У нас уже 27460 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ТОВАРНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВ
Количество страниц 202
ВУЗ Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского
Год сдачи 2008
Содержание ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 Управління маркетинговою товарною політикою підприємств: стратегічний підхід
1.1 Маркетингова товарна політика: проблеми та особливості в умовах ринкових відносин 12
1.2 Стратегічне управління маркетинговою товарною політикою та його специфіка 30
ВИСНОВКИ З РОЗДІЛУ 1 43
РОЗДІЛ 2 Дослідження стратегічного управління маркетинговою товарною політикою підприємств
2.1 Моніторинг стратегічної товарної позиції 46
2.2 Діагностика процесу стратегічного управління маркетинговою товарною політикою 66
2.3 Стратегічний контроль управління маркетинговою товарною політикою 93
ВИСНОВКИ З РОЗДІЛУ 2 115
РОЗДІЛ 3 Удосконалення стратегічного управління маркетинговою товарною політикою підприємств
3.1 Комплексна система стратегічного управління маркетинговою товарною політикою 120
3.2 Стратегії управління маркетинговою товарною політикою 146
ВИСНОВКИ З РОЗДІЛУ 3 169
ВИСНОВКИ 174
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 178
ДОДАТКИ (том ІІ) 187ВСТУП

Актуальність теми. У сучасних умовах розвитку ринкових відносин в Україні особливої актуальності набувають питання ефективного управління маркетинговою товарною політикою підприємства з урахуванням довгострокової перспективи, що обумовлено мінливістю зовнішнього середовища його функціонування; посиленням конкурентної боротьби за ринки збуту товарів; підвищенням значущості не тільки потенційних, а і постійних споживачів; впровадженням концепцій соціально-етичного маркетингу та маркетингу відносин; актуалізацією нематеріального активу підприємства.
На сучасному етапі в діяльності торговельних підприємств до невикористаних (або частково використаних) резервів відносяться: маркетингова спрямованість товарної політики; контроль впливу зовнішнього середовища на маркетингову товарну політику; оцінка товарного потенціалу; комплексний, системний, стратегічний, програмно-цільовий, соціально-поведінковий, процесний підходи щодо управління маркетинговою товарною політикою; ефективне управління трудовими ресурсами в сфері маркетингової товарної політики.
Тому, назріла об’єктивна необхідність та практична значущість удосконалення системи та процесу стратегічного управління маркетинговою товарною політикою, що дозволить підприємствам отримувати довгострокові конкуренті переваги та своєчасно адаптуватися до зміни маркетингового середовища.
У сучасній економічній літературі велика увага приділяється питанням щодо товару, товарної політики, її складових, а саме, якість товару, його конкурентоспроможність, товарний асортимент, життєвий цикл товарів, нові товари (товарна інноваційна політика), товарна марка, бренд товару, його упаковка та сервісна підтримка, позиціонування товару. З’явились нові наукові роботи щодо комплексної системи управління маркетинговою товарною політико, яка ураховує комплексний, системний, процесний та стратегічний підходи; методики та методології оцінки стратегічної товарної позиції підприємств, соціально-економічної ефективності управління маркетинговою товарною політикою. Визначені питання розглядали такі вчені як Ассель Генри, Афанасьєв М.П., Багієв Г.Л., Балабанова Л.В., Бриндіна О.А., Власова В.М., Войчак А.В., Дихтль Е., Дойль П., Дэвис С.М., Зав’ялов П.С., Ілляшенко С.М., Кардаш В.Я., Козубенько Л.Д., Корнеєва І.В., Котлер Ф., Кулібанова В.В., Ламбен Ж., Максимова Т.С., Попова Л.О., Прингл Х., Романов А.Н., Садєков А.А., Снегірьова В., Соловйов Б.А., Сисоєва С., Темпорал П., Ткаченко Н.Б., Томпсон М., Тротт М., Хершген Х., Хруцкий В.Є., Чармєссон Г., Шубін О.О., Щербань В.М.
Але розроблені стратегічні концепції, підходи, дії щодо управління маркетинговою товарною політикою знаходяться на стадії становлення, потребують подальшого розвитку та удосконалення на основі використання системного, комплексного, стратегічного, концептуального, процесного, прогнозного, програмно-цільового, соціально-поведінкового підходів, а також з урахуванням стратегічного маркетингу, стратегічного менеджменту та стратегічного маркетингового менеджменту, що обумовило актуальність теми дисертаційної роботи, її мету і завдання дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до комплексного плану науково-дослідних робіт Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського: держбюджетна тема № Д 2005 - 16 “Розробка науково-методичного забезпечення підготовки магістрантів за спеціальністю 8.050201 «Менеджмент організацій»” (автором розроблено методику діагностики процесу стратегічного управління маркетинговою товарною політикою); держбюджетна тема № Д 2007 «Розробка науково-методичних рекомендацій щодо вивчення дисциплін ОКР «бакалавр» за спеціальністю 6.050201 «Менеджмент організацій» в умовах КМСОНП» (автором розроблено стратегії управління маркетинговою товарною політикою).
Матеріали дослідження використовувалися при виконанні 18 госпдоговірних тем, з яких найважливішими є такі: № 215/2006 “Розробка науково-методичних рекомендацій щодо стратегічного управління маркетинговою товарною політикою” (№ державної реєстрації 0107U009452, автором розроблено комплексну систему стратегічного управління маркетинговою товарною політикою, стратегічний набір управління маркетинговою товарною політикою); № 218/2006 “Розробка науково-методичних рекомендацій щодо стратегічного маркетингового управління збутом підприємств” (№ державної реєстрації 0107U007633, автором розроблено стратегії маркетингового управління конкурентоспроможністю товарів); № 280/2007 “Розробка науково-методичних рекомендацій щодо маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств” (№ державної реєстрації 0107U004728, автором розроблено стратегії маркетингового управління якістю товарів).
Мета і завдання дослідження. Головна ідея роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні сутності стратегічного маркетингового управління маркетинговою товарною політикою; розробці методико-прикладного комплексу стратегічного управління маркетинговою товарною політикою з урахуванням практики сучасних торговельних підприємств, що буде сприяти зміцненню їх стратегічних товарних позицій у динамічному маркетинговому середовищі, підвищенню соціальної та економічної ефективності стратегічного управління маркетинговою товарною політикою та мінімізації ризиків у стратегічному управлінні маркетинговою товарною політикою.
Метою дисертаційної роботи є розробка науково-методичних і практичних рекомендацій щодо вдосконалення стратегічного управління маркетинговою товарною політикою підприємств.
Для досягнення цієї мети в дисертаційній роботі сформульовано і вирішено такі завдання:
визначення сутності понять: «стратегія управління маркетинговою товарною політикою», «стратегічне управління маркетинговою товарною політикою»;
здійснення моніторингу стратегічної товарної позиції підприємств;
проведення діагностики процесу стратегічного управління маркетинговою товарною політикою підприємств;
проведення стратегічного контролю управління маркетинговою товарною політикою підприємств;
розробка комплексної системи стратегічного управління маркетинговою товарною політикою підприємств;
розробка стратегічного набору та стратегій управління маркетинговою товарною політикою на підприємствах.
Об’єктом дослідження є процес стратегічного управління маркетинговою товарною політикою торговельних підприємств.
Предметом дослідження є комплекс теоретичних і прикладних аспектів стратегічного управління маркетинговою товарною політикою торговельних підприємств.
Методи дослідження. Теоретико-методологічною та інформаційною основою дослідження є законодавчо-нормативна база України; наукові розробки вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем маркетингу, товарознавства, менеджменту, стратегічного менеджменту, стратегічного маркетингу, економіки, фінансового аналізу; статистична і бухгалтерська звітність підприємств; дані Державного комітету статистики України; матеріали періодичних видань; ресурси Internet.
Вирішення поставлених у дисертаційній роботі завдань здійснено з використанням таких методів: загальнонаукові методи: аналіз і синтез (для обґрунтування теоретичних і практичних рекомендацій), контент - аналіз (для збору та аналізу вторинної інформації), системний та комплексний аналіз (при розкритті сутності маркетингової товарної політики, стратегічного управління маркетинговою товарною політикою; проведенні моніторингу стратегічної товарної позиції підприємств та інше); маркетингові методи дослідження: методи соціологічних досліджень – опитування та спостереження (при проведенні моніторингу стратегічної товарної позиції підприємств, процесу стратегічного управління маркетинговою товарною політикою, його стратегічного контролю), матричний метод (для групування підприємств та товарів; визначення стратегічних позицій товарів у розрізі стратегічного набору управління маркетинговою товарною політикою; розробки матриць формування стратегій управління маркетинговою товарною політикою), метод експертних оцінок (при проведенні моніторингу стратегічної товарної позиції підприємств, діагностики процесу стратегічного управління маркетинговою товарною політикою та інше), метод сценаріїв (при прогнозній оцінці впливу товарного макроклімату на стратегічне управління маркетинговою товарною політикою), АВС-аналіз та ABC-XYZ метод розподілу товарних запасів (при аналізі товарного портфеля), метод SWOT – аналізу та PEST- аналізу (при проведенні моніторингу стратегічної товарної позиції підприємств); аналітичні методи: економіко-статистичний аналіз - метод кореляції (при аналізі товарного портфеля), індексний метод (при оцінці ступеня інтенсивності конкуренції, конкурентоспроможності підприємств та інше), табличний та графічний методи, кластерний аналіз (при розподілі досліджуваних підприємств на кластери, товарів на різновиди, виділенні сегментів ринку); метод „Павутина” (для розрахунку інтегральних показників), порівняння; економіко-математичний аналіз: метод визначення індексу дослідницької панелі (для розрахунку місткості ринку пральних машин), моделювання рядів динаміки та регресія (при розрахунку стійкості ринку та прогнозуванні попиту).
Обробка даних здійснювалася з використанням сучасних комп’ютерних технологій та програмного забезпечення.
У дисертації розроблено 6 комп’ютерних програм: розрахунок стійкості та прогнозу попиту на товари, оцінка рівня конкурентоспроможності підприємств-конкурентів, оцінка сприйнятої якості товарів, оцінка відповідності якості товарів очікуванням споживачів, оцінка збігу реальної та сприйнятої якості товарів, аналіз внутрішніх та зовнішніх зв’язків у товарному портфелі торговельного підприємства.
Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі визначено сучасні підходи щодо стратегічного управління маркетинговою товарною політикою, проведено дослідження практики стратегічного управління маркетинговою товарною політикою торговельних підприємств, запропоновано нові наукові рішення, основні з яких полягають у наступних теоретичних, методологічних та методичних розробках.


Вперше:
розроблено методичні підходи щодо оцінки: сприйнятої якості товарів (на основі розрахунку коефіцієнтів вагомості визначених типів характеристик товару на стадії його вибору та експлуатації споживачами, бальної оцінки наявності показників у визначеному типі характеристики товару, оцінки ступеня задоволеності споживачів показниками визначеного типу характеристики товару на стадії вибору товару та його експлуатації); відповідності якості товарів очікуванням споживачів (співвідношення бальної зваженої оцінки сприйнятої якості товарів на стадії їх вибору споживачами та на стадії їх експлуатації (споживанні)); збігу реальної та сприйнятої якості товарів (співвідношення бальної зваженої оцінки реальної якості товару та бальної зваженої оцінки сприйнятої якості товару).
Удосконалено:
методичні підходи щодо визначення: стратегічного розриву потенційної конкурентоспроможності товару з товаром – еталоном (співвідношення інтегрального показника потенційної конкурентоспроможності досліджуваного товару та потенційної конкурентоспроможності товару-еталону); стратегічного розриву реальної конкурентоспроможності товару з товаром-еталоном у торговельному товарному портфелі (співвідношення інтегрального показника реальної конкурентоспроможності досліджуваного товару у торговельному товарному портфелі та реальної конкурентоспроможності товару-еталону у торговельному товарному портфелі);
склад стратегічного набору управління маркетинговою товарною політикою за рахунок додавання таких стратегій: зовнішньої товарної сили; збігу реальної та сприйнятої якості товарів, відповідності якості товарів очікуванням споживачів у розрізі маркетингового управління якістю товарів; в залежності від конкурентної стратегічної позиції товарів у торговельному товарному портфелі та її змін, стратегічного розриву потенційної та реальної конкурентоспроможності товарів у розрізі маркетингового управління конкурентоспроможністю товарів; оптимальних значень характеристик товарного портфеля у розрізі маркетингового управління товарним портфелем;
комплексну систему управління маркетинговою товарною політикою за рахунок використання стратегічного підходу (сукупність взаємопов’язаних, взаємодіючих систем, що реалізується в контексті загальних управлінських функцій для забезпечення високої ефективності та довгострокових конкурентних переваг маркетингової товарної політики), яка охоплює такі системи: діагностика стратегічного управління маркетинговою товарною політикою, стратегічне маркетингове управління товарним портфелем, стратегічне маркетингове управління нововведеннями у товарному портфелі, формування стратегій управління маркетинговою товарною політикою, стратегічне маркетингове управління інноваціями у товарному потенціалі, стратегічне управління ризиками у маркетинговій товарній політиці.
Дістало подальший розвиток:
понятійно-категорійний апарат: «стратегія управління маркетинговою товарною політикою» (система управлінських рішень, яка визначає перспективні напрямки розвитку маркетингової товарної політики з урахуванням стану товарного клімату та його мінливості, розподілу ресурсів товарного потенціалу для досягнення стратегічних цілей маркетингової товарної політики), «стратегічне управління маркетинговою товарною політикою» (сукупність різноманітних підходів щодо забезпечення стратегічної відповідності між цілями підприємства та його товарним потенціалом з урахуванням впливу товарного клімату з метою досягнення товарної сили, соціально-економічної ефективності та отримання довгострокових конкурентних переваг), «потенційна якість товару» (сукупність властивостей товару, що закладені виробником та характеризують його призначення, особливості, корисність і здатність задовольняти конкретні потреби), «реальна якість товару» (сукупність властивостей товару, що закладені виробником та торгівцем, характеризують його призначення, особливості, корисність і здатність задовольняти конкретні потреби);
методичні підходи щодо формування стратегій: маркетингового управління якістю товарів (на основі матриці «Рівень реальної якості товару/Рівень сприйнятої якості товару», в залежності від коефіцієнта відповідності якості товарів очікуванням споживачів та її стратегічної зони); маркетингового управління конкурентоспроможністю товарів (на основі матриці «Конкурентна стратегічна позиція товару на ринку/Конкурентна стратегічна позиція товару у торговельному товарному портфелі/Стратегічний розрив потенційної та реальної конкурентоспроможності товарів»); оптимальних значень характеристик товарного портфеля торговельного підприємства (за результатами аналізу внутрішніх та зовнішніх зв’язків у товарному портфелі).
Практичне значення отриманих результатів дисертаційної роботи полягає в розробці рекомендацій щодо вдосконалення стратегічного управління маркетинговою товарною політикою підприємств. Практичне значення мають такі розробки: модель оцінки стійкості ринку та прогнозування попиту на товари; методика діагностики процесу стратегічного управління маркетинговою товарною політикою, стратегічного контролю управління маркетинговою товарною політикою; комплексна система стратегічного управління маркетинговою товарною політикою; стратегічний набір управління маркетинговою товарною політикою.
Висновки і рекомендації, що запропоновано в дисертаційній роботі, схвалено і впроваджено в практику діяльності підприємств, що підтверджується відповідними актами: ТОВ "Укртерміналкомплекс" (акт № 136 від 10.09.2007 р.); ТОВ “Донбас-логістикс” (акт № 344 від 14.09.2007 р.); ТОВ „РКОМ” (акт № 122 від 15.09.2007 р; ТОВ „Софт експаншен Україна” (акт № 56/23 від 22.10.2007 р.); ЗАТ «Донецький ЦУМ» (акт № 116/113 від 25.10.2007 р.).
Результати дослідження, отримані в дисертаційній роботі, можуть використовуватися (частина вже використовується) у навчальному процесі при викладанні дисциплін: «Маркетинг торговельного підприємства», «Менеджмент торговельного підприємства», „Маркетинговий менеджмент», «Стратегічний маркетинг», “Стратегічний менеджмент”, «Управління маркетинговою товарною політикою», а також при виконанні курсових, дипломних і магістерських робіт.
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом самостійних наукових досліджень автора. Сформульовані й обґрунтовані в дисертаційній роботі наукові положення; розробки, висновки і рекомендації отримано автором самостійно на основі проведеного дослідження практики стратегічного управління маркетинговою товарною політикою торговельних підприємств м. Донецька. Аналітична частина роботи виконана особисто автором на основі обробки статистичних даних, звітних даних торговельних підприємств, опитувань керівників та спеціалістів підприємств, а також споживачів ринку.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідалися й обговорювалися на 8 науково-практичних конференціях, у т.ч. 6 міжнародних конференціях: ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток наукових досліджень - 2006» (м. Полтава, листопад 2006 р.); ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективні розробки науки та техніки – 2006» (м. Дніпропетровськ, листопад 2006 р.); ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукові дослідження – теорія та експеримент – 2007» (м. Полтава, травень 2007 р.); ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейська наука XXІ століття – 2007» (м. Дніпропетровськ, травень 2007 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Управління підприємством: проблеми та шляхи їх вирішення» (м. Ялта, жовтень 2007 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток наукових досліджень – 2007» (м. Полтава, жовтень 2007 р.); та 2 конференціях професорсько-викладацького складу ДонНУЕТ за підсумками НДР у 2006, 2007 рр.
Публікації. За результатами дослідження опубліковано 7 одноосібних статей (3,95 др. арк.), з них 6 статей - у провідних спеціалізованих виданнях (3,39 др. арк.), та 6 тез доповідей (1,48 др. арк.) загальним обсягом 5,43 др. арк.
Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, 3-х розділів, 7 підрозділів, висновків, списку використаних джерел із 190 найменувань обсягом 9 сторінок і 147 додатків обсягом 245 сторінок. Текстова частина займає 177 сторінок машинописного тексту. Робота містить 36 таблиць і 56 рисунків загальним обсягом 48 сторінок.
Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Господарський кодекс України від 16.01.03 р. // Відомості Верховної Ради України №18 від 2.05.03р.; №19-20 від 16.05.03р.; №21-22 від 30.05.03р.; №23 від 30.05.03р.; №24 від 13.05.03р.; №25 від 20.05.03р.; №26 від 27.05.03р.
2. Закон України „Про Національну програму інформатизації” від 04.02.98р. №74/98 – ВР// Відомості Верховної Ради України №27-28, 1998р.
3. Закон України „Про рекламу” від 3.07.96р. Постанова №271/96-ВР// Урядовий кур’єр від 25.07.96р.
4. Закон України «Про інформацію» від 2.10.92 р.//Голос Украины от 13.11.92 г.
5. Закон Украины «О защите прав потребителей» от 01.12.2005р.//Голос Украины от 13.01.2006 г.
6. Постанова КМ України «Про впровадження штрихового кодування товарів» від 29.05.96 № 574 // Урядовий кур’єр від 21.02.95 г.
7. Постанова КМ України “Про порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення” від 8.02.95 № 108 // Урядовий кур’єр від 21.02.95 р.
8. Постанова КМ України «Про ціноутворення в умовах реформування економіки» від 21.10.94 №733 // Голос Украины от 26.10.94 г.
9. Декрет КМ Украины “О стандартизации и сертификации” от 10.05. 93. №46-93. // Голос Украины от 28.05.93гт.
10. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление; пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского.- СПб.: Питер, 2002.- 544 с.
11. Аббата Дага А. Управление производством и операциями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 15/ Аббата Дага А., Н.Г. Агеева, Э.С. Минаев. – М.: «ИНФРА – М», 1999. – 328с.
12. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика.- М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.- 208 с.
13. Аистова М.Д. Реструктуризация предприятий: вопросы управления. Стратегии, координация структурных параметров, снижение сопротивления преобразованиям.- М.: Альпина Паблишер, 2002.- 287 с.
14. Академия рынка: маркетинг / [А.Дайан, Ф.Букерель, П.Ланкар и др.]; научн.рук. А.Г. Худокормов; пер. с франц.- М.: Экономика, 1993.- 572 с.
15. Амбарцумов А.А. Тысяча терминов рыночной экономики: Справочное учебное пособие / А.А. Амбарцумов, Ф.Ф. Стерликов.- М.: Крон-Пресс, 1993.- 302 с.
16. Амблер Т. Практический маркетинг; пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского.- СПб: Из-во «Питер», 1999.-4000с.
17. Андреева О.Д. Технология бизнеса: Маркетинг: учеб. пособ. – М.: Дело, 2000. – 224 с.
18. Аникеев С. Методика разработки плана маркетинга: Практическое руководство. - М.: Фолиум, 1996.- 100 с.
19. Ансофф И. Новая корпоративная стартегия. – М.: Питер, 1999
20. Ассель Генри. Маркетинг: принципи и стратегия: [учеб. для Вузов]. – М.:ИНФРА – М., 1999. – XII, 804 с.
21. Антикризисное управление: теория, практика, инфраструктура: учеб.-практ. пособ.; под ред. Г.А. Александрова.- М.: БЕК, 2002.- 544 с.
22. Аркадьева В. Стратегия конкуренции и прогнозирование действий предприятия.- Бизнес-информ.- 1998.- №8.- С. 76-77.
23. Багиев Г.Л. Маркетинг: [учеб. для вузов]. / Г.Л. Багиев, В.М.Тарасевич, Х. Анн– М.: ОАО «Издательство «Економика», 1999.
24. Балабанова Л.В. Маркетинг: підруч.-Донецьк:ДонГУЕТ, 2002.-562 с.
25. Балабанова Л.В. Маркетинг: підруч.- 2-ге вид., оновл.-Київ: Знання-прес, 2004.- 645 с.
26. Балабанова Л.В. Информационное обеспечение обоснования управленческих решений в условиях маркетинговой ориентации предприятия: монография/ Л.В. Балабанова, Т.И. Алачева.- Донецк: ДонГУЭТ, 2003.- 143 с.
27. Балабанова Л.В. Маркетинговый аудит системы сбыта: монография/ Л.В. Балабанова, А.В. Балабаниц.- Донецк: ДонГУЭТ, 2003.- 189 с.
28. Балабанова Л.В. Конфліктологія: наук.-метод. рек./ [Л.В. Балабанова та інші.].- Донецьк: ДонДУЕТ, 2005, 136 с.
29. Балабанова Л.В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємства: монографія/ Л.В. Балабанова, О.А. Бриндіна.- Донецьк: ДонДУЕТ, 2006.- 230 с.
30. Балабанова Л.В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємства: навч. посіб./ Л.В. Балабанова, О.А. Бриндіна. - К: Професіонал, 2006.- 336 с.
31. Балабанова Л.В. Управление персоналом на основе маркетинга: монография/ Л.В. Балабанова, Е.К. Воробьева.- Донецк: ДонГУЭТ, 2004.- 212 с.
32. Балабанова Л.В. Психологія управління: наук.-метод. рек. / [Л.В. Балабанова та інші.].- Донецьк: ДонДУЕТ, 2005, 138 с.
33. Балабанова Л.В. Маркетинговий контролінг: теорія та методологія: монографія/ Л.В. Балабанова, О.О. Гасило.- Донецьк: ДонДУЕТ, 2006.- 221 с.
34. Балабанова Л.В. Коммерческая деятельность: маркетинг и логистика: монографія/ Л.В.Балабанова, А.Н. Германчук.- Донецк: ДонГУЭТ, 2003.- 231 с.
35. Балабанова Л.В. Маркетинг закупівельної діяльності: наук. вид./ Л.В. Балабанова, Л.О. Костенко.- Донецьк: ДонДУЕТ, 2002.- 90 с.
36. Балабанова Л.В. Управление конкурентоспособностью предприятий на основе маркетинга: монография/ Л.В. Балабанова, А.В. Кривенко.- Донецк: ДонГУЭТ, 2004.- 147 с.
37. Балабанова Л.В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства: монографія/ Л.В. Балабанова, Р.В. Мажинський.- Донецьк: ДонДУЕТ, 2005.- 153 с.
38. Балабанова Л.В. Зв’язки з громадськістю в системі маркетингового менеджменту підприємств: монографія/ Л.В. Балабанова, К.В. Савельєва.- Донецьк: ДонДУЕТ, 2005, 273 с.
39. Балабанова Л.В. Організація праці менеджера Навч. посіб.// Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. -2-ге вид. оновл. - Київ: ВД “Професіонал”, 2004.- 304 с.
40. Балабанова Л.В. Управління персоналом: навч. посіб./ Л.В. Балабанова, О.В. Сардак.- Донецьк: ДонДУЕТ, 2004.- 343 с.
41. Балабанова Л.В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації: Монографія/Л.В. Балабанова, О.В. Сардак.- Донецьк: ДонДУЕТ, 2003.-149с.
42. Балабанова Л.В. Стратегическое маркетинговое управление на основе бенчмаркинга: монография/ Л.В. Балабанова, В.В. Слипенький.- Донецк: ДонГУЭТ, 2005
43. Балабанова Л.В. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: стратегічний підхід: монографія/ Л.В. Балабанова, В.В. Холод.- Донецьк: ДонДУЕТ, 2006.- 294 с.
44. Балабанова Л.В. Управление рекламной деятельностью торговых предприятий на основе маркетинга: науч. изд.// Л.В. Балабанова, С.Н. Шестов.- Донецк: ДонГУЭТ, 2002.- 100 с.
45. Баранчеев В.П. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 7./ В.П. Баранчеев, В.Н. Гунин, В.А. Устинов. – М.: «ИНФРА-М», 2000.-272 с.
46. Беляевский И.К. Маркетинговые исследования: информация, анализ, прогноз.- М.: Финансы и статистика, 2001.- 320 с.
47. Березин И.С. Практика исследования рынков.- М.: Бератор-Пресс, 2003.- 376 с.
48. Блєкуєлл Д. Поведение потребителей / Д. Блєкуєлл, П. Миниард, Дж. Єнджел; пер. с англ. под ред. Л.А. Волковой. - изд. 9-е. – СПБ.: Питер, 2003.-624 с.
49. Боженко Л.І. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції: Навчальний посібник / Л.І. Боженко, О.Й. Гутта.- Львів, 2001.- 176 с.
50. Болотников А.А. Товароведение продовольственных товаров, К.: МАУП, 2003.- 160 с.
51. Большаков А.С. Современный менеджмент: теория и практика / А.С. Большаков, В.И. Михайлов. – СПб: Питер, 2002. – 416с.
52. Бондаренко И.В. Современный маркетинг: учеб. пособ. - Донецк: «Юго-Восток, Лтд», 2002.-354с.
53. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента; пер. с англ. под ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 175 с.
54. Бурлаков А.Н. Стратегический маркетинг / А.Н. Бурлаков, С.С.Голик, Т.И.Чаюн. - Риноблтипография, 1996. - 88 с.
55. Вайсман А. Стратегия менеджмента: пять факторов успеха. – М.: Экономика, 1995. – 210 с.
56. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии.- М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.- 160 с.
57. Виханский О.С. Стратегическое управление: учеб. – 2-е изд. – М.:Гардарики, 1999. – 296 с.
58. Власова А.В. Основи товарознавства непродовольчих товарів: навч. посіб. – К.:Центр навчальної літератури, 2006.- 208 с.
59. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: підруч. – К.: КНЕУ, 1998 с.
60. Володькина М.В. Стратегический менеджмент: учеб. пос. – К.: Знання-Прес, 2002.
61. Воронкова А. Підтримка конкурентоспроможності підприємства / А. Воронкова, Т. Теплинський, В. Комісаренко // Бізнес-інформ.- 1999.- №3-4.- С. 102-103.
62. Гайворонский А. Конкуренция: проблемы формирования в переходной экономике // Бизнес-информ.- 1997.- №3.- С. 20-23.
63. Гейк П. Вчись аналізувати ринок. Методика і практика / П. Гейк, П. Джексон. – Львів: Укр.-амер. Фонд «Сейбр-світло», 1995. – 270 с.
64. Глушаков В.В. Стратегический менеджмент: учеб. пособ.- Мн.: Экоперспектива, 2001.- 167 с.
65. Глушков В.Е. Стратегический менеджмент: учеб. пособ. – Мн, 2003. – 167 с.
66. Головко Т.В. Стратегічний аналіз: навч.-метод. посіб. [для самост. вивч. дисц.] / Т.В. Головко, С.В. Сагова; за ред. М.В. Кутельного.- К.: КНЕУ, 2002.- 198 с.
67. Голубков Е.П. Маркетинговіе исследования: теория, методология и практика. – М.: Издательство «Финпресс», 1998. – 416 с.
68. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика.- М.: Финпресс, 2000.- 464 с.
69. Гончарук В.А. Маркетинговое консультирование. – М.: Дело, 1998.- 248 с.
70. Горбашко Е.А. Менеджмент качества и конкурентоспособности: учеб. пос. - СПб.: ГУЭФ, 1998.- 207 с.
71. Гордон Я. Маркетнг партнерских отношений; пер. а англ. под ред О.А. Третьяк. – СПб: Питер, 2001. – 384 с.
72. Гэбэй Дж. Маркетинг: новые возможности; пер. с англ. К. Ткаченко.- М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002.- 368 с.
73. Джей Р. Малозатратный маркетинг.- СПб.: Питер, 2003.- 240 с.
74. Диксон П.Р. Управление маркетингом; пер. с англ. под ред. Ю.В. Шленова. - Москва: ЗАО «Изд-во БИНОМ», 1998.- 560 с.
75. Дихтль Е. Практический маркетинг: учеб. пособ./ Е.Дихтль, Х. Хершген; пер. с нем. А.М. Макарова; под ред. И.С. Минко.- М.: Высшая школа: ИНФРА – М, 1996.- 255с.
76. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость; пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2001. – 480 с.
77. Дэвис С.М. Управление активами торговой марки; пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб: Питер, 2001. – 272 с.
78. Дэй Д. Стратегический маркетинг.- М.: ЭКСМО-Пресс, 2002.- 640 с.
79. Ефремов В.С. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования: учеб. пособ. – М.: Финпресс, 1998. – 192 с.
80. Жук Ю.Т. Теоретичні основи товарознавства: навч. посіб. / [Ю.Т.Жук, В.А. Жук та інш.] - К.: НМЦ «Укрпосвіта», 2000. - 336с.
81. Забелин П.В. Основы стратегического управления: учеб. пособ. / П.В. Забелин, Н.К. Моисеева.- М.: Информационно-внедренческий центр “Маркетинг”, 1998.- 195 с.
82. Завгородняя А.В. Маркетинговое планирование / А.В. Зав-городняя, Д.О. Ямпольская.- СПб.: Питер, 2002.- 352 с.
83. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: учеб. пособ. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 496 с.
84. Земляков І.С. Основи маркетингу: навч. посіб. / І.С. Земляков та інш. - К.: ЦНЛ, 2004. - 352с.
85. Зозульов О.В. Ринкове позиціювання: з чого починається створення успішних брендів / О.В. Зозульов, Н.Л. Писаренко. – К.: Знання-Прес, 2004. – 199с.
86. Ильенкова Н.Д. Спрос: анализ и управление. -М.: Финансы и статистика, 1997.- 160 с.
87. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: навч.-метод. посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 124 с.
88. Кардаш В. Я. Товарна інноваційна політика: підруч. / В. Я. Кардаш, І. А. Павленко, О. К. Шафалюк — К.: КНЕУ, 2002. — 266 с.
89. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. – К.: знання, 2006. – 366с.
90. Книга директора магазина; под ред. С.В. Сысоевой. - 2-е изд. – СПб, 2007. – 368 с.
91. Кныш М.И. Стратегическое управление корпораціями / М.И. Кныш, В.В. Пучков, Ю.П. Лютиков.- 2-е изд., перераб. и доп.- СПб.: КультИнформПресс, 2002.- 239 с.
92. Ковалев А.И. Маркетинговый аналіз / А.И. Ковалев, В.В.Войленко. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.- 174 с.
93. Кондратьев В.В. Реструктуризация управления компанией: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 6. / В.В.Кондратьев, В.Б. Краснова – М.: «ИНФРА – М», 1999. – 272с.
94. Котлер Ф. Основы маркетинга; пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990. – 698 с.
95. Котлер Ф. Маркетинг Менеджмент; пер с англ. под ред. А.А.Волковой, Ю.Н. Каптеревского. –Спб: Издательство «Питер», 2000. – 752 с.
96. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок.- М.: АСТ, 2001.- 272 с.
97. Крикунов М.В. Маркетинг как инструмент процессов глобализации: перспективы Украины в координатах постиндустриального и постэкономического обществ // Маркетинг и реклама.- 2002.- С.42- 45.
98. Крылов И.В. Маркетинг. Социология маркетинговых коммуникаций: учеб. пособ. - М.: Изд-во «Центр», 1998.- 192 с.
99. Крылова Г.Д. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: учеб. пособ. для вузов. / Г.Д. Крылова, М.И. Соколова – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 1999.- 519с.
100. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми: монографія.- К.: КНЕУ, 2002.- 245 с.
101. Кузин Б. Методы и модели управления фирмой / Б. Кузин, В. Юрьев, Г. Шахдинаров.- СПб.: Питер, 2001.- 432 с.
102. Кулешова М.Б. Комплексная оценка конкурентоспособности кондитерских предприятий / М.Б. Кулешова, Н.С. Орлова // Кондитерское производство - 2002.- № 4.- С. 42- 43.
103. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива; пер. с фран.- СПб.: Наука, 1996. – XV + 589.с.
104. Ламберт Т. Ключові проблеми керівника: п’ятдесят перевірених способів вирішення проблем; пер. з англ.- К.: Всецвито, Наук. думка, 2001.- 303 с.
105. Лапин А.Н. Стратегическое управление современной организацией.-М.: ООО «Журнал»Управление персоналом», 2006.-288 с.
106. Майдебура Е.В. Маркетинг услуг.- К.: ВИРА-Р, 2001.- 574 с.
107. Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления.-М.,1996.- 93 с.
108. Максимова Т.С. Економічний аналіз торгового потенціалу регіону / Т.С. Максимова // Маркетинг: Теорія і практика: зб. наук. праць СНУ ім. В. Даля. – 2004. - №10. - С. 165-174.
109. Максимова Т.С. Оцінка маркетингової діяльності підприємств методами функціональної діагностики / Т.С. Максимова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2005. - №1(83). – С.201-205.
110. Максимова Т.С. Ринковий потенціал регіону як основа визначення його конкурентних переваг /Т.С. Максимова // Зб. наук. праць Кіровоградського національного технічного університету «Економічні науки». – Випуск 7, Частина II. – 2005. – С.24-29.
111. Маркетинг: учеб.; под ред. А.М. Романова.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 560 с.
112. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. / [Л.В. Балабанова та інш.].- 3-тє вид. оновл. - Київ: Знання, 2004.- 354 с.
113. Маслова Т.Д. Маркетинг/ [Т.Д. Маслова и др.] - СПб: Питер, 2002. - 400с.
114. Мащенко В.Е. Системное корпоративное управление.- М.: Сирин, 2003.- 251 с.
115. Мескон М. Основы менеджмента; пер. с англ. / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; под ред. Л.И. Евенко.- М: Дело, 1996.
116. Мізюк Б.М. Особливості стратегічного управління підприємствами // Фінанси України.- 2002.- №12.- С. 31-36.
117. Минцберг Г. Стратегический процесс / Г. Минцберг, Дж. Б. Куинн, С. Гошал; пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского.- СПб.: Питер, 2001.- 688 с.
118. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та нпрямки розвитку: монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 227 с.
119. Николайчук В.Е. Методы иллюстративного анализа в маркетинге / В.Е.Николайчук, Т.И. Николайчук. – Донецк. ДонГУ – «КИТИС», 1999. – 67с.
120. Немцов В.Д. Стратегічний менеджмент / В.Д. Немцов, Л.Є. Довгань.- К.: УВПК “Екс Об”, 2001.- 560 с.
121. Основы менеджмента: учеб. / В.И. Набоков, А.К. Семенов – М, 2003. - 300 с.
122. Основи менеджменту: навч. посіб. / Л.В. Балабанова, Л.А. Полонська – Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. – 213с
123. Павленко О.Ф. Маркетинг: підруч. / О.Ф. Павленко, А.В. Вовчак.- К.: КНЕУ, 2003.- 246 с.
124. Памбухчиянц О.В. Технология розничной тор-говли: учеб. 2-е изд. -М.: ИКЦ «Маркетинг», 2001.-284с.
125. Подсолонко О.А. Менеджмент: теорія та практика.- К.: ЦУЛ, 2003.- 370 с.
126. Полонская Л.А. Менеджмент: учебн. пособ. [для студ. днев. и заоч. отд. спец. “Финансы”, “Учет и аудит”, “Банковское дело”].- Донецк: ДонГУЭТ, 2004.- 170 с.
127. Пономаренко О.І. Системні методи в економіці, менеджменті та бізнесі: навч. посіб. - К.: Либідь, 1995.
128. Попов С.А. Стратегический менеджмент: Видение – важнее, чем знание: учеб. пособ. - М.:Дело, 2003.-352 с.
129. Попова Л.О. Комплексна методика оцінки маркетингової діяльності підприємств торгівлі і ресторанного господарства / Л.О. Попова, Н.М. Кривошеєва // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – Харків: ХДУХТ, 2005.
130. Попова Л.О. Концептуальність маркетингу та його роль в економічних операціях підприємства торгівлі / Л.О. Попова, О.В. Нікітіна// Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002.
131. Попова Л.О. Сучасна концепція управління маркетингом підприємства / Л.О.Попова, І.Р. Лошенюк //Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – Харків: ХДУХТ, 2005.
132. Портер М. Стратегія конкуренції; пер. з англ.- К.: Основи, 1998.-390 с.
133. Портер М. Международная конкуренция; пер. с англ. под ред. В.Д. Щетинина.- М.: Международные отношения, 1993.- 896 с.
134. Прокопчук Л.О. Стратегический менеджмент. – СПб, - 2005. – 511 с.
135. Прингл Х. Энергия торговой марки / Х. Прингл, М. Томпсон; пер. с англ. под ред. И.В. Крылова. – ЧПб: Питер, 2001. – 288 с.
136. Псарев Ю.Г. Управление стратегией конкурентного преимущества // Вісник Донецької державної академії управління.- 2001.- №2 (14).- С. 102-106.
137. Пярнитс Ю.Э. Стратегия и техника гибкого управления / Ю.Э. Пярнитс, Т.И. Савенкова. - М.: Финансы и статистика, 1991.
138. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: навч. посіб.- 2-ге вид. оновл.- Л.: Новий світ-2000, Альтаїр-2002, 2003.- 272 с.
139. Роксол Г. Психология потребителя в маркетинге / Г. Роксол, Р. Голдсмит, Браунс; пер с англ.- СПб: Питер, 2001.- 352 с.
140. Садєков А.А. Стратегическое управление предприятием: управление изменениями // Донецк: ДонГУЭТ, 2005.
141. Садєков А.А. Планирование деятельности предприятия торговли // Донецк: ДонГУЭТ, 2004. – 233 с.
142. Садєков А.А. Управление предприятием в условиях кризиса: монография. – Донецк: ДонГУЭТ, 2006. – 178с.
143. Сардак О.В. Управління персоналом: наук.-метод. рек. щодо вивч. дисц. [для студ. ден. та заоч. від. спец. 6.050201, 7.050201 “Менедж. організ.”].- Донецьк: ДонДУЕТ, 2005.- 141 с.
144. Слуцкин М.Л. Управленческий анализ.- СПб.: Питер, 2002.- 144 с.
145. Смирнов Н.Н. Стратегический менеджмент.- СПб.: Питер, 2002.- 128 с.
146. Смотрич Ж. Система реалізації маркетингової стратегії підприємства // Маркетинг в Україні. – 2004. - №6. – с.44-45.
147. Снегирева В. Розничный магазин. Управление ассортиментом по товарным категориям. – СПб.:Питер,2005. – 416 с.
148. Соловьев В.С. Стратегический менеджмент: учеб. – Ростов-на-Дону: Феникс; Новосибирс:Сибирсоке соглашение, 2002. – 448 с.
149. Стратегический менеджмент: курс лекций / С.А.Кузнєцова, В.Д.Маркова. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002.
150. Стратегический менеджмент: опор. консп. лекц. /Л.В. Балабанова, А.В. Балабаниц. – Донецк: ДонГУЭТ, 2003. - 128с .
151. Стратегічне управління / А.О.Дегтяр, М.Х. Корецький .– К.: 2007.- 240 с.
152. Стратегічне управління: Навч. посіб. / С.В. Оборська, З.Є.Шершньова – К.: КНЕУ, 1999.
153. Стратегічне управління підприємством: навч. посіб. /В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко. – 2-ге вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 400 с.
154. Стратегічний маркетинг: наук.-метод. рек. щодо вивч. модуля/ [Л.В. Балабанова та інш.]. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006.- 472 с.
155. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации: учеб. для вузов / А.А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд; пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2000.- 412 с.
156. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. / Г.М. Тарасюк, Л.І. Шваб.- К.: Каравела, 2003.- 432 с.
157. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров.- Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 448 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.