У нас уже 18707 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Количество страниц 256
ВУЗ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ
Год сдачи 2008
Содержание ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………… 4
Розділ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ………
1.1 Сутність і класифікація товарного асортименту підприємств роздрібної торгівлі
1.2 Система факторів, що впливають на формування асортименту підприємств роздрібної торгівлі …………….............................…
1.3 Зміст і місце асортиментної політики в управлінні підприємством
Висновки за розділом 1 ……………………………………………
Розділ 2 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ………………...…….
2.1 Методичні засади здійснення оцінки ефективності асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі …...…
2.2 Споживча цінність як критерій ефективності асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі.......................…………
2.3 Оцінка конкурентоспроможності товарного асортименту підприємств роздрібної торгівлі
2.4 Відповідність внутрішнім можливостям як цільова настанова асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі ……...
Висновки за розділом 2 ………………………………………….…

Розділ 3 ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ …..........
3.1 Науково-практичний інструментарій формування асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі …........
3.2 Економічне обґрунтування асортиментної політики торговельного підприємства
Висновки за розділом 3 …………………………………………….
Висновки …………………………………………………………… 189
Додаток А Результати кореляційно-регресійного аналізу динаміки обсягів роздрібного товарообороту та доходів населення………………………………………………………..….

Додаток Б Основні підходи до визначення поняття «асортиментна політика»…...
Додаток В Статистичні характеристики вибіркової сукупності дрібних підприємств роздрібної торгівлі побутовою технікою м. Харкова ………………………………………………...
Додаток Д Структура товарообороту за підприємствами вибіркової сукупності .
Додаток Е Анкета опитування споживачів щодо споживчої цінності асортименту в підприємствах роздрібної торгівлі побутовою технікою ………………………………………………
Додаток Ж Результати опитування споживачів побутової техніки ………
Додаток К Результати оцінки конкурентоспроможності асортименту по вибірковій сукупності підприємств ..……….….
Додаток Л Рейтингова оцінка відповідності асортименту внутрішнім можливостям підприємств вибіркової сукупності…
Додаток М Оцінка конкурентоспроможності асортименту по підприємству №3 в 2004 - 2006 рр.…………….…………………..
Додаток Н Розрахунок глибини, доходності та оборотності асортименту за кожною товарною категорією по підприємству №3 за 2004-2006 рр.

Додаток П Акти про впровадження результатів дисертаційної роботи…………………………………………………………..…….
Список використаних джерел……………………...…………… 245ВСТУП

Актуальність теми. Управління підприємством − складний безперервний процес, який вимагає щоденного пошуку компромісів і прийняття рішень, від якості яких залежить майбутнє підприємства, його ділова репутація, лояльність його споживачів. Ринкова орієнтація підприємств роздрібної торгівлі, залежність їх майбутнього від можливостей задоволення споживчого попиту зумовлюють необхідність ретельного вивчення чинників, які сприяють формуванню широкого спектра таких можливостей. Серед таких чинників важливе місце посідає асортиментна політика, яка поряд з місцем розташування і ціновою політикою дозволяє сформувати у споживача певний рівень сприйняття підприємства роздрібної торгівлі.
Вивченню питань формування асортиментної політики, їхнього впливу на майбутній розвиток та конкурентні позиції підприємства роздрібної торгівлі присвячені праці багатьох зарубіжних вчених-економістів, зокрема Н. Каллена, Б. Бермана, Дж. Еванса, М. Саллівана, Д. Едкока, Л. Вейтца, В. Снегірьової, Ф.Панкратова, Г. Серьогіної, О. Бузукової та ін. Проте, існуючі розробки здебільшого носять описовий характер або стосуються організаційно-технічних заходів з формування асортименту. Теоретичні аспекти та методичний інструментарій формування асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі фрагментарно розглядалися вітчизняними вченими А.А. Мазаракі, Н.М. Ушаковою, Л.О. Лігоненко, Л.В. Балабановою А.М. Германчук та ін.
Водночас не дістали належного висвітлення питання системного формування асортиментної політики з урахуванням вимог її ефективності за цільовими критеріями. Недостатньо розроблені та обґрунтовані підходи до формування асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі з урахуванням різних пріоритетів розвитку, потребує подальшої розробки і аргументації відповідний методичний інструментарій.
Важливість і необхідність удосконалення теоретико-методичних і прикладних аспектів формування асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі зумовлюють актуальність теми дисертаційної роботи, логіку її побудови, цільову спрямованість, завдання та напрямки дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок досліджень пов’язаний із загальною тематикою наукових досліджень кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі Харківського державного університету харчування та торгівлі, де виконана дисертація, зокрема, з держбюджетними науково-дослідними темами: №10-04-06Б, державний реєстраційний №0105U007669 «Економічні проблеми розвитку споживчого ринку продуктів харчування за сучасних умов» (особистий внесок полягає у збиранні та обробці аналітичної та статистичної інформації); №04-07-09Б, державний реєстраційний №0106U012033 «Управління потенціалом торговельного підприємства» (особистий внесок полягає у збиранні та систематизації аналітичної інформації), з госпрозрахунковою науково-дослідною темою № 15-06-07Д «Оцінка ефективності асортиментної політики підприємств торгівлі» (особистий внесок полягає у розробці методичного підходу до багатокритеріальної оцінки ефективності асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретичних засад і розробка методичного інструментарію формування ефективної асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі.
Реалізація поставленої мети зумовила необхідність вирішення таких завдань:
- систематизувати накопичений досвід щодо визначення сутності поняття «товарний асортимент» в роздрібній торгівлі;
- виявити та систематизувати чинники, що впливають на формування асортименту в підприємствах роздрібної торгівлі;
- узагальнити теоретичні положення та розкрити зміст асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі;
- обґрунтувати критерії оцінки ефективності асортиментної політики підприємства роздрібної торгівлі;
- розробити методичний інструментарій оцінки ефективності асортиментної політики за різними цільовими критеріями;
- систематизувати підходи до формування асортиментної політики та методичний інструментарій планування асортименту;
- розробити технологію формування асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі;
- удосконалити матричні методики планування асортименту підприємств.
Об’єктом дослідження є процес формування асортиментної політики підприємств.
Предметом дослідження є теоретико-методичні засади формування асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження стали фундаментальні положення економічної теорії, законодавчі та нормативні акти України, монографії, наукові статті вітчизняних і зарубіжних вчених. У дисертації використано як загальнонаукові, так і спеціальні методи досліджень. Для уточнення понятійного апарату, систематизації факторів, що впливають на формування асортименту товарів в роздрібній торгівлі, визначення змісту асортиментної політики та процесу її формування, обґрунтування пріоритетних цілей асортиментної політики та критеріїв оцінки її ефективності використовувалися методи логічного підходу до пізнання економічних явищ, методи наукової абстракції, аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення. У процесі оцінки ефективності асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі використовувались методи економічного аналізу: статистичні (статистичного спостереження, динамічного, порівняльного та структурного аналізу, групування); економіко-математичні (кореляційного аналізу – для дослідження сили зв’язку між окремими показниками ефективності, інтегрування – для отримання узагальнюючих оцінок часткових показників); методи маркетингових досліджень – опитування споживачів за допомогою анкетування. Під час розробки та впровадження технології формування асортиментної політики використовувались методи систематизації, алгоритмізації та матричний метод. Інформаційною базою для досліджень стали: офіційна інформація Держкомстату України, дані статистичної та фінансової звітності підприємств роздрібної торгівлі, дані мережі Internet, власні аналітичні розрахунки. Обробка даних здійснювалась за допомогою сучасних інформаційних технологій.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку та уточненні теоретичних положень, розробці науково-обґрунтованих рекомендацій, що дозволяють забезпечити ефективне формування асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі.
У процесі дослідження одержані такі найсуттєвіші результати:
уперше:
- розроблено систему комплексної оцінки ефективності асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі на основі послідовного визначення ступеня досягнення цілей асортиментної політики за критеріями споживчої цінності, конкурентоспроможності та відповідності сформованого асортименту внутрішнім можливостям підприємства, використання яких сприяє своєчасному виявленню вузьких місць у діяльності підприємства та дозволяє створити підґрунтя його успішного розвитку;
удосконалено:
- понятійний апарат, а саме: для рівня підприємства роздрібної торгівлі уточнено економічну сутність поняття «товарний асортимент», який, на відміну від існуючих визначень, пропонується розглядати з позицій категорійного менеджменту, що дозволяє використовувати сучасні принципи управління діяльністю торговельного підприємства; визначення асортиментної політики підприємства, відмінність якого від попередніх полягає у тому, що вона розглядається як курс дій з управління асортиментом, що передбачає уточнення та конкретизацію стратегічної мети й поточних завдань, розробку та обґрунтування засобів, методів і форм діяльності, реального ресурсного забезпечення їх реалізації, що дозволяє з позицій системного та комплексного підходу сформувати адекватну цілям підприємства асортименту політику;
набуло подальшого розвитку:
- класифікація товарного асортименту підприємств роздрібної торгівлі шляхом узагальнення та систематизації основних критеріальних ознак і введення додаткової ознаки «рівень доходності», що дозволяє створити підґрунтя для якісного управління асортиментом;
- систематизація груп чинників, які впливають на формування асортименту підприємств роздрібній торгівлі. На відміну від існуючих підходів, чинники впливу розглядаються з позицій різних учасників ринкових процесів (споживачів, постачальників, конкурентів, персоналу), що дозволяє об’єктивно визначити обмеження або стимули формування асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі;
- обґрунтування змісту, основних підходів і структурно-логічної послідовності формування асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі з точки зору різних цільових пріоритетів (збільшення споживчої цінності, зміцнення конкурентних позицій, раціонального використання обмежених ресурсів), відмінною рисою якої є підпорядкованість вимогам забезпечення ефективності як цільовому критерію управління. Це надає можливість планомірно та виважено, ґрунтуючись на засадах комплексного підходу, сформувати ефективну асортименту політику;
- методичний інструментарій планування асортименту підприємств роздрібної торгівлі, який, на відміну від існуючого, ґрунтується на побудові системи динамічних двомірних матриць за критичними з точки зору досягнення цілей асортиментної політики критеріями, використання якого сприятиме формуванню конкурентних переваг підприємства роздрібної торгівлі.
Практичне значення одержаних результатів дослідження. Основні положення дисертації доведені до рівня методичних узагальнень і прикладного інструментарію, що дає можливість підприємствам роздрібної торгівлі приймати обґрунтовані рішення в сфері розробки власної асортиментної політики. Практичне значення мають такі розробки: система критеріїв і показників оцінки ефективності асортиментної політики, методики оцінки споживчої цінності, конкурентоспромож¬ності сформованого асортименту, його відповідності внутрішнім можливостям підприємства роздрібної торгівлі, технологія цілеспрямованого формування асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі.
Наукові результати дисертації, які мають прикладний характер, набули практичного втілення в діяльність підприємств роздрібної торгівлі м. Харкова: ТОВ «Прайд-Продактс» (акт впровадження №11/1 від 19.11.2007 р.), ТОВ «УкрТоргРе¬зерв» (акт впровадження №11/01 від 21.11.2007 р.), Головного управління економіки Харківської обласної державної адміністрації (довідка про впровадження № 03-10/2437 від 29.11.2007 р.). Результати дисертаційного дослідження впроваджено в навчальний процес кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі, зокрема, під час викладання дисциплін «Стратегія підприємства», «Економіка і планування в підприємствах галузі», «Економічне обґрунтування господарських рішень» (акт про впровадження від 7листопада 2007 року).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом самостійного дослідження. Теоретичні обґрунтування, практичні розробки, висновки та рекомендації, що містяться в роботі отримано автором самостійно на основі аналізу та узагальнення теоретичного та практичного матеріалу. Праць, опублікованих у співавторстві, за результатами дисертаційного дослідження немає.
Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дослідження обговорювались на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні аспекти харчових технологій і розвитку підприємств торгівлі та ресторанного господарства» (Харків, 2004 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Прогресивні техніка та технології харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг» (Харків, 2006), І Міжнародній науково-практичній конференції «Наука: теорія та практика – 2006» (Дніпропетровськ, 2006 р.), Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 40-річчю Харківського державного університету харчування та торгівлі «Стратегічні напрямки розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг» Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг» (Харків, 2007 р.).
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 6 наукових праць загальним обсягом 2,3 д.а., у тому числі 4 статті та 2 тези доповідей конференцій. Основні результати відображені в 4 статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях обсягом 2,1 д.а.

Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аакер Д., Кумар В., Дэй Дж. Маркетинговые исследования. – СПб.: Питер, 2004. – 848 с.
2. Абчук В.А. Коммерция. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000. – 475 с.
3. Абчук В.А. Прогнозирование в бизнесе, менеджменте и маркетинге. – М.: Издательство «Михайлова», 2005. – 448 с.
4. Алескеров Ф.Н., Яровиков А.Н. Ассортимент и качество товаров: управление в регионе. – Баку: Азернешр, 1989. – 176 с.
5. Алтиєва О.В. Маркетингова стратегія формування асортименту мийних косметико-гігєнічних засобів на підприємствах: Автореф.дис…. канд. екон. наук: 08.06.01 / Донецький держ. ун-т економіки та торгівлі. – Донецьк, 2003. – 22 с.
6. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989. – 319 с.
7. Антонченко М.Ю. Особливості формування товарного асортименту підприємства // Вчені записки: Наук. зб. – Вип. 6. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 42-46.
8. Апопий В. Проблемы становления торгового посредничества в Украине // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – № 6. – C. 29-31.
9. Апопій В. В. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг. - Львів: Вид-во Львів. комеpц. акад., 2002. – 163 с.
10. Балабанова Л.В. Балабаниць А.В. Маркетинговий аудит системи збуту.  К.: ВД „Професіонал”, 2004.  224 с.
11. Балабанова Л.В. Маркетинг. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2002. – 562 с.
12. Балабанова Л.В., Германчук А.М. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 288 с.
13. Баркан Д.И. Маркетинг для всех. – Л.: РИЦ «Культ-информ-пресс», Социально-коммерческая фирма «Человек», 1991. – 256 с.
14. Басовский Л.Е. Маркетинг. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 219 с.
15. Белявцев М.І., Шестопалова Л.В. Інфраструктура товарного ринку. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.
16. Бережанський А. Побут або не побут // Український дiловий тижневик "Контракти". – 2006. – № 27. – С. 15-19.
17. Берман Б., Эванс Дж.Р. Розничная торговля: стратегический подход / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 1184 с.
18. Бланк И.А. Торговый менеджмент.– К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 784 с.
19. Бланк И. А. Управление торговым предприятием. – М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 1998. – 416 с.
20. Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2004. – 400 с.
21. Бодди Д., Пейтон Р. Основы менеджмента: Пер с англ. / Под ред Ю.Н. Каптуревского – Спб.: Питер, 1999. – 816 с.
22. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 1997.  942 с.
23. Боровинский Д. Что продавть? // Маркетолог. – 2004. – № 2. – С. 6 – 10.
24. Бронникова Т.С., Чернявский А.Г. Маркетинг. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. – 234 с.
25. Бузукова Е. Ассортимент розничного магазина: методы анализа и практические советы. – С.: Питер, 2007. – 176 с.
26. Быховец С.Н.. Адаптивное управление товарным ассортиментом в системе маркетинга производственного предприятия: Автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Российская экон. академия им. Г.В. Плеханова. – М., 2006. – 22 с.
27. Валевич Р.П., Давыдова Г.А. Экономика торгового предприятия. – Мн.: Вышэйшая школа, 1996.  458 с.
28. Варлей Р. Управление розничными продажами. Мерчандайзинг.- М.: Изд-во «Проспект», 2004. – 272 с.
29. Виханский О.С. Стратегическое управление. – М.: Изд-во Московского университета, 1995. – 296 с.
30. Власова Н.О., Краснокутська Н.С. Інвестиційна привабливість підприємств торгівлі: Навч. посіб. – Х.: ХДУХТ, 2003. – 152 с.
31. Власова Н.О., Пономарьова Ю.В. Формування ефективної закупівельної політики підприємств роздрібної торгівлі: Навч. посіб. – Харків: ХДУХТ, 2003. – 144 с.
32. Войчак А. В. Макретингові дослідження. – К.: КНЕУ, 2001. – 119 с.
33. Ворошилова Г.О. Маркетингові дослідження асортименту туристичних послуг // Торгівля і ринок України: Темат. збірник наук. праць. Вип. 20. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – С. 191-196 с.
34. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – Київ: Лібра, 2004. – 712 с.
35. Гилберт Д. Управление розничным маркетингом / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 570 с.
36. Гіковата Н. К. Управління процесом створення нового товару: маркетинговий аспект: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01 / Харк. нац. екон. ун-т. – Х., 2006. – 20 с.
37. Голощапов И.Т. Современные направления формирования товарного ассортимента в магазинах. – Л.: ЛИСТ, 1978.  168 с.
38. Голубков Е.П. Основы маркетинга. – М.: «Финпресс», 2003. – 688 с.
39. Данілова Л.Л. Оптимізація асортиментної політики вітчизняних торговельних підприємств // Вісник ДонДУЕТ. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2001. – № 4 (21). – с.192-196.
40. Данілова Л.Л. Маркетингові дослідження ринку товарів для особистих селянських господарств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01 / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2004. – 24 c.
41. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Коммерция и технология торговли. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2002. – 569 с.
42. Дейнека О.Є. Управління асортиментом в контексті нової роздрібної концепції // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2005. – С. 286 – 292.
43. Джоунз Г. Торговый бизнес: как организовать и управлять / Пер. а англ. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 304 с.
44. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг / Пер. с нем. – М.: Высшая школа, 1995. – 255 с.
45. Добровольский Е., Карабанов Б., Боровков П., Глухов Е., Бреслав Е. Бюджетирование: шаг за шагом. – СПб: Питер, 2006. – 448 с.
46. Должанський І.З., Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємства: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384с.
47. Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво. – К.: Україна, 1994. – 319 с.
48. Економічна енциклопедія: у 3-х томах. Т. 2 / Редкол.: С.В. Мочерний та ін. – К.: «Видавничий центр «Академія»», 2001. – 848 с.
49. Єріна А.М. Організація вибіркових обстежень. – К.: КНЕУ, 2004. – 127 с.
50. Єрфорт І.Ю. Принципи формування асортименту продукції підприємства // Економіка та підприємництво: Зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів. – Вип. 12. – К.: КНЕУ, 2004. – С.79-84.
51. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 496 с.
52. Заргарян А.В. Формирование ассортиментной политики на основе прогнозирования спроса // Вісник СхНУ ім. В.Даля. – 2005 .– № 2 (84). – Ч. 1. – С. 85-91.
53. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учебн. пособие. – Мн.: ООО «Новое знание», 2000. – 312 с.
54. Ілляшенко С.М. Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку. – Суми: Унів.книга 2006. – 728 с.
55. Калмыков З. Оборотно-стоимостной и вариационный анализ как инструменты управления ассортиментом // Торговое дело. – № 6. – 2005 . – С. 8-13.
56. Кардаш В.Я., Павленко І.А., Шафалюк О.К. Товарна інноваційна політика: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 224 с.
57. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 1997. – 156 с.
58. Карлик Ю.Ю. Управління асортиментом машинобудівної продукції в умовах нестабільності ринкового середовища: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / Національний технічний ун-т "ХПІ". – Х., 2005. – 17 с.
59. Каплина С.А. Технология оптовой и розничной торговли. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 416 с.
60. Карлофф Б. Деловая стратегия: Пер. с англ. – М.: Экономика, 1991.  356 с.
61. Карпов А.Е. Стратегическое управление и эффективное развитие бизнеса. – М.: «Результат и качество», 2005. – 512 с.
62. Качуріна О.В. Маркетингова концепція управління товарним асортиментом // Маркетинг: теорія і практика. Збірник наук. праць. – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського державного ун-ту, 1998. – С.133-136.
63. Кируца О.С. Факторы, влияющие на формирование ассортиментной политики предприятий розничной торговли // Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених „Конкурентоздатність територій і підприємств у взаємозалежному світі”. – Донецьк: ТОВ „ДЕГІ”. – Ч.1 – 2005. – С. 211-213.
64. Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность. – М.: Экономика, 1997. – 286 с.
65. Кокрен У. Методы выборочного исследования. – М.: Финансы и статистика, 1976. – 356 с.
66. Комаха А. Ассортиментная политика // Финансовый директор. – 2002. – № 5. – С.28-33.
67. Коротков А.В. Статистическая характеристика многообразия продукта в маркетинге // Маркетинг. – 2000. – №3 (52). – С.24-32.
68. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: «Вильямс», 2007. – 944 с.
69. Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг. – М.: Williams, 2003. – 752 с.
70. Кривенко Г. Конкурентне позиціювання товарного асортименту торговельних підприємств // Торгівля і ринок України: Темат. зб. наук. праць. – Вип. 14. – Т.1. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2002. – С. 232-237.
71. Кривуля П.В. Удосконалення планування товарного асортименту предметів споживання: Автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.06.01 / Східноукраїнський нац.. ун-т ім. В.Даля – Луганськ, 2003. – 22 с.
72. Кузенко Т.Б. Рыночные подходы и этапы формирования товарного ассортимента // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова: Вісник ХНУ. – № 456. – Х.: ХНУ. – С. 215-217.
73. Кузин Б., Юрьев В., Шахдинаров Г. Методы и модели управления фирмой. – СПб: Питер, 2001. – 432 с.
74. Краснокутська Н.С., Алтухова Н.О. Сучасні підходи до визначення сутності ефективності діяльності підприємства // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: Зб. наук. праць. – Харків: ХДУХТ, 2006. – Ч.2. – С. 258-265.
75. Лаврентьєва Л.С. Асортимент продукції як індикатор ефективної діяльності підприємства // Вестник Национального технического университета "ХПИ": Сб. науч. тр.– Х.: НТУ «ХПІ», 2006. – № 13. – С. 78-83.
76. Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговли: Пер с англ. – СПб: Питер, 1999. – 448 с.
77. Луняков О.В. Економіко-математичне моделювання задачі формування асортименту супермаркету у розрізі товарних груп: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.03.02 / Нац. акад. наук України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – К., 2005. – 22 с.
78. Луняков О.В. Задачи планирования ассортимента товаров супермаркета // Культура народов Причерноморья: научный журнал. – Симферополь, 2004. – №51. С. 48-50.
79. Мазаракі А.А.та ін. Економіка торговельного підприємства: Підручник для вузів / Під ред. проф. Н.М. Ушакової. – К.: Хрещатик, 1999 – 800 с.
80. Мазепа Т.С. Система чинників, що впливають на формування асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: Зб. наук. праць. – Харків: ХДУХТ. – 2005. – Ч.1. – С.203-211.
81. Мазепа Т.С. Торговий асортимент: сутність і особливості в підприємствах роздрібної торгівлі // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції «Наука: теорія та практика – 2006». Том 5. – Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2006. – С.91-93.
82. Мазепа Т.С. Сучасні підходи до визначення сутності асортиментної політики торговельного підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2006. – Вип. 219. – Том 1. – С.123-133.
83. Мазепа Т.С. Місце та роль асортиментної політики в управлінні торговельним підприємством // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2006. – Вип. 223. – Том 3. – С.560-570.
84. Мазепа Т.С. Цільові критерії оцінки ефективності асортиментної політики підприємств торгівлі // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: Зб. наук. праць. –Харків: ХДУХТ, 2007. – Ч.2. – С.219-226.
85. Мазепа Т.С. Оцінка конкурентоспроможності асортименту підприємств роздрібної торгівлі // Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі: Тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 40-річчю ХДУХТ. – Харків: ХДУХТ. – 2007. – С. 51-52.
86. Мазепа Т.С. Формування асортиментної політики підприємств торгівлі: зміст і основні підходи // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький: ХмНУ. – 2008. – Т. 1. – С.73-79.
87. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. Финансовый анализ. – М.: "Приор", 1997. – 160 с.
88. Маркетинг /Под ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 560 с.
89. Маркетинг: Навч. посібник / Під ред. Крамаренка В.І., Холода Б.І. – К.: ЦУЛ, 2003. – 258 с.
90. Маркетинг: принципы и функции / Под ред. Е.М. Азарян. – К.: МЦВО Министерства образования Украины, НВФ «Студцентр», 2000. – 320 с.
91. Марцин В. С. Економічне регулювання ефективності господарської діяльності: Монографія. - Львів: ЛБІ НБУ, 2005. – 491 с.
92. Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг – СПб: Питер, 2004. – 400 с.
93. Матвеева А. Аттракцион невиданной честности // Эксперт. – 2001. – № 37. – С. 18-21.
94. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1992.  592 с.
95. Мещеряков А. И. Управление товарным ассортиментом торговой компании. – М.: Маркет ДС, 2004. – 147с.
96. Милгром П, Робертс Дж. Экономика, организация и менеджмент: В 2-х т. – СПб: Экономическая школа, 2001. – Т.1. – 468 с.
97. Миротин Л.Б., Талибаев Ы.Э. Логистика для предприятия: основные понятия, положения и процедуры.  М.: ИНФРА-М, 2002.  252 с.
98. Михайлова В. Сегментация товарного предложения как основа для создания планограммы. – Торговое дело, № 1–2, 2005. – С. 122–125.
99. Моррисей Дж. Целевое управление организацией. – М.: Советское радио, 1979.  218 с.
100. Наукові підходи та практичні аспекти оптимізації асортименту продуктів спеціального призначення / Г.Б. Рудавська, Є.В. Тищенко, Н.В. Притульська . – К.:КНТЕУ, 2002. – 370 c.
101. Николаева Т.И. Системная оценка єффективности коммерческой деятельности предприятий торговки // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. – № 4. – С. 25-29.
102. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 304 с.
103. Ньюмен Е., Каллен П. Розничная торговля: организация и управление. – СПб.: Питер, 2005. – 416 с.
104. Одинцова Е.В. Формирование ассортиментной политики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/pricing/assortment_policy1.htm.
105. Осипенко Н.І. Сучасні асортиментні концепції тканин // Вісник Львівської комерційної академії: Зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. "Структур. трансформації та інвестиц.-інновац. розвиток торгівлі". – Львів, 2005. – С.81-86.
106. Осипова Л.В., Синеева И.М. Основы коммерческой деятельности. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2000. – 623 с.
107. Оспіщев В.І. Формування асортименту в підприємствах харчування на підставі управління витратами // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук. праць. – Ч. 2. – Т. 1. – Х.: ХДУХТ, 2003. – С. 317-323 c.
108. П`ятницька Г.Т. Менеджмент громадського харчування/ Г.Т. П’ятницька, Н.О. П’ятницька. – К.: КНТЕУ, 2001.- 655 с..
109. Павленко А.Ф., Войчак А.В., Примак Т.О. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика: Монографія. – К.:КНЕУ, 2005. – 408 с.
110. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження: Навч. пос. – К., 1996. – 182 с.
111. Паніотто В.І., Максименко В.С., Харченко Н.М. Статистичний аналіз соціологічних даних. – К.: Видавничий дім “КМ Академія”, 2004. – 270 с.
112. Панкратов Ф.Г., Серегина Г.К. Коммерческая деятельность: Учебник. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1998. – 328 с.
113. Парамонова Т.Н., Красюк И.Н. Маркетинг в розничной торговле / Под общ. ред. проф. Т.Н. Парамоновой. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. – 224 с.
114. Пастернак-Таранущенко Г., Рожок В. Конкуренция. – К.: ЦУЛ, 2002. – 322 с.
115. Перебийнос Р.В. Вплив етапів життєвого циклу товару на формування асортиментної політики підприємства// Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Вип. 207. – Том 1. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С. 168-172.
116. Перлов В.И. Маркетинг на предприятиях отрасли печати. – М.: Изд-во МГУП, 2000. – 284 с.
117. Пигунова О.В. Ассортиментная концепция предприятия торговли // Маркетинг. – 2003. – № 1. – С.68-74.
118. Пигунова О.В. Ассортиментная стратегия предприятия розничной торговли // Маркетинг. – 2001. – № 6. – С. 50-53.
119. Пигунова О.В., Аниськова О.Г. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли. – М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002. – 117 с.
120. Пилипчук В.П., Оснач О.Ф., Коваленко Л.П. Промисловий маркетинг. 2005.  234 с.
121. Половцева Ф. Маркетинговая деятельность в торговле: методология, формирование, эффективность // Маркетинг. 1995. – С. 34-47.
122. Практическое руководство по повышению прибыльности предприятий среднего бизнеса на основе маркетинга / Под ред. Беловой О.Г. – М: Российская ассоциация маркетинга, 2005. – 88 с.
123. Раицкий К.А. Экономика предприятия: Учебник для вузов. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000.  696 с.
124. Ромат Е.В. Реклама. – К.: Х.: НВФ "Студцентр", 1999. – 570 с.
125. Рубен Р., Боровиков О.В. Використання АВС-аналізу в сфері маркетингу // Маркетинг і реклама. – Січень, 1999. – С. 39-45.
126. Савощенко А.С. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 336 с.
127. Салливан М., Эдкок Д. Маркетинг в розничной торговле: Пер. с анг. – СПб.: Издательский дом «Нева», 2004. – 384 с.
128. Свидерский В.П., Мищенко А.Н. Формирование рыночного ассорти¬мента и ассортиментной политики // Вісник ХДЕУ. – Х.: ХДЕУ, 1998. – № 4. – С.30-33.
129. Снегирева В. Розничный магазин. Управление асортиментом по товарным категориям. – СПб.: Питер, 2005. – 416 с.
130. Соціально-економічне становище домогосподарств України у 2006 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dop_sesd_2006/ sesd_2006.htm
131. Соціально-економічний розвиток України за 2007 рік // Статистична інформація Держкомстату України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat. gov.ua.
132. Статистичний збірник «Роздрібна торгівлі України у 2006 році» / Державний комітет статистики України. – К., 2007. – 203 с.
133. Стахорская С. И. Управление ассортиментной политикой предприятия: Дис... канд. экон. наук: 08.06.02 / Харьковский гос. экон. ун-т. – Х., 1999. – 167 с.
134. Стерлигова А.Н. Роль управления запасами в организации успешного бизнеса [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/2005/03/17/ 0000206014/ Sterligova_AN _-_Logistika_segodnya_1-04.pdf
135. Стернюк О.Б. Аналіз методів формування асортиментної політики підприємств // Проблеми економіки та управління: Зб. наук. пр. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2004. – С. 57-62.
136. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2005.  400 с.
137. Твилдиани Ю.К., Аляутдинова Х.И. Обновление ассортимента товаров: экономический аспект. – М.: Знание, 1986. – 64 с.
138. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: Монографія / Під ред. Іванова Ю.Б., Тіщенка О.М. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 284 с.
139. Теорія та практика торгівельного обслуговування / За ред. В.В.Апопія. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с.
140. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа: Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2002. -789 с.
141. Томпсон А., Формби Дж. Экономика фирмы / Пер с англ. – М.: ЗАО «Издательство «БИНОМ»», 1998. – 544 с.
142. Торговое дело : экономика, маркетинг, организация / Под общ. ред. проф. Л.А. Брагина и проф. Т.П. Данько. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 560 с.
143. Тупицын А. Управление запасами: АВС- или XYZ-анализ // Коммерческий директор.– 2002. – №. 4. – С. 18–26.
144. Турій О. В. Управлінський облік виробничих витрат: аспекти оцінки й оптимізації асортиментної політики (на прикладі підприємств молочної промисловості): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.04 / Львів. комерц. акад. – Львів, 2005. – 20 с.
145. Українсько-російсько-англійсько-німецький тлумачний та перекладний словник термінів ринкової економіки / Уклад.: А.С.Дяків та інші, під ред. Т.Р. Кияка. – К.: Обереги, 2001.  462 с.
146. Управление товаром / Д.Р. Леманн, Р. Винер: Пер. с англ. – М.: ИД «Вильямс», 2004. – 624 с..
147. Фидаров В.В., Герасимов Б.И., Романов А.П. Формирование товарно–ассортиментной политики в условиях неопределенности: Монография. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2004. – 152 с.
148. Халифали С.А. Формирование товарного ассортимента на предприятиях розничной торговли // Вісник ВУГУ. – Луганськ: ВУГУ, 2005. – С. 112-116.
149. Ходяченко В.Б. Маркетинг: Учеб. Пособие. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – 264 с.
150. Цыганок А. "Золотые" запасы // Бизнес. 2002. – №52 (519). – С. 15-19.
151. Челенков А.П., Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы.  М.: ОАО „Типография «Новости», 2000.  256 с.
152. Черник Н.Ю. Товарная политика предприятия. – Мн.: БГЭУ, 2004. – 278 с.
153. Чимирис О. Товарний асортимент та якість прибутків: взаємозв’язок та взаємозалежність // Торгівля і ринок України: Темат. зб. наук. праць. – Вип. 13. – Т.2. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2002. – С. 186-192.
154. Шафалюк О.К. Маркетингове управління асортиментом продукції підприємств (на прикладі підприємств харчового машинобудування): Дис... канд. екон. наук: 08..06..02 / Київський національний економічний ун-т. – К., 1999. – 174 с.
155. Шерр И. Учение о торговле / Пер. с нем. – М.: Изд-во «Экономическая жизнь», 1925. – 234 с.
156. Шершньова З.Є. Стратегічне управління. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с.
157. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия: Пер. с нем. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 512 с.
158. Щербак В.Г.,Перебийнос Р.В.Формування й реалізація стратегії управління асортиментною політикою підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Вип. 208. – Том 3. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С. 399-404.
159. Экономика предприятия / Под ред.. Ф.К. Беа, Э. Дихтла, М. Швайтцера: Пер. С нем. – М.: ИНФРА-М, 1999.  928 с.
160. Экономика предприятия / Под общ. ред. Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002. – 632 с.
161. Экономическая стратегия фирмы / Под ред. А.П. Градова. – СПб: Специальная литература, 1999. – 589 с.
162. Ядов В.А., Семенова В.В. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание социал. реальности. – М.: Академкнига, 2003. – 596 с.
163. Borin N., Farris P., Freeland J.R. A model for determining retail product category assortment and shelf space allocation // Decision sciences . – 1994. – V.25. – P.359-384.
164. Chandler A.D. Strategy and Structure. – Cambridge (MASS), 1962.  564 р.
165. David Boddy and Robert Paton. Management. An Introduction. – U.K: Prentice Hall, London, 1998. – 895 р.
166. Gallup G. H. Preserving Majority Rule. In: Polling On the Issues. / Ed. by Albert H. Cantril. – Washington, D.C.: Seven Locks Press, 1980. – Р. 173.
167. Gallup G. H. The Gallup Poll: Public Opinion / 2 Vols. – Wilmington: Scholarly Resources, 1978. – 416 р.
168. Philip Kotler, Gary Armstrong, John Saunders, Veronica Wong, Principles of Marketing, Prentice Hall International, Philip Kotler, Marketing Management. – U.K: Prentice Hall International, 1998. – 806 р.
169. Реаrson G . Strategic Thinking. – U.K: Ргеntісе Наll , 1990. – 263 р.
170. Walker О.С., Воуd Н. W., Larreche J.C. Marketing Strategy. – USA: IRWIN, 1996. – 385 p.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.