У нас уже 27438 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Количество страниц 246
ВУЗ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛО-ДИМИРА ДАЛЯ
Год сдачи 2008
Содержание ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Сутність стратегічного управління підприємством і його еволюція
1.2. Сучасні підходи до стратегічного управління персоналом
підприємства
1.3. Кадровий потенціал як об'єкт стратегічного управління персоналом підприємства
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

2. АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ПРАЦІ
2.1. Маркетингові дослідження ринку праці як напрям кадрової роботи підприємства
2.2. Аналіз кадрового потенціалу Луганського регіону
2.3. Дослідження здатності і спроможності формування кадрового
потенціалу підприємства в контексті сучасних тенденцій розвитку ринку праці
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Формування стратегії управління персоналом підприємства
3.2. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства
3.3. Оцінка результатів стратегічного управління персоналом
підприємства
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3
ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність теми. Стратегічне управління підприємством є динаміч-ним процесом, який відбувається відповідно до впливу чинників зовнішнього середовища, виникнення нових умов досягнення конкурентоспроможності пі-дприємства. Теоретична база стратегічного управління підприємством остато-чно ще не сформувалася, що зумовлює зокрема виникнення нових об’єктів стратегічного управління. До одного з таких об’єктів належить персонал під-приємства.
Персонал підприємства являє собою особливий вид ресурсів, що мають провідне значення в системі ресурсного забезпечення діяльності будь-якого підприємства. Саме персонал підприємства, будучи невичерпним резервом пі-двищення ефективності діяльності його діяльності, впливає на конкурентосп-роможність підприємства, визначає напрями його подальшого розвитку. Пер-сонал підприємства розглядається сьогодні як основний стратегічний ресурс підприємства, що зумовлює необхідність формування відповідних принципів та методів управління цим ресурсом, тобто стратегії управління персоналом підприємства. Проте як серед зарубіжних вчених, так і серед вітчизняних фа-хівців дотепер не існує єдиного підходу до стратегічного управління персона-лом підприємства. В зв'язку з цим формування принципів, форм та методів стратегічного управління персоналом є актуальним науково-практичним за-вданням.
Можливості формування та успішної реалізації стратегії управління пе-рсоналом підприємства визначаються сукупністю наявних та потенційних професійних та особистісних якостей, інтелектуальних і творчих здібностей персоналу, які визначають спроможність персоналу до трудової активності та складають кадровий потенціал підприємства. Таким чином, головним резуль-татом реалізації стратегії управління персоналом підприємства має бути фор-мування та ефективне використання його кадрового потенціалу. Необхідність здійснення стратегічного управління персоналом підприємства на підставі формування та ефективного використання кадрового потенціалу, зумовила вибір теми дисертаційної роботи та її актуальність.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-тація виконана відповідно до тематики держбюджетних науково-дослідних робіт Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Положення дисертаційної роботи використані в процесі виконання теми ДН–12-00 "Дослідження і формування механізму забезпечення стійкості велико-масштабних економічних систем" (номер державної реєстрації 0100U006296, 2000-2003 рр.). Автором розроблено методику оцінки якості стратегії управ-ління персоналом підприємства. При виконанні теми ДН-39-03 "Дослідження і формування механізму забезпечення стійкості фінансових та промислових комплексів регіону" (номер державної реєстрації 0103U000419, 2003-2005 рр.) здобувачем розроблено напрями формування та використання кадрового по-тенціалу підприємства.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка теорети-чних основ та практичних рекомендацій щодо стратегічного управління пер-соналом підприємства шляхом формування та ефективного використання кад-рового потенціалу підприємства. Для досягнення поставленої мети в дисерта-ції були вирішені такі основні завдання:
досліджено еволюцію стратегічного управління підприємством та ви-значено функціональний характер стратегії управління персоналом підприєм-ства;
досліджено принципи, методи та послідовність формування стратегії управління персоналом підприємства;
розкрито сутність, складові кадрового потенціалу підприємства та ви-значені основні напрями його формування та ефективного використання як об’єкта стратегічного управління персоналом підприємства;
визначено зміст та послідовність маркетингових досліджень ринку пра-ці, результати яких є важливою складовою стратегії управління персоналом підприємства;
розроблено функціональну модель стратегічного управління персоналом підприємства;
визначено критерії оцінки стратегії управління персоналом підприємст-ва;
використано розроблені рекомендації з формування стратегії управління персоналом підприємства та оцінки якості стратегії управління персоналом підприємства в управлінні персоналом машинобудівного підприємства.
Об’єктом дослідження є стратегічне управління підприємством. Пред-мет дослідження становлять теоретичні, методичні й практичні аспекти стра-тегічного управління персоналом підприємства.
Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є сукуп-ність способів наукового пізнання, загальнонаукові принципи й методи та прийоми, що використовувалися в процесі проведення досліджень. Теоретич-ним підґрунтям дослідження стали наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених у галузі стратегічного управління підприємством, управління персона-лом та психології управління. Правове поле дослідження становлять чинні за-конодавчі й нормативні документи, що регламентують діяльність вітчизняних підприємств у сфері управління персоналом. Інформаційною базою дисертації є дані офіційної статистики, аналітичні матеріали, Internet.
У роботі використано процесний і ситуаційний підходи (при розробці послідовності формування стратегії управління персоналом підприємства, фо-рмуванні та використанні кадрового потенціалу підприємства); системно-структурний аналіз (при формуванні послідовності маркетингових досліджень ринку праці України, аналізі ринку праці Луганського регіону); методи стати-стичного аналізу й моделювання, графічні методи, методи експертних оцінок, органолептичні методи (при розробці методики оцінки якості стратегії управ-ління персоналом підприємства); функціонально-цільовий підхід (при форму-ванні функціональної моделі стратегічного управління персоналом підприєм-ства).
Наукова новизна отриманих результатів. Основний науковий резуль-тат дослідження полягає у розробці принципових підходів до стратегічного управління персоналом підприємства на підставі формування та ефективного використання кадрового потенціалу підприємства.
Наукова новизна результатів дослідження полягає в такому:
уперше
визначено зміст, принципи та завдання стратегічного управління персо-налом підприємства, що дало змогу розробити послідовність формування стратегії управління персоналом підприємства;
сформовано функціональну модель стратегічного управління персона-лом підприємства шляхом визначення чинників, які характеризують якість стратегії управління персоналом підприємства;
дістали подальшого розвитку
поняття кадрового потенціалу як результату реалізації стратегії управ-ління персоналом підприємства, що дає змогу визначити шляхи та напрями формування та ефективного використання кадрового потенціалу підприємст-ва;
процедура реалізації стратегії управління персоналом підприємства на підставі використання сучасних форм кадрової роботи підприємства, що дає змогу забезпечити потребу підприємства у конкурентоспроможному кадрово-му потенціалі та встановити напрями подальшого розвитку кадрового потен-ціалу підприємства;
удосконалено
послідовність маркетингових досліджень ринку праці як нової форми кадрової роботи підприємства, що дає змогу визначити сучасні тенденції роз-витку ринку праці, які впливають на формування кадрового потенціалу під-приємства;
процедуру оцінки кадрового потенціалу підприємства на основі встано-влення вимог до якісних характеристик кадрового потенціалу підприємства та вимог до працедавців, що дає змогу оцінити можливості підприємства щодо формування кадрового потенціалу підприємства та оцінити конкурентні пере-ваги підприємства на ринку праці.
Практичне значення отриманих результатів. Розроблені в дисертації підходи, методи й отримані результати є методичними засадами стратегічного управління персоналом на підставі формування та ефективного використання кадрового потенціалу підприємства.
До результатів, які мають найбільше практичне значення, належать про-позиції щодо:
методики оцінки якості розробленої стратегії управління персоналом пі-дприємства шляхом оцінки впливу чинників якості стратегії на результати ре-алізації стратегії управління персоналом підприємства;
послідовності аналізу кадрового потенціалу регіону шляхом системати-зації показників формування, розвитку та використання кадрового потенціалу регіону, що дає змогу визначити можливості формування кадрового потенціа-лу підприємств регіону;
розробці стратегії управління персоналом ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" на підставі формування та ефективного використання ка-дрового потенціалу підприємства, що надало можливість сформувати пропо-зиції щодо реструктуризації кадрової служби підприємства;
розробки плану маркетингу персоналу, що виступає основою програми дій підприємства з маркетингових досліджень ринку праці.
Результати досліджень використані на машинобудівному підприємстві
м. Луганська, що підтверджується відповідними документами: ВАТ "Холдин-гова компанія "Луганськтепловоз" (акт про використання № 732-72 від 14.11.2007 р.), та у навчальному процесі Державного Закладу "Луганський ін-ститут праці та соціальних технологій" (довідка про використання № 01/ 560/1 від 5.11.2007 р.).
Особистий внесок здобувача. Наукові положення, розробки та виснов-ки дисертаційної роботи є результатом самостійно проведеного дослідження в галузі формування персоналу підприємства. Внесок здобувача в колективно опубліковані роботи конкретизовано в списку публікацій.
Апробація результатів дисертації. Отримані результати наукового до-слідження, висновки й пропозиції доповідалися та обговорювалися на Міжна-родній науково-практичній конференції "Перспективи та пріоритети розвитку людського капіталу в умовах глобалізації" (м. Харків, 2006 р.), VII Міжнарод-ній науково-практичній конференції "Україна та її регіони на шляху до інно-ваційного суспільства" (м. Донецьк, 2006 р.) II та III Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні проблеми розвитку легкої і харчової проми-словості" (м. Євпаторія, 2006-2007 рр.), Міжнародній науково-практичної конференції "Управлінський потенціал у системі економічного розвитку" (м. Алушта, 2007 р.), Міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми праці та соціальних технологій у промисловому регіоні: теорія та практика" (м. Луганськ, 2007 р.).
Публікації. Основні результати дослідження опубліковані в 10 науко-вих працях, серед яких – 6 статей в наукових журналах, 2 статті в збірниках наукових праць, 2 публікації в матеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій – 3,4 д.а., з яких особисто автору належать 2,8 д.а.
Структура й обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох ро-зділів і висновків, викладених на 222 сторінках машинописного тексту. Мате-ріали дисертації містять 41 таблицю та 51 рисунок, які подано на 29 сторінках. Список використаних джерел із 162 найменувань уміщено на 13 сторінках, 4 додатки – на 10 сторінках.

Список литературы ВИСНОВКИ

Стратегічне управління підприємством є динамічним процесом, розви-ток якого відбувається відповідно до зміни чинників зовнішнього середови-ща та до виникнення нових умов досягнення конкурентоспроможності під-приємства. На сьогоднішній день процес стратегічного управління підприємством не є завершеним, у зв’язку з чим виникають нові підходи, методологія, методичний інструментарій та об’єкти стратегічного управління підприємством. До одного з таких об’єктів стратегічного управління відноситься персонал підприємства.
Зміна загальної парадигми управління зумовила виникнення нової кон-цепції управління персоналом підприємства. Згідно з цією концепцією, саме персонал підприємства є невичерпним резервом підвищення ефективності ді-яльності підприємства, містить у собі найзначніший стратегічний потенціал, впливає на його конкурентоспроможність, визначає напрями подальшого ро-звитку. Це зумовлює необхідність формування нових форм та методів управ-ління персоналом підприємства на підставі стратегічного підходу.
Можливості досягнення стратегічних цілей підприємства визначають-ся, перш за все, не стільки наявністю персоналу як такого, а потенційною су-купністю професійних та особистісних якостей, інтелектуальних і творчих здібностей персоналу, які визначають спроможність персоналу до трудової активності та складають кадровий потенціал підприємства. Таким чином, об'-єктом та головним результатом стратегічного управління персоналом підпри-ємства є формування та ефективне використання його кадрового потенціалу, а управління кадровим потенціалом підприємства слід здійснювати на під-ставі стратегічного підходу.
Стратегічний підхід до управління персоналом передбачає, перш за все, якісні зміни в сфері роботи з персоналом. Вони полягають в тому, що в рамках традиційних напрямів кадрової роботи все більше значення набува-ють стратегічні аспекти. Об'єднуючись із стратегічними технологіями, такі напрями роботи з персоналом, як планування потреби в персоналі, відбір, оцінка, навчання і інші, виступають як складові стратегії управління персо-налом, набувають нову якість і єдину цільову спрямованість на досягнення стратегічних цілей розвитку підприємства.
Нові підходи до стратегічного управління персоналом значно розши-рюють завдання управління персоналом підприємства, особливо в стратегі-чній перспективі. В зв'язку з цим стратегічне управління персоналом під-приємства може бути представлене як управління його кадровим потенціа-лом. В дисертаційній роботі кадровий потенціал підприємства розглядається як інтегра¬льна сукупність можливостей персоналу до трудової активності, під якою розуміється його спроможність до творчої, продуктивної праці, до опа¬нування нових знарядь праці, технології та способів трудової діяльності, до вдосконалення своєї професійної майстерності, інноваційної діяльності тощо. Носієм кадрового потенціалу є персонал підприємства.
Аналіз сутності та підходів до визначення кадрового потенціалу під-приємства дозволив встановити складові кадрового потенціалу підприємства, основні чинники його формування та ефективного використання, визначити показники кадрового потенціалу підприємства. На цій основі в дисертаційній роботі зроблено висновок, що управління кадровим потенціалом підприємст-ва повинно здійснюватися на підставі стратегічного підходу, що означає ви-користання у практиці управління кадровим потенціалом підприємства су-часних концепцій управління персоналом підприємства, до яких відносяться маркетинг персоналу, "організація, що навчається", етичне підприємництво, управління знаннями. Використання цих концепцій дозволить суттєво впли-нути на кадрову складову стратегічного управління персоналом підприємст-ва, підвищити результати управління персоналом підприємства, залучити конкурентоспроможний персонал, створити умови для продуктивного розви-тку кадрового потенціалу підприємства.
Дослідження сутності сучасних концепцій управління персоналом та можливостей використання їх найбільш продуктивних ідей у стратегічному управлінні кадровим потенціалом підприємства дозволило визначити напря-ми формування та ефективного використання кадрового потенціалу підпри-ємства, встановити та ранжирувати критерії та вимоги до кадрового потенці-алу підприємства, а також до основних характеристик працедавця, та розро-бити на цій основі послідовність стратегічного управління кадровим потенці-алом підприємства. Використання сучасних концепцій управління персона-лом в процесі управління кадровим потенціалом підприємства дозволить сформувати адекватні заходи кадрової політики підприємства, спрямовані на подальший розвиток персоналу підприємства.
Як об'єкт стратегічного управління персоналом, кадровий потенціал може істотно вплинути на результати діяльності підприємства за умови, що всі складові елементи технології роботи з персоналом – набір, вибір, адапта-ція, кар'єрне просування, оцінка результатів праці, сучасні форми мотивації і організації праці, поєднані у цілісну програму, яка є невід’ємним елементом стратегії управління персоналом підприємства. Реалізація такого підходу до-зволить забезпечити підприємству стратегічні переваги на ринку праці.
Одним з прогресивних інструментів стратегічного управління персона-лом підприємства є маркетингові дослідження ринку праці. Результатами ма-ркетингових досліджень ринку праці є формування стратегії управління пер-соналом та розробка цілеспрямованої кадрової політики з пошуку й підбору персоналу, поліпшення умов зайнятості на підприємстві. У загальному ви-гляді маркетинг персоналу можна визначити як вид діяльності, що спрямова-на на досягнення оптимальної відповідності між попитом і пропозицією ро-бочої сили з метою задоволення потреби в праці всіх суб'єктів трудових від-носин.
З метою формування методичного інструментарію стратегічного управління персоналом підприємства на підставі маркетингових досліджень ринку праці в дисертаційній роботі розроблено основні напрями маркетинго-вого дослідження ринку праці в процесі стратегічного управління персона-лом підприємства, запропонований перелік показників, які підлягають аналі-зу та надано характеристику основних результатів маркетингового дослі-дження ринку праці.
На підставі аналізу статистичної інформації щодо сучасного стану рин-ку праці та тенденцій його змінення на перспективу, в дисертаційній роботі зроблено висновки щодо можливостей формування кадрового потенціалу ві-тчизняних підприємств та здійснення стратегічного управління персоналом підприємств в цілому. Проаналізовано професійні вимоги працедавців до ка-ндидатів на працевлаштування та дані щодо рівня оплати праці в Україні та її регіонах. Ці дані дозволяють підприємствам отримати інформацію щодо мо-жливостей формування персоналу підприємства на підставі маркетингових досліджень ринку праці.
Важливе місце серед регіонів України посідає Луганська область, яка є промисловим регіоном та якій властиві певні особливості формування трудо-вого потенціалу та розвитку рикну праці. В дисертаційній роботі запропоно-вано послідовність дослідження кадрового потенціалу регіону відповідно до умов його формування, розподілу та ефективного використання. В цілому, аналіз кадрового потенціалу Луганського регіону дозволяє зробити висновок про незадовільні перспективи розвитку економіки й збільшення сфери зайня-тості у регіоні, що негативно впливатиме на подальший розвиток регіону та можливості формування кадрового потенціалу підприємств Луганської обла-сті.
Дослідження підходів до стратегічного управління підприємством, проведені у дисертаційній роботі, дозволили визначити сутність стратегії управління персоналом підприємства, її роль і місце в системі управління пе-рсоналом підприємства. В дисертаційній роботі під стратегією управління персоналом розуміється пріоритетний якісно і кількісно визначений напрям дій, необхідних для досягнення довгострокових цілей по створенню високо-професійного, відповідального і згуртованого колективу з урахуванням стра-тегічних цілей розвитку підприємства і його ресурсних можливостей.
Реалізація стратегії управління персоналом здійснюється на основі роз-робки плану (програми) стратегічного управління персоналом підприємства, який включає конкретні задачі і заходи щодо виконання стратегії, терміни їх здійснення і відповідальних виконавців по кожній задачі, об'єм необхідних ресурсів (фінансових, матеріальних, інформаційних і ін.). В дисертаційній роботі розроблено послідовність формування стратегії управління персона-лом підприємства, на підставі якої в роботі розроблено стратегію управління персоналом компанії ВАТ ХК "Луганськтепловоз". Оскільки при формуванні стратегії управління персоналом підприємства особливого значення набува-ють маркетингові дослідження ринку праці, в роботі складено план маркети-нгу персоналу ВАТ ХК "Луганськтепловоз".
Визначення результатів стратегічного управління персоналом підпри-ємства повинно базуватися на оцінці впливу реалізованих заходів у сфері управління персоналом на досягнення стратегічних цілей підприємства. Так, результати стратегічного управління персоналом підприємства в дисертацій-ній роботі пропонується оцінювати відносно того впливу, який вони роблять на конкурентоспроможність підприємства, а ефективність системи управлін-ня персоналом підприємства є функцією від кадрового потенціалу підприєм-ства, мотивованості персоналу та зовнішніх умов, що впливають на ефектив-ність праці.
Для оцінки результатів стратегічного управління персоналом, в дисер-таційній роботі розроблена методика оцінки стратегічного управління персо-налом підприємства. З цією метою у роботі використовується метод експерт-ного опитування, де у якості експертів виступають керівники і спеціалісти підприємств Луганського регіону. Результати аналізу вражень експертів по-казали, що на результати стратегічного управління персоналом підприємства впливає сукупність з дев'яти чинників.
Шляхом ранжирування вагових коефіцієнтів чинників, що впливають на рівень абсолютної ефективності стратегічного управління персоналом під-приємства, в дисертаційній роботі розроблено функціональну модель страте-гічного управління персоналом підприємства, що містить основні блоки, критерії першого рівня і розширені критерії другого рівня. На підставі даних, які одержано в результаті опитування експертів, в дисертаційній роботі про-ведена оцінка ефективності стратегічного управління персоналом підпри-ємств Луганського регіону. Дані оцінки дозволяють зробити висновок про те, що у 2005–2006 рр. спостерігаються позитивні зміни в параметрах ефектив-ності стратегічного управління персоналом підприємств Луганського регіону. Дану тенденцію можна пояснити посиленню уваги до розвитку персоналу, підвищенням статусу кадрових служб підприємств, підвищенням ролі страте-гічного управління персоналом підприємств регіону.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Алексеев В.В. Кадровый потенциал отрасли. – М.: Знания, 1997. – 64 с.
2. Амстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами: пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 328 с.
3. Андреев СВ. Кадровый потенциал и проблемы занятости в условиях пере¬хода России к рыночным отношениям. – М.: Институт социологии, 1997. – 360 с.
4. Антонюк В.П. Маркетинг на ринку праці та підготовка спеціалістів для підприємницького сектора // Вісник Національного університету "Львів-ська політехніка". – 2001. – №416. – С. 10-14.
5. Антонюк В.П., Шевченко Г.В. Диагностика системы школьного об-разования и условий воспроизводства человеческого потенциала Украины (по материалам социологического об¬следования школ Донецкой области). –Донецк.: Кассиопея, 1998. – 114 с.
6. Архипова В.А. Маркетинговая диагностика трудового потенциала предпринимательских структур: Автореф… на соиск. уч. степени к.э.н. – СПбУЭ и Ф. – 2000. – 20 с.
7. Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. – М.: Экономи-ка, 1989. – 579 с.
8. Баканов Г., Прошкин Б. Место оценки персонала в системе кадрово-го менеджмента // Человек и труд. – 1997. – №6. – С. 31– 34.
9. Балашов Ю. К. Современная кадровая политика зарубежных фирм // Труд за рубежом. – 1993. – № 4. – с. 3-14.
10. Баранова Г. И. Модели управления персоналом. – Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1997. – 113 с.
11. Барышников Ю.Н. Модели управления персоналом: Зарубежный опыт и возможность его использования в России. – М.: Изд-во РАГС, 1998. – 50 с.
12. Белкин Е. В. Человеческий фактор общественного производства. – М.: Мысль, 1996. – 110 с.
13. Бектуров С.У. Вопросы методологии исследования трудово¬го поте-нциала общества // Исследование трудового потенциала: Сб. науч. тр. – М.: ИЭ АН СССР, 1997. – С. 23-30.
14. Беляцкий Н.П. Управление персоналом: Учеб. пособие. – М.: ИП "Экоперспектива", 2000. – 150 с.
15. Беккер Г. Человеческий капитал (главы из книги) // США: экономи-ка, политика, идеология. –1993. – №11-12. – С. 23-28.
16. Бессмертная В.В. Принципиальные основы прогнозирования рынка труда в системе управления персоналом предприятия // Вісник Східноукра-їнського національного університету імені Володимира Даля. – 2003. – №3 (61). – С. 9-12.
17. Бессмертная В.В. Исследование рынка труда в процессе формиро-вания стратегии управления персоналом предприятия // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2005. – №2 (84). Ч. I. – С. 19-25.
18. Бессмертная В.В., Вартанова Е.В. Принципиальные подходы к формированию интеллектуального капитала предприятия // Вісник Східно-українського національного університету імені Володимира Даля. – 2006. – № 4 (98). Ч. I. – С. 16-20.
19. Бессмертная В.В. Формирование стратегии управления персоналом предприятия // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2007.– № 1 (107). – С. 54-59.
20. Бессмертная В.В. Оценка результатов стратегического управления персоналом предприятия // Прометей: регіональний зб. наук. праць з еконо-міки. – Донецьк: ДЕГІ, 2007. – № 1 (22). – С. 170-174.
21. Бессмертная В.В. Современные подходы к стратегическому управ-лению персоналом предприятия // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Воло-димира Даля. Вип. 15. – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2006. – С. 209-213.
22. Бессмертная В.В. Стратегічне управління кадровим потенціалом пі-дприємства // Экономика и управление. – 2007. – №3. – С. 48-53.
23. Бойдаченко П.Г. Служба управления персоналом. – М.: Экономика, 1999. – 114 с.
24. Богиня Д.П. Конкурентоспроможність робочої сили в системі управ-ління трудовими ресурсами // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвід. наук. зб. – К.: КНЕУ, 2001. – 628 с.
25. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. Посіб-ник. – К.: Знання – прес, 2000. – 313 с.
26. Бондарчук К. Особливості визначення перспективної потреби у ро-бочій силі в Україні // Україна: аспекти праці. – 2003. – №2. – С. 18 – 24.
27. Борисенко Б.М., Рябенко Л.І., Крупко В.И. Методологічні аспекти сприяння збуту освітніх послуг // Матеріали Міжнародної науково- практич-ної конференції "Маркетингові дослідження в Україні". – Ялта: СНУ, 2002. – С. 33 – 35.
28. Бородатий В.П., Крижко І.Д., Ягодзинський А.М. Управлін¬ня пер-соналом: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 272 с.
29. Боумен К. Основы стратегического менеджмента: Пер. с англ. – М: ЮНИ-ТИ, Банки и биржи, 1997. – 365 с.
30. Бударин В.Б. Формы и методы работы с кадрами // Газовая про-мышлен¬ность. – 1996. – № 1 – С. 13-19.
31. Бреддик У. Менеджмент организации. – М.: ИНФРА-М., 1997. – 344 с.
32. Бузько И.Р., Бессмертная В.В. Кадровый потенциал как объект стратегического управления персоналом предприятия // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2006.– № 11 (105). – С. 28-31.
33. Бузько И.Р. Экономический риск (методы анализа, оценки и ограни-чения). – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1996. – 331 с. – Бібліогр.: с. 301-309.
34. Бузько И.Р., Крупко В.И. Исследование требований к персоналу на рынке труда // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2000.– № 5 (27). – С. 23-26.
35. Бузько І.Р., Вартанова О.В., Голубенко Г.О. Стратегічне управління інвестициіями і інновацийна діяльність підприємств. Монографія. – Лу-ганськ: Вид-во СНУ ім. В Даля, 2002. – 176 с.
36. Варванин С.О. Методы стратегического управления персоналом предпри¬ятия. Диссертация канд. экон. наук. – СПб., 1999. – 164 с.
37. Васильчук Ю. Постиндустриальная экономика и развитие человека // МЭ и МО. – 1997. – № 9. – С.74 – 86.
38. Вартанова О.В., Крупко В.И. Современные подходы к оценке имиджа предприятия в маркетинге персонала // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2006. – №11 (105). –
С. 34-38.
39. Веренкин А.О. Занятость и государство в переходной экономике. – М.: ТЕИС, 1998. – 114 с.
40. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала. – М.: Юрист, 1998. – 238 с.
41. Венедиктова В.И. Деловая репутация: личность. Культура, этика, имидж делового человека. – М, 1996. – 150 с.
42. Винокуров В. А. Организация стратегического управления на пред-приятии. – М.: Центр экономики и маркетинга. – 1996. – 160 с.
43. Виханский О.С, Наумов А.Г. Менеджмент. Человек, стратегия, орга-низация, процесс. Учебник для экономических специальностей вузов. – М.: Издательство МГУ, 1995. – 412 с.
44. Виханский О. С. Стратегическое управление. - М.: Изд-во МГУ, 1995. – 252 с.
45. Виханский О.С, Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, орга-низация, процесс. – М.: Гардарика, 1996. – 156 с.
46. Волгин А.П. Управление персоналом в условиях рыночной экономи-ки: опыт ФРГ. – М.: Дело, 1992. – 302 с.
47. Волкова К.А., Дёжкина И.П., Казакова Ф.К., Сергеева И.А. Пред-приятие, стратегия, структура, положения об отделах и службах, должност-ные инст¬рукции. – М.: О.А.О. "Издательство "Экономика", 1997. –526 с.
48. Воронкова А.Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация. Монография. – Лу-ганск: Изд-во Восточноукраинского национального университета, 2000. – 315 с.
49. Генкин Б.М. Экономика и социология труда. Учебник для вузов. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 2000. – 412 с.
50. Генкин Б. Эффективность труда и качество жизни. – СПб: Изд-во СпбИЭА, 1997. – 365 с.
51. Герасимчук В.І. Проблеми трансформації зайнятості ринку праці України (методологія, аналіз вдосконалення). – К.: Вид-во ТОВ "ПРИНТ ЕКСПРЕСС" 2001. – 503 с
52. Герчикова В.А. Оценка эффективности кадровой службы. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 340 с.
53. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд., перераб. И доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 501 с.
54. Грачёв М.В. Суперкадры: управление персоналом и международные кор¬порации. – М.: Дело, 1993. – 336 с.
55. Горелов В., Павлов В. Развитие персонала на производстве // Служба кад¬ров. – 2001. – № 1. – С. 38 – 41.
56. Гулевич О.Ю. Деякі питання функціонування внутрішніх ринків праці: теоретико-методичні аспекти // Зайнятість та ринок праці: Міжвід. на-ук.зб. – Вип.18. – К.: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2003. – С. 32-36.
57. Дамари Р. Деловая этика // Маркетинг. – 1996. – №1. – С. 76-78.
58. Государственная и корпоративная политика занятости: [Сборник] / под ред. Т. Малевой. – М.: Московский центр Карнеги, 1998. – 179 с.
59. Грачёв М.В. Управление трудом: теория и практика капиталистиче-ского хозяйствования. – М.: Наука, 1990. – 312 с.
60. Грачёв М.В. Суперкадры: управление персоналом и международные кор¬порации. – М.: Дело, 1993. – 336 с.
61. Григорин А.Г. Формирование современного механизма управления персона¬лом. Диссертация канд. экон. наук. – М.,1999. – 162 с.
62. Гудич М. Анализ проблем в области повышения квалификации ме-неджеров стран Центральной и Восточной Европы // Проблемы теории и практики управления. – 2000. – № 1. – 105 с.
63. Гулевич О.Ю. Деякі питання функціонування внутрішніх ринків праці: теоретико-методичні аспекти // Зайнятість та ринок праці: Міжвід. на-ук. зб. Вип.18. – К.: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН Укра-їни, 2003. – С. 32-36.
64. Десслер Г. Управление персоналом: Пер. с англ. – М.: Изд-во Бином, 1997. – 432 с.
65. Дорин А.В. Экономическая социология. – Мн.: ИП "Экоперспекти-ва", 1997. – 254 с.
66. Дороніна М.С. Управління економічними та соціальними процесами підприємства: Монографія. – Харків: ХДЕУ, 2002. – 432 с.
67. Дороніна М.С., Войтко В.В. Діагностика поведінки колективу // Економіка розвитку. – 2004. – №1. – С.61-67.
68. Дороніна М.С., Петряєв О.О. Формування команди лідерів // Управління розвитком. – 2004. – №3. – С.32-35.
69. Демографический экономический словарь / Под ред. Д.И. Валентей. – М.: Сов. энцикл., 1985. – 608 с.
70. Дорин А.В. Экономическая социология. – Мн.: ИП "Экоперспекти-ва", 1997. – 254 с.
71. Десслер Г. Управление персоналом. – М.: БИНОМ, 1997. – 432 с.
72. Дуракова И.Б. Управление персоналом: отбор и найм. – М.: Центр, 2000. – 160 с.
73. Дятлов В. А., Кибанов А. Я., Пихало В. Т. Управление персоналом: Учеб. пособие. – М.: "Изд-во ПРИОР", 1998. – 512 с.
74. Егоршин А.П. Управление персоналом. – Новгород, НИМБ, 2000. – 607 с.
75. Жак С. В. Математические модели менеджмента и маркетинга. - Ростов-на-Дону: Синтез, 1997.
76. Жидько Н.В., Чуркина М.А. Последние колоски // Управле¬ние пер-соналом. – 2003. – №11. – С 38-39. Закон України „Про вищу освіту" від 17.01.2002 р. № 2984-III] // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 20. - Ст. 134.
77. Журавлев П.В., Карташов С.А., Маусов Н.К., Одегов Ю.Г. Техноло-гия управления персоналом. Настольная книга менеджера. – М.: «Экзамен», 2000. – 576 с.
78. Железцов А.В. Трудовые ресурсы организации в современных усло-виях // Маркетинг. – 2003. – № 2. – С.10-14.
79. Забелин П. В., Моисеева Н. К. Основы стратегического управления. – М.: Информационно-внедренческий центр Маркетинг, 1997. – 123 с.
80. Закон України "Про зайнятість населення" від 1 березня 1991 р. №803-12 // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 4. – С. 170.
81. Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 10.02.1998 р. № 103/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 32.
82. Інформаційне забезпечення державного та регіонального соціально-го управління: (Монографія) / О.Г. Осауленко, О.Ф. Новікова, Н.С. Власенко, І.В. Калачова та ін. / ІЕП НАНУ. – Київ; Донецьк, 2004. – 656 с.
83. Кибанов А.Л. Управление персоналом организации. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 512 с.
84. Кирьянов А. В. Концепция управления человеческими ресурсами в организации // Управление персоналом. – 2003. – № 4. – С.13-17.
85. Козаченко А.В. Механизм стратегического управления крупными производственно-финансовыми системами промышленности. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1998. – 348 с. – Бібліогр.: с. 310-324.
86. Колєшня Л. Підготовка фахівців у ринковій економіці: пробле-ми і шляхи вирішення // Україна: аспекти праці. – 2003. – №3. – С. 22-26.
87. Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулю-вання: (Монографія). – К.: КНЕУ, 2003. – 230 с.
88. Концепція дальшого реформування оплати праці в Україні: Указ Президента України // Праця і зарплата. – 2001. – №2. – С.4 – 6.
89. Карлов Б. Деловая стратегия: концепция, символы, содержание: пер. с англ. – М.: Экономика, 1991. – 216 с.
90. Кинг Г., Клиланд А. Стратегическое планирование и хозяйственная политика: пер. с англ. – М.: 1982. – 189 с.
91. Крупко В.И. Исследование сущности и функций маркетинга персо-нала как подсистемы управления персоналом предприятия // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Ч. II. – 2005. – №2 (84). – С. 135-138.
92. Назарова Г.В., Гавкалова Н.Л., Маркова Н.С. Формування та розви-ток людського капіталу корпоративних підприємств. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – 240 с.
93. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учебное пособие / Под ред. П.В. Шеметова. – М.: ИНФРА–М: Новосибирск: НГАЭиУ, 1999. – 312 с.
94. Мартиросян А.В. Какие таланты нужны руководителю // Человек и труд. – 1999. – №3. – с. 84-86.
95. Мескон М.Х., Альберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. М.: "Дело", 1992. – 702 с.
96. Менеджмент в производственной сфере. Учебное пособие. Ворон-кова А.Э., Осыка А.П. – Луганск: Изд – во ВУГУ, 1996. – 160 с.
97. Менеджмент и рынок: германская модель. Учебное пособие. – М.: Издательство БЕК, – 1995.
98. Лукъянченко Н.Д. Управление трудом на промышленных предпри-ятия: (Монография). – Донецк: Донбасс, 1996. – 330 с.
99. Организационная психология / Сост. и общая редакция Л.В. Вино-курова, И.И. Скрипюка – СПб.: Питер, 2000. – 512 с.: ил. – (Серия « Хресто-матия по психологии»).
100. Павлутский А., Алехина О., Павлутская Е. Обучающаяся органи-зация – будущее лучших компаний.//Управление персоналом. – 2001. –№ 3. – С. 71-75.
101. Овчинникова Т.И., Хорев А.И., Воронин В.П., Гоз О.М. Развитие системы управления персоналом // Менеджмент персонала. – №1. – 2003. – С. 35-43.
102. Одегов Ю.Г., Маусов Н.К., Кулапов М.Н. Эффективность системы управ¬ления персоналом. – М.: Финстатинформ, 1997. – 880 с.
103. Печчеи А. Человеческие качества. – М.: Прогресс, 1985. – 310 с.
104. Попов А. В. Теория и организация американского менеджмента. – М.: Экономика, 1991. – 70 с.
105. Портер Майкл Е. Статегія конкуренції. Пер.з англ. – К.: Основи, 1998.
106. Портер М. Международная конкуренция. Пер. с англ. – М. Меж-дународные отношения, 1998. – 328 с.
107. Про основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 р. : Схвалено Указом президента України від 3 серпня 1999 р. № 958/99 // Офіційний Вісник України. – 1999. – №31. – Ст. 1608.
108. Регіональні проблеми формування трудового потенціалу і шліхи їх вирішення: (Монографія) / Н.Д.Лук’янченко, В.П.Антонюк, Л.В.Шаульська, Л.Л.Шамільова та ін. / МОН України. Донецький національ-ний ун-т; НАН України. Ін-т економіки пром-ті. – Донецьк, 2004. – 304 с. – Бібліогр.: с. 273-282.
109. Рофе А.И. Экономика и социология труда: Учеб. пособие. – М.: Изд-во "МИК", 1996. – 128 с.
110. Сергеева Г. А., Чижова Л. С. Эффективное использование трудо-вого потенциала. – М.: Знания, 2006. – 64 с.
111. Соціально-трудовий потенціал: теорія і практика / за ред. М.І. Долішнього, С.М. Злупка. – Ч.1. – К.: Наукова думка, 1994. – 261 с.
112. Соціально-трудовий потенціал: теорія і практика / за ред. М.І. Долішнього, С.М. Злупка. – Ч.2. – К.: Наукова думка, 1994. – 261 с.
113. Спостереження та вимірювання соціальної захищенності насе-лення України: Проблеми становлення: Монографія / О.Г.Осауленко, О.Ф.Новікова, О.І.Амоша, І.С.Власенко та ін. / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк: Київ, 2003. – 440 с.
114. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персона-лом. – СПб.: Издательство "Питер", 2000. – 416 с.: ил. (Серия "Учебники для вузов"). – 248 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.