У нас уже 27461 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ДОНБАСУ)
Количество страниц 195
ВУЗ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2008
Содержание ВСТУП .............................................................................................................
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ .....
1.1. Науково-методичні підходи до визначення сутності оборотних активів промислового підприємства .........................................................
1.2. Оборотні активи промислового підприємства як об’єкт управління ...
1.3. Методичні підходи до оцінки стану та якості управління оборотними активами на підприємстві .................................................................
Висновки за першим розділом .......................................................................

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ДОНБАСУ ..............................................
2.1. Аналіз динаміки складу, структури оборотних активів та джерел їх фінансування ............................................................................................
2.2. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємств ......
2.3. Дослідження політики управління оборотними активами вуглевидобувних підприємств .............................................................................
Висновки за другим розділом ........................................................................

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ДОНБАСУ ...................................................................................
3.1. Розробка методичних підходів до визначення структури джерел фінансування оборотних активів ...............................................................3.2. Розробка економіко-математичної моделі управління оборотними активами вуглевидобувних підприємств ...............................................
3.3. Реалізація положень економіко-математичної моделі управління оборотними активами вуглевидобувних підприємств .........................
Висновки за третім розділом ..........................................................................

ВИСНОВКИ .....................................................................................................
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .......................................................
ДОДАТКИ ........................................................................................................

ВСТУП

Актуальність теми. Формування ринкових відносин в Україні супрово-джується суттєвими змінами в механізмі функціонування підприємств.
У сучасних умовах господарювання значна частина вітчизняних проми-слових підприємств, а особливо підприємств вуглевидобувної галузі, зіштов-хнулась з проблемами як виробничого, так і фінансового характеру й знахо-диться в кризовому стані. Підприємства функціонують в умовах дефіциту оборотних активів, мають значні диспропорції в їхніх джерелах фінансуван-ня, зіштовхуються з труднощами в забезпеченні безперервності процесів по-стачання, виробництва та реалізації продукції, нездатні підтримувати плато-спроможність та фінансову стійкість. Негайне подолання цих кризових явищ потребує змін у політиці управління оборотними активами з метою підви-щення ефективності процесу управління підприємством, вирішення фінансо-вих проблем та забезпечення загальної ефективності функціонування проми-слових підприємств.
Різним аспектам управління оборотними активами та джерелами їх фі-нансування присвячено роботи таких вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, як О. Алимов, В. Андрійчук, І. Балабанов, І. Бланк, Є. Брігхем, Ван Хорн Дж. К., О. Галушко, О. Гусєва, А. Кабанов, Г. Кірейцев, В. Ковальов, Б. Коласс, Е. Куліш, М. Марченко, С. Покропивний, Л. Соляник, Є. Стоянова та ін.
Дослідженню питань ефективного функціонування промислових під-приємств та підприємств вуглевидобувної галузі України присвятили роботи такі вітчизняні учені-економісти, як А. Амоша, Л. Байсаров, Б. Биренберг, О. Вагонова, А. Вовченко, Н. Жикаляк, О. Кузьмич, А. Назаренко, В. Саллі, О. Терещенко, Н. Чумаченко та інші.
Вітчизняними та зарубіжними ученими зроблено значний внесок у до-слідження питань управління оборотними активами та підвищення ефектив-ності функціонування вуглевидобувних підприємств. Разом із тим слід від-значити, що ще існують теоретичні, методичні та практичні питання, які по-требують подальшого розвитку та удосконалення. До таких питань слід від-нести відсутність єдності щодо характеристики сутності та класифікації обо-ротних активів, системності у підходах до формування та фінансування обо-ротних активів, розробки політики управління ними. Потребують удоскона-лення методичні підходи до оптимізації обсягу й структури оборотних акти-вів вугільних шахт та джерел їхнього фінансування з метою забезпечення адекватності сучасним умовам господарювання.
Актуальність вищевикладених аспектів та той факт, що наукове вирі-шення дискусійної проблеми організації ефективного управління оборотними активами на вітчизняних промислових підприємствах далеке від завершення й відстає від потреб практики, обумовили вибір теми дисертації, її мету, за-вдання і напрямки дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Дисер-тацію виконано у відповідності до плану науково-дослідних і наукових робіт кафедри управління виробництвом Донецького національного технічного університету. А саме дослідження за темою №Д-8-02 "Розробка наукових ос-нов моделювання вуглевидобувної промисловості як множини економіко-технологічних об’єктів (шахт) з метою оптимального розподілу інвестицій" (номер держреєстрації ДР 0102V001152), де особисто автором надано харак-теристику підходів до формування оборотних активів промислового підпри-ємства з позиції залежності їх суми від обсягів виробництва, досліджено осо-бливості управління та використання оборотних активів вуглевидобувних пі-дприємств у ринкових умовах господарювання.
Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в розро-бці теоретичних та методичних положень до формування політики управлін-ня оборотними активами промислових підприємств, адекватних сучасним умовам господарювання.
Для досягнення поставленої мети в роботі вирішено наступні теоретич-ні, науково-методичні та практичні задачі:
уточнено сутність економічних категорій "оборотні активи" та "оборот-ний капітал" промислових підприємств;
удосконалено класифікацію оборотних активів промислових підпри-ємств;
розроблено матрицю управління оборотними активами;
досліджено особливості управління оборотними активами вуглевидобу-вних підприємств у ринкових умовах господарювання;
розроблено підходи до формування та фінансування оборотних активів, що відповідають сучасному виробничо-фінансовому стану вугільних шахт;
розроблено критерії визначення типу підходів до формування та фінан-сування оборотних активів;
розроблено економіко-математичну модель управління оборотними ак-тивами, що дозволяє встановити оптимальний обсяг і структуру оборотних активів та джерел їх фінансування, що відповідають обраній політиці управ-ління оборотними активами;
розроблено критерій оцінки результатів корегування політики управлін-ня оборотними активами.
Об’єктом дослідження є процес управління оборотними активами про-мислових підприємств у сучасних умовах господарювання.
Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти управління оборотними активами промислових підприємств.
Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дисерта-ційної роботи є положення сучасної економічної теорії, дослідження вітчизня-них і закордонних учених із питань управління оборотними активами вугіль-них шахт.
Для досягнення сформульованої мети і вирішення поставлених задач у ди-сертаційній роботі було використано такі загальнонаукові і спеціальні методи: методи теоретичного узагальнення, критичного аналізу, синтезу – для дослі-дження теоретичних аспектів управління оборотними активами; методи групу-вання та класифікації – для удосконалення класифікації та аналізу видів оборо-тних активів; системний і аналітичний підходи – при створенні матриці форму-вання політики управління оборотними активами; методи статистичного аналі-зу – для дослідження особливостей формування й фінансування оборотних ак-тивів вугільних шахт Донбасу; кореляційно-регресійний аналіз – для визначен-ня характеру залежності прибутковості підприємства від суми оборотних акти-вів підприємства; економіко-математичні методи – для розробки моделі управ-ління оборотними активами з метою формування (корегування) політики управління оборотними активами.
Обробку даних і розрахунки здійснено за допомогою ЕОМ з викорис-танням редактора Excel 7.0, MathCAD 2000, Windows XP Professional.
Інформаційною базою дослідження були законодавчо-нормативні акти України, опубліковані матеріали Кабінету Міністрів України, матеріали Мі-ністерства палива та енергетики України, Державного комітету статистики України, матеріали фінансової звітності 13 вуглевидобувних підприємств Донбасу.
Наукова новизна одержаних результатів. У роботі розроблено, уточ-нено та доповнено науково-методичні положення та практичні рекомендації щодо формування (корегування) політики управління оборотними активами. До найбільш суттєвих результатів, що характеризують наукову новизну ди-сертаційної роботи, відносяться такі:
уперше:
розроблено матрицю формування політики управління оборотними ак-тивами, що враховує допустимі комбінації підходів до формування (агресив-ний, помірний, консервативний, ірраціональний) та фінансування (ідеальний, агресивний, компромісний, консервативний, ірраціональний) оборотних ак-тивів; визначає напрям корегування політики управління оборотними акти-вами, який найкращим чином забезпечує компроміс між ризиком втрати при-бутковості підприємства й ризиком втрати фінансової стійкості та плато-спроможності;
запропоновано критерій оцінки результатів корегування політики управ-ління оборотними активами, який являє собою відношення фактичної суми оборотних активів до суми коштів, що необхідні для формування (корегуван-ня) політики управління оборотними активами за їх джерелами фінансування;
удосконалено:
класифікацію оборотних активів промислових підприємств, яка відріз-няється від існуючих більш повним охопленням класифікаційних ознак і вра-ховує: склад елементів фінансування, види, функціональну форму стадій кру-гообігу оборотних активів, характер участі в операційному процесі, характер участі в різних видах діяльності, період функціонування, методи планування, ступінь ліквідності, рівень ризику вкладання капіталу, характер використан-ня в поточній діяльності, ступінь агрегованості, характер перебування стосо-вно підприємства;
класифікацію підходів до формування та фінансування оборотних акти-вів, а саме: обґрунтовано, що крім існуючих підходів до формування (агреси-вний, помірний, консервативний) та фінансування (ідеальний, агресивний, компромісний, консервативний) оборотних активів доцільно використовува-ти поняття "ірраціональний" підхід до формування, при якому підприємство знаходиться у стані нестачі ресурсів формування оборотних активів і має та-кий їх обсяг, котрий є недостатнім для забезпечення заданого обсягу поста-чання, виробництва та реалізації продукції, платоспроможності та фінансової стійкості, та "ірраціональний" підхід до фінансування, при якому довгостро-кові пасиви як джерела фінансування оборотних активів відсутні, поточні па-сиви є джерелами фінансування оборотних активів і частково необоротних активів;
критерії визначення типу підходів до формування та фінансування обо-ротних активів, а саме обґрунтовано необхідність використання у якості кри-теріїв визначення типів підходів до формування та фінансування наступні: питома вага оборотних активів в загальній вартості активів підприємства та коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами відповідно;
дістали подальшого розвитку:
теоретичні основи економіки підприємства, а саме уточнено категорії: оборотні активи промислових підприємств (сукупність таких матеріальних та грошових цінностей, котрі обслуговують його поточну фінансово-господарську діяльність, внаслідок високого рівня ліквідності забезпечують платоспроможність підприємства, знаходяться у постійному кругообігу й в повному обсязі переносять свою вартість на виготовлену продукцію протя-гом одного календарного року або одного операційного циклу); оборотний капітал промислових підприємств (та частка капіталу промислового підпри-ємства, яка авансована в елементи оборотних активів, шляхом платежів регу-лює їх обсяг та темпи кругообігу з метою забезпечення безперебійності про-цесів постачання, виробництва та реалізації продукції);
методичні підходи до оптимізації обсягу і структури оборотних активів вугільних шахт та джерел їх фінансування (що відповідають обраній політиці управління оборотними активами) на основі розробленої економіко-математичної моделі, яка базується на мінімізації альтернативної вартості додатково залучених елементів оборотних активів та витрат по додатковому залученню й обслуговуванню використовуваних джерел фінансування.
Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці на ос-нові отриманих наукових положень методичних рекомендацій щодо форму-вання політики управління оборотними активами на вуглевидобувних підпри-ємствах з урахуванням допустимих комбінацій підходів до формування та фі-нансування оборотних активів, напрямків збільшення ризику втрати прибут-ковості підприємства й напрямків збільшення рівню ризику втрати фінансової стійкості та платоспроможності; використанні напряму управлінського впливу при формуванні (корегуванні) політики управління оборотними активами, ко-трий найкращим чином забезпечує компроміс між ризиком втрати прибутко-вості підприємства й ризиком втрати фінансової стійкості та платоспроможно-сті; розрахунку обсягів і структури оборотних активів та джерел їх фінансу-вання, що відповідають обраній політиці управління оборотними активами та забезпечують заданий рівень фінансової стійкості та платоспроможності.
Результати дослідження є практичним внеском в систему управління оборотними активами на основі оптимізації обсягів і структури оборотних активів промислових підприємств та джерел їх фінансування.
Основні наукові положення дисертації, які мають прикладний характер, знайшли практичне використання в діяльності вуглевидобувних підприємств ДП "Донецька вугільна енергетична компанія" (акт про впровадження №3/88 від 10.11.05 р.).
Результати досліджень, а саме теоретичні положення і розроблена авто-ром економіко-математична модель управління оборотними активами про-мислових підприємств, використовуються при викладанні дисциплін "Еко-номіка підприємства", "Контролінг", "Фінансовий аналіз", "Операційний ме-неджмент" для студентів за напрямом підготовки 0502 – Менеджмент, які викладаються у Донецькому національному технічному (довідка №42-01 від 14.12.2007).
Особистий внесок здобувача. Автору належить наукові ідеї роботи, те-оретичні розробки, результати обробки інформації, вибір методів досліджен-ня. Наведені результати досліджень були отримані самостійно і відобража-ють авторський підхід до проблеми управління оборотними активами з ме-тою вирішення поточних проблем, з якими зіштовхнулися вугільні шахти Донбасу. Автор є безпосереднім учасником практичних впроваджень і нау-кових досліджень. Результати роботи знайшли відображення в опублікованих роботах.
Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки та рекомендації теоретичних та практичних розробок дисертанта обговорюва-лися зі спеціалістами вуглевидобувних підприємств, а також доповідалися на ряді всеукраїнських та міжнародних науково-практичних та наукових конфе-ренціях: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених "Економіка підприємства: проблеми теорії та практики" (м. Дніпропетровськ, 2003 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні проблеми економіки підприємства" (м. Дніпропетровськ, 2003 р.), І Міжнародна науко-во-практична конференція "Науковий потенціал світу ‘2004" (м. Дніпропет-ровськ, 2004 р.), 6-та Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених "Економіка і маркетинг в XXI сторіччі" (м. Донецьк, 2005 р.).
Публікації. Основні результати дослідження викладено в 12 наукових працях загальним обсягом 6,01 д.а., з яких особисто автору належить 4,56 д.а., з них 7 – у наукових фахових виданнях обсягом 4,56 д.а., з яких автору особисто належить 3,4 д.а.
Список литературы ВИСНОВКИ

У дисертації на базі проведених науковий досліджень вирішено актуа-льну наукову задачу, що полягає у науковому обґрунтуванні політики управ-ління оборотними активами, визначенні оптимального обсягу і структури оборотних активів вугільних шахт та джерел їх фінансування, що відповіда-ють обраній політиці управління оборотними активами.
Основні наукові висновки, що отримані на основі використання науко-вих методів дослідження, зводяться до такого:
1. Аналіз і теоретичне узагальнення існуючих досліджень та практики управління оборотними активами дозволив встановити, що:
існує необхідність удосконалення понятійного і категоріального апарату та розкриття сутності понять "оборотний капітал", "оборотні кошти", "оборо-тні активи", "поточні активи";
під економічною категорією "оборотні активи промислових підпри-ємств" слід розуміти сукупність таких матеріальних та грошових цінностей, що обслуговують його поточну фінансово-господарську діяльність, внаслідок високого рівня ліквідності забезпечують платоспроможність підприємства, знаходяться
у постійному кругообігу і в повному обсязі переносять свою вартість на ви-готовлену продукцію протягом одного календарного року або одного опера-ційного циклу;
категорія "оборотний капітал промислового підприємства" являє собою ту частку капіталу промислового підприємства, яка авансована в елементи оборотних активів, шляхом платежів регулює їх обсяг та темпи кругообігу з метою забезпечення безперебійності процесів постачання, виробництва та реалізації продукції.
2. Науково обґрунтовано, що до класифікаційних ознак оборотних активів промислового підприємства слід віднести: склад елементів фінансування, ви-ди, функціональну форму стадій кругообігу оборотних активів, характер учас-ті в операційному процесі, характер участі в різних видах діяльності, період функціонування, методи планування, ступень ліквідності, рівень ризику вкла-дання капіталу, характер використання в поточній діяльності, ступень агрего-ваності, характер перебування стосовно підприємства, - що дозволило удоско-налити класифікацію оборотних активів промислового підприємства та забез-печити найбільш повне охоплення їх видів, форм і особливостей існування.
3. Формування політики управління оборотними активами, як показали дослідження, слід здійснювати використовуючи розроблену у роботі матри-цю, котра враховує допустимі комбінації підходів до формування та фінансу-вання оборотних активів; напрями збільшення ризику втрати прибутковості, фінансової стійкості та платоспроможності; комбінації підходів до форму-вання та підходів до фінансування оборотних активів; забезпечує компроміс між ризиком втрати прибутковості підприємства й ризиком втрати його фі-нансової стійкості та платоспроможності; визначає напрями управлінського впливу. Результати впровадження викладеного підходу до управління оборо-тними активами підтвердили, що його використання найкращим чином за-безпечує компроміс між ризиком втрати прибутковості підприємства й ризи-ком втрати його фінансової стійкості та платоспроможності.
4. Аналіз формування та фінансування оборотних активів вугільних шахт дозволив встановити, що:
при аналізі формування оборотних активів вугільних шахт крім існую-чих підходів (агресивний, помірний, консервативний) слід використовувати таке поняття, як "ірраціональний" підхід до формування оборотних активів, при якому підприємство знаходиться у стані нестачі ресурсів формування оборотних активів і має такий обсяг оборотних активів, котрий є недостатнім для забезпечення заданого обсягу постачання, виробництва та реалізації про-дукції, платоспроможності та фінансової стійкості;
при аналізі фінансування оборотних активів вугільних шахт крім існую-чих підходів (ідеальний, агресивний, компромісний, консервативний) слід ви-користовувати таке поняття, як "ірраціональний" підхід до фінансування оборотних активів, при якому довгострокові пасиви як джерела фінансування оборотних активів відсутні, а джерелами фінансування оборотних і частково необоротних активів є поточні пасиви.
5. У ході досліджень обґрунтовано, що при визначенні існуючої на
підприємстві політики управління оборотними активами, необхідно використо-вувати наступні критерії: питома вага оборотних активів в загальній вартості активів підприємства та коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами. Використання даних критеріїв дозволило об’єктивно оцінити існуючу політику управління оборотними активами на 13 вуглевидобувних підприємст-вах Донбасу.
6. Аналіз діяльності промислових підприємств та їх взаємодії з іншими суб’єктами господарювання (дебіторами, кредиторами й ін.), державними структурами, а також аналіз національної законодавчої, нормативної та мето-дичної бази дозволив встановити, що за рахунок власних джерел фінансуван-ня вітчизняні промислові підприємства повинні формувати 50%-90% активів, за рахунок довгострокових позикових джерел до 40% активів, за рахунок по-точних пасивів – 10%-15% активів.
7. Науково обґрунтовано, що при встановленні оптимального обсягу і структури оборотних активів та джерел їх фінансування, а також при розраху-нку суми необхідного фінансування за видами джерел доцільно використову-вати розроблену у роботі економіко-математичну модель, яка передбачає міні-мізацію альтернативної вартості додатково залучених оборотних активів та ви-трат по додатковому залученню і обслуговуванню джерел фінансування оборо-тних активів.
Аналіз результатів проведеної оптимізації, який здійснений з викорис-танням запропонованого у роботі критерію оцінки результатів корегування політики управління оборотними активами дозволив оцінити "масштабність" змін оптимізації та встановити, яку суму коштів кожна з шахт повинна залу-чити на корегування політики управління оборотними активами в розрахунку на 1 грн. оборотних активів підприємства. Вказаний критерій рекомендовано використовувати і як інструмент порівняльної оцінки різних підприємств за сумою коштів, необхідних для формування (корегування) політики управлін-ня оборотними активами.
8. Реалізація розроблених наукових положень, висновків і рекомендацій у процесі їх упровадження на вугільних шахтах ДП "Донецька вугільна енерге-тична компанія" підтвердила їх достовірність та доцільність використання.
9. Наукові положення, висновки, рекомендації щодо управління оборот-ними активами рекомендуються для використання економічними службами промислових підприємств, науково-дослідними організаціями, проектними інститутами, аудиторськими та консалтинговими компаніями.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Александров А.М., Колесников В.И. Оборотные средства и эффектив-ность // Вопросы экономики. – 1976. - №11-12, С. 13.
2. Амоша А.И., Биренберг Б.М. Угольная промышленность Украины: проблемы и решения. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1999. – 96 с.
3. Андрійчук В., Галузинський С. Власний та позиковий капітал підпри-ємств і критерії їх раціонального співвідношення // Економіка України, 1998. – №6. – С. 15-23.
4. Байсаров Л.В. Некоторые аспекты развития угольной отрасли и ее за-конодательного поля // Уголь Украины. – 2002. – № 11. – С. 3-5.
5. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять ка-питалом? – М.: Финансы и статистика, 1995. – 384 с.
6. Банківська енциклопедія / Під ред. А.М. Мороза. – К.: Слід і Ко, 1993. – 327 с.
7. Барнгольц С.Б. Оборотные средства промышленности СССР. – М.: Фи-нансы, 1965. – 283 с.
8. Бартенева 3., Левитан О. Понятие капитала // Діло. – 1995. – №32-33. – С. 1-4.
9. Берстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и ин-терпретация. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 624 с.
10. Бирман А.М. Очерки истории советских финансов. – М.: Финансы, 1975. – 255 с.
11. Білик М.Д. Управління дебіторською заборгованістю підприємств // Фінанси України. – 2003. – №12. – С. 24-36.
12. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – К.: МП "ИТЕМ Лтд", СП "АДЕФ-Украина", 1996. – 543 с.
13. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – К.: Изд-во УФИМБ, 1997. – 408 с.
14. Бланк И.А. Управление активами. – К.: «Ника-Центр», 2000. – 720 с.
15. Боди Зви, Мертон Роберт. Финансы: Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2005. – 592 с.
16. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – 2-е изд. доп. и перераб. – М.: Ин-т новой экономики, 1997. – 864 с.
17. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. – М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 1997. – 1120 с.
18. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс: в 2-х т. / Пер. с англ.; Под ред. В.В. Ковалева. – СПб.: Экономическая школа, 1998. – Т.1. – 497 с.
19. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс: в 2-х т. / Пер. с англ.; Под ред. В.В. Ковалева. – СПб.: Экономическая школа, 1998. – Т.2. – 669 с.
20. Брігхем Е. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. – К.: Мо-лодь, 1997. – 1000 с.
21. Бунич П.Г., Перламутров В.П., Соколовский Л.Х. Экономико-математические методы управления оборотными средствами. – М.: Финансы, 1973. – 240 с.
22. Бычков П.С. Оборотные средства социалистических промышленных предприятия. – М.: "Экономика", 1966.
23. Вагонова А.Г. Экономические проблемы поддержания мощности и ин-вестирования угольных шахт Украины. Днепропетровск: НГУ, 2005. 287 с.
24. Ван Хорн Джеймс К., Вахович (мл.) Джон М. Основы финансового ме-неджмента, 11-е издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Виль-ямс", 2005. – 992 с.
25. Вовченко А.Р., Кузьмич О.Ю., Носко В.Ф. Финансовое обоснование и пути восстановления платежеспособности предприятий угольной про-мышленности // Уголь Украины. – 2003. – №2. – С. 12-14.
26. Воробьев Ю.Н. Финансовый капитал предприятий: теория, практика, управление: Монография. – Симферополь.: Таврия, 2002. – 364 с.
27. Галушко О.С. Від констатації фінансового стану до управління фінан-сами підприємства // Фінанси України. – 1999. – №5. – С. 18-26
28. Гусєва О.Ю. Управління оборотними активами торговельних підпри-ємств за умов стабільного товарообороту // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ДНУ – 2001. – Вип. 112. – С. 147-158.
29. Демьяненко Н.Я. К вопросу об экономической сущности оборотных средств // Деньги и кредит. – 1989. – №1. – С. 39-42.
30. Дьяченко В.П. Борьба за ускорение оборачиваемости средств – новый высший этап овладения производством // Вопросы экономики. – 1949. –№4. – С. 24-31.
31. Егоренко Д.В. Модель оптимизации структуры капитала предпри-ятий // Наукові праці Донецького національного технічного ун-ту. – Донецьк: ДонНТУ. – 2002. – Вип. №47. – С. 142-148.
32. Економіка підприємництва / За ред. С.Ф. Покропивного. – 2-е вид., пе-рероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001 – 528 с.
33. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпе-чення: монографія / О. М.Алимов, А. І.Даниленко, В.М.Трегобчук, В.В. Микитенко та ін. – К: Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005. – 540 с.
34. Економічний словник-довідник / За ред. С.В. Мочерного. – К: Феміна, 1995. – 368 с.
35. Жевтяк П.Н. Финансы промышленного предприятия (некоторые во-просы теории планирования и организации). – М.: Госфиниздат, 1963. – 288 с.
36. Жикаляк Н.В., Назаренко А.М., Писковой М.А. Перспективы и резервы наращивания добычи угля в Донбассе // Уголь Украины. – 2003. – №4. С. 3-5.
37. Заглада Р. Аналіз підходів до фінансування оборотних активів промис-лових підприємств України // Схід. – 2006. – №2. – С. 20-23.
38. Заглада Р. Економіко-математичне моделювання оптимізації обсягу і структури оборотних активів вуглевидобувних підприємств і джерел їх формування // Схід. – 2005. – №5. – С.35-38.
39. Заглада Р.Ю. Методологічні підходи до визначення структури джерел фінансування оборотних активів // Геотехнології та управління вироб-ництвом ХХІ сторіччя. – Т. 2 / Під загал. ред. Мартякової О.В. – До-нецьк: ДонНТУ, 2006. – С. 142-150.
40. Заглада Р.Ю., Кравченко А.А. Оптимизация объема и структуры обо-ротных активов и источников их формирования на угледобывающих предприятиях на прединвестиционной стадии // Матеріали 6 міжнарод-ної конференції студентів і молодих вчених "Економіка і маркетинг в XXI сторіччі". В 2-х частинах. – Ч. 1. – Донецьк: РВА ДонНТУ, 2005. – С. 119-120.
41. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические ме-тоды в экономике. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, Изд-во "ДИС", 1998. – 368 с.
42. Инструкция о нормировании оборотных средств предприятий угольной промышленности. – М.: Типография изд-ва "Знание", 1964. – 74 с.
43. Интриллигатор М. Математические методы оптимизации и экономиче-ская теория: Пер с англ.; Под ред. и с предисл. А.А. Конюса. – М.: Про-гресс, 1975. – 606 с.
44. К вопросу об экономической сущности оборотных средств // Деньги и кредит. – 1989. - №1. – С. 39-43.
45. Кабанов А.И. Регулирование оборотных средств на предпри-
ятиях угольной промышленности. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1999. – 37 с.
46. Карташова К.С. Финансы, кредит и расчеты в колхозах. – М.: Финансы. – 1970. – 192с.
47. Касян С.Я. Оптимізація вибору стратегії фінансування оборотного ка-піталу в перехідній економіці // 2-я междунар. конф. студентов и моло-дых
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.