У нас уже 27460 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ
Количество страниц 232
ВУЗ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Год сдачи 2008
Содержание ЗМІСТ


ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО - МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ 12
1.1. Теоретичні засади регулювання економічної діяльності підприємств 12
1.2. Складові регуляторної політики ефективної діяльності підприємств харчової промисловості 28
1.3. Методичний підхід до активізації діяльності підприємств з урахуванням регуляторної політики 46
РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ НА НЕЇ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ 63
2.1. Аналіз діяльності підприємств харчової промисловості та визначення впливу на неї механізмів регулювання 63
2.2. Вплив на показники ефективності діяльності підприємств харчової промисловості існуючого механізму регулювання 86
2.3. Вплив важелів регулювання на активізацію діяльності підприємств 104
РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ АКТИВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 126
3.1. Шляхи підвищення ефективності управління підприємств харчової промисловості з використанням важелів регулювання 126
3.2. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості
шляхом удосконалення механізмів непрямого регулювання 160


3.3. Стимулювання роботи підприємств харчової промисловості за допомогою механізму державного регулювання 173
ВИСНОВКИ 184
ДОДАТКИ...........................................................................................................187
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 213

ВСТУП


Актуальність теми. В ринкових умовах, коли в Україні відбуваються структурні зміни в економіці, особлива увага приділяється оцінці економічних результатів підприємств. Підсилення конкурентної боротьби на ринку продуктів харчування ставить нові вимоги перед підприємствами харчової промисловості та перероблення сільськогосподарської продукції.
Підприємство працює у певному правовому та економічному середовищі, тому ефективність його функціонування залежить від впливу та якості державного втручання.
Активізація діяльності підприємств харчової промисловості створює передумови формування продовольчої безпеки країни, сприяє насиченню ринку харчових продуктів вітчизняного товаровиробника.
Регулювання діяльності підприємств здійснюється чинниками впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, які за рахунок спрямування дії можуть або активізувати діяльність або її пригнічувати.
Підвищення ефективності механізмів регулювання, удосконалення методичних положень щодо оцінки, аналізу та прогнозування ефективності розвитку підприємств дозволить підвищити активізацію діяльності підприємств. При цьому чи не на перше місце в цій системі виступає податкове регулювання. З одного боку, надмірний податковий тиск гальмує розвиток підприємств, з іншого – податки забезпечують саму можливість такого розвитку через фінансування виконання функцій держави, які зокрема проявляються у наданні суспільних благ. Тому необхідним є визначення характеристик реагування підприємницького середовища на зміни у системі оподаткування і поєднання на цій основі інтересів держави та суб’єктів підприємницької діяльності з метою формування суспільно-бажаних темпів економічного розвитку.
В останньому десятиріччі минулого столітті виробництво в України зазнало значної руйнації. Через загальну економічну кризу, безсистемний перехід до нерегульованого ринку, повну втрату державного впливу на економічні процеси, недосконалість законодавства щодо приватизаційних процесів, значне подорожчання енергетичних і матеріальних ресурсів значно підвищилась собівартість продукції, а виробництво на багатьох заводах стало збитковим.
Низький рівень ефективності виробництва не тільки зберігається, але й за рядом показників погіршується, а значне відставання за рівнем ефективності виробництва від західних країн надалі збільшується. Тому проблема ефективного функціонування підприємств харчової промисловості в умовах ринкової економіки сьогодні стоїть дуже гостро і вимагає пошуку та наукового обґрунтування організаційно-економічних механізмів її забезпечення. Все це обумовлює актуальність теми дослідження.
Дослідженням питань механізмів регулювання економічних процесів присвячені наукові праці О. Амоши, А. Гальчинського, В. Гейця, В. Гончарова , Г. Губерної, В. Дорофієнка, С. Лукіна, П. Лайка, А. Мельника, С. Поважного, А. Савченко, М. Чумаченка та інших вчених. Проте ряд аспектів проблеми регулювання розвитку підприємств харчової промисловості потребують подальшого вивчення.
Розробка теоретичних положень та методичних рекомендацій з удосконалення механізмів регулювання розвитку підприємств є дуже актуальним науковим завданням. Разом із тим, окремі питання потребують свого вирішення з урахуванням сучасних тенденцій розвитку підприємств харчової промисловості .
Поглиблення досліджень щодо пошуку резервів зростання ефективності діяльності підприємств та впливу на неї регуляторної політики держави, розроблення методичних підходів до визначення оптимального розміру податкового регулювання з врахуванням технологічних особливостей виробництва та реалізації готової продукції, дослідження впливу оподаткування на розвиток підприємств з метою досягнення балансу між економічними інтересами держави та суб’єктів господарювання забезпечить активізацію діяльності підприємств та сприятиме зростанню їх ефективності.
Особливу актуальність ці питання мають для підприємств харчової промисловості, де подібним розробкам практично не приділялася увага. Вирішенню означених проблем присвячено дане наукове дослідження. Особисто автором розроблено механізм активізації діяльності підприємств, який базується на підвищенні ефективності їх діяльності.
Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є складовою частиною наукових досліджень факультету економіки та менеджменту Національного університету харчових технологій за темою: “Забезпечення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості та перероблення сільськогосподарської продукції” (номер державної реєстрації 0107U000476 ).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретико-методичних засад і практичних рекомендацій щодо активізації діяльності підприємств харчової промисловості з врахуванням організаційних та економічних підходів до удосконалення механізмів регулювання.
Відповідно до зазначеної мети у дисертаційній роботі поставлено і вирішено такі завдання:
• проаналізовано вплив механізмів регулювання на діяльність підприємств харчової промисловості та розроблено комплексну систему заходів щодо підвищення ефективності функціонування підприємств галузі;
• проаналізовано законодавчу базу регулювання економічних відносин у виробництві та розроблено прогнозні варіанти розвитку підприємств харчової промисловості в залежності від умов вступу України до СОТ;
• досліджено ефективність діяльності підприємств харчової промисловості та визначено вплив фіскальної політики на фінансові результати;
• доведено доцільність зміни до порядку перерозподілу податкового навантаження підприємств виробників сировини і підприємств харчової промисловості;
• економічно обґрунтовано доцільність та ефективність диференційованого податкового регулювання на підприємствах різних галузей харчової промисловості;
• досліджено вплив на ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств харчової промисловості регулювання та напрями його удосконалення;
• запропоновано механізм перерозподілу податкового навантаження, як основного чинника покращення фінансового стану підприємства та як способу оптимізації податкових платежів;
• змодельовано діяльність підприємств з урахуванням податкового регулювання та обґрунтовано прогноз розвитку підприємств і надходжень до бюджету у відповідності з пропозиціями удосконалення регуляторних важелів.
Об’єктом дослідження виступають фактори зростання ефективності діяльності підприємств харчової промисловості.
Предметом дослідження виступає сукупність методичних аспектів і практичних підходів до розробки системи заходів по активізації діяльності підприємств харчової промисловості за рахунок удосконалення механізму регулювання.
Методи дослідження. Методологічною базою дослідження є фундаментальні положення економічної теорії, праці вітчизняних та зарубіжних вчених з економічної теорії економіки підприємства та податкового регулювання.
Для вирішення поставлених у роботі завдань використано наступні методи: системного аналізу і спостереження для дослідження результатів діяльності підприємств харчової промисловості та оцінки впливу механізмів регулювання на діяльність підприємств; аналогії – для порівняння механізмів регулювання діяльності підприємств в Україні та країнах ЄС; кореляційний, графічний, фінансового аналізу для характеристики ефективності діяльності та виявлення впливу податкового навантаження на рівень рентабельності; формалізації для дослідження функціонування підприємств у податковому середовищі. Для обробки економічної інформації, побудови таблиць, графіків, діаграм використовувалися сучасні компютерні технології, вбудовані математичні і статистичні функції Microsoft Excel.
Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі та нормативні акти України з питань регуляторної політики, Державного Комітету статистики України, Львівського обласного управління статистики, звітність підприємств, а також здобутки вітчизняних та зарубіжних вчених з питань теорії і практики економіки підприємства, що висвітлені у літературних джерелах.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в розвитку та поглибленні теоретико-методичних положень та методичних рекомендацій з удосконалення механізмів регулювання збалансованої системи економічних інтересів між підприємством та державою за рахунок формування оптимальної регуляторної політики, спрямованої на активізацію діяльності підприємств харчової промисловості.
Найважливішими результатами досліджень, що характеризують їх новизну, розкривають зміст дисертації і виносяться на захист, є:
вперше:
• запропоновано комплексна система заходів на основі диференційованого підходу до механізму регулювання підприємств харчової промисловості, який базується на створенні умов рівномірного, пропорційного розвитку всіх галузей, шляхом перерозподілу податкового навантаження учасників технологічного ланцюга виробник – переробник – торгівля;
• для забезпечення підприємств харчової промисловості сировиною запропоновано внесення змін до порядку нарахування та виплати дотацій сільгоспвиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі, в залежності від технологічного циклу виробництва продукції;
удосконалено і уточнено:
• принципи формування системи регулювання розвитку підприємств харчової промисловості та обґрунтування організаційно-економічного механізму забезпечення ефективного функціонування підприємств галузі;
• методичний підхід щодо визначення взаємозалежності податкового навантаження та ефективної діяльності підприємств і на цій основі запропоновано шляхи формування регуляторної політики, яка ґрунтується на податковому стимулюванні для підприємств харчової промисловості;
• методичний підхід щодо визначення впливу на ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств харчової промисловості регуляторної політики та обґрунтовано систему заходів з активізації експорту готової продукції;
• теоретичні підходи до менеджменту підприємств харчової промисловості; з урахуванням податкових важелів впливу;
набуло подальшого розвитку:
• теоретичні підходи до визначення механізму податкового планування та регуляторної політики.
Практичне значення одержаних результатів. Основні положення, висновки та пропозиції дисертаційної роботи використані в практичній діяльності підприємств харчової промисловості Львівської області, зокрема ВАТ “ Львівський холодокомбінат” (довідка від 15.01.2008 року № 35), ДП “Львівський хлібзавод №5” ВАТ“ Концерн Хлібпром“ (довідка від 14.01. 2008 року № 75), ТзОВ “Фрізант” (довідка від 12. 01. 2008 року № 18).
Результати наукового дослідження використовуються в навчальному процесі відділення підвищення кваліфікації Західного регіону центру перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби України при читанні лекцій з дисциплін “Економіка підприємства”, (довідка від 29 січня 2008 року № 92). Пропозиції автора враховані при поданні інформації при написанні Податкового кодексу України (довідка від 28 січня 2008 року № 145).
Практична цінність роботи полягає в можливості використання її основних положень, методичних підходів і методик для підвищення ефективності діяльності підприємств шляхом вдосконалення чинної законодавчої бази в сфері економічних методів регулювання виробництва харчових продуктів.
Зазначені вище наукові результати одержані дисертантом особисто. Впровадження їх у практику сприятиме підвищенню ефективності виробництва, створенню сприятливих умов регулювання виробництва та реалізації продукції підприємств харчової галузі .
Особистий внесок здобувача. Зазначені вище наукові результати одержані дисертантом особисто.
Апробація результатів дисертації: Основні положення і результати дослідження повідомлені і обговорені на Третій міжнародній науково-практичній конференції “Фінансові механізми активізації підприємництва в Україні” (м. Львів, 2004 р.), Другій міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих науковців “Європейські інтеграційні процеси та транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, географія, історія, право” (м. Луцьк, 2005 р.), ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених “Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку України“ (м. Дніпропетровськ, 2006 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Управління організаційно-технічними та фінансово - економічними змінами на промислових підприємствах“ ( м. Київ, 2006 р.).
Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковані в 10 статтях у наукових журналах, із них 4 - у наукових, фахових виданнях, 3 - тези доповідей та матеріали конференцій, 3 - публікації в інших виданнях загальним обсягом 2, 9 обл.вид.арк.
Обсяг і структура дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, переліку використаних літературних джерел. Обсяг основного тексту роботи - 195 сторінок, з яких: 19 - рисунків, 28 - таблиць, які займають 43 сторінки. Список використаних джерел (172 найменувань), 11 додатків.
Список литературы ВИСНОВКИ


У дисертації наведено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення наукового завдання щодо активізації та підвищення ефективності діяльності підприємств харчової промисловості на основі удосконалення механізмів регулювання. Результати дослідження дозволили зробити висновки теоретичного, методичного та практичного характеру, які зводяться до наступного:
1. Дослідивши теоретичні та методичні засади забезпечення ефективності діяльності підприємств визначено роль механізмів регулювання, як одного із основних чинників впливу на можливості активізації їх діяльності.
2. Ефективний розвиток підприємств стримує нестабільність, заплутаність та складність вітчизняної податкової системи. Спрощення правової бази оподаткування, забезпечення зрозумілості норм основного законодавчого акта з питань оподаткування, сприятиме легітимізації підприємницької діяльності, покращенню можливостей результатів діяльності підприємств та зробить прозорою процедуру контролю. Прогнозованість фінансових результатів дозволить підвищити конкурентоспроможність підприємства, сприятиме впровадженню інновацій реалістичному плануванню інвестиційних процесів підприємств, наповненню ринку продовольчих та харчових продуктів.
3. Результатом дослідження впливу механізмів регулювання на активізацію діяльності підприємств стали запропоновані методичні підходи щодо податкового стимулювання підприємств різних видів економічної діяльності. Встановлено, що першочергово зниження податкового навантаження потребують підприємства харчової промисловості та сільського господарства, які забезпечують сировиною виробників харчових продуктів, а їх діяльність спрямована на забезпечення соціальної стабільності суспільства, оскільки саме вони виробляють продукцію масового вжитку, забезпечуючи населення продуктами харчування, товарів вітчизняних товаровиробників.
4. Проблема євроінтеграції України є однією із найбільш важливих задач подальшого розвитку економіки. Розширення та поглиблення зовнішньоекономічних зв’язків забезпечується адаптацією до законодавства країн ЄС. При зростанні обсягів виробництва харчових продуктів, тенденції, які склались в останні роки, були не на користь підприємств харчової промисловості. Частка експорту харчових продуктів постійно скорочується. Для стабілізації ситуації запропоновано заходи, які стимулюють експорт кінцевої продукції та товарів, обмежуючи зростання експорту сировини та продуктів первинної переробки. Регулювання обсягів імпорту харчових продуктів можливе через застосування змінних митних ставок і зборів із застосуванням коригувальних коефіцієнтів із одночасним стимулюванням імпорту сучасного обладнання через встановлення пільгових митних ставок та зборів для підприємств, що здійснюють таке ввезення.
5. Аналіз існуючих методик визначення рівня податкового навантаження дозволив запропонувати підхід оцінювання податкового навантаження за сукупністю показників, які розраховуються відношенням окремих та повних витрат суб’єктів господарювання, пов’язаних із дією податкового законодавства. Аналізом оподаткування на підприємствах встановлено, що податкове навантаження на підприємства є надмірним, а рівень податкового навантаження значно диференційований за видами економічної діяльності, що стримує активність підприємств і робить їх діяльність неефективною.
6. Для можливості прогнозування впливу змін податкових ставок на показники діяльності підприємств та обсяги доходів бюджету і позабюджетних фондів розроблено імітаційну модель функціонування підприємств у змінному податковому середовищі. За результатами аналізу зроблено висновки, що на обсяги виробництва продукції, чистого прибутку, рівень рентабельності господарювання, обсяги надходжень до бюджетів та позабюджетних фондів суттєво впливає розмір ставок податку на додану вартість. Враховуючи євроінтеграційні прагнення України, а також вимоги ЄС щодо узгодження систем оподаткування країн-учасників, пропонується зниження ставки ПДВ для підприємств харчової промисловості до 10%, що дозволить активізувати їх діяльність.
7. Дослідженнями виявлено, що Порядок перерахування переробними підприємствами сум дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за реалізовані ними підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі є досить неефективним, що проявляється у вимиванні обігових коштів підприємств, погіршенні фінансового стану, надмірному навантаженні на виробника харчових продуктів. Для ліквідації негативних наслідків впливу даного Порядку на ефективність діяльності підприємств запропоновано внести зміни до Порядку шляхом зміни системи термінів повернення податку на додану вартість, із врахуванням технологічного циклу виробництва та термінів реалізації продукції .
8. Впровадження податкового менеджменту дозволить впливати на структуру доходів і витрат, дозволить підприємству оптимізувати податкові платежі таким чином, щоб отримати більшу суму чистого прибутку, не вступаючи в суперечку із законом, що дозволить ефективно управляти розвитком підприємства та активізувати його діяльність.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Закон України “ Про державну податкову службу в Україні “ від 04.12.90р. “ № 509-ХІІ в редакції Закону України від 24.12.93 № 3813-12 із змінами і доповненнями та доповненнями //Податкове законодавство України. К: Парламентське видавництво, 1998. – С.3-20.
2. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність “ від 16.04.91 №959-ХІІ з внесеними змінами і доповненнями. // Податки та бухгалтерський облік – 2005. – № 59 С. 4 –122.
3. Закон України “Про си¬стему оподаткування” від 25.06.91 р№ 1251-12 в редакції Закону України від 18.02.97 № 77/97-ВР, із змінами і доповненнями та доповненнями // Податкове законодавство України . К : Парламентське видавництво, 1998 . – С.15 -33.
4. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств“ від 28.12.94. № 334/94- ВР в редакції Закону України від 22.05.97 № 283/97-ВР, із змінами// Податки та бухгалтерський облік – 2005. – № 2 С. 4-10.
5. Закон України “ Про податок на додану вартість “ від 03.05. № 168/97-ВР 1997 із змінами та доповненнями // Податки та бухгалтерський облік – 2005. – № 2 С. 4 –122.
6. Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетними цільовими фондами “ від 21.12.2000р. // Все про бухгалтерський облік . – 2001. – № 16- С.3-32.
7. Закон УРСР "Про економічну самостійність Української РСР" від 03.08 1990 р. Відром. Верлов. Ради УРСР 21.08.90. – № 34, С.498
8. Закону України “"Про іноземні інвестиції" від 13.03.92р.№ 2198-ХІІ // Податкове законодавство України // Голос України. 25.04.92. – № 77.
9. Закон України " Про ставки акцизного збору алкогольні напої та тютюнові вироби від 06.02.1996р. №329/95-ВР // Урядовий кур'єр 12.02.1996. – 38
10. Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" від 7 травня 1996 року №178/96-ВР // Голос України. 17.05 .1996. – № 59
11. Закон України "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період на період 2001-2004 рр.", від 19.01.01 № 2238-ІІІ. // Урядовий кур'єр 20.02.2001. – № 32
12. Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" від 11 липня 1996 року №313/96-ВР // Урядовий кур'єр 23.07.1996. – № 71
13. Постанова Верховної Ради України “Про основні положення
податкової політики та податкової реформи в Україні від 13.12.1995 р.
№466/95-ВР. // Урядовий кур'єр. – 1995. – № 7.
14. Постанова Верховної Ради України “Про основні положення податкової політики та податкової реформи в Україні” від 04.12.1996 р. №561/96-В// Урядовий кур'єр 23 січня 1997 . – №11-12.
15. Указ Президента України “Про заходи по реформуванню податкової політики” від 31.07.1996 р. №621/96 // Урядовий кур'єр.- 1996. – №146.
16. Абрамов С.И. Управление инвестициями в основной капитал. – М.: ЭКЗАМЕН, 2002. – 544 с.
17. Азарян О.М. Споживчий ринок України: стан та перспективи розвитку // Інфраструктура товарного ринку: Навч. посіб. / За ред. докт. екон. наук, проф. І.В. Сороки. – К.: НМЦВО МОН України, НВФ «Студцентр», 2002. – С. 265–290.
18. Амоша О.І. Промисловість України: оцінка стану з наукової позиції та пропозиції щодо підвищення ефективності // Економіка промисловості. – 2001. – № 2. – С. 3–8.
19. Андрусік І.І. Покращення структури підприємств харчової промисловості як один із шляхів збільшення експортного потенціалу // "Молодь і ринок " .– 2005. – № 1(11) . – С. 87-91.
20. Андрусік І.І. Перспективи розвитку підприємств харчової промисловості Львівщини // "Молодь і ринок".– 2005. – № 3 (13) . – С.118-122.
21. Андрусік І.І. Стан та перспективи розвитку підприємств окремих галузей харчової промисловості України - // Вісник Львівського Університету. – 2005. – № 34. С. 42 – 429.
22. Андрусік І.І. Розвиток інноваційно-інвестиційних процесів для збільшення рентабельності та прибутковості підприємств харчової промисловості // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2005. – № 8. - С.243-249.
23. Андрусік І.І.Податкові аспекти в комерційній діяльності підприємств: проблеми та перспективи // Вісник Національного університету " Львівська політехніка" . – 2005.- № 8.- С. 325 – 330.
24. Андрусік І.І. Необхідність змін в системі оподаткування, з метою підвищення ефективності виробництва на підприємствах харчової промисловості // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2007. – №19. – С. 136-137.
25. Андрусік І.І. Удосконалення податкової системи як оптимальний шлях розвитку підприємств харчової промисловості // "Молодь і ринок".– 2006.– №3(18) . – С. 151 – 154.
26. Андрусік І.І. Податкові аспекти європейської інтеграції України в діяльності підприємств харчової промисловості // Тези доповідей ІІ Міжнародної наук.практич. конф. " Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, географія, історія, право” .- Луцьк.- 2005.- С.290.
27. Андрусік І.І. Вдосконалення податкової системи з метою інвестиційно-інноваційних та інших методах розвитку виробництва для підприємств харчової промисловості // Тези доповідей ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених “Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку України“.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2006.- С.5.
28. Андрусік І.І. Удосконалення в системі оподаткування для стимулювання розвитку підприємств харчової промисловості // Тези доповідей на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Управління організаційно-технічними та фінансово- економічними змінами на промислових підприємствах“.- К.: НУХТ, 2006.- С.85.
29. Амблер Т. Практический маркетинг // Под ред. Каптуревского Ю.Н.- СПб, 1999р. – 120с.
30. Аникин А. В Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса // Юность науки - М.: Политиздат, 1971р.-382 с.
31. Архангельський Ю. Пільги для експорту: "проти" більше, ніж "за" // Уряд. кур'єр. - №157. - 31 серпня 2000 р. - С. 4.
32. Бабич Л., Барсук Р., Давиденко С, Податкове реформування України напрями удосконалення //Економка України – 1998. - №8. -С.9-13.
33. Бабійчук А.Б. Напрями вдосконалення системи оподаткування
в Україні // Фінанси України. – 1998. - №10.
34. Балакін Р. Проблеми реформування податкової системи в Україні // Економіст .- 2000 . – № 3. -С.13-15.
35. Бизнес-план инвестиционного проекта: Отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация: учебное пособие / Под. Ред. В.М.Полова 4-е изд., прераб. и доп.- М Финансы статистика 1997. – 457с.
36. Білий В. Податкова оптимізація ЗЕД: ввізне мито та ПДВ при здійсненні давальницької операції на території України // Бухгалтерія -2001. – №5. – С.104-107.
37. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов // Пер. с англ. Под ред. Л.П. Белых. – М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 321с.
38. Бланк И.А. Управление прибилью.- К.:КНЕУ, 2000. – 192с.
39. Бойко В.В. Экономика предприятия Украины.– Днепропетровск: Пороги. –1997. – С.148-197.
40. Брызгалин М., Берник О. Методы налоговой оптымизации.- М.:Аналитика Пресс, 2001.
41. Василик О.Д. Податки в системі регулювання доходів юридичних
i фізичних ociб // Економка України. – 1993. – №4. - С.20-29.
42. Вдовин А.И. История развития науки и практики управления производством / А.И. Вдовин, В.А. Заренков, Е.Н. Згода. – СПб., 2001. – 224 с.
43. Вітлінський В.В., Матвійчук А.В. Аналіз кредитоспроможності позичальника з використанням методів нечіткої логіки // Міжвід. наук. зб.: «Моделювання та інформаційні системи в економіці», вип. 72 / Відп. ред. В. К. Галіцин. – К.: КНЕУ, 2005. – С. 29–40.
44. Воротін В.Є. Макроекономічне регулювання в умовах глобальних ринкових трансформацій: Моногр. — К.: Вид-во УАДУ, 2002. — 392 с.
45. Воробйов Ю.М. Податкова політика держави та її вплив на
формування фінансового капіталу підприємств // Фінанси України. -2000. – №9. -С.115-120.
46. Гацька Л.П., Фурманюк О.Л. Вплив оподаткування на конкурентоспроможність підприємств // Науковий вісник Волинського державного університету iм. Лесі Українки. Економічні науки. - Луцьк: Вежа, 2001. – №4.-С.280-282.
47. Геєць В.М. Перехідна економіка: Підручник / В.М. Геєць, Є.Г. Панченко, Е.М. Лібанова та ін.; За ред. В.М. Гейця. – К.: Вища школа, 2003. – 591 с.
48. Герасимчук Н. И. Тенденции развития промышленности Украины на современном этапе // Экономика Украины. – 2002. – № 3. – С. 24–28.
49. Гончаров В.Н. Роль государства в рыночной экономике / В.И. Богачев, В.Г. Воротникова, В.Г. Ткаченко и др. «Основы макроэкономики» (учебно-методическое пособие). Второе издание: перераб. и доп. – Луганск: «Книжковий світ», 2002. – С. 53–63.
50. Государственное управление экономикой в Украине: опыт, проблемы, решения / ИЭП НАН Украины; науч. ред. Н.Г. Чумаченко. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1999. – 482 с.
51. Горбунов А.Р. Налоговое планирование ”Анки”, 2000. – 192 с.
52. Гриньова В.М., Новікова М.М. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004. – 756 с.
53. Губерная Г.К. Украина на пути в мировое хозяйство. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1995. – 27 с.
54. Губський, В.Альошин Белоусова. та iн Концепція реформування податкової системи України, // Голос України. 4 березня 2000. – С.-4.
55. Державне регулювання економки: Навч. посібник /СМ. Чистов, A.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко. -К.:КНЕУ, 2000. – 316 с.
56. Державне регулювання економіки / За ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АН вищої школи України І.Р. Михасюка. – Львівський національний університет ім. І. Франка. Підручник. Друге вид., випр. і доп. – К.: Атака, Ельга – Н, 2000. – 592 с.
57. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади: Навч. посібник / за заг. ред. Н.Р. Нижник, В.М.Олуйка. – Львів: Видавництво Нац. університету «Львівська політтехніка», 2002. – 352 с.
58. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 214 с.
59. Дмитриченко Л.И. Механизм макроэкономического регулирования в Украине: обеспечение экономического роста // Материалы IV международной научной конференции молодых ученых-экономистов «Проблемы обеспечения экономического роста». – Донецк: РИА ДонГТУ, 2001. – С. 17–18.
60. Донец Л. Приоритеты экономики устойчивого развития в Украине // Экономика Украины. – 2000. – № 1. – С. 94–97.
61. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика / Пер. с англ. – К.: Основи, 1996. – 814 с.
62. Дорофиенко В.В. Проблемы регионального управления социально-экономическим развитием и процессы регионализации. – Х.: ОСНОВА, 1997. – 187 с.
63. Дорофієнко В.В. Організаційно-економічний механізм як система організації інноваційних процесів в сучасних умовах // Зб. наук. пр. ДонДУУ: «Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами»: серія «Державне управління», т. V, вип.30. – Донецьк: ДонДУУ, 2004. – С. 3–16.
64. Дорофієнко В.В., Кісенко А.А. Актуальні проблеми регіональної політики України // Межвуз. сб. науч. тр. студентов, магистров, аспирантов и соискателей. – Вып. 4; Под общ. ред. д.э.н., проф. Дорофиенко В.В. – Донецк. – Макеевка: ДонГУУ. – ДонГАСА, 2005. – С. 158–160.
65. Дорош Н.І. Податкова система України і розвинутих зарубіжних країн (порівняльний аналіз) // Фінанси України. -1998. – № 6.– С.75-82.
66. Дьяконов В., Круглов В. МАТLAB. Анализ, идентификация и моделирование систем. Специальный справочник. – СПб.: Питер, 2002. – 448 с.
67. Егорычев В. Десятина, цензус, габель // “Человек и экономика” – 1999. – № 10.– С. 15 – 16.
68. Економіка підприємства. Підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного – Вид-во друге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001 – 528 с.
69. Економічна енциклопедія : У трьох томах . Т 3. / Редкол.: С.В. Мочерний ( відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий центр « Академія» , 2002. – 952 с.
70. Елисєєв А.., Пидлужный Н. Миними¬зация налогообложения законными способами.- Днепропетровск, 2002. – 21с.
71. Єлисєєв А.В. Податкове планування як стратегія виживання
підприємств в сучасних економічних умовах // Менеджмент та підприємництво в Україні: Вісник Державного університету “Львівська політехніка”, №368. – Львів: Вид-во Держ. ун-ту “Львівська політехніка”, 1999. – С. 129-134.
72. Єлисєєв А. Податкове планування як стратегія виживання //
Податкове планування. – 2000. - №1. - С.4-5.
73. Єлисєєв А., Загородній А. Види податкового планування / Податкове планування. – 2001. - №9. – С.6.22.
74. Єлисєєв А., Загородній А. Оцінка податкового навантаження на
підприємство та заходи для його зменшення // Податкове планування. -2001. – №7. – С.31-32.
75. Єлисєєв А., Загородній А. Податкове планування та планування
податкових платежів // Податкове планування. – 2001. – №1. - С.7-8.
76. Єлисєєв А., Загородній А.Податкове планування як метод оптимізації податкових платежів підприємства // Стратегічні пріоритети розвитку peгioнів у системі економічної політики в України (за мaтepiaлами XII Міжнародної НПК). Науковий вісник ЧTEI. - Чернівці, 2001. – С.182-185.
77. Емченко В.Н. Концептуальные основы новой промышленной доктрины // Стратегія економічного розвитку України. – вип. 4. – 2001. – С. 11–19.
78. Еременко В.А., Еськов А.Л. Управление производительностью в условиях экономики переходного периода: Монография / ИЭП НАН Украины. – Донецк, 2003. – 292 с.
79. Загородній А., Єлісєєв А.В. Формування та оцінка податкової політики підприємства // Науковий вісник Волинського держав¬ного університету. Економічні науки. - Луцьк: Вежа, 2001.– №4.– С.18 -184
80. Загородній А.Г., Єлісєєв А.В. Податкове планування в системі
фінансового менеджменту підприємництва // Фінанси України. – 2000. – №8.– С.131-134.
81. Задорожний В.П. Формування моделі державного регулювання трансформаційної економіки України // Зб. наук. пр. ДонДУУ: «Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами»: серія «Державне управління», т. V, вип. 30. – Донецьк: ДонУУ, 2004. – С. 43–50
82. Замков О.О., Толстопятенко А..В., Черемних Ю.Н. Математические методы в экономике.- М.: МГУ, ДИС.– 1999.– С.1-6.
83. Златкін Б. Податкам - стимулюючу роль // Економка України. -
1996.– №2.– С.24-29.
84. Збуржинська М. Стратегія ефективності економічного зростання на прикладі пивоварної промисловості України. // Підприємництво, гос¬подарство і право. – 2002 .– №5.– С. 113.
85. Климчук С.В. Влияние системи налогообложения на економику сельськохозяйственных предприятий АПК Крима и пути е усовершенствования:Дис. кан. экон. наук:- С.,1999.– 187с.
86. Калюжний В.В. Вплив податкової на процес ринкового ціноутворення й економіку підприємств // Фінанси України. - 2002.– №6.– С. 17-25
87. Караваєва І.В. Налоговое регулирование риночной экономики: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ -ДАНА, 2000. – 215.
88. Квасовський О.Р. Моделювання вибору оптимального оподаткування для малих підприємств. – 2000.– №10.– С. 102-111.
89. Ковальчук К.Ф., Рева Т.М. Аналіз податкових змін на мікроекономіч
ному piвнi //Науковий вісник Волинського державного ун-ту ім./. Лeci Українки.- Економічні науки.- Луцьк: Вежа, 2001.– №4.- С. 88-192.
90. Комаха О. 8 принципів оптимізації оподаткування // Податкове планування. – 2001.– №9.– С.19-21.
91. Козирин А.Н. налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики: М. .– 1993.– С.90-150.
92. Крейнин А.Н. Финансовое состояние предприятий. Методи, оценки. // ДИС: 1997.– 290с.
93. Кузнецова Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине (практическое пособие) - К.: СПЛАЙН 1999.– 220 с.
94. Курочкин А.С. Операционный менеджмент: Учебное пособие. – К.: МАУП, 2000. – 144 с.
95. Курс экономики: Учебник / Под ред. Б.А. Райзберга. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 723 с.
96. Кучярявенко Н.П. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики: М., 1993.– 150 с.
97. Лазаренко А, Five О'сlосk Апаlysis клієнта (маркетинговий профіль пивзавод “Рогань” з погляду рекламної агенції) // Маркетинг й реклама. – 2001.– №10 .– С. 44.
98. Лисюк B.C. Особливості методики розрахунку податкового
тягаря // Фінанси України. – 2000.– №11.– С.79-85.
99. Лукін С.О. Економічний потенціал регіону та регулювання його розвитку (в умовах ринкових перетворень): Автореф. дис. ... канд. екон. наук. – Львів: Ін-т регіон. дослідж. НАН України, 2001. – 20 с.
100. Луць Л.А. Європейські міждержавні правові аспекти та проблеми інтеграції з ними правової системи України / Інститут держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України .- К., 2003.– С.32-35.
101. Лях Л., Короткевич О. Основне протиріччя державної амортизаційної політики та шляхи його подолання // Економіст.- 2000.– №3.– С.103-107.
102. Макаренко M.I. Податкові чинники макроекономічної цінової
стабілізації // Фінанси України. – 2000.– №9.– С.107-114.
103. Мартиненко В. Інвестиційний потенціал України // Вісник НБУ, 2000.– № 2.– С. 60-61.
104. Масленникова О., Василенко О. Совершенсвование развития пиво безалкогольной промышленности.- М.: Агропромиздат,1986.– 144с.
105. Мельник А.Ф. Державне регулювання економки перехідного
періоду (світовий досвід, проблеми України) - Тернопіль, 1995.- 326с.
106. Мельник Налоговый менеджмент.– М.:Финансы и статистика, 2000.– С.5
107. Михасюк І.Р., Побурко Я.О. Основи регулювання економічного і соціального розвитку регіонів. – К.: Наук. думка, 1995. – 232 с.
108. Михасюк І.Р., Янків М.Д., Залога З.М., Сажинець С.И. Регіональна економіка / За ред. І.Р. Михасюка. – Львів: Українські технології, 1998. – 240 с.
109. Мищенко О.В. Операционное бюджетирование как основа оптимального метода налогового планирования. Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр.- В 3 т. Том ІІ. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2003.– С.322-328.
110. Наливайченко С. Экономические рычаги совершенствования государственного регулирования // Экономика Украины. – 2001. – № 11. – С. 35–38.
111. Налоговые системы зарубежных стран: Учебник для вузов /
Под ред. проф. В.Г. Князева, проф. Д.Г. Черника. - 2-е изд., перер. и доп. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997.– 191 с.Обэр-Крие Дж. Управление предприятием. Классика менеджмента. – М.: Сирин, 1998. – 255 с.
112. Нємцов В.Д. та ін. Менеджмент організацій: Навчальний посібник / Нємцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. – К.: «Екс об», 2001. – 392 с.
113. Обэр-Крие Дж. Управление предприятием. Классика менеджмента. – М.: Сирин, 1998. – 255 с.
114. Огляд ринку пива та безалкогольних напоїв // Бізнес.-2003.–№137.– С.23
115. Онишко СВ. Податкові відносини між державою та платниками
податків // Фінанси України. – 1998.– №3.– С.84-91.
116. Павленко Н. Налоговое планирование -что это такое // Ваш


Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.