У нас уже 27438 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Количество страниц 190
ВУЗ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2008
Содержание ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ
СИСТЕМИ УКРАЇНИ
1.1. Передумови інституційних змін у системі пенсійного забезпечення населення
1.2. Концептуальні підходи до реформування пенсійних систем
1.3. Функціональна роль корпоративних пенсійних фондів у системі пенсійного забезпечення
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
2.1. Формування системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні
2.2. Основні тенденції і перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів
2.3. Ризики впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ
3.1. Методичні засади формування корпоративної системи пенсійного забезпечення
3.2. Науково-методичні підходи до розробки пенсійної програми в корпоративній пенсійній системі
3.3. Методичні рекомендації щодо управління пенсійними зобов’язаннями підприємства
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Становлення в Україні економіки ринкового типу супроводжувалося негативним наслідками у соціальній сфері, що призвело до наростання кризових явищ у функціонуванні системи обов’язкового соціального страхування та соціального забезпечення, зокрема пенсійного забезпечення населення країни. Це зумовило необхідність пошуку нових підходів до створення концепції пенсійного забезпечення, яка відповідала особливостям сучасного стану соціально-економічного розвитку України.
Усвідомлення необхідності реформування пенсійної системи в Україні викликало перегляд принципів, функцій, механізмів державної соціальної політики, що знайшло відображення у Концепції соціального забезпечення населення України та Стратегії розвитку пенсійної системи.
При реформуванні системи пенсійного забезпечення виникла потреба у формуванні багаторівневої пенсійної системи, яка складається з обов’язкового державного пенсійного страхування та недержавного пенсійного забезпечення шляхом застосування накопичувальних механізмів та формування недержавних пенсійних фондів.
Впровадження накопичувальних як обов’язкових, так і добровільних механізмів пенсійної системи є вагомим аспектом у процесі забезпечення стабільності доходів населення. Це обумовлює актуальність дослідження пенсійної реформи в Україні з точки зору інституційних трансформацій, які відбуваються в економіці і суспільстві та супроводжують процес реформування.
Питання соціальної політики та пенсійного забезпечення вивчалися багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими, які досліджували проблеми соціально-економічного розвитку суб’єктів економічної діяльності. Проте інституціональним аспекти розвитку економіки та соціальної сфери уваги приділялося недостатньо.

Теоретичні положення інституційних змін у системі соціального захисту викладено у працях Д. Норта, Й. Шумпетера, Дж. Ходжсона, В. Роїка.
Теоретико-методологічні основи організації пенсійного забезпечення, прогнозування розвитку макроекономічних систем відображено у наукових працях таких відомих вітчизняних вчених таких, як В. Геєць, Н. Борецька, Т. Кір’ян, Е. Лібанова, О. Мартякова, Б. Надточій, В. Новіков, О. Новікова, О. Палій, Л. Шаульська, В. Яценко та ін.
Широке коло питань, пов’язаних із удосконаленням системи управління соціальним страхуванням, її адмініструванням, особливостями використання актуарних розрахунків та забезпеченням дієвості соціального діалогу при реформуванні пенсійної системи, розглянуто В. Ішковим, І. Кравченко, Л. Логачовою, Н. Лук’янченко, О. Макаровою, І. Новак, Л. Ткаченко та ін.
Визначаючи теоретичну та практичну цінність науково-теоретичного забезпечення реформування пенсійної системи в Україні, слід зазначити, що недостатньо опрацьованими залишаються науково-методичні підходи до розв’язання проблеми формування та функціонування недержавних пенсійних фондів.
Нетривалий досвід функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні обумовлює необхідність подальшого поглибленого їх вивчення як суб’єктів економічних відносин та важливих механізмів соціального захисту населення в ринкових умовах. Це визначає актуальність наукової проблеми та обумовлює вибір теми дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до тематики науково-дослідної роботи кафедри економіки Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського: держбюджетної теми Г601-35/2003 “Стратегія розробки і виробництва авіаційної техніки в Україні в умовах глобалізації світової економіки” (номер державної реєстрації ДР ОК 0103 U 004031), у рамках якої розроблено підходи до забезпечення соціального захисту працюючих на підприємствах авіаційної промисловості; держбюджетної теми Д601-38/2006 “Методичне забезпечення стратегічних рішень галузевого рівня та моделювання складних економічних систем” (номер державної реєстрації ДР ОК 0106 U 001065), у рамках якої проведено дослідження проблем та перспектив формування інституційного забезпечення трирівневої пенсійної системи; розроблено науково-методичні рекомендації щодо формування пенсійних програм у корпоративних пенсійних фондах.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є удосконалення теоретико-методологічних засад формування соціально-економічного інституту недержавного пенсійного забезпечення та розробка науково-практичних рекомендацій щодо реалізації корпоративної пенсійної системи.
Для досягнення мети в роботі поставлено і вирішено такі задачі:
- виявити причини і фактори, які в умовах трансформації економіки України обмежують можливості чинної солідарної пенсійної системи та обумовлюють необхідність інституційних змін у системі пенсійного забезпечення населення;
- систематизувати концептуальні підходи до реформування пенсійних систем на засадах узагальнення міжнародного досвіду;
- здійснити теоретико-методологічне обґрунтування ролі і місця інституту недержавного пенсійного забезпечення в системі соціального захисту населення на основі теоретичного аналізу сутності недержавних пенсійних фондів та принципів їх функціонування;
- провести комплексний аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів та стану системи недержавного пенсійного забезпечення;
- виявити основні тенденції і перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів;
- визначити ризики діяльності недержавних пенсійних фондів;
- розробити науково-методичні рекомендації щодо формування корпоративної пенсійної системи;
- розробити рекомендації щодо управління пенсійними зобов’язаннями підприємства.
Об’єктом дослідження є процес формування системи недержавного пенсійного забезпечення населення України.
Предмет дослідження – система організаційно-правових та соціально-економічних відносин у процесі формування та функціонування недержавних пенсійних фондів.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертаційної роботи є фундаментальні положення економічної та інституціональної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань соціального захисту, соціального страхування і пенсійного забезпечення.
При проведенні дослідження було використано загальнонаукові і спеціальні методи дослідження: діалектичний метод для теоретичних узагальнень і формулювання висновків; метод системного аналізу для виявлення передумов реформування пенсійної системи; метод логічного аналізу для обґрунтування ролі інституту недержавного пенсійного забезпечення у системі соціального захисту; метод комплексного аналізу та порівняння при проведенні аналізу сучасного стану недержавного пенсійного забезпечення та діяльності недержавних пенсійних фондів; економіко-статистичні методи для оцінки вартості пенсійних зобов’язань.
Інформаційною базою дослідження є закони України, Укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, матеріали офіційної статистичної звітності Пенсійного фонду України, дані Держфінпослуг про результати діяльності недержавних пенсійних фондів, а також публікації у відкритому друці та мережі Інтернет.
Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у розробці теоретичних та науково-методичних засад формування соціально-економічного інституту недержавного пенсійного забезпечення та його функціонування у системі соціального захисту населення.
Наукові результати, що характеризують новизну проведеного дослідження, полягають у такому:
вперше:
- розроблено науково-методичні підходи до створення корпоративної пенсійної системи, які полягають у комплексному визначенні усіх її складових та включають принципи формування корпоративної пенсійної системи, умови її фінансування, організаційно-адміністративну структуру, нормативну базу визначення розміру пенсії та пенсійних прав;
- визначено основні елементи процесу управління пенсійними зобов’язаннями, які включають планування, організацію та контроль фінансових потоків, спрямованих на забезпечення пенсійних виплат, та розроблено методичні рекомендації щодо оцінки вартості пенсійних зобов’язань у корпоративній пенсійній системі;
удосконалено:
- поняття системи пенсійного забезпечення населення як сукупності організаційно-правових і фінансово-економічних інститутів, що втілюють норми життя суспільства з надання матеріального забезпечення у вигляді пенсій, джерелом коштів для яких є обов’язкове державне соціальне страхування та добровільні накопичення у недержавних пенсійних фондах;
- поняття корпоративних пенсійних фондів як неприбуткових організацій, які завдяки сполученню економічної та соціальної складових їх діяльності дозволяють отримати ефект на макроекономічному рівні та на рівні підприємств за рахунок нарощування обсягів внутрішніх інвестиційних ресурсів, додаткових гарантій матеріального забезпечення працівників, залучення і закріплення кваліфікованих працівників;
- класифікацію ризиків діяльності недержавних пенсійних фондів шляхом виділення таких ознак, як характер наслідків та джерела виникнення, які впливають на фінансові ресурси корпоративної пенсійної системи та пенсійне забезпечення її учасників;
дістали подальшого розвитку:
- визначення передумов практичної реалізації багатокомпонентної моделі пенсійного забезпечення, складовими якої є формування структури інституційної бази пенсійної системи; встановлення суб’єктів правовідносин, їх функцій, повноважень та відповідальності державних і регіональних органів влади; визначення механізмів гарантування реалізації пенсійних прав; створення фінансових механізмів кожного інституту пенсійної системи, резервних фондів; розробка програми з формування інфраструктури пенсійної системи (пенсійні фонди, актуарні центри, адміністратори пенсійних фондів тощо);
- концептуальні основи реформування пенсійної системи шляхом узагальнення переваг участі працівників та роботодавців в накопичувальній пенсійній системі та конкретизації умов дотримання інтересів учасників корпоративного пенсійного фонду на кожному етапі його діяльності, що сприяє підвищенню мотивації до участі в системі недержавного пенсійного забезпечення.
Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості використання науково-методичних положень дисертації для управління пенсійними зобов’язаннями корпоративного пенсійного фонду, розробки та впровадження пенсійних програм підприємства, при визначенні перспектив та шляхів впровадження недержавного пенсійного забезпечення під час розробки регіональних стратегій соціально-економічного розвитку.
Розроблені в дисертаційній роботі пропозиції прийняті управлінням праці та соціального захисту населення Алуштинської міської ради (довідка № 152/87-2 від 12.02.2007 р.) – пропозиції щодо методики формування корпоративної пенсійної системи; управлінням Пенсійного фонду м. Алушти (довідка № 308/10.10.05 від 15.03.2007 р.) – пропозиції щодо розробки пенсійних програм працівників та управління пенсійними зобов’язаннями підприємства; ВАТ “Ясинуватський машинобудівний завод” (довідка № 2548 від 12.12.2006 р.) - пропозиції щодо формування корпоративної пенсійної системи та управління пенсійними зобов’язаннями підприємства; ЗАТ “Новокраматорський машинобудівний завод” (довідка № 001.1/8815 від 26.10.2006 р.) - методика управління пенсійними зобов’язаннями підприємства.
Окремі теоретичні розробки і методичні підходи використовуються у навчальному процесі в Харківському інституті бізнесу та менеджменту при викладанні дисципліни “Соціальне страхування” (довідка № 0101/007-148 від 26.03.07 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є результатом самостійно та одноосібно проведеного дослідження. Викладені в дисертації наукові положення, висновки та рекомендації одержані автором самостійно та знайшли відображення в опублікованих працях.
Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації доповідалися та дістали схвалення на ІV Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених „Людина, культура, техніка в новому тисячолітті”(м. Харків, 2003 р.), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами і проектами” (м. Харків, 2004 р.), Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Перший крок у науку» (м. Луганськ, 2006 р.), ІV Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених „Економічний та соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність і тенденції глобалізації” (м. Тернопіль, 2007 р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Фінансові механізми сталого економічного розвитку” (м. Харків, 2007 р.).
Публікації. Основні положення, результати та висновки дослідження викладено у 16 одноосібних наукових працях загальним обсягом 5,1 д.а., у тому числі у наукових фахових виданнях опубліковано 5 робіт загальним обсягом 2,2 д.а.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 173 найменувань, додатків. Основний зміст роботи викладено на 167 сторінках друкованого тексту, включаючи 19 рисунків на 11 сторінках та 17 таблиць на 7 сторінках.
Список литературы
1. Александров Д.Г. Пенсионная система в России: состояние, проблемы, перспективы.- СПб.: Изд-во СПГУЭФ, 2000. –199с.
2. Аленичев В.В., Аленичева Т.Д. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов. - М.: ИСТ-СЕРВИС, 1994. - 114 с.
3. Альгин А.П. Грани экономического риска. М.: Знание, 1991. – 63 с.
4. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. - М.: Мысль, 1989. – 187 с.
5. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 246 с.
6. Баринова М. Стратегия определяется // Человек и труд. – 1997. – №11. – С.44-47.
7. Басанцов І.В. Порівняльний аналіз пенсійних систем / Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного інституту. Сер.: Економічна. – 2000. – Вип. 1. - С. 173-177.
8. Бачкан Т., Месена Д., Мико Д. и др. Хозяйственный риск и методы его измерения. – М.: Наука, 1979. – 184 с.
9. Бевзенко О.В. Соціальний аспект пенсійного забезпечення // Економіка АПК. – 2003. - №8. – С.153-155.
10. Березіна С. Це іноземне, ще незрозуміле слово – ануїтет… // Вісник Пенсійного фонду України. – 2003. - №2. – С. 39-46.
11. Богиня Д. Актуальні проблеми регулювання доходів і організації оплати праці на етапі трансформації економіки України // Україна: аспекти праці. – 2000. - №5. – С. 3-11.
12. Борецька Н.П. Соціальний захист населення на сучасному етапі: стан і проблеми. – Донецьк: Янтар, 2001. – 352 с.
13. Бузько И.Р. Экономический риск (методы анализа, оценки и ограничения). – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1996. – 112 c.
14. Буянов В.П., Кирсанов К.А., Михайлов Л.М. Рискология: Управление рисками: Учебное пособие / Моск. акад. экономики и права. – М.: ЭКЗАМЕН, 2003. – 382 с.
15. Варналій З. Недержавне пенсійне забезпечення та проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні // Банківська справа. – 2003. - №2. – С.55-62.
16. Вербицька Г.Л. Управління економічним ризиком // Фінанси України – 2004. – № 4 – С. 34-41.
17. Вибір фінансових установ для накопичення і виплат недержавних пенсій // Ринок цінних паперів України. – 2003. – № 3-4 – С.59-64.
18. Вінер М. Повчальний досвід для України: криза пенсійної реформи в Казахстані // Україна: аспекти праці. – 2000. - №1. – С.23-31.
19. Вінер М. Фінансовий стан Пенсійного фонду України у 1991-1998 роках // Україна: аспекти праці. – 2000. - №1. – С.32-43.
20. Вінер М. Як створити систему недержавного пенсійного забезпечення, якій довірятимуть громадяни // Україна: аспекти праці. – 2000. - №1. – С.52-59.
21. Вінер М., Вон М., Яценко В. Дискусії навколо пенсійної реформи в Україні // Україна: аспекти праці. – 2000. - №1. – С.3-7
22. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Фінансовий ризик і методи його вимірювання // Фінанси України. – 2000. – № 5. – С. 13-23.
23. Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисціпліни – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.
24. Воронцовский А.В. Управление рисками: Учеб. пособие. - СПб: ОЦЭиМ, 2004. – 181 с.
25. Воропаев Ю.Н. Риски, присущие бизнесу // Бухгалтерский учет. – 1995. – № 4. – С. 29-30.
26. Галасюк В. Поняття економічного ризику в контексті концепції CCF // Ринок цінних паперів України – 2002. - №5-6 – С. 61-71.
27. Галасюк В.В. Проблемы теории принятия экономических решений: Моногр. – Днепропетровск: Наука и образование, 2000. – 296 с.
28. Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. – М.: Финстатинформ, 1997. – 135 с.
29. Гордіенко В.В. Обгрунтування рівня ризику інвестиційних програм недержавних пенсійних фондів // Вісник Української академії банківської справи. – 1996. - №1. – С. 16-20.
30. Гриненко А.М., Стожок Л.Г. Накопичувальна пенсійна система та ризики її впровадження в Україні // Управління розвитком: Зб. наук. ст. – Х.: ХНУ. - 2006. - №4. – С. 192-196.
31. Громов О., Шевченко С. Пенсионная корпоративность // Бизнес-консультант. – 2004. - №7. – С. 8-11.
32. Дарел Браун. Негосударственное пенсионное обеспечение: перспектива для Украины // Пенсионная реформа. – 2001. - №11-12. – С.36-41.
33. Денисенко М., Кабанов В., Ткач О. Недержавне пенсійне забезпечення Ринок цінних паперів України. – 2002. – №7-8. – С.47-50.
34. Денисова Т. Новое в совершенстве пенсионной системы // Экономист. – 1997. - №11. – С.88-91.
35. Джусов О.А., Сазонець І.Л. Інвестиційна система пенсійного забезпечення: Україна та іноземний досвід. // Серія: економіка та підприємство. - 2003. – №1. - С. 98-114.
36. Діденко Ю.Ю. Про приватне пенсійне забезпечення. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Сер.: Економічна. - 2001. - №508. - С. 167-171.
37. Долгова О. Розвиток недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Вісник Київського національного торговельно-економічного ун-ту – 2004. - вип. 2. – С.33-39.
38. Ерошенков С. Мировой опыт реформирования пенсионных систем // Общество и экономика. - 2001. - № 7-8. – С.183-219.
39. Ерошенков С. Пенсионная реформа в российских условиях // Общество и экономика. - 2001. - №10. – С.155-174.
40. Зайчук Б.О., Беседін В.Ф. Проблеми реформування пенсійної системи України // Менеджер. – 2003. - №3. – С. 17-23.
41. Зайчук Б.О. Характеристика і напрямки реформування пенсійної системи в Україні // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. ст. молодих учених. – К.:НДЕІ. – 2001. – Вип. 14. – С. 195-200.
42. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000р. № 2121 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 1-2. – Ст. 1.
43. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування» від 4 жовтня 2001 р. № 2745 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 44. – Ст. 1951.
44. Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення" від 9 липня 2003 р. № 1057 – IV // Офіційний вісник України. – 2003. - №33. – Ст.1769.
45. Закон України «Про страхування» від 7 березня 1996 р. № 85 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 18. – Ст. 78.
46. Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 р. № 1058 -IV // Офіційний вісник України - 2003. - № 33 -- Ст. 1770.
47. Закон України “Про пенсійне забезпечення” від 5 листопада 1991р. №1788-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №3. – Ст.10.
48. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 23.12.2004р. № 2291 // Офіційний вісник України. – 2005. – №2. – Ст. 71.
49. Ишков В.Н. К вопросу о совершенствовании пенсионного обеспечения в Украине // Вісник Донецького університету. Сер. В: Економіка і право. – 2002. - №2/2 – С.16-21.
50. Ишков В.Н. Организационно-экономический механизм управления обязательной накопительной системой пенсионного обеспечения / Економіка: проблемі теорії та практики. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2002. – Вип. 130. – С. 118-142.
51. Іванкевич В. Пенсійна реформа в Україні // Україна: аспекти праці. – 2001. - №2. – С.22-29.
52. Кабанов В., Ткач А., Фесенко К. Негосударственные пенсионные фонды: социально-экономический аспект // Пенсионная реформа. – 2001. - №11-12. – С.51-55
53. Клейнер Г.Б., Эволюция институциональных систем. – М.: Наука, 2004. – 234 с.
54. Коваленко Ю.М. Інвестиційна політика недержавних пенсійних фондів // Фінанси України. – 2004. - №8. – С.91-96.
55. Колбун В. Механізми захисту коштів накопичувальних пенсійних систем у світі // Вісник Пенсійного фонду України. – 2003. - № 2. – С.34-38.
56. Колбун В. Основные аспекты реформирования пенсионной системы Украины // Пенсионная реформа. – 2001. - №11-12. – С.19-24.
57. Концепція соціального забезпечення населення України від 21 грудня 1993 р. № 3758 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 6. – Ст. 31.
58. Копейкин В. Доверительные операции пенсионных фондов // Финансовый директор. – 2003. – №2. – С.61-65
59. Копейкин В. Какими быть пенсионным фондам? // Финансовый директор. – 2002. - №5. – С. 42-46.
60. Копейкин В. Финансовые аспекты пенсионной реформы // Финансовый директор. – 2004. - №1. – С. 39-43.
61. Копєйкін В. Шляхи створення добровільної системи недержавного пенсійного забезпечення: проблеми та перспективи // Україна: аспекти праці. – 2001. – № 3. – С.19-23.
62. Коробейник М., Варницький В. Угорщина: перший досвід пенсійної реформи в країнах Східної Європи // Україна аспекти праці – 2001. – № 3. – С.30-33.
63. Коуз Р. Фирма, рынок и право. – М., Дело, 1993. - 242 с.
64. Кочетков В.Н., Шипова Н.А. Экономический риск и методы его измерения. – К: Европ. ун-т, 2002. – 68 с.
65. Кравченко Т.О. Оподаткування операцій пенсійних фондів у країнах Західної Європи: методи, особливості та основні тенденції розвитку // Фондовый рынок. – 2001. - №27. – С. 10-13
66. Крылова Е.Г. Имитационное моделирование функционирования негосударственного пенсионного фонда // Автоматизация и современные технологии. – 1996. - №10. – С.16-20.
67. Куржанский А.Б. Управление и наблюдение в условиях неопределенности. М.: Наука, 1997. – 392 с.
68. Кушнир А.Н., Верцман В.В. Система пенсионного обеспечения Украины: перспективы реформирования // Менеджер. – 2000. - №4. – С. 44-49.
69. Ланцев М. Социальное обеспечение в СССР. - М.: Экономика, 1976. - 93 с.
70. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 224 с.
71. Ларіонова Л. Реформування пенсійної системи в Україні // Фінанси України. – 1999. – №2. – С. 92-96.
72. Лебедева Л. Американский опыт развития частного пенсионного страхования // Бизнес Академия. – 2001. – №10. – С. 70-73.
73. Либанова Э. Украина стоит на пороге наиболее благоприятной ситуации // Пенсионная реформа, - 2001. - № 11-12. – С. 14-19.
74. Лібанова Е.М. Соціальні аспекти політики економічного зростання в Україні // Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ та стратегія розвитку: Матеріали наук. конф. – Київ: НТУУ КПІ. - 2001.– С. 64-78.
75. Либанова Э. Нужна ли Украине пенсионная реформа?: Попытка неполитизированного анализа // Зеркало недели. – 2001. – 1-7 сент. (№34). – С. 1,10.
76. Логачова Л.М. Перспективи впровадження накопичувальної пенсійної системи // Социально-экономические аспекты промышленной политики: – Донецк: ИЭП НАН Украины. – 2004. – С.73-80.
77. Логачова Л.М. Пільгові пенсії за умовами праці у новому пенсійному законодавстві // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України: Зб. наук. пр. – Тернопіль: ТАНГ. – 2004. – С. 167-170.
78. Людський розвиток в Україні:можливості та напрями соціальних інвестицій (колективна науково-аналітична монографія) / За ред. Е.М. Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат України, 2006. – 356 с.
79. Ляпіна К. Пенсійна реформа // Пріоритети. – 2003. - №5. – С.55-58.
80. Майданчик Р. Персональные пенсионные счета: механизм и проблемы доверительного управления активами // Предпринимательство и хозяйственное право. – 2000. - №9. – С.56-61.
81. Максимчук О.С. Проблеми і перспективи розвитку системи недержавних пенсійних фондів в Україні // Статистика України. – 2004. - №1. – С.38-41.
82. Мактаггарт Т. Корпоративні та професійні програми добровільного пенсійного забезпечення // Україна: аспекти праці. – 2001. – №2. – С.30-32.
83. Мартякова Е.В. Экономический механизм реформирования социальных процессов: страхование, маркетинг, риск-менеджмент: Монография / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2003. – 590 с.
84. Мацонашвили Т. Проблемы перестройки социального государства в Западной Европе // Pro et Contra. – 2001. - Т. 6, №3. – С.108-123.
85. Мельник О.М. Реформування пенсійного забезпечення в Україні // Фінанси України. – 2002. – № 4. – С. 32-38.
86. Михайлов А.В., Ткач О.Й. Недержавні пенсійні фонди: сьогоднішній погляд у майбутнє / Під заг. ред. А.В.Михайлова. – К.: Вид-во «СПД Савчина», 2001. – 246 с.
87. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку: Пер. з англ.: За ред. С.Ф.Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. – 736 с.
88. Міщенко В.І., Гордіенко В.В. Недержавні пенсійні фонди в системі реформування пенсійної системи України // Фінанси України – 1997. - №12. – С.31-36.
89. Морозова О. Норми для розрахунку пенсій у реформованій солідарній системі // Вісник Пенсійного фонду України. – 2002. - №3. – С. 30-36.
90. Морозова О. Пенсійна реформа: міжнародний досвід // Вісник Пенсійного фонду України. – 2003. - №3. – С. 26.
91. Надточий Б. Как построить финансово сбалансированную пенсионную систему// Пенсионная реформа. – 2001. - №11-12. – С.42-45.
92. Надточий Б., Яценко В. Пенсійне забезпечення в Україні: історичний аспект // Україна: аспекти праці. – 2000. - №1. – С.8-15.
93. Національна система загальнообов’язкового державного соціального страхування: сучасні проблеми та стратегія розвитку. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2006. – 180 с.
94. Нечипорук Л. Цели и перспективы негосударственного пенсионного обеспечения // Экспресс-анализ законодательных и нормативных актов. – 2003. - №39. – С.20-21.
95. Николаенко Н.П. Перспективы участия страховых компаний в реформировании системы профессионального пенсионного страхования России // Финансы. – 2001. - №4. – С.52-55.
96. Новіков В.М. Актуальні питання реформування системи соціального захисту населення // Україна: аспекти праці. – 2005. - №4. – С. 6 – 11.
97. Новіков В.М. Політика розвитку соціальної інфраструктури: підсумки та проблеми // Демографія та соціальна політика. – 2005. - №1. – С. 85-94.
98. Новіков В.М. Удосконалення інституціональних форм соціального діалогу // Формування ринкової економіки: Зб. наук. пр. – К.: КНЕУ. – 2005. – Т.1. – С. 44-50.
99. Новікова О.Ф. Соціальна безпека: організаційно-економічні проблеми і шляхи їх вирішення. – Донецьк: ІЕП НАН України, 1997. – 460 с.
100. Новікова О.Ф. Соціально-економічні та правові механізми збереження і розвитку людського потенціалу // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Сб. науч. тр.: В 2 т. – / НАН Украины. Ин-т экономики пром–сти. – Донецк, 2004. – Т.1. – 494 с.
101. Норт Д. Институциональные изменения: рамки анализа // Вопросы экономики. - 1997. - № 3. – С.6-17.
102. Норт Д. Інститути, інституційні зміни та функціонування економіки: Пер. з англ. І. Дзюби. – К.: Основи, 2000. – 198с.
103. Олейник А. Институциональная экономика. Учеб.-метод. пособие. – Тема 7. Изменения институтов во времени: эволюция и революция // Вопросы экономики. - 1999. - № 7. – С.129-155.
104. Оленчик А. Небанковский финансовый сектор в Украине: состояние и приоритеты дальнейшего развития // Пенсионная реформа, - 2001. - № 11-12. – С.8-17.
105. Онищук В. Банки расширяют спектр услуг // Пенсионная реформа. – 2001. - №11-12. – С.47-49.
106. Онищук В. Субъекты рынка под увеличительным стеклом // Финансовые услуги. – 2003. - №2. – С.46-49.
107. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 р. № 16 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 23. – Ст. 121.
108. Осовой Г. Какие негосударственные пенсионные фонды нам нужны? // Финансовые услуги. – 2003. – №1. – С.32-36.
109. Палій О. На зміну солідарній системі: Реформування пенсійних систем у світі: Уроки для України // Політика і час. –2000. - №1-2. – С. 31-38.
110. Папієв М. Концептуальні підходи до реформування в Украиїні // Україна: аспекти праці. – 2003. - №6. – С.3-7.
111. Пенсійний фонд України: хронологія розвитку // Вісник Пенсійного фонду України. – 2002. - №2. – С.10-11.
112. Петров И. Заработал – отложи и спрячь? // Бизнес. – 1997. – 16 июня (№23). – С.24-25.
113. Питя И. Заслуженный отдых: от Петра Первого до наших дней // Время. – 2004. - №42. – С. 2; №43. – С.2.
114. Про затвердження Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного): Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 р. № 339 // Офіційний вісник України. -–2005. - №4. – Ст.263.
115. Попов А.А. Пенсионные системы США и России: эволюция и попытка реформ // США и Канада: Экономика. Политика. Культура. – 2001. - №3. – с.35-45.
116. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України «Про затвердження Положення про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від 30 серпня 2002 р. № 1301/268 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 36. – Ст. 1719.
117. Примостка О.О. Фінансові установи в системі недержавного пенсійного забезпечення // Фінанси України.- 2004.- №6. – С. 52-58.
118. Прокопович С.В. Формування гнучкої стратегії пенсійного страхування як основний напрямок соціального захисту населення // Управління розвитком: Зб. наук. ст. – Х.: ХНУ. – 2006. - №4. – С. 227-230.
119. Риски – это серьезно // Финансовый директор. – 2003. - №6 – С. 6-9.
120. Роик В. Пенсионная система России: каким будет ответ на вызов времени?// Человек и труд – 1997. – №11. – С.48-55.
121. Роик В.Д. Пенсионная реформа: институциональный подход // Российский экономический журнал – 2000. - №11-12. – С.27-33.
122. Роик В.Д. Страховые основы социальной защиты населения // Российский экономический журнал. – 2004. - №1. – С.31-35.
123. Ричік Л. Пенсійна реформа та її фінансові наслідки // Україна: аспекти праці. – 2004. - №5. – С. 19-26.
124. Савенко А., Ковалева Н. Пенсионная система в Украине: современное состояние и пути реформирования // Акционер. – 2001. – №2. – С. 32-39.
125. Савіна Н. Ризик та проблеми його рахування в сучасній фінансово-господарський діяльності. // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. Зб. наук. пр. – Тернопіль: Економічна думка. – 1999. – С.184-189
126. Савчук В.П., Прилипко С.И., Величко Е.Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Учебное пособие. – К.: Абсолют-В, Эльга, 1999. – 304 с.
127. Светлова А.Р. Пенсионная реформа в Украине: причины, содержание, перспективы // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр.: В 4 т. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2004. – Вип.192, т.3. – С. 846-850.
128. Светлова А.Р. Приоритетность финансовых учреждений в системе негосударственного пенсионного обеспечения // Вісник Харківського нац. ун–ту ім. В.Н. Каразіна. Сер.: Економічна. – 2005. - № 650. – С. 186-189.
129. Светлова А.Р. Методика разработки корпоративного пенсионного обеспечения на предприятии // Економіка промисловості. – 2006. - №4. – С. 145-152.
130. Социальная политика: Толковый словарь. – 2-е изд., перераб. / Общ. ред. д.э.н., проф. Н.А. Волгин; Отв. ред. д.э.н., проф. Б.В. Ракитский. – М.: Изд-во РАГС, 2002 – 456 с. .
131. Староверов О.В. О переходе на накопительную систему пенсионного обеспечения // Экономика и математические методы – 2002. – Т. 38, №2. – С. 25-35.
132. Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора / Пер. с англ. – М.: Изд-во МГУ: ИНФРА – М, 1997. – 720 с.
133. Про схвалення Стратегії розвитку пенсійної системи. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 р. №525-р // Офіційний вісник України. – 2005. – № 51. – Ст. 3205.
134. Тамбовцев В. Теоретические вопросы институционального проектирования // Вопросы экономики. – 1997. - №3. – С.82-94.
135. Тарасов В. Социальный и инвестиционный потенциал негосударственных пенсионных фондов: пути реализации // Российский экономический журнал. – 2000. - №8. – С.52-62.
136. Ткач О. Пенсійні схеми та перспективи їх застосування недержавними пенсійними фондами в Україні // Ринок цінних паперів України. – 2002. - №9-10. – С. 59-70.
137. Ткаченко Л.Г. Перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Економіка України. – 2007. - № 6. – С.89-95.
138. Указ Президента України "Про основні напрями соціальної політики на 1997-2000 роки" від 18 жовтня 1997 року № 1166 // Урядовий курєр. – 1997. – 30 жовт. (№ 202 – 203).
139. Указ Президента України «Про основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні» від 13.04.1998 №291/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 15. – Ст. 569.
140. Устенко О.Л. Теория экономического риска: Монография. – К.: МАУП, 1997. – 164 с.
141. Уткин Э.А. Риск-менеджмент: Учебник для вузов. – М.: ТАНДЕМ, 1998. с. 3-14; 20; 29-34; 53-59.
142. Уткин Э.А., Фролов Д.А. Управление рисками предприятия. Учеб.-практ. пособие. – М.: ТЕИС, 2003. – С.
143. Фильчагина И. Мы возьмем на себя ваши риски // Бизнес для всех. – 1996. – № 9. – С. 13.
144. Фищук О. Копите на старость // Бизнес. – 2002. - №51(518). – С.12-13.
145. Фультц Елейн, Рук Мариус. Пенсионная реформа в Центральной и Восточной Европе: Новые данные о реструктуризации национальных систем пенсионного обеспечения в отдельных странах / Международная организация труда, Бюро для стран Центральной и Восточной Европы: Отчет. – Будапешт, 2000.
146. Хамаза А.В. Пенсионные активы как источник инвестирования развития отраслей социальной инфраструктуры // Экономика и управление. – 2003. – №2. – С.25-29.
147. Хмелевська О. Соціально-економічні передумови і шляхи реформування пенсійної системи // Вісник Київський державний торговельно-економічний ун-т. – 1998. - №4. – С. 40-50.
148. Ходжсон Джеффри. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории: Пер. с англ. – М.: Дело, 2003. – 464 с.
149. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель инвестиций. Монография. - М.: Дашков и К, 2003. - 342 с.
150. Шаститко А. Предметно-методологические особенности новой институциональной экономической теории // Вопросы экономики. – 2003. - №1. – С. 24-41.
151. Шаститко А. Условия и результаты формирования институтов // Вопросы экономики. – 1997. - №3. – С. 67-81.
152. Шестакова Е.Е. Опыт введения многоуровневых пенсионных систем в государствах Восточной Европы: общие подходы и особенности // Труд за рубежом. – 2002. - №2. – С.84-96.
153. Шишкіна Г.С. Вплив демографічних і економічних факторів на реформування пенсійного забезпечення // Статистика України. – 2002. - №4. – С. 60-65.
154. Шумпетер Й. А. История экономического анализа: В 3-х т. – СПб: Экономическая школа, 2004. – Т.2. – VIII+496 с.
155. Эррасурис Г. Важно, чтобы средства фонда использовались по назначению // Бизнес. – 2003. - №6. – С.32-33.
156. Юровский Б. Как обеспечить свое будущие: долгосрочное страхование жизни // Экспресс-анализ законодательных и нормативных актов. – 2003. - №25. – С.11-17.
157. Юровский Б. Новопенсионное, или о том, как один мужик двух пенсионеров прокормил // Экспресс-анализ законодательных и нормативных актов. – 2003. - №38. – С21-26.
158. Юровский Б. Пенсионная реформа в Украине // Экспресс-анализ законодательных и нормативных актов. – 2004. - №23. – С.16-18.
159. Якимів А. Формування системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Регіональна економіка – 2001 – №4.- С. 199-206.
160. Яценко В.В. Безпека через різноманіття: корисний досвід польської пенсійної реформи // Зайнятість та ринок праці. – 2000. – Вип.11. – С.152-171.
161. Яценко В. Пенсійна солідарність по-американськи // Україна: аспекти праці. – 2001. - №1. – С.31-38.
162. Яценко В., Вінер М. В епіцентрі пенсійної реформи – Латвія, Угорщина та Польша // Україна: аспекти праці. – 2000. - №4. – С.36-43.
163. Яценко В., Вінер М. Чи потрібна Україні обов’язкова накопичувальна система? // Україна: аспекти праці. – 2000. - №1. – С.60-70.
164. Яценко В., Вінер М. Як створити трирівневу пенсійну систему в Україні // Україна: аспекти праці. - 2000. - №1. - С. 16-22.
165. Jacobo Rodriguez. Chile’s Private Pension System at 18 its current state and future challenges // Social Security Privatization. – 1999. – №17.
166. Strengthening private pension // Research report by Organization for economic co-operation and development – 2003.
167. Investment of pension funds in CEE countries // Research report by Financial Advisory Ltd. – Budapest, 2003.
168. Загальнообов’язкове державне соціальне пенсійне забезпечення – Режим доступу: http://www.pension.kiev.ua/FILES/UKR/mlsp_booklet_june2006.pdf
169. Сайт Агенства міжнародного розвитку США Моніторинг системи недержавного пенсійного забезпечення в І півріччі 2005 року – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/files/NPF_6m2005.pdf
170. Система недержавного пенсійного забезпечення у 2005 році. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/files/npz2005.pdf
171. Поточний стан справ у системі недержавного пенсійного забезпечення (за підсумками І півріччя 2006 року) – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/fileadmin/downloads/npf-2kv2006.pdf
172. Поточний стан справ у системі недержавного пенсійного забезпечення (за підсумками 9 місяців 2006 року) – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/fileadmin/downloads/NPF3kv2006.pdf
173. Поточний стан справ у системі недержавного пенсійного забезпечення (за підсумками 2006 року) – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/fileadmin/downloads/NPF_2006.pdfСтоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.