У нас уже 18707 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ХЛІБОМ ТА ХЛІБОПРОДУКТАМИ
Количество страниц 270
ВУЗ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ
Год сдачи 2008
Содержание ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ХЛІБОМ ТА ХЛІБОПРОДУКТАМИ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ

10
1.1. Ринок продовольчих товарів у контексті забезпечення продовольчої безпеки країни
10
1.2. Особливості ринку хліба та хлібобулочної продукції 30
1.3. Сутність та економіко-організаційні особливості роздрібної торгівлі хлібопродуктами
48
Висновки за розділом 1 76
РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ
78
2.1. Детермінанти товарної пропозиції на ринку хліба і хлібобулочних виробів України
78
2.2. Особливості попиту на хліб і хлібобулочні вироби у різних сегментах ринку
108
2.3. Стан і розвиток торгівлі хлібом і хлібобулочними виробами 133
Висновки за розділом 2 156
РОЗДІЛ 3 УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ФАКТОРАМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РОЗРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ХЛІБОПРОДУКТАМИ
158
3.1. Методичні підходи до розробки стратегії місцерозташування підприємств
158
3.2. Обґрунтування вибору місцерозташування підприємства роздрібної торгівлі хлібопродуктами
175
3.3. Особливості формування цінової політики підприємств роздрібної торгівлі хлібопродуктами
191
Висновки за розділом 3 205
ВИСНОВКИ 207
Додаток А – Показники соціально-економічного розвитку України 210
Додаток Б – Основні показники діяльності підприємств хлібопекарської промисловості вибіркової сукупності 215
Додаток В – Результати кореляційно-регресійного аналізу 245
Додаток Д – Анкета вибіркового опитування споживачів 251
Додаток Ж – Акти про впровадження результатів дисертаційної роботи 253
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 259

ВСТУП

Актуальність теми. Одним з найактуальніших питань продовольчої безпеки країни є забезпечення населення високоякісними продуктами харчування власного виробництва. З цієї точки зору, важливим соціально-економічним завданням є створення в Україні необхідних умов для становлення та стабільного функціонування продовольчого ринку та безперебійного задоволення потреб населення в продуктах харчування повсякденного попиту, зокрема, в хлібі та хлібобулочних виробах.
Висока соціальна значущість хлібної продукції зумовлена спроможністю задоволення потреб організму людини в корисних речовинах, фактором наявності в раціоні харчування всіх категорій населення, відсутністю товарів-замінників.
Можливість безперебійного придбання необхідних споживачам хліба та хлібобулочної продукції в зручному місці та часі, за доступними цінами і високої якості безпосередньо залежить від розвитку та раціональної організації торгівлі, яка відіграє провідну роль у розвитку продовольчого ринку та задоволенні постійно зростаючих потреб населення.
Дослідженню проблем розвитку торгівлі присвячені праці багатьох відомих зарубіжних вчених-економістів, зокрема Б. Вейтца, А. Крийє, Ж. Жаллє, М. Леві, Р. Маркіна, І.К. Беляєвського, В.К. Памбухчіянца, Ф.Г. Панкратова, Т.К. Серьогіної, В.В. Снегірьової, Ю.Л. Александрова, Н.Н. Терещенка, П.В. Петрова, А.Н. Соломатіна та ін. Теоретичні аспекти управління, економіки та організації торговельної діяльності розглядалися вітчизняними вченими І.О. Бланком, А.А. Мазаракі, Н.М. Ушаковою, Л.О. Лігоненко, Н.О. Власовою, Л.В. Балабановою, В.С. Марциним, П.Ю. Балабаном, В.В. Ортинською та ін.
Водночас не дістали належного висвітлення низка принципово важливих питань, пов’язаних з аналізом стану та теоретичного обґрунтування закономірностей розвитку торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами.
Важливість та необхідність вирішення економіко-організаційних проблем торгівлі хлібною продукцією, удосконалення теоретико-методичних та прикладних аспектів формування стратегії місцерозташування підприємств роздрібної торгівлі хлібопродуктами, обґрунтування їх цінової політики зумовлюють актуальність теми дисертаційної роботи, логіку її побудови, цільову спрямованість, завдання та напрями дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям досліджень пов’язаний із загальною тематикою наукових досліджень кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі Харківського державного університету харчування та торгівлі, де виконано дисертацію, зокрема, з держбюджетними науково-дослідними темами: №16–04–04Б, державний реєстраційний №0104U002587 “Пріоритетні напрями розвитку внутрішньої торгівлі України в сучасних умовах ринкової трансформації галузі” (особистий внесок полягає у дослідженні розвитку внутрішньої торгівлі у контексті основних перетворень у галузі); №10–04–06Б, державний реєстраційний №0105U007669 «Економічні проблеми розвитку споживчого ринку продуктів харчування за сучасних умов» (особистий внесок полягає у визначенні сутності та місця ринку продуктів харчування у загальній системі ринків); №04–07–09Б, державний реєстраційний №0106U012033 “Управління потенціалом торговельного підприємства” (особистий внесок полягає у розробці технології управління ефективністю діяльності підприємства торгівлі).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретико-методичних засад розвитку роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами.
Реалізація поставленої мети зумовила необхідність вирішення таких завдань:
– визначити роль та значення ринку продовольчих товарів у контексті забезпечення продовольчої безпеки країни;
– узагальнити теоретичні положення та розкрити економічну сутність поняття “ринок хліба та хлібобулочних виробів”, визначити особливості його формування та функціонування;
– виокремити найбільш суттєві ознаки класифікації та визначити сучасні особливості форм і видів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами;
– дослідити детермінанти товарної пропозиції на ринку хліба та хлібобулочних виробів та виявити особливості попиту споживачів на цей вид продукції у різних ринкових сегментах;
– визначити основні тенденції та проблеми розвитку торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами;
– розробити структурно-логічну схему процесу формування стратегії місцерозташування підприємств роздрібної торгівлі хлібопродуктами;
– обґрунтувати теоретичні та практичні рекомендації щодо розробки ефективної цінової політики підприємств роздрібної торгівлі хлібопродуктами в умовах конкурентного середовища.
Об’єктом дослідження є процес функціонування вітчизняного ринку хліба та хлібобулочної продукції.
Предметом дослідження є розвиток торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами.
Методи дослідження. Теоретичним підґрунтям дисертаційного дослідження стали наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, законодавчі та нормативні акти України. Досягнення мети дослідження базувалося на системному підході до вивчення економічних явищ, зокрема на фундаментальних положеннях економічної теорії, методології економічного аналізу, прийняття рішень. У процесі роботи над дисертацією для обґрунтування теоретичних положень та практичних рекомендацій використовувалися методи логічного та історичного підходів до пізнання економічних явищ, наукової абстракції, аналізу та синтезу, композиції та декомпозиції. Прикладні аспекти вивчалися із застосуванням економіко-статистичних методів збору й обробки інформації (під час формування вибіркової сукупності); методів системного і комплексного аналізу (для оцінки ефективності функціонування хлібопекарських підприємств); кореляційного аналізу (для кількісної оцінки впливу на розмір роздрібного товарообороту з хліба і хлібобулочних виробів певних факторних ознак); методу експертних оцінок (для дослідження та оцінки факторів, які впливають на реалізацію хліба та хлібобулочних виробів); графічного методу (для наочного подання низки теоретичних та практичних положень). Обробка інформаційних матеріалів здійснювалася з використанням сучасних інформаційних технологій та програм.
Наукова новизна одержаних результатів проведеного дисертаційного дослідження полягає в уточненні теоретичних положень та обґрунтуванні методичних засад розвитку роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами. У процесі дослідження отримано такі найбільш суттєві результати:
вперше:
– обґрунтовано процес розробки стратегії місцерозташування підприємств роздрібної торгівлі хлібопродуктами, що базується на аналізі потенціалу й перспектив розвитку цільового сегмента ринку та сприяє реалізації стратегічних і тактичних цілей підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища;
удосконалено:
– понятійний апарат, а саме, уточнено економічну сутність поняття “ринок хліба та хлібобулочних виробів” з урахуванням сучасних умов його формування та визначенням загальноекономічної ролі, значення та особливостей товару, який є об’єктом купівлі-продажу, характеру його виробництва, кінцевого використання та організаційної структури збуту;
– етапи розробки та уточнено зміст цінової політики підприємств роздрібної торгівлі хлібопродуктами, що узгоджена з диференційованими цілями в розрізі товарних груп і дозволяє підвищити рівень стратегічного управління підприємством та забезпечити реалізацію його цілей;
набули подальшого розвитку:
 класифікацію форм і видів роздрібної торгівлі хлібом на основі систематизації, уточнення та доповнення критеріальними ознаками: за суб’єктами торговельної діяльності (за галузевою ознакою); за наявністю (відсутністю) просторового та часового лагу між виробництвом та реалізацією, що сприяє раціоналізації управління торговельною діяльністю;
 критерії ринкового сегментування на основі доповнення принципово новою ознакою – дієтичною, яка дозволяє виділяти нові кластери ринку хліба та хлібопродуктів та враховувати інтереси осіб, що мають певні обмеження в організації харчування.
Практичне значення одержаних результатів. Пропозиції та рекомендації, запропоновані в дисертації, дозволяють підвищити ефективність функціонування підприємств роздрібної торгівлі хлібопродуктами в умовах конкурентного оточення. Практичне значення мають наступні розробки: система критеріальних ознак сегментування ринку хліба та хлібобулочної продукції; структурно-логічна схема процесу формування стратегії місцерозташування підприємств роздрібної торгівлі хлібопродуктами, методика вибору місцерозташування підприємства, що дозволяє оцінити варіанти загальних місць розташування і конкретних ділянок за визначеними критеріями, методичний підхід щодо розробки ефективної цінової політики підприємств роздрібної торгівлі хлібопродуктами.
Результати досліджень набули практичного втілення в діяльність підприємств роздрібної торгівлі м. Харкова: супермаркетів “РОСТ” СУАП “ЄВРОПОЛЬ” ТОВ (довідка про впровадження № 787 від 03.11.2007 р.) та ТОВ “Хлібокомбінат “Кулиничі” (довідка про впровадження № 55 від 03.12.2007 р.), а також Головного управління економіки Харківської обласної державної адміністрації (довідка про впровадження № 03-10/2436 від 29.11.2007 р.). Результати дисертаційного дослідження впроваджено в навчальний процес кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі ХДУХТ, зокрема, під час викладання дисциплін “Економіка і прогнозування споживчого ринку”, “Економіка і планування в підприємствах торгівлі”, “Цінова політика підприємства” (акт про впровадження від 14.05.2007 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом самостійного наукового дослідження. Теоретичні обґрунтування, практичні розробки, висновки та рекомендації, які містяться в роботі, одержані автором самостійно на основі аналізу та узагальнення теоретичного й практичного матеріалу. Праць, опублікованих у співавторстві немає.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дослідження обговорювались на Міжнародній науково-практичній конференції “Управлінські та технологічні аспекти розвитку підприємств харчування та торгівлі” (Харків, 2003 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні аспекти харчових технологій і розвитку підприємств торгівлі та ресторанного господарства” (Харків, 2004 р.), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Образование и наука без границ «2006»” (Дніпропетровськ, 2006 р.), другій всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції (Київ, 2006), Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 40-річчю Харківського державного університету харчування та торгівлі (Харків, 2007 р.).
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 11 наукових праць, у тому числі 8 статей та 3 тези доповідей загальним обсягом 3,6 друк. арк. Основні результати відображені в 8 статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях на 3,2 друк. арк.
Список литературы ВИСНОВКИ


У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що виявляється в обґрунтуванні теоретико-методичних основ та практичних рекомендацій щодо розвитку роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами. Основні наукові та практичні результати проведеного дисертаційного дослідження полягають у наступному.
1. Аналіз та узагальнення теорій ринку свідчить про наявність різноманітних підходів до тлумачення його змісту, типізації та структуризації. На основі виокремлення структуроутворюючих сегментів ринку визначено специфіку, роль та значення продовольчого ринку в контексті задоволення потреб населення в продуктах харчування повсякденного попиту.
2. Виходячи із загальноекономічної ролі, значення та особливості товару, який є об’єктом купівлі-продажу, ринок хліба та хлібобулочних виробів запропоновано розглядати як сукупність економічних відносин між виробником та споживачем з приводу купівлі-продажу хліба та хлібобулочної продукції у даному місці, за відповідною ціною, якістю з метою своєчасного і повного задоволення першочергових, життєво необхідних, фізіологічних потреб людини.
Виявлено особливості функціонування ринку хлібобулочних виробів як складової українського продовольчого ринку, пов’язані з визначальною роллю ринку хліба у забезпеченні економічної та продовольчої безпеки країни; невисокою еластичністю попиту на хліб та досить високою на хлібобулочні вироби; переважанням на ринку хліба нецінової, а на ринку хлібобулочних виробів – цінової конкуренції; залежністю величини та структури товарної пропозиції хлібної продукції безпосередньо від кон’юнктури вітчизняного зернового ринку і ринку борошна; невідповідністю потреби в хлібі та хлібобулочних виробах обсягам попиту та пропозиції; відсутністю часового і просторового лагу між пропозицією та попитом, виробництвом та споживанням; високим рівнем державного регулювання ринку хліба та хлібобулочних виробів; відсутністю торговельних посередників між виробниками та роздрібною торгівлею.
3. На основі систематизації та виокремлення найбільш суттєвих ознак класифікації визначено сучасні особливості форм і видів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами. Враховуючи специфіку ринку хлібної продукції, аргументовано доцільність розмежування видів і форм роздрібної торгівлі хлібопродуктами: за галузевою ознакою (відповідно до якої виділено роздрібну торгівлю виробничих підприємств та власне роздрібну торгівлю) та за наявністю (відсутністю) просторового й часового лагу між виробництвом і реалізацією, що дало змогу виокремити кваліфікаційні (характерні) риси та організаційні особливості торгівлі хлібною продукцією.
4. Дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку хлібопекарської галузі, яка формує товарну пропозицію на ринку хліба та хлібопродуктів, виявило наявність стійкої тенденції скорочення обсягів виробництва хлібної продукції, що зумовлено недостатніми темпами технічного оновлення виробництва, відносно низькою ефективністю використання матеріальних ресурсів та кадрового потенціалу, відсутністю ринкового статусу галузі, адміністративним втручанням у процеси ціноутворення, що безпосередньо відбивається на рівні прибутковості та розвитку підприємств хлібопечення.
5. Спираючись на теорію та обрані критерії сегментування ринку (географічний, демографічний, соціально–економічний, психографічний та поведінковий), встановлено неоднорідність ринку хліба і хлібобулочних виробів та виявлено певні особливості попиту споживачів на цей вид продукції у різних ринкових сегментах. Зважаючи на специфічні особливості ринку, що досліджується, запропоновано доповнити класичні ознаки ринкового сегментування принципово новою ознакою – дієтичною, яка дозволить виділяти нові кластери ринку хліба і хлібопродуктів та враховувати інтереси осіб, що мають певні обмеження в організації харчування.
6. Дослідження стану та тенденцій розвитку торгівлі хлібом і хлібобулочними виробами дозволило виявити тенденції, що характеризуються щорічним зростанням обсягу роздрібної реалізації хлібної продукції як у діючих, так і у порівнянних цінах; змінами в асортиментній структурі реалізації хлібобулочної продукції; скороченням кількості спеціалізованих магазинів, які здійснюють реалізацію хліба і хлібобулочних виробів. З метою поглибленого вивчення і чіткої ідентифікації проблем розвитку торгівлі хлібом і хлібобулочними виробами, на основі застосування методів експертної оцінки встановлено, що основними факторами, які надають найбільш вагомого впливу на реалізацію хліба і хлібобулочних виробів, є місцерозташування точок продажу хліба і хлібобулочних виробів; цінова політика підприємств; якість хлібобулочної продукції.
7. На основі аналізу потенціалу й перспектив розвитку цільового сегмента ринку запропоновано методичні рекомендації щодо розробки стратегії місцерозташування підприємств роздрібної торгівлі хлібопродуктами та методику остаточного вибору конкретної ділянки в межах обраного місцерозташування, що дозволяють підвищити ефективність функціонування підприємства в умовах конкурентного ринкового оточення та сприятиме досягненню цілей підприємства.
8. Обґрунтовано методичний підхід до формування ефективної цінової політики підприємств роздрібної торгівлі хлібопродуктів, який базується на виборі визначальних цілей формування політики; аналізі базових передумов визначення ціни; диференціації цілей цінової політики в розрізі товарних груп. У даному контексті рекомендовано систему методів визначення рівня торговельної надбавки залежно від обраного цільового сегмента ринку, відповідної мети цінової політики та моделі ціноутворення. Використання запропонованої процедури дозволяє досягти стійкого положення підприємства на конкурентному ринку завдяки формуванню та проведенню економічно обґрунтованої цінової політики в умовах невизначеності.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Войтов А.Г. Экономика. Общий курс. (Фундаментальная теория экономики). – М.: Издательско–книготорговый центр «Маркетинг», 2002. – 584 с.
2. Радаев В.В. Что такое рынок: экономико–социологический подход // Экономическая социология. – 2006. – № 5. – С. 14–27.
3. Академия рынка: маркетинг / А. Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкар и др. – М.: Экономика, 1993.
4. Мухин В.А. Экономическая теория. Введение в рынок и макроэкономический анализ. – М.: Экономика, 1997. – С.6.
5. Нуреев Р.М. Основы экономической теории. – М.: Высшая школа, 1996. – С. 80.
6. Немчинов В.С. Избранные произведения. В 5 т. – М.: Наука, 1968. – С.15.
7. Поланьи К. Экономика как институционально оформленный процесс // Экономическая социология, 2002. – № 2. – С. 62 – 73.
8. Львов Ю.А. Основы экономики и организации бизнеса. – СПб.: ГЬП “Формика”, 1992. – 383 с.
9. Теория переходной экономики / Под ред. В.В. Герасименко. – М.: ТЕИС, 1997.
10. Тарануха Ю.В. Микроэкономика. – М.: МГУ, 2006. – 640 с.
11. Гольдштейн Г.Я., Катаев А.В. Маркетинг. – Таганрог: Изд–во ТРТУ, 1999. – 107 с.
12. Елкина О.С. Сущность и особенности формирования экономического поведения // Вестник Омского университета. – 1999. – № 3. – С. 120–124.
13. Радаев В.В. Социология рынков: к формированию нового направления.– М.: ГУ–ВШЭ, 2003.
14. Эрроу К. Возможности и пределы рынка как механизма распределения ресурсов // THESIS – 1993. – № 2. – C. 55–58.
15. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / За ред. Р. Дяківа. – К.: Міжнародна економічна фундація, 2000. – 704 с.
16. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVII вв. – М.: Прогресс, 1988.
17. Хилл П. Рынки как места торговли / Экономическая теория / Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена / Науч. ред. В.С. Автономов. – М.: Инфра–М., 2004. – С. 517.
18. Орлов А. В. Рынок товаров народного потребления: Социально–экономический аспект. – М.: Знание, 1988. – 75 с.
19. Маршалл А. Принципы политической экономии. В 3 т. / Пер. с англ. – М.: Мысль, 1983.
20. Макконел М. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. – М., 1992. – 240 с.
21. Слезингер Г.Э. Труд в условиях рыночной экономики. – М.: ИНФРА–М., 1996. – 336 с.
22. Зайцев Н.Л. Экономика организации. – М.: ИНФРА–М., 1998. – 446 с.
23. Капелюшников Р.И. Философия рынка Ф. Хайека. – М.: БИНОМ, 2000. – С. 24–25.
24. Хоскинг А. Курс предпринимательства: Практическое пособие: Перевод с англ. – М.: Международные отношения, 1993. – 352 с.
25. Бёвентер Э.Фон., Хампе И. Основные знания по рыночной экономике в восьми лекциях: Перевод с немецкого – М.: Республика, 1993. – 176 с.
26. Машина М.Ц. Экономическая азбука. – М.: Международные отношения, 1995. – 184 с.
27. Сажина М.А., Чибриков Г.Г. Основы экономической теории. – М.: Экономика, 1996. – 422 с.
28. Курс экономики / Под ред. Б.А. Райзберга. – М.: Инфра–М., 1997. – 554 с.
29. Общая экономическая теория / Под ред. В.И. Виденина. – М., 1995. – 300 с.
30. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М.: Норма, ИФРА–М., 1998. – 572 с.
31. Ковальчук В.М. Загальні основи ринкової економіки. – Тернопіль: Астон, 1994. – 228 с.
32. Савицкая Е.В., Евсеев О.В. Экономический словарь – гипертекст для юных бизнесменов. – М.: Финстатинформ, 1994. – 192 с.
33. Формування та розвиток аграрного ринку / за ред. П.Т. Саблук та ін. – К.: ННЦ ІАЕ, 2004. – 586 с.
34. Власова Н.О., Сукачова С.М. Економіка та організація господарської діяльності торгових ринків: Монографія / Харк. держ. університет харчування та торгівлі. – Харків, 2006. – 185 с.
35. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 2–е изд., испр. М.: ИНФРА–М, 1999. – 479 с.
36. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / за ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. – К.: Вища школа, 1994. – 559 с.
37. Долан Э., Линдсей Д. Основные понятия «Микроэкономической модели экономики».
38. Экономика / под редакцией канд. экон. наук, доцента А.С. Булатова. – М. : Издательство БЕК, 1995. – 341 с.
39. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия. / Гл. ред. А.М. Румянцев. – М.: “Советская энциклопедия”: В 4х т.
40. Седов В.В. Экономическая теория: В 3 ч. Ч. 2. Микроэкономика. – Челяб. гос. ун–т. Челябинск, 2002. – 115 с.
41. Бороздин Ю.В. Спрос, полезность и цены в рыночной экономике // Федеративне отношения и региональная экономика. – 2006. – №3.
42. Завьялов П. Конкуренция – неотъемлемое свойство развитого рынка // Маркетинг. – 1997. – №5. – С. 3–14.
43. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – Петрозаводск: Предприятие по торг. и изд. деятельности "Петроком", 1993. – 319 с.
44. Радаев В.В. Изменение конкурентных ситуаций на российских рынках. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. – 64 с.
45. Светуньков С.Г. Информационное обеспечение управления конкурентоспособностью // www.ecsocman.edu.ru/db/msg/178040.html
46. www.federalmcart.ksu.ru
47. Александров Ю.Л., Терещенко Н.Н. Экономика товарного обращения. – Красноярский гос.ун–т.– Красноярск, 2000. – 247 с.
48. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс / Ф. Котлер. М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 356 с.
49. Амосова В.В., Гукасян Г.М., Маховикова Г.А., Економическая теория. – СПб.: Питер, 2002. – С.286.
50. Анурин В., Муромкина И., Евтушенко Е. Маркетинговые исследования потребительского рынка. – СПб.: Питер, 2004. – 270 с.
51. Шнипер Р.И. Экономические проблемы формирования региональных рынков. – Новосибирск : ИЭиОПП СО РАН, 1990. – 132 с.
52. Николаева М. А. Маркетинг товаров и услуг / М. А. Николаева – М. : Издательский дом «Деловая литература», 2001. – 448 с.
53. Хоскинг А. Курс предпринимательства: практич. пособие / Пер. с англ. – М. : Междунар. отношения, 1993. – 352 с.
54. Медведева Т.П., Чмышенко Е.Г. Исследование потребительского рынка товаров как основная составляющая маркетингового управления // Вестник ОГУ. – 2004. – №4. – С. 19–23.
55. Новоселов А.С. Региональный потребительский рынок. Проблемы теории и практики – Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. – 364 с.
56. Статистика рынка товаров и услуг / Под ред. И. К. Беляевского. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 656 с.
57. Тахумова О. В. Особенности формирования и развития регионального потребительского рынка // Вестник Северо–Кавказского государственного технического университета. –2006. – № 4 (8). – С. 86–94.
58. Заключний звіт про науково–дослідну роботу “Економічні проблеми розвитку споживчого ринку продуктів харчування за сучасних умов” № госрегистрации 0105U007669. – Х: ХДУХТ. – 2006. – 219 с.
59. Дейнеко Л.В. Розвиток харчової промисловості в умовах ринкових перетворень. – К.: Знання, 1999. – 331 с.
60. http://www.bem.bseu.by/news
61. Калашников В.М. Особливості ринку хліба та хлібобулочних виробів // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг Зб. наук. праць. – Харків: ХДУХТ, 2007. – Вип. 1(5). – Т. 1. – С.500–507.
62. Власов В.В. Тенденції та проблеми глобальних процесів у світовій продовольчій сфері // Економіка України. – 2006. – №3 – С.75–80.
63. Действующее международное право. – Т.2. – М.: Международные отношения, 2002. – С. 104.
64. Варченко О. К вопросу соединения государственного и рыночного регулирования продовольственной безопасности // Экономика Украины. – 2004. – № 7 – С. 53–58.
65. Статистичний щорічник України за 2006 рік / Держкомстат України: за ред. О.Г. Осауленко. − К.: Консультант, 2007. – 575 с.
66. Социально–экономическое развитие аграрного сектора в интересах общества: Научно–аналитический доклад // Экономика Украины. – 2005. – № 4. – С. 4–12.
67. Пасхавер Б. Продовольчий аспект подолання бідності // Економіка України. – 2004. – № 10 – С.71–76.
68. Шахова Е.А. Задачи и направления оптимизации структуры душевого потребления продуктов питания // Хранение и переработка сырья. – 2006. – №9. – с. 14–19.
69. Назаренко В.И. Продовольственная безопасность России: проблемы и пути решения // Белорусский экономический журнал. – 2006. – №4. – http://bem.bseu.by/content/bem_42006/y2006_n4_s5.
70. ДСТУ 2120–93 Хлібопекарське виробництво. Терміни та визначення.
71. Патт В.А. Наш хлеб. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 56 с.
72. Дробот В.І. Технологія хлібопекарського виробництва. – К.: Логос, 2002. – 365 с.
73. Васильченко А.Н. Состояние и тенденции развития хлебопечения в Украине // Хлебопродукты. – 2001. – № 2. – С. 9–11.
74. Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11.07.03 № 185.
75. Калашников В.М. Фактори, що впливають на обсяги попиту на хліб та хлібобулочну продукцію // Образование и наука без границ «2006»: Материалы ІІ Международной научно–практической конференции (18–28 декабря 2006 г.) – Т. 3. – Днепропетровск: Наука и образование, 2006.  С. 51–54.
76. Васильченко А.Н. Украинское хлебопечение – состояние, проблемы и перспективы // Хлебопечение России. − 2003. − № 5. − С. 44−46.
77. Васильченко О.М. Про роботу хлібопекарських підприємств Укрхлібпрому у 2004 році // Хранение и переработка зерна. − 2005.− № 2(68). − С. 43−44.
78. Васильченко А.Н. Размышление о “социальном хлебе” // Хранение и переработка зерна. − 2005. − № 4 (70). − С. 49−50.
79. http://pro–consulting.com.ua.
80. Амбросов В., Онєгіна В. Експорт зернових та цінові тенденції // Економіка України. – 2005. – №1. – С. 73–79.
81. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку, Інформаційно–аналітичний збірник (випуск 6). – К.: ІАЕ УААН, 2003. – С. 328–329.
82. Нетяжук М. Соціальні та економічні аспекти державного регулювання цін на хліб // Економіка України. – 2005. №3. – С. 63–67.
83. Калашніков В.М. Сучасні проблеми ціноутворення на хлібобулочну продукцію // Вісник ДонДУЕТ. – 2003. – № 4 (20). – С. 95–100.
84. Калашников В.М. Державне регулювання цін на хліб та хлібобулочні вироби: шляхи та наслідки // Матеріали другої всеукраїнської науково–практичної інтернет–конференції (21–23 грудня 2006 р.) – Ч.1.  Київ, 2006. – С. 51–53.
85. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1994 р. № 733 «Про ціноутворення в умовах реформування економіки» // www.rada.gov.ua
86. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1995 р. № 135 «Про положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо–технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень» // www.rada.gov.ua
87. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» // www.rada.gov.ua
88. Васильченко О., Даценко О. Чому не дешевшає хліб // Зерно і хліб. – 2003. – № 1. – С. 22–23.
89. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 р. № 803 «Про заходи щодо проведення моніторингу цін і тарифів на споживчому ринку» // www.rada.gov.ua
90. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2005 р. № 288 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 р. № 803» // www.rada.gov.ua
91. Шевченковская А. Стратегический рынок // Продукты питания. – 2005. – № 10. – С.10–15.
92. http://www.vap.org.ua/
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.