У нас уже 27467 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Количество страниц 120
ВУЗ Українська академія банківської справи м. суми
Год сдачи 2010
Содержание ЗМІСТ


ВСТУП 8
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВІДОБРАЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ 11
1.1 Сутність та значення фінансової звітності підприємства 11
1.2. Показники для оцінки фінансового стану, що розраховуються на базі фінансової звітності підприємства 26
1.3 Методика оцінки фінансового стану на базі фінансової звітності 45
РОЗДІЛ 2. ВІДОБРАЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ НА ТОВ ВПП «АС-Поліграф» 56
2.1 Загальна фінансово-господарська характеристика ТОВ ВПП «АС-Поліграф» 56
2.2 Організація складання та відображення показників фінансової звітності на ТОВ ВПП «АС-Поліграф» 63
2.3 Оцінка фінансового стану підприємства ТОВ ВПП «АС-Поліграф» в фінансовій звітності 70
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ НА ТОВ ВПП «АС-Поліграф» 79
3.1 Інтегральна методика оцінки фінансового стану ТОВ ВПП «АС-Поліграф» 79
3.2 Удосконалення звіту про фінансові результати з урахуванням потреб фінансового аналізу 86
ВИСНОВКИ 92
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 95
ДОДАТКИ 103

Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Іонін Є.Є Проблеми впровадження в Україні Міжнародних стандартів розкриття інформації (IOSCO) [Текст] : аналітичні аспекти / Є.Є Іонін // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - N 4. - C. 24-35
2. Аудит. Методика документування [Текст]: навчальний посібник / Спілка аудиторів України, Аудиторська палата України ; ред. І. І. Пилипенко. - К. : Держкомстат України, 2003. - 457 с. (Шифр 657.635/Ау 93-66437)
3. Базась, Микола Федорович. Методика та організація фінансового контролю [Текст] : підручник / М. Ф. Базась ; МАУП. - К. : МАУП, 2004. - 440 с. (Шифр 657.6/Баз 17-100035)
4. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности [Текст] : Теория, практика и интерпретация / Л. А. Бернстайн, Я. В. Соколов. - М. : Финансы и статистика, 1996. - 624 с. - (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту). (Шифр 657.6/Берн 51-3264)
5. Буряк, Петро Юрійович. Формування і надання інформації про фінансові ресурси підприємства [Текст] / П. Ю. Буряк // Фінанси України. - 2006. - N 10. - C. 123-129
6. Бутинець, Франц Францович. Бухгалтерський облік і контроль: тести [Текст] : В 2-х частинах.Ч.2 : навчальний посібник / Ф. Ф. Бутинець, І. І. Пилипенко, Л. В. Чижевська ; Держ. комітет статистики України, Ін-т статистики, обліку і аудиту. - 2-ге вид.,доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2002. - 384 с. - (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку). (Шифр 657/Бут 93-44252)
7. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні [Текст] : навчальний посібник / Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України ; ред. С. Ф. Голов. - Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2000. - 768 с. (Шифр 657/Бух 94-88215)
8. Бухгалтерський облік і фінансова звітність-об`єкти фінансового контролю [Текст] : методичний посібник. - К. : Атіка : Ельга-Н, 2003. - 304 с. (Шифр 657.6/Бух 94-68843)
9. Внешнеторговые документы: контракты, соглашения, транспортные документы, финансовая отчетность [Текст] : практическое пособие. - К. : Информ-ГЕО, 1992. - 128 с. (Шифр 339.5/Вн 60-3279)
10. Гетьман В.Г. О концептуальной основе международных стандартов финансовой отчетности / В. Г. Гетьман // Международный бухгалтерский учет. - 2007. - N 12. - C. 4-10
11. Головач В.В. Власний капітал - що має знати користувач звітності про підприємство / В. В. Головач // Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - N 12. - C. 9-12
12. Гольцова, Светлана Митрофановна. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування) : навчальний посібник / С. М. Гольцова, І. Й. Плікус ; Мін-во освіти і науки України. - К. : ЦНЛ, 2004. - 292 с. (Шифр 657.37/Голь 63-68270)
13. Жигайло Г. Відстрочені податки: елементи фінансової звітності / Г. Жигайло // Вісник Національного банку України. - 2007. - N 11. - C. 26-30
14. Звітність підприємства. Збірник кейсів: Навчально-методичний посібник. Для студ. спец. «Облік та аудит» всіх форм навчання : навчально-методичний посібник / УАБС НБУ, Каф-ра бух. обліку і аудиту ; сост. І. Й. Плікус. - Суми : УАБС НБУ, 2007. - 104 с. (Шифр 657.37/Зве 43-100825)
15. Зубілевич С. Фінансова звітність на 2007 рак: зміни у складі та змісті / С. Зубілевич // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - N 1. - C. 3-11
16. Карлин Т.П. Анализ финансовых отчетов (на основе GААР) [Текст]: учебник : пер. с англ / Т. П. Карлин, А. Р. Макмин. - М. : Инфра-М, 1998. - 448 с. - (Высшее образование). (Шифр 657.62/Кари 23-2035)
17. Карпова, Татьяна Петровна. Управленческий учет [Текст] : учебник для вузов / Т. П. Карпова. - М. : ЮНИТИ, 2002. - 350 с. (Шифр 657.1/Карп 26-55361)
18. Концепция системы обеспечения использования стандартов финансовой отчетности // Международный бухгалтерский учет. - 2006. - N 2. - C. 2-15
19. Коробов, Марк Якович. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств [Текст] : навчальний посібник / М. Я. Коробов. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Знання : КОО, 2002. - 294 с. (Шифр 658.001.5/Коро 68-76881)
20. Крамаренко, Галина Александровна. Финансовый анализ и планирование [Текст] : учебное пособие / Г. А. Крамаренко ; Днепропетровская академия управления, бизнеса и права. - Днепропетровск : ДАУБП, 2001. - 232 с. (Шифр 336.001.5/Кр 78-43983)
21. Крамаренко, Галина Олександрівна. Фінансовий аналіз і планування [Текст] : навчальний посібник / Г. О. Крамаренко ; Дніпропетровський ун-т економіки та права. - К. : ЦНЛ, 2003. - 224 с. (Шифр 336.001.5/Кр 78-89299)
22. Кужельний, Микола Васильович. Контроль фінансової звітності та правильності її складання [Текст] : навчально-методичний посібник / М. В. Кужельний, Є. В. Калюга, О. В. Калюга ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - К. : Ніка-Центр : Ельга, 2001. - 240 с. (Шифр 657.6/Ку 88-43500)
23. Кучеренко І. Формування показника чистого прибутку у Звіті про фінансові результати / І. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - N 4. - C. 37-41
24. Кучеренко Т. Відображення операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів / Т. Кучеренко, О. Шайко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - N 12. - C. 3-9
25. Кучеренко Т. Удосконалення методики складання звіту про власний капітал / Т. Кучеренко, О. Шайко, В. Мервенецька // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - N 11. - C. 9-15
26. Лагун М.І. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств при визначенні його потенціалу / М. І. Лагун // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - N 9. - C. 64-69
27. Міжнародні стандарти фінансової звітності. Фінансові інструменти. Звітність та бухгалтерський облік (грудень 2006). Керівництво для користувачів щодо офіційного тексту МСБО 32, МСБО 39 та МСФЗ 7 / ред. С. Ф. Голов. - К. : Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2007. - 584 с. (Шифр 657.37/Миж 58-110429)
28. Міщенко С. Удосконалення фінансової звітності як передумова стабільності функціонування банківської системи / С. Міщенко // Банківська справа. - 2008. - N 1. - C. 62-76
29. МакКензі, Венді. Посібник Financial Times з аналізу та використання фінансової звітності [Текст] : пер. с англ / В. МакКензі. - К. : Всеувито : Наукова думка, 2003. - 283 с. - (Усе про менеджмент). (Шифр 657.37/Мак 15-58760)
30. Малышкин, Александр Иванович. Финансовая отчетность предприятия [Текст] : Международные и национальные стандарты : учебное пособие / А. И. Малышкин. - Сумы : Слобожанщина, 1999. - 128 с. (Шифр 657.37/Малы 20-15774)
31. Малышкин, Александр Иванович. Финансовая отчетность предприятия: Международные и национальные стандарты [Текст] : учебное пособие / А. И. Малышкин. - 2-е изд., доп. и испр. - Сумы : Университетская книга, 2001. - 158 с. - (Библиотека экономических наук). (Шифр 657/Малы 20-29556)
32. Матюшенко, Ігор Юрійович. Основи фінансового менеджменту [Текст] : навчальний посібник / І. Ю. Матюшенко ; Мін-во освіти і науки України, Держ. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського. - К. : ЦНЛ, 2003. - 220 с. (Шифр 658.012.4/Мат 33-70289)
33. Международные стандарты финансовой отчетности (краткий обзор - 2009) // Международный бухгалтерский учет. - 2009. - N 11. - С. 2-15
34. Модеров С.В. Трансформация финансовой отчетности в соответствии с МСФО / С. В. Модеров // Международный бухгалтерский учет. - 2008. - N 2. - C. 10-16
35. Павловська О.В. Фінансовий аналіз [Текст] : навчально-методичний посібник / О. В. Павловська, Н. М. Притуляк, Н. Ю. Невмержицька ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - К. : КНЕУ, 2002. - 388 с. (Шифр 336.001.5/Па 12-58162)
36. Пархоменко В. Годовая финансовая отчетность / В. Пархоменко // Бухгалтерский учет и аудит. - 2005. - N 1. - C. 2-17
37. Пархоменко В. Инвентаризация как инструмент достоверности финансовой отчетности / В. Пархоменко // Бухгалтерский учет и аудит. - 2005. - N 1. - C. 32-37
38. Пархоменко В.Н. Інтегрована система складання квартальної фінансової звітності / В. Н. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - N 3. - C. 3-7
39. Пархоменко В. Річна фінансова звітність підприємства / В. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - N 1. - C. 3-21
40. Пархоменко В. Складання річної фінансової звітності / В. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - N 1. - C. 3-21
41. Поленова С.Н. Международные стандарты финансовой отчетности: первое применение / С. Н. Поленова // Финансовый менеджмент. - 2006. - N 1. - C. 47-60
42. Річна фінансова звітність // Податки та бухгалтерський облік. Спеціальний випуск. - 2007. - N 12
43. Риндя А. Річна фінансова звітність / А. Риндя // Податки та бухгалтерський облік. Спеціальний випуск. - 2005. - N 12. - C. 2-104
44. Риндя А. Річна фінансова звітність / А. Риндя // Податки та бухгалтерський облік. Спеціальний випуск. - 2006. - N 12. - C. 3-124
45. Савчук, Владимир Павлович. Финансовый менеджмент предприятий [Текст] : прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций : учебное пособие / В. П. Савчук. - К. : Максимум, 2001. - 600 с. - (+компакт-диск). (Шифр 658.012.4/Сави 13-76595)
46. Семенов А.С. Организация работы по трансформации финансовой отчетности и переходу на МСФО / А. С. Семенов // Международный бухгалтерский учет. - 2008. - N 1. - C. 45-51
47. Сопко, Василь Васильович. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Текст] : навчальний посібник / В. В. Сопко ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2006. - 526 с. (Шифр 657.1/Соп 64-113345)
48. Сорокина Н.А. Организация подготовки финансовой отчетности предприятия в соответствии с МСФО / Н. А. Сорокина, П. Г. Сорокин // Международный бухгалтерский учет. - 2007. - N 9. - C. 24-30
49. Сосненко Л.С. Финансовая отчетность: доступность и качество / Л. С. Сосненко, И. В. Хлопотова // Финансы и кредит. - 2003. - N 3. - C. 32-39
50. Спяк, Галина Іванівна. Відображення кредитних операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності банку [Текст] : методика і практика / Г. І. Спяк // Вісник Національного банку України. - 2007. - N 6. - C. 36-39
51. Суворов А.В. Особенности принципов учета и основные характеристики финансовой отчетности, составленой по МСФО / А. В. Суворов // Международный бухгалтерский учет. - 2006. - N 10. - C. 26-39
52. Суворов А.В. Элементы финансовой отчетности / А. В. Суворов // Международный бухгалтерский учет. - 2008. - N 5. - C. 28-35
53. Тимощенко Ю.М. Достовірність фінансової звітності підприємств-позичальників / Ю. М. Тимощенко // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: Тези доповідей і виступів міжнародної науково-практичної конференції 16 - 15 листопада 2007р. - C. 211-213
54. Фінансова і бухгалтерська звітність // Дебет-Кредит. - 2008. - N 5
55. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку [Текст] : практичний посібник / Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України. - К. : Лібра, 1999. - 336 с. (Шифр 657.37/Фин 59-15827)
56. Фінансова звітність підприємств України: Збірник матеріалів для виконання розрахунково-аналітичної частини контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів економ. спец-тей всіх форм навчання : збірник матеріалів / , І. М. Боярко, І. О. Школьник ; сост. С. В. Науменкова ; УАБС НБУ, Каф-ра фінансів. - Суми : УАБС НБУ, 2006. - 250 с. (Шифр 657.37/Фин 59-90565)
57. Фінансова звітність по-українські: Нормативні документи, консультації // Збірник систематизованого законодавства. - 2007. - N 12
58. Фінансова звітність: Нормативны документи // Инвестгазета. - 2008. - N 11. - C. 4-55
59. Фінансова звітність // Все про бухгалтерський облік. - 2005. - N 8
60. Фінансовий облік і звітність: Метод. рекомендації щодо виконання контр. робіт: Для студ. 4 курсу спец. «Фінанси» заочн.форми навч. / Каф-ра бух. обліку і аудиту ; сост. С. М. Гольцова. - Суми : Ініціатива, 2001. - 31 с. (Шифр 657.37/Фин 59-40816)
61. Фінансовий облік та фінансова звітність у банках [Текст] : навчальний посібник / НБУ ; ред.: Г. П. Табачук, О. М. Сарахман. - К. : УБС НБУ, 2007. - 430 с. - (Сертифікований український банківський аудитор 1). (Шифр 657.15/Фин 59-115080)
62. Цал-Цалко, Юзеф Сигізмундович. Фінансова звітність підприємства та її аналіз [Текст] : навчальний посібник / Ю. С. Цал-Цалко. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2002. - 360 с. (Шифр 657.37/Ца 12-46589)
63. Цвєткова Н. Суттєвість інформації фінансової звітності та її вплив на економічні рішення користувачів / Н. Цвєткова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - N 7. - C. 38-46
64. Чебанова Н.В. Бухгалтерський фінансовий облік [Текст] : посібник / Н. В. Чебанова, Ю. А. Василенко. - К. : Академія, 2002. - 672 с. - (Альма-матер). (Шифр 657.1/Че 34-46297)
65. Шешукова Т.Г. Методологические и практические аспекты формирования отчетности по МСФО / Т. Г. Шешукова, О. А. Воробьева // Международный бухгалтерский учет. - 2008. - N 1. - C. 36-45
66. Шморгун, Наталія Петрівна. Фінансовий аналіз [Текст] : навчальний посібник / Н. П. Шморгун, І. В. Головко. - К. : ЦНЛ, 2006. - 528 с. (Шифр 336.001.5/Шмо 74-102837)
67. Ярошенко, Станіслав Павлович. Теоретичні і методологічні основи контролю [Текст] : монографія / С. П. Ярошенко, Г. І. Пінькас, О. С. Кобичева. - Суми : Університетська книга, 2007. - 251 с. (Шифр 657.001/Ярош 77-110938)


Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
1500

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.