У нас уже 27460 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ФОРМУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ЗЕРНА
Количество страниц 201
ВУЗ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2008
Содержание ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ЗЕРНА
1.1. Сутність і особливості функціонування ринку зерна
1.2. Особливості формування пропозиції зерна сільськогосподарськими підприємствами
1.3. Вплив держави на формування пропозиції зерна сільськогосподарськими підприємствами
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПРОПОЗИЦІЇ ЗЕРНА
2.1. Вплив інфраструктури ринку на формування пропозиції зерна
2.2. Ціновий фактор впливу на формування пропозиції зерна сільськогосподарськими підприємствами
2.3. Співвідношення попиту і пропозиції на ринку зерна сільськогосподарських підприємств
Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ЗЕРНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
3.1. Обґрунтування оптимальної пропозиції зерна сільськогосподарськими підприємствами
3.2. Удосконалення впливу держави на формування пропозиції зерна сільськогосподарськими підприємствами
3.3. Створення професійних та міжпрофесійних об’єднань виробників зерна
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Актуальність теми. Підвищення ефективності агропромислового ком-плексу значною мірою зумовлені станом зерновиробництва, зокрема завдяки його стратегічного положення та безпосереднього впливу на суміжні галузі, в тому числі тваринницькі. Нестабільність розвитку, коливання валових зборів та ефективності виробництва у зерновій галузі зумовлюють необхідність об-ґрунтування комплексу заходів організаційно-економічного характеру для по-долання зазначених негативних тенденцій. Розв’язання цієї задачі повинно здійснювати не лише на державному рівні, але й на рівні підприємстві, зва-жаючи на зростаючу відповідальність забезпечення населення якісними хар-човими продуктами.
Стратегічне значення зернового господарства України в розвитку націо-нальної економіки держави, його провідна роль у забезпеченні продовольчої безпеки країни вимагають здійснення системи організаційно-економічних за-ходів, спрямованих на створення реальних умов розвитку ринку зерна та ви-ходу на світовий продовольчий ринок. Виробництво зерна сільськогосподар-ськими підприємствами знаходиться під постійним наглядом з боку уряду та інших державних органів. Стабільність виробництва зерна є одним з основних чинників стабільності аграрного ринку. Оскільки попит на зерно є відносно стійким, то забезпечення прогнозованості на ринку зерна залежить від форму-вання його пропозиції. Якби обсяги виробництва зерна в Україні були абсо-лютно стабільними, то значну частку проблем, пов’язаних зі стабілізацією ри-нку зерна, було б знято.
Проблеми формування стабільної пропозиції зерна, підвищення ефектив-ності його виробництва та створення відповідних умов для сільськогосподар-ських підприємств привертають увагу багатьох дослідників. Здійснювані в країні заходи після повної ліквідації старої системи господарювання не дають очікуваного результату, тому дослідження тенденцій формування сільського-сподарськими підприємствами пропозиції зерна, співвідношення з попитом на зерно, визначення зовнішніх та внутрішніх факторів, що впливають на обсяг виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами є актуальними. Цим пояснюється вибір теми дисертації, структура наукових досліджень та план їх виконання.
Зв'язок з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри менеджменту організацій Дніпропетровського державного аг-рарного університету за темою: ,,Організація, розвиток і державне регулюван-ня аграрного підприємництва в умовах ринкових перетворень” (номер держа-вної реєстрації 0102U005022) (в її межах автором розрахований оптимальний обсяг пропозиції зерна сільськогосподарськими підприємствами).
Мета і завдання дослідження.
Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад формування сільськогосподарськими підприємствами пропозиції на ринку зерна і розробка науково-практичних рекомендацій щодо оптимального обсягу виробництва зерна та підвищення ефективності функціонування ринку зерна.
Відповідно до мети у дослідженні були поставлені і вирішувались такі завдання:
- визначити сутність формування пропозиції на ринку зерна та його особли-вості;
- дослідити вплив держави на формування пропозиції зерна сільськогоспо-дарськими підприємствами;
- виявити фактори, що впливають на формування пропозиції зерна сільського-сподарськими підприємствами;
- визначити періоди циклічних коливань урожайності зернових культур;
- обґрунтувати попит на зерно в межах області за умов раціонального харчу-вання;
- розробити оптимальний обсяг пропозиції зерна сільськогосподарськими підприємствами для задоволення як внутрішніх потреб, так і можливостей щодо продажу за межі області;
- обґрунтувати доцільність і можливість створення міжпрофесійних об’єднань в Україні.
Об’єктом дослідження є процес формування пропозиції сільськогоспо-дарськими підприємствами на ринку зерна.
Предметом дослідження є сутність теоретичних, методичних і практич-них аспектів щодо формування сільськогосподарськими підприємствами пропозиції зерна.
Методи дослідження. Теоретична та методична основа досліджень базу-ються на діалектичному методі пізнання явищ в їх взаємозв'язку та розвитку, врахуванні об’єктивних економічних законів, притаманних ринковим відно-синам між суб’єктами господарювання в умовах приватної власності.
В роботі використовувались такі методи досліджень: монографічний (об-ґрунтування теоретичних основ формування пропозиції зерна сільськогоспо-дарськими підприємствами), абстрактно-логічний і системного аналізу (теоре-тичні і методологічні узагальнення, визначення сутності пропозиції зерна сільськогосподарськими підприємствами), статистико-економічного аналізу (аналіз сучасного стану виробництва зерна), методи експертних оцінок (уза-гальнення досвіду експертів операторів ринку зерна), метод аналізу і синтезу (деталізація загальної пропозиції зерна через його поділ на окремі частини), кореляційно-регресійний аналіз (прогнозування урожайності та виявлення взаємозв’язку між рівнем сукупного доходу домогосподарств і витратами на харчування, між ціною та обсягом виробництва зерна), економіко-математичного моделювання (розробка оптимальної структури посівних площ зернових культур, визначення періодів циклічних коливань урожайностей зе-рнових культур).
Інформаційна база. У дослідженні використано монографії, нормативно-правові документи, офіційні матеріали Державного комітету статистики, дані річної звітності сільськогосподарських підприємств, матеріали конференцій, наукові публікації вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем формування і функціонування ринку зерна. Використані особисті аналітичні спостереження, оцінки, висновки, накопичені в процесі практичної роботи автора.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:
вперше:
- запропоновано досліджувати циклічні коливання урожайності зернових ку-льтур за допомогою гармонічної складової та періоду коливань;
доповнено:
- поняття «інфраструктура ринку зерна» через визначення комплексу видів ді-яльності, які створюють умови для ефективного функціонування ринку зерна;
- визначення впливу цінового фактору на пропозицію зерна сільсько-господарськими підприємствами шляхом визначення взаємозв’язку між ціна-ми на зерно попереднього року та пропозицією наступного року.
набули подальшого розвитку:
- оптимізаційна модель формування пропозиції зерна сільськогосподарськими підприємствами, яка враховує попит на зерно в межах Дніпропетровської об-ласті за умов раціонального харчування населення;
- система формування пропозиції зерна врахуванням внутрішніх факторів впливу, які сільськогосподарськими підприємствами можуть змінюватися, та зовнішніх факторів, які виробники зерна повинні лише враховувати в своїй діяльності;
- інфраструктура ринку зерна створенням професійних та міжпрофесійних об’єднань з метою захисту інтересів підприємств АПК на державному рівні.
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що роз-роблено оптимізаційну модель формування пропозиції зерна сільськогоспо-дарськими підприємствами, яка враховує попит на зерно в межах області за умов забезпечення раціонального харчування населення. Основні положення, висновки й пропозиції роботи використані в практичній діяльності сільсько-господарських підприємств Дніпропетровської області. Пропозиції щодо ви-значення обсягу внутрішнього попиту на зерно та можливостей вивозу за межі області, прогнозування урожайності зернових культур на циклічній основі рекомендовані до впровадження Головним управлінням сільського господар-ства і продовольства Дніпропетровської обласної державної адміністрації (до-відка №15-2708 від 26.05.07). Теоретичні та методичні результати дисертацій-ного дослідження вже використовуються у навчальному процесі Дніпропет-ровського державного аграрного університету при викладанні курсів: ,,Міжнародна економіка”, ,,Прогнозування та макроекономічне планування” та ,,Державне регулювання економіки” (довідка №16-11-613 від 21.05.07). Ін-ститутом зернового господарства Української академії аграрних наук врахо-вані періоди циклічних коливань урожайностей озимої пшениці та кукурудзи на зерно при розробці довгострокових прогнозів (довідка № 547 від 15.05.07).
Особистий внесок здобувача в досліджувану проблему. Автором по-глиблені теоретико-методичні засади ефективного функціонування ринку зер-на та формування пропозиції зерна сільськогосподарськими підприємствами в умовах структурної перебудови економіки. Всі наукові результати щодо на-прямів, принципів, методів, а також результатів оптимізації на основі моде-лювання отримані автором самостійно і сприятимуть ефективному форму-ванню пропозиції зерна сільськогосподарськими підприємствами. У статтях, які написані в співавторстві особистий внесок здобувача: [1] економічний аналіз сучасного стану ринку зерна в Україні; [2] визначення особливостей професійних і між професійних об’єднань та обґрунтування доцільності ство-рення їх в Україні.
Викладені в дисертації положення та результати досліджень опубліковані в 11 статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць та матеріалах науково-практичних конференцій, з них 5 статей у фахових виданнях, з яких за особистим авторством - 3; загальний обсяг публікацій становить 3,25 дру-кованих аркушів.
Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації і результати проведених досліджень доповідались і одержали схвалення на 6 наукових конференціях, у тому числі на науково-практичної конференції ,,Проблеми формування підприємництва та використання виробничих ресур-сів в аграрному секторі України”, м. Дніпропетровськ, (2002 р.); ,,Соціально-економічні проблеми сучасного суспільства та шляхи їх подолання”, м. Запо-ріжжя, (2003 р.); ,,Проблеми формування підприємництва та використання виробничих ресурсів в аграрному секторі економіки України”, м. Дніпропет-ровськ, (2004 р.); ,,Сучасні проблеми розвитку економіки АПК: соціально-економічні аспекти”, м. Дніпропетровськ, (2005 р.); ,,Ринкові механізми управління економікою”, м. Дніпропетровськ, (2006 р.); на Міжнародної нау-ково-практичної конференції молодих вчених ,,Теоретичні й практичні дося-гнення молодих вчених аграріїв”, м. Дніпропетровськ, (2006 р.).
Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладено в 11 статтях у наукових журналах у наукових журналах, збірниках наукових праць та матеріалах науково-практичних конференцій, з них 5 статей у наукових фа-хових виданнях; загальний обсяг публікацій становить 3,25 друкованих ар-кушів.
Обсяг і структура дисертації. Робота складається із вступу, трьох розді-лів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
Повний обсяг – 160 сторінок комп’ютерного тексту, з яких: 16 рисунків, 24 таблиці, 21 додаток на 31 сторінці. Список використаних джерел нарахо-вує 174 найменувань і розміщується на 14 сторінках.

Список литературы ВИСНОВКИ

У дисертації на основі проведених досліджень здійснено теоретичне об-ґрунтування пропозиції сільськогосподарських підприємств на зерна розроб-лені практичні рекомендацій щодо оптимального його обсягу. Матеріали про-ведених згідно теми дисертації досліджень дозволили отримати результати, на підставі яких сформульовані наступні висновки.
1. Пропозиція зерна розглядається як кількість зерна, що готові виробити сільськогосподарські підприємства за кожного рівня цін. Формування пропо-зиції зерна на рівні підприємств має свої особливості і відмінності, які визна-чаються специфікою сільськогосподарського виробництва і особливостями його продукції (виробництво зерна багатьма сільськогосподарськими підпри-ємствами, які функціонують незалежно один від одного; нестабільність і се-зонний характер отримання продукції; значний вплив природнокліматичних умов на результати виробництва; залежність якості зерна від строків та умов зберігання, транспортування та реалізації; неможливість забезпечення стовід-соткової товарності зерна у зв’язку з внутрішньогосподарськими потребами).
2. Пропозиція зерна кожного маркетингового року складається з запасів минулого року, виробництва поточного року та можливого імпорту. Пропози-ція повинна покривати внутрішні потреби, очікувані втрати та мінімальні за-паси, що мають бути в наявності наприкінці року. Формування кожної скла-дової пропозиції зерна обумовлюється впливом відповідних факторів.
3. Фактори, які впливають на формування пропозиції зерна сільськогос-подарськими підприємствами, вважаємо доцільним об’єднати в дві групи: зо-внішні та внутрішні. На зовнішні фактори, або екзогенні, окремо взяте під-приємство не в змозі вплинути, їх необхідно лише враховувати при організа-ції виробництва.
4. На сучасному етапі функціонування ринку зерна обумовлено впливом з одного боку вільних сил попиту і пропозиції, а з іншого регуляторних важелів держави. Держава для впливу на пропозицію зерна сільськогосподарськими підприємствами має певні економічні інструменти, якими є: цінова політика, державні закупки, інтервенція, заставні закупки, оподаткування, бюджетна пі-дтримка, кредитне забезпечення, страхування, митно-тарифне регулювання та гарантії щодо зарубіжних інвестиції. Кожен з визначених інструментів потре-бує вдосконалення.
5. Ціновий фактор являється одним з основних, який впливає на форму-вання пропозиції зерна сільськогосподарськими підприємствами. Виявлено за допомогою кореляційного аналізу залежність між цінами реалізації зерна ми-нулого року та виробництвом зерна в поточному року в Україні (коефіцієнт кореляції 0,84). Таким чином, особливість впливу ціни на пропозицію зерна полягає в тому, що сільськогосподарські підприємства можуть відреагувати на зміну ціни тільки в наступному році. Тому зміна пропозиції зерна в результаті впливу цінового фактору запізнюється з інтервалом в один рік.
6. Особливості формування пропозиції підприємствами на регіональному ринку зерна обумовлені кращими природнокліматичними умовами ніж в середньому по Україні. При тому, що посіви зернових культур займають в Дніпропетровській області 7,4 % від загальних посівних площ під цими куль-турами в Україні, на валовий збір в даному регіоні припадає 7,7 % від загаль-ного по країні. Внутрішній попит на зерно повністю покривається пропозиці-єю сільськогосподарських підприємств області. Виробництво зерна на душу населення в області перевищує середній рівень по Україні на 33 кг і рівень продовольчої безпеки на 170 кг, тому немає необхідності в завезенні зерна з інших областей і транспортні витрати переробних підприємств незначні. Об-сяги пропозиції зерна Дніпропетровської області мають потенційні можливос-ті щодо вивезення за межі регіону.
7. Формування пропозиції зерна сільськогосподарськими підприємствами залежить від урожайності зернових культур. В результаті вивчення динаміки урожайності зернових культур Дніпропетровської області за 40 років виявле-ні певні циклічні коливання та запропонована формула до визначення періодів циклічних коливань. Період довгострокових циклічних коливань для озимої пшениці складає 30 років, а середньострокових коливань 11,2 роки, для куку-рудзи відповідно 24,1 рік та 10,5 років.
8. Пропозиція зерна сільськогосподарськими підприємствами повинна задовольняти попит на зерно, який суттєво збільшиться за умов підвищення платоспроможності та дотримання населенням раціональних норм харчування і складе 1,5-2,2 млн. тонн. При достатньому сукупному доході домогоспо-дарств витрати на продовольче зерно зменшаться до раціональних норм, а ви-трати на продукцію тваринництва відповідно збільшаться. Тому при форму-ванні пропозиції зерна необхідно передбачити збільшення попиту на фуражне зерно.
9. З метою зменшення рівня розораності земель Дніпропетровської обла-сті для забезпечення внутрішніх потреб населення за умов раціонального хар-чування вважаємо достатнім зайняти під зернові культури 692 тис. га. Якщо ж передбачити також вивезення пшениці, ячменю та кукурудзи за межі області, під зерновими доцільно зайняти 968,6 тис. га. За таких умов в структурі посів-них площ майже на 10 % необхідно збільшити посіви озимої пшениці.
10. Методику визначення державою мінімальних цін, яка передбачає окремий підхід до збиткових та прибуткових виробництв, вважаємо в умовах ринкової економіки невиправданою. Умови ринку повинні бути єдиними для всіх підприємств і враховувати середньостатистичні витрати виробників зер-на.
11. Вважаємо за доцільне в України оголошувати заставні ціни заздале-гідь до кінця серпня, тобто до початку посівної компаніях під урожай майбут-нього року, щоб товаровиробники мали можливість скорегувати свою діяль-ність відповідно до кон’юнктури ринку. Для цього необхідно мати прогноз кон'юнктури на ринку зерна як мінімум на 6-12 місяців.
12. Державні інтервенцій доцільно здійснювати не зерном, а виключно борошном, яке можна виробляти на підприємствах системи державного резер-ву та ДАК ,,Хліб України”. Підвищення цін на зерно на внутрішньому ринку не варто обмежувати, тому що це сприяє отриманню додаткових коштів сіль-ськогосподарськими підприємствами, яки могли б бути використані на онов-лення матеріально-технічної бази.
13. В Україні не існує структури, яка б захищала інтереси всіх суб’єктів ринку. Створення професійних та міжпрофесійних об’єднань в Україні дозво-лить усунути непорозуміння між товаровиробниками, переробниками зерна та посередниками і держаними органами; установити оптимальну ціну на зер-но на всіх етапах реалізації і переробки та розподіл прибутку між суб’єктами ринку. Користь кожного учасника міжпрофесійних об’єднань полягає в отри-манні повної інформації про ринок зерна, відстоюванні своїх інтересів на державному рівні, отриманні дотацій, реалізації спільних програм по впрова-дженню наукових досягнень.

1. Агропромисловий комплекс України: стан та перспективи розвитку (1990-2000) / За ред. П.Т.Саблука, М.Я.Дем’яненка, М.Ф.Кропивки. – К.: ІАЕ, 1999. – 335 с.
2. Александров В.Т. Гладій М.В., Лавров Є.М., Рішняк І.М. Енциклопедичний довідник. Зерновий та хлібопродуктовий товарооборот в Україні. – К.: Артек, – 2000. – 544 с.
3. Амбросов В., Маренич Т. Організаційні фактори підвищення результативності реформ // Економіка України. – 2000. – № 3. – С. 73-78.
4. Андрійчук В.Г., Зубець М.В., Юрчишин В.В. Сучасна аграрна політика: проблемні аспекти. – К.: Аграрна наука, 2005. –140 с.
5. Бабич В.О. Світові земельні, продовольчі і кормові ресурси. – К.: Аграрна наука, 1996. – 560 с.
6. Баклажаненко Г. Холдинговые отношения в АПК: теория и практика управления //АПК: экономика, управление. – 2001. – № 11. – С. 29-34.
7. Бейкер Д., Седик Д. Правительственная поддержка сельского хозяйства в западных странах // Хранение и переработка зерна. – 1999. – № 7. – С. 5-6.
8. Білик Ю.Д. Ринок зерна в Україні: стан і проблеми // Економіка АПК. – 1998. – № 4. – С. 51-57.
9. Блок Р., Гончаренко В. та ін. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. Практичний посібник. – К.: Урожай, 2001. – 286 с.
10. Богуцький Ю.О. Напрямки реалізації зерна в Україні // Агроінком. – 1997. – № 10. – С. 89-92.
11. Бойко В.І. До проблеми формування ринку зерна // Економіка АПК. – 2004. – № 3. – С. 35-38.
12. Бойко В.І. Проблеми хлібного поля : аналітичний огляд // Економіка АПК. – 2002. – № 12. – С. 25-28.
13. Бойко В.І. Ринок зерна України // Економіка АПК. – 1999. – № 1. – С. 103-105.
14. Бойко В.І., Ніколаєва З.П. Потенціал галузі і цінова ситуація на ринку зерна в Україні // Економіка АПК. – 2001. – № 12. – С. 57-61.
15. Борщевський П.П. Шляхи структурних перетворень в агропромисловому комплексі // Економіка АПК. – 1995. – № 1. – С. 68-73.
16. Борщевський П.П., Князєв С.І. Основні напрями розвитку борошномельно-круп'яної і комбікормової промисловості України // Економіка АПК. – 2001. – № 5. – С. 36-47.
17. Варга В. Роль государства в рыночном хозяйстве //Мировая экономика и международные отношения. – 1992. – № 10. – С. 70-79.
18. Власов В.І. Глобальна продовольча проблема. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАНУ, Інститут аграрної економіки УААН, 2001. – 506 с.
19. Воронянская Е.В. Влияние качества зерна на экономическую эффективность его производства // Держава и регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2003. – № 2. – С. 134-138.
20. Воронянська О.В. Ринок зерна: стан та перспективи розвитку/ Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2004. – № 2 – С. 106-112.
21. Гаврилишин Б.Д., Ющенко В.А., Гальчинський А.С. та ін. Економічна енциклопедія (у трьох томах). Том І. – К.: Академія, 2000. – 864 с.
22. Гайдук Т.Г. До характеристики зернового ринку України // Вісник аграрної науки. – 2001. – № 12. – С. 73-75.
23. Гайдук Т.Г. Ціновий аспект сучасного зернового ринку // Науковий вісник Національного аграрного університету. Вип. 44. / Відп. ред. Мельничук Д.О. – К.: Національний аграрний університет, 2001. –– С. 19-21.
24. Гайдук Т.Г. Чи потрібне регулювання ринку зерна в Україні? // Економіка АПК. – 2002. – № 10. – С. 123-127.
25. Гайдуцький А.П. Підвищення інвестиційної привабливості інфраструктури аграрного сектору // Економіка АПК. – 2004. – №10. – 103 с.
26. Гайдуцкий П.И. Анализ и контроль экономических взаимоотношений предприятий АПК. – М.: Агропромиздат, 1989. – 160 с.
27. Галушко В.П., Ковтун О.А. Ціноутворення і маркетинг в АПК розвинутих країн // Економіка АПК. – 1995. – № 9. – С. 89-93.
28. Гаркуша О.М. Ринку АПК – належне регулювання // Економіка АПК. – № 4, 2001. – С. 49-50.
29. Герасимова З.К., Счастливцева А.В. Стандарты и цены (проблемы и взаимосвязь). – М.: Экономика, 1980. – 110 с.
30. Гладиш Р.О. Економічний механізм регулювання пропозиції пшениці на ринку України // Економіка АПК. – 2005. – № 7. – С. 137-139.
31. Глухов В.В., Лисочкина Т.П., Некрасова Т.П. Экономические основы экологии: учебник. – СПб.: Специальная литература, 1997. – 304 с.
32. Гнатюк С.А. Продовольча безпека та можливості її досягнення в Україні // Економіка АПК. – 2002. – № 5. – С. 106-111.
33. Гогуля О.П. Становлення маркетингу у ринковій трансформації сільського господарства // Економіка АПК. – 2002. – № 5. – С. 110-114.
34. Гош О. Об’єктивні засади ціноутворення в постсоціалістичній Україні // Економіка України. – 2001. – № 1. – С. 52-57.
35. Гош О. Ринок, як засіб відродження перехідної економіки України // Економіка України. – 2005 . – № 9. – С. 75-82.
36. Гривківська О.В. Про стабілізацію сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК. – 1999. – № 7. – С. 53-55.
37. Губський Б.В. Аграрний ринок. – К.: Нора-ПРІНТ, 1998. – 184 с.
38. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. / С.М. Чистов, А.Є. Никіфоров, Т.Ф. Куценко та ін. – Вид. 2-ге. – К.: КНЕУ, 2004. – 440 с.
39. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2000. – 209 с.
40. Дісмукас Роберт, Вандевьєр Монте. Скільки коштує страхування врожаю та доходів в США. Служба економічних досліджень МСГ США. // Пропозиція. – 2002. – № 1. – С. 107.
41. Дмитрук Б.П. Організація біржової діяльності в агропромисловому комплексі. – К.: Либідь, 2001. – 344 с.
42. Долішній М.І., Козоріз М.А. Національна економіка в умовах глобалізації // Вісник Національної академії наук України. – 2002. – № 3.
43. Захарчук О. В. Регіональні аспекти регулювання економічних відносин у зернопродуктовому підкомплексі АПК // Економіка АПК. – 2002. – № 5. – С. 105-111.
44. Звіт про витрачання бюджетних коштів у розрізі кодів економічної класи-
фікації видатків по Міністерства аграрної політики України за 2006 рік [Електроний ресурс]. – Спосіб доступу : URL: http://www.minagro.kiev.ua/ page/?2743. – Назва з екрана.
45. Зерновому рынку необходимо стабильное законодательное поле [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.apk-inform.com /showart.php?id=18954. – Заглавие с экрана.
46. Караман М.М., Кушпрак В.А. Производство зерна в Крыму: современное состояние и перспективы развития. / Науч. труды Крымского аграрного ун-та: Экономические науки. – Вып.70. – Симферополь. – 2002. – С. 15 – 18.
47. Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Маркетинг прогнозування кон'юнктури ринку. – К.: Знання, 2001. – 215 с.
48. Каупман Р. Державне регулювання сільськогосподарського господарства в розвинених країнах // Пропозиція. – 2002. – № 5. – С. 8-9.
49. Кириленко І.Г. З думкою про майбутній урожай // Пропозиція. – 2002. – № 1. – С. 6-9.
50. Кириленко І.Г. Проблеми фінансового забезпечення сільсько-господарського виробництва // Економіка АПК. – 2005. – № 1. – С. 47.
51. Клименко В.Г., Артюшин О.В. Аналітичний звіт. Пропозиції щодо вдосконалення регулювання ринку зерна. [Електроний ресурс]. – Спосіб доступу : URL: http://uga-port.org.ua/cgibin/valmenu_portal.sh?0p08020667.html. – Назва з екрана.
52. Клюкач В.А., Алтухов А.И., Пролыгина Н.А. и др. Государственное регулирование зернового рынка страны // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2000. – № 11. – С. 10-13.
53. Клюкач В. Система маркетинговых исследований в АПК // Международный сельскохозяйственный журнал. – 1998. – № 6. – C. 21-26.
54. Кобута І.В. Цінові аспекти формування ринку пшениці в Україні // Економіка АПК. – 1995. – № 2. – С. 56-60.
55. Ковальчук Н.В., Запара Л.А. Адаптація досвіду організації і діяльності професійних і між професійних об’єднань Франції до умов України // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск т.1, 2003. – C. 540-544.
56. Ковальчук Н.В., Запара Л.А. Функціонування ринку зерна в умовах формування ринкових відносин // Вісник Дніпропетровського Агроуніверситету. – 2002. – № 2. – С. 139-141.
57. Ковальчук Н.В. Обґрунтування обсягу і структури попиту на зерно на регіональному ринку зерна. // Вісник Дніпропетровського агроуніверситету. – 2007. – № 1. – С. 178-181.
58. Ковальчук Н.В. Особливості кон'юнктури зернового ринку України // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 183, том 1. – 2003. – С. 218-222.
59. Ковальчук Н.В. Маркетингове дослідження ринку зерна // Вісник Дніпропетровського агроуніверситету. – 2003. – № 2. – С.161-163.
60. Козаченко Л. Сільське господарство врятує експорт // Пропозиція. – 2001. – № 10. – С. 6-9.
61. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1999. – 736 с.
62. Крылатых Э.Н., Алтухов А.И. и др. Межгосударственная программа развития зернового рынка государств – участников СНГ (проект). – М.: Форма Полиграф, 2000. – 38 с.
63. Кудрявцев А., Солопов В., Житков С. Хлебопродуктовые холдинги необходимы //АПК: экономика, управление. – 2002. – № 9. – С. 29-32.
64. Лазаренко П.І. Эколого-биологические основы сельскохозяйственного районирования территорий. – Дніпропетровськ.: Пороги, 1995. – 476 с.
65. Лайко П.А., Бабієнко М.Ф. та ін. Продовольча безпека в Україні та світі // Економіка АПК. – 2004. – № 9. – С. 8-14.
66. Леснікова І.Ю., Марченко Є.М. Основи роботи і вирішення задач сільськогосподарського виробництва в середовищі електронних таблиць EXCEL. – Дніпропетровськ: Пороги, 2002. – 147 с.
67. Лисенко В., Бойко В. Економіка дочірніх підприємств. Реальність і перспектива мовою цифр і фактів // Зерно і хліб. – 2001. – № 3. – С. 12-13.
68. Лобас М.Г. Розвиток зернового господарства України. – К.: НВАТ ,,Агроінком ”, 1997. – 448 с.
69. Логинов В.Г. Государственное регулирование зернового рынка России. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – М.: Колос, 2001. – № 10. – С. 13-16.
70. Логинов Д.А. Маркетинговый подход к управлению предпринимательским риском //Аграрная наука. – 2002. – № 9. – С. 8-10.
71. Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А., Ратновский А.А. Универсальный бизнес-словарь. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 632 с.
72. Лортикян Э.Л. История экономических реформ. Мировой опыт второй половины ХІХ-ХХ вв. – Харьков: Консул, 1999. – 287 с.
73. Лукінов І.І. Ринкові реформи в подоланні кризи // Економіка України. – 1996. – № 1. – С. 4-19.
74. Лукінов І.І. Продовольча безпека та її гострота у світовому вимірі // Економіка АПК. – № 4. – 2001. – С. 34-35.
75. Макаренко А.П., Мельник Л.Ю. Регуляторна роль механізмів ринку і держави // Інвестиції: практика та досвід. – 2007. – № 13. – С. 22–27.
76. Макаренко П.М. Моделі аграрної економіки. – К. : Наукова думка, 2005. – 486 с.
77. Макаренко П.М., Сиченко О.О. Ринок зерна і регіональне зерновиробництво: Монографія. – Дніпропетровськ: Герда, 2007. – 188 с.
78. Макин Г.И Организация маркетинга в АПК как экономического института управления // Хранение и переработка зерна. – 2000. – № 4. – С. 9–12.
79. Малолєткова О. Вирощувати хліб в Україні збитково [Електроний ресурс]. – Спосіб доступу : URL: http://test.minagro.gov.ua/ministry/news.php?nom=225
80. Маркетинг. Принципы и технология маркетинга в свободной рыночной системе: Учебник для вузов/ Под ред. Н. Д. Эриашвили. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 255 с.
81. Маркетинг. Учебник / Под ред. А. Н. Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 560 с.
82. Маркс К. и Энгельс Ф. Капитал. Соч. –2-е изд. – Т.23. – С. 382-515.
83. Масюк Н.Т. Введение в сельскохозяйственную экологию: Учебное пособие // Днепропетровск: Днепропетр. гос. агр. ун-т., 1989. – 186 с.
84. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1992. – 701 с.
85. Мелюхина О.Г. Фермерский зерновой рынок США: его организация и особенностии ценообразования. Серия 1. – М.: ВНИИТЄ Магропром, 1992. – С. 6-10.
86. Мельник Л.Е., Корецкий Н.Х., Плаксиенко В.Я. Особенности предпринимательства в сельском хозяйстве: Учебное пособие / Днепропетровский аграрный университет. – Днепропетровск, 1995. – 88 с.
87. Мельник Л.Ю., Макаренко П.М., Кириленко І.Г. Економічна теорія на межі тисячоліть. Навчальний посібник . – К.: ІАЕ УААН, 2003 . – 748 с.
88. Меморандум про партнерство між Міністерством аграрної політики та громадськими професійними організаціями, які діють на ринку зерна від 26.09.2006.[Електроний ресурс]. – Спосіб доступу : URL: http://uapravo.net / data/base05/ukr05166.htm. – Назва з єкрана.
89. Михайлов Ю. Державне субсидування сільськогосподарських ризиків у країнах Європи // Пропозиція. – 2002. – № 6. – С. 26-27.
90. Могильний О.М. Регулювання аграрної сфери. –Ужгород: ІБА, 2005.–400 с.
91. Назаренко В., Шмелев Г. Государственная политика в аграрной сфере. // Вопросы экономики. – 1996. – № 9. – С. 40-53.
92. Ніколаєва З.П., Кобута І.В. Якість і ціна української пшениці. // Економіка АПК. – 1999. – № 8. – С. 43-49.
93. Носенко В.А. Сучасний стан виробництва зерна та розвиток інфраструктури регіонального ринку // Економіка АПК. – 2004. – № 4. –
С. 125-128.
94. Обелець О.С. Ринок зерна та його регулювання в Україні // Економіка АПК. – 2004. – № 7. – С. 111-115.
95. Олійник О.В. Методологічні та методичні проблеми дослідження циклічності у зерновому виробництві // Економіка АПК. – 2002. – № 11. –
С. 24-30.
96. Омельяненко Г.Г. Концептуальні положення відновлення та розвитку зернового виробництва в Україні // Економіка АПК. – 2000. – № 12. – С. 3-7.
97. Орехівський В.Г. Ефективність розвитку маркетингу в зерновій галузі АПК України //Економіка АПК. – 2001. – № 8. – С. 112-115.
98. Орехівський В.Г. Сутність та особливості сільськогосподарського маркетингу // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 1999. – № 15. – С. 184-187.
99. Основні показники фінансово-господарської діяльності сільсько-господарських підприємств Дніпропетровської області за 2006 рік: статистичний бюлетень. – Дніпропетровськ: Головне управління Державного комітету статистики у Дніпропетровській області. – 48 с.
100. Павловський М.А. Макроекономіка перехідного періоду. Український контекст. – К.: Техніка, 1999. – 334 с.
101. Падій І.П., Хабарика Г.М. та ін. – Фінансування та ефективність державної підтримки розвитку селекції та насінництва зернових культур в Україні // Економіка АПК. – 2005. – № 7. – С. 116-120.
102. Панкратов А. Общая структура потребления зерна вУкраине // Хранение и переработка зерна. – 2003. – № 6. – С. 7-11.
103. Пасхавер Б.Й. Ціноутворення в продовольчому комплексі. // Економіка АПК. – 1995. – № 10. – С. 60-64.

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.