У нас уже 18707 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Количество страниц 247
ВУЗ ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.І.ВЕРНАДСЬКОГО
Год сдачи 2008
Содержание ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні основи дослідження міжнародної конкурентоспроможності.
1.1. Теорії міжнародної торгівлі.
1.2. Теоретичні основи міжнародної конкурентоспроможності.
1.3. Місце ринку послуг в світовій ринковій системі.
Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2. Аналіз передумов забезпечення міжнародної конку¬рентоспроможності України на світовому ринку послуг.
2.1. Аналіз світового ринку послуг і світового ринку туристичних послуг і участі у них України.
2.2. Аналіз передумов участі України в міжнародному ринку транспортних послуг
2.3. Аналіз розвитку національного сегменту світового ринку фінансових та ділових послуг.
2.4 Вплив вступу держави до СОТ на конкурентоспроможність ринку послуг.
Висновки до другого розділу

РОЗДІЛ 3. Удосконалення інвестиційного забезпечення формування міжнародної конкурентоспроможності сфери послуг України.
3.1. Розробка науково-методичних підходів до оцінки інвести¬ційного клімату регіону і удосконалення нормативно-правового забезпечення процесу інвестування як перед¬умови міжнародної конкурентоспроможності сфери послуг.
3.2. Визначення параметрів оптимального режиму пільгового оподаткування в сфері послуг з урахуванням механізмів приватно-державного партнерства.
Висновки до третього розділу

ВИСНОВКИ

Додатки
Список використаних джерел

ВСТУП

Сучасний етап розвитку світового господарства характеризується домінуванням сфери послуг як у структурі національного виробництва більшості країн світу, так і у системі міжнародних економічних відносин. Це свідчить, з одного боку, про формування економіки нового типу, а з іншого, більш глобального – про перехід до наступного ступеня розвитку світового співтовариства – постіндустріального типу суспільства, що відзначається провідними позиціями сфери послуг та інформаційних технологій у системі створення валового національного продукту, зовнішньої торгівлі окремої країни та відповідно міжнародної торгівлі в цілому.
Дослідження світового ринку послуг набуває особливої актуальності в сучасних умовах внаслідок поглиблення інтернаціоналізації галузевих ринків, посилення взаємозв’язку і взаємозалежності розвитку національних економік. При цьому світова економіка в цілому і в галузевому розрізі не в змозі стабільно функціонувати без певних загальних для всіх країн механізмів координації і управління.
Основні положення, що визначають загальні теоретико-методологічні основи міжнародної торгівлі послугами, базуються на концепціях провідних представників економічної думки – Р.Вернона, С.Ліндера, Б.Оліна, М.Портера, Д.Рікардо, П.Самуельсона, А.Сміта, О.Хекшера та ін. Дослідженню особливостей та закономірностей світового ринку послуг значну увагу приділяють провідні вітчизняні науковці С.Богачов, В.Будкін, О.Булатова, Г.Савіна, Ю.Козак, В.Козик, Д.Лукьяненко, А.Поручник, Ю.Макогон, В.Новицький, Є.Савельєв, А.Сидорова, Г.Чижиков, О.Шнирков та ін.
Разом з тим, недостатньо дослідженими залишаються питання формування міжнародної конкурентоспроможності сфери послуг в сучасних умовах економічної трансформації як передумови рівноправного включення держави до світового ринку послуг.
Вищезазначене обумовлює актуальність теми дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до напрямків науково-дослідної роботи кафедри міжнародної економіки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського Міністерства освіти і науки України за держбюджетними темами: «Підвищення ефективності зовнішньоекономіч¬них зв’язків і формування інвестиційної привабливості на регіональному рівні» (номер державної реєстрації 0106U003198), в рамках якої обґрунтовано можливість використання механізмів приватно-державного партнерства для розбудови сфери послуг регіону; «Крим в системі міжнародної економічної інтеграції країн Причорномор’я. Міжнародна інтеграційна складова в економічній моделі Криму: сутність, тенденції і перспективи» (номер державної реєстрації 0100U005401), в рамках якої встановлено пріоритет географічного і соціального чинників в системі міжнародної конкуренції.
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є удосконалення теоретико-методологічних основ та розробка науково-практичних рекомендацій щодо формування міжнародної конкурентоспроможності національного ринку послуг.
Для досягнення зазначеної мети було поставлено і вирішено ряд задач:
- проаналізувати теорії міжнародної торгівлі в контексті розвитку сфери послуг;
- дослідити теоретичні основи міжнародної конкурентоспроможності;
- визначити місце ринку послуг в світовій ринковій системі;
- дослідити сучасні тенденції розвитку світового ринку послуг;
- проаналізувати розвиток світового ринку туристичних послуг і місце на ньому України;
- оцінити передумови участі України у міжнародному ринку транспортних послуг;
- дослідити розвиток національного сегменту світового ринку фінансових та ділових послуг;
- проаналізувати вплив вступу України до СОТ на конкурентоспроможність вітчизняного ринку послуг;
- розробити науково-методичні підходи до оцінки інвестиційного клімату регіону як передумови міжнародної конкурентоспроможності сфери послуг;
- обґрунтувати параметри оптимального режиму пільгового оподаткування в сфері послуг з урахуванням механізмів приватно-державного партнерства.
Об’єктом дослідження є розвиток світового ринку послуг як галузевої складової світової економіки.
Предметом дослідження є організаційно-економічні засади розвитку світового ринку послуг, науково-методичні і практичні аспекти забезпечення міжнародної конкурентоспроможності ринку послуг країн.
Методи дослідження. Методологічною та теоретичною основою дослідження є фундаментальні положення економічної теорії, роботи вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів в області міжнародної економіки. В процесі дослідження використано діалектичний метод наукового пізнання та загальнонаукові методи пізнання: методи теоретичного узагальнення (для дослідження теоретичних основ міжнародної конкурентоспроможності), аналізу і синтезу (для розробки науково-методичних підходів до оцінки інвестиційного клімату регіону як передумови міжнародної конкурентоспроможності сфери послуг), групування та класифікації (для класифікації міжнародних послуг), метод статистичного аналізу (для дослідження сучасних тенденцій розвитку світового ринку послуг, світового ринку туристичних послуг і місця на ньому України), метод порівняння (для оцінки передумов участі України у міжнародному ринку транспортних послуг), системного аналізу (для аналізу впливу вступу України до СОТ на конкурентоспроможність вітчизняного ринку послуг), економіко-математичного моделювання (для обґрунтування параметрів оптимального режиму пільгового оподаткування в сфері послуг з урахуванням механізмів приватно-державного партнерства).
Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти України з питань регулювання зовнішньоекономічної діяльності, дані Державного комітету статистики України, Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, аналітичні звіти міжнародних економічних організацій, інформаційні матеріали Світової організації торгівлі, результати досліджень вітчизняних і зарубіжних учених, результати власних досліджень та спостережень автора.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в поглибленні теоретико-методологічних основ розвитку міжнародної конкурентоспроможності економік країн і розробці науково-практичних рекомендацій щодо забезпечення міжнародної конкурентоспроможності національного ринку послуг як елементу світового ринку.
Основні результати, які мають наукову новизну, полягають у такому:
вперше:
розроблено алгоритм встановлення оптимального співвідношення державних і приватних інвестицій в проекти розбудови сфери послуг як центральний елемент заходів щодо забезпечення міжнародної конкурентоспроможності національної сфери послуг;
запропоновано алгоритм розрахунку оптимального розміру зниження податкового навантаження для підприємств сфери послуг і граничних пільг для окремої інвестиції та розроблено відповідну економіко-математичну модель з метою активізації ділової активності внаслідок здійснення та відтворення інвестицій на ринку послуг України з метою підвищення міжнародної конкурентоспроможності сфери послуг останньої;
удосконалено:
класифікацію міжнародних послуг за такими класифікаційними ознаками: відповідно до офіційної класифікації товарів міжнародної торгівлі; класифікації світового банку; відповідно до засобів доставки послуг споживачу; залежно від характеру поводження продавця і покупця; за ознакою можливості участі в міжнародному обміні;
теоретико-методологічні підходи до дослідження міжнародної конкурентоспроможності, а саме встановлено, що розвиток конкуренції на міжнародному рівні зазнав кардинальних якісних змін внаслідок поширення територіальної конкуренції, яка передбачає врахування серед основних джерел конкурентних переваг географічного і соціального чинників при деякому зміщенні ролі виробничого чинника;
отримали подальшого розвитку:
підходи щодо оцінки ефекту від введення податкових пільг, а саме обґрунтовано, що інструментарій оцінювання інтегрального ефекту від введення податкових пільг в сфері послуг можна використовувати для інфраструктурних проектів в рамках системи механізмів приватно-державного партнерства (ПДП), що дозволяє провести порівняння варіантів конфігурації потоків «доходи – витрати» при розвитку сфери послуг регіону.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що теоретичні узагальнення, висновки і пропозиції, що містяться у дисертації, можуть бути використані при розробці заходів щодо підвищення конкурентоспроможності національної економіки через удосконалення напрямів зовнішньоторговельної політики в сфері послуг з метою активізації включення України до світового господарства.
Рекомендації та пропозиції, викладені в дисертації, впроваджено в практичну діяльність Міністерства економіки АР Крим (довідка №449-1.2/392 від 16.11.2007р.) і Міністерства курортів і туризму (довідка №01-24/24/286 від 25.12.2007 р.) – алгоритм встановлення оптимального співвідношення державних і приватних інвестицій в проекти розбудови сфери послуг; Торгово-промислової палати Криму (довідка №44/01-10 від 23.01.2008р.) – науково-практичні рекомендації щодо використання конкурентних переваг вітчизняної сфери послуг; Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» (довідка №11/62 від 21.12.2007 р.) – методика розрахунку оптимального розміру зниження податкового навантаження і граничних пільг для окремої інвестиції.
Рекомендації автора щодо використання конкурентних переваг вітчизняних підприємств на міжнародних ринках використано при підготовці рекомендацій V міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку співробітництва між країнами Південно-Східної Європи в рамках чорноморського економічного співробітництва і ГУАМ» (акт № 23-02/7.9.7-134 від 07.10.2007 р.) і XIV міжнародного науково-практичного семінару “Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект”, які було направлено Президенту України, Верховній Раді, Кабінету Міністрів України, а також обласним державним адміністраціям з метою включення до програм науково-технічного розвитку регіонів (акт № 86-01/7.9.7-134 від 27.01.2008 р.).
Результати роботи використовуються у Таврійському національному університеті ім. В.І.Вернадського МОН України при викладанні курсів «Міжнародна економічна діяльність України», «Економічна інтеграція та глобальні проблеми сучасності», «Управління міжнародної конкуренто¬спроможністю підприємства» (довідка № 176-05/1052 від 16.01.2008 р.).
Особистий внесок здобувача. Проведене дослідження є самостійною науковою працею, отримані наукові результати є особистими розробками автора.
Апробація результатів дослідження. Результати дослідження доповідались автором і отримали схвалення на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях і семінарах: XIV міжнародному науково-практичному семінарі «Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект» (Донецьк – Святогірськ, 2008р.), V міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми і перспективи співробітництва між країнами Південно-Схіжної Європи в рамках чорноморського економічного співробітництва і ГУАМ» (Лівадія – Донецьк, 2007р.), IV міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика економіки і підприємництва» (Алушта, 2007р.), V міжнародній науково-практичній конференції «Перехідний час формування нової епохи» (Донецьк, 2004р.), щорічній науковій конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів ТНУ ім. В.І.Вернадського (Сімферополь, 2004-2007 рр.).
Публікації. За результатами виконаних досліджень автором опубліковано 8 наукових праць у наукових фахових виданнях загальним обсягом 3,4 д.а., з яких особисто автору належить 3,0 д.а.
Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 №436-IV // www.rada.gov.uа.
2. Декрет Кабінету Міністрів України «Про довірчі товариства» вiд 17.03.1993 №23-93 // www.rada.gov.ua.
3. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради України. – К.: Інформаційно-видавний центр держкомстату України, 2002. – 74 с.
4. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26.11.1993 №3659-XII // www.rada.gov.ua.
5. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 №1576-XII // www.rada.gov.ua.
6. Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації» від 17.06.2004 №1808-IV // www.rada.gov.ua.
7. Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 №1160-IV // www.rada.gov.ua.
8. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.1996 №236/96-ВР // www.rada.gov.ua.
9. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 №2210-III // www.rada.gov.ua
10. Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003 №858-IV // www.rada.gov.uа.
11. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 №959-XII // www.rada.gov.ua.
12. Закон України «Про інвестиційну діяльність» вiд 18.09.1991 №1560-XII // www.rada.gov.uа.
13. Закон України «Про Комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002-2010 роках» вiд 07.02.2002 №3022-III // www.rada.gov.uа.
14. Закон України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» вiд 22.12.2006 №525-V // www.rada.gov.uа.
15. Закон України «Про концесії» від 16.07.1999 №997-XIV // www.rada.gov.uа.
16. Закон України «Про планування і забудову територій» від 20.04.2000 №1699-III // www.rada.gov.ua.
17. Закон України «Про ратифікацію Угоди про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав» вiд 14.03.1995 №100/95-ВР // www.rada.gov.uа.
18. Закон України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності » вiд 23.12.1998 №351-XIV // www.rada.gov.ua.
19. Закон України «Про режим іноземного інвестування» вiд 19.03.1996 №93/96-ВР // www.rada.gov.uа.
20. Закон України «Про трубопровідний транспорт» №192/96 – ВР від 15.05.1996 // www.rada.gov.ua.
21. Конституція України від 28.06.1996 №254к / 96-ВР // www.rada.gov.ua.
22. Наказ Держкомстандарту України від 28.05.2004 № 97 «Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міжнародних стандартів, внесення змін до Наказу Держспоживстандарту України» від 31.03.2004 № 59 та скасування нормативних документів // www.rada.gov.ua
23. Наказ про порядок видачі дозволу на здійснення будівництва від 15.12.2000 № 273 // www.rada.gov.ua.
24. Постанова Верховної Ради України «Про основні напрями зовнішньої політики України» вiд 02.07.1993 №3360-XII // www.rada.gov.ua.
25. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного стандарту N1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» від 10.09.2003 №1440 // www.rada.gov.ua.
26. Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення кон’юнктурно-цінової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності» від 10.02.96 №124/96 // www.rada.gov.ua.
27. Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» від 03.07.1998 № 727/98 // www.rada.gov.ua.
28. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV // www.rada.gov.uа.
29. Базилюк Я. Конкурентоспроможність національної економіки України. – К.: НІС, 2002. – 394 с.
30. Безницкая Е. Современные аспекты развития туристической отрасли Украины и Автономной Республики Крым // Вестник ДИТБ. Серия «Предпринимательство, менеджмент и маркетинг (в туристической сфере)», 2001. – №5. – С. 218-221.
31. Бжезинский З. Великая шахматная доска. – М.: Междунар. отношения, 1999 – 476 с.
32. Бізнес, №29 (704), 17 июля 2006 г., c. 38 Международная политика
33. Бізнес, №34 (709), 21 августа 2006г., с.31
34. Бізнес, №32 (707), 07 АВГУСТА 2006 ГОДА, с. 32
35. Биржаков М.Б. Введение в туризм. – Изд. 6-е. – СПб.: Изд-кий дом Герда, 2004. – 448 с.
36. Бно-Айриян М., Фролова В., Рыбальченко А., Андрущенко О., Московчук Э. На финишной прямой // Бизнес, 2006, №26 (701). – С.34-37.
37. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 1999. – 895 с.
38. Борунов В.Б., Барсегян А.Г. Валютное регулирование в Украине как инструмент стимулирования экспорта туристических услуг // Прометей: Региональный сборник трудов по экономике. – 2004. – №3 (15). – С. 150-152.
39. Борунов В.Б., Никитина М.Г. К вопросу о практике функционирования СЭЗ Турции // Культура народов Причерноморья. – 2004. – №56. – (1). –С. 156-158.
40. Борунов В.Б. Рамочные условия эффективности туристического бизнеса в АРК // Культура народов Причерноморья». – №73. – Симферополь, 2006. – С. 12-16.
41. Борунов В.Б. Субъект-объектные отношения и их роль в инвестиционном процессе // «Экономіка: проблеми теорії та практики». – Днепропетровск, 2006. – Т.3, № 213. – С. 622-627.
42. Борунов В.Б. Регистрация бизнеса как фактор инвестиционного риска // Ученые записки ТНУ им. В.И. Вернадского. Серия «Экономика». – Симферополь, 2006. – Т.19(58), №1. – С. 29-36.
43. Борунов В.Б. К вопросу об инвестиционной составляющей международной конкурентоспособности сферы услуг // «Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами юго-восточной Европы в рамках черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ»: Сборник научных трудов Донецкого национального университета. – Донецк 2007. – Т.1. – С. 214-217.
44. Борунов В.Б. Государственные и частные инвестиции в системе повышения международной конкурентоспособности сферы услуг // «Социально-экономические аспекты промышленной политики. Актуальные проблемы управления человеческими ресурсами и маркетингом в контексте стратегического развития Украины»: Сборник научных трудов в 3-ех томах. – Донецк, 2007. – Т.3. – С. 295-300.
45. Борунов В.Б. Аналіз розвитку національного сегменту світового ринку фінансових послуг // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сб. научных трудов в 3-ех томах. – Донецк, 2008. – Т.3. – С. 1140-1148.
46. Будько Є. Курорти – це понад половини прибутків Криму // Міжнародний туризм. – 2002. – №2. – С. 109.
47. Булатова О.В., Дубенюк Я.А. Закономірності та прогноз розвитку туристичної галузі України // Вісник ДІТБ. Серія «Економіка, організація і управління підприємствами (в туристичній сфері)». – 2006. – №10. – С.168-175.
48. Бураковський І.В. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 1996. – 556 с.
49. Вагнер Г. Исследование операций. – М.: Мир, 1980. – 560 с.
50. Вентцель Е.С. Исследование операций. – М.: Наука, 1988. – 208 с.
51. Виды договоров при строительстве жилой недвижимости // http://murs.com.ua.
52. Волков А.М., Грачева М.В. Проектный анализ. – М.: ЮНИТИ, 1998. –383 с.
53. Волосецкая А. За оценку ответят // Бизнес, № 39 (766), 24 сентября 2007 г. – С. 131-132.
54. Волощенко Л.М. Практика і перспективи розвитку спеціальних (вільних) економічних зон і територій зі спеціальним режимом інвестування. // Сб. научных трудов «Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект». – Ч.2. –Донецк: ДНУ, 2005. – 1165 с. – С.500-507.
55. Воркут Т.А. Проектний аналіз. – К.: Український центр духовної культури, 2000. – 440 с.
56. Гальчинський А., Геєць В., Кінах А., Семиноженко В. Інноваційна стратегія українських реформ. – К.: Знання України, 2002. – 324 с.
57. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін.; Керівник авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2001. – 733 с.
58. Гмурман Б. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая Школа, 1982. – 475 с.
59. Гомцян А.Д. Теоретико-методологические проблемы формирования СЭЗ в мирохозяйственной системе: моногр. – Ростов на Дону, 2004. – 99 с.
60. Гриньков Д. Привлекательные // Бизнес, № 44 (771), 29 октября 2007 г. – С. 52-53.
61. Гриньков Д. Проникновение // Бизнес, № 33 (708), 14 августа 2006 г. – С. 42-45.
62. Губський Б. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. – К., 1998. – 279 с.
63. Губський Б. Конкурентоспроможність економіки України. Посттрансформаційна перспектива. – К.: Наукова думка, 2004. – 428 с.
64. Гуляев В.Г. Туризм: Экономика и социальное развитие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 304 с.
65. Гуржос В. «Я уже устал от спекуляций вокруг денег для «Укравтодора» // Бизнес, №24 (699), 12 июня 2006 г. – С. 36-39.
66. Гусев Ю. Взять заложников // Бизнес, № 39 (766), 24 сентября 2007 г. – С. 46-48.
67. Гусев Ю. Внедреж // Бизнес, № 36 (763), 3 сентября 2007 г. – С. 56-58.
68. Гусев Ю., Перепечаенко Ю. Дикая прибыль // Бизнес, №25 (700), 19 июня 2006 г. – С. 52-56.
69. Гусев Ю. Вынос мусора // Бизнес, № 15 (742), 09 апреля 2007 г. – С. 54-57.
70. Давыдов М.И. Исследование операций. – М.: Высшая школа, 1990. – 383 с.
71. Дахно І.І. Міжнародна торгівля. – 2-ге вид., допов. – К.: МАУП, 2004. – 312 с.
72. Дахно І.І., Бовртук Ю.А. Міжнародна економіка. – К.: МАУП, 2002. – 216 с.
73. Делягин М. Мировой кризис. Общая теория глобализации. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 768 с.
74. Дом у подножия пирамиды. // marker.com.ua.
75. Духненко В. и др. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. // Эксперт – Украина. –2006. –№49. – с. 80-96.
76. Економічна енциклопедія. У трьох томах. Т.1 / Ред. кол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. центр «Академія», 2000. – 864 с.
77. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.2 / Ред. кол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. центр «Академія», 2000. – 944 с.
78. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.3 / Ред. кол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. центр «Академія», 2000. – 952 с.
79. Еременко А. Хеджирно // Бизнес, № 41 (768), 8 октября 2007 г. – С. 58-61.
80. Жуков С.В. Развивающиеся страны: сфера услуг и экономический рост – М.: Наука, 1991 – 115 с.
81. Заблоцька Р.О. Світовий ринок послуг. – К.: Знання, 2004. – 280 с.
82. Злупко С.М. Перехідна економіка: сучасна Україна. – К.: Знання, 2006. – 324 с.
83. Інвестиційна політика в Україні: досвід, проблеми, перспективи. / Чумаченко М.Г., Аптекар С.С., Білопольський М.Г. та ін.; Відповід. ред. Чумаченко М.Г.; АЕН України, ІЕП НАН України. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2003. – 292 с.
84. Калініна С.П. Сутність і роль структурних перетворень в національній економіці держав світового співтовариства // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сборник научных трудов. – Донецк: ДонНУ, 2005. – С.705-709.
85. Капитальные инвестиции в АРК за 2000-2006 гг. //Сборник Главного управления статистики в АРК. – 2007. – 80 с.
86. Киреев А.П. Международная экономика: В 2 ч. – Ч. 1: Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. – М.: Международные отношения, 1997. – 575 с.
87. Ковалишин П.В. Короткий аналітичний огляд інвестиційного законодавства України // Фінанси України. – 1999. – №7. – С. 127-130.
88. Ковалишин П.В., Старостін А. Проблеми іноземного інвестування // Фінанси України. – 1999. – №11. – С. 79-88.
89. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 672 с.
90. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко М.Б. Міжнародні економічні відносини. – 6-те вид. – К.: Знання, 2006. – 406 с.
91. Концепция частно-государственного партнерства // www.finmir.ru.
92. Король-Королевская А. Голодный год // Бизнес, № 40 (767), 1 октября 2007 г. – С. 128-133.
93. Крамаренко В.И. Экономика и менеджмент сферы услуг (вопросы теории и методологии). – Симферополь: Таврида, 1997. – 316 с.
94. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятий: методы, оценки. // ДИС: М., 1997. – 290 с.
95. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика. – М.: МГУ, ЮНИТИ, 1997. – 386 с.
96. Кулик О. Економіка Криму не терпить шаблону // Урядовий кур’єр. – 2002. – 21 травня.
97. Куликов Г. Японский менеджмент и теория международной конкурентоспособности. – М.: Экономика, 2000. – 278 с.
98. Кухарська Н.О., Харічков С.К. Міжнародна економічна діяльність України. – «Одісей», 2006. – 456 с.
99. Левковская Л., Чабан Р., Мунин Г. Состояние и перспективы развития туризма и гостиничного бизнеса в Украине // Экономика Украины. – 2003. – №6. – С. 31-35.
100. Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. Том 1. – М.: Республика, 1992. – 399 с.
101. Максимова Л.М., Носкова И.Я. Международные экономические отношения. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1995. – 152 с.
102. Маленько М. У туризму добрі перспективи // Урядовий кур’єр. – 2002. – 19 січня.
103. Мальтус Т., Кейнс Д., Ларин К. Антология экономической классики. – М., 1993. – 652 с.
104. Материалы сайта МБРР // www.worldbank.com.
105. Материалы Центра им. Леонтьева в С.-Петербурге // http:www.leontief.ru.
106. Материалы Экспертного Совета по строительству и архитектуре комитета по промышленности и строительству Государственной Думы РФ. //www.i-stroy.ru.
107. Менеджмент туризма / Под общей ред.. Н.И. Кабушкина. – Мн: Новое знание, 2003. – 362 с.
108. Міжнародна економіка / А.П. Румянцев, Г.Н. Климко, В.В. Рокоча та ін.; За ред. А.П.Румянцева. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 479 с.
109. Міжнародна економіка / За ред Ю.Г. Козака, В.М. Новицького. – К.: Центр навч. літератури: АртЕк, 2002. – 756 с.
110. Н. Грегори Менкью. Макроэкономика. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 682 с.
111. Нерусское лето // Бизнес. – № 32 (707), 7 августа 2006 г. – С. 93-95.
112. Никитина М.Г. Феномен свободных экономических зон в современном мире. – Симферополь, СГУ им. Фрунзе, 1998. – 155 с.
113. Никифорова Н.В.Услуги в системе мировой торговли. – М., 1990. – 185 с.
114. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.
115. Одягайло Б.М. Міжнародна економіка. – К.: Знання, 2005. – 397 с.
116. Основи інвестиційно-інноваційної діяльності / За наук. ред. В.Г. Федоренко. – К.: Алерта, 2004. – 431 с.
117. Пахомов Ю.М., Лук’яненко Д.Г., Гунський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. – К.: Україна, 1997. – 237 с.
118. Перехідна економіка: Підручник / В.М. Геєць, Є.Г. Панченко, Е.М. Лібанова та ін.; За ред. В.М. Гейця. – К.: Вища шк., 2003. – 591 с.
119. Петюх В.М. Рыночная экономика. – К.: Урожай, 1995.
120. Пехтерева Ю.В. Математическая модель развития промышленного производства в СЭЗ. // Сб. научных трудов «Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект». – Ч.2. –Донецк: ДНУ, 2005. –1165с. – с.588- 592.
121. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. В.Д. Щетинина. – М.: Междунар. отношения, 1993. – 896 с.
122. Пропозиції до концепції наближення законодавства України до законодавства ЄС // Український консульт. центр з питань законодавства ТАСІС. – К., 1999. – 13 с.
123. Радіонова І. Макроекономіка та економічна політика. – К., 1996.
124. Рогач О.І. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій. – Київ: «Либідь», 2005. – 718 с.
125. Родионова И.А. Мировая экономика: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2005. – 496 с.
126. Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Міжнародна економіка. – К.: Центра учбової літератури, 2007 – 296 с.
127. Рут Френклін Р., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції // Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 743 с.
128. Савел’єв Є.В. Оптимістичні сценарії розвитку міжнародного ринку послуг України у ХХІ столітті // Вісник Донецького університету. Серія В. Економіка і право. – №1, том 1, 2006. – С. 86-95.
129. Самотій З. Пряме іноземне інвестування в Україну в умовах глобалізації // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Економічні проблеми розвитку виробництва та інноваційної діяльності: Щорічний наукових праць. – Випуск ХІХ / НАН України; ІРД, – Львів, 2000.
130. Світова економіка / А.С.Філіпенко та ін. – К.: Либідь, 2000. – 582 с.
131. Сиволап Л.А. Ефективність участі іноземного капіталу в економіці України в умовах СЕЗ та ТПР Донецької області. // Сб. научных трудов «Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект». – Ч.2. – Донецк: ДНУ, 2005. – с. 603-609.
132. Сидорова А.В. Экономико-статистические методы в управлении сферой услуг. Монография. – Донецк: ДонНУ, 2002. – 239 с.
133. Система світової торгівлі: Практичний посібник. – К.: К.І.С., 2002. – 672 с.
134. Ситник Л.С., Нікіфорова В.А Інвестиційна складова інноваційного розвитку підприємства // Проблемы развития предприятий и новых экономических структур в современных условиях: Тез. докл. и сообщ. Всеукраинский научно-практич. конф. (Донецк, 20-21 мая 2004 г.) – НАН Украины. Ин-т экономики пром-ти. – Донецк, ДонНУ, 2004. – С. 22-24.
135. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Пер с англ. – Петрозаводск: Петроком, 1993. – 342 с.
136. Специфика участия торговца ценными бумагами в механизме привлечения денежных средств в строительство. // http://justus.com.ua.
137. Спиридонов Н. Международная конкуренция и пути повышения конкурентоспособности экономики России. – М.: Инфра-М, 1997. – 257 с.
138. Статистичний щорічник України за 2001-2007 рр. / За ред. О.Г. Осауленка.
139. Теплицький Г.М. Особливості оцінки впливу спеціального режиму інвестиційної діяльності на соціально-економічний розвиток регіонів України. // Сб. научных трудов «Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект». – Ч.2. –Донецк: ДНУ, 2005. – 1165 с. – с. 474-479.
140. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: Монографія. – К.: Київ. Нац. Торг.- ек. Ун-т, 2006. – 537 с.
141. Улахович В.Е. Международные организации: Справочное пособие. – М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2005 – 400 с.
142. Умножение зелени // Бизнес. – № 23 (698), 5 июня 2006 г. – С.114-117.
143. Управление инвестициями / под ред. В.В. Шеремета. 2 т. – Т 1. – М.: Высшая Школа, 1998. – 416 с.
144. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т. За заг. ред. Д.Г. Лукьяненка, А.М. Поручника. – К: КНЕУ, 2006. – 816 с.
145. Урусова А. Инвестиции в жилищное строительство. // www.yurpractica.com.
146. Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысление. – М.: Логос, 2001. – 254 с.
147. Фабоцци Ф.Д. Управление инвестициями: Пер. с англ. –М.: Инфра-М, 2000.
148. Філіпенко А., Моринець С., Вергун А. Міжнародні економічні відносини. – К.: Либідь, 1992. – 367 с.
149. Фомичев В.И. Международная торговля. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 458 с.
150. Холт Р.Н., Барнес С.Б. Планирование инвестиций: Пер. с англ. – М.: Дело, 1994. – 472 с.
151. Цибух В. Туризм в Україні: проблеми і перспективи // Економіст. – 2000. – №6. – С. 34-35.
152. Чуприна О.В. Лапшин Ю. Спеціальні економічні зони: фінансовий аспект. // Фінанси України. – 1999. – №9. – С. 121-130.
153. Швиданенко О.А. Глобальна конкурентоспроможність: теоретичні та прикладні аспекти. – К.: КНЕУ, 2007. – 312 с.
154. Экономика современного туризма / Под ред. Г.А. Карповой. – М.: Герда, 1998. – 412 с.
155. Экономическая теория на пороге ХХІ века – 7: Глобальная экономика / Под ред. Ю.М. Осипова, С.Н. Бабурина, В.Г. Белолипецкого, Е.С. Зотовой. – М.: Юристъ, 2003. – 992 с.
156. Янковский К.П., Мухарь И.Ф. Организация инвестиционной и инновационной деятельности: Учебник для вузов. – С-Пб.: Питер, 2001.
157. Яценко А. Передумови та особливості формування інвестиційного клімату в Україні // Економіка, фінанси, право. – 2001. – № 3.
158. Framework for the evaluating the competitiveness of Countries // Structural Change and Economic Dynamics, 1998, № 9.
159. HDM. World Competitiveness Year-book 2000, IMD // www.imd.ch/wcy/ranking.
160. Indicators and Definitions: Technical Paper №1 // 2003 European Innovation Scoreboard. – Brussels: European Commissions, Enterprise Directorate-General, 2003. – 319 p.
161. Interregional and International Trade, Ohlin – Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002.
162. Krugman P.R. The Age of Diminished Expectations: US Economic Policy in the 1990s. – Cambridge, Mass.: MIT Press, 1994.
163. M. Erlikh, J. Khine. The Competitive Position of Us Exporters. № 4. The Conference Board. – 1996. – №101. – 90 р.
164. Porter M. Competitive Аdvantages of Nations. – N.Y.: Free Press, 1990.
165. Porter M., Sax D., Warner A. Executive Summary: Current Competitiveness and Growth Competitiveness // The Global Competitiveness Report, 2000. – Oxford University Press, 2000.
166. Reich R.B. The Work of Nations’ Preparing Ourselves for 21st-century capitalism – N.Y.: A.A.Knopf, 1991.
167. WEF. The Global Competitiveness Report. – Oxford University, 2001 // www.weforum.org
168. World Development Indicators. 2000 – 2006. The World Bank, 2001-2007.
169. World Trade Report 2003. – World Trade Organization, rue de Lausanne 154, Ch-1211 Geneva 21, Switzerland. 2 p.
170. www.bank.gov.ua
171. www.horwath.co.za
172. www.thomascook.com
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.