У нас уже 18707 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ З ФОРМУІВАННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
Количество страниц 224
ВУЗ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ
Год сдачи 2008
Содержание ЗМІСТ

ВСТУП .............................................................................................................. 4
РОЗДІЛ 1 ТЕОТЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНСТІ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ .......................
11
1.1 Підприємства торгівлі та роздрібна торговельна мережа як соціально-економічні системи та об’єкти інвестиційної діяльності.
11
1.2 Концептуально-методологічні засади управління інвестиціями в формування мережі підприємств роздрібної торгівлі.........................
27
1.3 Системний підхід в управлінні інвестиційною діяльністю підприємств торгівлі………………………….......................................
46
Висновки до розділу 1 ........................................................................... 61
РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ..............................................................................
64
2.1 Стан інвестиційного забезпечення розвитку мережі підприємств торгівлі………….....................................................................................
64
2.2 Організаційно-економічні фактори інвестиційного забезпечення формування мережі підприємств торгівлі............................................
82
2.3 Ефективність форм інвестування розвитку мережі підприємств роздрібної торгівлі…………………………………...........................
99
Висновки до розділу 2 ........................................................................... 115
РОЗДІЛ 3 СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ…………...................................……………………………………..

117
3.1 Стратегії інвестиційної діяльності підприємств торгівлі та формування територіально-галузевих інвестиційних фондів………………………………………………...............................

117
3.2 Методика оцінювання ефективності інвестиційних проектів торговельних підприємств…………………………………………….
141
3.2 Удосконалення механізму управління інвестиційною діяльністю підприємств з формування роздрібної торговельної мережі………………………………………………………….....……..

158
Висновки до розділу 3 ........................................................................... 172
ВИСНОВКИ ...................................................................................................... 175
ДОДАТКИ ......................................................................................................... 178
Додаток А. Принципи формування роздрібної торговельної мережі ..... ... 179
Додаток Б. Регіональна структура сфери торгівлі України ......................... 180
Додаток В. Концепція розвитку сфери роздрібної торгівлі......... 183
Додаток Г. Систематизація причинно-наслідкових зв’язків перешкод процесу активізації інвестиційної діяльності в торгівлі 184
Додаток Д. Функціональна структура торгівлі…………………………….. 185
Додаток Е. Інформаційне забезпечення розвитку роздрібної торгівлі в Україні…………………………………………………………………………
186
Додаток Ж.Аналіз за економічними показниками по групам вибіркової сокупності підприємств м. Харкова ………………………………………..
188
Додаток З. Структура капіталовкладень в роздрібний товарооборот по обласним центрам України……………………………...................................
197
Додаток И. Положення Про регіональний фонд розвитку торгівлі Дніпропетровської області…………………………………………………..
198
Додаток К. 1. Розрахунок потреби в інвестиціях з формування роздрібної торговельної мережі по містам і районам Дніпропетровської області……
205
Додаток К. 2. Розрахунок потреби в інвестиціях з формування роздрібної торговельної мережі по містам і районам Харківської області…………..
206
Додаток Л. Програма розрахунку коливань інвестицій при інвестиційних вкладеннях «Alexexp»......................................................................................
207
Додаток М. Документи про впровадження результатів дисертації……….. 209
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ........................................................ 214
ВСТУП
Актуальність теми. Стратегія економічного зростання та інтеграції України до світового економічного простору передбачає забезпечення конкурентоспроможного рівня розвитку підприємств усіх галузей економіки, особливо підприємств торгівлі, які є найбільш наближеними до споживача і задовольняють попит на різноманітні товари та послуги. В умовах ринкових перетворень принципово змінюється інвестиційна політика торговельних підприємств: відбувається перехід від макро- до мікроструктурного рівня інвестування; вільного нерегульованого розвитку окремих торговельних одиниць до узгодженої діяльності органів місцевого самоврядування та підприємств по формуванню роздрібної торговельної мережі. Підприємства стають основними інвесторами і вже сьогодні інвестують в основний капітал 70 % інвестицій.
Разом з тим, сучасний стан торгівлі та роздрібної торговельної мережі характеризується старінням основних фондів, незадовільними темпами їх оновлення та уповільненою динамікою розвитку, суттєвим відставанням від соціально-економічних нормативів споживання товарів та послуг. Незважаючи на певні позитивні зрушення, Україна сьогодні ще не досягла нормативного рівня споживання основних видів товарів: на 36 % скоротилась роздрібна торговельна мережа, рівень забезпеченості населення торговими площами становить 50-60 % від нормативів і є в 3–5 разів нижчим, ніж в економічно розвинених країнах.
Дослідження теоретичних та практичних проблем розвитку торгівлі, формування роздрібної торговельної мережі та інвестиційних процесів відображені у працях вітчизняних та зарубіжних вчених: А. Амоші, І.Бланка, М. Виноградського, Г. Губерної, Б. Данилишина, В. Карсекіна, М. Крейніної, О.Носової,. В Пили, Д. Стеченка, О. Тридіда, І. Школи, А. Гранберга, О.Донічева, Х. Армстронга, М. Дайламі, Л. Ларуша та ін.
Незважаючи на високий науковий рівень, та глибину теоретичних і прикладних досліджень окремих напрямів та факторів галузевих і регіональних економічних процесів, питання інвестиційної діяльності підприємств торгівлі потребують додаткового дослідження та науково-методичного обґрунтування, зокрема, ретельного вивчення вимагають проблеми узгодженості інтересів населення, держави та підприємств, форм інвестування та механізмів управління роздрібною торговельною мережею.
Розв’язання складних соціально-економічних проблем підвищення якості торговельного обслуговування населення, формування локальних споживчих ринків, розширення роздрібної торговельної мережі можливе за умов суттєвої активізації інвестиційної діяльності підприємств торгівлі на принципах поєднання ринкового та регульованого управління, що зумовило вибір теми дисертаційної роботи, її мету та завдання дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрямок дисертаційного дослідження пов‘язаний з тематикою науково-дослідних робіт кафедри менеджменту Харківського державного університету харчування та торгівлі, зокрема з бюджетними науково-дослідними темами: №15-03-04Б «Розробка рекомендацій з проектування функцій управління в сфері гостинності» (особистий внесок полягає у дослідженні функцій управління, які сприяють інвестиційній активності підприємств торгівлі); №27-05-06Б «Проектування структур управління підприємств ресторанного господарства» (особистий внесок полягає у досліджені і виявленні факторів, які використовуються при визначенні рейтингу інвестиційної привабливості); №06-07-09Б «Планування та розміщення торговельних мереж у населених пунктах», номер державної реєстрації 0105U007671 (особистий внесок полягає в обґрунтуванні методики формування інвестиційної політики стратегічного розвитку роздрібної мережі).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є теоретичне узагальнення та розробка науково-методичного обґрунтування стратегій і форм інвестиційної діяльності підприємств з формування роздрібної торговельної мережі.
Реалізація мети дисертаційної роботи зумовила необхідність вирішення таких завдань:
– провести критичний аналіз результатів досліджень представників різних наукових шкіл і систематизувати методичні підходи до проблем територіально-галузевого розвитку торгівлі;
– здійснити моніторинг сучасного стану і тенденцій розвитку мережі підприємств торгівлі як соціально-економічних систем та об’єктів інвестування;
– визначити чинники соціального, демографічного й економічного характеру, які зумовлюють функціонування локальних споживчих ринків і визначають інвестиційну діяльність підприємств торгівлі;
– дослідити сучасні проблеми інвестування розвитку торгівлі на рівні областей, адміністративних районів та окремих підприємств і визначити їх інвестиційну привабливість;
– обґрунтувати рекомендації щодо підвищення ефективності інвестиційних процесів в торгівлі, оптимізації форм та джерел інвестування розвитку роздрібної торговельної мережі;
– розробити стратегії інвестування розвитку роздрібної торговельної мережі та засади функціонування регіональних інвестиційних фондів розвитку торгівлі як перспективної форми інтеграції зусиль підприємств та територіальних органів управління.
Об’єкт дослідження – процес інвестування розвитку роздрібної торговельної мережі
Предмет дослідження – методи та інструменти управління інвестиційною діяльністю підприємств з формування роздрібної торговельної мережі.
Методи дослідження. Для досягнення мети дисертаційної роботи використано широкий спектр загальнонаукових методів. Розв’язання поставлених завдань базувалось на застосуванні системного підходу до вивчення економічних явищ. При дослідженні теоретичних аспектів інвестиційної діяльності були використані методи індукції та дедукції, які дали можливість визначити загальні тенденції інвестиційної діяльності; а також методи теоретичного узагальнення, що дозволили розкрити сутність і зміст інвестиційної діяльності підприємств роздрібної торговельної мережі. Для оцінки стану та інвестиційного забезпечення розвитку роздрібної торговельної мережі використано статистичні методи: групування, порівняння, середніх величин, динамічних рядів, індексний метод. З метою встановлення кількісного зв’язку між факторами, що впливають на розвиток мережі підприємств торгівлі, застосовано метод кореляційно-регресійного аналізу. Для розробки інтегральної методики визначення інвестиційної привабливості підприємств роздрібної торговельної мережі використано метод бальної стандартизації показників досліджуваних явищ. Завдання з удосконалення механізму управління інвестиційною діяльністю підприємств торгівлі вирішені за допомогою методів стратегічного планування та прогнозування. Обробку інформаційних матеріалів виконано з використанням сучасних інформаційних технологій і програм.
Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження полягає в розвитку й уточненні теоретичних положень і розробці науково-методичних рекомендацій щодо управління інвестиційною діяльністю підприємств роздрібної торгівлі із формування торговельної мережі.
У процесі роботи одержано такі найсуттєвіші результати:
вперше:
– розроблено науково-методичне забезпечення управління інвестиційною діяльністю підприємств торгівлі з розвитку роздрібної торговельної мережі на основі соціально-економічних нормативів та формування регіональних інвестиційних фондів розвитку торгівлі, що дозволяє комплексно розвивати місцеві споживчі ринки та поєднувати інтереси його учасників;
удосконалено:
– методичні підходи до розробки інвестиційних стратегій розвитку підприємств роздрібної торгівлі, які. на відміну від існуючих, систематизують завдання з формування роздрібної торговельної мережі для регіонів з різним рівнем економічного розвитку та урахуванням основних факторів впливу соціально-економічного, політико-правового та демографічного характеру;
– економіко-математичні моделі оцінки ефективності інвестиційних проектів розвитку територіальних та корпоративних торговельних мереж при одночасній реалізації декількох інвестиційних проектів та обмеженості фінансових ресурсів;
набули подальшого розвитку:
– обґрунтування економічної сутності поняття «роздрібна торговельна мережа» як складної соціально-економічної системи, яка покликана вирішувати завдання комплексного задоволення попиту споживачів конкретної територіальної одиниці і потребує узгодження планування та інвестування підприємств роздрібної торговельної мережі та органів місцевого самоврядування;
– визначення категорії «інвестиційна привабливість торговельної мережі» як сукупності соціально-економічних характеристик діяльності торговельних підприємств певної території, що відповідають вимогам споживача й інвестора та забезпечують досягнення ефекту синергії від купівлі товару і здійснення інвестицій;
– класифікація чинників, які впливають на розвиток роздрібної торговельної мережі та дослідження механізму їх дії, що дозволяє моделювати показники інвестиційної привабливості торгівлі різних груп територіально-економічних одиниць залежно від рівня соціально-економічного розвитку та стану роздрібної торговельної мережі.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в розробці методичних рекомендацій щодо вдосконалення управління інвестиційною діяльністю підприємств роздрібної торгівлі.
Результати досліджень були практично втілені в діяльність Управління споживчого ринку Дніпропетровської облдержадміністрації (довідка №2к/14-547 від 16.10.2006), а також підприємств м. Харкова ТОВ «ЕЛІТСЕРВІС ПЛЮС» (довідка №15 від 17.11.2007), ПП «Райдер Про» (довідка №4/07 від 05.09.2007), м. Дніпропетровська ТОВ Магазин № 272 «Гастроном» (довідка № 15/06 від 15.02.2007) та отримали позитивну оцінку керівників і фахівців зазначених підприємств. Результати дисертаційного дослідження впроваджено в навчальний процес кафедри менеджменту Харківського державного університету харчування та торгівлі, зокрема при викладанні дисциплін «Інвестиційний менеджмент» та «Інноваційний менеджмент» (акт про впровадження від 28.09.06.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом самостійного наукового дослідження. Теоретичні обґрунтування, практичні розробки, висновки та рекомендації, що містяться у роботі, одержані автором самостійно на основі аналізу та узагальнення теоретичного і практичного матеріалу. Праць за темою дисертації опублікованих у співавторстві немає.
Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації обговорювались та отримали позитивні відгуки на IV Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених “Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку України” (Дніпропетровськ, 19–20 квітня 2006 р.), на II Всеукраїнськїй науково-практичній інтернет-конференції «Соціум. Наука. Культура» (Київ, 29–31 січня 2007 р.), на Міжнародній науково-практичній конференції «Туризм і ресторанний бізнес: сучасні тенденції та перспективи розвитку» (Київ, 7–9 лютого 2007 р.), на Міжнародній науково-практичній конференції «Современные научные достижения 2007» (Дніпропетровськ, 1–14 лютого 2007 р.), на II Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Українська наука в мережі Інтернет» (Київ, 26–28 лютого 2007 р.), на Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 40-річчю Харківського державного університету харчування та торгівлі «Стратегічні напрями розвитку підприємств харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі» (Харків, 17 жовтня 2007 р.) та на дев’яти щорічних науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу Харківського державного університету харчування та торгівлі (Харків, 1998–2007 рр.).
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових праць загальним обсягом 3,8 д.а. у тому числі 6 статей у наукових фахових виданнях і 6 тез доповідей конференцій
Список литературы ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання інвестиційного забезпечення формування та розвитку роздрібної торговельної мережі. На підставі теоретичних та практичних досліджень проблем управління інвестиційною діяльністю підприємств роздрібної торгівлі науково обґрунтовані та запропоновані до впровадження такі висновки:
1. Запропоновано розглядати роздрібну торговельну мережу як складну територіально-галузеву систему, що призначена для вирішення конкретних завдань забезпечення попиту споживачів і виконує різні за якісним і кількісним змістом функції торговельного обслуговування, пріоритетність яких визначається економічними, соціальними, демографічними та іншими факторами. Торговельна мережа формується за територіальною або корпоративною ознакою і виступає самостійним об’єктом інвестування, створює відповідну інфраструктуру для забезпечення виконання своїх функцій з отриманням соціально-економічного синергетичного ефекту.
2. Визначено сутність поняття «інвестиційна привабливість локальної торговельної мережі» як сукупності соціально-економічних характеристик діяльності торговельних підприємств певної території на основі відповідності вимогам споживача й інвестора, а також досягнення ефекту від купівлі товару і вкладень інвестицій і включає три основні складові елементи: територіальну, галузеву та об’єктову привабливість торговельних одиниць.
3. Сформовано схему регулювання інвестиційного забезпечення формування та розвитку роздрібної торговельної мережі. З метою реалізації завдань розвитку торгівлі розроблено функції територіально-галузевого агентства інвестицій як органу дослідження, формування потреб, експертизи проектів та моніторингу реалізації пріоритетних інвестиційних проектів розвитку роздрібної торговельної мережі та окремих підприємств для конкретного регіону.
4. Виявлено сучасні галузеві та територіальні тенденції розвитку регіональних і локальних споживчих ринків, динаміку зміни основних показників стану торгівлі, товарообороту, роздрібної торговельної мережі, зокрема стосовно забезпечення торговими площами та соціально-економічних нормативів споживання товарів та послуг. Встановлено соціально-економічні фактори, що впливають на розвиток торгівлі та на базі цих факторів із застосуванням методу бальної стандартизації показників досліджуваних явищ визначено комплексний показник інвестиційної привабливості торгівлі різних територіальних одиниць.
5. З метою реалізації цілеспрямованих стратегій інвестування розвитку мережі підприємств торгівлі рекомендовано накопичувати тимчасово вільні інвестиційні ресурси підприємств торгівлі, інших юридичних та фізичних осіб, місцевих органів самоврядування і створювати регіональні інвестиційні фонди розвитку торгівлі, поєднуючи інтереси споживачів, підприємств та державних органів управління.
6. Запропоновано матрицю інвестиційних стратегій, яка систематизує цілі та завдання розвитку роздрібної торговельної мережі для груп регіонів різного рівня соціально-економічного розвитку. Для районів-лідерів пропонується модернізаційно-інноваційна стратегія розвитку, для середньо розвинених – інноваційно-мобілізаційна, для районів-аутсайдерів – атакуюча.
7. Деталізовано функції, алгоритм створення та функціонування регіональних інвестиційних фондів розвитку торгівлі з метою забезпечення умов для фінансування економічно вигідних інвестиційних програм розвитку роздрібної торговельної мережі. Запропоновано критерії ефективності та відбору інвестиційних проектів, форми управління та взаємодії підприємств торгівлі з органами місцевого самоврядування.
8. Розроблено методику та економіко-математичні моделі оцінювання ефективності інвестиційних проектів роздрібної торговельної мережі, що враховують безперервний процес коливань обсягів накопичення коштів з урахуванням швидкості вкладень та повернення інвестицій, вартості проекту, часу окупності вкладених коштів та максимальної віддачі від інвестування, що приносить додатковий ефект і підтверджує доцільність використання коштів регіонального інвестиційного фонду розвитку торгівлі.
9. Обґрунтовано структуру місцевого управління торгівлею з урахуванням нових функцій управління інвестиційною діяльністю по формуванню роздрібної торговельної мережі, пов’язаних зі створенням регіонального інвестиційного фонду розвитку торгівлі. Уточнено методичні підходи до визначення ефективності інвестиційних проектів та вибору кращої альтернативи при обмеженості фінансових ресурсів з урахуванням показників інвестиційної привабливості адміністративних районів областей та ефективності функціонування торговельних підприємств.
Використання у практичній діяльності роздрібних торгових підприємств висновків та рекомендацій, викладених у дисертаційній роботі, дозволить поліпшити ефективність управління інвестиційною діяльністю підприємств роздрібної торгівлі, досягти позитивних економічних результатів у їх розвитку і сприятиме формуванню роздрібної торговельної мережі.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абрютина М.С. Экономический анализ торговой деятельности: Учеб. пособие для вузов. – М., 2000. – 248 с.
2. Азов Г.Л., Челнеков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. – М.: ОАО «Новости», 2000. – 386 с.
3. Ален П. Учимся торговать: Пер. с англ. – Минск: Амалфея, 1997. – 214 с.
4. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 352 с.
5. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 416 с.
6. Афанасьев В.Г. Системность и общество. – М.: Политиздат, 2000. – 368 c.
7. Аюшев А.Д., Сальманов С.М. Региональные инвестиции: Учебное
пособие. – Иркутск: Изд-во ИГЗА, 2000. – 100 с.
8. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 416 с.
9. Бакунов А.А. Совершенствование хозяйственного механизма развития потребительского рынка в регионе / Стратегия управления социально-экономическим развитием региона на период до 2010 г.: Материалы региональной научно-практической конференции 28-30.09.1999 г. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины, Юго-Восток, 1999. – C. 70-76.
10. Барков Я.И. Организационно-зкономическое управление устойчивым развитием региона. Дис.д-ра экон.наук: 08.02.03 / ДонНУ. – Донецк, 1996. – 395 с.
11. Башнянин Г.І., Копич І.М., Слісаренко М.П. Ринкові економічні системи: проблеми становлення, функціонування, структуризації і типологізації. – Львів.: ЛКА, 2001. – 212 с.
12. Бергер И.Н., Задорожный В.К., Огородник М.А. Построение и размещение розничной торговой сети. – К.: КТЭИ, 1974. – 126 с.
13. Берман Б., Эванс Дж. Розничная торговля: стратегический подход. Восьмое издание. – М.: Вильямс, 2003. – 942 с.
14. Бернс В., Хавранек П. Руководство по оценке эффективности инвестиций: Пер. с англ., перераб и доп. Изд. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 528 с.
15. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных поектов: Пер. с англ. под ред. Л.П. Белых. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 631с.
16. Білорус О.Г. Глобалізація і національна стратегія. – К.: ВО "Батьківщина", 2001. – 300 с.
17. Бланк І.О., Гуляєва Н.М. Інвестиційний менеджмент: Підручник. – К: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2003. – 398 с.
18. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – К.: Єльга, Ника-Центр, 2004. – 784 с.
19. Блех Ю., Гетце У. Инвестиционные расчеты: Пер. с нем. – Калининград: Янтар, 1997. – 380 с.
20. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н.Азрилиян. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Институт новой зкономики, 1997. – 859 с.
21. Большой энциклопедический словарь. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.:
«Большая Российская энциклопедия»; С-Пб.: «Норинт», 2002. – 1456 с.
22. Бочаров В.В. Инвестиции. – С-Пб.: П, 2004. – 286 с.
23. Бригхем Ю.Ф. Энциклопедия финансового менеджмента. – М.: Экономика, 1998. – 490 с.
24. Виленский П. Требования к программным пакетам для проведения инвестиционных расчетов // Проект. – 1995. – № 2,3. – С. 59-62.
25. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарики, 1999. – 296 с.
26. Віторт Т.В. Інвестиції та економічне зростання: взаємозв'язок у перехідній економіці. Автореф. дис. к.е.н.: 08.01.01/ХНУ ім. В.Н. Каразіна. - Харків, 2002. -–16 с.
27. Герасимчук З.В. Еколого-економічні основи формування та реалізації
регіональної політики сталого розвитку (питання методології та методики). Автореф. дис. д.е.н.: 08.10.01 / НАН Ін-т регіон. досліджень. – Львів, 2002. – 40 с.
28. Герасимчук 3., Ковальська Л. Обґрунтування вибору стратегії формування та нарощення виробничого потенціалу // Регіональна економіка. – 2002. – №4 – С. 82-90.
29. Гитман Л.Д., Джонк М.Д. Основы инвестирования: Пер. с англ. – М: Дело, 1997. – 991 с.
30. Глухов В.В., Бахрамов Ю.М. Финансовый менеджмент (участники рынка, инструменты, решения). – С-Пб.: Специальная литература, 2005. – 428 с.
31. Голошубова Н.О. Організація торгівлі: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Книга, 2004. – 560 с.
32. Гончаров П.Г., Егоров В.Ф. Организация торговли продовольственными товарами. – М.: Экономика, 1999. – 318 с.
33. Гранбегр А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов. – 3-е изд. – М: ГУ ВШЗ, 2003. – 495 с.
34. Графиятуллин М., Мищенко А. Особенности структуризации торговых сетей // Маркетинг. – 2002. – №3 (64). – С. 36-48
35. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000. – 336 с.
36. Дегтяренко В.Н Оценка эффективности инвестиционных проектов. – М.: Экспертное бюро М., 1997. – 66 с.
37. Денисенко М.П. Організаційно-економічний механізм інвестування: Монографія. – К.: Науковий світ, 2001 – 414 с.
38. Державне регулювання торгівлі в ринкових умовах: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – К.: КНТЕУ, 2001. – 475 с.
39. Долішній М., Мошенець О. Ринкоів механізми регіонального управління // Регіональна економіка. – 2001. – С.7-17.
40. Долішній М., Побурко Я., Карпов В. Про рівномірність економічного
розвитку регіонів України // Регіональна економіка. – 2002. – №2. – С. 7-17.
41. Доничев О.А., Самусева Р.Ф. Региональные проблемы формирования и регулирования воспроизводственных инвестиций. – М.: Стройиздат, 1996.– 176 с.
42. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения / Пер. с анг. М. Котельниковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС. 1998. – 288 с.
43. Дубищев В.П. Методологические основы формирования хозяйственного механизма региона: Дис. д.э.н.: 08.10.01+08.01.01. Киев, 1998.– 412 с.
44. Едронова В.Н., Мизиковский Е.А. Учет и анализ финансовых активов. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 272 с.
45. Економіка підприємста.: Підручник. – В 2т. Т.1 / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: Хвиля-пресс, 1995. – 400 с.
46. Євдокименко В. Постіндустріальні глобальні виклики і нові алгоритми територіального управління // Регіональна економіка. – 2002. – №1. – С. 22-30.
47. Єпіфанов А.О., Сало І.В. Регіональна економіка: Навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 2000. – 344 с.
48. Желюк Т.Л. Планування соціально-економічного розвитку регіону (на
прикладі Тернопільської області) Автореф. дис. к.е.н.: 08.02.03 / КНЕУ. –
Київ, 2000. – 19 с.
49. Загородній А.Г., Стадницький Ю.І. Менеджмент реальних інвестицій:
Навч. посіб. – К.: Т-во „Знання", 2000. – 209 с.
50. Закон України «Про інститути спільного інвестування» // Відомості Верховної Ради – 2001 – N 21 – С.103-110.
51. Закон України «Про підприємництво» // Голос України. – 1991. – 6 травня.
52. Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №49 – С. 682-688.
53. Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине» // Ведомости
Верховной Рады Украины. – 1997. – №24 – С. 170.
54. Закон України «Про інвестиційну діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №47 – С. 646-650.
55. Зыкин Б.Н. Эффективность региональной экономики. Анализ, методы, измерения. – М.: Наука, 2001. – 193 с.
56. Игошин Н.В. Инвестиции. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 413 с.
57. Інвестування: Навч. посіб. / Гриньова В,М., Коюда В.О., ЛепейкоТ.І., Коюда О.П., / Під. заг. ред. В.М. Гринькової. – 2-ге вид., доопрац. і доп. –Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004. – 404с
58. Інвестиційний менеджмент / Гриньова В,М., Коюда В.О., ЛепейкоТ.І., Коюда О.П., Великий Ю.М. – 2-ге вид., доопрац. і доп. –Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005. – 664с.
59. Инвестиционная сфера экономики / Н.С. Герасимчук, З.Н. Борисенко,
Н.А .Мельничук, Е.Р. Берешеда, В.А. Данько и др. / Под ред. Н.С .Герасимчук. - К.: Наукова думка, 2002. – 244 с.
60. Інвестознавство: Підручник / За наук. ред.. В.Г. Федоренко. – К: МАУП, 2000. – 408 с.
61. Інвестиції та розвиток / В.Лановий, В Дубровський. – К.: Центр ринкових реформ, 2002. – 86 с.
62. Інвестиційна політика в Україні: досвід, проблеми, перспективи: Монографія / Чумаченко М.Г., Аптекар С.С., Білопольський М.Г. та ін. Відпов. ред М.Г.Чумаченко / АЕН України, ІЕП НАН України. – Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, ЛТД", 2003. – 292 с.
63. Інвестиційний рейтинг регіонів України. – К.: Недержавний аналітичний центр. Інститут реформ, 2002. – 44 с.
64. Інноваційна стратегія українських реформ / Гальчинський А.С., Геєць В.М, Кінах А.К, Семіноженко В.П. – К.: Знання України, 2002. – 336 с.
65. Инновационный менеджмент: Учебник. / Под. ред. С.Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 327 с.
66. Інфроструктура товарного ринку. Під ред. О.О. Шубіна. – К.: НМЦВО МОН України., Студтур, 2004. – 816 с.
67. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебное пособие. – 2-е изд., исп. и доп. – М.: ТОО Остожье, 1999 . – 336 с.
68. Калиш А. Мировой рынок розничной торговли: стратегии в условиях изменяющегося мира. – М.: Делойт, 2005. – 53 с.
69. Каменецкий М. Строительный комплекс: анализ и оценка условий и
возможностей развития // Экономика строительства. – 2000. – №6.– С. 2-16.
70. Карсекин В.И. Территориальная организация общественного питания. Вопросы теории и практики – К.: Вища школа, 1984. – 200 с.
71. Киселев В. Формирование товарного ассортимента в сфере торговли// Маркетинг. - № 2(69). – 2003. – С. 107-111
72. Клебанова Т.С., Решетняк Е.И., Раевнева Е.В., Кизим Н.А., Дубовина Н.А., Чанг Хонгвен. Инвестиционный портфель коммерческого банка. – Х: Бизнес Информ, 2000. – 146 с.
73. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 560 с.
74. Козырь Ю.В. Стоимость компании: оценка и управленческие решения. – М.: Альфа, 2005. – 200 с.
75. Колот І.П., Внукова Н.М., Косарєва І.П. Регіональна інвестиційна політика: проблеми і перспективи / За ред. д.е.н. Н.М.Внукової. – Харків: ТОВ "Модель всесвіту", 2000. – 176 с.
76. Комплексна програма розвитку внутрішнього ринку: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2001 р. №1635 // Автоматизована пошукова система «Нормативні акти України».
77. Концепція розвитку внутрішньої торгівлі України: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. №1449 // Бюлетень Верховної Ради України. – 1998. – №3. – С. 373-380.
78. Кочевич Е Финансовая математика. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 297 с.
79. Коюда О.П. Інноваційний підхід до формування інвестиційного макросередовища в Україні // Проблеми науки. – 2007. – №8. – С.39-44.
80. Коюда О.П., Коюда В.О. Методичний підхід щодо аналізу використання інвестиційного потенціалу підприємства // Економіка розвитку. – 2006. – №1 (37). – С.93-98.
81. Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле. – М.: «МВ-Центр», 1994. – 151 с.
82. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів. (Під ред. проф. Н.М. Ушакової) – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.
83. Мазаракі А.А. Розвиток торгівлі в системі соціальної інфраструктури регіону в умовах становлення ринкової економіки. Монографія. – К.: Гравіc, 1994. – 124 с.
84. Магдебура Е.В. Маркетинг услуг. – К.: ВІРА-Р, 2006. – 574 с.
85. Масловська Л. Оцінка внутрішньо регіональних відмінностей соціально-економічного розвитку як основа диференцьованої регіональної політики на мезорівні // Регіональна економіка. – 2002.– №2. – С. І63-168.
86. Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов. – М.:ИКЦ “ДИС”, 1997. – 160 с.
87. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбора для финансирования. Официальное издание. – М.: Космос, 2004. – 46 с.
88. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1997. – 704 с.
89. Мировой рынок мяса 2001 – 2002 гг.// http// www.k-vedomosti.ru
90. Мулен Э. Теория игр с примерами из математической экономики: Пер. с фр.. – М.: Мир, 1985. – 200 с.
91. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 227 с.
92. Національні заощадження та економічне зростання / Б.Є. Кваснюк, С.І. Киреєв, А.В. Мар'єнко та ін. Під ред. Б.Є. Кваснюка. НАН України. Інститут економічного прогнозування. – К.: МП Леся, 2000. – 304 с.
93. Національний стандарт України “Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять”: ДСТУ 4303:2004. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 30 с.
94. Николаев В.П., Орловская Ю.В., Чумакова Е.Г. Проблемы рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности: внутри региональный аспект. – Днепропетровск: Наука и образование, 2003. – 100 с.
95. Обзор: Стратегии мировых розничных сетей. – М.: Центр Исследований РАМ, 2005. – 378 с.
96. Ольшанський О.В. Інвестиційна підтримка підприємств торгівлі і харчування шлях до розбудови Харківського регіону // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 137. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 86-93.
97. Ольшанський О.В. Компьютерный алгоритм расчета колебаний окупаемости капитала при инвестиционных вложениях // Вісник ХДУ ім. Каразіна. Економічна серія №564 – Харків, 2002. – С. 400-406.
98. Ольшанський О.В. Концепція реалізації інвестиційних стратегій, як засіб подолання розбалансованості рівнів розвитку регіонів// Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 228., Т 1., – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 149-153.
99. Ольшанський О.В. Концепція реалізації інвестиційних стратегій та функціонування регіонального інвестиційного фонду розвитку торгівлі // Матеріали Четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених “Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку України” 19-20 квітня 2006 р.. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 85-88.
100. Ольшанський О.В. Методика розрахунку окупності капіталу при послідовній реалізації інвестиційних програм в торгівлі // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 154. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 78-84.
101. Ольшанський О.В. Особливості інвестиційної політики підприємств ресторанного господарства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Туризм і ресторанний бізнес: сучасні тенденції та перспективи розвитку» 7–9 лютого 2007 р. – Київ: КНТЕУ, 2007. – С. 121-122.
102. Ольшанський О.В. Особливості застосування системного підходу в управлінні інвестиційною сферою регіону // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 40-річчю Харківського державного університету харчування та торгівлі «Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі» 17 жовтня 2007 р. – Харків: ХДУХТ, 2007. – С. 133-135.
103. Ольшанський О.В. Особливості рейтингової оцінки інвестиційної привабливості регіонів// Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць – Випуск 229., Т 1., – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 64 - 68.
104. Ольшанський О.В. Реалізація інвестиційних стратегій як передумова створення програми сталого розвитку регіонів // Матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції «Соціум. Наука. Культура» 29-31 січня 2007 р. – Київ: ТОВ «ТК Меганом», 2007. – С. 34-36.
105. Ольшанський О.В. Рейтингова оцінка інвестиційної привабливості торгівлі регіону // Матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції «Українська наука в мережі Інтернет» 26–28 лютого 2007 р. – Київ: ТОВ «ТК Меганом», 2007. – С. 40-42.
106. Ольшанський О.В. Стратегія удосконалення механізму управління торгівлею у регіоні // Вестник международного славянского университета Харьков. Серия “Экономика”. – 2002. – Т. 5 №5 – С. 25-27.
107. Ольшанський О.В. Управлінські рішення підприємств торгівлі при реалізації інвестиційних проектів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Современные научные достижения 2007» 01-14 лютого 2007 р. – Том 1. Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2007. – С. 30-32.
108. Орловська Ю.В. Методологія стратегічного управління інвестиціями в регіональний розвиток. Автореф. дис. д.е.н.: 08.10.01 / Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2004. – 247с.
109. Оптнер С.Л. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем: Пер. с англ. – М.: Советское радио, 1969. – 216 с.
110. Панфилова Е.Е., Кнышова Е.Н. Экономика организации. Учебник. – М.: Экономика, 2005. – 336 с.
111. Письмак В. Тенденції глобалізації // Економіст. – 2001. – №1. – С. 67 - 69.
112. Пол А.Самузльсон, Вильям Д. Нордхаус. Экономика: Пер. с англ. – М.: БИНОМ, 1997. – 800 с.
113. Полунев Ю.О. О новой стратегии ЕБРР в Украине и некоторых уроках прошлого // Зеркало недели. – 2002.– №43(407). – С. 11.
114. Програма "Україна - 2010". Стратегія політичного, соціального та
економічного розвитку // Економіст. – 1999. – С. 14-33.
115. Поповкін В.А. До концепції державної регіональної економічної політики. - К.: Нац. ін-т стратегічн. досліджень. Препринт. – 1995. – Випуск 37. – 63 с.
116. Просович О.П. Понятійний апарат економіки інвестицій в України // Проблеми економіки та управління. Вісник НУ "Львівська політехніка".– Львів.: Вид-во НУ "Львівська політехніка". – 2001. – N425. – С. 128-133.
117. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. - 3-є изд., доп. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 480 с.
118. Регіональна політика: методологія, методи, практика / НАН України. Інститут регіональних досліджень / За ред. академіка НАН України М.І.Долішного. – Львів, 2001. – 700 с.
119. Регіональне управління: Навч. посіб. / Под ред. Л.М.Зайцевої. – Д.: ДФ УАДУ, 2000.– 240 с.
120. Рекитар Я.А., Сидорова Н.А. Долговременные тенденции развития строительного комплекса (опыт ведущих зарубежных стран и некоторые выводы для России) // Экономика строительства. – 1999. – №9. – С. 2-20.
121. Роберт Піндайк., Рубінфелд Деніел. Мікроекономіка: Пер. с анг. А. Олійник, Р. Скільський. – К.: Основи, 1996. – 646 с.
122. Родионова Н.В. Антикризисный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2001. – 223 с.
123. Розенберг Дж. М. Инвестиции: Терминологический словарь. – М.: Инфа-М, 1997. – 400 с.
124. Ройзман И., Шахназаров А., Гришина И. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности российских регионов: методика определения и анализ взаимосвязей. http://www.ivr.nm.ru.
125. Руденко Л.Г., Кулік О.О. Економічні, соціальні і екологічні відмінності регіонів України в контексті регіонального розвитку // Український географічний журнал. – 2000. – N3. – С. 18-27.
126. Симоненко В.К. Регіони України: проблеми розвитку. – К.: Наукова думка, 1997. – 263 с.
127. Соколова Г.Н. Информационные технологии экономического анализа: Теория и практика. – М.: “Экзамен”, 2002 – 320 с.
128. Сонько С.П., Кулішов В.В., Мустафін В.ї. Ринок і регіоналістика: Навч. посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 380 с.
129. Статистичні щорічники Дніпропетровської області [а) за 2000 рік / Дніпропетровське обласне управління статистики. Довідкове видання. – Дніпропетровськ, 2001. – 435 с.; б) за 2001 рік / Дніпропетровське обласне управління статистики. Довідкове видання. – Дніпропетровськ, 2002. – 441 с.; в) за 2002 рік / Дніпропетровське обласне управління статистики. Довідкове видання. – Дніпропетровськ, 2003. – 589 с.; г) за 2004 рік / Головне управління статистики у Дніпропетровській області. Довідкове видання. – Дніпропетровськ, 2005. – 620 с.]
130. Статистичні щорічники Харківської області [а) за 2000 рік / Харківське обласне управління статистики. Довідкове видання. – Харків, 2001. – 435 с.; б) за 2001 рік / Харківське обласне управління статистики. Довідкове видання. – Харків, 2002. – 441 с.; в) за 2002 рік / Харківське обласне управління статистики. Довідкове видання. – Харків, 2003. – 589 с.; г) за 2004 рік / Головне управління статистики у Харківській області. Довідкове видання. – Харків, 2005. – 607 с.]
131. Статистичний щорічник України за 1998 рік / Державний комітет статистики України; Ред. О.Г. Осауленко. – К.: Техніка, 1999. – 265 с.
132. Статистичний щорічник України за 2000 рік /Державний комітет статистики України; Ред. О.Г. Осауленко. – К.: Техніка, 2001. – 648 с.
133. Статистичний щорічник України за 2001 рік /Державний комітет статистики України; Ред. О.Г. Осауленко. – К.: Техніка, 2002. – 648 с.
134. Статистичний щорічник України за 2002 рік /Державний комітет статистики України; Ред. О.Г. Осауленко.– К.: Техніка, 2003. – 648 с.
135. Статистичний щорічник України за 2003 рік / Державний комітет статистики України; Ред. О.Г. Осауленко. – К.: Консультант, 2004. – 632 с.
136. Статистичний щорічник України за 2005 рік [Електронний ресурс] / Держ. ком. статистики України; Ред. О.Г. Осауленко. – К.: CD-вид-во „Інфодиск”, 2006. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): цв; 12 см. – (Статистичний щорічник України, 2005). – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Заголовок з титул. екрану.
137. Статистичний щорічник України за 2006 рік / Державний комітет статистики України; Ред. О.Г. Осауленко. – К.: Консультант, 2007. – 551 с.
138. Статистичні таблиці з послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище в Україні у 2003 р» / Економіст. – 2004. – №7. – С. 86-90.
139. Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку: Навч. посіб. К.: Вища школа, 2002. – 253 с.
140. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2000. – 223 с.
141. Татаркин А.И., Львов Д.С. Моделирование устойчивого развития как условие повышения экономической безопасности территории. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1999. – 276 с.
142. Тейлор С. Региональное экономическое развитие на базе програмно-целевого подхода: опыт Западной Европы // Регион: экономика и социология. - 2000. – №1. – С. 3-36.
143. Ткачук М.И., Киреева Е.Ф. Основы финансового менеджмента: Учеб. пособие. – Мн.: Интерпрессервис, Экоперспектива, 2002. – 416 с.
144. Тридід О.М. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи. Монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 232 с.
145. Тридід О.М. Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2011 року. Монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 204 с.
146. Управление инвестициями: в 2-х т./ В.В. Шеремет, В.М. Павлюченко, В.Д. Шапиро и др. – М.: Высшая школа, 1998. – Т.1. – 416 с.
147. Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000 - 2004 рр.: Послання Президента України до Верховної Ради України // Урядовий кур'єр. – 2000. – №16 (28 січня) – С. 5 – 12.
148. Україна у цифрах у 2003 році: Короткий статистичний довід. / За ред.. О.Г. Осауленка; відп. за вип. В.А.Головко. Держстат України. – К.: Техніка, 2004. – 269 с.
149. Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения. – М.:ЗАО “Бизнес школа “Интел-Синтез”, 1997. – 208 с.
150. Федорищева А., Ральчук О. Безпека як розвиток і безпека як стабільність - синергетика соціоприродних систем // Регіональна економіка. -2002. – №4. – С. 10-21.
151. Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л.Ф. Ильичев, П.Н.Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. – М.: Сов. Энциклопедия, 1983. – 840 с.
152. Фомин Г.П. Математические методы и модели в коммерческой деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 544 с.
153. Хакен Г. Синергетика. – М.: Мир, 1980. – 404 с.
154. Ханк М. Бизнес-прогнозирование. Седьмое переиздание. – К.: Прентис-холл, 2003. – 964 с.
155. Хинкс Дж. Р. Стоимость и капитал. – М.: Прогресс-Универс, 1993. – 488 с.
156. Хобта В.М. Управление инвестициями: механизмы, принципы, методы. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1996. – 218 с.
157. Холл А. Опыт методологии для системотехники: Пер. с англ. – М.: Сов.радио, 1975. – 447 с.
158. Черняк В.З. Бизнес-планирование: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 470 с.
159. Чижов Л.П. Удосконалення розробки регіональних інвестиційних програм // Фінанси України. – 2000. – №9. – С. 87-89.
160. Швець В.Є. Метод стандартизації показників у аналізі інвестиційної привабливості регіонів // Фінанси України. – 1998. – №5.~ С. 23-26.
161. Шевчук В.Я., Рогожин П.С Основи інвестиційної діяльності. – К.: Генза. 1997. – 384 с.
162. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем - искусство и наука: Пер. с англ. / Под ред. Е.К.Масловского. – М: Мир, 199. – 418 с.
163. Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие / Под ред. проф. Градова А.П. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Специальная литература, 1999. – 589 с.
164. Эксперт. – 2001. – №41(301). http: //www.raexpert.ru/Expert/ region2001./геg1.htm
165. Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. – М.: Экономика, 2003. – 411 с.
166. Яцун Л. М., Ольшанський О.В. Сучасний стан та проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств торгівлі // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічна обґрунтованість у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук. праць: у 2-х ч. – Харків, 1998. – ч.2. – С. 176-180.
167. Armstrong H., Taylor J. Regional economics and policy. Harvester Wheatsheat. New York, 2003. – 463 p.
168. Edgar P. Hibbert International Business Strategy and Operation. – London.: MACMILLAN PRESS LTD, 2003. – 366 p.
169. Elion E., Gruber M. Modern Portfolio and Investment Analysis. – I. Willey, 2001. - 354 p.
170. Tofler Al. Power shift: knowledge wealth and violence at the edge of the 21-th century. N-Y-S, 2000 458 p.
171. http://www.imvu.com.ua.
172. www.me.gov.ua.
173. www.ukrstat.gov.ua.
174. www.worldbank.org.
175. www.expert.ua.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.