У нас уже 18707 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА РЕАЛІЗАЦІЄЮ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Количество страниц 230
ВУЗ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА
Год сдачи 2008
Содержание ЗМІСТ

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 11
1.1.Природа та особливості інноваційної діяльності 11
1.2.Сутнісна характеристика інноваційного потенціалу підприємства 33
1.3.Моделювання системи управління інноваційним потенціалом підприємства 49
Висновки до розділу 1 69
РОЗДІЛ 2
СУЧАСНИЙ СТАН ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 73
2.1.Аналітична оцінка стану та тенденцій розвитку фармацевтичної галузі 73
2.2.Аналіз підходів до оцінки інноваційного потенціалу підприємства 99
Висновки до розділу 2 111
РОЗДІЛ 3
МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЙОГО ФОРМУВАННЯМ ТА РЕАЛІЗАЦІЄЮ 114
3.1.Методичні засади комплексної оцінки інноваційного потенціалу підприємства 114
3.2.Діагностика інноваційного потенціалу на прикладі підприємств фармацевтичної галузі України 140
3.3.Напрямки вдосконалення управління формуванням та реалізацією інноваційного потенціалу підприємства 158
Висновки до розділу 3 178
ВИСНОВКИ 183
ДОДАТКИ 186
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 218ВСТУП

Динаміка економічного розвитку в сучасних умовах усе більше залежить від технологічних зрушень на базі інновацій. Уміння формувати й ефективно використовувати інноваційний потенціал стає вирішальним фактором забезпечення конкурентоспроможності та розвитку вітчизняних підприємств. З іншого боку, за роки ринкових трансформацій Україна так і не змогла наблизитися до інноваційних параметрів розвинених країн й особливо у високотехнологічних галузях.
Актуальність теми дослідження. Визнання пріоритетності інноваційного розвитку вітчизняних підприємств, проголошення державної політики, спрямованої на інноваційну модель економічного розвитку, обумовлюють особливу актуальність розв’язання проблеми формування ефективної системи управління інноваційними процесами. Реформування системи управління інноваційною діяльністю вітчизняних підприємств може й повинно стати основним чинником їх прискореного розвитку, підвищення конкурентоспроможності та ефективності.
Проблеми управління інноваційною діяльністю є предметом багатьох наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних учених. Для обґрунтування сучасних напрямів інноваційного розвитку велике теоретичне та методологічне значення мають праці таких учених, як Геєць В.М., Гончарова Н.П., Бутнік-Сіверський О.Б., Федулова Л.І., Семиноженко В.П., Завлін П.Н. та ін. Дослідженню сутності та структури інноваційного потенціалу, визначенню факторів, що на нього впливають, розробці методичних підходів до його оцінки присвячено праці Чухрай Н.І., Посилкіної О.В., Ілляшенка С.М., Галушка Є.С., Кравченко М.О., Новікової І.В., Федоніна О.С., Лапіна Н.І., Пригожина А.І., Кутейнікова А.А., Краснокутської Н.В., Лузіна А.Є., Гуніна В.Н. та ін. Багато аспектів управління інноваційним потенціалом підприємства залишаються дискусійними та недостатньо дослідженими, а саме: визначення та систематизація чинників, що впливають на формування та реалізацію інноваційного потенціалу підприємства, методично-прикладні підходи до побудови моделі управління інноваційною діяльністю на мікрорівні, методики оцінки інноваційного потенціалу підприємства та результативності його використання.
Проблеми управління формуванням та реалізацією інноваційного потенціалу є особливо важливими для підприємств наукоємних галузей економіки, до яких належить і фармацевтична. Актуальність зазначених питань зумовила вибір теми дисертаційної роботи, її мету, завдання та логіку дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано на кафедрі менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» згідно з планами наукових досліджень за темами: “Методологічні засади та прикладні аспекти управління конкурентоспроможністю фірми в умовах трансформації економіки України” (№ ДР 0101V006457) - автором особисто розроблено підрозділ «Особливості інноваційної діяльності суб’єктів малого підприємництва в Україні»; “Розвиток систем управління ринково орієнтованих підприємств” (№ ДР 0106V007082) - автором особисто розроблено підрозділ «Методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу організації».
Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є наукове обґрунтування теоретико-методичних і прикладних засад управління формуванням та реалізацією інноваційного потенціалу підприємства.
Для досягнення зазначеної мети поставлено та вирішено такі науково-практичні завдання:
- проведено аналіз понятійно-категоріального апарату інноваційного менеджменту та запропоновано авторську версію змістовного наповнення базових дефініцій;
- ідентифіковано особливості інноваційної діяльності;
- визначено та систематизовано фактори, що впливають на формування та реалізацію інноваційного потенціалу підприємства;
- розроблено модель системи управління інноваційним потенціалом підприємства;
- здійснено оцінку сучасного стану та тенденцій інноваційного розвитку фармацевтичної галузі;
- сформульовано теоретичні основи комплексної оцінки інноваційного потенціалу підприємства;
- розроблено методику загальної діагностики інноваційного потенціалу, яка дозволяє виявити його поточний стан і пріоритети інноваційної діяльності на підприємстві;
- розроблено методику проектно-орієнтованої оцінки інноваційного потенціалу щодо його відповідності вимогам реалізації конкретного інноваційного проекту;
- визначено інноваційний потенціал окремих підприємств фармацевтичної галузі та пріоритетні напрямки вдосконалення управління формуванням та реалізацією їх інноваційного потенціалу.
Об’єктом дослідження є процеси управління інноваційною діяльністю на підприємстві.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і прикладних аспектів управління формуванням та реалізацією інноваційного потенціалу підприємства.
Методи дослідження. У дисертації використано загальнонаукові та спеціальні методи, які дозволяють системно вирішувати проблемні завдання з обраного напряму дослідження. Найвагоміші теоретичні й прикладні розробки базуються на положеннях загальної теорії управління, інноваційного менеджменту, стратегічного управління та на використанні таких методів, як: системний підхід - при загальному дослідженні проблем управління інноваційним потенціалом підприємства; індукція та дедукція - при дослідженні та визначенні змістовного наповнення дефініцій «інновація» та «інноваційний потенціал підприємства»; аналіз і синтез із застосуванням абстрагування (через ототожнення та ізолювання), моделювання та формалізація - при розробці моделей системи управління інноваційним потенціалом підприємства та системи взаємовпливу показників його оцінки; спостереження, порівняння та вимірювання – під час оцінювання стану інноваційного потенціалу на підприємствах.
Інформаційною базою дослідження є нормативні та законодавчі акти України, що регламентують інноваційну діяльність підприємств; основні положення наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених у межах досліджуваного проблемного поля; офіційні матеріали та експрес-інформація Держкомстату України; організаційно-управлінська документація фармацевтичних підприємств, матеріали науково-практичних конференцій, періодичних видань і мережі Internet.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:
вперше:
- розроблено методику комплексної оцінки інноваційного потенціалу підприємства, яка на відміну від існуючих передбачає здійснення загальної діагностики та проектно-орієнтованої оцінки інноваційного потенціалу, що дозволяє отримати узагальнені результати оцінки, співставні для різних підприємств, а також визначити відповідність інноваційного потенціалу підприємства вимогам реалізації конкретного інноваційного проекту;
- розроблено матрицю профілю інноваційного потенціалу підприємства, яка дозволяє виділити зону реалізованого, зону сформованого, але не реалізованого та зону розвитку інноваційного потенціалу підприємства і слугує інструментом обґрунтування вибору пріоритетних напрямків його формування та реалізації;
удосконалено:
- визначення категорії «інновація», яку пропонується трактувати, як новину, впроваджену у практику або реалізовану на ринку в результаті процесу створення, розробки та комерціалізації нового продукту, технології, методу або процесу, з метою більш повного задоволення потреб споживачів, що комплексно враховує принципи як об’єктного, так і процесного підходів до її визначення;
- поняття «інноваційний потенціал підприємства», яке визначається як здатність створювати і (або) впроваджувати інновації шляхом залучення та ефективного управління інноваційними складовими науково-технічного, виробничо-технологічного, кадрового та фінансового потенціалів для реалізації інноваційних цілей підприємства, що дозволило врахувати якісну та структурну характеристики зазначеного поняття з наголосом на його управлінській складовій;
дістали подальшого розвитку:
- класифікація інновацій шляхом виділення таких ознак, як форма втілення (інформаційні, матеріальні та інформаційно-матеріальні); роль у реалізації місії підприємства (основні та забезпечувальні); рівень інноваційних перетворень у продукції на підприємстві (нова продукція з незначними модифікаціями ринкового спрямування; нова продукція із суттєво покращеними параметрами; нова для підприємства, але існуюча на національному ринку продукція; нова для підприємства та національної економіки продукція, але існуюча на світовому ринку; принципово нова продукція з неіснуючими аналогами на світовому ринку);
- модель впливу екзо- та ендогенних факторів на процеси формування та реалізації інноваційного потенціалу підприємства, в якій зазначені фактори згруповані й систематизовані з урахуванням спрямованості та послідовності їх впливу.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони слугують базою подальших теоретичних і прикладних досліджень управління інноваційним потенціалом підприємства, а також використовуються у практиці управління інноваційною діяльністю на фармацевтичних підприємствах: ВАТ «Тернопільська фармацевтична фабрика» («Тернофарм») (довідка № 10/760 від 14.11.2007р.); ТОВ «ФармаСтарт» (довідка № 521 від 25.10.2007р.); НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» («БХФЗ») (довідка № 382/8 від 20.11.2007р.), а також в навчальному процесі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» при викладанні дисципліни «Інноваційний менеджмент» (довідка від 23 жовтня 2007р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, подані до захисту рекомендації та пропозиції розроблено автором особисто й викладено у його наукових працях.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки дослідження обговорено й схвалено на міжнародних і всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях: “Управління організацією: регіональні аспекти” (м. Чернігів, 12-13 квітня 2002р.); “Теорія і практика економіки та підприємництва” (м. Алушта, 10-12 травня 2005р.); «Управління стратегічними змінами на підприємстві: концептуальні засади, методологія та практика» (м.Київ, 27-28 жовтня 2005р.); «Інноваційні процеси в управлінні сучасними організаціями в постіндустріальній економіці» (м. Київ, 21 листопада - 3 грудня 2005 р.); «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики» (м. Львів, 11-13 травня 2006р.); «Актуальні проблеми управління економічними процесами промислових підприємств» (м. Харків, 14 – 15 листопада 2006р.); «Економічна організація та економічна освіта: взаємообумовленість стратегій розвитку» (м. Київ, 7-8 лютого 2007р.).
Публікації. Основні положення та найважливіші результати дослідження опубліковано автором самостійно у 12 наукових працях загальним обсягом 4,45 д.а., у тому числі 6 з них загальним обсягом 3,27 д.а. – у наукових фахових виданнях.
Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ1. Алейнікова О.В. Оцінка інноваційного потенціалу підприємств та ефективність його реалізації // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2006. - №6. – С.9-11.
2. Анализ приоритетных исследований в области новых лекарственных средств за рубежом [Електронний ресурс] / А. В. Чубенко // Провизор. – 2003. - Режим доступу: http://www.provisor.com.ua/archive/2003/N1/art_06.htm
3. Анисимов Ю.П., Пешкова И.В., Солнцева Е.В. Методика оценки инновационной деятельности предприятия // Инновации. – 2006. - № 11 (98). – С.88 – 90.
4. Антонюк Л.Л., Поручник А.М., Савчук В.С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 394с.
5. Американские буржуазные теории управления (критический анализ) / Под ред. Б.З.Мильнера и Е.А.Чижова.-М.: «Мысль», 1978. – 366с.
6. Аренков И.А., Баум П.Ф., Томилов В.В. Инновационный потенциал фирмы: стратегия развития. – СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 2001. – 122с.
7. Артемьев В.Г. Инновационный анализ: Лекция. – Новосибирск: СибУПК, 2001. – 28с.
8. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін: Навч. посібник. – К.: Заповіт, 1996. – 238с.
9. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. Учеб. пособ. – С.Пб.: Питер, 2002. – 208с.
10. Батрак А.В., Миончинская Л.А. Краткий грамматический справочник. Немецкий язык./ Под редакцией проф. Е.В.Розен, 1994. – 232с.
11. Берков В.Ф. Логика / В.Ф.Берков, Я.С.Яскевич, В.И.Павлюкевич. – Мн.: НТОО «ТетраСистемс», 1997. – 480с.
12. Борман Д., Воротина Л., Федерман Р. Менеджмент (Предпринимательская деятельность в рыночной экономике). – Hamburg: Steuer –und Wirtschaftsverlag, 1992. – 906с.
13. Бююль Ахим, Ефель Петер. SPSS: искусство обработки информации: Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем. - СПб; М.; К.: ДиаСофт, 2005. – 594с.
14. Васильев В.И., Красильников В.В., Плаксий С.И., Тягунова Т.Н. Статистический анализ многомерных объектов произвольной природы. – М.: Издательство ИКАР, 2004. – 382с.
15. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник. – К.:КНЕУ, 2000. – 322с.
16. Вергильев О.М. Экономика и информатика. Синергическая информационная система 21 века для сферы материального производства. Мечты или реальность? – М.: ТОО «Эребус», 1998. – 364с.
17. Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии. – М.: Экономика, 1989. – 167с.
18. Галушко Е.С. Підвищення ефективності використання інноваційного потенціалу в умовах переходу до ринкових відносин (на прикладі промислових підприємств Донбасу): Автореф. дис…канд. екон. наук: 08.02.02 / Е.С. Галушко; НАН України. Ін-т економіки пром-ті. – Донецьк, 1999. – 23с.
19. Глобальные перспективы и проблемы генерической отрасли. Часть 1. / Дарья Полякова // Еженедельник АПТЕКА. – 2006. - №10 (531). – С.91-92.
20. Глобальные перспективы и проблемы генерической отрасли. Часть 2. / Дарья Полякова // Еженедельник АПТЕКА. – 2006. - №11(532). – С.93-94.
21. Гончарова Н.П. Инновационность конкурентных факторов экономического развития / Н.П. Гончарова // Актуальні проблеми економіки. – 2007. - №3. – С.43 – 51.
22. Гречан А.П. Теоретичні засади визначення інноваційного потенціалу підприємства // Економіка та держава. – 2005. - №7. – С.34-37.
23. Гречан А.П. Інноваційний потенціал підприємства і вплив зовнішніх можливостей на його реалізацію // Економіка та держава. – 2005. - №12. – С.50-51.
24. Гриньов А.В. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства // Проблеми науки – 2003. – №12. – С.12 – 17.
25. Гриньова В.М., Козирєва О.В. Соціально-економічні проблеми інноваційного розвитку підприємств: монографія / Харківський національний економічний ун-т. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 192 с.
26. Громека В.И. США: научно-технический потенциал (социально-экономические проблемы формирования и развития)/ Отв.ред. Ю.И.Бобриков и В.А.Федорович. – М.: «Мысль», 1977. – 245с.
27. Гунин В.Н. и др. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 7. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 272с.
28. Дженстер П., Хасси Д. Анализ сильных и слабых сторон компании: определение стратегических возможностей: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 368с.
29. Джордж М., Ворс Дж., Вотсон-Хемфилл К. Стремительные инновации / Пер. с англ. – К.: Companion Group, 2006. – 350 с.
30. Добров Г.М., Тонкаль В.Е., Савельев А.А. и др. Научно-технический потенциал: структура, динамика, эффективность. – К.: Наукова думка, 1987. – 347с.
31. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб: Издательство «Питер», 1999. – 560с.
32. Долятовский В.А., Долятовская В.Н. Исследование систем управления: Учебно-практическое пособие. – Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский цент «МарТ», 2003. – 256с.
33. ДСТУ ГОСТ 31279:2005. Інноваційна діяльність. Терміни та визначення понять (ГОСТ 31279 – 2004, IDT) / Оф. Т.Лагута. – К., Держспоживстандарт, 2005. – 11с.
34. Економічний словник / ред. П.І.Багрія, С.І. Дорогунцова. – К.: Головна редакція УРЕ, 1973. – 624с.
35. Експрес-матеріали Держкомстату України. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
36. Елимова М.Ю. К определению понятия «инновационный потенциал» // Методы активизации инновационных процессов, выпуск 16. – М.: ВНИИСИ, 1988. – С.16 – 22.
37. Завлин П.Н., Ипатов А.А., Кулагин А.С. Инновационная деятельность в условиях рынка. – С.Пб.: Наука, 1994. – 192с.
38. Закон України «Про інноваційну діяльність» // Голос України. – 2002.- №144. – С.10-15.
39. Зинченко В.И. Принципы разработки и применения Методики комплексной оценки инновационного потенциала промышленного предприятия / В.И. Зинченко, Е.П. Губин, Е.А. Монастырный и др. // Инновации. – 2005. - №5. – С.58 – 63.
40. Иванов М.М., Колупаева С.В., Кочетков Г.Б. США: управление наукой и нововведениями. – М.: Наука, 1990. – 223.
41. Икра черная… Икра красная… Икра заморская – баклажанная! Факторы разыития рынка -2: брэнды-генерики // Еженедельник АПТЕКА. – 2007. - №. 5 – С. 100 – 101.
42. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие / Под. ред. В.М. Аньшина, А.А. Дагаева.– М.: Дело, 2003. – 528с.
43. Инновационная экономика. 2-е изд., исправленное и дополненное. – М.: Наука, 2004. – 352 с.
44. Инновационный менеджмент: Справочное пособие / под ред. П.Н.Завлина, А.К.Казанцева, Л.Э.Миндели. – М., ЦИСН, 1998. – 568с.
45. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / С.Д.Ильенкова, Л.М. Гохберг, С.Ю.Ягудин и др.; Под ред. С.Д.Ильенковой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 327с.
46. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб.і доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. – 324с.
47. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / За ред. д-ра екон. наук, проф. Л.І. Федулової. – К.: «Основа», 2005. – 552с.
48. Інформаційна довідка щодо стану фармацевтичного ринку України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.likar.info/profi/articles/497.html
49. Как измерить инновации? [Електронний ресурс] / Д.Хомутский // Управление компанией. – 2006. - №2. – Режим доступу: http://www.management.com.ua/strategy/str142.html.
50. Кокурин Д.И. Инновационная деятельность / Д.И.Кокурин. – М.: Екзамен, 2001. – 576 с.
51. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е.А.Ананькина, С.В.Данилочкин, Н.Г. Данилочкина и др.// Под ред. Н.Г.Данилочкиной. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 279с.
52. Концепция межгосударственной инновационной политики государств – участников Содружества Независимых Государств на период до 2005 года. // Инновации. – 2001. - №7. – С.4 - 8.
53. Коробейников О.П., Трифилова А.А., Коршунов И.А. Роль инноваций в процессе формирования стратегии предприятия // Управление изменением. – 2001. - №3. – С.69-74.
54. Кочетков С. Оценка инновационного потенциала промышленных предприятий / С. Кочетков // Экономист. – 2006. - №5. – С. 34 – 38.
55. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, - 2003. – 504с.
56. Краснокутский А., Лагунова А. Фармакоэкономика. – Т.1. Системный анализ мирового фармацевтического рынка. – М.: Классик - Консалтинг, 1998. – 343с.
57. Кругликов А.Г. Системный анализ научно-технических нововведений. – М.: Наука, 1991. – 120с.
58. Кутейников А.А. Технологические нововведения в экономике США. – М.: Наука, 1990. - 95с.
59. Лапин Н.И. Интенсификация инновационных процессов – стратегическая задача теории и практики нововведений // Инновационные процессы: Сб. тр. – М.: ВНИИСИ, 1982. – 174с.
60. Логика и методология системных исследований / Отв.ред. Л.Н.Сумарокова. – Киев-Одесса:”Вища школа”, 1977. – 256с.
61. Лузин А.Е. Повышение восприимчивости к нововведениям // ЭКО, 1986. - №7. – С.117-129.
62. Малин А.С., Мухин В.И. Исследование систем управления: Учебник для вузов. – 2-е изд. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004. – 400с.
63. Манакина В.А. Развитие конроллинга как объективная необходимость совершенствования управлением предприятия в современных условиях // Менеджер. Вісник Донецької державної академії управління, 2001. - №3(15). – С.67-72.
64. Мартюшева Л.С., Калишенко В.О. Інноваційний потенціал підприємства як об’єкт економічного дослідження // Фінанси України. – 2002. - №10. – С.61 - 66.
65. Марушкина М.А., Тамбовцев В.Л. Уровневая модель в анализе инновационного процесса // Проблемы интенсификации и диагностики нововведений: Сб. тр. – М., ВНИИСИ, 1984. – 158с.
66. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент: учебник / В.Г.Медынский. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 295 с.
67. Мончев Н. Разработки и нововведения: Пер. с болг. – М.: Изд-во “Прогресс”, 1978.- 160с.
68. Мыльник В.В., Титаренко Б.П., Волочиенко В.А. Исследование систем управления: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 352с.
69. Наиболее перспективные стратегии отечественных предприятий / А.Ю.Афонин // Экономический вестник фармации. – 2002. - №2 (48). – С.67 – 70.
70. Насколько генерический украинский рынок? (продолжение) [Електронний ресурс] / Д.Полякова // Еженедельник АПТЕКА. – 2006. - №50 (571). – Режим доступу: http://www.apteka.ua/archives/571/24552.html
71. Наследов А.Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках. - СПб.: Питер, 2005. – 416с.
72. Настоящее и будущее фармацевтического рынка Украины: мнения экспертов [Електронний ресурс] // Еженедельник АПТЕКА. – 2008. - №12 (633). - Режим доступу: http://www.apteka.ua/archives/633/26800.html
73. Наш рынок – рынок брэндированных продуктов [Електронний ресурс] // Еженедельник АПТЕКА. – 2007. - Режим доступу: http://www.apteka.ua/archives/574/24676.html
74. Николаев А.И. Инновационное развитие и инновационная культура// Инновации, 2001. - №4-5. – С.79-84.
75. Новікова І.В. Інноваційний потенціал підприємства: оцінка та фінансово-інвестиційне забезпечення розвитку (за матеріалами підприємств алмазно-інструментального виробництва України).: Автореф. дис…канд. екон. наук (08.06.01) / І.В.Новікова. - К.: Київський національний економічний університет, 2003. – 20 с.
76. Осецький В. Методичні підходи до реалізації інноваційного потенціалу підприємств // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - №3. – С.114 – 117.
77. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / Под ред. Н.Ю.Шведовой. – М.: Рус.яз., 1991. – 917с.
78. Первый американо-украинский семинар для профессионалов-исследователей [Електронний ресурс] // Еженедельник АПТЕКА. – 2006. - №584. – Режим доступу: http://www.apteka.ua/archives/584/25051.html
79. Перлаки И. Нововведения в организациях. – М.: Экономика, 1980. – 144с.
80. Перспективы фармацевтического рынка стран ЕС [Електронний ресурс] // Провизор. – 2004. - №3. - Режим доступу: http://www.provisor.com.ua/archive/2004/N3/art_0.8.htm .
81. Поле битвы – фармацевтический рынок! Консолидированное мнение участников украинского фармацевтичного рынка о факторах его развития, прогнозах и перспективах [Електронний ресурс] // Еженедельник АПТЕКА. – 2007. - Режим доступу: http://www.apteka.ua/archives/581/24949.html
82. Посилкіна О.В. Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва: проблеми фінансового забезпечення: Монографія/ М-во охорони здоров’я України; Нац.фармац.акад.України. – Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. – 528с.
83. Пригожин А.И. Социология организаций. – М.: Наука, 1980.- 257с.
84. Ринкові трансформації постсоціалістичної економіки і макроструктурні зрушення в Україні (Аналітична доповідь Центру Разумкова, Україна) // Національна безпека і оборона. – 2003. - №4 (40). – С. 2 – 41.
85. Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. 3-е издание. М.: «Центр исследований и статистики науки», 2006. – 192с.
86. Санто Б. Инновации как средство экономического развития: Пер с венг. – М.: Прогресс, 1990. – 296с.
87. Семенов А. Структура світового фармацевтичного ринку // Економіка України. – 2004. – №3. – С.73-79.
88. Смелые прогнозы оправдались! Импорт-экспорт, производство ГЛС: сентябрь, первые 9 мес. 2007г. // Еженедельник АПТЕКА. – 2007. - №.45 – С.92 - 94.
89. Смирнова Г.А. и др. Инновационный потенциал предприятий, его оценка и методы реализации // Инновации. – 2001. - №7.-С.49-51.
90. Соболєва Т.О. Вплив інноваційного потенціалу на вибір інноваційної стратегії підприємства // Науковий збірник КНЕУ «Стратегія економічного розвитку України», 2002.- №5(12). – С.248-255.
91. Соболєва Т.О. Вплив інноваційної та синергетичної складової на оцінку інноваційного потенціалу підприємства // Теория и практика экономики и предпринимательства / Материалы II Международной научно-практической конференции. Алушта, 10 – 12 мая 2005 года. – Симферополь, 2005. - С. 91 - 92.
92. Соболєва Т.О. Інноваційний потенціал підприємства: визначення та основні характеристики // Збірник наукових праць молодих учених та аспірантів «Економіка та підприємництво», 2002. - С.71-77.
93. Соболєва Т.О. Інтеграція наукових досліджень та маркетингу в управлінні інноваційною діяльністю організації // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. - № 5.- Т.3. - С.252 – 255.
94. Соболєва Т.О. Методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу організації // Вісник національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». – 2007. - №579. – С.573-578.
95. Соболєва Т.О. Моделювання системи управління інноваційним потенціалом підприємства // Економічна організація та економічна освіта: взаємообумовленість стратегій розвитку: Зб. мат. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100 – річчю від дня народж. Бухала Сергія Максимовича, доктора економічних наук, професора. 7-8 лют. 2007р. / Від. за вип. А.П.Наливайко. – К.: КНЕУ, 2007. – С.68 - 71.
96. Соболєва Т.О. Особливості інноваційної діяльності на мікрорівні // Управління організацією: регіональні аспекти: Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Чернігів, 12-13 квітня 2002./ За ред. В.Г.Герасимчука. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2002. – С.290.
97. Соболєва Т.О. Особливості інноваційних процесів у фармацевтичній галузі // Управління стратегічними змінами на підприємстві: концептуальні засади, методологія та практика: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 жовтня, м. Київ) / Відп. ред. А.А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг. - екон. ун-т, 2005. - С.234 - 236.
98. Соболєва Т.О. Підходи до визначення категорії «інновація»: ідентифікація та аналіз / Збірник наукових праць «Стратегія економічного розвитку України», 2006.- Випуск 18. - С.13-20.
99. Соболєва Т.О. Управління інноваційною діяльністю на фармацевтичних підприємствах // Вісник ЖІТІ. – 1998. - №8. – С.192-194.
100. Соболєва Т.О. Фактори впливу та умови ефективного впровадження інновацій в організаціях // Інноваційні процеси в управлінні сучасними організаціями в постіндустріальній економіці: Мат. Міжнар. наук.-практ. Інтернет - конференції студентів і молодих учених. 3 грудня 2005 р. – К.: КНЕУ, 2006. – С.49 - 50.
101. Соболєва Т.О. Характеристика інноваційної активності фармацевтичних підприємств України // «Управління розвитком», спецвипуск. – 2006. - №7. – С. 111-115.
102. Стратегический синергизм / Кемпбелл Эндрю, Кэтлин Саммерс Лачс. - 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 416с.
103. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. / За ред. акад. НАН України В.М.Гейця, акад. НАН України В.П.Семиноженка, чл.- кор. НАН України Б.Є.Кваснюка. – К.:Фенікс, 2007. - Т.2: Інноваційно-технологічний розвиток економіки / За ред. акад. НАН України В.М.Гейця, акад. НАН України В.П.Семиноженка, чл.- кор. НАН України Б.Є.Кваснюка. – К.:Фенікс, 2007. - 564с.
104. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: Монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, професора Іванова Ю.Б., д-ра екон. наук, професора Тищенка О.М. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 384 с.
105. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. – М.: Экономика, 1989. – 271с.
106. Трифилова А.А. Анализ инновационного потенциала предприятия // Инновации. – 2003. - №6. – С.67 – 72.
107. Украинская фармотрасль: тенденции развития [Електронний ресурс] / В.Матвеева // Еженедельник АПТЕКА. – 2006. - №16 (537). – Режим доступу: http://www.apteka.ua/archives/537/23311.html
108. Україна – Тасис: Програма приватизації та реструктуризації підприємств “Підтримка в реструктуризації фармацевтичної промисловості України”. – К., 1999. – 161с.
109. Универсальный экономический словарь. Менеджмент. Маркетинг. Реструктуризация. / Г.А. Швиданенко – К.: ПИА “Книга памяти Украины”, 1999. – 386с.
110. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П.Румянцевой, Н.А. Саломатина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 669с.
111. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т. /Д.Г.Лук’яненко, А.М.Поручник, Л.Л.Антонюк. – К.: КНЕУ. – Т.1. – 2006. – 812с.
112. Устинова И., Варпаховская И. Российская фармацевтическая наука меняет хозяина // Ремедиум . – 2000. - № 1 / 2 .- С.3-7.
113. Фармацевтический рынок стран СНГ: мы по-прежнему очень похожи [Електронний ресурс] / Д.Полякова // Еженедельник АПТЕКА. – 2005. - №502. – Режим доступу: http://www.apteka.ua/archives/502/22293.html
114. Фарминдустрия США в 2001 г.: заботы и надежды // Ремедиум. – 2002. - №10. - Режим доступу: http://www.remedium.ru/catalog/detail.php?ID=4330.
115. Фармпроизводство Украины в макроэкономическом контексте // Еженедельник АПТЕКА. – 2007. - №.1 – С.91 - 93.
116. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. – М.: ЗАО “Бизнес-школа”Интел-Синтез”, 1998. – 600с.
117. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк ОІ. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 316 с.
118. Филинов Н.Б., Борисова В.В. Математическое моделирование в анализе и разработке управленческих решений: Учебное пособие / ГУУ. – М., 2001.-63с.
119. Формирование инновационной стратегии развития организации с использованием метода Innovation Scorecard / С.Г.Поляков, И.М.Степанов, А.Ф.Федоров // Инновации, 2003. - №10. – С.46-52.
120. Форрестер Дж. Основы кибернетики предприятия (индустриальная динамика): Пер. с англ. / Отв. ред. Д.М. Гвишиани. – М.: «Прогресс», 1971. – 338с.
121. Хартман В.Д., Шток В. Критический анализ буржуазных теорий и практики управления промышленными исследованиями и разработками: Пер. с нем. – М.:Прогресс, 1979. – 407с.
122. Цена прогресса [Електронний ресурс] // Еженедельник АПТЕКА. – 2007. - №3 (574). – Режим доступу: http://www.apteka.ua/archives /574/24690.html
123. Цетлин М.Л. Исследования по теории автоматов и моделированию биологических систем. – М.: «Наука», 1969. – 316с.
124. Чабан В.Г. Інноваційний потенціал підприємства та його оцінка // Фінанси України. – 2006. - №5. – С. 142 - 148.
125. Чабан В.Г. Комплексний підхід до оцінювання інноваційного потенціалу підприємства // Збірник наукових праць «Стратегія економічного розвитку України», 2006.- Випуск 18. – С. 20 - 26.
126. Черваньов Д.М., Нейкова Л.І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. – К.: Знання, 1999. – 514с.
127. Черних В.П., Посилкіна О.В., Зайченко Г.В. Усвідомлення парадигми розвитку фармацевтичної галузі України // Вісник Фармації. – 2005. - №1 (41). – С. 3 – 9.
128. Чулок А.А. Анализ показателей эффективности инноваций на микро- и макроуровне // Инновации. – 2004. - №5 (72). – С.27 – 35.
129. Чухрай Н. Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове та логістичне забезпечення: Монографія. – Львів: Видавництво національного університету “Львівська політехніка”, 2002. – 316с.
130. Шевченко Л.С. Конкурентное управление: Уч. пособие. – Харьков: Эспада, 2004. – 520с.
131. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982. – 231с.
132. Экономический анализ / А.И.Гинзбург. – СПб: Питер, 2003. – 480с.
133. Является ли генерическим украинский рынок? [Електронний ресурс] / Д.Полякова // Еженедельник АПТЕКА. – 2006. - №47 (568). – Режим доступу: http://www.apteka.ua/archives/569/24486.html
134. Яковец Ю.В. Эпохальные инновации ХХI века / Ю.В.Яковец; Междунар. ин-т П.Сорокина-Н.Кондратьева. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. – 444 с.
135. Achieving and Maintaining Strategic Competitiveness in the 21st Century: The Role of Strategic Leadership / R.D.Ireland, M.A.Hitt // IEEE Engineering Management review, 1996. – Vol 27. – No. 4. – P. 51-64.
136. Benchmarking Information // http://www.benchmarking.co.uk
137. Gaviraghi G., Bossoni G. Increasing synergy between an International R&D Biomedical Center and the territory: technological, economical and cultural opportunities // XIV IASP World Conference on Science and Technology Parks. Trieste, 16-19 June,1997. – P.125-132.
138. Hugo P.Tschirky. The role of technology forecasting and assessment in technology management // R&D Management 24, 2, 1994. – P.121-129.
139. Internal Marketing: Integrating R&D and Marketing Within the Organization / A.K.Gupta, E.M.Rogers // IEEE Engineering Management review, 1992. – Vol 20. – No. 1. – P. 32-41.
140. Mueser R. Identifying Technical Innovations// IEEE Transactions on engineering management. – Vol.EM-32, No.4, November 1985. – P. 161-179.
141. Perceptions of an Innovative Climate: Examining the Role Divisional Affiliation, Work Group Interaction, and Leader/Subordinate Exchange / K.J.Dunegan, P.Tierney, D.Duchon // IEEE Transactions on Engineering Management, 1992. - Vol.39, No.3. –P. 227-235.
142. The Core Competence of the Corporation / C.K.Prahalad, G.Hamel // IEEE Engineering Management review, 1992. – Vol 20. – No. 3. – P. 5-14.
143. The Organization of the Future: Strategic Imperatives and Core Competencies for the 21st Century / D.A.Nadler, M.L.Tushman // IEEE Engineering Management review, 2001. – Vol 27. – No. 4. – P. 62-81.
144. The Oxford English Dictionary. – Oxford University Press, Ely House, London W.I. Vol. V, 1970. – 758p.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.