У нас уже 18707 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА НА МАРКЕТИНГОВИХ ЗАСАДАХ
Количество страниц 175
ВУЗ ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2008
Содержание ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………….. 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА………………………………………………. 10
1.1. Сутність економічної ефективності діяльності підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва……………………… 10
1.2. Управління ефективністю діяльності підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва…………………………………….. 20
1.3. Методичні підходи до оцінки економічної ефективності діяльності підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва…………………………………………………………………… 36
Висновки до Розділу 1………………………………………………….. 56
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА……………………………………………………………… 60
2.1. Аналіз впливу макросередовища на ефективність діяльності підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва……... 60
2.2. Аналіз економічної ефективності виробництва продукції птахівництва……………………………………………………………………. 77
2.3. Реалізація стратегій маркетингу у діяльності підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва……………………… 86
Висновки до Розділу 2…………………………………………………... 106
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА НА МАРКЕТИНГОВИХ ЗАСАДАХ…………………… 109
3.1. Розробка алгоритму оцінки і вибору стратегії маркетингу у діяльності підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва…………………………………………………………………… 109
3.2. Обґрунтування стратегії маркетингу для підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва……………………… 126
3.3. Створення систем інформаційних зв'язків з центрами маркетингових досліджень на підприємствах з виробництва та перероблення продукції птахівництва………………………………………... 142
Висновки до Розділу 3…………………………………………………... 150
ВИСНОВКИ……………………………………………………………............. 153
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………… 156
ДОДАТКИ……………………………………………………………………… 168

ВСТУП


Актуальність теми. Забезпечення населення високоякісними продуктами харчування є стратегічним завданням АПК України. На тлі загального занепаду тваринництва, птахівництво є галуззю, що розвивається досить стрімко й динамічно. Проте нині потреба у споживанні білків тваринного походження задовольняється все ще недостатньою мірою. За цих умов актуальним вбачається завдання щодо нарощування обсягів виробництва високобілкових продуктів харчування, насамперед за рахунок розвитку підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва. За організаційно-технологічними можливостями та термінами віддачі капітальних вкладень птахівництво є найбільш мобільним порівняно з іншими галузями тваринництва, відзначається скоростиглістю, високими коефіцієнтами відтворення поголів’я і використання кормового протеїну, відносно низькою енергоємністю, вищим рівнем механізації і автоматизації виробничих процесів.
В умовах ризику, невизначеності та динамічності бізнес-ситуацій вирішенню складних задач гармонізації інтересів підприємства з виробництва та перероблення продукції птахівництва та інших суб’єктів ринкового середовища сприяє розвиток маркетингової діяльності. Маркетинг дозволяє на основі детального вивчення ринку контролювати ризики, уникати їх або зменшувати їх вірогідність. За допомогою маркетингу ведеться постійний пошук нових ринків, нових споживачів, нових видів продукції, здатних задовольнити потреби ринку і забезпечити підприємству найбільший рівень прибутковості. Побудова ринкової економіки в Україні робить ці проблеми актуальними для вітчизняних підприємств і зумовлює необхідність наукового обґрунтування напрямів підвищення ефективності діяльності підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва на маркетингових засадах.
Проблеми підвищення ефективності діяльності підприємств на основі маркетингових принципів досліджували на теоретичному і методологічному рівнях вітчизняні науковці: С. Азізов, В. Амбросов, В. Андрійчук, Л. Балабанова, В. Бойко, П. Гайдуцький, О. Дацій, В. Карпов, О. Крисальний, В. Кучеренко, Л. Мельник, П. Саблук та ін. Узагальнення моделей маркетингових концепцій управління підприємствами представлено в роботах Т. Амблера, Д. Василика, О. Віханського, М. Кропивка, М. Маліка, О. Шпичака, принципи та особливості сучасного управління діяльністю підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва − у роботах Б. Батюка, П. Божко, І. Івки, В. Каравашенка, А. Лисецького, О. Лук’яненка, Б. Мельника, І. Топіхи, В. Топіхи, В. Фісініна, Ф. Ярошенка та ін. Однак певні теоретичні та науково-практичні проблеми формування механізмів підвищення ефективності діяльності підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва на маркетингових засадах розроблено недостатньо. Так, потребують удосконалення маркетингові важелі впливу на результати діяльності підприємств, що здійснюють виробництво та реалізацію продукції птахівництва, з урахуванням регіональних особливостей, сформованих під впливом демографічних, економічних та соціальних чинників. Актуальність цих проблем зумовила вибір теми дисертаційного дослідження, визначила його мету, структуру і завдання.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до теми науково-дослідної роботи Таврійського державного агротехнологічного університету «Організація виробництва сільськогосподарських підприємств» (номер державної реєстрації 0102U001295). Роль автора полягає у розробці та обґрунтуванні напрямів підвищення ефективності діяльності підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва на маркетингових засадах.
Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є розробка науково-теоретичних і практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва на маркетингових засадах. Для досягнення даної мети в роботі визначено такі завдання:
• уточнити сутність економічної ефективності діяльності підприємств як економічної категорії;
• систематизувати принципи, що визначають основні напрями розвитку діяльності підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва;
• визначити чинники впливу на результати діяльності підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва;
• запропонувати соціально-економічну модель діяльності підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва;
• розкрити особливості розвитку діяльності підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва в регіоні дослідження;
• здійснити оцінку маркетингового середовища діяльності підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва;
• обґрунтувати маркетингову стратегію діяльності підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва.
Об’єктом дослідження є процес підвищення ефективності діяльності підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва на маркетингових засадах.
Предметом дослідження є теоретичні аспекти, тенденції та методичні засади підвищення ефективності діяльності підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва на маркетингових засадах.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою досліджень є діалектичний метод пізнання, фундаментальні положення економічної теорії, наукові розробки, законодавчі та інші нормативні акти України стосовно організаційно-економічних аспектів функціонування птахівничих підприємств.
У роботі використано такі основні методи дослідження: системний (для комплексного врахування чинників, які впливають на функціонування підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва); абстрактно-логічний (для теоретичних узагальнень результатів досліджень, формулювання висновків); статистико-економічний, зокрема його прийоми – динамічних рядів, порівняння, графічний (для виявлення тенденцій розвитку досліджуваних явищ, встановлення причин зміни окремих їх параметрів); монографічний (для поглибленого вивчення особливостей функціонування окремих підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва), екстраполяції, SWOT-аналіз (для стратегічного планування та прогнозування ефективного функціонування підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва).
Інформаційну базу дослідження становлять статистичні матеріали Держкомстату України, монографії та інші наукові публікації вітчизняних і зарубіжних учених з проблем підвищення ефективності діяльності підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва на маркетингових засадах, первинні документи досліджуваних підприємств.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:
вперше:
• запропоновано соціально-економічну модель діяльності підприємств, побудовану на економічному, соціальному та фізіологічному критеріях ефективності виробництва та перероблення продукції птахівництва, що дає змогу визначати вплив комплексу чинників на рівень ефективності діяльності як окремих підприємств, так й їх сукупності в межах певного регіону чи галузі;
удосконалено:
• інтерпретацію впливу виробничих та позавиробничих чинників на результати діяльності підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва в контексті основної цілі маркетингу – максимізації прибутку підприємств на основі задоволення потреб цільових споживачів;
• обґрунтування маркетингової стратегії діяльності підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва, що базується на зменшенні витрат на одиницю продукції шляхом підвищення продуктивності праці й ефективності виробництва, зниження енергоємності виробництва, посилення контролю за якістю продукції, модернізації матеріально-технічної бази;
набули подальшого розвитку:
• теоретичне трактування сутності економічної ефективності діяльності підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва, що передбачає отримання синергетичного ефекту завдяки координації галузей, що забезпечують засобами виробництва; безпосередньо виробляють продукцію птахівництва, її переробляють та транспортують і реалізують кінцевому споживачеві;
• систематизація принципів, що визначають основні напрями розвитку підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва (концентрація, спеціалізація, адаптивність, безперервність, ритмічність, диверсифікація, прямоточність), які дають змогу зрозуміти характер взаємодії виробника і споживача, відображають механізм функціонування підкомплексу як системи, що характеризується цілісністю та високим ступенем стабільності функціонування.
Практичне значення одержаних результатів полягає у впровадженні отриманих результатів досліджень у виробництво, що сприятиме зростанню обсягів виробництва продукції птахівництва та підвищенню його економічної ефективності виробництва. Результати дослідження (комплекс стратегій маркетингу для підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва) використані для розробки «Програми стабілізації та розвитку агропромислового комплексу Запорізької області на період до 2010 року». Практична значимість розробки і впровадження пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва підтверджено довідкою Головного управління агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації (довідка № 1073/12-07 від 10.07.2007 р.).
Результати наукових досліджень (модель комплексного аналізу маркетингової стратегії) використовується ЗАТ «Птахокомбінат «Дніпровський» в процесі організації ефективної маркетингової діяльності (довідка № 02-45/07 від 17.10.2007 р.), соціально-економічна модель ефективності дозволила покращити роботу з оцінки ефективності діяльності фермерського господарства «Мрія-1991» (довідка № 44 від 5.09.2007 р.).
Основні теоретичні, методичні й практичні результати дисертаційного дослідження використовуються у навчальному процесі Таврійського державного агротехнологічного університету при викладанні дисциплін економічного циклу «Економічний аналіз», «Стратегічний аналіз», «Економіка аграрних підприємств» (довідка № 203 від 29.09.2007 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до вирішення проблем підвищення ефективності діяльності підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва на маркетингових засадах. Наукові положення, висновки та рекомендації, що виносяться на захист, одержані автором самостійно й викладені в одноосібних наукових працях.
Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати дисертаційного дослідження апробовані у доповідях та виступах на Міжнародній науково-практичній конференції «Формування конкурентоспроможності підприємств АПК в умовах глобалізації» (Полтава, 2007 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми ринку продукції АПК в умовах глобалізації (Миколаїв, 2007 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Державна політика та стратегія реформування економіки України в XXI столітті» (Полтава, 2007 р.).
Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладені в 11 наукових працях загальним обсягом 5,2 друк. арк., у т. ч. 8 статей опубліковано в наукових фахових виданнях (4,9 друк. арк.).
Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 155 сторінках комп’ютерного тексту, складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел (145 найменувань), містить 39 таблиць, 17 рисунків та 6 додатків.
Список литературы
У дисертаційній роботі викладено теоретичні положення та практичні пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування та розвитку підприємствами з виробництва та перероблення продукції птахівництва. Основні наукові і прикладні результати, а також рекомендації щодо їх використання полягають у наступному:
1. Встановлено, що птахівництво як галузь характеризується рядом специфічних властивостей, які вигідно відрізняють його від інших галузей тваринництва. Насамперед птахівництво скоростигла галузь, вона менш капіталомістка, як результат – вона мобільніша в умовах мінливості кон’юнктури ринку, віддача корму в 3-4 рази вища ніж у свиней та ВРХ, тому собівартість м’яса птиці найнижча що є суттєвим фактором підвищення попиту на цей продукт. Інвестиційна привабливість підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва зумовила їх інтенсивний розвиток упродовж останніх років, швидкі темпи збільшення обсягів виробництва яєць та м’яса птиці.
2. На основі інтерпретації існуючих в науковій літературі трактувань запропоновано визначати економічну ефективність як співвідношення результатів виробничої діяльності й витрат на їх досягнення, що виражає як рівень використання продуктивних сил суспільства, так і ступінь досягнення виробничої цілі.
3. Доведено, що ефективний розвиток виробництва продукції птахівництва значною мірою залежить від успішного функціонування ряду інших галузей і виробництв. Дослідження взаємозв’язків та взаємозалежностей між підприємствами, які займаються виробництвом, переробленням та доведенням продукції птахівництва до споживача, дозволило систематизувати принципи їх розвитку. Вони дають змогу краще розуміти процеси, що відбуваються в підкомплексі, відображають механізм його функціонування як системи.
4. Визначено, що на ефективність діяльності підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва впливає рід чинників. До виробничих чинників слід віднести економічні, демографічні, техніко-технологічні, та організаційно-управлінські; до невиробничих: соціальні, суспільно-виробничі, маркетингові, природні, політичні. Врахування маркетингових чинників дозволить адаптуватися до ринкової ситуації, що змінюється, повніше задовольняти потреби споживачів, забезпечити стабільний розвиток підприємства.
5. Встановлено, що з економічною ефективністю органічно пов’язана соціальна ефективність, яка має самостійне значення і виражається в конкретних, властивих їй критеріях в системі показників. Для визначення впливу різних чинників на рівень ефективності діяльності підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва, запропоновано використовувати соціально-економічну модель ефективності, яка грунтується на економічному, соціальному і фізіологічному критеріях ефективності.
6. Проведене дослідження свідчить, що швидкі темпи збільшення поголів’я птиці та обсягів виробництва м’яса птиці та яєць ще не забезпечили стабільного зростання економічної ефективності виробництва продукції. Встановлено, що виробництво яєць на досліджуваних птахофабриках рентабельне, але рівень рентабельності за період з 2004 по 2006 р. зменшився на 10,3 %. Виробництво м’яса птиці збиткове, проте рівень збитковості за 5 років скоротився на 48 пунктів. Найбільший вплив на рівень рентабельності виробничої діяльності має зростання змінних витрат в собівартості продукції, який обумовлений, головним чином, зростанням вартості кормів (71,6 % та 73,2 % в структурі собівартості яєць та м’яса птиці відповідно).
7. Доведено, що ретельний аналіз маркетингового середовища, підприємства, сильних та слабких сторін, дозволяє мінімізувати ризики та якомого повніше використати потенційні можливості цільового ринку. Для оцінки маркетингового середовища застосовано SWOT–аналіз. Визначено, що підприємства мають використовувати власні сильні сторони (обсяги виробництва щорічно зростають, підвищується фондовіддача, зростає продуктивність праці при зменшенні чисельності працюючих та ін.) та можливості зовнішнього середовища (попит на продукти харчування не є еластичним, встановлені дотації з державного бюджету, споживач віддає перевагу вітчизняній продукції, ефективні маркетингові інструменти та ін.), для того щоб подолати наявні слабкі сторони (не використовується реклама, недооцінка значення маркетингу, недостатня кількість спеціалістів з маркетингу та ін.) та мінімізувати вплив ринкових загроз (обмежений попит, зростання цін на ресурси, проникнення на ринок конкурентів з більш низькою ціною та кращими споживчими властивостями товару, споживання частиною населення більш дешевої імпортної продукції та ін.).
8. Розроблено стратегію маркетингу для підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей (яка складається з чотирьох основних елементів товарної стратегії, стратегії ціноутворення, розподілу і просування товару): «глибше проникнення на ринок» (закріплення за собою вже освоєних сегментів), «розвиток товару» (створення унікальної одноразової упаковки для яєць, переробка яєць у яєчний порошок та інші продукти, застосування безвідходних технологій вирощування й переробки птиці, реклама продукції), «розширення меж ринку» (привернення нових споживачів), «диференціювання цін» (встановлення певних знижок і надбавок до середньої ціни залежно від різних сегментів ринку й різновидів самої продукції). Реалізація цієї стратегії дасть змогу збільшити у 2008 р. порівняно з 2006 р. рівень рентабельності виробництва яєць на 2,7-4,0 пункти, частку своєї продукції на ринку в загальній структурі реалізації продукції – на 5,6 %.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Азізов С.П. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах (частина 1).– К., 2000.– 160 с.
2. Алексеев Ф.Ф., Бельченко Н.Б. Промышленное птицеводство. – М.: Агропромиздат, 1995. – 544 с.
3. Амблер Т. Маркетинг и финансовый результат. Новые метрики богатства корпорации / Пер. с англ. – М., Финансы и статистика, 2003. – 248с.
4. Амбросов В.Я. Регіональні особливості аграрної реформи // Економіка України. – 1995. – №4. – С. 59–66.
5. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: Монографія. – К. :КНЕУ, 2005. – 292с.
6. Андрийчук В.Г., Выхор Н.В. Повышение эффективности агропромышленного производства.– К.: Урожай, 1990.– 232 с.
7. Ансофф И. Стратегия управления. – М.: Экономика, 1994. – 519с.
8. Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Э.М. Короткова. – М.:ИНФА-М, 2001. – 432с.
9. Ареф'єва О.В., Городинська Д.М. Методичний підхід до оцінки та механізм моніторингу економічної стійкості підприємства // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – С. 57–61.
10. Бакіна Т.В. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища птахівничих підприємств Дніпропетровської області // АгроСвіт. – 2007. –
№ 20. – С. 27-29.
11. Бакіна Т.В. Економічна ефективність виробництва продукції птахівництва // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2005. – № 6. – С. 6-10.
12. Бакіна Т.В. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності птахівничих підприємств // Формування конкурентоспроможності підприємств АПК в умовах глобалізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14 листопада 2007 року, м. Полтава. – Полтава, 2007. – С. 190-191.
13. Бакіна Т.В. Комплекс стратегій маркетингу для птахівничих підприємств // Проблеми ринку продукції АПК в умовах глобалізації: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 24-25 травня 2007 року, м. Миколаїв. – Миколаїв: Миколаївський ДАУ, 2007. – С. 128-129.
14. Бакіна Т.В. Методи й методика вимірювання та оцінки економічної ефективності функціонування птахівничих підприємств // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2007. – № 1. – С. 28-32.
15. Бакіна Т.В. Основні чинники економічної ефективності птахівничого підкомплексу // АгроСвіт. – 2007. – № 16. – С. 34-36.
16. Бакіна Т.В. Особливості управління ефективністю діяльності птахівничих підприємств // АгроСвіт. – 2007. – № 4. – С. 32-36
17. Бакіна Т.В. Плюси й мінуси державного регулювання на ринку продукції птахівництва // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2006. – № 6. – С. 28-30.
18. Бакіна Т.В. Стан та перспективи розвитку галузі птахівництва України // Державна політика та стратегія реформування економіки України в XXI сторіччі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 березня 2007 року, м. Полтава. – Полтава, 2007. – С. 8-10.
19. Бакіна Т.В. Сутність економічної ефективності діяльності птахівничих підприємств // АгроСвіт. – 2007. – № 2. – С. 27-33.
20. Бакіна Т.В. Удосконалення маркетингової діяльності птахівничих підприємств // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2007. – № 4. – С. 9-12.
21. Бахтин И.А., Пушкарев Н.В. Экономика и организация птицеводства на индустриальной основе. – М.: Колос, 1980. – 182 с.
22. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – К.: Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997. – 408 с.
23. Божко П.Е. Производство яиц и мяса птицы на промышленной основе. – Л.: Колос, 1975. – 360 с.
24. Бойко В.І. Зернове господарство: проблеми і напрями розвитку. – К.: ІАЕ, 1998. – 66 с.
25. Бойко В.І. Тваринництво України: стан і шляхи відродження // Агроінком. – 2007. – № 8–9. – С. 5–7.
26. Василенко В.О. Антигризове управління підприємством: Навч. посібник.–К.:ЦУЛ, 2003. – 504с.
27. Василик Д.О. Оцінка ефективності інвестиційних проектів // Фінанси України, 2005. – №6. – С.93–102.
28. Васянович В.В. Некоторые экономические аспекты применения кормовых добавок в кормлении птицы // Матеріали IV Української конференції по птахівництву з міжнародною участю (м. Алушта, 15-19 вересня 2003 р.). – Харків: Інститут птахівництва УААН, 2003. – С. 208–219.
29. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 304 с.
30. Вербовиков А. Нужды птицеводов Украины // Птицеводство. – 1989. – №5. – С. 10–11.
31. Вербовиков А.І., Лук’яненко О.О., Гавриш А.П. Прогресивна технологія виробництва яєць. – К.: Урожай, 1983. – 96 с.
32. Виханский О.С. и др. Менеджмент: Человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. – 2. изд. – М.: Фирма Гардарика, 1996. – 416с.
33. Власов В.І. Глобальна продовольча проблема. – Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАНУ, Інститут аграрної економіки УААН. – К.: 2001. – 506 с.
34. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы / Пер. с дат. – М.: Высш. шк.., 1994. – 272с.
35. Гаврилишин Б.Д., Ющенко В.А., Гальчинський А.С. та ін. Економічна енциклопедія (у трьох томах). Том І. – К.: Академія. – 2000. – 864 с.
36. Гайдуцький П.І., Подолаєв О.Є. Формування ринкових відносин в агропромисловому комплексі: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1994.– 175 с.
37. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник.– К.: Вища шк., 1995.– 471 с.
38. Годівля сільськогосподарських тварин / За ред. В.Я. Максакова. – К.: Урожай, 1987. – 168 с.
39. Губський Б.В. Аграрний ринок. – К.: Нора-прінт, 1998. – 184 с.
40. Даниленко А.С. Розвиток підприємництва в АПК України (теоретико-прикладні аспекти). – Львів: ІРДНАН України, 1997. – 224 с.
41. Данилишин Б.М., Корецький М.Х., Дацій О.І. Інвестиційна політика в Україні: Монографія. – Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2006. – 292 с.
42. Дацій О.І. Розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України. – К.: ННЦ ІАЕ, 2004. – 428 с.
43. Державна цінова підтримка сільського господарства в США і країнах Європи / О.М. Шпичак, Є.О. Маслюков, Г.О. Шевченко, З.П. Ніколаєва та ін. – К.: ІАЕ УААН, 1995. – 58 с.
44. Джеймс А.Ф. Стонер, Едвін Г.Долан Вступ у бізнес. Загальна редак. Завадського Й.С. – К. Видавництво Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. – К. – 2000. – 751 с.
45. Дзюн Тосака. Теория науки: Пер. с яп. – М.: Наука, 1983. – 248 с.
46. Довідник по годівлі сільськогосподарських тварин / Г.О. Богданов, В.Ф. Каравашенко, О.І. Звєрєв та ін.; За ред. Г.О. Богданова. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Урожай, 1986. – 488 с.
47. Економіка виробничого підприємства / Й.М.Петрович, І.О.Будіщева, І.Г.Устінова та ін. – Львів: Оскарт, 1996.– 416 с.
48. Економіка сільського господарства/ П.П.Руснак, В.В.Жебка, М.М.Рудий, А.А.Чалий; За ред. П.П.Руснака. – К.: Урожай, 1998.– 320 с.
49. Закон України “Про державну підтримку сільського господарства України” від 24 червня 2004 року № 1877-IV.
50. Иванух Р.А., Пантелейчук М.М., Попович И.В. Справочник экономических показателей сельского хозяйства.– К.: Урожай, 1988.– 216 с.
51. Іванов Ю.Б., Кравченко Ю.І., Хоменко М.М. Вступ до бізнесу.– К.: Лібра, 1995.– 122 с.
52. Івко І.І. Перспективи ресурсозбереження у птахівництві України // Матеріали IV Української конференції по птахівництву з міжнародною участю (м. Алушта, 15-19 вересня 2007 р.). – Харків: Інститут птахівництва УААН, 2007. – С.407–419.
53. Канторович Л.В. Математические методы организации и планирования производства.– Л., 1969. – 232 с.
54. Каравашенко В.Ф. Кормление сельскохозяйственной птицы. – К.: Урожай, 1991. – 304с.
55. Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Маркетинг прогнозування кон’юнктури ринку. – К.: "Знання". – 2001. – 215 с.
56. Кейлер В. Экономика предприятия: Курс лекций.– М.: Юрист, 2000.– 272 с.
57. Кейнс Дж. М. Трактат о денежной реформе: Пер. с англ. – М.: 1925. – С. 24.
58. Коваленко А.Т. Повышение качества яиц кур селекционными и технологическими приемами // Матеріали IV Української конференції по птахівництву з міжнародною участю (м. Алушта, 15-19 вересня 2003 р.). – Харків: Інститут птахівництва УААН, 2003. – С.75–83.
59. Козакова Л.О., Лук`яненко О.О. Птахівництво на міжгосподарській основі. – К.: Урожай, 1986. – 96 с.
60. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1999. – 736 с.
61. Крилек Й. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства.– М.: Экономика, 1981.– 192 с.
62. Крисальний О.В. Аграрна реформа і кооперація в Україні // Економіка АПК. – 1998. №8. С.3–13.
63. Кропивко М.Ф. Інформатизація в управлінні агропромисловим виробництвом. – К.: ІАЕ УААН, 1997. – 252с.
64. Кузьмін О Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академ-видав, 2003. – 416с.
65. Кульбида В.В., Кульбида Л.Г. Определение устойчивости производства // Земледелие. – 1994. – №1. – С.41–42.
66. Кэмпелл Р., К.Макконелл, Стэнли Л. Брю. Экономикс. Т. 11. – М.: Республика, 1992. – 400 с.
67. Ладыко И.Ю., Маслюк В.Э. Эволюция концепции менеджмента // Економіка. Менеджмент. Підприємництво: Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету. – Вип. 3. – Луганськ: СНУ, 2000. – С.119–218.
68. Лисецький А. С. Агропромисловий комплекс: сучасний стан і перспективи розвитку / Розд. у підр. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. К.: КНЕУ, 2005. – С. 449–500.
69. Лисецький А.С., Муштрук А.І., Воробйов О.Г. Економіка промислового птахівництва. – К.: Урожай, 1981. – 88 с.
70. Лук’яненко О.О. Птахівництво // Розвиток господарських формувань і організація виробництва в аграрній сфері АПК. – К., 1999. – Розд. 6, гл. 6.11. – С.286–292.
71. Малік Й.П., Зіновчук В.В. Кооперативні відносини в аграрному секторі // Сучасна аграрна політика: Проблеми становлення. 1999. – С.363–386.
72. Малік М.Й., Федієнко П.М., Горлатий М.К. Інтеграція як фактор підвищення ефективності реформованих сільськоносподарськх підприємств. – К.: ІАЕ, 2000. –39 с.
73. Мартьянов В.П. Стратегия и тактика аграрной реформы в сельскохозяйственных предприятиях: результаты, проблемы, перспективы развития // Механізм господарювання і економічна динаміка в АПК: Вісник ХДАУ. – 2001. – №5. – С.74–78.
74. Мейскон М.Х., Альберт Х., Хедоури Р. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1992. – 701 с.
75. Мельник Б.А. Економічна діагностика птахівничої галузі Миколаївщини // Економіка АПК. – 2003. –№4. – С. 82–88.
76. Мельник Б.А. Особливості методики визначення економічної ефективності бройлерного виробництва // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 1997. – Випуск 1. – С. 53–57.
77. Мельник Б.А. Сучасний рівень виробництва та перспективи розвитку м’ясного птахівництва в Україні // Економіка АПК. – 2007. – №10. – С. 20–26.
78. Мельник Л.Ю. Основни підприємництва та ринкової економіки: Навч. посіб. – К.: Вища шк.., 1995. – 175с.
79. Мельник Л.Ю., Карпенко А.М. та ін. Економічна теорія: Навч.посібник.– Дніпропетровськ: Наука і освіта, 1998.– 579 с.
80. Менеджмент для магистров: Учеб. Пос. / Под ред. А.А. Епифанова, С.Н. Козьменко. – Суми: ИТД Университетская книга, 2003. – 762с.
81. Методичні рекомендації з планування, обліку та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у сільському господарстві // Все про бухгалтерський облік. – 2001. – №77 (623). – С.2–24.
82. Минів Р.М., Батюк Б.Б. Державне регулювання галузі птахівництва // Економіка АПК. – 2007. – № 6. – С. 46 – 50.
83. Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві. – К.: КНЕІ, 2000. – 372 с.
84. Основи економічної теорії. Навчальний посібник під ред. В.О.Білика, П.Т.Саблука. – К.: ІАЕ, 1999. – 467 с. (С. 138, 162, 400).
85. Паулсен А. Рыночная экономика, р. II – США, Университет штата Айова, 1995. – 145 с.
86. Петухов P.M., Никитин Л.И. Оценка резервов работы производственных коллективов по повышению экономической эффективности и интенсификации производства. – М.: Экономика, 1988. – 304 с.
87. Подобед Л.И. Сравнительная характеристика отдельных витаминных препаратов, используемых в кормлении птицы на Украине // Матеріали IV Української конференції по птахівництву з міжнародною участю (м. Алушта, 15–19 вересня 2003 р.). – Харків: Інститут птахівництва УААН, 2003. – С. 300–303.
88. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000.– 528 с.
89. Покропивний С.Ф., Калош В.М. Підприємництво, стратегія, організація, ефективність: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997.– 244 с.
90. Портер М. Конкуренция: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000. – 352с.
91. Про стратегію трансформації АПК і забезпечення продовольчої безпеки України. Наукова доповідь за ред. І.І.Лукінова, П.Т.Саблука. – К.: ІЕ НАНУ, ІАЕ УААН, 2000. – 60 с.
92. Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва: Посібник в питаннях і відповідях / За ред. П.Т.Саблука. – К.: ІАЕ, 1999.– 532. с.
93. Ринок продовольства: проблеми формування і розвитку / За ред. П.Т.Саблука, В.І.Бойка, М.Г.Лобаса. – К.: Урожай, 1993. – 218 с.
94. Румянцев А.М. и др. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия. Тт. 1–4. – М.: Советская энциклопедия, 1972. – 405с.
95. Саблук П.Т. Особливості аграрної реформи в Україні .– К,: ІАЕ УААН, 1997.– 299 с.
96. Саблук П.Т. Стан економіки і реформ в агропромисловому комплексі України та завдання вчених економістів-аграрників.– К.: ІАЕ УААН, 1999. – 54 с.
97. Саблук П.Т., Ситник В.П., Дем’яненко М.А. та ін. Посібник по формуванню ринкового середовища підприємств АПК. – К.: ІАЕ УААН, 1997. – 587 с.
98. Савчук В. Эффективность маркетинга // Стратегия. – 2004. – №8. – С.33–38.
99. Самуэльсон П. Экономикс. – М.: Прогресс, 1964. – 840 с.
100. Свешникова М.С. Стратегія управління фінансовою стійкістю підприємства // Фінанси України. – 2000. – №11. – С.148–152.
101. Семенов В.Ф., Сіваченко І.Ю. , Федоряка В.П. Загальний курс агробізнесу: навчальний посібник. – К.: Знання, 2000. – 348 с.
102. Слюсар П.М., Сергеев В.А., Ященко А.П. Производство бройлеров. – К.: Урожай, 1987. – 127 с.
103. Слюсар П.М., Сергеева В.Д. Выращивание молодняка птицы. – К.:Урожай, 1992. – 120с.
104. Статистичний щорічник України за 2006 рік / За ред. О.Г. Осауленка. – К.: Державний комітет статистики України, 2007. – 551 с.
105. Статнік І.Я., Кавалено Г.Т. Вдосконалена система відтворення селекційного стада яєчних курей // Матеріали 4 Української конференції по птахівництву з міжнародною участю. – Випуск 53. Харків 2003. – С.125–130.
106. Степаненко І.А., Коваленко Г.Т. Генетичний потенціал кросів і порід курей, що використовуються для виробництва яєць в Україні // Матеріали IV Української конференції по птахівництву з міжнародною участю (м. Алушта, 15-19 вересня 2003 р.). – Харків: Інститут птахівництва УААН, 2003. – С.134–143.
107. Столляр Т.А., Алексеев Ф.Ф. Промышленное индейководство. – М.: Россельхозиздат, 1978. – 148 с.
108. Тарасенко Г.С., Зрібняк Л.Я., Ільчук М.М. та ін. Організація сільськогосподарського виробництва: підручник для студентів економічних спеціальностей вищих аграрних закладів освіти. – К.: ФАДА, 2000. – 446 с.
109. Тардатьян Г.А. Научно-технический прогресс в птицеводстве. – М.: Знание, 1989. – 62 с.
110. Тардатьян Г.А. Пути интенсификации производства мяса уток. – М.: ВНИИТЭИСХ, 1983. – 55 с.
111. Тринько Р.І. Методика економічних досліджень. – Львів: Українські технології, 1999.– 355 с.
112. Уотермен Р. Фактор обновления. Как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании: Пер. с англ. – М.: Прогресс. – 1998. – 368 с.
113. Фисинин В.И., Гельман З.Д. Производство мяса на промышленной основе. – М.: Знание, 1980. – 64 с.
114. Фисинин В.И., Отрыганьев Г.К. Птицеводство сегодня и завтра. – М.: Агропромиздат, 1987. – 128 с.
115. Фисинин В.И., Столляр Т.А. Производство бройлеров. – М.: Агропромиздат, 1989. –182 с.
116. Фисинин В.М., Столмер Т.А., Коноплева В.И. Применение ресурсосберегающей технологии в производстве мяса птицы. – М.: ВНИИТЭИ, 1987. – 52 с.
117. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: Дело, 1993. – 469с.
118. Фомин С.С., Новицкий В.Е. Проблемы формирования единого европейского рынка. – К.: УкрИНТЕИ, 1992. – 56 с.
119. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції. (Практичний посібник) / За ред. П.Т. Саблука. – К.: ІАЕ, 2000. – 555 с.
120. Царенко О.М. Еколого-економічні проблеми розвитку агропромислового виробництва. – К.: Вища школа, 1998. – 292 с.
121. Царенко О.М. Економічний аналіз діяльності підприємств агропромислового комплексу. – К.: Вища школа, 1998. – 256 с.
122. Ценообразование и рынок // Перевод с английского под ред. Е.И. Пунина и С.Б. Рычкова. – М.: Прогресс, 1992. – 320 с.
123. Ціни, витрати, прибутки агровиробництва та інфраструктура продовольчих ринків України / За ред. О.М. Шпичака.– К.: ІАЕ УААН, 2000.– 585 с.
124. Ціноутворення в процесі реформування агропромислового комплексу України (1990-2001 рр.). За ред. О.М.Шпичака. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 499 с.
125. Червен І.І., Мельник Б.А. Факторний аналіз рівня інтенсифікації бройлерного виробництва // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 1997. – Випуск 1. – С. 64–68.
126. Шепотько Л., Прокопа І. Село: сучасна політика і стратегія розвитку. – К.: Інститут економіки НАН України, 1997. – 329 с.
127. Шеремет А.Д., Сайфумен Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового менеджмента. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 208с.
128. Шкляр М.Ф. Интенсификация бройлерного производства. – М.: Россельхозиздат, 1980. – 88 с.
129. Шкляр М.Ф. Экономика и организация мясного птицеводства. – М.: Агропромиздат, 1989. – 167 с.
130. Шпичак О.М. Сільське господарство України на початку та в кінці ХХ століття. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – 74 с.
131. Экономика и организация производства продуктов птицеводства на промышленной основе. – М.: Колос, 1972. – 367 с.
132. Экономика, организация и планирование агропромышленного комплекса / В.Н. Нелеп, В.Г. Андрийчук, Н.И. Хорунжий и др.; под ред. В.Н. Нелепа. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1989. – 528 с.
133. Юрчишин В.В., Саблук П.Т. Сучасні аграрні перетворення: деякі оцінки і проблеми. – К.: ІАЕ УААН, 1998. – 27 с.
134. Ющенко В.А. Розвиток агропромислового комплексу України в контексті світового продовольчого ринку. // Економіка АПК. – 2001. – № 4. – С. 6–13.
135. Ярошенко Ф.О. Зміцнення матеріально-технічної бази у птахівництві // Економіка АПК. – 2003. – №9. – С. 17–19.
136. Ярошенко Ф.О. Інновації у птахівництві – шлях до зростання його ефективності // Матеріали IV Української конференції по птахівництву з міжнародною участю (м. Алушта, 15-19 вересня 2003 р.). – Харків: Інститут птахівництва УААН, 2003. – С. 486–490.
137. Ярошенко Ф.О. Природні та економічні умови розвитку птахівництва в Україні // Економіка АПК. – 2003. –№8. – С. 8–11.
138. Aaker D. Managing Brand Equity. – N.Y, Free Press, 1991. –394р.
139. Change Homewood, III.: Irwin, 1976. – 89р.
140. Charles Perrow, Organizational Analysis: A Sociological View (Belmont, Calif.: Wadsworth, 1970. – 56р.
141. Cooper R.G. Winning at New Products, Reading MA, Addison Wesley, 1993. – 97р.
142. Dwyer F.R., Schurr P.H. and Sejo O.H. Developing Buyer-seller Relationships // Journal of Marketing, 51, April, 1987. – Р.54.
143. Gale B. Managing Customer Value. –N.Y.: Free Press, 1994. – 421р.
144. George F. Wieland and Robert A. Ullrich, Organizations: Behavior, Design, and Lash M.L. The Complete Guide to Customer Service, New York, John Wiley & Sons. –1990. – 381р.
145. Keller K. Strategic Brand Management. – Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998. – 106р.

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.