У нас уже 27446 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Формування та розвиток трудового потенціалу управлінських кадрів в умовах ринкових відносин
Количество страниц 239
ВУЗ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2008
Содержание ЗМІСТ
стор

Вступ ....................................................................................................................... 3
Розділ 1. Теоретико- методологічні основи дослідження трудового
потенціалу управлінських кадрів в умовах ринкових відносин. ................ 10
1.1.Теоретико - методологічні основи управлінської праці ............................... 10
1.2 Сутність та структура трудового потенціалу управлінських кадрів............ 22
1.3.Безперервний професійний розвиток управлінських кадрів
як основа оновлення трудового потенціалу....................................................... 48
Висновки до розділу .............................................................................................. 64
Розділ 2. Дослідження формування та розвитку трудового
потенціалу управлінських кадрів у сучасних організаціях.............................. 67
2.1. Дослідження індивідуальних параметрів ефективного керівника ..................67 2.2. Аналіз професійного розвитку кадрів управління в організації.................... 81
2.3. Чинники, що визначають можливість адаптації трудового потенціалу управлінських кадрів до сучасних вимог менеджменту людських ресурсів.........................................................................................................................102
Висновки до розділу............................................................................................... 116
Розділ 3. Організаційно-економічний механізм формування та розвитку
трудового потенціалу управлінських кадрів..................................................... 119
3.1. Система формування та розвитку трудового потенціалу
управлінських кадрів на макро - і мезорівнях ....................................................... 119
3.2. . Система формування та розвитку трудового потенціалу
управлінських кадрів на мікроорівні ............................................................. ......... 147
Висновки до розділу ................................................................................................ 186
Висновки .................................................................................................................. 189
Додатки ..................................................................................................................... 193
Список використаних джерел ............................................................................... 231


ВСТУП

Актуальність теми. Серед важливих чинників, що впливають на ефективність функціонування підприємств, знаходиться трудовий потенціал управлінських кадрів. Прогресивні тенденції економічного розвитку України можна забезпечити шляхом розвитку здатності працівників системи управління підприємствами ефективно реагувати на об’єктивні процеси ускладнення внутрішнього і зовнішнього середовища. Без адекватної оцінки трудового потенціалу управлінських кадрів, його формування та безперервного розвитку, визначення факторів, що впливають на нього, не можна розробити програму удосконалення управлінської діяльності. За цих умов існує нагальна потреба у розробці сучасних підходів до формування та розвитку трудового потенціалу управлінських кадрів з метою забезпечення більш високого професійного рівеня та вищої конкурентоспроможності господарських суб’єктів.
Комплексні дослідження проблем формування та розвитку трудового потенціалу управлінських кадрів здійснено такими вітчизняними вченими, як: О.Бородін, Є.Вернигора, М.Долішній, І.Завадський, М.Кім, Н.Лук’янченко, А.Мазур, В.Никифоренко, І.Олійник, Є.Панченко, В.Петюх, І.Степаненко, Ф.Хміль, Л.Шаульська, Г.Щокін та іншими науковцями. Вагомий внесок у дослідження питань формування та розвитку трудового потенціалу управлінських кадрів зробили російські дослідники: Н.Беляцький, В.Веснін, В.Дубінін, Є.Жариков, В.Задоркін, П.Керженцєв, А.Кібанов, А.Омаров, В.Травін, В.Шаховий, В.Шуванов та ін. Широке відображення різних сторін управлінської діяльності та особливостей управлінських кадрів знайшло відображення у працях таких зарубіжних учених: Г.Беккера, П.Вейлла, С.О’Доннела, П.Друкера, Г.Кунца, Г.Мінцберга, Т.Санталайнена та ін.
Разом з тим, аналіз та узагальнення наукових джерел свідчить про недостатню визначеність категоріального апарату дослідження трудового потенціалу управлінських кадрів, відсутність системного підходу до регулювання питань формування та розвитку трудового потенціалу управлінських кадрів на мікро-, мезо- та макрорівнях. Саме ці проблеми зумовили вибір теми дисертаційної роботи, її мету, задачі та зміст.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до тематики науково-дослідної роботи кафедри управління персоналом та економіки праці Одеського державного економічного університету за держбюджетною темою: «Розробка концепції управління розвитком людських ресурсів в Україні» (номер державної реєстрації 0105U008969), в рамках якої проведено дослідження формування та розвитку трудового потенціалу управлінських кадрів у сучасних організаціях, розроблено організаційно-економічний механізм формування та розвитку трудового потенціалу управлінських кадрів на макро-, мезо- та мікрорівнях, обґрунтовано методичний підхід до оцінювання трудового потенціалу управлінських кадрів на базі методів нечіткої математики.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є удосконалення теоретичних і науково-методичних основ забезпечення системи формування та розвитку трудового потенціалу управлінських кадрів та розробка науково-практичних рекомендацій щодо їх реалізації.
Для досягнення мети дослідження у дисертації поставлено і вирішено такі задачі:
– дослідити теоретико-методологічні основи управлінської праці, визначити роль управлінської праці в сукупній суспільній роботі;
– розкрити сутність трудового потенціалу управлінських кадрів, виявити ключові умови та принципи формування трудового потенціалу управлінських кадрів, розглянути його якісну структуру на підставі аналізу моделей компетентності;
– визначити роль професійного розвитку управлінських кадрів як базису оновлення трудового потенціалу;
– дослідити особистісні параметри ефективного керівника;
– здійснити оцінку рівня професійного розвитку та проаналізувати потреби управлінських кадрів в удосконаленні своїх знань на вітчизняних підприємствах, фірмах та організаціях;
– розробити організаційно-економічний механізм формування та розвитку трудового потенціалу управлінських кадрів на макро-, мезо- та мікрорівнях;
– запропонувати алгоритм оцінювання трудового потенціалу управлінських кадрів з урахуванням вимог сучасного ринкового середовища.
Об’єктом дослідження є процес формування та розвитку трудового потенціалу управлінських кадрів.
Предмет дослідження – теоретичні, науково-методичні та практичні аспекти формування і розвитку трудового потенціалу управлінських кадрів в умовах ринкових відносин.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання та загальнонаукові принципи, положення сучасної економічної теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених. Інформаційною та емпіричною базою дослідження стало законодавство України, результати експертного опитування «Якісні характеристики трудового потенціалу управлінських кадрів«, проведеного автором. У процесі роботи використано загальнонаукові методи наукового дослідження: дедуктивної логіки (для аналізу накопичених в економічній теорії визначень “трудового потенціалу”, його складових і формулювання поняття “трудовий потенціал управлінських кадрів”); методи системного аналізу та узагальнення (для уточнення категоріального апарату дослідження, визначення компонентів трудового потенціалу управлінських кадрів, обґрунтування організаційно-економічного механізму формування та розвитку трудового потенціалу управлінських кадрів); метод експертного опитування (для систематизації проблем, чинників та пріоритетних напрямків розвитку трудового потенціалу управлінських кадрів); метод багатокритеріального вибору альтернатив на основі перетинання нечітких множин – метод максимінної згортки (для розробки та впровадження алгоритму оцінювання трудового потенціалу управлінських кадрів).
Інформаційною базою дослідження є закони України, нормативно-правові документи Верховної Ради України, Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України, матеріали Міністерства праці та соціальної політики України, наукові праці з питань трудового потенціалу управлінських кадрів, професійного розвитку українських і зарубіжних учених.
Наукова новизна результатів дослідження. Наукова новизна отриманих результатів роботи полягає у поглибленні теоретичних основ формування та розвитку трудового потенціалу управлінських кадрів на макро-, мезо- та мікрорівнях і розробці науково-практичних рекомендацій щодо напрямків організаційно-економічного регулювання формування та розвитку трудового потенціалу управлінських кадрів.
вперше:
– розроблено організаційно-економічний механізм формування та розвитку трудового потенціалу управлінських кадрів, який представлено як систему, що поєднує, узгоджує та координує зусилля інституційних елементів, які мають ієрархічний рівень взаємодії (Рада з питань підвищення кваліфікації та перепідготовки керівників та фахівців; Міжвідомчий комітет з перспективного планування підготовки управлінських кадрів та фахівців для галузей економіки; Регіональні центри оцінювання та розвитку трудового потенціалу управлінських кадрів; Внутрішні центри оцінювання та розвитку трудового потенціалу). Використання даного механізму забезпечить цілеспрямований вплив на перетворення, оновлення та збагачення трудового потенціалу управлінських кадрів відповідно до стратегічних цілей організацій;
– запропоновано алгоритм оцінювання трудового потенціалу управлінських кадрів з використанням методів нечіткої математики, а саме методу багатокритері¬ального вибору альтернатив на основі перетинання нечітких множин (методу макси¬мінної згортки), який дає змогу враховувати стратегічні аспекти розвитку підприємств та особистісні характеристики суб’єктів управлінння. Використання зазначеного методу дає можливість підвищити ступінь економічної обгрунтованості прийняття рішень в області формування та розвитку трудового потенціалу управлінських кадрів;
удосконалено:
– зміст поняття ″трудовий потенціал управлінських кадрів″, яке розглядається не тільки як сукупність фізичних властивостей, теоретичних знань, практичного досвіду та індивідуальних особливостей управлінських працівників, але й враховує особистісні можливості мотивовано здійснювати цілеспрямований вплив на використання та розвиток потенціалу працівників у відповідності до стратегічної мети функціонування організацій у ринковому середовищі;
– визначення поняття ″професійна компетентність сучасного керівника″ шляхом виділення таких ознак, як динамічність, безперервність оновлення та збагачення інтегральної характеристики особистості з лідерськими позиціями, що характеризується за допомогою знаннь, досвіду, прагнення, готовності та здатності професійно виконувати управлінські функції, забезпечуючи вирішення фахових завдань;
отримало подальшого розвитку:
– модель професійної компетентності сучасного керівника, яка, на відміну від існуючих, дозволяє узгодити вимоги соціально-економічної системи до показників діяльності керівників та фахівців з управління (об’єктивний аспект), забезпечуючи їх виконання певною категорією фахівців та керівників (суб’єктивний аспект), і в такий спосіб дає можливість комплексно підходити до виконання службових обов’язків.
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що теоретичні та науково-методичні положення, розроблені у ході дослідження, є основою для забезпечення реалізації запропонованих напрямків формування та розвитку трудового потенціалу управлінських кадрів, зокрема на регіональному та виробничому рівнях.
Положення, висновки та пропозиції дослідження було впроваджено в роботі Одеської обласної ради (довідка №169-а-16ПК від 02.03.2007 р.) – рекомендації щодо підвищення дієвості формування та розвитку трудового потенціалу управлінських кадрів на регіональному рівні за рахунок створення Регіональних центрів оцінювання та розвитку трудового потенціалу управлінських кадрів при підготовці перспективного плану заходів збалансованого соціально-економічного розвитку територій і вдосконалення їх управлінського кадрового забезпечення, Южненською міською радою (довідка №02-39-359 від 11.10.2007 р.) – рекомендації щодо оцінювання трудового потенціалу управлінських кадрів при створенні проекту формування та використання кадрового резерву посадових осіб місцевого самоврядування, ВАТ "Одеський кабельний завод" (довідка № 38 від 29.03.2007), Державним підприємством "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту" (довідка № 23 від 19.02.2007), Компанією "ЮТО" (довідка №28 від 19.03.20007), ТОВ "Науково-виробнича фірма "Наука" (довідка № 1-2102 від 21.02.2007) – рекомендації щодо застосування комплексного оцінювання трудового потенціалу управлінських кадрів на базі методів нечіткої математики.
Результати досліджень також використовуються у навчальному процесі Одеського державного економічного університету при створенні навчально-методичного комплексу та у процесі викладання дисциплін "Менеджмент персоналу", "Управління трудовими ресурсами", "Управління розвитком персоналу" (довідка № 01-18/346 від 02.03.2007).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним дослідженням автора, в якому викладено науковий підхід дисертанта до вирішення проблем формування та розвитку трудового потенціалу управлінських кадрів.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати проведенного дослідження доповідались та отримали схвалення на науково-практичних конференціях: міжнародна науково-практична конференція «Управління людськими ресурсами: проблеми теорії і практики» (м. Київ, 2007 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Управління людськими ресурсами: держава, регіон, підприємство» (м. Донецьк, 2006 р.); міжнародна науково-практична конференція «Ефективність сучасного менеджменту та управління персоналом організації» (м. Харків, 2006 р.); на науково-практичній конференції молодих науковців «Проблеми підвищення ефективності господарювання в умовах трансформаційної економіки» (м. Одеса 2006 р.) та на підсумковій науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу Одеського державного економічного університету, академічних та вищих навчальних закладів України (м. Одеса, 2004 р., 2005 р., 2006 р.).
Публікації. За темою дисертаційної роботи автором одноосібно опубліковано 15 наукових праць загальним обсягом 5,71 д. а., у т.ч. 7 у наукових фахових виданнях України загальним обсягом 2, 98 д.а.
Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Про Концепцію державної промислової політики: Указ Президента України від 12 лютого 2003р. №102/203// Офіційний вісник України. – 2003.- №7.- Ст.278.
2. Про Концепцію державної регіональної політики: Указ Президента України від 25 травня 2001р. №341// Офіційний вісник України. – 2001.- №22.- Ст.983.
3. Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України від 17 квітня 2002р. №347// Офіційний вісник України. – 2002.- №16.- Ст.860.
4. Про основні напрямки розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010р.: Схвалено Указом Президента України від 3 серпня 1999р. №958/99// Офіційний вісник України. – 1999.- №31.- Ст.1608.
5. Абрамова И., Клюев А. Методика сравнительной эффективности управления // Бизнес - информ. –1996. - № 13. - С. 54 - 55.
6. Аведян Л.Й. Управління людськими ресурсами на підприємстві: Автореф. дис.к. економ.наук.: 08.06.02.- Харківський державний економічний університет, Харків, 2000.-20 с.
7. Аверкин А.Н., Батыршин И.З., Блишун А.Ф. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта /Под ред. Д.А. Поспелова. М.: Наука, 1986. – 312 с.
8. Адамчук В.В., Кокин Ю.П., Яковлев Р.А. Экономика труда. М.: Финстатинформ, 1999. - 431с.
9. Адаптивные системы. Выпуск 1 / Под. ред. Л.А. Растригина.- Рига: Из-во "Знание", 1972.-156с.
10. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. – М.: Финансы и статистика, 2005. - 368с.
11. Аникин Б.А. Высший менеджмент для руководителя: Учеб. пособие.- 2-е изд. перераб. и доп.- М.: ИНФРА- М, 2001.- 144с.
12. Андропов В.В. Корпоративный менеджмент в современных экономических отношениях./ И.о. Рос.акад.предпринимат.- М.: Эк-ка, 2003.- 479с.
13. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989.- 519с
14. Арджирис К. Организационное научение. М.: ИНФРА-М, 2004.-563с.
15. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. СПб.: Питер, 2004.
16. Атасов А. Л. Управленческая деятельность: Практика и резервы организации. - М.: Экономика, 1988. - 251 с.
17. Бажан І.І. Сутність категорії "трудовий потенціал та її економічна природа"// Формування ринкових відносин в Україні. - 2003.- №1(20).- с.69-73.
18. Баканов Г., Прошкин Б. Место оценки персонала в системе кадрового менеджмента. // Человек и труд. 1997. №6 - с. 31-34.
19. Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории. М.: ГУВШЭ.- 2003г.
20. Бернштейн Л.С., Боженюк А.В. Нечеткие модели принятия решений. Монография. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2001. – 210 с.
21. Бизнес и менеджер. / Сост. И.С. Даховский и др. - М.: Азимут-центр, 1992 .
22 .Бизнес-образование: специфика, программы, технологии, организация./ под общ. ред.. С.Р. Филоновича .- М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004. - 345с.
23. Бизюкова И.В. Кадры управления: подбор и оценка. Учеб. пособие. М.: Эк – ка, 1998, 148с.
24. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посібник. - К.: Знання - Прес, 2000.- 313с.
25. Большаков А.С., Михайлов В.И. Современный менеджмент: теория и практика.- СПб.: Питер, 2000.- 416с.- (Теория и практика менеджмента).
26. Борисов А.Н. Анализ решений и теория нечетких множеств. В кн.: Методы и модели анализа решений. – Рига: РПИ, 1981. – с. 5-10.
27. Борисов А.Н., Алексеев А.В., Крумберг О. А. Модели принятия решений на основе лингвистической переменной. – Рига: Зинатне, 1982. – 256 с.
28. Борисов А.Н., Алексеев А.В., Меркурьева Г.В. Обработка нечеткой информации в системах принятия решений. – М.: Радио и связь, 1989. –
304 с.
29. Борисов А.Н., Крумберг О.А., Федоров И.П. Принятие решений на основе нечетких моделей. Примеры использования. – Рига: Зинатне, 1990. – 184 с.
30. Бортникова Т. В., Булатова Г.А. Ануфриева И. Ю. Кадровая политика и кадровая служба в условиях рынка. // Человек, рынок, образование на рубеже XXI века: Материалы межд. научн.-практ. конференции. - Томск: Изд-во ТГГУ, 1999. с. 128-131.
31. Бурега В.В. Социально- адекватный менеджмент. Монография./ И.о. Нац. Академии наук Украины, Ин-т социологии.- К.: Ин-т социологии НАН Украины.- 2000.- 379с.
32. Бурега В.В. Управленческая деятельность: теория и практика профессионального исследования./ Национальная академия наук Украины. - Донецк: ИЭПНАН Украины., 2000 - 96с.
33. Бусыгин А.В. Эффективный менеджмент: Учебник. - М.: Изд-во "Финпресс", 2000.- 1056с.
34. В.Г. Никифоренко. Проблеми та перспективи розвитку освіти дорослих в системі безперервної освіти України. Вісник соціально-економічних досліджень. – Зб. наук. праць ОДЕУ №14, 2003.
35. В.Г. Никифоренко, В.О. Кравченко. Забезпечення системного підходу до розвитку людських ресурсів в Україні. Стратегія підвищення якості кадрового потенціалу підприємства. Формування ринкової економіки/ Зб. наук. праць. Спец. Вип.. до 100- річчя Київського національного економічного університету та 40- річчя кафедри Управління персоналом. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. Т1. К: КНЕУ, 2005, с.324- 331.
36. В.Г. Никифоренко, В.О. Кравченко. Розвиток персоналу як інструмент управління корпорацією. Сборник научных трудов ОНАС №2, 2002 г.
37. Веснин В. Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе. - М.: Юристъ, 1998. - 496 с.
38. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р., Пуляев В.Т. Краткая экономическая энциклопедия.- СПб.: ТОО ТК" Петрополис", 1998.-509с.
39. Виханский О. С. Стратегическое управление. - М.: Изд-во МГУ, 1995. - 252с.
40. Виханский О. С., Наумов Л. И. Менеджмент. Человек, стратегия, организация, процесс: Учебник для экономических специальностей вузов. - М.: Изд-во МГУ, 1996. - 416 с.
41. Гаєвська О.Б. Управління як соціальний феномен: Монографія./ Київський національний економічний університет. - К.: КНЕУ, 2000.- 168с.
42. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник для вузов.-М.: НОРМА, 2001.-448с.
43. Гетало П.І. Соціальна - відповідальність менеджера, як центральної фігури управління персоналом. Ефективність сучасного менеджменту та управління персоналом організації. Збірник наукових праць. - Харків: ХІБМ, 2006.- 250-251.
44. Гріньова В.М. Адміністративне управління трудовим потенціалом. - Харків: Вид - во ХНЕУ, 2004.- 428 с.
45. Гроув Э.С. Высокоэффективный менеджмент. - М., 1996.
46. Грузнов И.И. Организационно- экономический механизм управления: Учеб.пособие/ Одесский государственный политехнический университет.- Одесса: АстроПринт, 2000.- 292с.
47. Гутман Г. В., Мироедов А. А., Федин С. В. Управление региональной экономикой. – М.: Финансы и статистика, 2001.
48. Дадашев А. З. Управление трудовыми ресурсами столичного города. - М.: Наука, 1990. - 176 с.
49. Демин В. А. Профессиональная компетентность специалиста: понятие и виды// Мониторинг образовательного процесса. - № 4, 2000.- с.35.
50. Десслер Г. Управление персоналом / Пер. с англ. - М.: Изд-во Бином, 1997. - 432 с.
51. Друкер П .Управление, нацеленное на результаты: Пер. с англ. - М.: Технолог. школа бизнеса,1992
52. Дударь А.П. О логике познания объекта «менеджмент» как экономической категории, характеризующей систему управления. // Экономические науки. Научные труды Крымского гос. агроуниверситета. - Симферополь, 2001. - Вып. 67, - С. 67-72.
53. Дударь А.П. Стратегический менеджмент торговли в бизнес-системе. // Вестник Дон ДУЕТ. Серия: Экономические науки. - 2000. - № 7. - С. 97-103.
54. Дударь А.П. Эволюция управленческой мысли. / Менеджмент: уч. пос. под ред. д.э.н. Крамаренко В.И. - Симферополь: Таврида, 2000. - С. 19-30.
55. Дятлов В. А., Кибанов А. Я., Пихало В. Т. Управление персоналом: Учеб. пособие. - М.: "Изд-во ПРИОР", 1998. - 512 с.
56. Егоршин А. Л. Управление персоналом. 2-е изд. - Н. Новгород: НИМБ, 1999. - 624 с.
573. Ермакова А.В. Человек и организация труда. - М.: Экономика, 1988.- 136с.
58. Журавлев П. В., Куланов М. Л., Сухарев С. А. Мировой опыт в управлении персоналом. - Екатеринбург: Деловая книга, 1998. - 232 с.
59. З.А. Решетова Психологические основы проф. обучения. – М.: Изд. МГУ, 1985. - 177с.
60. Загвязинский В.И. Теория обучения. М.: Академия, 2001.- 192с.
61. Загорська Т.В. Менеджер і сьогодення// Збірник наукових праць Львівської комерційної академії. "Перехідні економічні системи". - 2003, №6 с.264-266.
62. Кабаков В.С., Богачев В.Ф., Осипов А.П. Кадры хозяйственных руководителей: подбор, расстановка, обучение. - Л.: Изд-во Ленингр.ун-та, 1982.- 12с.
63. Калина А.В. Организация и оплата в условиях рынка (аспект эффективности): Учеб .- метод. пособие. - К.: МАУП, 1997.- 300с.
64. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. СПб: Питер, 2001. с.28-29.
65. Капустин П. Управленческое консультирование для руководителей. СПб., 2000.- 178 с.
66. Касаев А. Г. Трудовой потенциал и занятость в условиях интенсификации. - М.: Наука, 1990. -160 с.
67. Качан Є.П., Шушпанов І. Г. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник. - К.: Видав. дім "Юридична книга", 2003.- 258с.
68. Качество трудового потенциала (социально - экономический аспект) / Под ред. М.И. Долишнего. - К.: Наук. Думка, 1986.- 228с.
69. Ким М.М. Трудовой потенциал: формирование, использование, управление. - Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2003.- 250с.
70. Кливец П.Г. Проблемы подготовки персонала управления: вопросы теории и практики.- Днепропетровск.: Системные технологиии.- 2000.- 240с.
71. Красовский Ю.Д. Сценарии организационного консультирования. М.. 2000.-347с.
72. Кроль Л., Пуртова Е. Инструменты развития бизнеса: тренинг и консалтинг. М., 2002.- 243с.
73. Кибанов А.Я., Мамед-заде Г.А., Родкина Т.А. Управление персоналом. Регламентация труда.- М.: Экзамен, 1999.
74. Кисельов В.О. Менеджмент виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах ринку (аспекти формування керівника - підприємця). Дис. к.е.н. К., 2001.
75. Кокорев В. Л. Мотивационные модели в управлении. - Барнаул: Типография ЭФ АГУ, 1997 г,. 250 с.
76. Кольчугина. М. "Новой экономике" - новое образование.// Мировая экономика и международные отношения, 2003, №12, с.42-53.
77. Кнорринг В. И. Теория, практика и искусство управления. – М.: НОРМА, 2001.
78. Кравчук В.В. Кадровий потенціал менеджменту в АПК: проблеми формування, використання і управління (на матеріалах Хмельницької області). Дис. к.е.н. - К, 2002р.- 20с.
79. Кузьмин И.А. Психология и эффективный менеджмент. М. 1994. 307с.
80. Левченко О.М. Управління якістю трудового потенціалу регіону: Монографія .- Кіровоград: КОД, 2002. - 136с.
81. Литвинцева Н.А. Психологические аспекты подбора и проверки персонала. М.: Бизнес – школа "Интел - синтез", 1996.- 317с.
82. Личностно - ориентированные технологии профессионального развития специалиста. Научно - методическое пособие. - Екатеринбург, 1999.- 245с.
83. Л.П. Керб. Регіональне управління трудовим потенціалом. Формування ринкової економіки/ Зб. наук. праць. Спец. Вип.. до 100- річчя Київського національного економічного університету та 40- річчя кафедри Управління персоналом. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. Т1. К: КНЕУ, 2005, с.230-234.
84. Любимова Н.Г. Менеджмент – путь к успеху. - М.: Агропромиздат, 1992 - 146С.
85. Майталь Шломо. Экономика для менеджеров: десять важных инстументов для руководителей./ Пер.с англ.. Ю.И. Лисициной.- М.: Дело, 1996.- 446с.
86. Макхем К. Управленческий консалтинг. М., 1999.
87. Маркова А. К. Психология профессионализма. – М., 1996. – 309 с.
88. Мартиросян А. Какие таланты нужны руководителю. // Человек и труд. 1999. №3, с. 84-86.
89. Международная научно-практическая конференция "Конкурентоспособность школ бизнеса" // Российский журнал менеджмента, № 3, 2004 с. 169-175.
90. Мельничук А.П. Деловое администрирование. Ред. Котов В.С.; Отв за вып. Афанасенко А.К.- М.: Ассоциация авторов и издателей « Тандем»; М.: ЭКМОС, 1998.-328с
91. Менар К. Экономика организаций. М.: ИНФРА-М, 1996.- 160с.
92. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 1998.- 800с.
93. Милгром П., Робертс Д. Экономика, организация и менеджмент. СПб, Экономическая школа, 2001. Т2.- 422с.
940. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации. М.: Питер, 2001.- 512с.
95. Мишин С.П. Оптимальные иерархии управления в социально – экономических системах. М.: ПМСОФТ, 2004.- 207с.
96. Молл Е.Г. Управление карьерой менеджера. – Спб.: Питер, 2003.- 352с. ("Теория и практика менеджмента").
97. Мухамбетов Т. И. Стратегия управления трудом. - Алма-Ата: Казахстан, 1992, 307 с.
98. Новиков Д.А. Институциональное управление организационными системами .М. : ИПУ РАН, 2003.- 68с.
99. Новиков А.М. Методология образования. М.: Эгвес, 2002.- 380с.
100. Новиков Д.А.. Теория управления организационными системами. М.: МПСИ, 2005.- 584с.
101. О.А. Мельникова. Особливості праці управлінського персоналу та їх вплив на мотивацію праці. Формування ринкової економіки/ Зб. наук. праць. Спец. Вип.. до 100- річчя Київського національного економічного університету та 40- річчя кафедри Управління персоналом. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. Т3. К: КНЕУ, 2005, с.385-393.
102. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М .: Рус. яз., 1983.- 816с.
103. Орлов В.А. Дистанционное образование – эффективный способ получения предпринимателями знаний и информации // Рос. предпринимательство. – 2003. - № 8. – С. 88 – 93.
104. Основы педагогики и психологии высшей школы. Под. ред. А.В. Петровского. – М.: Изд. МГУ, 1986, 165с.
105.Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник.- К: Кондор, 2003.- 224с.
106. П. де Брюйн. Подготовка кадров для управления предприятиями. – М.: Прогресс, 1968.
107. Питер Вейлл. Искусство менеджмента .- М.: Сирин, 2002.- 204с.
108. Пітюлич М.І., Бібен М.І., Мікловода В.В. Трудовий потенціал регіону: стратегія розвитку і функціонування. – Ужгород: Карпати, 1996.- 138с.
109. Пилено Р.К. Управление человеческими ресурсами и эффективность компании// Человек и труд. – 1993.- №2.
110. Попов Г., Русинов Ф. Генезис менеджмента и управления // Высшее образова¬ние в России. 1995. № 2.
111. Поспелов Д.А. Логико-лингвистические модели в системах управления. – М.: Энергоиздат, 1981. – 232 с.
112. Романовский А.Г. Общая характеристика личности руководителя: Методическое пособие./ И.о. Нац. Технологического ун- т. Харьков: ХТУ "ХПИ", 2000.- 34с.
113. Самойленко С.М. Формування трудового потенціалу суб'єктів господарювання. Дис. к.е.н., Харків, 2005.
114. Семенов В.Б. Оцінка функціонування та забезпечення розвитку управлінської діяльності на підприємстві: Автореф. дис. к.економ. .наук: 08.06.01.- Харківський національний економічний університет, Харків, 2005.
115. Сергеева Г. А., Чижова Л. С. Эффективное использование трудового потенциала. - М.: Знания, 1987. 64 с.
116. Сергеев С.А. Управление инновациями в системе подготовки менеджеров: Автореф. дис. канд. экон. наук. – М., 2004. – 23 с.
117. Сергиенко С.К. Современные отечественные технологи оценки и развития управленческого персонала. Монография.- М.: Книжный мир.- 2004.- 206с.
118.Слезингер Г. Э. Труд в условиях рыночной экономики. - М.: ИНФРА-М, 1996.
119. Словарь современных экономических и правовых терминов/ Под. ред. В.Н. Шимова и В.С. Каменкова.- Мн.: Амалфея, 2002.-816с.
120.Современный словарь иностранных слов. - М.: Рус. яз., 1992.- 740с.
121.Содержание и методы подготовки кадров управления/ Отв.ред. В.Ю. Озира, И.Б. Скоробогатов.- М.: экономика, 1977.- 232с.
122.Соколова Л., Тишина Т. Современному производству одинаково нужны и профессиональные менеджеры и квалифицированные рабочие. // Человек и труд, 1999 г. №10, с. 80-82.
123. Спивак В.А. Корпоративная культура: теория и практика. СПб., 2001.
124. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом. СПб.: Питер, 2000.- 412с.
125.Сорока А.В. Модели профессиональной компетентности современных руководителей.//Научно- практический журнал Экономика Крыма, Симферополь. № 16, 2006, с.16-19с.
126.Сорока А.В. Принципы и условия профессионального развития руководящих кадров. // Науковий вісник Потавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Економіка і регіон.- 2005.- №2 (5).с.151-154.
127.Сорока А.В. Совершенствование системи профессиональной подготовки управленческих кадров как важнейший источник обновления кадрового потенциала. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2005.- №12 (94).с.185-192.
128. Сорока А.В. Украинская модель бізнес - образования для управленческих кадров". Ефективність сучасного менеджменту та управління персоналом організації. Збірник наукових праць. - Харків: ХІБМ, 2006.с.276-280.
129. Сорока А.В. Управление профессиональным развитием современных руководителей. Социально - экономические аспекты промышленной политики. Управление человеческими ресурсами: государство, регион, предприятие: Сб. науч. тр. В 3 т.- Т.3/ НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти; Редкол.: Амоша А.И.( отв. ред.) и др. - Донецк, 2006.- 345-351 с.
130.Сорока О.В. Особливості формування кадрового потенціалу сучасних управлінських кадрів і шляхи його вдосконалення". //Науковий збірник ОДЕУ "Вісник соціально - економічних досліджень". Випуск 20, 2005р с.323-329.
131.Сорока О.В. Планування професійного розвитку управлінських кадрів в сфері малого бізнесу // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. - Науки: економіка, політологія, історія. – 2005.- №7 (19).
132.Сорока О.В. Про підходи до визначення соціально-економічної ролі керівника// Науковий збірник ОДЕУ "Вісник соціально - економічних досліджень". Випуск 18, 2004р.с.347-351
133.Сорока О.В. Структура кадрового потенціалу управління в умовах ринкових відносин// Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Економіка і регіон. - 2005.- №4 (7).с.123-125.
134.Сорока О.В. "Управлінське консультування як елемент системи професійного розвитку сучасних керівників ролі керівника"// Науковий збірник ОДЕУ „ Вісник соціально - економічних досліджень". Випуск 23, 2006р.с.322-327.
135.Сорока О.В. Система формування трудового потенціалу управлінських кадрів на мікрорівні. // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. - Науки: економіка, політологія, історія. – 2007.- № (19).
136. Сорока О.В. Організаційний механізм формування та розвитку трудового потенціалу управлінських кадрів на мезорівні // Формування ринкової економіки: Зб.наук. праць. Спец. вип.Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики.- Т1. Ч. ІІ.- К.: КНЕУ, 2007.- с 800- 807.
137. Сорока О.В. Адаптація трудового потенціалу управлінських кадрів до сучасних вимог менеджменту персоналу // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Економіка і регіон. - 2007.- №1 (12).с.135-138.
138.Сорока И.В. Мотивация труда, предпринимательства и менеджмента в условиях социального рыночного хазяйства: логика и эффективнеость триады: Монографія.-Д.: ДГКИ, 1996.- 283.
139 .Старобинский Э.Е. Как управлять персоналом. М.: Бизнес – школа "Интел - синтез", 1998.- 368с.
140.Струмилин С.Г. Избранные произведения в 5-и томах.-Т3: Проблемы экономики труда. - М.: Наука, 1964.- 327с.
141. Тарасов В.К. Персонал- технологи: отбор и подготовка менеджеров.- Л.: Машиностроение. - 1989.- 367с.
142. Т.Г. Куцак. Значення корпоративної культури в сучасній ринковій економіці.Социально - экономические аспекты промышленной политики. Управление человеческими ресурсами: государство, регион, предприятие: Сб. науч. тр. В 3 т.- Т.3/ НАН Украины. Ин-т экономики пром-ти; Редкол.: Амоша А.И. (отв. ред.) и др. - Донецк, 2006.- 318-324.
143. Типы управленческой карьеры в России // ЭКО. 1998, №4, с. 132-134.
144.Травин В. В., Дятлов В. А. Основы кадрового менеджмента. - М.: Дело, 1995, 300 с.
145.Травин В. В., Дятлов В. А. Основы кадрового менеджмента. - М.: Дело, 1997.- 336 с.
146.Трудовой потенциал: формирование и использование в условиях перестройки: Сб. науч. трудов / Под ред. Г.С. Вечканова. - Л.: ЛИЗИ, 1990 г., 128 с.
147.Труд руководителя. Учеб. пособие. / Под. ред. В.Г. Афанасьева и др. М., 1997, с.84
148.Тукачев Ю.А. Образовательные и профессиональные стандарты: поиск теоретико- методологических оснований.// Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология.№1, 2005. с.9-12.
149. Управленческое консультирование. /Под ред. М.Кубра. В 2т. - М.: Интерэксперт, 1992. - Т.1. 319 с.
150.Управление персоналом организации : Учебник/ Под ред.. А.Я. Кибанова. - 2-е изд., доп. и перераб.- М.: ИНФРА-М, 2002.- 638с.- (Серия "Высшее образование").
151.Управление персоналом в условиях социальной рыночной экономики / Под. научной ред. Р.Марра, Г. Шмидта, М., 1997- с 480
152.Управление персоналом: Энциклопедический словарь / Под ред. А. Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 1998, 453 с.
153.Управление персоналом организации/ Под ред.. А.Я. Кибанова. М.: ИНФРА- М, 2005.- 638с.
154.Уткин Э.А. Консалтинг. М., 1998.
155. Фатхудинов Р.А. Инновационный менеджмент. СПб.: Питер, 2004.- 400с.
156.Федонін О.С., Репіна І.М., Олексик О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004.- 316с.
157.Федотов В.В. Рациональная организация умственного труда. - М.: Политиздат, 1996. - С. 57.
158.Фейнхаузен М., Берт Й., Крис А. Менеджмент человеческих ресурсов. // Московский журнал. - 2001, -№ 8/9 - С. 1-7.
159. Харизанова М., Мирчев М., Миронова Н. Менеджмент: ценности, коммуникации, изменение. УНСС.- София, 2004.
160. Шаульська Л.В. умови розвитку трудового потенціалу// Економіст. - 2005.- №7.- с 58-62.
161.Шаульська Л.В. стратегія розвитку трудового потенціалу України: Монографія/ НАН України. Ін-т економіки пром - сті. - Донецьк, 2005.- 502с.
162.Шаховой В.А. Кадровый потенциал системы управления. М., 1985.
163. Щекин Г.В. Теория и практики управления персоналом. - К.: МАУП, 1998.
164. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента. Учебник. - 3-е изд., переработанное и дополненное. - К.: МАУП, 1999.
165. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. М.: Бизнес – школа "Интел - синтез", 1997.- 336с.
166.Щепкин А.В. Механизмы внутри фирменного управления. М.: ИПУ РАН, 2001.- 80с.
167.Шуванов В.И. Организационное поведение руководителя в условиях рынка: новая парадигма управления и ролевая модель // Управление персоналом, 1997, № 3, с.16-23.
168. Э.А. Профессия - менеджер. - М.: Экономика, 1992.- 176с.
169.Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений: Пер. с
англ.. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2005. – 590 с.
170. Энциклопедический словарь. М.: Издательство "Большая российская энциклопедия", 2002.- 1456с.
171.Эренберг Р. Дж., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная политика. М.: Изд - во МГУ, 1996.- 800с.
172. Я. Кузьминов, С. Филонович. Бизнес-образование в России: состояние и перспективы.// Менеджмент в России и за рубежом, № 5, 2003.
173. Яременко С.В. Реформы менеджмента: опыт лучних предприятий Украины и России./ Гл. ред. В.И. Галин.- Харьков: Фолио, 1999.- 159с.
174. Newell J.H. Knowledge Engineering. – MG – HiiPublishing Company, New-York, 1995. – 513 p.
175. Norton B., Tivey J. Mentoring. Northants, 1995.
176.Schein E.N. Organization Culture and Leadership. San Francisco, 1992.
177.Thompson A., Mabey C., Storey J.et.al. Changing Patterns of Management Development. Blackwell, 2001.

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.