э. Б. Эффективность комплексного развития экономического района. – М.: Наука, 1965. – 284 с.
2. Андрущенко В. Л. Фінансова думка заходу в ХХ столітті: (теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). – Львів: Каменяр, 2000. – 303 с.
3. Бак Н. А. Регулювання міжбюджетних відносин як складова бюджетного регулювання // Фінанси України. – 2002. – № 5. – С. 78–82.
4. Богачева О. В. Налоговый потенциал и региональные счета // Финансы. – 2000. – № 2. – С. 29–32.
5. Богорад Д. И. Конструктивная география района. Основы районной планировки. – М.: Мысль, 1965. – 315 с.
6. Большая экономическая энциклопедия / Под. ред. А. И. Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 1999. – С. 179.
7. Бречко О. В. Трансформація системи міжбюджетних трансфертів в умовах проведення бюджетної реформи в Україні: проблеми та перспективи регіонального розвитку // Наукові записки Тернопільсько-го державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Економіка. – 2002. – № 12. – С. 114–117.
8. Буковинський С. А. Удосконалення вирівнювання фінансового забез-печення територіальних громад // Фінанси. – 1999. – № 5. – С.80–84.
9. Буряк П. Ю. Міжбюджетні відносини та перспективи формування місцевих бюджетів // Фінанси України. – 2001. – № 6. – С. 14–23.
10. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: Монограф.: У 6 т. Т. 3 / Редкол. М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, В. Г. Бодров та ін. – К.: НДФІ, 2004. – 400 с.
11. Бюджетний кодекс України. – К.: Видавничий дім „Скіф”, 2005. – 80 с.
12. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар / За ред. О. В. Тур-чинова і Ц. Г. Огня. – К.: Парламентське вид-во, 2002. – 320 с.
13. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафо-нова та ін.; за заг. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – 864 с.
14. Бюджетний моніторинг. – К.: Асоціація фінансистів України, 2005, доступний з http://afu.org.ua.
15. Бюджет України за 2001 рік. Статистичний збірник. – К.: Міністерство фінансів України, 2002. – 274 с.
16. Бюджет України за 2002 рік. Статистичний збірник. – К.: Міністерство фінансів України, 2003. – 265 с.
17. Бюджет України за 2003 рік. Статистичний збірник. – К.: Міністерство фінансів України, 2004. – 261 с.
18. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС, 2000. – 416 с.
19. Велихов Л. А. Основы городского хозяйства. – Новочеркесск. – 1928. – С. 348.
20. В стороне восходящего солнца // Бізнес. – 2005. – № 31. – С. 46.
21. Герчаківський С. Д. Регіональна бюджетна політика: особливості формування дохідної бази місцевих бюджетів / Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України: Зб. наук. праць каф. УТР і РПС. – Вип. 5. – 2001. – С. 53–56.
22. Герчаківський С. Д. Місцеве оподаткування в Україні: традиції, реалії та напрями вдосконалення // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 44–49.
23. Герчаківський С. Д. Податкові делікти: особливості та масштабність в Україні / Наукові записки Терноп. держ. пед. ун-ту ім. Гнатюка. Серія: Економіка: Зб. наук. праць. – 2002. – № 12. – С. 133–136.
24. Герчаківський С. Д. Фінансова незалежність регіону: проблематика та прагматика розвитку в Україні / Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України: Зб. наук. праць каф. УТР і РПС. – Вип. 7. – 2002. – С. 248–251.
25. Герчаківський С. Д. Функціональна дилема прибуткового оподат-кування громадян в Україні / Економічні проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, Вип. 167. – 2003. – С. 120–124.
26. Герчаківський С. Д. Прагматизм місцевого оподаткування в Україні / Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть: Тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 2003. – С. 231.
27. Герчаківський С. Д. Регіональні аспекти справляння ринкового збору в Україні / Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України: Зб. наук. праць каф. УТР і РПС. – Вип. 8. – 2003. – С. 100–103.
28. Герчаківський С. Д. Розвиток податкової децентралізації в Україні / Управління у ХХІ столітті: погляд молодих вчених: Тези доповідей Всеукр. наук. конф. – Хмельницький, 2004. – С. 25–27.
29. Герчаківський С. Д. Податки як інструмент розвитку територій: теоретичні та практичні аспекти використання / Наука молода: Зб. наук. праць Ради молодих вчених ТАНГ. – 2004. – № 2. – С. 123–127.
30. Герчаківський С. Д. Теоретичні та практичні аспекти визначення податкового потенціалу (податкоспроможності) територій // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Вип. 4. – 2004. – С. 41–50.
31. Герчаківський С. Д. Індекс відносної податкоспроможності території в системі міжбюджетних відносин України / Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: Зб. тез доповідей ІІ міжнар. наук.-практ. конференції молодих вчених. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – С. 53–55.
32. Герчаківський С. Д. Бюджетно-податкові інструменти подолання дивергенцій територіального розвитку / Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: Зб. тез доповідей ІІІ міжнар. наук.-практ. конференції молодих вчених. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – С. 89–91.
33. Герчаківський С. Д. СЕЗ і ТПР як інструмент подолання дивергенцій територіального розвитку / Економічні проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, Вип. 211. – 2006. – С. 711–716.
34. Горский И. В. Налоговый потенциал в механизме межбюджетных отношений // Финансы. – 1999. – № 6. – С. 27–30.
35. Гушта О. В. Порядок формування і використання коштів місцевих бюджетів // Фінанси України. – 2005. – № 1. – С. 10–15.
36. Гушта О. В. Шляхи зміцнення бюджетів органів місцевого самоврядування // Фінанси України. – 2000. – № 2. – С. 69–73.
37. Данілов О. Д., Лапшин Ю. В., Онищенко В. А. Оподаткування місцевими, ресурсними, рентними податками та зборами. Неподаткові платежі. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 216 с.
38. Данілов О., Мухомор Ю. Місцеві податки і збори: шляхи їх удоско-налення в Україні // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 45. – С. 11–13.
39. Данілов О. Д., Фліссак Н. П. Податкова система та шляхи її рефор-мування. Навч.посіб. – К.: Парламентське вид-во, 2001. – 216 с.
40. Децентрализация: эксперименты и реформы / Под ред. Т. М. Харвата. – Будапешт: 2000. – 484 с.
41. Джонсон Р., Каст Ф., Розенцвейг Д. Системы и руководство. – М.: Сов. радио, 1971. – 647 с.
42. Діяльність податкової служби України за 2005 рік. Статистичний бюлетень. – К.: ДПА України, 2006. – 126 с.
43. Діяльність податкової служби України за 2006 рік. Статистичний бюлетень. – К.: ДПА України, 2007. – 132 с.
44. Долішній М. І., Злупко С. М. Основи регіоналізації // Регіональна економіка. – 2003. – № 3. – С. 7–17.
45. Долішній М. І., Мошенець О. С. Ринкові механізми регіонального управління // Регіональна економіка. – 2001. – № 1.
46. Дроздовська О. С. Теоретичні засади фінансової децентралізації // Фінанси України. – 2002. – № 8. – С. 19–25.
47. Економічна енциклопедія. Том 3 / Ред. кол.: Мочерний С. В. та ін. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. – 952 с.
48. Європейська хартія місцевого самоврядування. Ратифікована Законом України № 452/97–ВР від 15.07.97. – К.: Міністерство закордонних справ України, 1997. – 10 с.
49. Європейська Хартія про місцеве самоврядування // Фінанси. – 1993. – № 1. – С. 74–76.
50. Закон України „Про Державний бюджет України на 2002 рік” від 20.12.2001 р. // Офіційний вісник України. – К., 2002. – № 2. – С. 68–217.
51. Закон України „Про Державний бюджет України на 2003 рік” від 26.12.2002 р. // Офіційний вісник України. – К., 2003. – № 11. – С. 1–76.
52. Закон України „Про Державний бюджет України на 2004 рік” від 27.11.2003 р. // Офіційний вісник України. – К., 2003. – № 49. – С. 7–199.
53. Закон України „Про Державний бюджет України на 2005 рік” від 23.12.2004 р. // Офіційний вісник України. – К., 2004. – № 52. – С. 14–179.
54. Закон України „Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань” від 01.07.2004 р. // Офіційний вісник України. – К., 2004. – № 30. – С. 154–158.
55. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – С. 379–429.
56. Закон України „Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування” від 26.03.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 28. – С. 907–939.
57. Заставний Ф. Д. Географія України. – Львів: Світ, 1990. – 360 с.
58. Звіт Головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації про виконання бюджету області в 2001 році. – Тернопіль, 2002. – 91 с.
59. Звіт Головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації про виконання бюджету області в 2002 році. – Тернопіль, 2003. – 76 с.
60. Звіт Головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації про виконання бюджету області в 2003 році. – Тернопіль, 2004. – 91 с.
61. Звіт Головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації про виконання бюджету області в 2004 році. – Тернопіль, 2005. – 71 с.
62. Звіт Головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації про виконання бюджету області в 2005 році. – Тернопіль, 2006. – 87 с.
63. Звіт Головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації про виконання бюджету області в 2006 році. – Тернопіль, 2007. – 90 с.
64. Іщук С. І. Територіально-виробничі комплекси і економічне районування (методологія, теорія). – К.: Українсько-Фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1996. – 244 с.
65. Іванов Ю. Б. Налоговое планирование: принципы, методы, инструментарий. Монографія. – Харків: ВД „ІНЖЕК”, 2006. – 272 с.
66. Іванов Ю. Б. Особливості формування та розвитку соціально-економічної системи регіону в умовах євроінтеграції / В кн. Соціально-економічний розвиток регіонів України: проблеми науки і практики: Монографія. – Харків: ВД „ІНЖЕК”, 2007. – 404 с.
67. Іванов Ю. Б., Тищенко О. М., Давискиба К. В. Оцінка рівня розвитку оподаткування та його взаємозв’язок з рівнем соціально-економічного розвитку регіону // Фінанси України. – 2005. – № 12. – С. 6–18.
68. Каламбет С. В. Податковий потенціал: теорія, практика, управління: Наукова монографія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – 304 с.
69. Кашина Н. В. Методика расчетов налогового потенциала // Финансы. – 2001. – № 12. – С. 35–37.
70. Квасовський О. Р., Герчаківський С. Д. Проблемні аспекти формування податкових округів в Україні // Світ фінансів. – 2004. – Вип. 1. – С. 97–109.
71. Кириленко О. П. Європейська хартія місцевого самоврядування і місцеві бюджети України // Вісник ТАНГ. – 1999. – Вип. 6. – С. 91–93.
72. Кириленко О. П. Міжбюджетні відносини в Україні і світовий досвід // Вісник ТАНГ. – 1999. – Вип. 6. – С. 44–47.
73. Кириленко О. П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). – К.: НІОС, 2000. – 384 с.
74. Кириленко О. П. Місцеві фінанси. Навч. посіб. – Тернопіль: Астон, 2004. – 140 с.
75. Кізима А. Я. Податковий менеджмент: навч.-метод. посібн. – Терно-піль: Астон, 2002. – 166 с.
76. Кистанов В. В. Комплексное развитие и специализация районов СРСР. – М.: Наука, 1968. – 276 с.
77. Клименко А. Налог на место под солнцем // Бизнес. – 2003. – № 11. – С. 60–61.
78. Ковалюк О. М. Фінанси України княжої доби // Фінанси України. – 1998. – № 5. – С. 99–102.
79. Колодій С. Ю. Децентралізація бюджетної системи та економічне зростання // Фінанси України. – 2001. – № 3. – С. 63–68.
80. Комарова І. В. Історичні аспекти оподаткування селянства в Україні // Фінанси України. – 2001. – № 6. – С. 96–102.
81. Коломийчук В. С. Розвиток соціально-економічного розвитку адмі-ністративного району в умовах перехідної економіки (підходи до вивчення, стратегії розвитку). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 440 с.
82. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.
83. Корчинський В. Є., Колодій С. Ю. Реалізація принципів вирівнювання та економічної ефективності при організації міжбюджетних відносин // Фінанси України. – 2004. – № 2. – С. 84–93.
84. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 1999. – 487 с.
85. Криниця С. О. Зміцнення фінансової бази місцевого та регіонального самоврядування // Фінанси України. – 1998. – № 2. – С. 38–47.
86. Крисоватий А. І. Місцеві податки у США та особливості їх справляння // Фінанси України. – 1999. – № 1. – С. 100–106.
87. Крисоватий А. І., Вакуліч І. П., Герчаківський С. Д. Податкова система України: Зб. законод. актів із змінами і доповн. за станом на 1 листоп. 2002 р. – Тернопіль: Інтекс, 2002. – 468 с.
88. Крисоватий А. І., Луцик А. І. Податки і фіскальна політика: Навч. пос. – Тернопіль, 2003. – 312 с.
89. Крючкова І. Деформації у відтворювальних макроекономічних пропорціях в економіці України // Вісник НБУ. – 1999. – № 7. – С. 12–13.
90. Кулькова В. Ю. Налоговое регулирование асимметрии регионального развития на основе совершенствования межбюджетных отношений в Российской Федерации // Финансы и кредит. – 2005. – № 28. – С. 12–22.
91. Кульчицький М. І. Роль міжбюджетних відносин у стимулюванні розвитку регіонів України // Фінанси України. – 2000. – № 3. – С. 87–91.
92. Кушина О. Місцеві податки і збори: можливості оподаткування безмежні // Баланс. – 1999. – № 29. – С. 4–6.
93. Ларіонова Л. Місцеві податки і збори як підвалини податкової системи держави // Фінанси України. – 1996. – № 5. – С. 75–76.
94. Лексин В. Н., Швецов А. Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного регулирования территориального развития. 2-е издание. – М.: УРСС, 1999. – 368 с.
95. Литвин М. І. Податкове навантаження і економічні інтереси підприємства // Фінанси України. – 1998. – № 5. – С. 29–32.
96. Литвиненко Я. В. Податкова політика: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2003. – 224 с.
97. Лондар С. А. Моделювання фіскальних відносин у перехідній еко-номіці // Економіка прогнозування. – 2002. – № 1. – С. 126–141.
98. Лосєв С. О. Бюджетно-податкова реформа і підвищення ефективності місцевого оподаткування в Україні // Вісник КНУ ім. Т.Шевченка. – 2002. – Вип. 57. – С. 174–175.
99. Лук’яненко І. Г. Трансформація джерел доходів місцевих бюджетів в Україні // Фінанси України. – 2004. – № 12. – С. 31–39.
100. Луніна І. Місцеві бюджети України: пошук нових підходів до проведення реформ // Економіка України. – 1998. – № 3. – С. 31–41.
101. Ляшенко Ю. І. Місцеве оподаткування в системі фінансової діяльності держави // Фінанси України. – 1998. – № 6. – С. 104–107.
102. Ляшенко Ю. І. Місцеві податки і збори як інструменти розв’язання фінансових проблем регіонів / Зб. наук. праць: Тези доповідей між народ. наук.-практ. конф. – 1998. – № 1. – С. 308–311.
103. Майданник О. О. Правові основи бюджетно-фінансових повноважень місцевих рад народних депутатів: Автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.02 / Київський університет імені Тараса Шевченка. – К., 1993. – с. 20.
104. Мельник П. В. Оподаткування та податкове регулювання виробництва: Монографія. – Одеса: Астропринт, 1999. – 124 с.
105. Мельник П. В. Проблема формування місцевих бюджетів і податкова політика держави // Фінанси України. – 1998. – № 6. – С. 101–103.
106. Місцеві бюджети, податки і збори (закон, практика, проблеми). – К.: Парламентське видавництво, 2000.
107. Місцеві податки і збори – все поки що залишається як і раніше // Все про бухгалтерський облік. – 1999. – № 60. – С. 6–10.
108. Місцеві податки і збори: механізм справляння та порядок сплати // Вісник податкової служби. – 2003. – № 2. – С. 55–57.
109. Місцеві податки і збори: тут також повинно бути все нормально // Баланс. – 1999. – № 15. – С. 36–37.
110. Моделирование процессов регионального развития // Финансы и кредит. – № 23. – 2002. – С. 38–41.
111. Мошенець О. С. Міжбюджетні відносини як інструмент активізації регіонального розвитку // Фінанси України. – 2001. – № 12. – С. 48–49.
112. Музика О. А. Неподаткові доходи місцевих бюджетів України (фінансово-правове дослідження): Монографія. – К.: Атака, 2006. – 256 с.
113. Налоги и налогообложение. 4-е изд. / Под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской. – Спб.: Питер, 2003. – 576 с.
114. Огонь Ц. Г. Доходи бюджету України: теорія та практика: Монографія. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 580 с.
115. Озеров И. Х. Основы финансовой науки. 3-е изд. доп. – Вып. 2. – М., 1910. – 352 с.
116. О местних налогах и зборах // Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. – 1999. – № 35. – С.12–13.
117. Оперативні дані основних показників діяльності СЕЗ і ТПР // доступ-ний з http://www.me.gov.ua
118. Опихана Н. Проблемачні аспекти регіональної фіскальної політики в Україні / Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України: Зб. наук. праць каф. УТР і РПС. – Вип. 7. – 2002. – С. 49–51.
119. Определение и пределы принципа субсидиарности: Доклад Коорди-национного комитета по местным и региональным органам власти (CDLR). – Совет Европы, 1994. – 54 с.
120. Організаційно-економічний механізм розвитку регіону: трансфор-маційні процеси та їх інституційне забезпечення: Монографія / За ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 608 с.
121. Основы управления финансами: пер.с англ./ Под ред. Я. В Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 800 с.
122. Павлов В. І. Політика регіонального розвитку в умовах ринкової трансформації: теоретико-методологічні аспекти та механізми реалі-зації. – Луцьк: Надстир’я, 2000. – 580 с.
123. Павлова В. Вплив податкової політики на формування місцевих бюджетів // Формування ринкових відносин в Україні. – 2001. – № 15–16. – С. 90–93.
124. Павловський М. А. Макроекономіка перехідного періоду: український контекст. – К.: Техніка, 1999. – 336 с.
125. Павлюк К. В. Проблеми формування бюджету розвитку // Фінанси України. – 2000. – № 1. – С. 59–65.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.