У нас уже 18707 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Количество страниц 280
ВУЗ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРИРОДООХОРОННОГО ТА КУРОРТНОГО БУДІВНИЦТВА
Год сдачи 2008
Содержание ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 10
1.1. Сутність та зміст управління діяльністю підприємства 10
1.2. Ефективність управління діяльністю підприємства 27
1.3. Сутність та підходи до оцінювання ефективності управління
діяльністю підприємства
49
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 70
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНО-СТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ МАШИНОБУДІВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА

73
2.1. Особливості управління діяльністю машинобудівного підприємства 73
2.2. Кількісні та якісні показники оцінки ефективності управління
діяльністю підприємства
94
2.3. Аналіз методів оцінювання ефективності управління діяльністю
підприємства
114
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 134
РОЗДІЛ 3. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ В
ОЦІНЮВАННІ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ
МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

137
3.1. Особливості застосування методу нечіткої логіки в оцінюванні ефективності управління діяльністю підприємства
137
3.2. Формування системи показників оцінювання ефективності
управління діяльністю машинобудівного підприємства
156
3.3. Процедура оцінювання ефективності управління діяльністю
машинобудівного підприємства із застосуванням методу нечіткої логіки
176
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 209
ВИСНОВКИ 212
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 219
ДОДАТКИ 236
ВСТУП

Актуальність теми. Складність підприємства як соціально-економічної системи, невизначеність та часта зміна умов діяльності, динамічність процесів, що відбуваються у зовнішньому середовищі, висувають високі вимоги до управління підприємством. Синтетичною характеристикою управління діяль-ністю підприємства є ефективність, у якій відбиваються численні аспекти управління, зокрема ефективність прийнятих і реалізованих окремих управлін-ських рішень. Синтетичний характер ефективності діяльності підприємства за-безпечується не згортанням низки одиничних показників, при чому неминуче певним чином перекручуються результати, що вимірюються, а комплексністю оцінки явищ, що приводять до таких результатів.
Вирішення питань підвищення та підтримки ефективності управління діяльністю підприємства неможливо без комплексного оцінювання її рівня. Ре-зультати такого оцінювання дозволяють установити масштаб і зміну спрямо-ваності управління діяльністю підприємства, прогнозувати їх вплив на ключо-ві функціональні підсистеми підприємства, вибирати методи, способи, інстру-менти управління діяльністю підприємства.
Погляди на процедури оцінки ефективності дотепер є неоднозначними, зокрема щодо підходів, методів, методик та іншого інструментарію. Особливі-стю традиційного підходу до визначення ефективності як характеристики ре-зультатів (діяльності, управління або власності) є намагання представити ре-зультати та затрати або засоби, що були використані для його отримання, у ва-ртісному вимірюванні. Щодо оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства такий підхід є непридатним, а інші, іноді принципово різні під-ходи до оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства, не до-зволяють отримати комплексну характеристику управління діяльністю підпри-ємства. Тому питання оцінки ефективності управління діяльністю підприємст-ва як таке, що не можна вважати остаточно вирішеним, потребує подальших досліджень, розробок та уточнень.
Необхідність теоретичного обґрунтування й розробки практичних реко-мендацій щодо вдосконалення оцінювання ефективності управління діяльніс-тю підприємства зумовила актуальність вибору теми дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-ційну роботу виконано відповідно до плану наукових досліджень Національної академії природоохоронного та курортного будівництва. При виконанні теми 08.08.01 «Механізм управління регіональним розвитком в умовах трансформа-ційної економіки» (номер держреєстрації №0101U002980, 2005-2006 рр.) здо-бувачем розроблено функціонально-орієнтований підхід до оцінювання ефек-тивності управління діяльністю машинобудівних підприємств в АР Крим. Роз-роблена система показників для комплексної оцінки ефективності управління діяльністю підприємств машинобудування знайшла застосування при вико-нанні теми 10.02.02 «Розробка пропозицій з подальшого розвитку та підви-щення економічної ефективності підприємств Кримського регіону» (номер де-ржреєстрації №0102U000128, 2003 р.).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунту-вання підходів до вдосконалення оцінювання ефективності управління діяль-ністю підприємства.
Для досягнення поставленої мети дослідження вирішені такі наукові та практичні завдання:
досліджено категорії ефективності та ефективності управління діяльніс-тю підприємства;
показано значення оцінки ефективності управління діяльністю підпри-ємства та уточнено її сутність;
обґрунтовано вибір підходу до оцінювання ефективності управління дія-льністю підприємства;
проаналізовано існуючі підходи до оцінювання ефективності управління підприємством та проведено порівняльний аналіз методів оцінювання ефекти-вності управління;
виявлено особливості управління діяльністю машинобудівних підпри-ємств;
розроблено систему показників для оцінки ефективності управління за функціональними підсистемами підприємства;
розроблено процедуру комплексного оцінювання ефективності управ-ління діяльністю підприємства.
Об'єктом дослідження є управління діяльністю підприємства.
Предметом дослідження є ефективність управління діяльністю підпри-ємства.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є сукупність принципів, загальнонаукових методів, способів, прийомів науково-го пізнання, що використовувалися в процесі дослідження. Теоретичною осно-вою роботи послугували наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених у га-лузі управління діяльністю підприємства, ефективності та нечіткої логіки.
Інформаційною базою дисертації є дані внутрішніх документів підпри-ємств, положення й основні відомості про підприємства, їх фінансова та стати-стична звітність, а також результати власних досліджень і розрахунків.
У роботі використано функціональний підхід (при з’ясуванні сутності управління діяльністю підприємства); метод узагальнення та порівняння (при тлумаченні понять «ефективність» та «ефективність управління», з’ясуванні підходів до оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства); структурно-логічний аналіз (при розробці системи показників оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства); метод аналогії, порівняння та інтегрування (при розробці процедури оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства); метод експертних оцінок (при визначенні вагових коефіцієнтів показників, що характеризують результативність управління в окремих функціональних підсистемах підприємства); метод кореляційного аналізу (при розробці системи показників оцінки ефективності управління дія-льністю підприємства); метод нечіткої логіки (при розробці шкали рівня ефек-тивності управління діяльністю підприємства, розробці бази правил інтерпре-тації рівня ефективності управління діяльністю підприємства та розробці про-цедури й алгоритму оцінювання ефективності управління діяльністю підпри-ємства); метод центру ваги (при визначенні кількісного значення рівня ефек-тивності управління діяльністю підприємства).
Наукова новизна отриманих результатів. Основний науковий резуль-тат полягає в розвитку функціонального підходу шляхом формування функці-онально-орієнтованого підходу до оцінювання ефективності управління діяль-ністю підприємства, який передбачає вибір ключових функціональних підсис-тем підприємства, відбір якісних та кількісних показників, що характеризують ефективність управління за вибраними функціональними підсистемами, й ада-птацію методу нечіткої логіки до вимог оцінювання.
Наукова новизна результатів дослідження полягає в такому:
уперше:
функціонально-орієнтований підхід використано в оцінюванні ефектив-ності управління діяльністю підприємства, для чого обґрунтовано вибір функ-ціональних підсистем підприємства, відібрані якісні та кількісні показники для характеристики ефективності управління за вибраними функціональними під-системами, адаптовано до вимог оцінювання метод нечіткої логіки;
розроблено процедуру оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства, яка базується на застосуванні методу нечіткої логіки, що перед-бачає визначення діапазонів, у яких може знаходитися значення рівня ефекти-вності управління діяльністю підприємства, аналітичне та лінгвістичне інтер-претування кожного діапазону; використанні системи показників, які характе-ризують результативність управління за окремими функціональними підсис-темами машинобудівного підприємства;
в оцінці ефективності управління діяльністю підприємства за розробле-ною процедурою використано коефіцієнт істинності, значення якого відобра-жає достовірність оцінки в цілому по підприємству, за окремими функціона-льними підсистемами та дає змогу окреслити галузь припустимих значень рів-ня ефективності управління діяльністю підприємства у визначених діапазонах;удосконалено:
систему якісних та кількісних показників оцінки ефективності управлін-ня за функціональними підсистемами підприємства шляхом відбору їх за ре-зультатами кореляційного аналізу;
визначення коефіцієнта істинності шляхом поєднання можливих значень окремих показників, які відібрано для оцінки ефективності управління діяль-ності підприємства;
отримало подальший розвиток:
поняття ефективності управління діяльністю підприємства, яке розгля-дається як характеристика результатів управління, поширено на управління функціональними підсистемами підприємства, й оцінюється за сформованою системою якісних та кількісних показників.
Практичне значення отриманих результатів дослідження. Розроблені способи й отримані результати доведені до рівня методичних положень і при-кладного інструментарію, які дозволяють провести комплексну оцінку ефек-тивності управління діяльністю підприємства. До результатів, що мають най-більше практичне значення, належать пропозиції щодо:
процедури оцінки ефективності управління за функціональними підсис-темами підприємства;
процедури оцінки ефективності управління діяльністю підприємства в цілому;
системи показників оцінки ефективності управління діяльністю маши-нобудівного підприємства;
програмного забезпечення оцінювання ефективності управління діяльні-стю підприємства Mathcad 11 «Ефективність».
Розробки та рекомендації автора використані в практичній діяльності машинобудівних підприємств, що підтверджується відповідними документа-ми, які містяться в додатку до дисертації: ЗАТ «Камоцці-пневматик-Сімферополь» (довідка № 23 від 11.09.2007 р.), ВАТ «Завод «Фіолент» (акт упровадження № 26 від 16.10.2007 р.).
Особистий внесок здобувача. Наукові положення, розробки та виснов-ки дисертаційної роботи є результатом самостійно проведеного дослідження автора щодо вдосконалення методу оцінювання ефективності управління дія-льністю підприємства. Внесок автора в колективно опубліковані праці конкре-тизований у списку публікацій.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та практичні ре-зультати дисертаційної роботи доповідалися автором і були схвалені на науч-но-практической конференции «Пути ускорения финансово-экономического развития региона» (г. Симферополь, 2001 г.), Всеукраинской межвузовской научно-практической конференции «Управление региональным развитием» (г. Симферополь, 2002 г.), Первой республиканской научно-практической конфе-ренции «Туризм, курорты и наука» (г. Алушта, 2003 г.), Всеукраинской меж-вузовской научно-практической конференции «Инвестиционная поддержка инновационной деятельности предприятий» (г. Симферополь, 2004 г.), VI и VII Всеукраинских научно-практических конференциях «Проблемы экономи-ческой устойчивости предприятий санаторно-курортного комплекса» (г. Ялта, 2005, 2006 г.), III Міжнародній науково-практичній конференції «Методологія та практика менеджменту на порозі XXI століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти» (Полтава, 2006 р.), научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов по итогам деятельности ВУЗа в 2005-2006 учебном году (г. Симферополь, 2006 г.), научно-практической конферен-ции преподавателей, аспирантов и студентов по итогам деятельности ВУЗа в 2006-2007 учебном году (г. Симферополь, 2007 г.), IV Международной науч-но-практической конференции «Теория и практика экономики и предпринима-тельства» (г. Алушта, 2007 г.), Другій Міжнародній науково-практичній кон-ференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних сис-тем: стан, проблеми, перспективи» (м. Одеса, 2007 р.).
Публікації. Основні результати дослідження опубліковані в 22 наукових працях, серед яких 9 статей – у наукових журналах, 2 статті – у збірниках нау-кових праць і 11 – у матеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг публі-кацій – 5,7 д.а., з яких авторові належить 5,4 д.а.
Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів і висновків, викладених на 218 сторінках. Матеріали роботи містять 35 таблиць і 21 рисунок, що подані на 60 сторінках. Список використаних джерел з 185 найменувань уміщено на 17 сторінках, 4 додатки – на 44 сторінках.
Список литературы ВИСНОВКИ

Актуальність дослідження доведено потребами машинобудівних підпри-ємств, дієвість яких насамперед залежіть від ефективності їх управління. Отримані в процесі дослідження результати дозволили досягти поставленої мети – удосконалити процедуру оцінювання ефективності управління діяльні-стю підприємства. Передумовою досягнення поставленої мети стало вирішен-ня таких завдань: дослідження категорії ефективності та ефективності управ-ління діяльністю підприємства; аналіз сучасних підходів до оцінювання ефек-тивності управління підприємством; вивчення особливостей управління діяль-ністю машинобудівних підприємств; проведення порівняльного аналізу мето-дів оцінювання ефективності управління; розробка системи показників оцінки ефективності управління за функціональними підсистемами машинобудівного підприємства; розробка процедури комплексного оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства.
У науковій літературі до сьогодні не існує єдиного визначення понять «управління» та «управління діяльністю підприємства». Безліч різноманітних визначень сутності управління пояснюється існуванням різних підходів. Най-більш повно розкрити сутність поняття «управління діяльністю підприємства» дозволив функціональний підхід. Застосування функціонального підходу до-зволило в управлінні підприємством виділити ключові взаємопов’язані та вза-ємоузгоджені функціональні підсистеми – маркетингову, виробничу, фінансо-ву, інноваційну та кадрову, виконання робіт у яких є умовою життєздатності підприємства. Виробнича підсистема є центральною підсистемою підприємст-ва, тому що саме у її межах залучені підприємством ресурси перетворюються на готову продукцію або послуги. В той же час ця підсистема є споживаючою, тобто вона споживає результати виконуваних робіт в інших підсистемах – ма-ркетинговій, інноваційній, фінансовій і кадровій. Маркетингова та інноваційна підсистеми є пошуково-забезпечувальними: у межах цих підсистем постійно проводиться збір інформації, яка стає підґрунтям для розробки рішень стосов-но асортименту продукції та її обсягу, технологій, що застосовуються у вироб-ництві, технічних властивостей продукції та ін. Кадрова та фінансова підсис-теми є забезпечувальними: вони забезпечують виробничу та інші підсистеми потрібними для її функціонування ресурсами – людськими та фінансовими. Таким чином, управління діяльністю підприємства в роботі розглядається як виконання особливих управлінських дій – функцій управління у функціональ-них підсистемах.
Комплексною характеристикою управління діяльністю підприємства є ефективність. Комплексність проявляється в тому, що ефективність відобра-жається через результати управління в окремих функціональних підсистемах підприємства. На думку автора, ефективність слід розглядати як характеристи-ку результативності управління в окремих функціональних підсистемах під-приємства – маркетинговій, виробничій, фінансовій, інноваційній і кадровій.
Однією з головних передумов забезпечення ефективності управління ді-яльністю підприємства є оцінка її рівня. Лише за наявності однозначної оцінки рівня ефективності управління діяльністю підприємства як кількісної характе-ристики можливе використання відповідних інструментів і розробка методів, механізмів з підвищення або підтримки ефективності. Оцінювання ефективно-сті управління підприємством набуває особливо важливого значення, оскільки дозволяє оцінити рівень ефективності управління в окремих функціональних підсистемах. Під оцінюванням ефективності управління діяльністю підприєм-ства розуміється процес набуття числового значення, економічної та лінгвіс-тичної інтерпретації рівня ефективності управління діяльністю підприємства на основі визначення чисельних значень і лінгвістичної інтерпретації рівнів ефективності управління за функціональними підсистемами підприємства. Оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства для управлін-ського персоналу є обґрунтуванням щодо необхідності розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень, які спрямовано на підвищення або підтримку рівня ефективності.
У науковій літературі, присвяченій проблемам управління, питання оці-нювання ефективності управління діяльністю підприємства недостатньо ви-вчено. Проведені дослідження у сфері оцінювання ефективності управління доводять, що єдиного підходу до оцінювання ефективності управління не іс-нує. На основі дослідження встановлено, що існуючі підходи відрізняються один від одного за напрямом оцінки, вибором ключових показників, вибором інструментарію оцінки. Основна причина існування цих підходів полягає в то-му, що управління тісно пов'язане зі всіма економічними та соціальними про-цесами, що відбуваються на підприємстві. Аналіз існуючих підходів до оціню-вання ефективності управління підприємством показав, що вони не дозволя-ють розглядати ефективність як комплексну характеристику управління діяль-ністю підприємства. Це пов'язано з тим, що кожен з розглянутих підходів не враховує впливу всіх чинників функціональних підсистем. Таким чином, за-пропоновано функціонально-орієнтований підхід до оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства, який дає можливість розглядати ефекти-вність як комплексну характеристику результативності управління в окремих функціональних підсистемах підприємства – маркетинговій, виробничій, фі-нансовій, інноваційній і кадровій. Виділення саме цих елементів ефективності управління діяльністю підприємства дає змогу встановити необхідний перелік напрямів, складників і показників оцінювання ефективності управління діяль-ністю підприємства.
Оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства слід здійснювати на основі визначення чинників, які впливають на результатив-ність в окремих функціональних підсистемах. Ці чинники залежать від особ-ливостей виконання окремих видів робіт у межах функціональних підсистем підприємства та впливають на вибір напрямів й показників оцінювання ефе-ктивності управління діяльністю підприємства.
Для визначення показників оцінки ефективності управління діяльністю машинобудівного підприємства було проаналізовано специфічні особливості його діяльності. Встановлено, що особливостями діяльності машинобудівних підприємств є структурна складність машинобудівного підприємства, багато-аспектність внутрішніх і зовнішніх інформаційних потоків, технічна та техно-логічна складність виробництва продукції, складноресурсне виробництво, складність у модернізації самого виробництва та продукції, що випускається, тривалість виробничого циклу, високий рівень спеціалізації, потреба у високо-кваліфікованих інженерно-технічних кадрах і кадрах робочих спеціальностей, особливості продукції. Саме вони визначають властивості показників, які вхо-дять до складу системи показників оцінки ефективності управління діяльністю машинобудівного підприємства.
Визначення ефективності з позицій функціонально-орієнтованого підхо-ду як комплексної характеристики результативності управління в ключових функціональних підсистемах базується на розгляді системи кількісних та якіс-них показників, які характеризують різні сторони управління в маркетинговій, виробничій, фінансовій, інноваційній і кадровій підсистемах. При цьому отри-мати однозначну відповідь на питання про рівень ефективності управління ді-яльністю підприємства можна за допомогою інтегрального показника, який будується на основі системи кількісних та якісних показників, що відобра-жають різні аспекти управління діяльністю підприємства. Визначення ін-тегрального показника дозволяє отримати узагальнену оцінку рівня ефек-тивності управління діяльністю підприємства в цілому, без зайвої концен-трації уваги на окремих елементах системи показників. Але при незадові-льному рівні інтегрального показника запропонований підхід дозволяє за необхідним ступенем деталізації виявити проблеми в управлінні на рівні ключових функціональних підсистем підприємства.
Дослідження існуючих методів оцінювання ефективності довели їх не-спроможність урахувати всі кількісні та якісні показники, які відображають ключові аспекти управління у функціональних підсистемах, і неможливість однозначної інтерпретації отриманих результатів, що підтверджує їх недоско-налість та недоцільність застосування в оцінюванні ефективності управління діяльністю підприємства. На основі відповідності визначеним вимогам для оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства запропоновано метод нечіткої логіки, що реалізує положення теорії нечіткої множини, який усуває недоліки розглянутих методів.
Функціонально-орієнтований підхід на основі методу нечіткої логіки до визначення рівня ефективності управління діяльністю підприємства до-зволяє врахувати в оцінці ефективності управління діяльністю підприємс-тва якісні аспекти, що не мають точної числової оцінки. Запропонована не-чітко-множинна модель оцінки ефективності управління діяльністю підприєм-ства є ієрархічним взаємозв'язком між вхідними змінними (частковими показ-никами), групами вхідних змінних (характеристиками результативності управ-ління у функціональних підсистемах) і вихідною змінною (ефективність управління діяльністю підприємства). Запропонована на основі методу нечіт-кої логіки процедура оцінювання ефективності управління діяльністю підпри-ємства виконується в такій послідовності: визначення складових оцінки ефек-тивності управління діяльністю підприємства; формування системи показників оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства; формалізація рівнів ефективності управління діяльністю підприємства з використанням ме-тоду нечіткої логіки; розрахунок часткових показників, що відображають ре-зультативність управління у функціональних підсистемах підприємства; при-ведення значень вхідних показників до зіставного вигляду; визначення рівня ефективності управління за функціональними підсистемами за допомогою розрахунку коефіцієнта істинності; формування бази правил для визначення рівня ефективності управління діяльністю підприємства; визначення інтегра-льного показника ефективності управління діяльністю підприємства; ідентифі-кація його значення; інтерпретація рівня ефективності управління діяльністю підприємства.
Джерелом інформаційного забезпечення розрахунків часткових показни-ків, що відображають результативність управління за окремими функціональ-ними підсистемами, є внутрішня й зовнішня первинна та вторинна інформація, спосіб отримання якої не є важким і не потребує значних витрат коштів і часу. Для визначення рівня ефективності управління в окремих функціональних під-системах запропоновано факторну модель, вхідною інформацією у якій є кіль-кісні та якісні показники, що відображають результативність управління в окремих функціональних підсистемах та які відібрано за допомогою методу кореляційного аналізу. Умовою використання в межах системи показників ефективності управління за функціональними підсистемами кількісних та які-сних показників є приведення їх до зіставного вигляду в межах обраного діа-пазону. Значення вагових коефіцієнтів у факторній моделі було отримано за допомогою експертних оцінок на основі методу парного порівняння. Отримані числові значення характеристик управління за окремими функціональними підсистемами за факторною моделлю є проміжними змінними, які агрегуються в результуючу характеристику – ефективність управління діяльністю підпри-ємства.
Значення рівня ефективності управління знаходиться на діапазоні [0;1]. Для визначення рівня ефективності управління у функціональних підсистемах було обрано трирівневий класифікатор, відповідно до якого рівень ефективно-сті управління у функціональній підсистемі може бути низьким, середнім або високим. Для визначення рівня ефективності управління діяльністю підприєм-ства діапазон [0;1] було розбито на п'ять рівних інтервалів – низький, нижчий за середній, середній, вищий за середній і високий. Аналітичною інтерпретаці-єю рівнів ефективності управління діяльністю підприємства вибрано трапеціє-подібну функцію приналежності.
Визначення рівнів ефективності управління за функціональними підсис-темами підприємства здійснено на основі розрахунку коефіцієнта істинності, який дозволив отримати їх однозначну ідентифікацію та інтерпретацію. Для визначення рівня ефективності управління діяльністю підприємства в цілому було побудовано базу правил, у якій ураховано всі існуючі варіанти можливих рівнів ефективності управління за функціональними підсистемами. Активіза-цію цих правил здійснено за результатами розрахунків коефіцієнта істинності. Для отримання числового значення рівня ефективності управління діяльністю підприємства було застосовано метод центру тяжіння, який визначив кількісне значення рівня ефективності в межах об’єднаних активних правил. Лінгвісти-чну інтерпретацію рівня ефективності управління діяльності підприємства отримано на основі процедури фаззифікації.
Запропоновану методику комплексного оцінювання ефективності управ-ління діяльністю підприємства на основі методу нечіткої логіки застосовано на машинобудівних підприємствах Автономної Республіки Крим. Результати оцінювання дозволили визначити рівень ефективності управління діяльністю підприємств, встановити основні напрями підвищення або підтримки ефектив-ності, побудувати рейтинг проаналізованих підприємств за рівнем ефективно-сті.
Оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства набуває особливо важливого значення, оскільки дозволяє оцінити рівень ефективності управління діяльністю підприємства в цілому та рівень ефективності управ-ління в окремих функціональних підсистемах підприємства – маркетинговій, виробничій, фінансовій, інноваційній і кадровій, визначити слабкі місця в управлінні діяльністю, виявити наявні та потенційні можливості розвитку під-приємства, а найголовніше – забезпечити керівництво підприємства необхід-ною інформацією для прийняття відповідних управлінських рішень з підви-щення або підтримки рівня ефективності управління. Користувачами інформа-ції за результатами оцінювання ефективності управління діяльністю підприєм-ства є керівники різних ланок управління, які мають доступ до цієї інформації відповідно до посади. Окрім того, запропонована процедура оцінювання ефек-тивності управління діяльністю підприємства може бути використана зовніш-німи зацікавленими суб’єктами, такими як міністерства та відомства, потен-ційні інвестори, державні установи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 208 с.
2. Алексеев А.В. Интерпретация и определение функций принадлежно-сти нечетких множеств // Методы и системы принятия решений: Сб. тр. / Под ред. А. Н. Борисова. – Рига: РПИ, 1979. – 258 с.
3. Алехина А.Э. Принятие решений в финансовом анализе в условиях нестохастической неопределенности // Новости искусственного интеллекта. – 2000. – №3. – С. 23-28.
4. Амблер Т. Маркетинг и финансовый результат. Новые показатели и бо-гатство корпорации. – М.: «Финансы и статистика», 2003. – 246 с.
5. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989. – 352 с.
6. Анташов В.А., Уварова Г.В. Экономический советник менеджера. – Мн.: Финансы, учет, аудит, 1996. – 320 с.
7. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 804 с.
8. Багиев Г.Л. Маркетинг: Учебник для вузов / Г.Л. Багиев, В.М. Тара-севич, Х. Анн; Под общ. ред. Г.Л. Багиева. – М.: ОАО «Изд-во «Экономи-ка», 1999. – 730 с.
9. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учеб-ник. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 288 с.
10. Белогуров В.П. Основы управления: Учеб. пособие. – Харьков: Консум, 2003. – 482 с.
11. Бельтюков Е.А., Бревнов А.А., Парсяк В.Н. Планирование дея-тельности предприятия: Учеб. пособие. – Харьков: Одиссей, 2006. – 384 с.
12. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, ана-лиз, прогноз: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.
13. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 215 с.
14. Бинкин Б.А., Черняк В.И. Эффективность управления. – М.: Нау-ка, 1982. – 240 с.
15. Бодди П., Пейтон Р. Основы менеджмента: Пер. с англ. – СПб: Изд-во «Питер», 1999. – 816 с.
16. Богатин Ю.В. Экономическая оценка качества и эффективности работы предприятия. – М.: Экономика, 1991. – 214 с.
17. Богатов О.И., Скобелев В.Г., Стасюк В.П. Моделирование процес-сов рейтинговой оценки экономических систем // Сб. науч. тр. «Новое в эко-номической кибернетике» / Моделирование функционирования экономиче-ских систем. Вып. №1. – Донецк: ДонГУ, 1999. – С. 41-75.
18. Богатов О.И., Скобелев В.Г., Стасюк В.П. Основы рейтингового управления экономическими системами // Сб. науч. тр. «Новое в экономиче-ской кибернетике» / Модели управления производственными и инновацион-ными проектами. Вып. №3. – Донецк: ДонГУ, 1999. – С. 35-49.
19. Большаков С., Костюков А. Оценка эффективности управления кадрами. Методы и показатели // http://www.dialogvn.ru/uk/2001/n01/s01-1-07.htm.
20. Большой толковый словарь бизнеса / К. Пасс, Б. Лоус, Э. Пендл-тон, Л. Чедвик. – М.: Вече, 1998. – 688 с.
21. Большой экономический словарь/ Под ред. А.Н. Азрилияна. – 5-е изд. доп. и перераб. – М.: Институт новой экономики, 2002. – 1280 с.
22. Брокгауз Ф.Л., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Совре-менная версия. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. – 667 с.
23. Бухвалов А.В., Бухвалова В.В., Идельсон А.В. Финансовые вычисле-ния для профессионалов / Под общ.ред. А.В. Бухвалов. – СПб: БХВ-Петербург, 2001. – 320 с.
24. Валовой Д.В. Рыночная экономика: возникновение, эволюция и сущность. – М.: Инфра-М, 1997. – 400 с.
25. Вартанов А.С. Экономическая диагностика предприятия: органи-зация и методология. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 216 с.
26. Василенко В.А., Шостка В.I. Ситуаційний менеджмент: Навч. по-сібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 285 с.
27. Василик С.К. Ефективність діяльності акціонерних підприємств: Дис... канд. екон. наук: 08.06.01. – Х., 1998. – 138 с.
28. Венецкий И.Г., Венецкая В.И. Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе: Справочник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статистика, 1979. – 447 с.
29. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Микро- и макроэкономика. Энцик-лопедический словарь. – СПб.: Лань, 2000. – 352 с.
30. Виханский О.С. Стратегическое управление. – М.: Гардарика, 2002. – 296 с.
31. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд. – М.: Гардарики, 1999. – 528 с.
32. Виханский О.С. и др. Менеджмент: человек, стратегия, организа-ция, процесс: Учебник. – М.: Гардарика, 1996. – 416 с.
33. Внукова Н.М., Смоляк В.А. Економічна оцінка ризику діяльності підприємств: проблеми теорії та практики: Монографія. – Х.: «ІНЖЕК», 2006. – 184 с.
34. Воронкова А.Э., Козаченко А.В., Рамазанов С.К., Хлапенов Л.Е. Современные технологии управления промышленным предприятием: Моно-графия. – К.: Либра, 2007. – 256 с.
35. Воронкова А.Э. Стратегическое управление конкурентоспособ-ным потенциалом предприятия: диагностика и организация. Монография: 2-е изд., стереотипное. – Луганск: ВНУ им. В Даля, 2004. – 320 с.
36. Высочина М.В. Концептуальные подходы к проблемам функцио-нирования предприятий // Экономика и управление. – 2004. – №6. – С. 29-32.
37. Высочина М.В. Разработка элементов модели оценки эффектив-ности функционирования предприятия // Культура народов Причерноморья. – 2004. – №55. – С. 7-10.
38. Высочина М.В. Оценка эффективности маркетинговой деятельно-сти предприятия // Культура народов Причерноморья. – 2006. – №74. –
С. 27-30.
39. Высочина М.В. Совершенствование процесса принятия и реали-зации управленческого решения // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. Вип. 17. Ч. 1. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2007. – С. 88-94.
40. Височина М.В. Інформаційно-методичне забезпечення комплекс-ної оцінки ефективності функціонування підприємства // Вісник Національ-ного університету «Львівська політехніка». Зб. наук. праць. Серія: «Пробле-ми економіки і управління». Вип. 582. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2007. – С. 9-14.
41. Высочина М.В. Оптимизация организационной структуры как ме-ханизм повышения эффективности функционирования предприятия // Эко-номика и управление. – 2007. – №1. – С. 72-76.
42. Высочина М.В. Развитие методического подхода к оценке качест-ва функционирования предприятий // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Се-рія: Економічні науки. – 2007. – № 49. – С. 103-112.
43. Высочина М.В. Основные направления повышения эффективно-сти функционирования предприятий // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2007. – № 4. Т. 1. – С. 88-91.
44. Ячменева В.М., Высочина М.В. Условия реализации механизма повышения эффективности управления деятельностью предприятия // Эко-номика и управление. – 2007. – № 7. – С. 45-56.
45. Высочина М.В. Разработка системы показателей оценки эффек-тивности управления деятельностью предприятия // Вісник Харківського на-ціонального університету імени В.Н. Каразіна. – 2007. – № 786. – С. 45-49.
46. Высочина М.В. Представление уровней эффективности управления деятельностью предприятия на основе теории нечеткой логики // Экономика и управление. – 2007. – № 6. – С. 56-60.
47. Высочина М.В. Особенности управления конкурентоспособно-стью торгового предприятия // Материалы научно-практической конферен-ции «Пути ускорения финансово-экономического развития региона». – Сим-ферополь: КАПКС, 2002. – С. 87-88.
48. Высочина М.В. Проблемы выбора метода оценки конкурентоспо-собности предприятия // Материалы Всеукраинской межвузовской научно-практической конференции «Управление региональным развитием». – Сим-ферополь: КАПКС, 2003. – С. 283-286.
49. Высочина М.В. Особенности обеспечения конкурентоспособно-сти торгового предприятия // Материалы Первой республиканской научно-практической конференции «Туризм, курорты и наука». – Симферополь: ТНУ им. В.И. Вернадского, 2003. – С. 82-84.
50. Высочина М.В. Проблемы выбора методов управления организа-циями // Материалы Всеукраинской межвузовской научно-практической кон-ференции «Инвестиционная поддержка иинновационной деятельности пред-приятий». – Симферополь: НАПКС, 2005. – С. 38-39.
51. Высочина М.В. Экспертные оценки в процессе принятия управ-ленческих решений // Материалы VI Всеукраинской научно-практической конференции «Проблемы экономической устойчивости предприятий сана-торно-курортного комплекса». – Симферополь: НАПКС, 2006. – С. 37-38.
52. Высочина М.В. Организационная культура как фактор повыше-ния качества функционирования предприятия // Материалы итоговой науч-но-практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов по итогам деятельности ВУЗа в 2005-2006 учебном году. – Симферополь: НАПКС, 2006. – С. 95-97.
53. Высочина М.В. Подходы к оценке качества функционирования предприятия // Материалы VII Всеукраинской научно-практической конфе-ренции «Проблемы экономической устойчивости предприятий санаторно-курортного комплекса». – Сімферополь: НАПКС, 2006. – С. 31-33.
54. Височина М.В. Механізми розробки, прийняття і реалізації управлінського рішення // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Методологія та практика менеджменту на порозі XXI століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти». – Полтава: ПУСКУ, 2006. – С. 25-26.
55. Высочина М.В. Принципы оптимизации организационной струк-туры предприятия // Материалы IV Международной научно-практической конференции «Теория и практика экономики предпринимательства». – Сим-ферополь: ТНУ им. В.И. Вернадского, 2007. – С. 168-169.
56. Височина М.В. Інформаційне забезпечення: склад та якість // Ма-теріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспе-ктиви». – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2007. – С. 25-26.
57. Высочина М.В. Сущность понятия «эффективность функциони-рования предприятия» // Материалы итоговой научно-практической конфе-ренции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов факультета экономики и менеджмента по итогам деятельности ВУЗа в 2006-2007 учебном году. – Симферополь: НАПКС, 2007. – С. 79.
58. Гавкалова Н.Л., Маркова Н.С. Менеджмент персонала: Учеб. по-собие. – 2-е изд., исправ. и доп. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2005. – 304 с.
59. Герасимчук В. Управление предприятием как социально-экономической системой: функциональный подход // Экономика Украины. – 2003. – №4. – С.12-17.
60. Герчикова И. Менеджмент: Учебник. – М.: Банки и биржи, ЮНИ-ТИ, 1995. – 450 с.
61. Гибкое развитие: эффективность и бюджетирование. – М.: Дело, 2000. – 352 с.
62. Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент: лидерам реоргани-зации и консультантам по управлению: Учеб. пособие. – М.: Дело, 1999. –
496 с.
63. Глухов В.В. Менеджмент. – СПб: Специальная литература, 1999. – 432 с.
64. Голубков Е.П. Маркетинг: Словарь-справочник. – М.: Дело, 2000. – 440 с.
65. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – 2-е издание, пер. и доп. – М.: Издательство «Финпресс», 2000. – 464 с.
66. Горбатов В.М. Конкурентоспособность и циклы развития интег-рированных структур бизнеса: Монография. – Х.: «ИНЖЭК», 2006. –
592 с.
67. Гринев В. Ф. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2000. – 148 с.: ил.
68. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. – СПб, 2001. – 480 с.
69. Дороніна М.С., Нечепуренко К.І. Проблеми і передумови якісно-кількісної оцінки соціального капіталу виробничої організації // Экономика и управление. – 2006. – №2-3. – С. 82-85.
70. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оп-тимальные решения. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 288 с.
71. Друкер П. Задачи менеджмента в веке: Пер. с англ. – М.: Изд. дом Вильямс, 2001. – 272 с.
72. Ефремов А.С. Функциональный поход к исследованию устойчи-вости региональных производственных систем // Вісник Східноукраїнського державного університету. – 2000. – № 9(31). Ч. II. – С. 6-10.
73. Загородний А., Кара Н. Реагирование предприятия на изменения внешней среды // Бизнес-информ. – 1997. – № 23. – С. 45-47.
74. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. – М., 1976. – 438 с.
75. Зозуля В. EVA: Новый взгляд на старые вещи // http://www.management. com. ua/.
76. Зозуля В. EVA - АВС: Одним выстрелом двух зайцев //http://www.management. com. ua/.
77. Зуб А.Т., Локтионов М.В. Системный стратегический менеджмент: методология и практика. – М.: Генезис, 2001. – 752 с.
78. Каплан Р.С., Нортон Д.П. Сбалансированная система показа-телей. От стратегии к действию. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. –
320 с.
79. Каплан Р.С., Нортон Д.П. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой среде преуспевают организации, применяющие сба-лансированную систему показателей. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. – 416 с.
80. Каплан Р.С., Нортон Д.П. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. – 354 с.
81. Каткова Н.В. Оцінка і управління ефективністю діяльності підприємств в ринкових умовах // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – № 3. Т. 2. – С. 174-179.
82. Кизим Н.А. Организация крупномасштабных экономико-производственных систем. – Х.: Бизнес Информ, 2000. – 108 с.
83. Кизим Н.А., Благун И.С., Копчак Ю.С. Оценка и прогнозирование неплатежеспособности предприятий: Монография. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2004. – 144 с.
84. Клейнер Г.Б. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. – М.: Экономика, 1997. – 288 с.
85. Ковалишина Г.В. Системный подход в оценке эффективности управления фирмой // http://www.optim.su/fin/2002/2/rkovalishina/ rkovalishina.asp.
86. Козаченко А.В. Механизм стратегического управления крупными производственно-финансовыми системами промышленности. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1998. – 348 с.
87. Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М. Економічна без-пека підприємства: сутність та механізм забезпечення: Монографія. – К.: Лі-бра, 2003. – 280 с.
88. Козаченко Г.В., Христенко Л.М. Організація інформаційного за-безпечення оцінки ефективності управління підприємством // Экономика и управление. – 2006. – №2-3. – С. 86-94.
89. Козаченко Г.В., Воронкова А.Е., Медяник В.Ю., Назаров В.В. Ма-лый бизнес: устойчивость и компенсаторные возможности: Монография. – К.: Либра, 2003. – 328 с.
90. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: Учеб.пособие / Пер. с франц. / Под ред. проф. Я.В. Соколова. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 576 с.
91. Котабринский Т. Трактат о хорошей работе / Науч. ред. Г.Х. Потапо-ва, пер. с польск. – М.: Экономика, 1975. – 272 с.
92. Криничный М.Н. О моделировании обобщающего показателя эф-фективности функционирования сложных систем // Матеріали VIII Всеукра-їнської науково-методичної конференції «Проблеми економічної кібернети-ки». – Донецьк: ДНУ, 2003. – 278 с.
93. Курский В.А. Эволюционное развитие предприятий: теория и ме-ханизмы. – Тула: ТГУ, 2002. – 180 с.
94. Ладико І.Ю., Сумцов В.Г. Загальний менеджмент: Навч. посібник. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2004. – 282 с.
95. Лафта Дж.К. Теория организации: Учеб. пособие. – М.: ТК Вел-би, Изд-во Проспект, 2006. – 416 с.
96. Лафта Дж.К. Эффективность менеджмента организации: Учеб. пособие. – М.: Русская деловая литература, 1999. – 320 с.
97. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuz-zyTECH. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 736 с.
98. Литвак Б.Г. Экспертные технологии в управлении: Учеб. пособ. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Дело, 2004. – 400с.
99. Литвак Б.Г. Управленческие решения. – М.: ЭКМОС, 1998. –
247 с.
100. Литвин Б.М. Анализ эффективности хозяйственной деятельности в строительстве. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 244 с.
101. Лукашевич В.В. Управление персоналом: Учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 255 с.
102. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Эффективный ме-неджмент/ Под общей ред. И.И. Мазура. – М.: Высшая школа, 2003. – 555 с.
103. Малин А.С., Мухин В.И. Исследование систем управления: Учеб. для вузов. – М.: ГУ, 2002. – 400 с.
104. Маркетинг: Учебник/Под ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и Биржи, ЮНИТИ, 1996. – 560с.
105. Маркіна І.А. Методологічні питання ефективності управління // Фінанси України. – 2000. – № 6. – С. 24.
106. Маркіна І.А. Розробка економіко-організаційної моделі управлін-ня соціально-економічною системою // Економіка: проблеми теорії та прак-тики. Зб. наук. праць Дніпропетровського національного університету. Вип. 177. Т. 1. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 52-59.
107. Матричное моделирование и комплексный анализ результатов хо-зяйствования: Сб. науч. тр. – Таллинн: ТПИ, 1985. – 144 с.
108. Менар К. Экономика организаций. – М.: ИНФРА-М, 1996. –
160 с.
109. Менеджмент: Учебник для вузов / М.М. Максимцов, А.В. Иг-натьева, М.А. Комаров; Под ред. М.М. Максимцова, А.В. Игнатьевой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 343 с.
110. Менеджмент: Учеб. / В.Г. Ильюшенко, В.В. Рыбак, Г.К. Губер-ная. – Донецк: ООО «Андромеда-4», 1998. – 339 с.
111. Мересте У. Матричная концепция изучения экономической эф-фективности // Изучение эффективности производства. – Таллинн: ТПИ, 1981. – С. 15-37.
112. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1993. – 702 с.
113. Методика анализа показателей эффективности производства: Учеб. пособие. Изд. 2-е, доп. и перераб. / Под ред. проф. Э.А. Маркарьяна. – Ростов-на-Дону: издательский центр «Март», 2001. – 208 с.
114. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 648 с.
115. Модели принятия решений на основе лингвистической перемен-ной / А.Н.Борисов и др. – Рига: Зинатне, 1982. – 346 с.
116. Нагорская М.Н. Эффективность производства: роль управленче-ского персонала. – Донецк: МАН Украины, 1998. – 240 с.
117. Недосекин А.О. От вычислений со словами – к вычислениям с образцами / http://sedok.narod.ru/sc_group.html.
118. Новая технология и организационные структуры: Пер. с англ. под ред. И. Пиннингса и А. Бьюитандама. – М.: Экономика, 1990. – 269 с.
119. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ, 1995. – 928 с.
120. Организация и планирование машиностроительного предприятия. Учеб. для вузов. Изд. 3-е, перераб. и доп. / Под ред. И.М. Разумова, Л.Я. Шухгальтера и Л.А. Глаголевой. – М., «Машиностроение», 1974. – 592 с.
121. Орлов А.И. Принятие решений. Теория и методы разработки управ-ленческих решений. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005. – 496 с.
122. Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Маркетинговые исследования. – 2-е дораб. изд. – К.: Наукова думка, 2000. – 173 с.
123. Перевалов Ю. В., Гимади И.Э., Добродей В.В. Эффективность деятельности приватизированных предприятий и отраслей: методические вопросы анализа// Общество и экономика. – 1997. – № 9-10. – С.23-26.
124. Персональный менеджмент: Учебник / С.Д. Резник и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 622 с.
125. Петрова І.В. Оцінка ефективності управлінської діяльності на підприємствах вугільної промисловості. Автореф. дис. … кандидата еконо-мічних наук: 08.06.01. – Луганськ: СНУ ім.. В. Даля, 2003. – 19 с.
126. Плоткiн Я.Д., Пащенко I.Н. Виробничий менеджмент. – Львiв: ДУ «Львiвська полiтехнiка», 1999. – 258 с.
127. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, органі-зація, ефективність. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.
128. Полонский В.Г., Белоусова С.В., Белоусов А.М. Корпоративное управ-ление в непроизводственной сфере: Учеб. пособие для студентов экономических специальностей. – Херсон: ОЛДИ-плюс, 2003. – 460 с.
129. Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». – М.: ИНФРА-М, 2000. – 304 с.
130. Портер М. Международная конкуренция. – М.: Международные отношения, 1993. – 896 с.
131. Постюшков А.В. Оценочный менеджмент: Учеб. пособие / А.В. Постюшков. – М.:ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 272 с.
132. Похабов В., Пономаренко И. Методика оценки эффективности системы управления маркетингом на предприятии // Маркетинг. – 2001. – № 5. – С. 102-120.
133. Проблема эффективности в современной науке: методологические аспекты / Урсул А.Д., Жученко А.А., Тарасов О.Ю. и др. – Кишинев: Штиинца, 1985. – 256 с.
134. Райзберг Б.А., Лозовский Л.М., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 496 с.
135. Райченко А.В. Прикладная организация. – СПб.: Питер, 2003. –
304 с.
136. Ройзман И.И., Клинич С.И., Рогов А.В. Экономические методы по-вышения народнохозяйственных результатов в промышленности. – Кишинев: Штиинца, 1986. – 228 с.
137. Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 304 с.
138. Рыбин В.И., Кац И.Я. Анализ эффективности и интенсификации в промышленности и строительстве. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 296 с.
139. Рывкина О.Л. Современные подходы к определению состава и структуры внешней среды предприятий в условиях переходной экономики Украины // Экономика и управление. – 2002. – № 5. – С. 30-34.
140. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация сис-тем: Пер. с англ.. – М.: «Радио и связь», 1991. – 224 с.
141. Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. – К.: Издательский дом «Максимум», 2001. – 600 с.
142. Савчук В., Будаева Е. Оценка эффективности маркетинговых программ // Экономика Украины. – 2005. – №5. – С. 47-52.
143. Саймон Г. и др. Менеджмент в организациях. – М.: Экономика, 1995. – 335 с.
144. Самочкин В.Н. Гибкое развитие предприятия. Анализ и планиро-вание. – М.: Дело, 1998. – 336 с.
145. Світлична Я.В. Комплексний аналіз економічної результативності функціонування організацій // III Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження й оптимізація економічних процесів». – Х.: НТУ «ХПІ», 2001. – С. 45-46.
146. Сетров М. Основы функциональной теории организации. – Л.: Наука, 1972. – 156 с.
147. Силкин В.В. Показатели и методы оценки экономической эффек-тивности // Экономика и управление. – 2004. – № 6(49). – С. 33-36.
148. Синицына Т.А. Оценка эффективности системы управления про-мышленным предприятием – целевой подход / Дис. … канд. экон. наук: 08.06.01 – Экономика, организация и управление предприятиями. – Одесса, ОГЭУ, 2004. – 187 с.
149. Синк Д.С. Управление производительностью: планирование, изме-рение и оценка, контроль и повышение. – М.: Прогресс, 1989. – 528 с.
150. Теория статистики / Под ред. проф. Р.А. Шмойловой. – М.: Финан-сы и статистика, 1996. – 460 с.
151. Тимченко З.В. Основы менеджмента (курс лекций). – Симферо-поль: КАПКС, 2003. – 112 с.
152. Тищенко А.Н., Кизим Н.А., Догадайло Я.В. Экономическая резуль-тативность деятельности предприятий: Монография. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2005. – 144 с.
153. Томпсон А., Стрикленд А. Стратегический менеджмент. – М.: ИН-ФРА-М, 2000. – 412 с.
154. Универсальный экономический словарь. Менеджмент, маркетинг, реструктуризация. – К.: Поисково-издательское агентство «Книга памяти Ук-раины», 1999. – 392 с.
155. Управление организацией / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румян-цевой, Н.А. Соломатина. – М.: ИНФРА- М, 1998. – 669 с.
156. Управление предприятием / Оценка эффективности управления предприятием // http://www.top-manager.ru/?a=1&id=646.
157. Устенко О.Л. Економіка підприємництва: Методичний посібник. – 2-е вид. – К.: МАУП, 1999. – 44 с.
158. Управление – это наука и искусство / А. Файоль, Г. Эмерсон,
Ф. Тэйлор, Г. Форд. – М.: Республика, 1992. – 351 с.
159. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебник для ву-зов. 3-е изд. – М.: ЗАО «Бизнес-школа»Интел-Синтез». 1999. – 416 с.
160. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник /Под ред. Е.С.Стояновой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во «Перспектива», 2003. – 656 с.
161. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка. – К.: КНЕУ, 2003. – 316 с.
162. Федоровский В.А. Аналитическая экономика современного пред-приятия. – Николаев: ЭОЛИС, 1996. – 104 с.
163. Филиппова С.В. Управленческий анализ: теория и практика. Цикл «Современные управленческие технологии». – К.: АВРИО, 2004. – 336 с.
164. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга. Пер. с нем. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 800 с.
165. Хачатуров С.Е. Организация производственных систем (теорети-ческое основание организационной науки). – Тула: Шар, 1996. – 276 с.
166. Хотомлянский А.Л., Чернота Т.Н., Тузенко Д.В. Оценка и анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия с использованием матричной модели // Вестник Приазовского государственного технического университета. – 2000. – № .9. – С. 258-263.
167. Христенко Л.М. Удосконалення оцінки ефективності управління підприємством: Автореферат дис. … канд.. екон. наук: 08.00.04 / Східноук-раїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля , 2007. – 19 с.
168. Цуглевич В.Н. Корпоративный менеджмент в условиях нестаби-льного рынка / Под общ. ред. Н.П. Тихомирова. – М.: Издательство «Экза-мен», 2003. – 320 с.
169. Цыгичко В.Н. Руководителю – о принятии решений. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 272 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.