У нас уже 18707 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Количество страниц 221
ВУЗ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2008
Содержание ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

1.1. Теоретичні основи ефективності агропромислового виробництва
1.2. Агропромислова інтеграція в сільському господарстві
1.3. Молокопродуктовий підкомплекс та формування ринку молока

РОЗДІЛ 2 ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2.1. Виробничі ресурси сільськогосподарських підприємств
та їх використання
2.2. Організація виробництва молока в регіоні та управління його якістю
2.3. Економічна ефективність виробництва та переробки молока

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

3.1. Економіко-математичне моделювання та прогнозування пропозиції молока на ринку
3.2. Інвестиції в розвиток молочного скотарства
3.3. Розвиток ефективного виробництва молока в умовах
поглиблення інтеграції

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Вступ
В результаті проведених реформ у сільському господарстві України залишається не вирішеним ряд питань щодо створення достатніх організаційно-економічних умов його ефективного функціонування. Це стосується повною мірою й виробництва молока, яке є цінним і необхідним продовольчим продуктом для підтримання життєдіяльності людини, характери-зується високою поживністю й незамінними складовими речовинами. Існує певна залежність між рівнем споживання молока, національними особливостями харчу-вання та продовольчою безпекою держави. Проте останнім часом склалася ситуація, за якої населення України споживає молока менше 60% від науково обгрунтованих норм. Це пояснюється в основному низькою ефективністю виробництва й переробки молока, а також низьким рівнем купівельної спроможності споживачів.
Організація виробництва та рівень його ефективності – дуже важливі фактори, від яких залежить досягнення кінцевої мети, яка полягає в забезпеченні населення високоякісними й доступними продуктами харчування.
Ефективність виробництва молока характеризується тісним зв’язком з ефективністю переробки цього продукту. Значною мірою від організаційно-економічних взаємовідносин між цими двома сферами залежить ефективність молочної галузі. Низька рентабельність знижує можливості сільськогосподарських підприємств у розширеному веденні молочного скотарства. Поряд із низькою продуктивністю корів зменшується і чисельність поголів’я, що призводить до зниження обсягів валового виробництва молока. Товаровиробники неспроможні змінити ситуацію й удосконалювати виробництво без залучення інвестицій. Внаслідок низької ефективності виробництва суттєво зменшився рівень завантаження потужностей переробних підприємств. Крім того, якість виробленої сировини дуже низька, що утрудняє виробництво конкурентоспроможної продукції. Через низьку купівельну спроможність населення знижується і рівень споживання молока, що зумовлює значні коливання закупівельних цін на молочну сировину. Така ситуація вимагає невідкладного вирішення за допомогою певних інноваційних підходів.
Вирішенню проблем економічної ефективності виробництва, формування ринку та його складових – попиту та пропозиції - присвячені роботи С.Афріата, С.Брю, В.Воткінса, Дж.Кадлека К.Макконела, P.Піндайка, Дж.Роєра та інших іноземних вчених. Питання підвищення ефективності виробництва, переробки, розвитку ринку, якості виробленої сировини, формування сировинних зон, взаємовідносин товаровиробників з переробними підприємствами висвітлені у наукових працях В.Г.Андрійчука, П.С.Березівського, В.І.Бойка, В.П.Галушко, М.М.Ільчука, М.В.Калінчика, С.Р.Камілової, С.М.Кваші, М.Ю.Коденської, М.Й.Маліка, П.Т.Саблука, В.К.Савчука, М.К.Пархомця, О.В.Шкільова, О.М.Шпичака, В.В.Юрчишина та інших.
Водночас слід відмітити, що питання підвищення ефективності виробництва молока потребують подальшого дослідження. В молочній галузі накопилося багато проблем, які вимагають нагального вирішення для забезпечення споживачів високоякісними конкурентоспроможними й доступними за ціною молочними продуктами. Зокрема це питання зниження концентрації виробництва, якості сировини, ефективності виробництва, застосування інноваційних підходів при розробці перспектив розвитку галузі. Саме це й обумовило вибір теми та визначило цільову направленість дисертаційного дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні положення дисертаційної роботи є результатом наукових досліджень автора, виконаних протягом 2003-2007 рр. на кафедрі організації агробізнесу Національного аграрного університету за темами: "Розробити пропозиції по удосконаленню ринкового механізму, ефективного функціонування молокопродуктового та м'ясопродуктового підкомплексів" (номер державної реєстрації 0102U006956); „Розробити пропозиції по ефективному функціонуванню ринку продукції скотарства” (номер державної реєстрації 0107U002450)
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних і практичних засад ефективного виробництва молока сільськогоспо-дарськими підприємствами в умовах інтеграції при гармонізації взаємовідносин всіх учасників ринку молочної продукції та складання прогнозу розвитку основних тенденцій його розвитку.
Відповідно до поставленої мети в дисертації розв’язувалися такі завдання:
- узагальнити теоретичні засади ефективного виробництва молока;
- оцінити сучасний стан економічної ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств та їх ресурсне забезпечення;
- визначити основні тенденції ефективності виробництва молока та формування його пропозиції на ринку;
- здійснити оцінку якості молочної сировини та розрахувати можливий економічний результат від її підвищення згідно національних вимог;
- обчислити економічний ефект від доведення якості молока до вимог європейських стандартів;
- проаналізувати економічну ефективність інвестицій в галузь молочного скотарства;
- спрогнозувати основні тенденції формування пропозиції на ринку молока сільськогосподарськими підприємствами;
- визначити основні шляхи та розробити рекомендації щодо підвищення економічної ефективності виробництва молока.
Об'єктом дослідження є процес формування економічної ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах у ринковому середовищі.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних питань підвищення економічної ефективності, формування великотоварного виробництва та підвищення конкурентоспроможності молока і молочних продуктів в умовах вступу в СОТ.
Методи дослідження. Методологічною базою дисертаційного дослідження є теоретичні та прикладні основи ринкової економіки, наукові праці провідних вчених-економістів з питань формування ефективного виробництва молока та формування його пропозиції на ринку.
При вирішенні поставлених завдань використовувались такі методи: економіко-математичний – для розрахунку показників економічної ефективності виробництва молока; аналізу та порівняння – для економічної оцінки розвитку молокопродуктового підкомплексу; графічний – для характеристики динаміки деяких показників ефективності виробництва молока; моделювання та прогнозування – для визначення впливу основних факторів на ринкову ситуацію та тенденцій їх прояву.
Основною інформаційною базою дисертаційного дослідження є законодавчо-нормативні документи, матеріали Міністерства аграрної політики України, Державного комітету статистики України, обласного управління статистики Київської області, звіти сільськогосподарських і переробних підприємств регіону, літературні джерела та матеріали власних спостережень.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у теоретичному та методологічному обгрунтуванні організаційно-економічних умов ефективного виробництва молока та шляхів його удосконалення.
Вперше:
- спрогнозовано організаційно-економічні умови ефективного формування пропозиції молока сільськогосподарськими підприємствами до 2010 р. на основі економіко-математичних моделей з урахуванням основних факторів, які її формують, та вимог СОТ (С.15);
дістало подальшого розвитку:
- методика розрахунку економічних втрат сільськогосподарських підприємств від низької якості реалізованого молока в результаті підвищеного вмісту соматичних клітин (С.10);
- обгрунтування інвестицій на розвиток виробничого потенціалу молочного скотарства із впровадженням сучасних технологій виробництва та визначенням рівня їх окупності (С.16);
- рекомендації щодо підвищення ефективності виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами за рахунок раціонального використання основних зесобів виробництва (С.16);
удосконалено:
- теоретичні засади ефективного виробництва молока за рахунок формування інтеграційних взаємозв’язків сільськогосподарських товаровиробників з іншими учасниками ринку молока (С.6);
- методичні підходи щодо підвищення економічної ефективності виробництва молока за рахунок підвищення окупності виробничих витрат, зокрема, на поліпшення годівлі та запровадження сучасних технологій доїння (С.15).
Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості широкого застосування викладених у дисертаційній роботі науково обгрунтованих положень і пропозицій щодо підвищення економічної ефективності виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами.
Результати дисертаційного дослідження використані Головним управлінням агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації (довідка № 02-04-1/183 від 01.02.2008 р.); управлінням агропромислового розвитку Яготинської районної державної адміністрації Київської області (довідка № 117 від 29.11.2007 р.); управлінням агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації Київської області (довідка № 214 від 04.12.2007 р.); підприємствами Васильківського району Київської області: ВАТ „Западинське” (акт про впровадження результатів науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт від 19.01.2007 р.) та ВАТ „Гребінківське” (акт про впровад-ження результатів науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт від 19.01.2007 р.).
Особистий внесок здобувача. Наукові результати, положення та висновки, що містяться в дисертаційній роботі, отримані автором особисто і є результатом власних розробок.
Апробація результатів дослідження. Основні висновки дисертаційного дослідження доповідались на Міжнародній науково-практичній конференції „Аграрна політика України в період вступу в СОТ: ефективність, якість і безпека" (м.Київ, Національний аграрний університет, 23-24 квітня 2003 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції „Розвиток аграрного ринку та продовольча безпека України" (м.Київ, Національний аграрний університет, 8-9 квітня 2005 р.); науково-практичній конференції „Інфраструктура аграрного ринку. Системність. Ефективність. Прозорість” (с.Чубинці, Бориспільський район, Київська область, 28 жовтня 2005 р.); Міжнародній науково-практичній конференції „Євроінтеграція та конкурентоспроможність продукції агропромислового комплексу України" (м.Київ, Національний аграрний університет, 5-6 жовтня 2006 року); Всеукраїнській науково-практичній конференції "Конкурентоспроможність продукції АПК України та вимоги СОТ" (м.Київ, Національний аграрний університет, 4-5 жовтня 2007 р.).
Публікації. Основні положення дисертації викладені в 6 наукових працях, загальним обсягом 1,9 д. арк., у тому числі у фахових виданнях – 5 наукових статей обсягом 1,5 д. арк.
Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. Робота викладена на 189 сторінках комп'ютерного тексту, містить 52 таблиці, 24 рисунка і 14 додатків. Список використаних джерел налічує 185 найменувань.
Список литературы ВИСНОВКИ

У дисертації проведено теоретичне узагальнення і розроблено практичні рекомендації щодо вирішення комплексу проблемних питань з підвищення економічної ефективності виробництва молока та якості виробленої сировини, формування і функціонування ринку молока, забезпечення внутрішнього попиту та конкурентоспроможності готової продукції. За результатами проведених досліджень можна зробити такі висновки:
1. Аналіз економічної літератури свідчить, що вчені наводять різні визначення поняття економічної ефективності та перелік показників, які її характеризують. Одним із головних показників ефективності має бути обсяг прибутку, який одержують після реалізації продукції. Економічна ефективність виробництва молока тісно пов’язана з ефективністю його переробки та реалізації. Тому для підвищення економічної ефективності виробництва молока необхідно удосконалювати економічний механізм взаємовідносин між усіма учасниками молокопродуктового підкомплексу й розподіляти одержані прибутки таким чином, щоб забезпечувався інтерес і створювались умови для розширеного виробництва молока.
2. Протягом останніх років спостерігається суттєве зниження економічної ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств у Київській області та погіршується їх ресурсне забезпечення. Зменшилася площа земельних угідь у використанні, відбувається відтік кваліфікованих сільськогосподарських кадрів в інші галузі економіки через низький рівень оплати праці, зменшилась як кількісна, так і вартісна оцінка основних фондів. Аналіз структури основних фондів свідчить про зменшення поголів’я худоби і корів зокрема. Знижується прибутковість сільського господарства і у 2006 р. 61,2% підприємств отримали збитки.
3. У молочному скотарстві Київської області протягом 2000-2006 рр. відмічається зниження темпів спаду і навіть деяка стабілізація по певних показниках. Чисельність поголів’я корів зменшились на 58%. Рівень зниження обсягів валового виробництва був меншим – 18% за рахунок майже дворазового зростання продуктивності корів. Водночас середньорічний надій молока на одну корову все ще знаходиться на досить низькому рівні (3925 кг), який в європейських країнах навіть не гарантує одержання прибутків. Хоча частка особистих господарств населення у валовому виробництві збільшилась, але вони не суттєво впливають на ринкову ситуацію через низьку товарність та якість виробленого молока. Тому для поліпшення ситуації в молочному скотарстві необхідно збільшувати продуктивність корів і концентрувати виробництво молока у сільськогосподарських підприємствах, що дасть змогу суттєво підвищити економічну ефективність підприємств молочної галузі.
4. Розрахунковий економічний ефект від доведення якості молочної сировини до європейських вимог становить близько 91,2 млн грн, з яких 44,5 млн грн – доходи сільськогосподарських підприємств і 46,7 млн грн – особистих селянських господарств.
5. За рахунок невідповідності якості виробленого молока вимогам вищого сорту за національними стандартами товаровиробники втратили близько 50,6 млн грн, із них 20,3 млн грн – сільськогосподарські підприємства і 30,3 млн грн – особисті селянські господарства.
6. Сучасний рівень споживання населенням молока та продуктів його переробки становить близько 60% від науковобгрунтованих норм. Основними причинами є низька купівельна спроможність населення, незадовільна якість молочної продукції та зменшення рівня її виробництва. Для підвищення економічної ефективності виробництва необхідно стимулювати попит на ринку за рахунок зростання купівельної спроможності споживачів або розробки державної програми підтримки ринку молока. Це дозволить зменшити залежність ринку від експортних поставок і впливу політичних рішень на економічну ситуацію, сприятиме продовольчій безпеці держави.
7. Ефективність капітальних вкладень у виробництво молока може бути достатньо високою за умови спрямування певної частини їх на удосконалення системи контролю за якістю. Крім того, такі вкладення окупні і сприяють загальному поліпшенню становища виробників. Так, при залученні 2,1 млн грн у ВАТ „Западинське” та доведенні кількості поголів′я до 400 голів можна повернути вкладені кошти за чотири роки.
8. Важливим чинником, що суттєво впливає на економічну ефективність молока, є окупність витрат на його одержання. Дослідженнями встановлено, що економічний ефект від поліпшення годівлі тварин та запровадження сучасних технологій доїння достатньо високий. Так, окупність витрат на удосконалення раціону й годівлі становить 367%, а запровадження нових установок доїння дасть змогу окупити їх вартість за три роки.
9. За допомогою економіко-математичного моделювання виявлено, що основними факторами, які впливають на попит і пропозицію на ринку молока, є купівельна спроможність населення та рівень виробництва молока. Крім того, вплив рівня виробництва більший, ніж вплив купівельної спроможності. Це пояснюється тим, що при збільшенні обсягів виробництва знижується собівартість. Отже, роздрібна ціна знижується, і споживачі можуть задовольнити свої потреби у більш повному обсязі.
10. Прогнозування основних тенденцій показало, що особисті селянські господарства будуть втрачати свою значимість як основного виробника молока, а сільськогосподарські підприємства розширять свій сегмент на ринку. Основними причинами такої ситуації є збільшення собівартості утримання корів у домашніх господарствах та невисока якість виробленого молока. Крім того, низька якість сировини в особистих господарствах населення призводить до суттєвих втрат унаслідок зменшення закупівельних цін. Навіть при обсязі проданого молока 118 тис. т особисті селянські господарства Київської області втрачають на рівні цін близько 50,2 млн. грн порівнянно із сільськогосподарськими підприємствами.
11. Одним із найважливіших шляхів підвищення економічної ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах є їх укрупнення та інтеграція з переробними підприємствами. За умови високої концентрації виробництва молока в одному господарстві товаровиробники мають змогу отримувати додаткові доходи за рахунок одержання високоякісної молочної сировини вищого сорту та зниження транспортно-заготівельних витрат. Розрахунки підтверджують, що потреба у фінансових ресурсах для створення великих молочних ферм (400 голів) за умови реконструкції та модернізації вже існуючої ферми становитиме 6,8 млн грн, а окупність таких вкладень дорівнює 4,36 роки.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформаційно-аналітичний збірник (випуск 6) / За ред.П.Т.Саблука та ін. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 764 с.
2. Андрійчук В.Г., Вихор Н.В. Повышение эффективности агропро-мышленного производства. – К.: Урожай, 1990. – 232 с.
3. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. –
2-ге вид., доп. і перероблене / В.Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.
4. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: Монографія. – К.:КНЕУ, 2005. – 292 с.
5. Андрійчук В.Г. Оцінка макро– і мікропараметрів економіки в контексті продовольчої безпеки України // Економіка АПК. – 2001. – № 5. – С.61–65.
6. Азізов С.П., Канінський П.К., Скупий В.М. Організація вироб-ництва і аграрного бізнесу в сільськогосподарських підприємствах. – К.: ІАЕ, 2001. – 834 с.
7. Бабенко С.Г. Трансформація кооперативних систем у перехідній економіці: Монографія. – К.: Наукова думка, 2003. – 332 с.
8. Березівський П.С., Березівський З.П. Скотарський підкомплекс АПК Львівщини: стан, проблеми та шляхи розвитку. – Львів: Українські технології, 2000. – 140 с.
9. Березівський П.С. Ефективність виробництва і формування ринку продукції скотарства в Карпатському регіоні. – Львів:Українські технології, 1998. – 256 с.
10. Березівський П.С. Економічна ефективність скотарства та шляхи її підвищення. – Львів:Українські технології, 1998. – 156 с.
11. Бойко В.І., Коржинський М.П., Макаренко Ю.М. Регіональні проблеми виробництва молока // Економіка АПК. – 1997. – №7.– С.27.
12. Бондаренко В.М. Коли корови перестануть „плакати” // Україна. – 2002. – №27. – 42 с.
13. Борщевський П.П., Дейнеко Л.В., Савчур-Шекмар Н.А. Методо-логічні засади оцінки регіонального розвитку харчової промисловості // Економіка АПК. – 1996. – №3. – С.23-28.
14. Борщевський П. П. та ін. Регіональні агропромислові комплекси України. – К., 1996. – 262 с.
15. Брезвін А.І. Організаційно-методологічні засади інтеграції вироб-ництва в АПК // Економіка АПК. – 2000. – № 3. – С.15-17.
16. Василенко Ю., Сеперович Н., Шевцов О. Взаємопов′язана модель ринків молока та молочних продуктів / Проект „Аграрна політика для людського розвитку. – К.: 2005. – №4. – 103 с.
17. Вінтоняк В. Коротко про тенденції // Агроперспектива. – 2005. – №11. – С.22
18. Волошка В. „Терезине” – символ перспективи // Пропозиція. – 2006. – №1.– С.46-47.
19. Ворст И., Ревентлоу П. Экономика фирмы. – М.: Высшая школа, 1994. – 270 с.
20. В державі можуть побудувати молочні ферми з часткою держави // Молочна промисловість. – 2006. – №6(31). – С.11.
21. Галушко В.П. Економіка світового сільського господарства. – К.: НАУ, 1996. – 514 с.
22. Галушко В.П., Ільчук М.М., Кваша С.М. Формування цін на тваринницьку продукцію в Україні // Науковий вісник НАУ. – 2006. – Вип.97. – С.14-19.
23. Герасимович О.А., Макеева И.А. Концепция стандартизации // Молочная промышленность. – 2001. – №1. – С.25-27.
24. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования: Пер. с англ. – М.: Дело, 1997. – 992 с.
25. Горобчук Т.Т. Мікроекономіка: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.
26. Губський Б.В. Аграрний ринок. – К.: Нора-прінт, 1998. – 184 с.
27. Дегтяренко В.Н. Оценка эффективности инвестиционных проэк-тов. – М.: Экспертное бюро, 1997. – 144 с.
28. Дейнеко Л.В. Розвиток харчової промисловості України в умовах ринкових перетворень (проблеми теорії і практики). – К.: Знання, 1999. – 331с.
29. Дем’яненко С.І. Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві. – К.: КНЕУ, 1998. – 264 с.
30. Державний стандарт України. ДСТУ 3662-97. Молоко коров′яче незбиране. Вимоги при закупівлі. – К.: Держстандарт України, 1997. – 9 с.
31. Дієсперов В. На часі потужні тваринницькі комплекси // Тваринництво України. – 2007. – №1. – С.13-14.
32. Економіка виробництва молока і молочної продукції в Україні: Моногр. / За ред.П.Т.Саблука і В.І.Бойка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 340 с.
33. Економіка підприємства: Підручник / За ред.С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ, 1999. – 542с.
34. Економічна енциклопедія у трьох томах / Ред. кол.: ...С.В.Мочерний (відп.ред.) та ін. – К.: ВЦ „Академія”, 2000. – Т.1. – 864 с., 2001. – Т.2. – 848 с., 2002. – Т.3. – 952 с.
35. Економічна теорія: Навч.посібник / За ред. В.О. Білика, П.Т.Саблука; 4-е видання перероб. та доп. – К.: ННЦ ІАЕ, 2004. – 560 с.
36. Єгорова О.В. Удосконалення організації реалізації молока // Економіка АПК. – 2000. – №3. – С.83-84.
37. Зайцев Ю.К. Стратегія економічного розвитку України:: Наук. зб. / Відп. ред. О.П.Степанов. – К.: КНЕУ, 2001. – Вип. 5. – 334 с.
38. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 р. №1560-XII // www.rada.gov.ua
39. Закон України „Про господарські товариства” від 14.10.1992 р. №2692-XII // www.rada.gov.ua
40. Закон України „Про підприємства в Україні” від 27.03.1991 р. №887-XII // www.rada.gov.ua
41. Закон України „Про сільськогосподарську кооперацію” від 08.06.2000 р. №1795-III // www.rada.gov.ua
42. Закон України “Про молоко та молочні продукти” від 24.06.2004 р. №1870-ІV // www.rada.gov.ua
43. Звіти Головного управління статистики в Київськый області за 2000-2006 рр.
44. Зіновчук В.В. Організаційні форми сільськогосподарських коопе-ративів США // Економіка АПК. – 1996. – № 7. – С.14.
45. Зіновчук В.В. Організаційні форми сільськогосподарського коопе-ративу. – К.: Логос, 1999. – 256 с.
46. Инвестиции в Украине / Ред.С.И.Вакарин. – К.: Конкорд, 1996 – 94 с.
47. Івануха Р.А., Жовтанецька О.О. Розвиток сільськогосподарської кооперації в умовах переходу до ринкової економіки // Економіка АПК. – 2001. – №12. – С.25-32.
48. Ільчук М.М. Виробництво молока та ринок молокопродуктів. – К.: Аграрна наука, 2001. – 217 с.
49. Ільчук М.М. Економічні напрямки ефективного функціонування молокопродуктового підкомплексу України: Автореф. дис. д-ра екон. наук. – К., 2004. – 36 с.
50. Ільчук М.М. Ефективне функціонування молокопродуктового підкомплексу України. – К.: Нічлава, 2004. – 312с.
51. Ільчук М.М., Радько В.І. Економічна ефективність функціонування молокопродуктового підкомплексу регіону // Аграрна освіта і наука. – 2007. №1-2 (Т.8). – С.84-90.
52. Ільчук М.М., Рудий М.М. Функціонування молокопродуктового і м’ясопродуктового підкомплексів в умовах розвитку інтеграції. – К.: Нічлава, 2006. – 384 с.
53. Кабмин обеспокоен кризисом в животноводстве. 26.05.2004. – www.forum.ua.
54. Калінчик М.В., Ільчук М.М. Еластичність попиту на продукти харчування: проблеми, аналіз, прогнозування. – К.: Нічлава, 2005. – 76 с.
55. Камілова С.Р. Економіка маркетингових каналів розподілу на вітчизняному ринку молока та молочної продукції // Науковий вісник НАУ. – 2003. – Вип.66. – С.51-54.
56. Камілова С.Р. Молочний сектор Європейського Союзу: стан, політика та вимоги ГАТТ // Агроінком. – 2003. - №3-4. – С.92-97.
57. Квітка Г. Розбазарили ринок, або чому експортні перспективи повернулися до нас тилом // Пропозиція. – 2006. – №12. – С.49-51.
58. Кісіль М.І., Ролінський О.В. Ефективність інвестицій сільсько-господарських виробничих кооперативів. – К.: ННЦ ІАЕ, 2006. – 228 с.
59. Коваленко Ю.С. Аграрний ринок України: організація та управління. – К.: ІАЕ УААН, 1998. – С.31-34.
60. Коденська М.Ю. Інтеграція як фактор активізації інвестиційної діяльності // Економіка АПК. – 2006. – №6(140). – С.24-31.
61. Коденская М., Киселев В. Агропромышленные предприятия и агрофирмы в условиях перехода к рынку. – К.: УСХА, 1993. – 182 с.
62. Комплексна програма підтримки розвитку українського села на період до 2015 р. // Економіка АПК. – 2007. – № 1(147). – С.3-50.
63. Коротич П. Молочний тупик // Пропозиція. – 2006. – №3. – С.22-23.
64. Котков В.П. Спільні підприємства в системі інтегрованого молоко-продуктового виробництва // Економіка АПК. – 1998. – №12. – С.12-14.
65. Кравців Р.Й., Хоменко В.І., Островський Я.Ю. та ін. Молоко і молочні продукти. – Львів: ЛА „Піраміда”, 2001. – 312 с.
66. Крисальний О.В. Формування системи державної підтримки розвитку агропромислового виробництва в Україні // Економіка АПК. – 1998. – № 7. – С.8-14.
67. Кудрявцева Л. Білі береги // Пропозиція. – 2006. – №12. – С.86-87.
68. Кудрявцева Л. Раціон і якість молока корів // Пропозиція. – 2007. – №4. – С.130-131.
69. Левченко В.В. Майбутнє виробництва молока – інтенсивний шлях на промисловій основі // Аграрні вісті. – 2006. – №2. – С.4-6.
70. Лукінов І.І. Економічні трансформації (наприкінці ХХ століття). – К.: Ін-т екон. НАН України, 1997. – 456 с.
71. Лузан Ю.Я. Стан і напрями фінансового поліпшення агропромислового виробництва в Україні // Економіка АПК. – 1998. – №6. – С.3-9.
72. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер с англ. 11-го изд. – К.: Хагар-Демос, 1993. – 785 с.
73. Малік М.Й. Методичні підходи до реформування колективних підприємств // Економіка АПК. – 1996. – №2. – С.31-32.
74. Малік М.Й. Кооперація як мотив до виробничої діяльності // Економіка АПК. – 1997. – №3. – С.27-30.
75. Маршалл А. Принципы политической экономии. – М.: Прогрес, 1984. – Т.2. – 387 с.
76. Мікроекономіка: Навч. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. А.П.Наливайка. – К.: КНЕУ, 1999. – 208 с.
77. Микитюк Д., Яцик Л., Геймор М. Високорентабельне молоко // Пропозиція. – 2006. – №11. – С.93-95.
78. Минимальные закупочные цены на молоко и молочное сырье // Молочна промисловість. – 2006. – №4(29). – С.4.
79. Моісеєва М. Молочні ріки, що скисатимуть біля берегів // Пропозиція. – 2006. – №8. – С.20-23.
80. Молочна промисловість України – на шляху від занепаду до інтеграції в структуру світового ринку // Молочна промисловість. – 2006. – №6(31). – С.6-8.
81. Молочна справа: Навч. вид / Р.Й.Кравців, В.І. Хоменко, Я.Ю.Островський. – К.: Вища школа, 1998. – 279 с.:іл.
82. Молочна ферма в Південній Дакоті стає відомою на всю країну // Пропозиція. – 2006. – №12. – С.82-84.
83. Молочное производство будут дотировать по-новому, 01.06.2004. www.Proua.com.
84. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України / Редкол.: М.В.Зубець та ін. – К.: Логос, 2004. – 776 с.
85. Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві. – К., 2000. – 370 с.
86. Новости //Молочное дело. – 2006. – №8. – С.60.
87. Обсяги фінансування основних програм через МінАПК України з Державного Бюджету України у 2005-2006 роках // Молочна промисловість. –2006. – №1(26). – С.19.
88. Олексієва Г.В. Ефективність як складова стратегічного розвитку підприємства // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. / Відп. ред. О.П.Степанов. – К.: КНЕУ, 2001. – Вип. 5. – 334 с.
89. Онищук М. Досвід Польщі: ринки м’яса та молока // Пропозиція. – 2006. – №8. – С.26-28.
90. Оперативна інформація про рівень середньозважених закупівель-них та оптово-відпускних цін станом на 18 травня 2006 р.//Молочна промис-ловість. – 2006. – №4(29). – С.4.
91. Організаційні основи сільськогосподарської кооперації. – К.: Логос, 1999. – 256 с.
92. Організаційно-економічні основи розвитку агропромислового комплексу та сільських територій /За ред.П.А.Лайка. – К.: ЗАТ „Нічлава”, 2006. – 448 с.
93. Організація сільськогосподарського виробництва / За ред. Г.С.Тарасенко, Л.Я.Зрібняк, М.М.Ільчук та ін. – К.: ФАДА ЛТД, 2000. – 446 с.
94. Основи аграрної економіки /За ред.В.П.Галушка. – К.:Вища школа, 2003. – 399 с.
95. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу: Навч. посібник / М.М.Ільчук, Т.Д.Іщенко, В.К.Збарський та ін.; За ред. М.М.Ільчука. – К.: Вища освіта, 2002. – 398 с.
96. Островський П.І. Аграрний маркетинг: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.
97. Пабат В.О., Фененко А.І. Концепція відтворення механізованого молочного тваринництва агропромислового комплексу України // Молочное дело. – 2006. – №6. – С.36-38.
98. Пархомець М.К. Організаційно-економічні основи розвитку молокопродуктового підкомплексу в ринкових умовах. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 346 с.
99. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности – К.: „Либра”, 1996. – 344 с.
100. Петрушенко М. Чому замулюються молочні ріки // Урядовий кур’єр. – 2002. – №115. – С.14.
101. Підприємницька діяльність та агробізнес: Підручник / За ред. М.М.Ільчука, Т.Д.Іщенко. – К.: Вища освіта, 2006. – 543 с.
102. Підприємництво в аграрній сфері економіки / За ред. П.Т.Саблука, М.Й.Маліка. – К.: ІАЕ, 1997. – 420 с.
103. Піндайк Роберт С., Рубінфелд Даніел Л. Мікроекономіка / Пер. з англ. А.Олійник, Р.Скільський. – К.: Основи, 1996. – 646 с.
104. Пінчук І. Чого чекати від молочного виробництва? // Агро-перспектива. – 2005. – №11. – С.18-19.
105. Пивовар В., Гнатюк Ю. Ефективність використання обладнання для первинної обробки молока // Пропозиція. – 2007. – №2. – С.101-102.
106. Покотило О.В. Київщина аграрна: здобутки і перспективи // Аграрні вісті. – 2006. – №1. – С.4.
107. Позиция лидера //Молочна промисловість. – 2006. – №4(29). – С.12-14.
108. Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств. – 2-е вид. доп. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – 633 с.
109. Про внесення змін в порядок використання коштів з Держбюджету направлених на фінансову підтримку виробництва продукції тваринництва: Постанова Кабінету Міністрів України №876 від 24.06.06 // www.rada.gov.ua
110. Про затвердження мінімальних закупівельних цін на молоко: Постанова Кабінету Міністрів України №1003 від 24 липня 2006 р. // www.rada.gov.ua
111. Производство молока и молочных продуктов в Украине за 6 месяцев 2006 года // Молокопереробка. – 2006. – №7(10). – С.37-44.
112. Производство молока и молочных продуктов в Украине за 12 месяцев 2005 года // Молокопереробка. – 2006. – №2(5). – С.34-41.
113. Прокопишак К.В. Роль кооперації в розвитку соціальної сфери села // Економіка АПК. – 1998. – № 6. – С.87-90.
114. Радченко В.В. Економіка інтенсивного молочного скотарства // Економіка АПК. – 1999. – №8. – С.39-43.
115. Радько В.І. Виробничі ресурси сільськогосподарських підприємств та їх використання//Науковий вісник НАУ. – К., 2005. – Вип.91. – С.287-293.
116. Радько В.І. Формування пропозиції на ринку молока // Науковий вісник НАУ. – К., 2005. – Вип.97. – С.140-143.
117. Радько В.І. Управління якістю сировини – один із шляхів підвищення економічної ефективності молокопродуктового підкомплексу // Економіка АПК. – 2006. – №8. – С.138-141.
118. Радько В.І. Формування пропозиції на ринку молока регіону // Науковий вісник НАУ. – К., 2007. – Вип.110. (част.2). – С.177-181.
119. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 2-е изд., испр. – М.: Инфра-М, 1999. – 479 с.
120. Рейзвіх Е.П. Інвестиційна діяльність: Навч.посібник. – Кіровоград: КІСМ, 1997. – 168 с.
121. Рейтинг „ІнвестГазети”: лідер молочної промисловості України в 2005 р. – ТОВ „Каскад Продакшн ЛТД” // Молочна промисловість. –2006. – №6(31). – С.12.
122. Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва. – К., 1999. – 530 с.
123. Ринок молока та молочних продуктів України в 2005 р. // Молочна помисловість. – 2006. – №1 (26). – С11-13.
124. Ринок продовольства: проблеми формування і розвитку / Під ред. П.Т.Саблука, І.О.Бойка, Л.Г.Лобаса. – К.: ІНТЕІ, 1993. – 236 с.
125. Розвиток господарських формувань і організація виробництва в аграрній сфері АПК / За ред. М.В.Зубця, П.Т.Саблука, В.Я.Месель-Веселяка. – К.: ІАЕ УААН, – 1999. – 296 с.
126. Руснак П.П, Жебка В.В. та ін. Економіка сільського господарства. – К.: Урожай, 1998.– 319 с.
127. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело. – 2006. – №2. – С.13.
128. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело, 2006. – №8. – С.8-15.
129. Рядчиков В., Подворок Н., Потєхин С. Годівля високопродук-тивних корів. – Тваринництво України. – 2007. – №1. – С.31-33.
130. Савицька В.Г. Маркетинг у формуванні ринку молока і молочних продуктів // Економіка АПК. – 2000. – №12. – С.75-76.
131. Семенов В.Ф. та ін. Загальний курс агробізнесу: Навчальний посібник. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 301 с.
132. Сільське господарство Київської області у 2006 р. Статистичний збір-ник. – К.: Головне управління статистики у Київській області, 2007. – 287 с.
133. Сільське господарство України / Під ред. акад. І.Р.Юхновського. – К.: КМУ, 1999. – 218 с.
134. Сільське господарство України. Статистичний збірник 2003 р. – К.: Держкомстат, 2004. – 327 с.
135. Сільське господарство України. Статистичний збірник 2004 р. – К.: Держкомстат, 2005. – 341 с.
136. Сільськогосподарська кооперація: суть та проблеми розвитку в Україні. – К.: ІАЕ УААН, 1999. – 166 с.
137. Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. – М.: „Соцэкгиз”, 1962. – 678 с.
138. Скурихин И.М., Нечаев А.П. Все о пище с точки зрения химика. – М.: Высшая школа, – 1991. – 288 с.
139. Соціально-економічний розвиток України на межі тисячоліть: Зб. доп. / Відп. за вип. М.І.Мирун. – К.: КНЕУ, 2000. 260 с.
140. Стан та перспективи розвитку молокопродуктового підкомплексу АПК України / За ред. О.М.Шпичака. – К., 1999. – 155 с.
141. Стан тваринництва у господарствах Київської області на 1 жовтня 2007 року. Статистичний бюлетень. – К.: Головне управління статистики у Київській області, 2007. – 38 с.
142. Статистичний бюлетень за січень–травень 2006 року. – К.: Державний комітет статистики, 2006. – 221 с.
143. Технологія виробництва молока – стан та перспективи розвитку // Молочное дело. – 2006. – №6. – С.62.
144. Тиха Г. Чи бути „молочним рікам” в Україні // Агроперспектива. – 2005. – №4. – С.32.
145. Ткаченко В. Ставка на украинское молоко // Украинская инвести-ционная газета. – 2003. – №13 (391).
146. УкрАгроКонсалт. Бюлетень №10. – 17 сентября 2003 – 17 октября 2003.
147. Украинская молочная продукция: уже не в России, но еще не в Европе // Молочна промисловість. – 2005. – №2(27). – С.3-6.
148. Управление кормовой базы и повышение эффективности животноводства. – М.: МСХ СССР, Моск. вет. академия, 1976. – 130 с.
149. Ферма майбутнього у виконанні Хорішка. – Аграрний тиждень. – 2007. – №38 (034). – С.7.
150. Формування ринків матеріальних ресурсів АПК // За ред. чл.-кор. УААН Г.М.Підлісецького. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 428 с.
151. Формування ринкового механізму в аграрному секторі АПК / За ред. В.К.Терещенка. – К: ЗАТ „Нічлава”, 2002. – 384 с.
152. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції (практичний посібник) / За ред. П.Т.Саблука. – К.: ІАЕ, 2000. – 555 с.
153. Хорунжий М.Й. Аграрна політика. – К.: КНЕУ, 1998. – 240 с.
154. Хорунжий М.Й. Організація агропромислового комплексу. – К.: КНЕУ, 2001. – 382 с.
155. Царенко О.М. Економічний механізм управління агропромис-ловим виробництвом з урахуванням екологічного фактора // Економіка АПК. – 1998. – № 10. – С.53-59.
156. Ціни, витрати, прибутки агровиробництв та інфраструктура продовольчих ринків / За ред. О.М.Шпичака. – К.: ІАЕ, 2000. – 585 с.
157. Цибулько А. Про кооперацію та виробництво молока населенням // Пропозиція. – 2006. – №8. – С.24-25.
158. Чому молочному поголів’ю загрожує вирізання // Пропозиція. -2007. – №8. – С.30-31.
159. Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. – К.: Генеза, 1997. – 384 с.
160. Шпичак О.М. Економічні відносини виробників сільськогоспо-дарської продукції із заготівельними та переробними підприємствами в умовах інфляції // Економіка АПК. – 1995. – № 8. – С.47-50.
161. Шпичак О.М. Теоретичні основи еквівалентного обміну в агропромисловому комплексі // Економіка АПК. – 2000. – № 9. – С.3-10.
162. Ще рік тому нам казали: „Кому потрібна ваша якість?” // Пропозиція. – 2006. – №12. – С.84-85.
163. Юрчишин В.В. Аграрні перетворення в Україні: небезальтерна-тивний погляд на проблему. – К.: ІАЕ УААН, 1999. – 65 с.
164. Afriat, S. N. Logic of Choice and Economic Theory.– Ottawa University. – 1987.– 275 p.
165. Agricultural outlook / Economic research Service United States Department of Agriculture. – 2000. – ill. Tabl.
166. Dairy cattle: fertility and sterility. – Fort Atkinson: Hoard’s dairy-man, 1973. – 63 p.
167. Kadlec, John. Farm management. – Prentice Hall, 1985. – 429 p.
168. Kohls R.L., Uhl J.N. Marketing of agricultural products – 7th edition. – Macmillan Publishing Company, 1990. – 545 p.
169. Nilsson J. Trends in Co-operative Theory. Co-operatives Today. – Geneva, Switzerland: International Cooperative Alliance, 1986. – P.357-375.
170. Porter, P. K., Gerald W.S. Economic Efficiency in Co-operatives // Journal of Law and Economics. – 1987. – Vol.30, №2. – P.489-512.
171. Principles of marketing / Philip Kotler, Gary Armstrong. – 5th edition. – Prentice Hall, 1991. – 711 p.
172. Rothbone R.C. Status of Equity Redemption (Do You Have to Die to Get It?) // American Cooperation. – Washington D.C.: American Institute of Cooperation, 1994. – P.110-116.
173. Royer J.S. Cooperatives in agriculture. – Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1989. – P.287-307.
174. Royer J.S. Cooperative Principles and Equity Financing: A Critical Discussion // Journal of Agricultural Cooperation. – 1992. – Vol.7. – P.79-98.
175. The Market News Service on Dairy Products / USDA Agricultural Marketing Service. – Washington, 1981. – 11 p.
176. Yujiro Hayami, Vernon W.Ruttan. Agricultural development. – The John Hopkins University Press, 1985. – 506 p.
177. www.agroua.net
178. www.dairyfarmingtoday.org
179. www.dairyinfo.com
180. www.delaval.com/default.htm
181. www.minagro.gov.ua
182. www.molprom.com.ua
183. www.moloko.net.ua
184. www.rada.gov.ua
185. www.ukragroconsult.com
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.