У нас уже 18707 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВИТРАТ І ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА
Количество страниц 220
ВУЗ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2008
Содержание ЗМІСТ
Стор.
Вступ ……………………………………………..…………………………. 3
Розділ 1 Система обліку і контролю витрат і доходів на підприємствах рибного господарства України: особливості та шляхи удосконалення….……………………………………….

9
1.1 Розвиток економіки рибного господарства України та проблеми вдосконалення організаційно-економічного механізму...........……
9
1.2 Концептуальні засади реформування системи обліку і контролю витрат і доходів на підприємствах рибного господарства………...
23
1.3 Сутність та економічне значення витрат і доходів, їх класифікація для цілей обліку і контролю………..………………..
41
Висновки до розділу 1………………………………….…….….….. 70
Розділ 2 Удосконалення організації і методики обліку витрат і доходів підприємств рибного господарства……….………………….…..
74
2.1 Вплив організаційно-технологічних особливостей виробництва рибогосподарських підприємств на побудову системи обліку витрат і доходів………….….……………………………………….

74
2.2 Особливості впровадження управлінського обліку витрат і доходів за центрами відповідальності на підприємствах рибного господарства…………………………………………………………

85
2.3 Удосконалення методики обліку витрат і доходів структурних підрозділів підприємств рибного господарства………………..…..
95
Висновки до розділу 2…………………...……………….……….… 125
Розділ 3 Удосконалення контролю витрат і доходів у системі управління підприємством рибного господарства……………
128
3.1 Модель контролю витрат і доходів: бюджетування та методичний інструментарій …………………………….………….
128
3.2 Контроль формування фактичної інформації про витрати і доходи в системі обліку …...………………….………………………….…...
157
3.3 Контроль і аналіз відхилень від бюджетів як основа прийняття управлінських рішень………………………..…………….………..
183
Висновки до розділу 3…………………...………………….………. 193

Висновки …………………………………………………..……..…….….……. 197
Додатки
Список використаних джерел
ВСТУП

Актуальність теми. В умовах розвитку ринкових відносин, зокрема у рибній галузі, постає питання орієнтації обліку і контролю на потреби внутрішніх користувачів, впровадження управлінського обліку, який дозволяє посилити інформаційно-аналітичні функції обліку, оперативно виявляти та попереджувати негативні явищі у господарській діяльності. При цьому важливими показниками, які характеризують ефективність діяльності підприємства є витрати і доходи.
Питання обліку та контролю витрат і доходів розглянено у працях відомих українських вчених, а саме: М.Т.Білухи, О.С.Бородкіна, Ф.Ф.Бутинця, Б.І.Валуєва, Ю.А.Вериги, А.М. Герасимовича, С.Ф. Голова, З.В. Гуцайлюка, Н.І.Дорош, І.В.Замули, Г.Г.Кірейцева, М.В.Кужельного, А.М.Кузьмінського, В.О.Ластовецького, В.Г.Лінника, Ю.Я. Литвина, Л.В. Нападовської, Н.Л.Правдюк, М.С.Пушкаря, П.Т. Саблука, В.К. Савчука, В.В. Сопка, Н.М.Ткаченко, Б.Ф.Усача, М.Г.Чумаченка та інших. Серед зарубіжних авторів ці проблеми досліджені у наукових працях П.С. Безруких, І. М. Бєлого, М.А. Вахрушиної, К.Друрі, В.Б.Івашкевича, Б. Нідлза, В.Ф. Палія, Т.Скоуна, В.Я. Соколова, Дж.Фостера, Ч.Хорнгрена та А. Яругової.
Віддаючи належне розробкам цих вчених, слід відзначити, що у переважній більшості їх дослідження спрямовані на розроблення загальної методології обліку та контролю витрат і доходів, і не враховують специфічних умов господарювання підприємств рибної галузі України. Тому виникає необхідність подальшого пророблення теоретичних та методичних питань та надання практичних рекомендацій з організації та ведення обліку та контролю витрат і доходів з урахуванням організаційно-технологічних особливостей підприємств рибного господарства.
Рибна галузь має важливе значення для України. Однак, криза у рибогосподарській галузі України та руйнування внутрішньогалузевих зв’язків обумовили зміни у господарську механізмі підприємств. Умовою досягнення раціональної організації обліку і контролю витрат і доходів стало глибоке вивчення виробничо-господарської діяльності підприємств у нових умовах господарювання та виявлення спільних для підприємств рибного господарства Азово-чорноморського басейну організаційно-технологічних особливостей, які безпосередньо впливають на організацію дієвої системи обліку і контролю.
Недостатність теоретичного висвітлення та невідповідність системи обліку і контролю інформаційним потребам менеджменту обумовили актуальність теми дисертації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні результати дисертаційного дослідження були отримані під час виконання науково-дослідних робіт на кафедрі фінансового аналізу і контролю Київського національного торговельно-економічного університету з теми “Фінансовий контроль в системі державного регулювання управління розподілом і використанням бюджетних ресурсів” (номер державної реєстрації 0105U000766).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є обґрунтування теоретичних засад формування витрат і доходів та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення методики бухгалтерського обліку і контролю витрат і доходів на підприємствах рибного господарства Азово-Чорноморського басейну.
Відповідно до цільової спрямованості дисертації поставлені такі завдання:
 розкрити вплив організаційно-технологічних особливостей виробництва рибогосподарських підприємств на побудову системи обліку і контролю витрат і доходів;
 визначити роль і місце обліку та контролю витрат і доходів в системі інформаційного забезпечення управління підприємством;
 визначити шляхи удосконалення обліку та контролю витрат і доходів на підприємствах рибного господарства з урахуванням організаційно-технологічних особливостей;
 дослідити і доповнити чинні класифікації витрат і доходів з урахуванням специфіки підприємств рибної галузі;
 удосконалити первинну бухгалтерську документацію, розробити форми облікових реєстрів та внутрішньої звітності у системі управлінського обліку витрат і доходів;
 розробити методику обліку внутрішніх розрахунків між центрами відповідальності із використанням трансфертних цін;
 розробити систему внутрішньогосподарського контролю витрат і доходів за центрами відповідальності.
Об’єктом дослідження обрано систему бухгалтерського обліку та контролю витрат і доходів підприємств рибного господарства Азово-Чорноморського басейну.
Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні питання, пов’язані з обліком та контролем витрат і доходів на підприємствах рибного господарства Азово-Чорноморського басейну.
Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання. Під час вивчення стану рибної галузі України та організаційно-технологічних особливостей діяльності підприємств використовувалися метод спостереження, узагальнення та причинно-наслідкового зв’язку. У процесі дослідження теоретичних аспектів бухгалтерського обліку і контролю витрат і доходів використовувалися загальнонаукові методи: аналіз та синтез, групування і порівняння, узагальнення. Абстрактно-логічний метод використано для удосконалення класифікації витрат і доходів. Графічний метод був застосований під час оцінки впливу сезонних коливань вилову на обсяги витрат підприємств галузі. Розрахунково-аналітичні прийоми використано для проведення розрахунків та побудови таблиць. За допомогою методу моделювання розроблено модель внутрішнього контролю на підприємствах рибного господарства.
Інформаційною базою дослідження є законодавчо-нормативні й інструктивні документи України, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, спеціалізовані періодичні видання, матеріали науково-практичних конференцій і семінарів, офіційні статистичні дані, дані фінансової звітності та аналітичного обліку підприємств рибного господарства України.
Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та вирішенні завдань, пов’язаних з удосконаленням обліку та контролю витрат і доходів підприємств рибного господарства України. В процесі дослідження отримано наступні наукові результати:
вперше:
- обґрунтовано концептуальний підхід до формування облікової інформації про витрати і доходи відповідно до організаційно-технологічних особливостей підприємств рибного господарства Азово-Чорноморського басейну, основними з яких визначено наявність двох видів діяльності (вилов і виробництво) і сезонні коливання сировинної бази;
- розроблено комплексну організаційно-інформаційну модель внутрішнього контролю витрат і доходів підприємств рибного господарства за центрами відповідальності з урахуванням фактору часу, що дозволяє підвищувати оперативність та ефективність контролю;
удосконалено:
- класифікацію доходів шляхом групування ознак за напрямами використання інформації про доходи в системі управління, введення нових ознак - за ринками збуту та за видами реалізованої продукції, що підвищить аналітичність обліку і дозволить оптимізувати структуру доходів;
- систему обліку внутрішньогосподарських розрахунків із використанням трансфертних цін, що дозволить через формування внутрішнього ринкового механізму визначати та обліковувати фінансові результати діяльності структурних підрозділів, а через систему мотивації підвищити відповідальність і контроль керівників та працівників за витратами і доходами;
- внутрішню звітність центрів відповідальності, за рахунок побудови її за принципом підконтрольності показників, що дозволить отримувати оперативну інформацію про витрати і доходи окремих структурних підрозділів, здійснювати оперативний контроль відхилень і усувати їх безпосередньо в місцях виникнення;
дістало подальший розвиток:
- принципи організаційної і фінансової структуризації підприємств рибного господарства, шляхом присвоєння кожному підрозділу статусу центра відповідальності та визначення напрямів інформаційних потоків про витрати і доходи, що дозволить посилити інформаційно-аналітичні можливості бухгалтерського обліку та контролю;
- класифікація витрат за рахунок підбору необхідного складу класифікаційних ознак і впровадження нових елементів групування – за місцями виникнення витрат та за етапами виробничого процесу, що сприяє підвищенню достовірності облікових даних та ефективності контролю за рівнем витрат;
- кодування аналітичних рахунків з обліку витрат на виробництво за центрами прибутку та центрами витрат, що дозволить отримувати аналітичну інформацію в необхідних розрізах, залежно від потреб управління;
- методичні засади бюджетування, шляхом визначення переліку та розроблення необхідних форм операційних бюджетів та методики їх складання у розрізі центрів відповідальності для взаємоузгодження цілей структурних підрозділів із стратегічними цілями підприємства.
Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості вирішення назрілих проблем на підприємствах рибного господарства України щодо удосконалення чинної методики обліку і контролю витрат і доходів. Отримані результати дослідження, направлені на підвищення достовірності, оперативності й аналітичності обліку витрат і доходів у розрізі центрів відповідальності, дають можливість ефективніше використовувати внутрішньовиробничі резерви підприємств рибного господарства для підвищення ефективності виробництва та рівня його рентабельності.
Окремі пропозиції та рекомендації за результатами дослідження впроваджені у практику роботи підприємств Кримської спілки риболовецьких колгоспів (довідка №1/9 від 29.01.2007), ТОВ „Південна мануфактура “Пролив” (довідка № 57 від 19.03.2007), В АТ “Керченський рибокомбінат” (довідка № 14/697 від 20.08.2007).
Теоретичні та практичні розробки використовуються у навчальному процесі Керченського державного морського технологічного університету під час викладання дисциплін “Контроль і ревізія” і “Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах рибної промисловості” (довідка № 1038 від 20.08.2007).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідження. Всі розробки та пропозиції, що в ній містяться, належать особисто авторові.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідалися й одержали позитивну оцінку на наукових і науково-практичних конференціях, а саме: Міжнародній науково-практичній конференції “Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в умовах міжнародної інтеграції” (м. Київ, 20-22 квітня 2005р.); Міжнародній студентсько-аспірантській конференції “Інтеграція країн з перехідною економікою у світовий економічний простір: стан і перспективи” (м. Львів, 13-14 травня 2005 р.); Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Інтелектуальний потенціал молоді в науці та практиці” (м. Хмельницький, 23 травня 2006 р.), науково-практичній конференції “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства” (м. Львів, 20-22 квітня 2007 р.).
Публікації. За підсумками дисертаційного дослідження опубліковано 12 наукових праць загальним обсягом 3,89 друк. арк., у тому числі 5 праць у фахових економічних виданнях загальним обсягом 1,88 друк. арк.. Особистий внесок автора до опублікованих праць становить 3,89 друк. арк.
Список литературы ВИСНОВКИ

Результатом дослідження є обґрунтування теоретичних засад та надання практичних рекомендацій щодо удосконалення методики обліку і контролю витрат і доходів на підприємствах рибного господарства України. Основні висновки і пропозиції, обґрунтовані в дисертації зводяться до наступного:
1. Фінансовий стан підприємств рибогосподарської галузі нестабільний. Внаслідок зниження обсягів виробництва і реалізації продукції, незбалансованого співвідношення цін на виробничі ресурси і вироблену продукцію, неефективної системи оподаткування, відсутності державної підтримки зменшилися дохідність і платоспроможність підприємств рибного господарства.
2. Підвищення ефективності діяльності підприємств рибного господарства в сучасних умовах потребує перебудови економічного механізму господарювання відповідно до вимог ринкової економіки та удосконалення основних елементів системи управління - обліку і контролю витрат і доходів.
3. Умовою досягнення раціональної організації обліку і контролю витрат і доходів стає вивчення виробничо-господарської діяльності кожного підприємства та виявлення спільних для підприємств рибного господарства Азово-Чорноморського басейну організаційно-технологічних особливостей, які впливають на побудову обліку і контролю, а саме: організаційна структура підприємства; існування двох напрямів діяльності: вилову риби та виготовлення рибної продукції; складна технологія виробництва; присутність у технологічному процесі фізико-механічних та біохімічних процесів; тісна залежність між складовими частинами виробництва; сезонні коливання сировинної бази; незначні розміри незавершеного виробництва.
4. Вдосконалення організаційно-економічного механізму підприємств рибного господарства досягається шляхом впровадження обліку витрат і доходів за центрами відповідальності. На підприємствах рибного господарства рекомендується виділення чотирьох типів центрів відповідальності: центрів інвестицій, центрів розрахункового прибутку, центрів витрат і центрів доходів. Відповідно до визначених типів центрів відповідальності внесено пропозиції по вдосконаленню принципів організаційної та фінансової структуризації підприємств рибного господарства. Пропонується розглядати підприємство як сукупність центрів відповідальності, пов’язаних між собою лініями відповідальності.
5. Класифікацію витрат удосконалено за рахунок підбору класифікаційних ознак, що відповідають інформаційним потребам управління. Запропоновано класифікувати витрати за видами, за способом включення до собівартості, за відношенням до обсягу виробництва, за періодичністю виникнення, за місцями виникнення, за етапами виробничого процесу, за ступенем контрольованості. Така класифікація витрат дозволить здійснювати облік і контроль витрат за центрами відповідальності, посилити процес виявлення резервів зниження собівартості вилову, підвищити якість інформації про об’єкти обліку витрат, калькулювати собівартість окремих видів рибної продукції.
6. Класифікацію доходів удосконалено за рахунок групування класифікаційних ознак за напрямами використання інформації про доходи в системі управління підприємством рибного господарства. Класифікація доходів за ринками збуту та за видами реалізованої продукції надасть можливість підвищити аналітичність облікових даних, оперативно визначати рентабельність окремих видів продукції, вести аналітичний облік доходів від реалізації у цих розрізах.
7. Велика питома вага сировини і матеріалів у собівартості рибопродукції обумовлює необхідність удосконалення форм первинних документів з обліку матеріальних витрат. Удосконалена за рахунок введення додаткових реквізитів форма лімітно-забірної картки, виконує як функцію первинного бухгалтерського документу так і контрольні функції.
8. Розроблений автором регістр аналітичного обліку - Відомість руху риби-сирцю, напівфабрикату та готової продукції за центром прибутку "Виробничо-господарський комплекс "Флот", дає змогу акумулювати необхідні дані для здійснення аналітичного обліку витрат на вилов риби за центрами відповідальності та породами виловленої риби.
9. Облік на підприємствах рибного господарства доцільно здійснювати в єдиній (інтегрованій) системі рахунків бухгалтерського обліку шляхом введення аналітичних рахунків першого, другого та третього порядків. Запропоновано схему кодування аналітичних рахунків та склад нормативно-довідкової інформації для здійснення кодування.
10. Для обліку і контролю результатів діяльності центрів відповідальності запропоновано впровадження внутрішнього ринкового механізму на основі застосування трансфертних цін на продукцію флоту. Облік фінансових результатів діяльності центрів відповідальності запропоновано вести на рахунку 682 “Внутрішні розрахунки” за відповідними аналітичними рахунками.
11. Форми внутрішньої звітності центрів витрат і центрів розрахункового прибутку, які розроблено автором, побудовані за принципом підконтрольності показників та їх деталізації на кожному рівні управління.
12. Тестування існуючої системи внутрішнього контролю витрат і доходів підприємств рибного господарства довело, що організація попереднього і поточного контролю витрат і доходів не повністю відповідає вимогам внутрішнього управління, відсутня достатня інформаційна база, контроль здійснюється безсистемно, і з запізненням. Тому запропоновано комплексну інформаційно-організаційну модель внутрішнього контролю витрат і доходів підприємств рибного господарства.
13. Уточнено поняття «норми контролю». Це узаконені на державному рівні та встановлені на рівні підприємства, визнані обов'язковими параметри його діяльності. У числі планових норм контролю особливе місце відведене системі бюджетів. Автором запропоновано методику складання бюджетів з метою здійснення контролю за витратами і доходами у розрізі окремих підрозділів підприємств, розроблено форми операційних бюджетів.
14. Аналіз відхилень фінансових результатів пропонується проводити на основі звітів центрів відповідальності на чотирьох рівнях на основі показників жорстких і гнучких бюджетів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аврова И.А. Управленческий учет. – М.: Бератор-Пресс, 2003. – 176 с.
2. Андросов А.М., Викулова Е.В. Бухгалтерский учет. – М.: Андросов, 2000. – 1024 с.
3. Ананькина Е.А., Данилочкин С.В., Данилочкина Н.Г. и др. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Под. ред. Н.Г. Данилочкиной. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 279 с.
4. Аткинсон Энтони А., Банкер Раджив Д., Каплан Роберт С., Янг Маркс. Управленческий учет, 3-е издание: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 878 с.: ил.
5. Басманов И.А. Калькулирование себестоимости промышленной продукции. – М.: Финансы и статистика, 1973. – 296 с.
6. Безруких П.С. Состав и учет издержек производства и обращения. – М.: ФБК, 1996. – 224 с.
7. Безруких П.С., Кашаев А.Н., Комиссарова П.И. Учет затрат и калькулирования в промышленности (Вопросы теории, методологии и организации). – М.: Финансы и статистика, 1989. – 223 с.
8. Белобжецкий И. А. Финансово-хозяйственный контроль в уп¬равлении экономикой. — М.: Финансы, 1979. – 256 с.
9. Белобородова В.А. Бухгалтерский учет с основами экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 252с.
10. Білобловський С. Складові елементи процесу бюджетування. // Економіка, фінанси, право. – 2002. - № 8.– С.20-25.
11. Білоусова І. Методи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. - № 9. – С. 3-5.
12. Білоусова І. Проблеми вдосконалення управлінського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. - №4. – С. 35-40.
13. Білоусова І. Проблеми розвитку управлінського обліку в Україні// Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. - № 2. – С. 39-44.
14. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – К.: Вища шк. – Знання, 1998. – 574 с.
15. Білуха М.Т., Микитенко Т.В. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: Підручник. – К.: Українська академія оригінальних ідей, 2005. – 888 с.: іл.
16. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник – К.: Вища шк., 1997. – 271 с.: іл.
17. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник – К.: Вища шк., 1997. – 271 с.: іл.
18. Бойко В.М., Вашков П.Г. Бізнес: словник-довідник. – К.: Україна , 1995. – 157 с.
19. Бородкин А.С. Управленческий учет – система оперативного управления предприятием // Збірник текстів доповідей на міжнародній науковій конференції. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 71-76.
20. Бородкин А.С. Учет издержек производства в системе хозяйственного расчета. – К.: Вища школа, 1975. – 232с.
21. Бородкін О. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік: концепція і організація // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. - № 2. – С. 45-52.
22. Бурцев В.В. Стандартизация внутреннего аудити в акционерном обществе // Аудитор. – 2002.-№5. – С. 44-49.
23. Бутинець Ф., Горецька Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544 с.
24. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів /Ф.Ф.Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В. Герасимчук – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
25. Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія: Підручник. / за ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544 с.
26. Бутинець Ф.Ф. Історія розвитку бухгалтерського обліку. Ч.1. Навч. посібник. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 928 с.
27. Буфатіна І. Облік по-новому: вчимося працювати // Все про бухгалтерський облік. Збірник необхідних матеріалів для підготовки лекцій з бухгал¬тер¬сь¬ко¬го обліку та оподаткування. – 2000. – 1255 с.
28. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. Нормативно-практичні матеріали. За ред. Р.Л.Хом’яка. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” Інститут післядипломної освіти) “Інтелект-Захід”, 2001. – 728 с.
29. Бухгалтерський облік: фінансовий та внутрішньогосподарський / За ред. проф. д-ра ек. наук В.В.Сопка та О.В. Бойка – К.: “Фенікс” 2003. – 468 с.)
30. Бухгалтерський словник / За ред. Ф.Ф.Бутинця – Житомир: ПП Рута 2001. – 224 с.
31. Валуев Б.И. и др. Контроль в системе внутрипроизводственного хозрасчета / Б.И. Валуев, Л.П. Горлова, В.В. Муравская и др.– М.:Финансы и статистика, 1987. – 239 с.
32. Валуев Б.И. Проблемы управленческой ориентации бухгалтерского учета // Світ бухгалтерського обліку. – 1998. - № 1. – С. 2-10.
33. Валуев Б.И. О недостаточной связи науки о бухгалтерском учете с проблемами развития целостной системы управления. // Економіст. – 2006. - № 12. – С.58-63.
34. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для вузов. 2-е изд, доп.и пер. – М.: ИКФ Омега-Л; Высш.шк., 2002. – 528 с.
35. Велш Глен А., Шорт Даніел Г. Основи фінансового обліку. / Пер. з англ. О.Мінін, О. Ткач. – К.: Основи, 1997. – 943 с.
36. Волкова О.Н. Бюджетирование и финансовый контроль в коммерческих организациях - М., 2005. – 271 с.
37. Гарасим П. М., Давидович І. Є., Хомин П. Я. Управлінський облік на підприємстві (методика ведення): Монографія / Тернопіль: Економічна думка, 2001.– 270 с.
38. Гнилицька Л.В. Підходи до калькулювання собівартості продукції відповід¬но до НСБО // Регіональні перспективи. – 2001. - № 2-3. – С. 129-132.
39. Гнилицкая Л. Проблемы внедрения управленческого учета на предприятиях Украины. // Бухгалтерский учет и аудит. – 2001 - № 9. – С. 39-42.
40. Грабова Н.Н., Добровський В.Н. Бухгалтерський облік у промислових та торговельних підприємствах – К.:КАСК, 2000. – 624с.
41. Голов С.Ф. Управлінський облік. – К.: «Лібра», 2003. – 704 с.
42. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік: - К.: ТОВ “Автоінтерсервіс”, 1996. – 544 с.: іл.
43. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за Міжнародними стандартами.- К.:Екаунтінг, 2000.- 384с.
44. Голов С.Ф. Прийняття рішень і облік в умовах трансфертного ціноутворення // Облік і фінанси АПК. – 2007. - № 3-5. – С.159-164.
45. Голов С. Чи перешкоджає П(С)БО 16 “Витрати” економічній роботі на підприємстві? //Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. - № 5. – С.3-10.
46. Головчак Г. Внутрішньогосподарський контроль витрат на виробництво в житлово-комунальній сфері. // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. – 2006. - № 16. – С.154-156.
47. Гуцайлюк З.В. Учёт и контроль производственных отходов. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 79 с.
48. Гуцайлюк З. Ще раз про місце і роль управлінського обліку в інформаційній системі господарюючих суб’єктів // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - № 11. – С. 45-49.
49. Данилишин Б.//Урядовий кур’єр. – 2003. - № 46.
50. Дементьев В.В. Предмет и механизм социалистического контроля //Социалистический контроль: Методы и проблемы. — Киев: Наук, думка. -1985.
51. Деньга С.М. Обгрунтування меж сучасного бухгалтерського обліку //Регіональні перспективи. – 2003. - № 2-3. – С. 61-66.
52. Добровський В.М., Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С. Управлінський облік: Навч.-метод.посіб.для самост. вивч.диск. / За ред. В.М.Домбровського. – К.: КНЕУ, 2003. – 235 с.
53. Долан Эдвин Дж., Линдсон Девид Д. Рынок. Микроэкономическая модель. – С-П., 1992. – 496 с.
54. Дрозд І.К. Контроль економічних систем: Монографія. – К.: Імекс-ЛТД, 2004. – 312 с.
55. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Пер. с англ./ Под ред. С.А. Табалиной.–М.: Аудит, ЮНИТИ, 1994. – 560 с.
56. Друри, Колин Управленческий и производственный учет: учебный комплекс для студентов вузов / Колин Друри; пер.с англ. [В.Н. Егорова]. – 6-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 1423 с. – (Серия «Зарубежный учебник»).
57. Жовновач Р.І. Планування діяльності підприємства // Фінанси України. – 2004. - № 1. – С. 21-27.
58. Заглада І.В. Утворення Державного комітету рибного господарства України – перший крок у наведенні ладу у рибній галузі.// Фінансовий контроль. – 2007. - №1. – С.55.
59. Заглада І.В., Дудніченко О.В. Якби риба вміла говорити…Дещо про особливості національної рибної галузі. // Фінансовий контроль. – 2006. - № 5. – С.36-39.
60. Загородній А., Партин Г. Управлінський облік як система інформаційного забезпечення управлінських рішень. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - № 7. – С.35-37.
61. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996 – ХІУ від 16.07.1999 (зі змінами і доповненнями).
62. Закон України “Про Загальнодержавну програму розвитку рибного господарства України на період до 2010 року” №1516-ІV затверджено Верховною Радою України 19.02.2004.
63. Закон України “Про Національну програму будівництва суден рибопромислового флоту України на 2002-2010” № 2987-III затверджено 17.01.2002.
64. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” №283/97- ВР від 22.05.1997 (зі змінами і доповненнями).
65. Замула І.В. Бухгалтерский учет операций по охране окружающей среды: состояние и перспективы // Очерки по бухгалтерскому учету и контролю. Монография. – Житомир, 2005. – 444.
66. Замула І.В. Природно-ресурсний потенціал як об’єкт бухгалтерського обліку // Учетные записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Том 19. – 2006. - №2. – С.181-185.
67. Замула І.В. Проблеми відображення в бухгалтерському обліку природних ресурсів // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2007. - №3(41). – С.23-30.
68. Ивашкевич В. Организация управленческого учета по центрам ответственности и местам формирования затрат // Бухгалтерский учет. - 2000. - № 5. – С. 56-60.
69. Ивашкевич В.Б. Современные тенденции развития управленческого учета //Бухгалтерский учет. – 1996. – № 12. – С. 34-35
70. Индукаев В.П. Организация оперативного учета и контроля издержек производства. – М.: Финансы и статистика, 1986. – 143с.
71. Инструкция по планированию, учету затрат и калькулированию себестоимости продукции на предприятиях рыбной отрасли (утвержденные приказом Минрыбхоза СССР от 17.04.1973. № 73)
72. Івахненков С. В., Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб.– К: Знання-Прес, 2003.– 349 с.
73. Івахненков С. Упровадження програмного забезпечення обліку і контролю: потенційні переваги і реальні проблеми.// Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - №2. - С. 56-62
74. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій затверджено наказом МФУ від 30.11.1999. № 291 (зі змінами і доповненнями).
75. Калюга Є. Система внутрішньогосподарського контролю та удосконалення її ефективності на підприємствах. // Вісник податкової служби України. - №33. – 2001. – С.26-31.
76. Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
77. Карпова Т.П. Управленческий учет: информационное обеспечение менеджмента. – Смоленск: НИО, 1993.-364 с.
78. Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 350 с.
79. Керимов В.Є. Управленческий учет: Учебник. – М.: Издательско-книготорговый центр “Маркетинг”, 2001. – 268 с.
80. Кім Г., Сопко В.В., Кім Ю.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення : Навчальний посібник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. − К : Центр навчальної літератури, 2006.– 480 с.
81. Кирейцев Г.Г. Функции учёта в механизме управления сельскохозяйственным производством. – К.: Изд-во УСХА, 1992. – 240 с.
82. Кислиця Н. Управлінський облік: реальність і тенденції розвитку // Фінанси України. - 2000. - № 1. – С. 47-52.
83. Класифікатор видів економічної діяльності, затверджений Міністерством статистики України від 22 жовтня 1996 р. № 441. // База нормативних документів «Дінай»
84. Князева О.В. Учет и контроль расходов на содержание и эксплуатацию необоротных активов на предприятиях рыбного хозяйства. // Рибне господарство України (спецвипуск). – 2007. - №7. – С.71-73.
85. Князєва О.В. Бюджети як норми контролю витрат і доходів підприємств рибного господарства// Облік і фінанси АПК. – 2007. - № 8-10. – С.169-174.
86. Князєва О.В. Важливість професійного погляду бухгалтера в питанні формування облікової політики витрат. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 23 травня 2006 р. у збірнику “Інтелектуальний потенціал молоді в науці і практиці”. Частина 1. Хмельницький: 2006 р. – С. 80-82.
87. Князєва О.В. Децентралізована система обліку та трансфертне ціноутворення на підприємствах рибного господарства // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2007. - № 577. – С. 162-169.
88. Князєва О.В. До питання трансфертного ціноутворення у діяльності підприємств рибного господарства // Рибне господарство України. – 2006. - № 3-4 (44-45). – С.50-53.
89. Князєва О.В. Застосування органолептичних прийомів контролю у рибній галузі // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2006. - № 7. – С. 69-74.
90. Князєва О.В. Класифікація доходів підприємств в системі бухгалтерського обліку // Вісник КНТЕУ. – 2006. - № 5. – С.56-62.
91. Князєва О.В. Методика контролю витрат за центрами відповідальності з використанням ваучерів (на прикладі підприємств рибного господарства України) // Актуальні проблеми економіки. – 2007. - № 9 (75). – С. 185-195.
92. Князєва О.В. Облік витрат у рибному господарстві: управлінський аспект //Матеріали Міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції 13-14 травня 2005 р. “Інтеграція країн з перехідною економікою у світовий економічний простір: стан і перспективи”. Львів, 2005. – С. 153-154.
93. Князєва О.В. Особливості впровадження управлінського обліку на підприємствах рибного господарства України. // Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. – 2006 р. - № 16. – С.322-326.
94. Князєва О.В. Проблеми обліку витрат на підприємствах рибного господарства. // Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції 20-22 квітня 2005 р. “Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в умовах міжнародної інтеграції”, Частина 2. – Київ, 2005. – С. 89-91.
95. Князєва О.В. Сезонні витрати у рибній галузі: проблемні питання обліку //Вісник Житомирського державного технологічного університету. - 2006. - № 3 – С. 47-51.
96. Ковтун С. Бюджетування на сучасному підприємстві, або Як ефективно управляти фінансами. – Х.: Фактор, 2005. – 340 с.
97. Контроллинг – как инструмент управления предприятием / Е.А. Ананькина, С.В. Данилочкин, Н.Г. Данилочкина / Под ред. Н.Г. Данилочкиной. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 279 с.
98. Контроль в системе внутрипроизводственного хозрасчета / Б.И. Валуев, Л.П. Горлова, В.В.Муравская и др. – М.:Финансы и статистика, 1987. – 239 с.:ил.
99. Котляров Є., Іванов Ю. “Реформована собівартість” (калькулювання у промисловості) // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 20/1. – С. 45-51.
100. Котляров Є., Іванов Ю. Розподіл загальновиробничих витрат // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37/1. – С. 41-47.
101. Кужельный Н.В. Бухгалтерский учёт и его контрольные функции: Практ. руководство. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 143 с.
102. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: Навч.посіб. – К.: Каравела, 2004. – 568 с.
103. Лапенков В.И. Бухгалтерское планирование деятельности организации: Монография. – М.: ИВАКО-Аналитик, 2003. – 78 с.
104. Лапухин Н.В., Подольский В.И. Економическому контролю – современные технологические решения. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 240 с.: ил.
105. Ластовецький В. Класифікація витрат виробництва // Економіка України. – 1999. - № 3. – С. 78-81.
106. Ластовецкий В.Е. Учет затрат по факторам производства и центрам ответственности.– М.: Финансы и статистика, 1988. – 165 с.
107. Ластовецький В. Який вид обліку не є управлінським? // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. - № 4. – С. 40-45.
108. Ластовецький В.О. Виробничо-комерційний облік і внутрішньогосподарська (управлінська) звітність за центрами витрат і відповідальності. – Чернівці: Місто, 2003. – 156 с
109. Литвин Ю.Я., Малишкін О.І. Облік і контроль в умовах нормативно-чекової системи. – К.: Урожай, 1991. – 160 с.
110. Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник. - Київ: Вид-во “Центр навчальної літератури”, 2004. – 254 с.
111. Макаров В.Г. Теория бухгалтерского учета. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: “Финансы”, 1975. – 296 с.
112. Максімова В. Система об’єктів внутрішнього економічного контролю. // Економіст. - № 4. – 2005. – С.71-75.
113. Максімова В.Ф. Внутрішній контроль економічної діяльності промислового підприємства – системний підхід до розвитку – К: АВРІО, 2005. - 264 с.
114. Максімова В.Ф. Проблематика сучасних досліджень у сфері внутрішнього контролю. // Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі. № 4(28). – 2005. – С.185-192.
115. Мамішев А. Зміст і призначення контроль в механізмі управління. //Економіка, фінанси, право. - № 3. – 2003. С.5-10.
116. Маргулис А.Ш. Бухгалтерский учет в ортаслях народного хозяйства. – 2-е изд. перераб. – М.: Финансы, 1979. – 414с.
117. Маргулис А.Ш. Бухгалтерский учет в ортаслях народного хозяйства. – 2-е изд. перераб. – М.: Финансы, 1979. – 414с.
118. Маренич Т. Організація обліку внутрішньогосподарських відносин в умовах комерціалізації. // Бухгалтерський облік і аудит. - № 7. – 2005. – С. 29-34.
119. Марков Г.Н., Бенин А.А. Справочник по управленческому учету. – СПб.: Альфа, 2001. – 448 с., ил.
120. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені наказом Державного комітету промислової політики України від 2.02.2001, № 47.
121. Миддлтон Д. Бухгалтерский учет и принятие управленческих решений / Пер. с англ. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 408 с.
122. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / Пер. з англ.; за ред. С.Ф Голова. – К.: 2000. – 1272 с.
123. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.
124. Мовчан В.В. Організація процесу обліку витрат за центрами відповідальності на газотранспортних підприємствах. // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Частина 3. Збірник наукових праць. Вип. № 4 (36). Рівне. С. 301-308.
125. Моссаковський В. Про управлінський облік // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. - № 10. – С. 37-44.
126. Моссаковський В. Система контролю витрат виробництва за сучасних умов// Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. - № 9. – С.29-34.
127. Мюллер Г., Гернон Х., Миик Г. Учет: международная перспектива, М.: Финансы и статистика, 1993.
128. Нападовская Л.В. Проблемы становления и развития управленческого учета в Украине // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. - № 9. – С. 33-38.
129. Нападовська Л. Управлінський облік: суть, значення та рекомендації щодо його використання в практичній діяльності вітчизняних підприємств // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. - № 8-9.– С.50-62
130. Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці: Монографія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 224 с.
131. Нападовська Л.В. Управлінський облік.: Монографія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 450 с.
132. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Книга, 2004. – 544 с.
133. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. Принципи бухгалтерского учета. Пер. с англ./Под ред. Я.В.Соколова. – 2-е издание., стереотип. – М.: Фінансы и статистика, 2000. – 496 с.: ил. – (серия по бухгалтескому учету и аудиту).
134. Николаева С.А. Особенности учета затрат в условиях рынка: система «директ-костинг»: Теория и практика. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 128 с.: ил.
135. Николаева С.А. Принципы формирования и калькулирования себестоимости. Москва: «Аналитика-Пресс», 1997. – 111 с.
136. Новодворский В.Д., Хорин А.Н. О терминах бухгалтерского учета //Бухгалтерский учет, 1997. - № 4.
137. Оленчик А. Управлінський (внутрішньогосподарський) облік в системі фор¬му¬ван¬ня економічної інформації // Бухгалтерський облік і аудит. – 1995. - № 6. – С. 7-10.
138. Онищенко С. Бюджетування в системі фінансового управління підприємством. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. - № 6.– С.42-51
139. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / Ф.Ф.Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова; 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. –576 с.
140. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник. За ред. Климка Г.Н., Нестеренко В.П. – 2-ге вид. перероблене і доповнене. – К.: Вища школа. – Знання, 1997. – 743 с.
141. Павлюк В.В., Сердюк В.М., Акаєв Ш.М. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 196 с.
142. Палий В.Ф. Организация управленческого учета. – М.: Бератор-Пресс, 2003. – 224 с.
143. Палий В.Ф. Основы калькулирования.-М.: Финансы и статистика, 1987.-288с.
144. Палий В.Ф., Палий В.В. Управленческий учет – новое прочтение внутрихо¬зяй¬ст¬вен¬ного расчета // Бухгалтерский учет. – 2000. - № 17. – С. 63-67.
145. Палий В,. Вандер Р Вила. Управленческий учёт – М.: ИНФРА-М, 1997. – 480 с.
146. Петренко С.Н. Контроллинг. Учебное пособие. – К.:Ника-Центр, Эльга, 2003. – 328 с.
147. Пилипенко І.І., Шевчук В.О., Нападовська Л.В. Модифікація систем обліку і аудиту в умовах глобалізації економіки // Збірник тез та текстів виступів на науковій конференції. – Житомир: ЖІТІ. – 2003.
148. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом МФУ від 31.03.1999, №87 (зі змінами і доповненнями).
149. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”, затверджене наказом МФУ від 31.03.1999 № 87 (зі змінами і доповненнями).
150. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”, затверджене наказом МФУ від 31.03.1999 № 87 (зі змінами і доповненнями).
151. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затверджене наказом МФУ від 27.04.2000 № 92 (зі змінами і доповненнями).
152. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затверджене наказом МФУ від 29.11.1999 № 290.
153. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджене наказом МФУ від 31.12.1999 № 318 (зі змінами і доповненнями).
154. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 “Фінансова звітність за сегментами” затверджене наказом МФУ від 19.05.2005 № 412.
155. Положення “Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку", затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року №88 .
156. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 422 с.
157. Пушкар М.С. Управлінський облік. Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль, 1997. – 160 с.
158. Радостовец В.К. Калькуляция себестоимости продукции в сельскохозяйственных предприятиях: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. – М.:Финансы и статистика, 1986. – 160с.Свидерский Д. // Отражение в учете показателей финансовой деятельности предприятия в соответствии с новым планом счетов и П(с)БУ // Бухгалтерский учет и аудит. – 2001. - №3. – С.40.
159. Савчук В.П. Управление прибылью и бюджетирование / В.П.Савчук – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 432 с.: ил.
160. Свидерский Д. // Отражение в учете показателей финансовой деятельности предприятия в соответствии с новым планом счетов и П(с)БУ //Бухгалтерский учет и аудит. – 2001. - №3. – С.40.
161. Сиденко А.В.,Матвеева В.М. Международный статистический учет. – М.: Дело и сервис, 1999. – 208 с.
162. Слюсарчук Л. Попроцесна калькуляція витрат. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. - № 9. – С. 16-26.
163. Совершенствование учета и контроля в современных условиях хозяйствования: - М.: Финансы, 1978. – 144 с.
164. Соловьев Г.А. Экономический контроль в системе управления. – М.: Финансы и статистика, 1986. – 191 с.
165. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. – К.:КНЕУ, 2000. – 260 с., іл.
166. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. – К.: КНЕУ, 1999. – 500 с.
167. Сопко В.В. Основы построения бухгалтерского внутрихозяйственного (управленческого) учета затрат и доходов деятельности // Бухгалтерский учет и аудит. - 1996.- № 10. – С. 29-36
168. Сопко В.В. Учет и контроль деятельности производственных подразделений предприятий пищевой промышленности. – К.: Общество «Знание», 1991. – 20 с.
169. Сопко В.В., Патрик А.Н. Учет затрат и калькулирования себестоимости продукции в промышленности.-К.:Техника, 1988.-112 с.
170. Стуков С.А. Система производственного учета и контроля. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 223 с.: ил.
171. Сухарева Л. Контроль у діяльності бухгалтера: історія досліджень, стан і перспективи. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 5. – С.15-19.
172. Тетещенко О.О., Волошанюк Н.В. Трансфертне ціноутворення як інструмент контролінгу. // Фінанси України. – 2007. - № 5. – С. 127-135.
173. Ткач В.И., Ткач М.В. Управленческий учёт: международный опыт. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 186 с.
174. Ткаченко Н.М. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності з міжнародними стандартами // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2007. - №22 (спецвипуск, Ч ІІ). – С62-65
175. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність. Підручник. – 2-е видання. – К.:Алерта, 2007. – 954 с.
176. Ткаченко Н.М. Управління бухгалтерським обліком і його організація на підприємствах України // Наукові праці НУХТ. – 2004. - №15. – С.117-119.
177. Тлучкевич Н. Організація управлінського обліку (практика впровадження на сільськогосподарських підприємствах) // Бухгалтерський облік і контроль. – 2007. - № 2. – С.13-18.
178. Торопова І.С. Облік витрат виробництва і контроль формування собівартості рибопродукції. Дис. на зд. наук. ст.. к.е.н.– К., 1999. – 196 с.
179. Тринька Л. Виробництво без витрат: реалії вітчизняного обліку або яку собівартість ми визначаємо. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - №11. – с. 32-37.
180. Уорд К. Стратегический управленческий учёт / Пер. с англ. – М.: ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2002. – 448 с.
181. Управленческий учет / Под ред. В. Палия и Р.Вандер Вила. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 480 с.
182. Управленческий учет: Учебное пособие / Под ред. А.Д. Шеремет. – М.: ФБК ПРЕСС, 1999. – 512 с.
183. Ураков Д.У. Учет затрат по сферам деятельности. – М. Финансы и статистика, 1991. – 176 с.
184. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2001. – 253 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
185. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета / Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Соколова. – М.:Финансы и статистика, 1997. – 576 с.
186. Хозяйственный механизм предприятия: концепция, методы, практика / Э.С. Минаев, А.Р. Виес, Л.Р. Забродина и др. / Под ред. Э.С. Минаева, А.Р. Виес. – М.: Изд-во МАИ, 1991. – 208 с.
187. Хомин П. Галузевий облік: sic et non! // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. - № 8. – С. 30-34.
188. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: Пер. с англ./Под ред. Я.В.Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 416 с.:ил.-(Серия по бухгалтерскому учету и аудиту).
189. Хоружий Л.І. Проблеми теорії, методології, методики і організації управлінського обліку в сільському господарстві. – М., 2004.
190. Чедвик Л. Основи фининсового учета: Пер. с англ. / Под. ред. В.А. Микрюкова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 252 с.
191. Череп А.В. Управління витратами суб’єктів господарювання: Монографія. – Ч.ІІ. – К.: ВД “ІНЖЕК”, 2006. – 360 с.
192. Чернелевский Л. Удовлетворение современных потребностей управления в учетной информации // Бухгалтерский учет и аудит. - 2003.- № 3. – С.15-21.
193. Чернік В.Г., Геращенко Л.С. Рибне господарство України: актуальні питання//Рибне господарство України. – 2005. - №1. – С. 5-7.
194. Чернік В.Г., Геращенко Л.С. Рибне господарство України: стан, тенденції, перспективи // Рыбное хозяйство Украины.– 2003. - №3-4. – С.12-18.
195. Чумаченко М., Бєлоусова І. П(С)БО 16 «Витрати» все-таки перешкоджає економічній роботі на підприємстві // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. - №10. – С. 3-10.
196. Чумаченко М.Г. Розвиток управлінського обліку в Україні // Світ бухгалтерського обліку. – 1999. - №10-11. – С.8-15.
197. Чумаченко М. Управлінський облік потребує підтримки. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. - № 5. – С.3-7.
198. Чумаченко Н.Г. Учет и анализ в промышленном производстве США. – М.: Финансы, 1971. – 240 с.
199. Шатохина А. Учет и информационное обеспечение управления хозяйственной деятельностью предприятий // Бухгалтерский учет и аудит. - № 3. – 2004. – С. 28-34.
200. Шведенко Н.Н., Губанов Е.П. Современное состояние и перспективы развития рыбного хозяйства Украины //Рыбное хозяйство Украины. - №3-4. - 2001. – С. 7-11.
201. Шевчук В.О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою (Проблеми теорії, організації, методології): Монографія. – К.: КДТЕУ, 1998. – 371 с.
202. Шим Джейн К., Сігел Джоэл Г. Методы управления стоимостью и анализа затрат / Перевод с англ. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1996. – 344 с.
203. ШпигА.А. Ревизия и контроль в торговле. — М.: Эконо¬мика., 1982. – 259 с.
204. Яругова А. Управленческий учет: опыт экономически развитых стран. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 240 с.
205. Янчева Л., Чернікова І., Ляшенко С. Фінансова звітність в інформаційній системі управління // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. - № 6. – С.57-61.
206. Ansari S. Management accounting: a strategic focus. – McGraw-Hill/Irwin, 2000.
207. Antony R.N. Planning and Control Systems: A Framework for Analysis.-Boston: Graduate School of Business Administration Harvard Universiny, 1965. – 180 р.
208. Damodaran A. Value Creation and Enhancement: Back to the Future: Working Paper. – New York: Stern School of Business, 2001. – 72 p.
209. Horngren C.H., Foster G., Datar S.M. Cost Accounting: A Managerial Emphasis.- Tenth Edition, Prentice Hall, 2000.
210. Horvath P. Controlling. 10., ьberard. Aufl. – Mьnchen: Vahlen, 2006. – S. 569.
211. Jiambalvo J. Managerial Accounting. – New York: John Wiley & Sons, Inc., 2001. – 418 p.
212. John H. Myers “The Critical Event and Recognition of Net Profit”. Accounting Review, October 1989.
213. Kьpper H.U., Schweitzer M. Systeme der Kosten und Erlцsrechnung. – 8., ьberard. Aufl. - Mьnchen: Vahlen, 2003. – S. 500.
214. Рfaff D., Stefani U. Verrechnungspreise in der Unternehmenspraxis // Controlling, № 10. – 2006. – S. 520.
215. Statement of Financial Accounting Concepts № 6, “Elements of Financial Statements” (Stamford, Coon.: Financial Accounting Standards Board, December 1985), par. 78.
216. Statements of Financial Accounting Concepts №6, par. №82.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.