У нас уже 18707 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Господарсько-політичний механізм як інституціональна модель функціонування національної економіки
Количество страниц 239
ВУЗ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА
Год сдачи 2008
Содержание ЗМІСТ
Зміст 2
Вступ 3
Розділ 1 Теоретичні основи побудови моделі господарсько-політичного механізму ринкової економіки 13
1.1. Ринкова економіка як функціонуючий механізм: історико-генетичний та системний аналіз теоретичних підходів 13
1.2. Сутність та зміст поняття «господарсько-політичний механізм (ГПМ) ринкової економіки» 55
Висновки до розділу 1 83
Розділ 2 Побудова інституціональної моделі ГПМ національної економіки 86
2.1. Формування теоретико-методологічних засад побудови інституціональної моделі ГПМ 86
2.2. Вибір базових елементів інституціональної моделі ГПМ 107
Висновки до розділу 2 148
Розділ 3 Застосування інституціональної моделі ГПМ національної економіки до аналізу функціонування сучасних економічних систем 150
3.1. Використання концепції ГПМ та його інституціональної моделі для систематизації регуляторів сучасної ринкової економіки та типології суспільно-економічних систем 150
3.2. Застосування інституціональної моделі ГПМ до відображення суспільно-економічної трансформації та аналізу її інституціональних особливостей в Україні 179
Висновки до розділу 3 201
Висновки 203
Додатки 207
Список використаних джерел: 213

ВСТУПСтрімкий перехід сучасних світогосподарських інтеграційних процесів у фазу глобалізації посилює та ускладнює вплив зовнішнього середовища на національні економічні системи, вимагаючи адаптації та узгодженості їх основних елементів. Для постсоціалістичних країн історично безпрецедентним є поєднання даних завдань із необхідністю здійснення ринкової трансформації. Відтак механізм функціонування національної економіки та визначення особливостей його структурних елементів в умовах трансформаційних перетворень потребують більш детального дослідження та обґрунтування.
Актуальність теми. Сучасний рівень наукової розробки і економіко-теоретичного осмислення процесів еволюції, функціонування економічної системи та державного регулювання економіки, його місця і ролі в економічній динаміці та суспільній практиці не можна визнати адекватними невідкладним вимогам розбудови соціально-орієнтованої ринкової економіки в Україні, забезпечення сталого розвитку, пояснення причин виникнення суспільно-економічної трансформації. У зв`язку з цим в умовах посилення впливу на економічні процеси неекономічних чинників проблема теоретичного відображення та обґрунтування нової моделі механізму функціонування національної економіки, його сутнісних елементів та рушійних сил набуває все більшої актуальності.
Теоретичне відображення функціонуючої економічної системи, її основних внутрішніх елементів потребує глибокого концептуального обгрунтування, і історія економічної думки свідчить про те, що теоретична система кожної економічної школи в тій чи іншій мірі у своїх теоретичних поглядах і концепціях відтворювала суспільно-економічну дійсність. Як справедливо зазначав відомий дослідник історії економічних вчень М. Блауг, економічна думка розвивалась саме тому, що люди прагнули дати оцінку різноманітним економічним системам.
Проблемами концептуального системного відображення функціонуючої ринкової економіки, її внутрішньої будови, рушійних сил та соціально-економічних відносин займалися Барр Р., Булгаков С., Вебер М., Веблен Т., Гелбрейт Дж.К., Кене Ф., Коммонс Дж.Р., Ліст Ф., Маркс К., Ойкен В., Сміт А., Туган-Барановський М., Хайек Ф., Шумпетер. Й., сучасні науковці Ананьїн О., Артьомова Т., Архієреєв С., Базилевич В., Башнянин Г., Гаврилишин Б., Гайдар Є., Гальчинський А., Гриценко А., Гуревичев М., Вольчик В., Геєць В., Євстігнеєва Л., Євстігнеєв Р., Задоя А., Еклунд К., Іноземцев В., Кірдіна С., Малий І., Меньшиков С., Норт Д., Нуреєв Р., Осіпов Ю., Пахомов Ю., Пороховський А., Савчук В., Самуельсон П., Тарасевич В., Уільямсон О., Чухно А., Шнітцер М., Якубенко В.Д., Яременко О. та інші автори.
Ідею порівняння ринкової економіки з функціонуючим механізмом науково обгрунтував Дж.С. Міль, який вперше запропонував використовувати для системного дослідження функціонування ринкової економіки термінологічній апарат теоретичної механіки: поняття статики, динаміки, руху та рушійних сил, рівноваги та коливань, які отримали широке застосування у зарубіжній економічній науці переважно для позначення макроекономічних явищ. Дана ідея була підтримана і розвинута у працях вітчизняних науковців Богдана-Маліновського О., Кондратьєва М., Подолинського С., Ульянова В. Останній автор, зокрема, використовував аналогію народного господарства із годинниковим механізмом, що і послугувало виникненню та закріпленню поняття «господарський механізм» у вітчизняній економічній науці.
У 1960-1970 роки даний термін набув досить значного поширення. Зміст та організаційні форми господарського механізму стали предметом однієї із найгостріших дискусій у вітчизняній економічній літературі 1970-х років: науковцями пропонувалася велика кількість різноманітних та часом суперечливих його визначень. Значний внесок у розробку даної категорії здійснили такі науковці як Абалкін Л., Бєляєв О., Буніч П., Ворона В., Гусаров О., Гумеров Ф., Євстігнеєв Р., Журавльов А., Ковальчук Т., Корнієнко В., Кронрод Я., Ліберман Е., Мєдведєв В., Мочерний С., Найдьонов В., Осіпов Ю., Пороховський О., Феріанц Я., Черняк В., Чухно А., Ястремський І. та інші автори. Свідченням складності та дискусійного характеру проблеми визначення сутності та змісту категорії «господарський механізм» стало те, що даний термін з`явився у політико-економічних словниках лише у 1981 році, але від цього дана проблема не втратила своєї полемічності і продовжувала активно розроблятися і у 1980-ті роки.
На початку 1990-х років на перший план політекономічних досліджень виходить проблема перехідного періоду функціонування економічної системи, значну увагу якій приділили Аукционек С., Бальцерович Л., Бузгалін А., Гелб А., Грей Ч., Єрохін С., Заблоцький Б., Клейн Л., Колганов А., Корнаї Я., Кузнецов В., Ланге О., Лукінов І., Маєвський В., Мау В. Мочерний С., Павлов К., Покритан А., Радигін А., Рокоча В., Сакс Дж., Чаба Л., Чупик І., Чухно А. Але не дивлячись на таку зміну дослідницьких пріоритетів проблема з`ясування сутності та змісту категорії «господарський механізм» не втратила своєї значущості, оскільки вона тісно пов`язана із системним відображенням функціонуючої економічної системи.
У сучасній вітчизняній економічній науці дослідженням даної категорії подовжують займаютися Бєляєв О., Зазимко А., Кривенко К., Ніколенко С., Олійник О., Паламарчук В., Полтавський Ю., Чухно А., Шкурупій О., Яковенко Л. Разом з цим, господарський механізм залишається найсуперечливішою категорією, оскільки його сутність ототожнюється в одних випадках із державним регулюванням, в інших випадках - із ринковим механізмом. У той же час погляди на господарський механізм як на категорію, яка цілісно відображає функціонуючу економічну систему і реалізує потенціал, закладений у ній світовою економічною думкою за допомогою аналогії економічної системи із функціонуючим механізмом, практично відсутні. Це і зумовило вибір теми даного дисертаційного дослідження, його структуру та зміст.
Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася відповідно до науково-дослідної тематики кафедри економічної теорії Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Вона є складовою наукової держбюджетної теми „Теоретичні основи формування господарського механізму регіонів України” (реєстраційний номер 0102U004705). Особисто автором підготовлено підрозділ «Теоретичні підходи до формування господарського механізму регіону». Дисертаційну роботу виконано також відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри економічної теорії Полтавського університету споживчої кооперації України. Вона є складовою наукової держбюджетної теми «Проблеми формування ефективного господарського механізму національної економіки» (рестраційний номер 0105V007039). В межах цієї теми автором розроблено підрозділ «Теоретичні підходи до визначення ефективності господарського механізму національної економіки». Виконання дисертаційної роботи пов`язано і з науково-дослідною роботою кафедри політекономії Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка: «Теорія господарсько-політичного механізму соціально-орієнтованої ринкової економіки як модель розбудови державності в Україні» (реєстраційний номер 0100V000416). В межах цієї теми автором розроблено підрозділ «Господарсько-політичний механізм транзитивних економічних систем».
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є концептуальна побудова інституціональної моделі господарсько-політичного механізму як теоретичного відображення процесу функціонування ринкової економіки в умовах трансформації сучасних суспільно-економічних систем на основі з`ясування внутрішніх інституціональних джерел їх розвитку.
Відповідно до означеної мети в дисертації поставлені і вирішувались такі завдання:
- провести історико-генетичний та системний аналіз існуючих поглядів на ринкову економіку як на функціонуючий механізм;
- розкрити сутність та зміст поняття «господарсько-політичний механізм (ГПМ) ринкової економіки»;
- висвітлити вихідні теоретико-методологічні положення побудови інституціональної моделі ГПМ національної економіки, розробити критерії вибору базових елементів цієї моделі та обґрунтувати їх вибір;
- застосувати концепцію ГПМ і його інституціональну модель до систематизації економічних функцій держави, систематизації регуляторів сучасної ринкової економіки та типології сучасних суспільно-економічних систем;
- застосувати інституціональну модель ГПМ до відображення змісту суспільно-економічної трансформації та аналізу її інституціональних особливостей в Україні.
Об`єктом дослідження є взаємодія соціально-економічних та соціально-політичних відносин суспільно-економічної системи в процесі її функціонування та розвитку.
Предметом дослідження є інституціональна модель механізму взаємодії базових соціально-економічних та соціально-політичних відносин національної економіки в умовах трансформації.
Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використовувались загальні та спеціальні методи наукового пізнання, а саме: політекономічний (для розгляду сучасної ринкової економіки з точки зору суспільної сторони її функціонування та розвитку), історико-генетичний аналіз (для розгляду ідеї застосування основних понять теоретичної механіки до аналізу функціонування ринкової економіки); системний і синергетичний підходи та метод діалектичної єдності і протиріччя (для аналізу цілісності відображення ринкової економіки як функціонуючого механізму, визначення сутності і змісту понять «господарсько-політичний механізм сучасної ринкової економіки», «економічна трансформація» та «економічна демократія»); метод систематизації та класифікації (для розгляду економічних функцій держави, регуляторів сучасної ринкової економіки та типології суспільно-економічних систем); методи абстракції, моделювання, порівняльного аналізу та типології (для побудови інституціональної моделі ГПМ та вибору її базисних елементів); метод системного аналізу (для виявлення особливостей суспільно-економічної трансформації в Україні).
Теоретико-методологічною основою даного дисертаційного дослідження стали положення теорії ринкової економіки, теорії перехідної економіки, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених різних шкіл та напрямів, які стосуються основних аспектів, принципових ідей і концепцій стосовно об’єкту та предмету даного дисертаційного дослідження. Інформаційною основою дослідження стали наукові монографії, статистичні матеріали Державного комітету статистики, періодичні видання, матеріали міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, електронні ресурси мережі Інтернет тощо.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці концепції господарсько-політичного механізму як моделі функціонування національної економічної системи та визначенні особливостей і перспектив формування інституціональної моделі господарсько-політичного механізму в Україні.
На захист виносяться наукові результати, одержані особисто автором, які полягають у тому, що в дослідженні
вперше:
- обґрунтовано тезу про невідповідність переважаючого у сучасній вітчизняній економічній науці значення категорії «господарський механізм» (як частини функціонуючої економіки) її пояснюючому потенціалу, закладеному світовою економічною наукою через аналогію економіки з об’єктами теоретичної механіки (економіка як функціонуючий механізм), що сталося внаслідок тривалого переважання у вітчизняній економічній теорії формаційного та функціонального підходів до розкриття сутності даної категорії. Це дозволяє поглибити сучасне розуміння принципів функціонування економічних систем;
- введено у науковий обіг поняття «господарсько-політичний механізм сучасної ринкової економіки», сутністю якого є взаємодія базових соціально-економічних і соціально-політичних відносин суспільно-політичної системи. Запропоноване поняття є теоретичним відображенням функціонуючої ринкової економіки, розвиває погляди на неї як на функціонуючий механізм та ґрунтується на принципах діалектичного, інституціонального та синергетичного підходів, що дає змогу удосконалити категоріальний апарат сучасної економічної теорії;
- розроблено інституціональну модель функціонування національної економіки, представлену у вигляді чотирьох базових елементів (інститутів): власності, конкуренції, економічної демократії та державного управління, яка дозволяє вивчити взаємозв`язки та дослідити внутрішні рушійні сили трансформаційних процесів у країнах з перехідною економікою й обґрунтувати шляхи їх подальшої інституціональної трансформації;
вдосконалено:
- систематизацію регуляторів господарської діяльності, яка, на відміну від існуючих окремих їх групувань, ґрунтується на концепції ГПМ і має вигляд структурованої і багатовимірної системи. Регулятори господарської діяльності класифіковані за природою (об’єктивні та суб`єктивні), характером дії (закономірності та заходи), сутнісним джерелом (приватні та суспільні), змістом (ринкові та державні), формою (матеріальна та нематеріальна) і ступенем зростання їх узагальнюючих властивостей (важелі, інструменти, регулятори). Це дозволяє з`ясувати логіку взаємозв’язку сутнісних основ функціонування суспільно-економічної системи з практичним рівнем реалізації господарської діяльності;
- систематизацію економічних функцій держави, яка, на відміну від чисельних варіантів переліку різної кількості таких функцій, ґрунтується на концепції ГПМ і має вигляд узагальнення економічних функцій держави у дві наступні групи за критерієм відображення ними сутнісного взаємозв`язкуміж ринком та державою: 1) функції організаціного забезпечення ринкового механізму, 2) функції модифікування ринкового механізму (в тому числі функції пом’якшення недоліків ринку та функції доповнення регулюючих властивостей ринку). Таке групування допомагає визначити логіку сутнісного взаємозв’язку між ринком та державою як основними і невід`ємними регуляторами сучасної ринкової економіки, а також розкриває їх взаємодоповнюючий характер;
- змістовне тлумачення поняття «економічна трансформація», запропоноване на основі розробленої інституціональної моделі, а саме: економічна трансформація – це зміна співвідношення діалектично протилежних сторін базових інститутів господарсько-політичного механізму сучасної ринкової економіки, пов`язана з виникненням великої кількості взаємообумовлюючих проблем та необхідністю здійснення глибоких господарських змін, сконцентрованих у просторі та часі. Для власності така зміна означає зміну співвідношення між державною та приватною власністю, для конкуренції – між монополією та вільною конкуренцією, для економічної демократії – між авторитаризмом та демократією, для державного управління – між лібералізмом та патерналізмом. Це дає можливість поглибити теоретичне обґрунтування і зміст програм трансформаційних перетворень;
набуло подальшого розвитку:
- визначення поняття «економічна демократія», яке, на відміну від існуючих її значень як мікро- або макроекономічної категорії, обмеженої сферою суспільного виробництва, представляє собою системний погляд на неї як на інститут, а саме: економічна демократія – це спосіб організації суспільного господарського життя та управління ним шляхом реалізації спільних економічних інтересів господарюючими суб’єктами різних рівнів через створення та функціонування різноманітних інституційних утворень і формальних організацій;
- характеристика на основі розробленої інституціональної моделі ГПМ сучасних особливостей та проблем економічної трансформації в Україні, яка показує, що однією з головних проблем перехідного періоду для вітчизняної економіки була відсутність узгодженості між реформуванням кожного з базових інститутів національної економіки. Згідно із розроблено моделлю основними пріоритетними для забезпечення успішності подальшої трансформації економіки України повинні стати наступні заходи за такими напрямками 1) щодо власності - забезпечення законності, прозорості, планомірності, обгрунтованості, контролю та спостереження за ефективністю приватизації; 2) щодо конкуренції - забезпечення зниження рівня монополізації окремих загальнодержавних та регіональних ринків, удосконалення державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, управління об'єктами державної власності; 3) щодо економічної демократії - забезпечення розробки механізмів ефективної співпраці неурядових організацій з органами державної влади різних рівнів; 4) щодо державного управління - забезпечення високої якості державного менеджменту, послідовної стратегії розвитку вітчизняної економіки та її реформаувння, розробки порогових знаячень параметрів національної економічної безпеки, зокрема, стосовно процесів приватизації.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що сформульовані та обґрунтовані наукові положення, висновки та рекомендації дисертації можуть бути використані у подальших дослідженнях трансформаційних перетворень і розвитку базових інститутів національної економіки.
Наукові розробки і практичні рекомендації дисертаційного дослідження були використані співробітниками Полтавського агентства розвитку територій при розробці рекомендацій щодо вдосконалення стратегії економічного розвитку Полтавщини (довідка про впровадження № 125 від 23.03.2007 р.).
Результати дисертаційного дослідження стосовно інституційної структури регуляторів господарсько-політичного механізму та базових елементів його інституціональної моделі були використані у практичній діяльності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського при розробці методичних документів з питань організації навчального процесу щодо викладання основ економіки у 10-11 класах середніх шкіл м. Полтави та Полтавської області (довідка № 1600 від 29.12.2007 р.).
Матеріали дослідження використовуються у Полтавському університеті споживчої кооперації при викладанні дисциплін «Політична економія», «Економічна теорія», «Основи економічних теорій» на кафедрі економічної теорії (довідка № 53-60-1/14 від 25.10.2007 р.).
Апробація результатів дисертації. Положення і висновки дисертаційного дослідження доповідались на наукових і науково-практичних конференціях різних рівнів. Серед них, зокрема: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Українська термінологія і сучасність» (м. Київ, 2001); тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічні проблеми розвитку регіонів та підприємств на початку ХХІ століття» (м. Полтава, 2001); матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть» (м. Тернопіль, 2003); матеріали науково-практичної конференції «Научная теория и практика» (м. Дніпропетровськ, 2005); тези міжнародної науково-практичної конференції «Економічна безпека країни: проблеми теорії і практики в умовах демократичної трансформації форми влади» (м. Полтава, 2007); матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Теория и практика экономики и предпринимательства» (м. Алушта, 2007).
Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 13 наукових праць загальним обсягом 4,1 др. аркуша, з яких 3,8 др. аркуша належать особисто автору. З них - 7 у наукових фахових виданнях, 6 – в інших виданнях.
Список литературы ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичні узагальнення і запропоновано підходи до вирішення наукового завдання щодо системного дослідження інституціональної моделі функціонування сучасної національної ринкової економіки в умовах трансформації. Основні результати теоретичного, методологічного і науково-практичного спрямування зводяться до наступного:
1. Необхідність здійснення системного реформування вітчизняної економіки, використання зарубіжного досвіду реформування, врахування тенденцій глобалізації вимагають від вітчизняної економічної теорії переосмислення її категоріального апарату щодо відтворення ним механізму функціонування економічної системи. Тривале переважання формаційного та функціонального підходів до його відображення призвело до розуміння господарського механізму лише як частини економічної системи країни, але звернення до світової економічної думки показує дійсний потенціал даної категрії та плідність ідеї порівнняння економіки із функціонуючим механізмом для системного відображення взаємозв`язків національної економіки.
2. Суперечливість визначень категорії «господарський механізм» у сучасній вітчизняній економічній та майже нереалізований її науковий потенціал щодо відображення нею функціонуючої економіки в цілому, закладений світовою економічною думкою, надали можливість увести у науковий обіг категорію «господарсько-політичний механізм ринкової економіки», яка відображає національну економіки як динамічну систему взаємодії суб’єктивно-об`єктивних регуляторів і дозволяє повніше відобразити особливості сучасної національної економіки, де господарська діяльність держави виявляє весь спектр відносин, що породжуються соціально-політичним устроєм суспільства. Дана категорія продовжує та розвиває погляди на ринкову економіку як на функціонуючий механізм у вітчизняній та зарубіжній літературі. Сутністю пропонованої категорії є взаємодія двох діалектично протилежних регуляторів ринкової економіки: об`єктивних економічних законів, які реалізуються через соціально-економічні відносини, а також суб’єктивної економічної діяльності, яка реалізується у вигляді соціально-політичних відносин господарюючих суб`єктів.
3. На основі використання пізнавальних принципів системного, діалектичного, інституціонального та синергетичного методів та методу моделювання, а також на основі визначення цілей, завдань, вимог і обмежень побудови інституціональної моделі господарсько-політичного механізму національної економіки була висунута гіпотеза про чотири базових елементи такої моделі. Такими елементами є власність, конкуренція, економічна демократія та державное управління, які з необхідністю та достатністю відображають сутнісні риси та діалектичну природу сучасних суспільно-економічних систем, а також є придатними для опису багатоманіття та з`ясування особливостей сучасних функціонуючих суспільно-економічних систем. Відображена у вигляді графічної схеми дана модель розкриває основні взаємозвязки і взаємозалежності між базовими інститутами сучасної ринкової економіки та дозволяє виконувати низку окремих теоретико-методологічних завдань, які стосуються аналізу функціонування національних економічних систем.
4. Розроблена концепція ГПМ дозволяє здійснити систематизацію регуляторів народногосподарської діяльності, яка, на відміну від існуючих окремих групувань, ґрунтується на концепції ГПМ і має вигляд структурованої і багатовимірної системи. У відповідності до неї основні регулятори суспільно-господарської діяльності слід класифікувати за природою, характером дії, сутнісним джерелом, змістом, формою а також за ступенем їх зростаючого узагальнення понять («важіль» - «інструмент» - «регулятор»). Це дозволяє з`ясувати логіку взаємозв’язку сутнісних основ функціонування суспільно-економічної системи з практичним рівнем реалізації господарської діяльності та показати місце окремих економічних категорій у теоретичній системі національної економіки.
5. Економічні функції держави, систематизовані за допомогою концепції господарсько-політичного механізму, слід виокремлювати у дві групи в залежності від критерію відображення ними сутнісного взаємозвязку між ринком та державою. Тоді до першої групи слід відносити ті економічні функції держави, які організаційно забезпечують функціонування ринкового механізму, наприклад, функцій, повязаних зі створенням та забезпеченням функціонування правової та грошової системи, оскільки ринковий механізм з даної точки зору не здатний сам себе організувати і забезпечувати. До другої групи виокремлених за цим критерієм категорій слід відносити функції, які модифікують ринковий механізм. В свою чергу, такі функції можна розподіляти на функції пом’якшення недоліків ринку та функції доповнення регулюючих властивостей ринку. Це дало змогу узагальнити різноманітні варіанти групування економічних функцій держави та уникнути утвореного таким багатоманіттям враження про відокремленість проблем функціонування ринкового механізму і державного регулювання економіки і привести їх у системну цілісність.
6. Тлумачення сутності економічної трансформації, здійснене за домогою розробленої концепції господарсько-політичного механізму та його інституціональної моделі, полягає у зміні співвідношення діалектично протилежних сторін кожного з базових елементів моделі. Така зміна має місце внаслідок виникнення великої кількості взаємообумовлюючих проблем та необхідності здійснення глибоких господарських змін, сконцентрованих у просторі та часі. Для власності така зміна означає зміну співвідношення між державною та приватною власністю, для конкуренції – між монополією та вільною конкуренцією, для економічної демократії – між авторитаризмом та демократією, для державного управління – між лібералізмом та патерналізмом. Це дає можливість поглибити теоретичне обґрунтування і зміст програм трансформаційних перетворень а також цілісно та системно відобразити сутність та зміст сучасної економічної трансформації суспільно-економічних систем.
7. Згідно з інституціональною моделлю господарсько-політичного механізму економічну демократію слід визначати як спосіб організації суспільного господарського життя та управління ним шляхом реалізації спільних економічних інтересів суб’єктами різних економічних рівнів через створення та функціонування різноманітних інституційних утворень і формальних організацій. На відміну від існуючих її визначень як мікро- або макроекономічної категорії, обмеженої сферою суспільного виробництва, пропонований вище її зміст представляє собою системний погляд на економічну демократію як на економічний інститут. Одночасно такий інститут уособлює в собі соціально-політичні відносин, оскільки в ньому розкривається політична сторона діяльності господарюючих суб`єктів, які відстоюють та захищають спільні економічні інтереси на різних рівнях суспільного життя шляхом створення різноманітних формальних об`єданань.
8. Основними напрямками формування ефективного господарсько-політичного механізму України, відповідно до його інституціональної моделі, є наступні:
- щодо власності: забезпечення законності, прозорості, планомірності, обгрунтованості, контролю та спостереження за ефективністю приватизації;
- щодо конкуренції: забезпечення зниження рівня монополізації окремих загальнодержавних та регіональних ринків, удосконалення державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, управління об'єктами державної власності;
- щодо економічної демократії: забезпечення розробки механізмів ефективної співпраці неурядових організацій з органами державної влади різних рівнів;
- щодо державного управління: забезпечення високої якості державного менеджменту, послідовної стратегії розвитку вітчизняної економіки, розробки порогових знаячень параметрів національної економічної безпеки.
Таким чином, саме завдяки уявленню про сучасну ринкову економіку як функціонуючий механізм та розробку на його основі інституцональної моделі господарсько-політичного механізму став можливим комплексний аналіз та вирішення завдань як теоретико-методологічного, так і науково-практичного спрямування. Така модель здатна стати теоретичною основою для системного управління соціально-економічними процесами, сприяючи виробленню цілеспрямованих і послідовних практичних рішень для здійснення та вдосконалення народногосподарської діяльності.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Абалкин Л.И. Что такое хозяйственный механизм. – М.: Мысль, 1980. – 79 с.
2. Акерлоф Дж. Рынок «лимонов»: неопределённость качества и рыночный механизм // THESIS. – 1994. – Вып. 5. – С. 91 – 104.
3. Анализ экономических систем: основные понятия теории хозяйственного порядка и политической экономики / Под общ. ред. А.Шюллера и Х.-Г.Крюссельберга; пер. с нем. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2006. – 338 с.
4. Ананьин О.И., Гайдар Е.Т. Сравнительный метод и его использование в исследовании хозяйственных механизмов // Сравнительный анализ хозяйственных механизмов социалистических стран. Сборник трудов, вып. 15. - М.: ВНИИСИ, 1984. – С. 3 – 25.
5. Аникин А.В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса / А.В. Аникин. 4-е изд. М.: Политиздат, 1985. - 367 с.
6. Аничин Л.М. Новый хозяйственный механизм и проблемы исчисленной ренты// Проблемы землепользования и землеустройства в условиях земельной реформы в Украине: Сб. науч. тр. ХГАУ. – Харьков, 1994. – С. 47 – 54.
7. Артьомова Т.І. Еволюція ринкових механізмів ціноутворення // Економічна теорія. – 2004. - № 1. – С. 43 – 55.
8. Артёмова Т.И. Об условиях и предпосылках хозяйственной сбалансированности в переходной экономике инверсионного типа // Бизнес-Информ. – 2007. - № 6. – С. 3 – 8.
9. Артёмова Т.И. Стоимость и цена: логико-исторический процесс формообразования. – К.: Основа, 2006. – 448 с.
10. Артёмова Т. И., Архиереев С. И., Гриценко А. А., Гриценко Е. А., Дементьев В. В. Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований / Институт экономики и прогнозирования НАН Украины / А.А. Гриценко (ред.). — Х. : Форт, 2008. — 928с.
11. Аукционек С.П. Теория переходной экономики и её место в ряду экономических наук // Мировая экономика и международные отношения. – 1996. - № 10. – С. 11 – 20.
12. Афонцев С.А. Экономико-политические механизмы тарифного регулирования импорта в современной России: эмпирический анализ. — М.: РПЭИ, 2000. – 99 с.
13. Афонцев С. Экономико-политические проблемы хозяйственных преобразований // Мировая экономика и международные отношения. – 2000. - № 12. – С. 5 – 14.
14. Бажал Ю.М. Еволюційна парадигма економічної теорії та практика ринкової трансформації України // Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ століття. – К., 2000. – С. 35 – 37.
15. Базилевич В.Д., Ільїн В.В. Метафізика економіки / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : Знання, 2007. — 719с.
16. Базисні інститути у трансформаційній економіці: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.01.01 [Електронний ресурс] / В.Д. Якубенко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 36 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05yvdite.zip
17. Бальцервич Л. Свобода і розвиток. Економія вільного ринку. – Львів: Незалежний культурологічний журнал «Ї», 2000. – 334 с.
18. Бальцерович Л. Социализм, капитализм, трансформация: Очерки на рубеже эпох / Пер. с польск. – М.: «Наука», Изд-во УРАО, 1999. – 352 с.
19. Барр Р. Политическая экономия: в 2-х т. – Т.1. М.: Международные отношения, 1995. – 608 с.
20. Батурина И., Луков В. Рынок: сущность, основные понятия и структура // Российский экономический журнал. – 1993. - № 1. – С. 132 - 140.
21. Башнянин Г.І., Копич І.М., Шевчик Б.М. Економічні системи: проблеми структуризації і типологізації. – Львів, Коопосвіта, 1999. – 220 с.
22. Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2000. — 384с.
23. Беляев А.А. Механизм хозяйствования: сущность и формы проявления. К.: Наукова думка, 1990. – 226 с.
24. Бєляєв О.О. Механізм координації в трансформаційній економіці // Вчені записки: наук. збірн. – Вип. 7. – К.: КНЕУ, 2005.
25. Бєляєв О.О. Інституціональні фактори економічного розвитку // Формування ринкової економіки: міжвідомч. наук. зб. - К.: КНЕУ. – Вип. 13. – 2005.
26. Бєляєв О.О. Системно-економічна трансформація: теорія та практика здіснення в Україні: Навчальний посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — 176с.
27. Біленко Т.І., Клименко В.В. Економічна теорія: Навч.-метод. комплекс для студентів усіх спеціальностей. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2006. – 112 с.
28. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі / Пер. з англ. І.Дзюб. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 670 с.
29. Богачёв В.И., Михайловский А.Г. Рыночные отношения в переходной экономике Украины. – К.: «Таксон», 1996. – 254 с.
30. Большой экономический словарь. Автор и составитель А. Борисов. – 3-е изд., - М.: Книжный мир, 1999. – 894 с.
31. Братусь С. Н. Право и хозяйственный механизм // Правоведение. -1983. - № 4. - С. 29 - 37
32. Браун Д., Ирл Д. Приватизация, конкуренция и стратегии трансформации: теория и практика на примере российских предприятий // Трансформация. – 2000. - № 1. – С. 28 – 29.
33. Бродский Б.Е. Трансформационные кризисы//Экономический журнал Высшей школы экономики. – 1998. – № 3. – С. 322 – 341. - Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/2004/02/25/0000149729/02_03_04.pdf
34. Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в образовании: Автореф. дис. … д-ра филос. наук: 09.00.08 / Институт философии РАН. – М., 2007. – 35 с.
35. Будзан Б. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 349 с.
36. Бузгалин А. Закономерности переходной экономики: теория и методология // Вопросы экономики. – 1995. - № 2. – С. 40 – 50.
37. Булгаков С.Н. Философия хозяйства. – М.: Наука, 1991. – 608 с.
38. Бунич П.Г. Хозяйственный механизм развитого социализма: Сущность, структура, проблемы и перспективы. – М.: Наука, 1980. – 351 с.
39. Бухарин Н.И. Революция и культура: Статьи и выступления 1923-1936 годов. — М. : Фонд им. Н.И.Бухарина, 1993. — 350с.
40. Бхасхар Р. Общества. М., 1991. – 356 с.
41. Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики. Расчёт согласия. Границы свободы. – М.: Таурус Альфа, 1997. – 556 с.
42. Вагенер Х.-Ю. Частная собственность и управление в переходных экономиках // Экономическая политика и политическая экономия: Дайджест 2000 / Ред. Цедилин Л.; Пер. с нем. – М.: ОАО «Астра семь». – 2001. – С. 35- 48.
43. Василенко В. Некоторый опыт интерпретации законов товарного обращения // Бизнес Информ. – 1998. - № 17-18 (237-238). – С. 14 - 16.
44. Васильев В.Ф. Политические аспекты экономического развития стран Юго-Восточной Азии // Экономические реформы в Азии в переходный период / Под ред. Г.И. Чуфрина. - М., 1996. – С. 58 - 66.
45. Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. — М.: Прогресс, 1990. — 808 с.
46. Веблен Т. Теория праздного класса / Пер. с англ. - М., 1984. – 256 с.
47. Ворона В.М. и др. Концепция хозяйствования (политико-экономический аспект) / Под. ред. Ю.Н. Пахомова. – К.: Выща шк., 1989. – 362 с.
48. Всемирная история экономической мысли. Т 3. М., Мысль, 1989. – 606 с.
49. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє: до ефективних суспільств: Доповідь Римському клубові. Пер. з англ. – К.: Наукова думка, 1990. – 208 с.
50. Гайдар Е. Посткоммунистические экономические реформы: прошло пять лет // Вопросы экономики. – 1995. – № 12. – С. 4 – 11.
51. Галицкий В., Попов С. К сравнению эффективности функционирования государственных и частных предприятий // Российский экономический журнал. – 2001. – С. 93 – 96.
52. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник. – К.: Вища шк., 1995. – 471 с.
53. Гелб А., Грей Ч. Экономические преобразования в странах Центральной и Восточной Европы (Проблемы, тенденции, перспективы.) Пер. с англ. – М.: А/О Издательская группа «Прогресс», 1995. – 112 с.
54. Государство в меняющемся мире (Отчёт Всемирного банка о мировом развитии 1997 г.) // Вопросы экономики. – 1997. - № 7. – С. 4 – 34.
55. Гринберг Р., Рубинштейн А. К экономической теории «Третьего пути» // Российский экономический журнал. – 2000. - № 11 – 12. – С. 68 – 74.
56. Гуревичев М.М. Государственное регулирование в условиях рыночной экономики: исследование эволюции. – Х.: «Основа» при ХГУ, 1993. – 240 с.
57. Гэлбрейт Дж. К., Меньшиков С. Капитализм, социализм, сосуществование: Пер. с англ. / предисл. С. Меньшикова. – М.: Прогресс, 1988. – 200 с.
58. Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. – М.: Прогресс, 1979. – 406 с.
59. Дедов Л.А. Развитие хозяйственных систем: методы оценки и анализа. – Екатеринбург: УрО РАН, 1998. – 194 с.
60. Дементьев В.В. Власть: экономический анализ. Основы экономической теории власти: Монография. – Донецк: Каштан, 2003. – 200 с.
61. Державне регулювання економіки: методологічні та організаційно-правові аспекти / Л.О. Антоненко, Н.І. Шиян / Харк. держ. аграр. ун. ім. В.В.Докучаєва. – Х., 1999. – 38 с.
62. Динкевич А.И. Азиатская модель экономической модернизации: поучительный опыт // Экономические реформы в Азии в переходный период / Под ред. Г.И. Чуфрина. - М., 1996. – С. 13 – 20.
63. Долишний М., Козориз М. Модели государственного регулирования в рыночной экономике // Экономика Украины. – 1999. - № 6. – С. 13 – 22.
64. Доронина М.С. Противоречия в формировании нового хозяйственного механизма // экономика и управление. – 2000. - № 2-3. – С. 7-9.
65. Думанський Н. Категорія розвитку // Сучасність. – 1999. - № 11. – С. 110 – 119.
66. Евстигнеева Л., Евстигнеев Р. От стандартной экономической теории к экономической синергетике // Вопросы экономики. – 2001. - № 10. – С. 24-39.
67. Евстигнеева Л., Евстигнеев Р. Проблема синтеза общеэкономической и институционально-эволюционной теории // Вопросы экономики. – 1998. - № 8. – С. 97 – 113.
68. Економіко-політичний механізм державного управління природними монополіями: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 [Електронний ресурс] / В.П. Якубенко; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2004. — 20 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04yvpupm.zip
69. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1. / Редкол.: ... С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.
70. Економічна ефективність перехідних економічних систем (проблеми методології загального виміру): Автореф. дис. ... канд. екон. наук 08.01.01. / І.О. Чупик / Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. – Л., 1999. – 20 с.
71. Економічна політика: методологія, теорія, практика / Зайцев Ю.К. Чернівці: Рута, 1998. – 140 с.
72. Економічна політика: Навч. посіб. / О. О. Бєляєв (кер. кол. авт.), А. С. Бебело, М. І. Диба та ін. — К.: КНЕУ, 2004. — 287 с.
73. Економічні стратегеми України: дискусія інтелектуалів / Філіпенко А.С., Сивашов Ю.Д. – К.: Либідь, 1998. – 271 с.
74. Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект) /Наукова монографія/ - К., Видавництво «Світ знань», 2002 р., 528 с.
75. Журавлёв Е.В. Институциональное моделирование реструктуризации современной российской фирмы: Предприятия: Автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / Волгоградский государственный университет. - Волгоград, 2003. – 30 с.
76. Зайдель Х., Теммен Р. Основы учения об экономике. Пер. с немец. - М.: Дело ЛТД, 1994. – 400 с.
77. Зайцев Ю.К. Соціалізація економіки України та системна трансформація суспільства / Київський національний економічний університет. – К.: КНЕУ, 2002. – 188 с.
78. Заблоцький Б.Ф. Перехідна економіка: Посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004. – 512 с.
79. Зазимко А.З. Політична економія: Структурно-лгічний навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 358 с.
80. Захарченко В. Экономический механизм устойчивого развития // Бизнес – информ. – 1998. - № 17-18. – С. 80-83.
81. Збарський М. Інтереси – рушійна сила суспільного прогресу // Економіка України. – 1999. - № 7. – С. 58 - 64.
82. Зиновьев Ф.В. Формирование эффективных механизмов хозяйствования в агропромышленном комплексе Крыма. – Симферополь: Таврия, 2001. – 260с.
83. Зиновьев Ф.В. Механизмы хозяйствования (терминологический аппарат). – Симферополь: Таврия. – 2000. – 111 с.
84. Злупко С.М. Економічна думка України: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 496 с.
85. Злупко С.М. Сергій Подолинський – вчений, мислитель, революціонер. – Львів. – 1990. –156 с.
86. Зомбарт В. Избранные работы : [пер. с нем.] / М.: Типография «Наука», 2005. - 342 с.
87. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория: Учебник/ Под общей ред. д.э.н., проф. А.А.Аузана. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 416 с.
88. Институциональные аспекты экономического развития: (сборник статей) / Российская акад. наук, Ин-т мировой экономики и международных отношений ; [отв. ред.: В. С. Автономов, С. А. Афонцев] Москва : ИМЭМО РАН , 2007 - 104 с.
89. История экономических учений / Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 784 с.
90. Іван Франко. Статті і матеріали / Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка / М.М. Пархоменко (відп.ред.). — Львів : Видавництво Львівського ун-ту, 1956. — 422с.
91. Історія економічної думки України: Навч. посібник/ Р.Х. Васильєва, Л.П.Горкіна, Н.А.Петровська та ін. – К.: Либідь, 1993. – 272 с.
92. К критике политической экономии / Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. – 2.е изд. – Т, 13. – 167 с.
93. Карлин В., Фрайс С., Шаффер М., Сибрайт П. Конкуренция и показатели предприятий в странах с переходной экономикой // Трансформация. – 2001. - № 2 – С. 20 – 22.
94. Кейнс Джон Мейнард. Общая теория занятости, процента и денег / Ассоциация российских вузов / Н.Н. Любимов (пер.с англ.). — М. : Гелиос АРВ, 1999. — 352с.
95. Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие России. — Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 2001.- 307 с. – Режим доступа: http://kirdina.ru/doc/20jul07/1.doc
96. Кирдина С.Г. Модели экономики в теории институциональных матриц //Экономическая наука современной России. – 2007. - № 2(37). – С. 34 – 51. – Режим доступа: http://kirdina.ru/doc/20jul07/1.doc
97. Клейн Л. О переходе к рыночной экономике // Деньги и кредит. – 1996. - № 5. – с. 36 – 41.
98. Клейнер Г.Б. Наноэкономика и теория фирмы // Вестник ВГУ. Сер. «Экономика и управление». – 2004. - № 2. – С. 99 – 123.
99. Козинский С. Кризис экономики и методов её реформирования // Бизнес – Информ. – 1996. - № 9. – С. 5 – 10.
100. Козлова К. Идейные истоки и эволюция концепций «смешанной экономики» // Мировая экономика и международные отношения. – 1984. - №2. – С. 72 – 87.
101. Колганов А. Закономерности переходной экономики: экономические тенденции и модели // Вопросы экономики. – 1995. - № 2. – С. 50 – 60.
102. Кондратьев Н.Д. Основные проблемы экономической статики и динамики. Предварительный эскиз / Авт. статей о Кондратьеве и его творчестве: Ю.Н.Давыдов, Ю.Б.Кочеврин, В.В.Силюков. – М.: Наука, 1991. – 567 с.
103. Конт О. Дух позитивной философии. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 256 с.
104. Корецький М.Х., Дацій О.І., Кульнєва Г.М., Вініченко І.І., Алейнікова О.В., Щербакова Т.А., Афендікова Н.О., Скоробогатько С.В. Економічна теорія. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 256 с.
105. Корнаи Я. «Путь к свободной экономике» - десять лет спустя // Трансформация. – 2000. - № 2. – С. 3 – 5.
106. Корнаи Я. Путь к свободной экономике: (Страстное слово в защиту экономических преобразований). Пер. с англ. / Предисл. Н.Я. Петракова. – М.: Экономика, 1990. – 149 с.
107. Коропецький І.-С. Економічні праці: Збірник вибраних статей. – К.: Смолоскип, 1998. – 416 с.
108. Косова Т.Д. Інституціональна модель фінансування інвестиційного процесу: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / НАН України; Інститут економіки промисловості. — Донецьк, 2006. — 30 с.
109. Коуз Р. Фирма, рынок и право. – М.: Дело ЛТД, 1993. – 496 с.
110. Кошик А., Белоцерковец А. Приватизация в Украине: провал или успех? // ММ. Деньги и технологии. – 2001. - № 5 – С. 18 - 23.
111. Кривенко К.Т. Теорія вартості і мінової вартості: Монографія. – КНЕУ, 2004. – 226 с.
112. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика: Учебник для вузов / Пер. с англ. Под ред. В.П. Колесова, М.В. Кулакова. – М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997. – 799 с.
113. Кузнецов В. К теории переходной экономики // Мировая экономика и международные отношения. – 1994. - № 12. – С. 5 – 14.
114. Кузьминский А.И. Модели развития экономики. Зарубежный опыт // Экономика и жизнь. – 1993. - № 29. – С. 13.
115. Кузьминский А.И. Модели развития экономики. Отечественный опыт // Экономика и жизнь. – 1993. - № 31. – С. 5.
116. Кульчицький Б.В. Економічні системи суспільства: теорія, методологія, типологізація. – Львів. – 2003. – 352 с.
117. Ленин В.И. Полное собрание сочинений: В 55 Т. / Ин-т марксизма-ленинизма. – М.: Изд-во политической литературы, 1974. – Т.33. – 720 с.
118. Ленин В.И. Полное собрание сочинений: В 55 Т. / Ин-т марксизма-ленинизма. – М.: Изд-во политической литературы, 1974. – Т.36. – 741 с.
119. Ленин В.И. Полное собрание сочинений: В 55 Т. / Ин-т марксизма-ленинизма. – М.: Изд-во политической литературы, 1974. – Т.42. – 685 с.
120. Лісовицький В.М. Історія економічних вчень: Навчальний посібник. – Київ: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 220 с.
121. Логика общественно-экономического процеса / Вугальтер А.Л. – К.: Ника-Центр, 1999. – 240 с.
122. Лозова Г. Демонополізація економіки України та її наслідки // Підприємство, господарство, право. – 2001. - № 11. – С. 93 – 96.
123. Лукінов І. Економічні трансформації (наприкінці ХХ сторіччя). – К.: АТ «Книга», 1997. – 456 с.
124. Лукінов І.І. Активізація створювальної політики економічних реформ. Сполучення ринкових та державних регуляторів // Економіка України. – 1998. - № 8. – С.4 – 8.
125. Ляшенко В.И., Павлов К.В. Наноэкономика, наноиндустрия, нанотехнологии: проблемы и перспективы развития и управления в славянских странах СНГ / РАН; Кольский научный центр. Институт экономических проблем; НАН Украины; Институт экономики промышленности. — Донецк, 2007. – 264 c.
126. Маевский В. Эволюционная теория и макроэкономика // Вопросы экономики. – 1997. - № 9. – С. 27 – 42.
127. Мазаракі А.А. Економічна теорія – тенденції розвитку // Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ століття. – К., 2000. – С. 4–8.
128. Макаренко П.М. Моделі аграрної економіки. – К.: ННЦІАЕ, 2005. – 682 с.
129. Макашева Н. Загадка Н.Д.Кондратьева: неоконченная теория динамики и методологические проблемы экономической науки// Вопросы экономики. – 2002. - №3. – С. 4 – 16.
130. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. – Таллин, 1993. – Т.1. – 399 с.
131. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – 2-е изд. – Т. 6.– 826 с.
132. Маркс К. Капитал. Т.1 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т. 23.–907 с.
133. Маркс К. Капитал. Т.2 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т. 24.– 648 с.
134. Марша Р. Смешанная экономика // «Смешанная экономика»: теория и практика 80-х гг. – М., 1990. – С. 49 – 58.
135. Маршалл Альфред. Принципи економічної науки: Реферат підручника / Валентина Михайлівна Фещенко (референт-уклад.). — К. : АДС "УМКЦентр", 2001. — 216 с.
136. Мау В., Синельников - Мурылёв С., Трофимов Г. Альтернативы экономической политики и проблемы инфляции // Вопросы экономики. – 1995. - №12. – С. 12 – 25.
137. Мау В., Стародубровская И. Экономические закономерности революционного процесса // Вопросы экономики. – 1998. - № 4. – С. 39 – 57.
138. Медведев В.А. Управление социалистическим производством: проблемы теории и практики. – М.: Политиздат, 1983. – 270 с.
139. Мезоэкономика: Учебное пособие/ Под ред. проф. И.К.Ларионова. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2005. – 444 с.
140. Мельник А.Ф. Державне регулювання економіки перехідного періоду (світовий досвід і проблеми України).– Тернопіль: «Збруч», 1995. – 179 с.
141. Мельник Л.Е., Корецкий Н.Х., Карпенко А.Н. Рыночная трансформация государственно – плановой экономики. Монография / Днепр. гос. агр. ун-т, Запорожье, 1996. – 132 с.
142. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1998. – 800 с.
143. Методика преподавания политической экономики: учеб. – метод. пособие для преподавателей / Рук. Авт. Кол. Под ред. А.А. Пороховского. – М.: Высш. шк., 1989. – 416 с.
144. Методологические проблемы экономической науки / Авт. предисл. В.И. Клисторин, А.Т. Москаленко. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд – ние, 1988. – 290 с.
145. Механизм хозяйствования: осмысление исторического опыта Украины / Харьков. Ин-т культуры; Э. Л. Лортикян, Л. П. Лавров, Л.П. Гарев, И.Н. Гальперин и др. – Х., 1991. – Ч. 1: Становление хозяйственного механизма. Материалы к спецкурсу. – 82 с.
146. Місцевий та регіональний розвиток в Україні: Досвід Полтавщини / Київ. Центр Ін-ту Схід-Захід; За ред. С. Максименка. – К.: Міленіум, 2001. – 286 с.
147. Милль Джон Стюарт. Основы политической экономии: Пер. с англ./А.Г.Милейковский (общ. ред.), Ю.Б. Кочеврин (авт. предисл.). — М.: Прогресс, 1980. — 496с.
148. Мизес Людвиг фон. Человеческая деятельность. Трактат по экономической теории / А.В. Куряев (пер.). — М. : Экономика, 2000. — 876 с.
149. Михайленко О. Методологічні аспекти структурування національної економіки і національного ринку // Економіка України. – 2003. - № 5. – С. 60 66.
150. Мюллер К. Пол Самуэльсон и теория «смешанной экономики» // «Смешанная экономика»: теория и практика 80-х гг. – М., 1990. – С. 42 – 48.
151. Мягких О.В. Концепції ринкових трансформацій: критичний аналіз // Економіна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ століття. – К., 2000. – С. 131 – 138.
152. Нельсон Ричард Р., Уинтер Сидней Дж. Эволюционная теория экономических изменений / Пер. с англ. – М.: Дело, 2002. – 536 с.
153. Ніколенко С.С., Пінчук І.О. Економічна безпека як цільовий параметр господарсько-політичного механізму // Економічна безпека країни: проблеми теорії та практики в умовах демократичної трансформації форми влади: Між нар. наук.-практ. конференція. Полтава, 24 – 25 квітня 2007 р. – Полтава: ПУСКУ, 2007. – Ч. 2. - С. 44 – 45.
154. Ніколенко С.С., Пінчук І.О. Сучасні підходи до визначення ефективності суспільно-економічних систем // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2006. - № 1 (18). – С. 3 – 6.
155. Николенко С.С. Современный капитализм: товарное производство и закон стоимости. – Киев: Выща школа, 1991. – 256 с.
156. Ніколенко С.С. Концепція господарсько-політичного механізму в сучасній економічній науці // Регіональні перспективи. – 2002. - № 6. – С. 20 28.
157. Ніколенко С.С. Сутнісна основа товарно-грошового господарства // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія «Економічні науки». – 2002. - № 1 (15). – С. 3 – 7.
158. Ніколенко С.С. Товарне виробництво і закон вартості в сучасній високорозвинутій економіці (питання теорії та методології): Дис... д-ра екон. наук: 08.01.01 / Полтавський держ. педагогічний ін-т ім. В.Г.Короленка. — Полтава, 1994. — 323с.
159. Новиков Ю.Н. О законах действия хозяйственного механизма предприятия // Экономика и управление. – 2000. - № 2-3. – С. 8-9.
160. Норт Д. Інституції, інституційні зміни та функціонування економіки / І.Дзюб (пер. з англ.). – К.: Основи, 2000. – 198 с.
161. Нуреев Р. Теории развития: дискуссия о внешних факторах становления рыночной экономики // Вопросы экономики. – 2000. - № 7. – С. 141 – 156.
162. Нурлихина Г.Б. Хозяйственный механизм в аграрном секторе Республики Казахстан: Автореф. дис... канд. экон. наук: 08.00.05 . — Алматы, 2001. — 30 с.
163. Ойкен В. Основные принципы экономической политики. – М., 1995. – 479 с.
164. Ойкен В. Основы национальной экономии.–М.: Экономика, 1996.– 350 с.
165. Олійник О.В. Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 288 с.
166. Олійник О.В. Економічний механізм функціонування АПК // Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн: Мат-ли міжнар. Форуму молодих вчених. – У 2-х тт. – Т.1. – Харків, 2005. – С. 19-20.
167. Осипов Ю.М. Основы теории хозяйственного механизма. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. — 368 с.
168. Осипов Ю. М. Теория хозяйства. Начала высшей экономики: Учебник: В 3. т. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1995. - Т. 1 : Общие основания. — 467 с.
169. Осипов Ю. М. Теория хозяйства. Начала высшей экономики: Учебник:В 3-х томах. — М. : Издательство МГУ, 1998. - Т. 3 : Хозяйственная динамика. Трансформации и переходы. Неоэкономическое хозяйство. — 607с.
170. Осипов Ю.М. Хозяйственный механизм государственно-монополистического капитализма. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 399 с.
171. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: підручник для студ. екон. спец. Вузів / Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко, Л.О. Каніщенко та ін. – 2 вид., перероб. і доп. – К.: Вища школа, Знання, 1997. – 473 с.
172. Павлов К.В. Волнообразность переходных процессов в экономике // Общественные науки и современность. – 1998. - № 1. – С. 5 – 12.
173. Павловський М. Вільний ринок без державного втручання в економіку – це шлях до економічного та політичного краху держави і нації // Універсум. – 2001. - № 11 – 12. – С. 31 – 38.
174. Павловський М.А. Макроекономіка перехідного періоду: Український контекст. – К.: Техніка, 1999. – 336 с.
175. Паламарчук В. Господарський механізм – підсистема регулювання економіки // Право України. – 2001. - № 10. – С. 25 – 29.
176. Паламарчук В.О. Господарський механізм: його місце і роль у системі державного регулювання суспільного виробництва // Держава та регіони. – Сер.: Економіка та підприємництво. – 2001. - № 3. – С. 50-56.
177. Пицур Я.С. Систематизация категорий политической экономии: проблемы и методология. – Львов: Выща шк. Изд-во при Львов. гос. ун-те, 1989. – 174 с.
178. Пінчук І.О. Категорія «хозяйственный механизм» и современная методология экономической теории // Тория и практика экономик и предпринимательства/ Материалы ІV Международной научно-практической конференции. Алушта, 10-12 мая 2007 года. – Симферополь, 2007. – С. 269 – 270.
179. Пінчук І.О. Проблема визначення ефективності сучасних суспільно-економічних систем // Materials of final scientifically-practical conference «The Science theory and practice. Vol. 8. Economic sciences». – Praha: Publising House «Education and Science» s.r.o. Prague, Czechia – Dnepropetrovsk, Ukraine - Belgorod, Russian, 2005. – С. 38 - 41.
180. Пінчук (Кочерга) І.О. До змісту поняття та структури господарського механізму ринкової економіки // Регіональні перспективи. – 1999. - № 2-3 (5-6). – С. 46-49.
181. Пінчук (Кочерга) І.О. До проблеми теоретичного аналізу тенденцій сучасної економічної трансформації // Економічні проблеми розвитку регіонів та підприємств на початку ХХІ століття: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. У двох томах. Том 2. – Полтава: ПДТУ ім. Ю. Кондратюка. – 2001. – С. 97 – 98.
182. Пінчук (Кочерга) І.О. Методологічні проблеми визначення моделей господарського механізму ринкової економіки // Економіка: проблеми теорії та практики. – Вип. 99. - Дніпропетровськ: ДНУ. – 2001. – С. 19 - 28.
183. Пінчук (Кочерга) І.О. Проблема класифікації в системі регуляторів господарського механізму ринкової економіки // Теорії мікро-макроекономіки. – Вип. 5. - К.: Академія муніципального управління. – 2000. – С. 109 - 116.
184. Пінчук (Кочерга) І.О. Проблеми визначення поняття «господарський механізм» у контексті сучасної теоретичної системи національної економіки // Українська термінологія і сучасність. – Вип. IV - К.: КНЕУ. – 2001. – С. 125 – 128.
185. Пінчук (Кочерга) І.О. Тенденції сучасної економічної трансформації: проблеми теоретичного аналізу // Регіональні перспективи. – 2001. - № 5 – 6 (18 - 19). – С. 279 – 281.
186. Пінчук (Кочерга) І.О. Теорія економічної політики як основа ефективного управління трансформаційними процесами // Теорії мікро-макроекономіки. – Вип. 4. - К.: Академія муніципального управління. – 2000. - С. 209 – 212.
187. Пінчук (Кочерга) І. Теоретичні аспекти аналізу державного менеджменту // Тези доповідей Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть». 20 лютого 2003 р., м. Тернопіль. –Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – С. 288.
188. Пінчук (Кочерга) І.О. Формування ефективної моделі господарсько-політичного механізму сучасної ринкової економіки: проблеми та закономірності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - 2002. - Вип. 564. – С. 140 – 145.
189. Платонова Е. Экономические системы и их трансформация // Мировая экономика и международные отношения. – 1998. - № 7. – С. 30 – 40.
190. Покрытан А. Переходная экономика, её содержание и особенности // Экономика Украины. – 1996. - №11. – С. 17 - 28.
191. Политическая экономия: Словарь / [Абалкин Л.И., Абрамов С.Б., Аветисян Е.М. и др.]; Под ред. М.И. Волкова (отв. ред.) и др. – 3-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1981. – 494 с.
192. Політична економія: Навч. Посібник / К.Т.Кривенко, В.С.Савчук, О.О. Бєляєв та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. К.Т.Кривенка. – К.: КНЕУ, 2005. – 508 с.
193. Полтавский Ю.А. Методология и методика разработки систем хозяйственного механизма // Вісник ХНАУ.: Сер.: Економіка АПК і природокористування. – 2003. - № 4. – С. 97-100.
194. Попов В. Сильные институты важнее скорости реформ // Вопросы экономики. – 1998. – № 8. – С. 56 – 70.
195. Поппер К. Открытое общество и его враги. Соч.: В 2 т. М. 1992. Т.2. – 256 с.
196. Пороховский А.А. Вектор экономического развития. – М.: ТЕИС, 2002. – 304 с.
197. Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран / Пер. с англ. – М.: Международные отношения, 1993. – 896 с.
198. Прогнозування та регулювання розвитку економіки / Панасюк Б. – К.: Поліграфкнига, 1998. – 303 с.
199. Прутська О.О. Інституціоналізм і проблеми економічної поведінки в перехідній економіці. — К. : Логос, 2003. — 266 с.
200. Пястолов С.М. Институциональная модель поведения домохозяйств: Автореф. дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.01 / Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова. - Москва, 2006. – 49 с.
201. Радіонова І.Ф. Макроекономіка та економічна політика: Підручник для студентів вузів. – К.: «Таксон», - 1996. – 238 с.
202. Радыгин А. К теории приватизации в переходной экономике // Вопросы экономики. – 1995. – № 12. – С. 54 – 67.
203. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. — 3-е изд., перераб., доп. — М. : Инфра-М, 2002. — 478с.
204. Решетило В. Синергетична парадигма та формування нелінійного стилю економічного мислення // Економічна теорія. – 2004. - № 4. – С. 3 – 21.
205. Розмаинский И.В., Холодилин К.А. История экономического анализа на Западе. Текст лекций / под общ. ред. И.В. Розмаинского. – СПб.: СпбГУ, 2000. – 62 с.
206. Рокоча В., Мороз Д. До питання про вибір оптимального шляху ринкової трансформації // Економіка України. – 1998. - № 9. – С. 53 – 58.
207. Роузфилд С. Сравнительная экономика стран мира: Культура, богатство и власть в ХХ1 веке/ Пер. с англ. – М.: Московский государственный институт международных отношений (Университет); «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – 432 с.
208. Рузавин Г. Самоорганизация как основа эволюции экономических систем // Вопросы экономики. – 1996. - № 3. – С. 103-114.
209. Рынок и государство: поиск оптимума / Полейко Т.И., Мельник Л.Е., Макаренко Г.Н. – К.: Наук. Думка, 1998. – 186 с.
210. Рынок и социализм: догмы и реальность / Встреча за круглым столом // Политика и время. – 1991. - № 1. – С. 48 – 57.

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.