У нас уже 27461 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ РЕСУРСІВ І ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Количество страниц 245
ВУЗ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2008
Содержание ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………................4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ І ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА........…….................................................13
1.1. Розподіл ресурсів і продукції як форма здійснення діяльності
підприємства…………………..... ……………….……………...................13
1.2. Організаційно-економічні аспекти управління розподілом ресурсів і
продукції промислового підприємства..………………………...............29 1.3. Планування розподілу в управлінні виробничо-збутовою діяльностю
підприємства ...…………………………………………………...................49
Висновки до розділу 1...……………………………………………….........65
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ Й ФАКТОРІВ УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ РЕСУРСІВ І ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА.……….... ..69
2.1. Аналіз формування витрат на виробництво й реалізацію продукції
підприємства...……………………………………………………...............69 2.2. Організаційно-економічні аспекти управління розподілом продукції
підприємства на зовнішньому і внутрішньому ринках.......................86 2.3. Економічна оцінка планування та організації розподілу
ресурсів і продукції....………………………..............................................112
Висновки до розділу 2 ...……………………………………..……………131
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ РЕСУРСІВ І ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА........................................136
3.1. Методичні рекомендації щодо планування в управлінні розподілом
ресурсів і продукції підприємства.....................................................137 3.1.1. Розподіл ресурсів і продукції в системі стратегічного
планування....................................................................................................137 3.1.2. Поточне планування як засіб реалізації стратегічного плану
підприємства.................................................................................................144
3.1.3. Методичні основи оцінки ефективності розподілу продукції в
аспекті розподілу ресурсів..........................................................................152
3.2. Організаційно-економічний механізм взаємодії підприємства з іншими підприємствами у виробничо-збутовій діяльності...................166
3.2.1. Удосконалення організації розподілу ресурсів і продукції на основі
взаємодії підприємстваз іншими підприємствами..................................166
3.2.2. Реалізація організаційно-економічного механізму взаємодії підприємства
з іншими підпримствами у виробничо-збутовій діяльності.....................174
Висновки до розділу 3 ...…….…...……………………………………….194
ВИСНОВКИ.………………………...……………………………………….......199
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................………………….................202
ДОДАТОК А......……..................………………………………………..............223
ДОДАТОК Б......…….…………………………………………………................226
ДОДАТОК В......………...………………………………………………..............231
ДОДАТОК Д......……...……………………………………………………..........232
ДОДАТОК Ж..........................................................................................................235
ДОДАТОК З...........................................................................................................242
ВСТУП

Стратегічним напрямком розвитку економіки є стабілізація виробництва, що ґрунтується на стійкому випуску конкурентоздатної промислової продукції. В умовах ринкової економіки реалізація продукції промислових підприємств характеризується новими методами і формами, що повинні відповідати змінам сучасної господарської ситуації. Здійснення в перебігу економічних реформ структурних перетворень у промисловості викликає до життя відповідні заходи для удосконалення процесів виробництва й збуту продукції.
Досвід трансформації економіки в Україні, свідчить про неможливість швидких революційних змін в економічних системах. Діяльність підприємств в умовах організаційного розвитку ускладнюється, що вимагає удосконалення системи управління, у тому числі планування й організації виробничо-збутової діяльності. Розробка нових форм і методів планування й організації розподілу ресурсів і продукції промислових підприємств, визначення структури яких є складовою процесу розподілу, має велике значення для перебудови нинішньої економічної системи за критеріями ринку. Структурну перебудову економіки України значною мірою можна здійснити за рахунок удосконалення процесів розподілу ресурсів і продукції на промислових підприємствах, причому реалізувати це завдання необхідно з позицій удосконалення організації виробничо-збутових процесів і управління підприємствами.
Підґрунтя для розробки теми дисертаційного дослідження склали концептуальні положення теорії управління діяльностю промислових підприємств, сучасні теоретичні уявлення щодо процесів розподілу в економіці, форм і методів розподілу ресурсів та продукції, які тепер знаходять застосування на промислових підприємствах України.
Актуальність теми. Сучасні умови господарювання промислових підприємств визначають необхідність удосконалення виробництва та збуту продукції у напрямку адаптації їх до потреб ринку. Особливістю підприємств машинобудівного комплексу є багатостадійність виробничого процесу. Різноманітність ресурсів та технологій, що використовуються, велика номенклатура продукції призводять до ускладнення процесів виробництва і збуту продукції. З огляду на те, що більшість вітчизняних підприємств функціонують в умовах усталених форм виробничої діяльності, організаційних структур, функцій та методів управління, досить актуальними постають відповідні зміни теоретичних та методичних основ управління як підприємством в цілому, так і окремими процесами. Зазначені фактори зумовили дослідження процесу управління розподілом ресурсів між об’єктами та суб’єктами діяльності промислового підприємства і розподілом його продукції.
Вагомий внесок у висвітлення теоретичних та прикладних аспектів розподілу зробили західні вчені, як Л. Гурвиць, Р. Майєрсон, К. Маркс, Е. Мескін, російські вчені: І.В. Єгоров, Г.Н. Худокормов, українські вчені: А.І. Захарченко, О.Ю. Оболенський. Організаційні аспекти розподілу ресурсів розглянуто в роботах Дж.К. Шенка, В. Говиндараджана, О.І. Амоші, В.А. Подсолонко, С.Ф. Покропивного; розподілу продукції – в роботах зарубіжних учених У. Райс-Джонстона, Ю.М. Грачова, Е.М. Прокушева, Ю.М. Бендіної та українських – О.А. Кириченко, О.І. Кредисова, М.М. Салуна. Планування розподілу ресурсів і продукції висвітлено у працях західних учених Р. Акоффа, В. Кіл Віскозі; російських і вітчизняних учених М.М. Алексєєвої, М.І. Бухалкова, М.Г. Грещака, Є.А. Зінь, Г.М. Тарасюка. Існуючі на теперішній час методи управління розподілом ресурсів і продукції між об’єктами та суб’єктами діяльності промислових підприємств спрямовані, як правило, на удосконалення розподілу продукції на етапі її збуту. У роботах Г. Дж Болта, Ф. Котлера, Т.Б. Решетилової, Н.І. Чухрай розглянуто питання маркетингових аспектів розподілу продукції. Російські вчені Д.А. Гаврилов, Ю.А. Савінов та українські вчені А.М. Гаджинський, Є.В. Крикавський зосереджують свою увагу на проблемах логістики у діяльності підприємств.
Разом з тим слід зазначити, що розробки закордонних економістів орієнтовані на умови розвинутих ринкових відносин. Відповідно вітчизняним умовам виробництва та збуту продукції, вимагають рішення теоретичні й методичні питання, що відносяться до проблеми узгодження ринкових перетворень в діяльності підприємств. Залишається невирішеним завдання комплексного дослідження процесів управління розподілом ресурсів та продукції підприємства в їхньому взаємозв’язку. Потребують розвитку методичні підходи до планування й організації розподілу ресурсів і продукції за критерієм розподілу ресурсів відповідно напрямкам використання, етапам та функціям діяльності підприємства. Все це й обумовило вибір теми роботи, її мету та завдання.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно напрямкам науково-дослідних робіт кафедри економіки та управління підприємством Дніпропетровського національного університету за темами “Фінансово-економічні проблеми розвитку підприємництва в Україні” (номер державної реєстрації 0103U000550, 2004-2005рр.), у рамках якої автором обґрунтовано та розроблено методичні рекомендації зі стратегічного й поточного планування на основі розподілу ресурсів і продукції підприємств, “Фінансово-економічний механізм зростання регіональної економіки” (номер державної реєстрації 0106U000790, 2006р.), при виконанні якої автором зформовано організаційно-економічний механізм взаємодії підприємства з іншими підприємствами у виробничо-збутовій діяльності.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є узагальнення і розвиток науково - методичних основ, розробка інструментарію та практичних рекомендацій щодо удосконалення управління розподілом ресурсів і продукції промислового підприємства.
Відповідно до мети в дисертаційному дослідженні поставлено і вирішено такі завдання:
- узагальнено теоретичні підходи до використання поняття “розподіл” на макро- і мікроекономічному рівні в працях вітчизняних і закордонних вчених;
- визначено особливості розподілу ресурсів промислових підприємств в процесі виробництва і збуту продукції в умовах розвитку ринкових відносин та обґрунтувано необхідність удосконалення управління цими процесами;
- досліджено методологічні положення щодо формування собівартості продукції з урахуванням теоретичних основ управління розподілом ресурсів і продукції промислового підприємства;
- розроблено методичні рекомендації щодо удосконалення стратегічного й поточного планування діяльності підприємства на основі розподілу його ресурсів і продукції;
- обґрунтовано й зформовано організаційний механізм взаємодії підприємства з іншими підприємствами у процесі виробничої та збутової діяльності;
- вироблено методичні підходи до оцінки ефективності розподілу продукції на основі розподілу ресурсів промислового підприємства.
Об'єктом дослідження є процес управління розподілом ресурсів і продукції промислового підприємства.
Предмет дослідження – теоретико-методологічні засади і практичні аспекти управління розподілом ресурсів і продукції промислового підприємства.
Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є положення економічної теорії, наукові праці вітчизняних і закордонних фахівців у сфері управління виробництвом та збутом продукції.
Для вирішення поставлених завдань у дисертаційній роботі використані такі загальнонаукові і спеціальні методи дослідження: теоретичне узагальнення – для вивчення сутності економічних категорій і стану питань управління, планування й організації; наукового обґрунтування – для дослідження й розвитку теоретичних положень щодо управління витратами в економічній теорії і на практиці; методи економічного аналізу – порівняння, групування, класифікації, динамічні, графічні – використовувалися для економічної оцінки стану розподілу ресурсів і продукції в практичній діяльності промислових підприємств і розробки рекомендацій з удосконалення управління розподілом; економіко-математичні – для побудови моделей планування обсягів реалізації продукції на основі розподілу ресурсів промислових підприємств.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у теоретичному обґрунтуванні методичних положень та підходів з удосконалення процесу управління розподілом ресурсів та продукції промислового підприємства.
До більш істотних результатів, що характеризують наукову новизну дисертаційної роботи, слід віднести такі положення і розробки:
уперше:
виявлено диспропорцію між динамікою розвитку(трансформацією) процесів виробництва та процесів збуту в ринкових умовах; узгодження процесів дозволяє здійснювати реалізацію концептуальних основ взаємодії підприємства з іншими підприємствами, які забезпечують організаційну адаптацію процесів розподілу ресурсів та продукції: урахування особливостей розподілу в ринкових умовах та організаційно-економічних факторів вдосконалення управління розподілом ресурсів і продукції підприємства на етапі технічної підготовки виробництва, організації збуту продукції, використання виробничих ресурсів;
обґрунтувано та визначено двоєдиний зміст поняття „розподіл ресурсів та продукції” як форми виробничо-збутової діяльності та системи заходів щодо створення та утримання конкурентних переваг підприємства на різних ринках, що виступає підґрунтям теоретичних підходів до формування та використання організаційного механізму взаємодії підприємства з іншими підприємствами у виробничо-збутовій діяльності, який враховує принципи здійснення та критерії вибору видів, форм кооперування підприємства: спільної діяльності та делегування функцій;
удосконалено:
обґрунтування застосування варіантів взаємодії підприємства з іншими підприємствами, що на відміну від існуючих пропонується здійснювати за критерієм пріоритету мотивів на всіх етапах виробничо-збутової діяльності; реалізація обраного варіанту дозволяє підприємству одержувати додаткові переваги від співробітництва: економію ресурсів, зниження витрат, підвищення якості, тощо;
методичні основи оцінки економічної ефективності виробничо-збутової діяльності, а саме визначення ефективності розподілу продукції з урахуванням розподілу ресурсів підприємства, що дає можливість виявляти вплив результатів розподілу продукції на показники рентабельності і прибутку підприємства;
одержали подальший розвиток:
обґрунтування використання терміна “розподіл” у системі економічної термінології, яке здійснено на основі узагальнення літературних джерел і запропонованої системи об’єктів та сфер використання поняття “розподіл” у макроекономіці ( ресурси країни, ВВП, бюджетні кошти, ринки збуту і т.і.) і мікроекономіці (основні виробничи фонди, оборотні та трудові ресурси, маркетинг, логістика, виробничий процес і т.і.) в різних умовах господарювання;
методологічні принципи формування собівартості продукції за рахунок розвитку теоретичних основ управління розподілом ресурсів і продукції промислового підприємства: узагальнення змісту та врахування природи виробничих ресурсів, конкретизації взаємозвязку факторів, деталізації методів розрахунку, реалізація яких забезпечить підвищення результативністі діяльності підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища, надання процесу планування витрат дійсно керованого характеру;
класифікація додаткових витрат щодо збуту продукції на різних ринках, яка побудована на основі визначених додаткових витрат на всіх стадіях виготовлення продукції, збуту з урахуванням специфіки певного ринку: додаткові витрати на вивчення певного ринку, технічну підготовку виробництва продукції для певного ринку, на реалізацію продукції на певному ринку, на транспортні перевезення, що дозволяє проводити детальні розрахунки у системі стратегічного та поточного планування; оптимізувати розподіл продукції на обраних ринках .
Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці рекомендацій з удосконалення планування й організації розподілу в процесах управління розподілом ресурсів і продукції, які грунтуються на комплексному підході до цих процесів з урахуванням їх особливостей в ринкових умовах і можуть застосовуватися на підприємствах машинобудівного комплексу та інших галузей промисловості. Розроблені методичні рекомендації щодо планування розподілу ресурсів і продукції та методика оцінки ефективності розподілу продукції в аспекті розподілу ресурсів підприємства спрямовані на підвищення конкурентоздатності продукції. Запропонований автором механізм взаємодії підприємства з іншими підприємствами у виробничо-збутовій діяльності дозволяє за рахунок спільного використання ресурсів, спільної організації збуту продукції знижувати витрати, а отже, збільшувати прибуток. Результати реалізації цього механізму посилюються мотивацією за рахунок системи преміювання фахівців різних підприємств і організацій, що входять до групи спільних розробок під час освоєння нової техніки і підвищення якості продукції. Теоретичні положення автора стосовно розподілу ресурсів і продукції, а також управління витратами можуть використовуватися в науково-методологічних дослідженнях фахівців.
Основні положення дисертаційного дослідження використані: Дніпродзержинським ВАТ “Дніпровагонмаш” - рекомендації з удосконалення стратегічного й поточного планування розподілу ресурсів і продукції підприємства, а також розроблений автором організаційний механізм взаємодії підприємства з іншими підприємствами у виробничо-збутовій діяльності (довідка № 02-11/12 від 25.10.2005р.); Дніпропетровським ВАТ “Дніпровський машинобудівний завод”- методики розрахунків витрат на виробництво та реалізацію продукції на певному ринку, розрахунків в системі преміювання для реалізації механізму спільної діяльності підприємств з технічної підготовки виробництва ( довідка № 81/29-47 від 29.10.2007р.); Дніпропетровським ДПВО “Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова – механізм взаємодії підприємства у виробничо-збутовій діяльності та науково-дослідного інституту для створення та використання розробок з модернізації тракторів; спільного використання транспортних засобів (довідка № 19-07/34 від 16.05.2007р.; Дніпропетровським ВАТ “Дніпрошина” - пропозиція щодо підвищення конкурентоздатності продукції за рахунок: поліпшення управління якістю; зниження витрат на виробництво і реалізацію, на основі удосконалення планування й організації розподілу ресурсів і продукції підприємства (довідка № 537/011 від 10.02.2006 р.) ; у науковій праці під час виконання досліджень за темою “Фінансово-економічні проблеми розвитку підприємництва в Україні” (номер державної реєстрації 0103U000550), у написаному автором пункті 4.1.4 (частина 2 звіту) “Визначення рівня конкурентоздатності продукції в аспекті структури її розподілу на зовнішньому і внутрішньому ринках”, відбиті основні теоретичні положення і практичні рекомендації з підвищення конкурентоздатності продукції з метою оптимізації її розподілу на зовнішньому і внутрішньому ринках (довідка № 88-904-12 від 09.03.2006 р.); автором у викладанні дисциплін “Економічна діагностика”, “Міжнародна економіка”, “Внутрішній економічний механізм підприємства” на економічному факультеті Дніпропетровського національного університету шляхом внесення доповнень з ряду тем, пов'язаних із плануванням і організацією розподілу ресурсів і продукції промислових підприємств (акт від 30.01.2006 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною науковою працею, усі результати якої отримані безпосередньо здобувачем і знайшли відображення в наукових публікаціях. Внесок автора в роботи, виконані у співавторстві, наведений у списку основних опублікованих робіт за темою дисертації.
Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження, висновки і пропозиції доповідалися: на всеукраїнській науково-практичній конференції „Проблеми формування та реалізації інвестиційної стратегії господарюючого суб'єкта” (м. Дніпропетровськ, 2002 р.), на міжнародній науково-практичній конференції „Теорія і практика управління підприємством” (м. Мінськ, 2003 р.); на міжнародній науково-практичній конференції „Світова економіка: сьогодення і майбутнє” (м. Харків, 2003 р.); на міжднародній науково-практичній конференції „Економіка України в євроінтеграційних процесах” (м. Львів, 2004 р.); на IV Міжвузівській конференції “Проблеми розвитку фінансової системи України і Криму” (м. Сімферополь, 2004 р.), на міжнародній науково-практичній конференції “Освіта і наука без меж” (мм. Бєлгород-Дніпропетровськ, 2004 р.), на I Всеукраїнській науково-практичній конференції „Сучасні проблеми фінансово-господарського контролю” (м. Кривій Ріг, 2005 р.), на всеукраїнській науково-практичній конференції “Розвиток економіки в трансформаційний період” (м. Запоріжжя, 2005 р.), на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Теорія і практика економіки і підприємництва” (м. Алушта, 2005 р.); на науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу ОДЕУ, академічних і вищих навчальних закладів України (м. Одеса, 2005 р.); на VI Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України” (м. Суми, 2005 р.); на Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України” (м. Дніпропетровськ, 2006 р.); на ІY Міжнародній науково-практичній конференції „Теорія і практика економіки і підприємництва” (м. Алушта, 2007 р.).
Публікації. Результати дисертаційного дослідження знайшли відображення в 23 наукових публікаціях, загальним обсягом 7,2 д.а. з яких 19 належать особисто авторові (6,2 д. а.). У тому числі 11 статей, у фахових виданнях – 8.

Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану. – К.: Знання, 2000. – 158 с.
2. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. – М.: Прогресс, 1985. – 323 с.
3. Албегова И.М., Емцова Р.Г., Холопова А.В. Государственная экономическая политика: опыт перехода к рынку. – М.: Дело и сервис, 1998. – 320 с.
4. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. – М.: Финансы и статистика, 2000.– 248 с.
5. Амоша А.И. Управление ресурсами угольных шахт, как процесс снижения энтропии экономической минисистемы // Воспроизводство шахтного фонда и инвестиционные процессы в угольной промышленности Украины. – К.: Наукова думка, 2004. - С. 276-298.
6. Амоша O.I., Кацура См., Дегтярьова В.М., Солод М.А. Проблеми використання програмно-цільового методу в бюджетному процесі //Економіка промисловості.– 2004.– №1.– С. 24
7. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. -– М.: Финансы и статистика, 2000.– с.200-221
8. Аникин Б. А., Воронцов В. И. «Основные аспекты формирования аутсорсинга» // Маркетинг. –2005.- №4 (83). – С. 107 – 116.
9. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб: Питер, 1999. – 414 с.
10. Архангельский Ю. Про необхідність державного планування ринкової економіки// Економіка України.– 2004.– №3.– С. 36
11. Атаманов Д.Ю. Распределение затрат при калькуляции себестоимости традиционным и операционно-ориентированным методом// Маркетинг в России. – 2003.– №3.– С. 44

12. Аутсорсинг: послушаем экспертов // Маркетинг и реклама. –2007.- №3 (127). – С. 16 – 27.
13. Багрова І.В., Гетьман О.О. Напрямки ефективного розвитку вітчизняних підприємств в ієрархічному ринковому середовищі на засадах стратегічного маркетингу // Економіка, менеджмент, маркетинг. Управління проектами, організація. Зб. наук. праць. Вип.3. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 71 - 80.
14. Базилевич В. Розвиток внутрішнього ринку в умовах глобалізації: тенденції та суперечності// Банківська справа.– 2004.– №2 . – С.59
15. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 416 с.
16. Бардина О. Аутсорсинг: искусство выбирать главное // Маркетинг и реклама. –2007.- №3 (127). – С. 46 – 49.
17. Баскин А.И., Варданян Г.И. Экономика снабжения предприятий сегодня и завтра.– М.: Экономика, 1990.– 207с.
18. Бахрамов Ю.М., Глухов В.В. Организация внешнеэкономической деятельности. - СПб: Лань, 2001. – 448 с.
19. Бендина Н.В. Организация и техника проведения внешнеэкономических операций.– М.: Приор, 2000. – 160 с.
20. Берри Л.Я. Кооперирование в промышленности//ЭЭ.Политическая экономия/ Под ред. А.М. Румянцева. – М.: Сов. энцикл., 1979, Т. 2. – С.259.
21. Бичківський Р.В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація. – Л.: Львів. політехніка, 2004. – 559 с.
22. Бланк И.А. Управление прибылью. – К.: Ника – Центр, 2002. – 751 с.
23. Блейклі Е.Дж. Планування місцевого економічного розвитку. – Л.: Літопис, 2002. – 414 с.
24. Богатко А.Н. Основы экономического анализа хозяйствующего субъекта. – М.:Финансы и статистика, 2000.- 260 с.
25. Богдан O.I. Стратегічне планування на підприємствах інформаційно-технічного обслуговування: Автореф.дис...канд.екон.наук: 08.06.01/ ДУЕП.– Дніпропетровськ; 2003. – 18 с.
26. Бойко В.В. Економіка підприємств України. Навч. Посібник.-3-е вид. Перероб.і.доп.-Дніпропетровськ:НГУ, 2005.-552 с.
27. Бусень Л. Аутсорсинг: новый продукт на рынке услуг // Менеджмент и менеджер. – 2005.-№4. – С. 55 – 63.
28. Бухалков М.И. Внутрифирменое планирование. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 400 с.
29. Бясов К.Т. Основные аспекты разработки инвестиционной стратегии организации// Финансовый менеджмент.– 2003.– №4.– С.34
30. Вавилов Н., Фокин Ю. Успехи и трудности повышения эффективности производства// Экономист.– 2000.– №1.– С.21
31. Валентинов В.Л. Регулювання міжгалузевих відносин у світлі теорії економічного регулювання // Економіка АПК.– 2004.– №6.– С. 36-39
32. Веретнов В. Как аутсорсинг становится фактором корпоративного преуспевания // Генеральный директор. –2006.- №2. – С. 41 – 44.
33. Верзилин Д.Н., Черешнев В.В. Использование метода анализа соответствий при управлении производственно-сбытовой деятельностью предприятия// Экономика и математические методы.–2005. –Том 41.– №1.– С.80-93.
34. Віскозі В. Кіп. Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика:Пер. з англ. – К.: Основи, 2004. – 1047 с.
35. Внешнеэкономическая деятельность предприятия / Под ред. Л.Е. Стровского. – М.: НИТИ, 1996.– 408 с.
36. Войт С.Н. Синтез системы маркетингово-ориентированного управления производственно-сбытовой деятельностью предприятий промышленности: Автореф.дис...канд.екон.наук: 08.02.03 / ДНУ. – Днепропетровск, 2003. – 21 с.

37. Волкова К.А., Дежкина И.П., Казаков Ф.К., Сергеева И.А. Предприятие: стратегия, структура, положение об отделах и службах, должностные инструкции. – М.: Экономика, 1997. – 525 с.
38. Воронова Е.Ю. Влияние прямых и косвенных затрат на формирование себестоимости// Финансовый бизнес.– 2002.– №4.– С.13
39. Выханский О.С. Стратегическое управление. – М.: Гардарика, 2000. – 292 с.
40. Гавва В.Н. Потенціал підприємства: формування та оцінювання. – К.:ЦНЛ, 2004. – 221 с.
41. Гаврилов Д.А. Управление производством на базе стандарта MRP – II.-СПб: Питер,2003.–352с.
42. Гаджинский А.М. Логистика.Учебник.–7-е изд.–М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,2003.-408с.
43. Галгаш Р. А. Удосконалення организаційно-економічного механізму реструктуризації підприємства: Автореф.дис...канд.екон.наук: 08.06.01 / СУНУ.– Луганськ, 2005. – 18 с.
44. Галушко О.С. Від констатації фінансового стану до управління фінансами підприємств//Фінанси України .– 1999.– №5.
45. Галушко О.С. Фінанси підприємства. – Дніпропетровськ: Центр економічної освіти, 1999.- 188 с.
46. Гальчинський А. Стабільність гривні та проблема ії забезпечення// Економіка України.– 2004.–№2.– С.4-12.
47. Г.Дж. Болт. Практическое руководство по управлению сбытом. – М.: МТ-Пресс, 2001.–268 с.
48. Геєць В.М. Інституційні зміни, формування громадського суспільства та передумов стабільного економічного зростання// Економіка i прогнозування. – 2000.– №2. – С. 34
49. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. – К.: КНЕУ, 2000. – 360 с.
50. Гинзбург А.И. Экономический анализ. – СПб.: Питер, 2003. – 471 с.

51. Глівенко С.В., Соколов М.О., Теліженко О.М. Економічне прогнозування. – Суми: Університетська книга, 2001 – 207 с.
52. Голиков Е.А. Маркетинг и логистика. – М.: Дашков и К°, 2001. – 410 с.
53. Голубков Е.Т., Голубкова Е.Н., Секерин В.Д. Маркетинг: выбор лучшего решения. –М.: Экономика, 2003. –576 с.
54. Горбенко Г.М. Перспективні напрями державного регулювання розвитку металургійних підприємств України// Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва. – 2002.–№1-2.–С.339-343.
55. Горбонос Ф.В. Кооперація: методологічні i методичні основи. – Л.: Львів. держ. агр. ун-т, 2003.– 256 с.
56. Горемыкин В.А. Планирование на предприятии. – М.: Филинъ, 2000. – 325с.
57. Гофман Н.Ф., Маховикова Г.А. Основы внешнеэкономической деятельности. - СПб: Питер, 2001. – 208 с.
58. Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозування і планування. – К.: ЦНЛ, 2003. – 187 с.
59. Грабовський Г.С. Механізм управління ризиками інвестиційних проектів на підприємствах: Автореф.дис...канд.екон.наук: 08.06.01/ ДУЕП.– Дніпропетровськ; 2003. – 20 с.
60. Грачев Ю.Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и техника внешнеторговых операций. – М.: Интел-Синтез, 2001. - 592 с.
61. Грещак М.Г., Гребешкова О.М., Коцюба О.С. Внутрішній економічний механізм підприємства. – К.: КНЕУ, 2001. – 228 с.
62. Грін В.Г. Економетричний аналіз: Пер. з англ..– К.: Основи, 2005. – 396с.
63. Дегтярева О.И., Полякова Т.Н., Саркисов СВ. Внешнеэкономическая деятельность. – М.: Экономика, 1999.– 324 с.
64. Джон К. Шанк, Виджей Говиндараджан. Стратегическое управление затратами:Пер. с англ. СПб.: Бизнес Микро,1999.– 288с.

65. Дідівська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки. – К.: Знання – Прес, 2002. – 213 с.
66. Дмитренко Г.А.Мотивация и оценка персонала.– К.:МАУП, 2002.– 246 с.
67. Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент: целевое управление персоналом организаций. – К.: МАУП, 2002. – 190 с.
68. Довбня С.Б. Методические основы и направления реструктуризации предприятий в промышленности: Монография. - Днепропетровск: Наука и образование, 2002. – 312 с. (глава 3. Анализ финансово-экономического состояния предприятия, С.72-120).
69. Довбня С.Б., Пономаренко В.А. Методичні основи антикризового управління підприємством //Економічний вісник Національного гірничого університету. №2.–Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2004 – С.120-126.
70. Дорман В. Совершенствование управления затратами предприятия посредством углубления процессов бюджетирования// Финансовый менеджмент.– 2003.– №5.– С. 65-66
71. Егоров И.В. Управление товарными системами.– М.: Маркетинг,2001.– 644 с.
72. Економіка підприємства /За ред. Л.Г. Мельника. – Суми: Університетська книга, 2004. – 646 с.
73. Жданов А.И. Практическое руководство по внешнеэкономической деятельности. – СПб: Питер, 2001. – 224 с.
74. Загорянська О.Л. Конкурентоспроможність машинобудівної продукції та напрями її підвищення: Автореф.дис...канд.екон.наук: 08.06.01/ ХШ. – Харків, 2005. –17 с.
75. Задоя А.О. Конкурентність національної економіки та іноземні інвестиції // Теоретичні та практичні питання економіки. Вип.9 . – К.:КНУ, 2006. – С.19-24.
76. Залунин В.Ф., Тян Р.Б. Планирование деятельности предприятия. – Днепропетровск: Вил текс пресс, 1998. – 176 с.
77. Захаров К.В., Цыганок А.В., Бочарников В.П. Логистика, эффективность и риски внешнеэкономических операций.– К.:ИНЭКС,2001.- 237 с.
78. Захарченко А.И. Использование логистического подхода в производственно-предпринимательском комплексе// Економіка та держава.– 2004.–№1. – С.23
79. Зінь Е.А.Планування діяльності підприємства.–К.:Професіонал, 2004.–310 с.
80. Іванов Ю.Б. Організаційно-економічні проблеми забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах формування ринкових відносин: Автореф.дис...д-ра.екон.наук: 08.06.01/ ХЖЕУ. – Харків, 1997. –32 с.
81. Іванова Н.Ю. Аналіз беззбитковості виробництва. – К.: Лібра,2002.–72 с.
82. Ильин А.И. Планирование на предприятии. – Минск: Новое знание, 2001. – 635 с.
83. Информационное обеспечение управления конкурентоспособностью/ Под ред. С.Г. Светунькова . – М.: ИФРА - М, 2001. - 320 с.
84. Ищенко А. А. Повышение общей эффективности деятельности предприятия: аспекты аутсорсинга // Вісник економічної науки України. – 2005.-№1. – С. 48 – 53.
85. Іщенко М. Л. Удосконалення економічних відносин як шлях підвищення прибутку підприємств, що взаємодіють у гірничозбагачувальному комплексі: Автореф.дис...канд.екон.наук: 08.06.01/НГУ. – Дніпропетровськ, 2005. – 19 с.
86. Іщук С.О. Виробничий потенціал промислових підприємств: проблеми формування і розвитку. Монографія.–Львів:ІРД НАН України, 2006.–278с.
87. Іщук С.О.Механізми удосконалення організації управління матеріальними потоками на підприємстві//Вісник Націон. Ун-ту “Львівська політехніка”.Логістика. №499.-Львів:НУ“Львівська політехніка”,2004.–С.169-174.
88. Іщук С.О. Управління виробничою програмою підприємства як складною динамічною системою// Торгівля, комерція, підприємництво.–Випуск 13.–Львів: ЛКА,2002.– С. 181-189.
89. Каледжян С. О. Аутсорсинг и делегирование полномочий в деятельности компаний. – М.: Дело, 2003. – 272 с.
90. Калініченко Г.В. Механізм управління господарсько-економічною діяльністю підприємств фармацевтичної галузі : Автореф.дис...канд.екон.наук: 08.06.01/ДУЕП. – Дніпропетровськ, 2003. – 20 с.
91. Керимов В.Э., Роженецкий О.А. Анализ соотношения: «Затраты-объем-прибыль» // Менеджмент в России. – 2000. – №4.
92. Кілієвич О.І. Мікроекономіка для аналізу державної політики. – К.: Основи, 2005. – 655 с.
93. Кириченко О., Кавас Г, Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності – К.:Фінансист, 2000. – 632 с.
94. Кирсанов О. Калькулирование себестоимости продукции на основе объектного подхода // Экономика и производство.– 2003.– №4.
95. Кисельова О.М. Активізащя експортного потенціалу України на російському напрямку: Автореф.дис...канд.екон.наук: 08.02.03/ ДНУ. –Дніпропетровськ, 2001. – 16 с.
96. Колесніков О.О. Управління стратегічним потенціалом підприємства: Автореф.дис...канд.екон.наук: 08.06.01/ ХНЕУ. – Харків, 2005.–18 с.
97. Кононенко П.И. Стратегическое программно-целевое управление производственно-хозяйственной системой/ Под ред. В.А. Трайнева. – М.: Дашков и К°, 2003.– с.
98. Котельников Д.І. Управління конкурентоспроможністю. – К.: Слово, 2004. – 167 с.
99. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М. : Прогресс, 1990. – 672 с.
100. Кофт М.Д. Сегментирование рынка: Пошаговое руководство по созданию правильного бизнеса. – СПб: Питер, 2001. – 123 с.
101. Кравченко І.Д. Програмно-цільове управління та його застосування в державному управлінні аграрним сектором економіки// Економіка АПК.– 2004.– №2.
102. Крамаренко В.І., Холод Б.І., Воробйов Ю.М. Управління ресурсами підприємства. – К.: ЦНЛ, 2004. –285 с.
103. Кредісов В.А. Підприємництво – вирішальний фактор розвитку країн з перехідною економікою. – К.: Знання України, 2003 .– 326 с.
104. Крикавський Є.В. Логістика для економістів. Підручник.–Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”,2004.–448с.
105. Кузнецова Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине. – К.: Сплайн, 1998.–218 с.
106. Кузнецова Л.В. Особливості розподілення витрат та тарифоутворення на підприємствах поштового зв'язку: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.04/ ОНАЗ. – Одеса, 2004.– 20с.
107. Кучеренко С.К., Шевцова М.Ю. Розподіл витрат у процесах виробництва та реалізації продукції // Вісн. соц.- екон. досліджень.–Одеса: ОДЕУ.–2005.– №19.– С.151-155.
108. Лапушинская Г.К. Планирование в условиях рынка. – М.: Дашков и К., 2003. – 251 с.
109. Лігоненко Л. О., Фролова Ю. Ю. «Аутсорсинг як інструмент оптимізації та підвищення ефективності бізнесу» // Актуальні проблеми економіки. - №6 (48), 2005. – С. 115 – 125.
110. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения.–М:Дело,2003.–392 с.
111. Любинецкий Я.Г. Анализ затрат на создание, производство и эксплуатацию изделий. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 98 с.
112. Любушин Н.П. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. – М.: Манускрипт, 1999. – 471 с.
113. Малафєєв А.С. Соціально-економічні основи мотивації підприємницької діяльності малих підриємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03/ ДУЕП. - Дніпропетровськ, 2003. – 25 с.
114. Малик М.Й. Кооперація: методологічі i методичні основи // Економіка АПК.– 2004.–№8.
115. Мамутов В.К., Савельев Л.А., Орлова Н.А. Экономико-правовые и организационные предпосылки обеспечения конкурентоспособности экономики. – Донецк: ИСПИ НАН Украины, 2002. – 149 с.
116. Маріщук Ю.А., Марюта О.М. Стратегічні та тактичні плани-моделі маркетингу: Монографія.-Дніпропетровськ: Системні технології, 2007.-192с.
117. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2-е изд., Т.12, С. 714-715.
118. Мартинов В.Д. Кооперация//ЭЭ.Политическая экономия/ Под ред. А.М. Румянцева. – М.: Сов. энцикл., 1979, Т. 2. – С.247.
119. Марюта А.М., Бойцун Н.Е. Экономико-математическое моделирование и оптимизация управления организациями: Монография.– Д.: Изд-во ДНУ, 2001.-540 с.
120. Марюта А.Н., Екимов С.В. Математические модели экономики; Монография.–Днепропетровск: Наука и образование, 2005.–212 с.
121. Машина Н.І. Економічний ризик та методи його вимірювання. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 187 с.
122. Меламед М. Структура ВВП за категоріями доходу i критерії структурної політики/ / Вісник НБУ. –2002.– №2.–С.18-20
123. Мец В.О. Економічний аналіз. – К.: КНЕУ, 2001. – 235 с.
124. Миркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. – Новосибирск: ИНФРА-М, 2002. – 287 с.
125. Михайлик Д.П. Синтез механізмів логістикоорієнтованого управління зовнішньоекономічною діяльністю металургійного піприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01/ Дон. НУ. – Донецьк, 2005.–16 с.
126. Михасюк И., Мельник А., Крупка М., Залога 3. Державне регулювання економіки. – Льв. нац. ун-т. - К.: Атіка, Ельга - Н., 2000 .– 371 с.
127. Нивен П.Р. Сбалансированная система показателей – шаг за шагом: Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс-клуб, 2003. – 314 с.
128. Николайчук В.Е. Логистика в сфере распределения. – СПб: Питер, 2001. – 160 с.
129. Нойманн Э. Качество на уровне Шесть Сигма: Пер. с англ.. – Днепропетровск: Баланс-клуб, 2004. – 418с.
130. Оболенський О.Ю. Організаційний механізм регулювання економіки: : Автореф. дис... док. екон. наук: 08.02.03/ ІЕП НАН України. - Донецьк, 2001. – 33 с.
131. Панасюк Б.Л. Прогнозування та регулювання розвитку економіки. – К.: Інрафкнига, 1998.- 456 с.
132. Паркинсон С.Н., Рустомджи М.К. Искусство управления: Пер. с англ. – М.: ФАИФ – Пресс, 1999. – 271 с.
133. Пивняк Г.Г., Амоша А.И., Ященко Ю.П. и др.. Поддержание мощности шахт и инвестиционные процессы в Угольной прормышленности Украины. - К.: Наукова думка, 2004. – 312 с.
134. Планування діяльності підприємства/ За ред. В.Є. Москалюка –К.: КНЕУ, 2002. – 252 с.
135. Плещинский А.С. Оптимизация межфирменных взаимодействий и внутрифирменных управленческих решений, М.: Наука, 2004.–254с.
136. Покровская В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности. – М.: Юристъ, 2000. - 456 с.
137. Попкова Л.В., Шевцова М.Ю. Внешнеэкономическая деятельность предприятия как объект государственного регулирования экономики // Актуальні проблеми економіки.–Дніпропетровськ: Навчальна книга.–2001.–Т.9.–С.101-108.
138. Попкова Л.В., Шевцова М.Ю. Затраты по ВЭД в себестоимости экспортной продукции предприятия//Материалы Междунар. науч.-практ. конф. “Теория и практика управления предприятием”.– Минск: БГЭУ.–2003.–С.265-268.
139. Попов С.Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. – М.: Ось-89, 2001. – 368 с.
140. Портер Майкл Э. Конкуренция. – М.: Вильяме, 2001 – 495 с.
141. Портер Майкл Э. Международная конкуренция. – М.:Бизнес-школа, 1993.– 460 с.
142. Прогнозирование и планирование в условиях рынка / Под ред. Т.Г.Морозовой и А.В. Пикулькина. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 1999. – 318 с.
143. Производственный менеджмент / Под ред.. С.Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 583 с.
144. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность. – М.: ИВЦ Маркетинг, 1998.– 208 с.
145. Радецька О.О. Інформаційне забезпечення управління витратами у системі логістичного менеджменту // Регіональні перспективи. – 2004. – №3-5. – С.421-423.
146. Радецька О.О. Створення регіональних систем управління логістичними витратами // Вісн. укр. держ. ун-ту водного господарства та природокористування. Економіка. – 2004. – №2. – С. 688-692.
147. Райзберг Б.А., Лобий А.А. Программно-целевое планирование и управление. – М.: – ИНФРА-М, 2002.– 503 с.
148. Райзберг Б.А. Управление экономикой. – М.: Бизнес-школа, 1999. – 783 с.
149. Райс-Джонстон У. Тактический менеджмент. – СПб: Питер, 2001. – 665 с.
150. Решетилова Т.Б. Зарубежные инвестиционные ресурсы в процессе расширенного воспроизводства предприятий в Украине //Науковий вісник Національного гірничого університету. – №12. – 2004. – С.84-86.
151. Решетилова Т.Б. Ситуационный анализ в управлении риском деятельности предприятия // Науковий вісник Національного гірничого університету. – №3. – 2003. – С.54-58.
152. Решетилова Т.Б. Стратегія інноваційного прориву на структуровані ринки // Вісник Національного університету „Львівська політехніка. – 2006. –№4. – С.280-284.
153. Решетникова І.Л. Формування маркетингової сратегії підприємства: Автореф.дис...д-ра.екон.наук: 08.06.01/ КНЕУ. – К., 1999. – 35 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.