У нас уже 27438 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ РЕГІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Количество страниц 180
ВУЗ ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ
Год сдачи 2008
Содержание ЗМІСТ


ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ РЕГІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

1.1. Аналіз формування місцевих бюджетів як фінансової основи управління регіональною економікою
1.2. Теоретичні засади моделювання міжбюджетних відносин в управлінні регіональною економікою
1.3. Концепція моделювання процесів бюджетного планування в управлінні регіональною економікою
Висновки до розділу 1 54
РОЗДІЛ 2. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УПРАВЛІННІ РЕГІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

2.1. Моделювання процесу планування доходної частини місцевих бюджетів
2.2. Економіко-математичні моделі планування видатків бюджету адміністративно-територіальної одиниці
2.3. Моделювання міжбюджетних відносин на основі планування трансфертних платежів
Висновки до розділу 2 105
РОЗДІЛ 3 РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ РЕГІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

3.1. Моделювання податкового потенціалу регіону 107
3.2. Розробка інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень щодо бюджетного планування
3.3. Механізм реалізації моделей бюджетного планування в управлінні регіональною економікою
Висновки до розділу 3 148
ВИСНОВКИ 150
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 157
ДОДАТКИ 175ВСТУП


Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку економіки України одним з основних інструментів управління регіональною економікою є бюджетна система, основу якої складають місцеві бюджети, в яких акумулюються фінансові ресурси для забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів. Однак, нестабільність політичної, економічної та соціальної ситуації, як на регіональному, так і на державному рівнях негативно впливають на стан місцевих бюджетів в Україні.
Нестабільність доходної бази місцевих бюджетів, недосконалість механізму міжрегіонального перерозподілу державних прибутків, значні відмінності в рівні економічного розвитку регіонів, умовах життя в них потенційно ведуть до соціальних конфліктів і політичної нестабільності. Отже, місцеве самоврядування потребує сучасного інструментарію з підготовки управлінських рішень з бюджетного планування та прогнозування соціально-економічного розвитку регіону.
Фундаментальні дослідження з питань бюджетної політики здійснювали Ерхард Л., Кейнс Дж., Лафер А., Фрідман М. та ін. Вирішення проблем застосування математичних методів та моделей в управлінні складними соціально-економічними системами розглянуто в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених: Базилевича В.Д., Вітлінського В.В., Вовка В.М., Геєця В.М., Заруби В.Я., Іванова М.М., Клебанової Т.С., Лепи М.М., Лисенка Ю.Г., Порохні В.М., Черняка О.І. Дослідження проблем податково-бюджетного регулювання висвітлено у роботах Букача Б.О., Каламбет С.В., Личкіної Н.Н., Лук’яненко І.Г., Руденського Р.А., Сергєєвої Л.Н., Скрипника А.В., Сисой Ю.В., Тарангул Л.Л., Чугунова І.Я. та інших.
Аналіз теоретичного обґрунтування та практичного впровадження наукових досягнень з питань планування місцевих бюджетів дає змогу визначити, що проблема пошуку і застосування ефективних методів і моделей підготовки управлінських рішень з бюджетного планування в сучасних умовах розвитку регіонів й досі потребує вирішення в контексті управління регіональною соціально-економічною системою. У зв‘язку з цим розробка комплексу економіко-математичних моделей щодо забезпечення процесів бюджетного планування в управлінні регіональним розвитком є актуальною.
Зв‘язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано в межах наукової держбюджетної теми Запорізької державної інженерної академії «Розробка концепції нагромадження інтелектуального потенціалу нації на основі моделі управління розвитком інтелектуальних ресурсів освітньої галузі» (номер державної реєстрації 0104U000587). Основний внесок автора полягає в проведенні аналізу системи бюджетного забезпечення освітньої галузі для управління розвитком інтелектуальних ресурсів регіону. Також дослідження пов‘язано з науковою темою «Методологічні основи збалансованого розвитку економіки промислового регіону на основі методів адаптивного управління» (номер державної реєстрації 0107U001220), де автором проведено аналіз впливу сценаріїв бюджетного планування на розвиток соціально-економічних систем промислового регіону.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування і розробка комплексу економіко-математичних моделей бюджетного планування в умовах обмежених фінансових ресурсів для підвищення ефективності управління регіональною економікою.
Для досягнення мети дослідження було поставлено й вирішено наступні завдання:
провести аналіз теоретичних засад сучасного механізму бюджетного планування в управлінні регіональною економікою;
розробити концепцію моделювання процесів бюджетного планування в управлінні регіональною економікою;
удосконалити модель суспільної корисності регіону на основі взаємозв‘язку рівня оподаткування суб‘єктів господарювання та обсягів бюджетних видатків;
розробити модель визначення податкового навантаження суб‘єктів господарювання регіону;
розробити комплекс взаємопов’язаних моделей формування дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів на основі структурного синтезу моделей бюджетного планування;
удосконалити модель міжбюджетних відносин на основі планування трансфертних платежів;
удосконалити метод оцінки податкового потенціалу регіону для прогнозування обсягів потенційних податкових надходжень;
розробити систему підтримки прийняття рішень щодо бюджетного планування.
Об‘єктом дослідження є соціально-економічні процеси бюджетного планування в управлінні регіональною економікою.
Предметом дослідження є комплекс економіко-математичних моделей бюджетного планування та методів управління регіональною економікою.
Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові методи пізнання (аналіз, синтез, узагальнення), положення економічної теорії, теорії управління з метою дослідження сучасного процесу бюджетного планування в системі управління регіональною економікою. Також використано метод системного аналізу - при розробці концепції моделювання процесів бюджетного планування в управлінні регіональною економікою; економіко-математичне моделювання - при розробці комплексу моделей бюджетного планування; економіко-статистичні методи (кореляційно-регресійний аналіз, прогнозування) – для розрахунку й аналізу результатів моделювання процесів бюджетного планування; теорію і методи прийняття рішень та інформаційні технології – при розробці системи підтримки прийняття рішень щодо бюджетного планування. Інформаційну базу дослідження складають офіційні статистичні дані по Запорізькій області за останні 3 роки.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у постановці та вирішенні нової актуальної задачі розробки концепції моделювання процесів бюджетного планування з метою підвищення ефективності управління регіональною економікою та забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку регіону. При цьому отримано такі наукові результати:
вперше:
- розроблено концепцію моделювання процесів бюджетного планування в управлінні регіональною економікою, яка заснована на загальних наукових положеннях щодо принципів бюджетного планування, моделювання та управління складними соціально-економічними системами з застосуванням методу системного аналізу, багатокритеріального підходу в управлінні соціально-економічною системою, механізму синтезу моделей бюджетного планування, що дозволяє обґрунтувати стратегію ефективного управління регіональною економікою для забезпечення підвищення соціальної корисності та добробуту населення;
удосконалено:
- метод оцінки податкового потенціалу регіону, який засновано на застосуванні комплексу економіко-математичних моделей податкового потенціалу, що дозволяє обґрунтовано визначати контрольні показники з мобілізації податків до бюджетів усіх рівнів та збалансованості податкового навантаження;
- модель міжбюджетних відносин з застосуванням структурного методу, яка заснована на визначенні та обґрунтуванні обсягу трансфертних платежів бюджету адміністративно-територіальної одиниці, що дозволяє забезпечити прозору взаємодію між бюджетами різних рівнів;
- інформаційно-аналітичну систему підтримки прийняття управлінських рішень щодо бюджетного планування, яка заснована на принципах сценарного підходу управління з використанням сучасних інформаційних технологій, що дозволяє підвищити точність та оперативність прийняття управлінських рішень й забезпечує вибір ефективного бюджетного інструментарію для досягнення сталого соціально-економічного розвитку регіону;
дістали подальшого розвитку:
- комплекс взаємопов’язаних моделей планування місцевих бюджетів, який засновано на структурному синтезі моделей максимізації суспільної корисності, планування дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів, що дозволяє сформувати збалансований місцевий бюджет для забезпечення уникнення бюджетного дефіциту та прискорення темпів економічного зростання;
- модель визначення оптимального рівня податкового навантаження суб‘єктів господарювання адміністративно-територіальної одиниці, яку засновано на аналітичній залежності між величинами податкових ставок і динамікою податкових надходжень до бюджету, що дозволяє визначити напрямки підвищення ефективності податкового управління економікою регіону.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що концепція моделювання процесів бюджетного планування в управлінні регіональною економікою дозволяє обґрунтувати стратегію ефективного соціально-економічного розвитку регіону шляхом удосконалення процесів підготовки та прийняття рішень щодо бюджетного планування. Запропонований комплекс економіко-математичних моделей процесів складання бюджету адміністративно-територіальних одиниць сприяє підвищенню ефективності прийняття управлінських рішень для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону та може бути застосований для впровадження у систему регіонального управління різних рівнів.
Викладені в дисертаційній роботі основні положення і результати дослідження впроваджено в практику діяльності головного управління економіки Запорізької обласної державної адміністрації (довідка № 09-01/989 від 31.08.2007), головного економічного управління Запорізької міської ради (довідка № 787 від 02.07.2007), а також у навчальний процес на факультеті економіки підприємства Запорізької державної інженерної академії при викладанні дисциплін «Моделювання економіки», «Моделювання економічної динаміки» (довідка № 5/1627 від 13.09.2007).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід щодо методології дослідження й розробці концепції моделювання процесів бюджетного планування в управлінні регіональною економікою. Наукові положення, висновки і рекомендації одержані автором самостійно. В наукових працях, опублікованих у співавторстві, особистий внесок здобувача відображено у списку публікацій за темою дослідження.
Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення й результати дослідження пройшли апробацію на Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний стан та проблеми розвитку підприємництва в регіоні» (м. Жовті Води, 2005 р.); І Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки» (м. Луганськ, 2005 р.); Х та ХІІ Науково-методичних конференціях «Проблеми економічної кібернетики» (м. Київ, 2005 р., м. Львів, 2007 р.); ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених «Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку України.» (м. Дніпропетровськ, 2006 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Комп‘ютерне моделювання та інформаційні технології в економіці» (м. Харків, 2006 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні моделі і методи прогнозування соціально-економічних процесів» (м. Київ, 2007 р.).
Публікації. Основні результати дисертації опубліковано в 16 наукових працях, з них 7 статей у фахових виданнях та 9 матеріалів конференцій. Загальний обсяг публікацій складає 4,92 д.а., з них автору належить 4,27 д.а.
Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку використаних джерел із 177 найменувань, 2 додатків. Роботу викладено на 154 сторінках машинописного тексту, що містить 20 рисунків, 22 таблиці.
Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Азаров М.Я., Ярошенко Ф.О., Бодров В.Г., Вакуленко В.М., Гасанов С.С. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: У 6 т. / Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України / М.Я. Азаров (голова редкол.) Т. 5: Реформування міжбюджетних відносин і зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування. - К.: НДФІ, 2004. - 400 с.
2. Азаров М.Я., Копилов В.А., Воронова Л.К., Єфіменко Т.І., Мярковський А.І. Науково-практичний коментар до бюджетного кодексу України / Науково-дослідний фінансовий ін-т / Микола Я.А. (заг. ред.). - К.: НДФІ, 2006. - 632 с.
3. Александров І.О., Половян О.В. Кластеризація територіальних утворень України за рівнем економічної безпеки. – Донецьк: Економічна кібернетика, Міжнародний науковий журнал № 5-6, 2000 С. 40-47.
4. Алехин А.Б. Прогнозирование и оптимизация экономико-математических систем. - К.: Наукова думка, 1993. - 150 с.
5. Аналітичні матеріали до розгляду показників проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» у Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету / Міністерство фінансів України. - К., 2003. - 357 с.
6. Андреєв Л.Г., Бебело А.С., Беляєв О.О. та інші. Економічна політика: Лекції. - К.: КНЕУ, 1997. - 160 с.
7. Андриенко В.Н., Даниленко С.В. Модели механизмов реинжениринга системы государственного управления денежными средствами // Модели управления в рыночной экономике: (Сб. науч. тр.) Общ. ред. и предис. Ю.Г. Лысенко; Донецький нац. ун-т. - Донецк: ДонНУ, 2002. - Спец. выпуск. - С. 290-305.

8. Андриенко В.Н. Модели реинжиринга систем управления.- Донецк : ДонНУ, 2001. - 184 с.
9. Ануфрієв М.Ю. Моделювання стратегічного потенціалу асоційованої системи: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.03.02 / Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2002. - 17 с.
10. Артеменко В.Б. Моделювання і прогнозування регіонального соціально-економічного розвитку. - Донецьк: Економічна кібернетика, Міжнародний науковий журнал № 5-6, 2000. - С. 20-24.
11. Артемьева С.С. Межбюджетные отношения: Вопросы теории и практики. - Саранск : Издательство Мордовского ун-та, 2001. - 136 с.
12. Бабич В.П., Сало И.В. Государственное управление финансами в рыночной экономике. - К.: Укр ИНТЭИ. - 1994. - 100 с.
13. Базилевич В., Баластрик Л. Державні фінанси: Навч. посіб. - К.: Атіка, 2002. - 368 с.
14. Бакша Н.В., Гамукин В.В., Свинцова А.П. Аспекты бюджета: императивный, экономический, финансовый, налоговый, расходный, социальный. - М., 2001. - 415 с.
15. Баранова Н.П., Дєєва Н.М., Гошовський В.С. та ін. Розробка регіонального соціального бюджету: Метод. рекомендації / Центр перспективних соціальних досліджень Міністерства праці та соціальної політики України і НАН України; Дніпропетровська обласна держ. адміністрація; Дніпропетровська держ. фінансова академія / Юрій Іванович Єхануров (заг. ред.). - Д.: ДДФА, 2005. - 208 с.
16. Берсуцкий Я.Г., Лепа Н.Н., Гузь Н.Г. и др. Модели и алгоритмы принятия управленческих решений. - Донецк: ИЭП НАН Украины, 1998. - 307 с.
17. Бех Г.В., Бондаренко И.Н., Воронова Л.К., Головашевич А.А., Дмитрик О.А. Научно-практический комментарий Бюджетного кодекса Украины / Академия правовых наук Украины; Институт гос. строительства и местного самоуправления / Н.П. Кучерявенко (общ. ред.). - Х.: Одиссей, 2005. - 416 с.
18. Богачева О.В. Налоговый потенциал и региональные счета // Финансы. - 2000. - №2. –-С. 29-32.
19. Бодров В.Г. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління: Навч.посіб. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 102 с.
20. Бречко О. Трансформація системи міжбюджетних трансфертів в умовах проведення бюджетної реформи в Україні: проблеми та перспективи регіонального розвитку // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: економіка. - 2002. - № 12. - С. 114-117.
21. Букач Б.О. Оцінка впливу величини ставки податку на нагромадження основного капіталу в економіці України // Зб. наук. пр. ЧДТУ: серія екон. наук. -Черкаси. - 2002. - № 4 (7). - С. 23-26.
22. Буковинський С. До питання про Бюджетний кодекс України // Фінанси України. - 2003. - № 4. - С. 3-13.
23. Буковинський С.А. Удосконалення вирівнювання фінансового забезпечення територіальних громад // Фінанси. - 1999. - №5. - С. 80-84.
24. Бункина М., Семенов В. Макроэкономика (основы экономической политики). Учебное пособие. - М., 1996. - 342 с.
25. Бурда М., Виплош Ч. «Макроэкономика: европейский текст». С-Пб.: Судостроение, 1998. - 413 с.
26. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар / За редакцією О.В. Турчинова і Ц.Г. Огня. - К.: Парламентське вид-во, 2002. - 320 с.
27. Бюджетне законодавство України: Зб. нормат. актів. – К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с.
28. Бюджет України за 2005 рік: Статистичний збірник / Міністерство фінансів України. - К., 2005. - 317 с.
29. Бюджет України за 2006 рік: Статистичний збірник / Міністерство фінансів України. - К., 2006. - 344 с.
30. Бюджетна політика та боргова стратегія України у 2003 році / За ред. І.О.Луніної. - К.: Інститут економічного прогнозування НАН України, 2002. - 96 с.
31. Бюджетний процес і міжбюджетні відносини на рівні місцевих бюджетів району: Навч. посіб. / Кол. авт.: С.І. Мельник, В. Серсо, С.Б. Ільїних та ін. - К.: Міленіум, 2005. - 266 с.
32. Бюджетний кодекс України: № 2542 - III від 21.06.01 - К.: 2002 - 94 с.
33. Василик О., Павлюк К. Державні фінанси України: Навч. посіб. - К.: Вища школа, 2002. - 608 с.
34. Вэриан Хэл Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. - М.: ЮНИТИ, 1997. - 386 с.
35. Вітлінський В.В., Скрипник А.В. Функція корисності людини як працівника і власника//Вчені записки КНЕУ. - 1999. - Випуск 2. - С. 196 - 200.
36. Вітлінський В.В., Скрипник А.В., Терещенко Л.О. Концепція ризику у прогнозуванні податкових надходжень // Вчені записки КНЕУ. - 2001. - № 3. - С. 63-73.
37. Видяпин В.Н. Региональная экономика. - М.: ИНФРА - М., 2002.-685 с.
38. Волощук Г.О., Пасічник Ю.В. Наукове забезпечення бюджетного процесу: Генеза. Теорії. Перспективи. - К.: Міленіум, 2003. - 272 с.
39. Воротін В.Є. Макроекономічне регулювання в умовах глобальних трансформацій: Монографія. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 392 с.
40. Гайгер Линвуд Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика. - М.: «ИНФРА-М», 1996. - 632 с.
41. Геблер И. Макроэкономика: Учеб. пособие для экон. спец./ Мин. образования Украины, УМК ВО, Тернопольский ин-т нар. хоз-ва. К.: - 1993. - 399 с.
42. Геєць В. Економіка України: підсумки перетворень та переставки зростання, Х.: Фест 2000. - 432 с.
43. Геєць В. Государственное регулирование рыночной экономики. Научно -исследовательский экономический институт Минэк Украины. Сб. научных трудов. Под ред. В.Ф. Беседина, 1991. - 178 с.
44. Горский И.В. Налоговый потенциал в механизме межбюджетных отношений // Финансы. - 1999. - № 6. - С. 27-30.
45. Государственное регулирование экономики в современных условиях. Т.2. / РАН. Институт экономики. – М.: РАН, 1997, - 678 с.
46. Государственное регулирование экономики и социальный комплекс: Учеб. Пособие для вузов / Под ред. Т.Г. Морозовой, А.В. Пискулькина. - М.: Финстатинформ, 1997. - 502 с.
47. Гузь Н.Г. Проблемы выбора и регулирования в системах микроэкономики. - Донецк: Экономическая кибернетика, Международный научный журнал № 1-2, 2000. - С. 65-74.
48. Гутник В., Оттнад А. Межбюджетные отношения в системе федерализма: германский вариант // Проблемы теории и практики управления. - 2001. - № 1. - С. 66-71.
49. Давиденко С.В. Науково-методичні основи формування податкових надходжень бюджету: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.02.03 / Науково-дослідний економічний ін-т Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України. - К., 2002. - 17 с.
50. Демків О.І. Напрями зміцнення регіональних фінансів (на прикладі Львівської області // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіону: методологічні підходи. (Збірник наукових праць). - Вип. 3 /53. - НАН України. Інститут регіональних досліджень. - Львів, 2005. - С. 50-59.
51. Демків О.І. Сучасні засади та підходи до бюджетного стимулювання розвитку регіонів // Матер. Всеукраїнської наук. - «Фінансова система України: становлення та розвиток». - Частина 1. - Острог: НУ «Острозька академия», 2006. - С. 68-77.
52. Державне регулювання економіки / За ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АН Вищої школи України І.Р. Михасюка. - Львівський національний університет ім. І. Франка, Львів: «Українські технології», 1999. - 640 с.
53. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. / С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф.Куценко та ін. - К.: КНЕУ, 2000. - 316 с.
54. Державні фінанси: Теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі / Пер з англ. І.Дзюб. - К.: Основи, 1998. - 542 с.
55. Деркач II.II., Гордеева Л.П. Бюджет й бюджетный процесс в Украине. - Днепропетровск, 1995. - 276 с.
56. Децентрализация: эксперименты и реформы / Под редакцией Тамаша М. Харвата. - Будапешт: 2000. - 484 с.
57. Дзюбик С.Д. Фіскальна політика: Навч. посіб. - К.: Вид-во УАДУ, 1998. - 62 с.
58. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 241 с.
59. Долішний М.І. Актуальні проблеми формування регіональної політики в Україні // Регіональна економіка. - 1999. - № 3 (13). - С. 7-18.
60. Дорнбуш Р., С.Фишер. Макроэкономика. М. 1996. – 348 с.
61. Європейська хартія місцевого самоврядування, ратифікована законом України № 452/97-ВР від 15.07.1997 // Електронна версія: адреса розташування в мережі Internet: http://nau.kiev.ua.
62. Європейський вибір, концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 - 2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради України // Уряд. кур’єр. - 2002. - 4 черв. - № 100. - С. 5-12.
63. Єпіфанов А.Ю. Регіональна економіка: Навч. посіб. для внз. - К.: Наук. думка, 2000. - 343 с.
64. Економічне зростання на засадах справедливості. Український погляд. Світовий банк: документ для обговорення № 407 / За ред. Дж. Хансена, В. Нанівської, жовтень 1999 р. - 192 с.
65. Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави у нестабільних ринкових економічних системах: Монографія. - К.: НІСД, 1998. - 144 с.
66. Жемеренко Є.В. Особливості міжбюджетних відносин в Україні на сучасному етапі// актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 6 (36). - С. 24-29.
67. Закон України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» від 23 грудня 2004 р. № 2285-IV// Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 7-8. - 162 с.
68. Закон України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» від 20 грудня 2005 р. № 3235-IV// Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 10-11. - 96 с.
69. Закон України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 27 листопада 2006 р. № 489-V// Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 7-8. - 66 с.
70. Закон України «Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань» від 1 липня 2006 р. № 1953-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 52. - 561 с.
71. «Запорізька область у 2006 році. Пріоритети розвитку заради добробуту» - Запоріжжя: Видавничо-поліграфічний комплекс «Запоріжжя», 2006. - 155 с.
72. Запоріжжя у цифрах 2005. (Держкомстат). - Запоріжжя, 2006. - 259 с.
73. Запоріжжя у цифрах 2006. (Держкомстат). - Запоріжжя, 2007. - 325 с.
74. Збірник досліджень з ефективності роботи державних організацій України / Шведське нац. бюро аудит; Шведський ін-т держ.упр.; Кол. авт. - К., 2001. - 156 с.
75. Имитационное моделирование. / В. Ф. Сытник. - К.: КНЭУ, 1998, - 242 с.
76. Інформаційно-аналітичний збірник головного фінансового управління Запорізької ОДА за січень-грудень 2005р. - Запоріжжя, 2006. - 105 с.
77. Каламбет С.В. Податковий потенціал: теорія, практика, управління: Наукова монографія. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. - 304 с.
78. Кашина Н.В. Методика расчетов налогового потенциала // Финансы. - 2001. - № 12. - С. 35-37.
79. Кігель В.Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці: Монографія. К.: ЦУЛ, 2003. - 202 с.
80. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). - К.: НІОС, 2000. - 384 с.
81. Клебанова Т.С. Методологические аспекты механизма предупреждения дестабилизации функционирования социально-экономической системы. - Донецк: Экономическая кибернетика, Международный научный журнал № 3-4, 2000, С. 8-12.
82. Клир Дж. Наука о системах: новое измерение науки. Системные исследования // Методологические проблемы. Ежегодник, 1983 М.: Наука, 1983, С. 61-84.
83. Ковальчук К.Ф., Рева Т.М. Вплив податкової політики на економічний розвиток громад в Україні. - Донецьк: Економічна кібернетика, Міжнародний науковий журнал № 3-4, 2001 С. 52-54.
84. Козлов В.П., Пантелеева О.Г. Модель оптимизации принятия решений в бюджетировании // Модели управления в рыночной экономике: (Сб. науч. тр.) Общ. ред. и предис. Ю.Г. Лысенко; Донецький нац. ун-т. - Донецк: ДонНУ, 2000. - Спец. вып. - С. 53-56.
85. Колемаев В.А. Математическая экономика. Учеб для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 240 с.
86. Комп’юторне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті. Збірник наукових праць - Відповід. ред. проф. В.М. Соловйов, Кривий Ріг: КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетмана», 2007. - 74 с.
87. Концепція державної регіональної політики, затверджена Указом Президента України від 25 травня 2001 року № 341/ 2001.
88. Корчинський В.Є., Колодій С.Ю. Реалізація принципів вирівнювання та економічної ефективності при організації міжбюджетних відносин // Фінанси України. - 2004. - № 2. - С. 84-93.
89. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. - К.: Т-во «Знания», КОО, 1999. - 487 с.
90. Кульчицький І.М. Місцеві бюджети і механізм їх формування // Фінанси України. - 2001. - № 9. - С. 98-104.
91. Лепа Р.Н. Ситуационный механизм подготовки и принятия управленческих решений на предприятии: методология, модели и методы: Монография / НАН Украины, Институт экономики промышленности. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2006. - 308 с.
92. Литвин М.І. Податкове навантаження і економічні інтереси підприємства // Фінанси України. - 1998. - №5. - С. 29.
93. Лук‘яненко І.Г. Системне моделювання показників бюджетної системи України: принципи та інструменти. - К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2004. - 542 с.
94. Луніна І.О. Державні фінанси України у перехідний період. - Харків: Форт, 2000. - 296 с.
95. Лысенко Ю.Г. Модели управления хозрасчетным промышленным предприятием. - М.: Финансы и статистика, 1991. - 208 с.
96. Лычкина Н.Н. Моделирование социально-экономического развития регионов. / Материалы научно-практического семинара кафедры информационных систем / Под ред. Ю.М. Черкасова; ГУУ - М., 2001. - 132 с.
97. Любіч О.О. Питання створення інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень з управління бюджетом // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво - 2005. - № 2. - С. 89-95.
98. Ляшенко О.І. Агрегована системна модель еволюції відкритої ринкової економіки. - Донецьк: Економічна кібернетика, Міжнародний науковий журнал № 3-4, 2001 С. 66-73.
99. Мельник С.А. Міжбюджетні відносини центру та регіонів. - К.: 2004. - 158 с.
100. Мельник С.І. Складання, розгляд та затвердження місцевих бюджетів на основі положень Бюджетного кодексу України. Навчальний посібник. - K.: Міленіум, 2002. - 276 с.
101. Механизмы налогового менеджмента: Монография/ А.А.Васильев, Д.М. Жерлицын, С.Г. Мищенко, Р.А. Руденский; Донец. нац. ун-т, Каф. экон. кибернетики. - Донецк: Юго-Восток, 2005. - 247 с.
102. Міхєєнко Т.В. Формування доходів місцевих бюджетів: теоретичні та практичні аспекти // Актуальні проблеми економіки. - 2006. 0 № 12 (66). - С. 39-44.
103. Мищенко С.Г., Руденский Р.А. Факторные модели оценки налогового потенциала предприятий региона // Новое в экономической кибернетике (Сб. научн. ст.) Под общ. Ред. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т. // Моделирование потенциала социально-экономических систем, Донецк ДонНУ, 2006, № 3, С. 33-42.
104. Моделирование макроэкономических процессов. / В.М. Белецкий, В.Д. Бакуменко. - К.: УАДУ при Президенте Украины, 1998, - 354 c.
105. Огонь Ц.Г. Доходи бюджету України: теорія та практика / Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К., 2003. - 580 с.
106. Опарін В.М., Малько В.І., Кондратюк С.Я. Бюджетна система: Навч. метод. посіб. - К.: КНЕУ, 2002. - 336 с.
107. Павлюк К.В. Формування доходів місцевих бюджетів// Фінанси України. - 2006. - № 4. - С. 24-37.
108. Падалка В.М., Михайлик Ю.О., Крапивка В.І. Економетричні моделі як засіб прогнозування доходів регіональних бюджетів // Фінанси. - 1999. - № 6. - С. 8-18.
109. Полозенко Д.В. Соціальний бюджет як основа розвитку економіки України // Економіка АПК. - 2005. - № 7. - С. 59-63.
110. Поповкін В.А., Калитенко А.П., Розинка В.О. Рівні соціально-економічного розвитку регіонів України / Національний інститут стратегічних досліджень. Наукові доповіді. - К., 1994. - Вип. 24. - 77 с.
111. Постанова Кабінету міністрів України від 1 березня 2007 р. № 316 «Про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету на 2008 рік (Бюджетної декларації)» // Офіційний Вісник України. - 2007. - № 16. - 602 с.
112. Постанова Кабінету міністрів України від 5 вересня 2001р. № 1195 «Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами» // Офіційний Вісник України. - 2001. - № 38. - 729 с.
113. Порохня В.М. Моделювання економіки: монографія - ЗДІА, - Запоріжжя, 2001. - 384 с.
114. Порохня В.М., Солодухин С.В. Моделирование социально-экономических процессов развития города Запорожья с использованием модели регионального бюджетирования // Економічна кібернетика. Міжнародний науковий журнал, № 3-4, 2001. - С. 36-45.
115. Порохня В.М., Солодухін С.В., Тихенко О.В. Проблеми формування та аналізу державного бюджету // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наук. праць. Випуск 77. - Дніпропетровськ: ДНУ. - 2001. - С. 125-128.
116. Прогнозирование и планирование экономики: Учеб. пос. для вузов. / Ред. Борискевич В.И., Кандаурова Г.А. - 2-е изд., перераб. - Мн., 2001. - 380 с.
117. Програма «Україна-2010». Розроблена на виконання розпорядження Президента України від 26 лютого 1998 р. № 43. - К., 1999. - 92 с.

118. Ракитский В.И. Модель оперативного управления бюджетными средствами на региональном уровне // Модели управления в рыночной экономике: (Сб. науч. тр.) Общ. ред. и предис. Ю.Г. Лысенко; Донецький нац. ун-т. - Донецк: ДонНУ, 2002. - Спец. выпуск. - С. 393-401.
119. Регіональна економіка / За ред. проф. І.Р. Михасюка. - Львів: Українські технології, 1998. - 290 с.
120. Регіональна політика в країнах Європи. Уроки для України: [Проект Київського центру Ін-ту Схід - Захід]. С. Максименко, Є. Кіш, М. Лендьел, І. Студенніков; за ред. С. Максименка.- К.: Логос, 2000. - 72 с.
121. Реформа местных финансов в Центральной и Восточной Европе. - 2-е изд. доп. - М.: ИПЦ «Финпол», 1995. - 96 с.
122. Реформирование межбюджетных отношений: Опыт Германии и России / Немецкое общество по техническому сотрудничеству; Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации / Н.С. Максимова (ред.). - М. : Финансы и статистика, 2003. - 280 с.
123. Руденский Р.А., Матвеев П.Г. Структура системы поддержки принятия решений в системе управления функциональной деятельностью региональной ГНА // Международный научный журнал «Экономическая кибернетика». - 2004. - № 3-4. - С. 108-114.
124. Сергеева Л.Н. Нелинейная экономика: модели и методы. / Научн. ред. проф. Ю.Г. Лысенко. - Запорожье: Полиграф, 2003. - 218 с.
125. Сивульський М. Врегулювання міжбюджетних відносин в умовах бюджетної реформи в Україні // Ринок цінних паперів України. - 2005. - № 1-2. - С. 3-7.
126. Сидорець О. Деякі аспекти фінансового вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів // Фінанси України. - 2001. - № 9. - С. 105-110.
127. Система державних фінансів України: шляхи забезпечення прозорості та оптимальної децентралізації фінансових потоків: Матеріали форуму експертів, м. Київ, 2 березня 2001 р. / За ред. І. Бураковського. - К.І.С., 2001. - 120 с.
128. Ситник В.Ф., Краєва О.С. Технологія автоматизованої обробки економічної інформації: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 1998. - 224 с.
129. Ситник В.Ф., Орленко Н.С. Iмiтацiйне моделювання: Навчальний посібник. - Київ: КНЕУ, 1998. - 232 с.
130. Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В., Краєва О.С. Основи інформаційних систем. Навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 2001, 420 с.
131. Скрипник А.В. Державне регулювання економіки (податки, бюджет, корупція, вибори). Курс лекцій. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 296 с.
132. Скрипник А.В. Динаміка податкових надходжень та їх прогноз за допомогою моделі ARIMA // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі. - Ірпінь. - 2000. - С. 18-19.
133. Скрипник А.В., Сунцова О.О. Бюджетна децентралізація як шлях до Євросоюзу. // Економіст: проблеми реформ - 2005. - № 3. - С. 26-29.
134. Слухай С. Міжбюджетні трансферти у постсоціалістичних країнах: від теорії до реалій. Монографія. - К.: «АртЕк», 2002. - 288 с.
135. Слухай С. Особливості фінансової підтримки місцевих бюджетів // Фінанси України. - 2002. - № 9. - С.48-55.
136. Солодухін С.В., Хорошун В.В. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень щодо планування бюджету регіону. // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 204: В 5т. Том IV. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2005, - С. 1083-1090.
137. Солодухин С.В., Хорошун В.В. Методы формирования государственной региональной экономической политики. // Модели управления в рыночной экономике: (Сб. науч. тр.) Общ. ред. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т. - Донецк: ДонНУ, Кн.1, 2003. - Спец. выпуск.
138. Солодухін С.В., Хорошун В.В. Моделювання податкового потенціалу регіону. // Тези доповідей. ХІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми економічної кібернетики» 3-5 жовтня 2007 р. м. Львів., 2007 - С. 133-135.
139. Солодухін С.В., Хорошун В.В. Моделювання процесів управління економічним розвитком регіону в системах підтримки прийняття рішень. // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 199: В 4 т. Том IV. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2005, - С. 1037-1042.
140. Солодухін С.В., Хорошун В.В. Планування дохідної частини місцевих бюджетів в системі управління регіональною економікою. // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку України». - Том. 7 - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. - С. 101-103.
141. Солодухін С.В., Хорошун В.В. Соціально-економічні аспекти моделювання системи управління регіональною економікою. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та проблеми розвитку підприємництва в регіоні». Том 3. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. - С. 76-79.
142. Солодухін С.В., Хорошун В.В. Сучасні проблеми стратегічного планування регіонального бюджету. // Вісник Східноукраїнського Національного університету ім. В. Даля, №5 (87), 2005, С. 220-223.
143. Солодухін С.В., Хорошун В.В. Управління процесами бюджетного планування регіону в умовах трансформаційної економіки. // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки». Луганськ, 2005р. - С. 130-133.
144. Старостенко Н.В. Методологія формування міжбюджетних трансфертів // Фінанси України. - 2005. - №7. - С. 39-45.
145. Сунцова О.О. Оптимизация налоговых поступлений в местные бюджеты с учетом налогоспособности региона методами моделирования и прогнозирования // Становление местного самоуправления в постком-мунистическом обществе: Материалы международного симпозиума. - Саратов, 2000. - С. 72-77.

146. Сунцова О.О. Особливості організації формування доходної бази місцевих бюджетів // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2001. - № 2. - С. 87-91.
147. Сысой Ю.В. Трансферты в системе бюджетного регулирования экономики Украины // Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: Труди Всеукраїнської наук. конф. студентів та молодих учених. - Донецьк. - 2000. - С. 205-208.
148. Тарангул Л.Л. Оподаткування та регіональний розвиток (теорія і практика): Монографія. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. - 286 с.
149. Тарангул Л.Л. Оцінка податкоспроможності регіону // Фінанси України. - 2003. - С. 7-14.
150. Трансформація моделі економіки України. Ідеологія, протиріччя, перспективи / В.М. Геєць, Б.Є. Кваснюк, М.І. Звєряков та ін.; В.М. Геєць (ред.); НАН України, Інститут економічного прогнозування. - К.: Логос, 1999. - 497 с.
151. Уильямсон О. Поведенческие предпосылки современного экономического анализа. // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 3. С. 36-49.
152. Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 роки. Послання Президента України до Верховної Ради України. 2000 рік // Урядовий кур’єр. - 2000. - № 34. - С. 5-12.
153. Уоттс Рональд Л. Федеративні системи / Перекл. з англ. - Харків: Центр Освітніх Ініціатив, 2002. - 192 с.
154. Фінансовий стан міст. 2002 р. / Асоціація міст України та громад. - К., 2003. - 135 с.
155. Формування ринкових регуляторів в перехідній економіці України / Під ред. В.І. Кононенко. - К.: Інститут економіки НАН України, 1996. - 164 с.

156. Хорошун В.В. Економіко-математичні методи управління міжбюджетними відносинами в системі регіонального бюджетного планування. // Інноваційні шляхи розвитку курортно-туристичних регіонів та ринків: 3б. наук. пр. / НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень; Ред. кол.: Мамутов В.К. (відп. Ред.) та ін. - Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2007. - С. 95-103.
157. Хорошун В.В., Ільчук І.О. Моделювання податково-бюджетної політики регіону. // Комп‘ютерне моделювання та інформаційні технології в науці та освіті: Збірник наукових праць. - Відповід. ред. проф. В.М. Соловйов, Кривий Ріг: КЕІДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», 2007. - С. 74-76.
158. Хорошун В.В. Концептуальні засади моделювання процесів бюджетного планування в системі управління регіональною економікою. // Інноваційні проблеми автоматизації управління бізнесом / Матеріали 1-ої Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 квітня 2007 року). - Житомир: Інститут підприємництва та сучасних технологій, 2007. - С. 51.
159. Хорошун В.В. Методи побудови системи підтримки прийняття рішень у задачах бюджетного планування. // Збірник наукових робіт «Управління розвитком» за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комп‘ютерне моделювання та інформаційні технології в економіці». № 6‘2006 - Харків. Вид. ХНЕУ, 2006. С. 80-81.
160. Хорошун В.В. Методологічні аспекти регіонального бюджетного планування. // Тези доповідей Х Науково-методичної конференції «Проблеми економічної кібернетики» з нагоди 40-ї річниці «Економічної кібернетики» 15-17 вересня 2005р. м. Київ. - Донецьк: ТОВ «Апекс», 2005 - С. 235-237.
161. Хорошун В.В. Моделювання податкового навантаження регіону в системі бюджетного планування. // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції: Черкаси, 11-13 квітня 2007 р. / Відп. ред. В.М. Яценко. - Черкаси: ЧДТУ, 2007. - С. 107-109.
162. Хорошун В.В. Реалізація системи моделювання трансфертних надходжень до бюджету адміністративно-територіальної одиниці. // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво - 2007. - №2. - С. 269-272.
163. Христиановский В.В. Исследование дестабилизационных процессов в экономических системах.– Донецк: Экономическая кибернетика, Международный научный журнал № 3-4, 2001, С. 4-9.
164. Чугунов І.Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку. - К.: НІОС. 2003. - 488 с.
165. Чугунов І.Я., Лондар С.Л. Фінансово-бюджетні відносини: аналіз тенденцій розвитку в умовах трансформації економіки. Монографія. Ред. проф. В.Є. Кюринець. - Київ: Міністерство фінансів України, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002. - 203 с.
166. Экономикс. / П. Макконелл, С. Брю. – М.: Инфра-М, 1996, - 1038 с.
167. Lyashenko O.I. Dynamic equilibrium for open economics (main line approach)–Donetsk: Economic cybernetic, International journal, № 5-6, 2000 p.
168. World Economic and Social Survey, 1997. - NY: United Nations, 1997. - 284p.
169. Bahl Roy. Fiscal Decentralization as Development Policy // Public Budgeting & Finance, Summer 1999, Volume 19, Number 2, Р. 59-75.
170. Bird M.Richard, Edel D.Robert, and Wallish I.Christine. Fiscal Decentralization: From Command to Market // Decentralization of the Socialist State, World Bank regional and sectoral studies, 1995, Р. 1-67.
171. Edel Robert, Varfalvi Istvan and Varga Sandor. Sorting Out Intergovernmental Roles and Responsibilities // Public Finance Reform During the Transition: the experience of Hungary / edited by Lajos Borcos, Jean-Jacques Dethier, The World Bank, Washington, D.C., Р. 423-445.
172. Fiscal Policies in Economies in Transition / Vito Tanzi (ed.); International Monetary Fund. - Washington DC: IMF, 1995. - 359 p.
173. Government Finance Statistics Yearbook, Vol.XXV, 2001, Intarnational Monetary Fund, Washington, 2001, 508 p.
174. Litvack I.Jennie. Regional Demands and Fiscal Federalism // Russia and the Challenge of Fiscal Federalism / edited by Christine I.Wallish / The International Bank for Reconstruction and Development, second print April 2000, Washington, D.C., Р. 218-240.
175. Local Government Grant Distribution/ An International Comparative Study / PricewaterhouseCoopers, UK, 2000, 174 p.
176. Slukhai S. Global Tendencies in Intergovernmental Finances: a Challenge for Ukraine // http://fulbright.kiev.ua.
177. Tanzi Vito. On Fiscal Federalism: Issues to Worry About // http://www.imf.org/external .
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.