У нас уже 27461 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Стратегічне управління підприємством
Количество страниц 32
ВУЗ Центр післядипломної освіти КНЕУ ім. В.Гетьмана
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 21282.doc 
Содержание Зміст

Вступ 3
1. Загальна характеристика підприємства 4
2. Аналіз зовнішнього середовища підприємства 6
3. Аналіз внутрішнього середовища 17
4. SWOT – аналіз 21
5. Визначення місії та цілей підприємства 25
6. Формулювання/визначення стратегії підприємства 27
Висновки 30
Список використаної літератури 32


Вступ

Кожне підприємство є відносно відкритою системою, що розвивається під впливом багатьох зовнішніх і внутрішніх чинників, які складають його відповідне середовище.
Маркетингове середовище є сукупністю умов, які впливають на діяльність і можливості фірми підтримувати з цільовими клієнтами успішну співпрацю. Маркетингове середовище ділять на внутрішнє і зовнішнє.
Аналіз зовнішнього і внутрішнього маркетингового середовища підприємства є дуже актуальним на сучасному етапі розвитку суспільства. Він необхідний, перш за все, для процвітання організації. Тому вкрай важливо вивчити внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства.
Внутрішнє середовище включає всі чинники, що роблять безпосередній вплив на можливості фірми по обслуговуванню постачальників, маркетингових посередників, клієнтів і на перемогу над конкурентами . Внутрішнє середовище в цілому контролюється керівництвом фірми, яке розробляє загальну стратегію її діяльності. Підлеглі керівництву підрозділу, зокрема служба маркетингу, забезпечують втілення цієї стратегії в життя.
Зовнішнє середовище представлене чинниками ширшого соціального плану. Це демографічні, економічні, природні, науково-технічні, політичні, соціально-культурні і інші чинники.
На даному етапі розвитку економіки підприємство повинне само визначати і прогнозувати параметри зовнішнього середовища, асортимент продукції і послуг, ціни, постачальників, ринки збуту, а найголовніше - свої довгострокові цілі і стратегію їх досягнення. Цю частину планової роботи і охоплює розробка стратегічного плану .
Список литературы Висновки

При розробці стратегії підприємства керівники повинні використовувати не тільки зовнішнє середовище, але і ситуацію усередині організації. Необхідно ідентифікувати ті внутрішні змінні, які можуть розглядатися як сильні і слабкі сторони підприємства, оцінити їх важливість і встановити, які з цих змінних можуть стати основою конкурентних переваг. Для цього проводиться аналіз внутрішнього середовища підприємства.
У даній контрольній роботі була розглянута діяльність компанії «Вікна Києва».
Компанія спеціалізується на продажі і установці пластикових вікон і інших конструкцій (пластикових дверей, торгових і офісних перегородок).
У компанії трудиться більше 100 висококваліфікованих співробітників, багато з них мають досвід роботи в галузі більше 10 років.
На прикладі філії компанії в роботі був проведений аналіз даної організації, розглянута організаційна структура.
За допомогою методу SWOT виявлені стратегічні конкурентні переваги: це широкий асортимент продукції і висококваліфікований персонал. Відмічені бар'єри і ризики.
Також в роботі проведений аналіз існуючої організаційної структури. Освітлені такі поняття, як місія і еталонна стратегія компанії. Представлено декілька нововведень відносно культури компанії, системи мотивації, цінової стратегії, вивчення попиту. Ці чинники можуть послужити ефективнішій реалізації стратегічних планів.
Стратегія підприємства повинна враховувати сильні, слабкі сторони бізнесу і спиратися на його головні переваги .
Головні переваги характеризують виняткову компетенцію (унікальні переваги) підприємства у вирішенні поставлених завдань.
ТОВ «Вікна Києва» має в своєму складі декілька філій. Досвід компанії дозволяє давати конкурентну ціну.
Також велике значення має досвід роботи фахівців компанії в даній сфері.
Визначені стратегічні конкурентні переваги філії - широкий асортимент, висока якість і невисока ціна. Бар'єри - присутні на території конкуренти, що займають 80% ринку.
Гнучка цінова політика є на даний момент визначальним чинником, яким користуються споживачі при виборі товарів і послуг.Список використаної літератури

1. Блайт Дж. Основы маркетинга: Пер. со 2-го англ. изд. – К.: Знання-Пресс, 2006. – 493 с.
2. Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: теорія, методологія, практика / [Відп. ред. Мартиненко М.М.]; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К.: Знання України, 2005. — 249 с.
3. Ковтун О.І. Стратегія підприємства: Навч. посіб. для самост. вивчення курсу / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2004. — 332 с.
4. Подольчак Н. Ю. Стратегічний менеджмент. — Л.: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2006. — 223 с.
5. Пушкар Р. М. Менеджмент: теорія та практика. — Т.: Карт-бланш, 2003. — 490 с.
6. Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые коммуникации / А.А. Романов, А.В. Панько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2008. – 464 с.
7. Стратегічне планування: [Посібник] / М.Д.Лесечко, Р.М.Рудніцька; Львів. ре-гіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів, 2004. — 73 с.
8. Стратегічне управління: Навч. посіб. / С.Ю.Гончарова, І.П.Отенко; Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2004. — 163 с.
9. Стратегічний аналіз: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Го-ловко Т.В., Сагова С.В.; За ред. М.В.Кужельного; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 198 с.
10. Хмиль Т. М., Василик С. К., Шишмарева Л. О. Стратегический менеджмент. — Х.: ИД "ИНЖЭК", 2006. — 136 с.
11. Хомяков В. І. Менеджмент підприємства. — К.: Кондор, 2005. — 432 с.
12. Яковенко В. Б. Менеджмент і маркетинг. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2006. — 144 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
32
Скачать бесплатно 21282.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.