У нас уже 211664 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Количество страниц 222
ВУЗ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГУ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
1.1. Сутність лізингу як інструменту фінансування підприємств
1.2. Види, форми та класифікація лізингу
1.3. Методики оцінки лізингу та його кредитних ризиків
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ 2 СТАН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В ТЕХНІЧНОМУ ОЗБРОЄННІ СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ
2.1. Особливості аграрного виробництва та забезпеченість сільгосппідприємств технікою
2.2. Вплив лізингу на оновлення матеріально-технічної бази аграрних підприємств
2.3. Ефективність лізингу в технічному переозброєнні аграрних підприємств
Висновки до другого розділу
РОЗДІЛ З РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ І УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
3.1. Основні напрями розвитку фінансового лізингу для сільгоспвиробників
3.2. Формування фінансового механізму та оцінка форм кредитування лізингоодержувачів в сільському господарстві
3.3 Обґрунтування ефективності лізингових операцій щодо технічного озброєння аграрних підприємств
Висновки до третього розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


ВСТУП

Актуальність теми. Стан аграрного сектору економіки України останні роки характеризується низьким рівнем забезпеченості основними видами техніки. У 9 випадках з 10 технічні засоби відпрацювали один і більше нормативних строків експлуатації. При цьому процес заміни старої техніки на нову відбувається повільно, що негативно впливає на ефективність сільського господарства. Основними причинами є відсутність належного інвестування, низька прибутковість агарних підприємств різних форм власності та організації виробництва, низька привабливість аграрного сектору економіки для кредитування, слабкий розвиток фондового ринку.
Одним із ефективних інструментів забезпечення модернізації матеріально-технічної бази аграрного виробництва, застосування сучасних енерго- та ресурсоощадних систем і прогресивних технологій є лізинг. Як своєрідний та гнучкий спосіб фінансування аграрних підприємств, лізинг втілює в собі позитивні елементи таких складових ринкових відносин, як інвестування, оренда, посередництво, купівля, продаж, кредит в єдиному фінансово-виробничому комплексі. Це дає підстави стверджувати про зростаючу роль лізингу у технічному забезпеченні аграрних підприємств у перспективі. Про вказане свідчить і зростаюче соціальне значення лізингу, в результаті якого індивідуальні аграрні підприємці реально з'єднуються із засобами праці не як наймані працівники, а як ініціативні, підприємці-власники, тобто значно розширюється соціальна база мотивації управлінської та трудової, а також інноваційної діяльності.
Розвиток лізингових відносин у технічному переозброєнні та забезпеченні аграрних підприємств стримують наступні причини: монопольне становище лізингодавців на ринку сільськогосподарської техніки, висока вартість лізингових послуг, слабке фінансово-економічне становище аграрних підприємств та їх неспроможність у повному обсязі і у визначені строки сплачувати платежі по лізингу, недосконалість нормативно-правового та облікового забезпечення лізингу в цілому.
Значний внесок у розробку проблем розвитку лізингу у технічному забезпеченні сільськогосподарських підприємств внесли вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти: Андрійчук В.Г., Артиш В.І., Внукова Н., Газман В.Д., Григоренко Є., Гудима О.В., Дудник А., Зоренко А.С., Резниченко В.Н., Златкін Б., Іванишин В.В., Кабатова Е.В., Казімірський В.В., Коваленко Н., Човник Ю., Кочетков В.Н., Ларіонова Л., Левкович А.О., Лещенко М.І., Капроні Р., Косіль С., Рєзанова Н.., Лозова Т., Кергет В., Ляхова О.О., Маринченко Б., Мармуль Л.О., Міщенко В.І., Луб’яницький О.Г., Слав’янська Н.Г., Онищук Я.В., Пасека Л.В., Ніколаєв В.П., Павлюк О., Прилуцький Л., Різник В., Римарєва Л.М., Саблук Р.П., Сосюро Ю.В., Старіков О.Ю., Холодний Г.А., Шевченко О., Шевчук Ю., Шрамко Є., Яновський О. та інші.
Проте всебічна роль лізингу, особливо фінансового, у розвитку матеріально-технічної бази аграрного виробництва, висвітлена недостатньо. Потребують подальшої розробки питання щодо сутності, форм і функцій лізингу, принципів його здійснення, уникнення ризиків, взаємозв'язку із найбільш близькими сферами підприємницької діяльності - орендою і кредитом. Важливе значення має аналіз та оцінка ефективності лізингової діяльності у технічному забезпеченні аграрних підприємств у тих або інших регіонах країни, обґрунтування методичних засад його прогнозувань створення механізму стимулювання розвитку лізингу в поставках сільськогосподарської техніки.
Актуальність, теоретична і практична значимість вирішення вказаних проблем в умовах необхідності забезпечення та зміцнення продовольчої безпеки країни та її регіонів, збільшення конкурентоспроможності аграрних підприємств, вступу України в COT визначили актуальність та необхідність вибору теми, предмету і об'єкту даної дисертаційної роботи.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з програмою науково-дослідних робіт Дніпропетровського державного аграрного університету і є складовою теми "Організація, розвиток та державне регулювання аграрного підприємництва в умовах ринкових перетворень". Номер державної реєстрації 0102U005022.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретичних засад та практичних напрямів розвитку фінансового лізингу в технічному забезпеченні аграрних підприємств регіону.
Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі були поставлені та вирішені наступні завдання:
• узагальнити сутність, види, принципи та функції лізингу як важливої форми підприємництва в технічному забезпеченні сільського господарства;
• виявити методики оцінки лізингу та його кредитних ризиків в сільськогосподарських підприємствах;
• провести аналіз ефективності лізингу і лізингових відносин в технічному забезпеченні аграрних підприємств регіону;
• обґрунтувати механізм та фактори розвитку лізингу у технічному забезпеченні агарних підприємств;
• визначити заходи вдосконалення лізингових відносин та фінансово-кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств;
Об'єктом дослідження є процеси розвитку лізингу в технічному забезпеченні аграрних підприємств регіону.
Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та методичні засади розвитку та підвищення ефективності лізингової діяльності щодо технічного забезпечення аграрних підприємств на регіональному рівні.
Методи дослідження. Теоретико-методологічною базою дисертаційної роботи були фундаментальні положення аграрної економіки, а також діалектичний, історичний та системний наукові підходи. При обґрунтуванні сутності лізингу як особливої форми підприємницької діяльності та його ролі в технічному забезпеченні агарних підприємств застосовувалися методи: монографічний, аналізу і синтезу, порівняння. Характеристику лізингової діяльності та визначення тенденцій її розвитку в регіоні визначено на основі статистико-економічних методів: статистичного групування, експертних оцінок, вибіркового спостереження, аналізу за допомогою системи показників. Прогнозування розвитку та ефективності лізингу в технічному забезпеченні агарних підприємств ґрунтувалося на застосуванні методу математичного моделювання.
В якості джерел інформації використані: нормативно-законодавчі акти країни щодо розвитку лізингу, технічного забезпечення та функціонування аграрних підприємств; статистична інформація Державного комітету статистики України, Херсонських обласних управлінь статистики та агропромислового розвитку, НАК «Украгролізинг» та її Херсонського обласного відділення; дані річних звітів підприємств і організації аграрного сектору економіки регіону.
Наукова новизна одержаних результатів. Найважливішими результатами досліджень, що характеризують їх новизну, є наступні:
вперше:
- обґрунтована система формування лізингових операцій з врахуванням поєднаних ознак: складом учасників, обсягом обслуговування, окупністю вартості лізингового майна, відношенням до податкових пільг, формою розрахунків, складом елементів платежу, методах розрахунків платежів, за типом фінансування, формою страхування майна, рівнем ризику та джерелами фінансування;
удосконалено (доповнено):
- визначення сутності лізингу в авторській трактовці як гнучкий інструмент середньострокового фінансування підприємств, що втілює в собі елементи оренди, посередництва, купівлі в розстрочку і кредитні зобов’язання, де фінансові і матеріальні потоки з’єднані в єдиний комплекс фінансово-майнових відносин;
- оцінку операцій з фінансового лізингу, що показує умови його взаємовигідності як для лізингодавця так і лізингоодержувача через визначення зв’язку між ставками постійних та змінних лізингових платежів з урахуванням ставок податку на прибуток для лізингоодержувача і лізингодавця; сукупної ставки податків на виручку лізингодавця, що включає податок на користувачів автомобільних доріг, відрахування на утримання житлового фонду і об’єктів соціально-культурної інфраструктури, тощо; ставки податку на прибуток за депозитами; річної ставки страхових платежів відносно залишкової вартості; річної ставки депозитного банківського відсотка; річних ставок відсотків за кредит відповідно для лізингоодержувача і лізингодавця.
набуло подальшого розвитку:
- трактування подвійної природи лізингу як вкладення коштів в основний капітал на зворотній основі та інвестицій капіталу у формі основних виробничих фондів, що зумовлює розвиток його принципів терміновості, зворотності, платності та підвищення господарської значимості;
- методичні підходи визначення фактичної вартості майна за умови використання на його придбання банківського кредиту і залучення грошових коштів для фінансового лізингу, через можливість аграрного підприємства зрівноважувати у відповідному податковому періоді виплату частини вартості об’єкта лізингу з сумою амортизаційних відрахувань.
Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження були використані Цюрупинським районним управлінням сільського господарства Херсонської області при розробці заходів щодо поліпшення фінансового забезпечення ефективного розвитку сільськогосподарської галузі району. Основні положення і пропозиції досліджень автора доведено до методичних та практичних розробок, які використовувались в діяльності СТОВ “Надія” та СТОВ “Таврида”. Запропоновані рекомендації щодо моніторингу оцінки платоспроможності аграрних підприємств використовуються в навчальному процесі Дніпропетровського ДАУ.
Особистий внесок здобувача – усі наукові результати, які викладені в дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ідеї та положення, які отримані в результаті особистої роботи здобувача і становлять індивідуальний внесок. В роботі, що надрукована в співавторстві, автору належить аналіз та узагальнення підходів до визначення складових лізингових платежів, що є основою побудови математичної моделі ефективності операцій фінансового лізингу.
Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення, висновки та практичні рекомендації дисертаційного дослідження доповідались і обговорювались на науково-практичних конференціях:
Обласної науково-практичної конференції “Напрямки соціально-економічного розвитку територіальних громад” м. Нова Каховка, 2002р., Науково-практичної конференції “Підвищення ролі фінансових відносин у комплексному соціально-економічному розвитку регіону” м. Дніпропетровськ, 2002р., Міжвузівської науково-практичної конференції “Організація, аналіз і привабливість інвестицій для малого і середнього бізнесу в Україні” м. Херсон, 2005р., Міжнародної науково-практичної конференції “Умение и нововъведения – 2007” Болгарія, м. Софія, 2007р.; Міжнародної науково-практичної конференції “Perspektywiczne opracowania nauki i techniki - 2007”, Польща, м. Пшемисль, 2007р.; Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти.” - Європейський університет м. Київ, 2007р.
Публікації. За матеріалами дослідження опубліковано 13 робіт загальним обсягом 3,12 др.а. , з них 7 надруковані у фахових виданнях.
Обсяг і структура дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел зі 150 найменувань і додатків. Загальний обсяг роботи 208 сторінок комп'ютерного тексту. Вона містить 32 таблиці, 20 рисунків і 24 формули.

Список литературы ВИСНОВКИ

Дослідження фінансового лізингу з урахуванням особливостей вітчизняного аграрного сектору, узагальнення світового досвіду формування лізингових відносин дозволило зробити наступні висновки:
1. Необхідність розвитку лізингових відносин в аграрній економіці України обумовлена насамперед незадовільним станом матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств. Внаслідок зниження платоспроможності товаровиробників у сільському господарстві спостерігається спад рівня технічної забезпеченості, темпів оновлення матеріально-технічної бази проте ця форма залучення аграрними підприємствами додаткових фінансових ресурсів має обмежений характер і не відіграє поки що вагомої ролі у підвищенні рівня їх механічної оснащеності. До таких причин відносяться недосконалість законодавства про лізинг, монопольне становище лізингодавців на ринку лізингових послуг, слабке фінансово-економічне становище багатьох аграрних підприємств, їх неспроможність своєчасно та в повному обсязі сплачувати лізингові платежі, висока вартість лізингових угод, яка пропонується рядом лізингових компаній; ризики здійснення лізингової діяльності.
2. Проведені нами дослідження дозволяють стверджувати, що лізинг є важливим фінансово-виробничим інструментом забезпечення господарської діяльності аграрних підприємств. Це пояснюється тим, що він дозволяє сільськогосподарським товаровиробникам, що не мають достатнього обсягу власних фінансових коштів, здійснювати сучасне матеріально-технічне забезпечення виробничих процесів, в т.ч. на інноваційній основі, скорочувати втрати від фінансового та матеріального зносу.
3. З фінансової точки зору лізинг являє собою інвестування коштів в основний капітал не в грошовій, а в речовій або продуктивній формі. При цьому визначено, що факт наймання засобів виробництва веде до корінної зміни соціального статусу індивідуальних підприємців. За допомогою лізингу вони реально з'єднуються з засобами праці не як наймані робітники, а як зацікавлені підприємці-власники. У результаті значно розширюється база мотивації трудової діяльності працівників не тільки як споживачів, але і як ініціативних підприємців.
4. Нами обґрунтовано формування лізингових операцій за системою поєднаних ознак (залежно від складу учасників; залежно від сектора ринку, де проводяться лізингові операції; по типу майна; терміну дії; по обсягу обслуговування; по окупності вартості лізингового майна; стосовно податкових пільг; по формі розрахунків; в залежності від складу лізингових платежів; по методу нарахування платежів; по типу фінансування; залежно від того, хто здійснює страхування майна; залежно від рівня ризику лізингових операцій та джерел фінансування). Відповідно них існує декілька форм прояву лізингу. Це вказує на лізинг як на складне соціально-економічне явище.
5. У забезпеченні процесу відтворення в аграрній сфері економіки лізинг виконує важливі функції: фінансово-кредитну, інвестиційно-інноваційну виробничу, збутову, соціальну. При цьому фінансово-кредитна функція має найбільше значення в умовах недостатнього її інвестування.
6. За результатами порівняння суми лізингового і кредитного фінансування за умови рівності потоків лізингової і кредитної заборгованостей у кожен момент часу ефект лізингу безпосередньо залежить від: величини оподаткування лізингових платежів; ставки податків, що сплачується з прибутків лізингодавця та лізингоодержувача; наявності достатнього прибутку, як у лізингодавця, так і у підприємства; величини ставки відсотків по кредиту; норми амортизаційних відрахувань на лізинговий актив; терміну лізингу і величини платежів у кожен момент часу.
7. Для оцінки відповідності лізингового і кредитного фінансування потрібно виділяти два основні критерії: структуру капіталу компанії та ризики, пов'язані з фінансуванням проекту. Ризики орендного і кредитного фінансування приблизно ті самі, оскільки кредитори і лізингодавці максимально наближають умови лізингу до умов кредиту. У такому розумінні база для порівняння лізингу і кредиту визначається як 1 до 1 (одна гривня орендної заборгованості заміняє одну гривню кредитного боргового зобов'язання).
8. Найбільш гострими проблемами, характерними для сільськогосподарських підприємств, є їх слабке технічне оснащення, фінансова підтримка державою, інвестування. Це призводить до процесів деіндустріалізації галузі. Здійснений нами аналіз показав, що за останні 3 роки із 18400 одиниць сільськогосподарської техніки, що знаходяться на обліку, тільки 3,5 тис. одиниць експлуатується до 10 років (21,0%), 8,4 тис. тракторів і комбайнів (52,0%) знаходяться в експлуатації до 20 років, ще 4,5 тис. одиниць (27,0%) мають віковий стан більше 30 років. Це призводить до наднормативного збільшення навантаження на кожний працюючий агрегат, що фізично прискорює її старіння. За період 1990-2006 pp. кількість тракторів і комбайнів у господарствах Херсонської області зменшилася у 3-7 разів. Навантаження на один зернозбиральний комбайн порівняно з зарубіжними країнами в Україні більше у 3-8 рази, а в Херсонській області - у 4,5-8,8 рази. Енергетичні потужності зменшилися у 2,7-3,2 разів або - на 71,3% тракторів та зернозбиральних комбайнів - на 71,5% (відносно рівня 1990 р.).
9. У структурі основних засобів на їх активну частину - машини, обладнання та транспортні засоби приходиться відповідно 13,3 і 16,9%. При цьому на балансі підприємств знаходиться 2/3 відпрацьованої техніки. Майже 50,0% фермерів не мають власного трактора, а всього ними використовуються 1,9 тис. тракторів або 1 трактор на 12 господарств. Коефіцієнт готовності до роботи різних видів техніки перебуває на рівні 0,76-0,88. Навантаження на 1 трактор є дуже значним – 133,3 га, а на 1 зернозбиральний комбайн - 224 га, що в 4-10 разів більше, ніж в розвинених країнах світу. Практично повністю деіндустріалізованими виявилися зрошувально-меліоративні комплекси та системи.
10. Фондовіддача аграрного виробництва за останні роки зросла з 0,66 до 0,91 грн., а фондомісткість скоротилася з 1,51 до 1,10 грн. Обсяги закупівлі техніки знизилися в 8-9,5 разів. Так, у 2006 р. було придбано 328 тракторів або 1 трактор на 9 підприємств. При цьому тільки кожен 4-й трактор або 25,0% було придбано з частковою компенсацією вартості державою. Найбільшим в країні виробником зернозбиральних комбайнів - ВАТ «Херсонські комбайни» у 2006 р. було вироблено їх лише 189 одиниць.
11. Частка капітальних вкладень у розвиток сільськогосподарських підприємств регіону становить 5,0-7,0% з них більше 50,0% забезпечується за рахунок прибутку. Амортизаційні відрахування недостатні навіть для простого відтворення техніки. Кредити банків є також незначними. В цих умовах важливе значення має використання техніки на умовах фінансового лізингу. У 2006 р. частка лізингових операцій склала 6,5% від вартості валових інвестицій в економіку. В Україні діє 90 лізингових компаній, з них у Києві - 72,0%. Найбільшим в агарній сфері є: ТОВ «Українська аграрна лізингова компанія» («УкрАгроЛіз»). Перша Західно-Українська Лізингова Компанія. ТОВ Українська Лізингова Компанія, Спільне підприємство "Українська фінансова лізингова компанія", ВАТ Національна акціонерна компанія (НАК) «Украгролізинг».
12. На умовах лізингу агарним підприємствам регіону надано 208 одиниць сільськогосподарської техніки. Це свідчить про значний резерв та велику ємність ринку лізингових послуг. Серед 260 лізингоодержувачів виділяються насамперед такі господарства як: ТОВ «Жовтневе», СТОВ "Південне", СВК "Борозенське", ТД Горностаївський райагрохім", ТОВ "Приазовський", ДГ "Асканійське", ПОСП АФ "Лана", ТОВ "Продексім ЛТД", ДП "УкрЮгАгро". Обсяг лізингових операцій коливається в межах 25-26 млн. грн. Проте із заявленої потреби у 274 одиниці техніки у 2005-2006 рр. було поставлено тільки 88 одиниць або 32,0%. Це характеризує розвиток лізингу як вкрай недостатній.
13. Опираючись на проведений аналіз фінансового положення українських аграрних підприємств, у найближчому майбутньому не має сенсу розглядати варіант покупки сільськогосподарської техніки за рахунок власного капіталу. У цій ситуації значні перспективи оновлення технічного забезпечення сільгоспвиробників відкриваються за рахунок використання механізмів фінансового лізингу. Однак, нажаль на сьогоднішній день, в аграрному секторі економіки Україні і Херсонської області зокрема, лізингові операції державних та й інших лізингових компаній не мають широкого розповсюдження, що суперечить загальносвітовій практиці. Вони займають не більше 5,0% загального обсягу інвестицій, що спрямовуються у сільське господарство. Головними причинами обмеженого використання фінансового лізингу є недосконалість законодавства про лізинг, монопольне становище банківських структур на ринку позичкового капіталу, слабкий фінансово-економічний стан багатьох аграрних підприємств, їхня неспроможність своєчасно та в повному обсязі сплачувати лізингові платежі.
14. Основними напрямами удосконалення лізингових відносин та підвищення ролі лізингу в технічному переоснащенні аграрних підприємств є: інтеграція банківського і промислового капіталу; стійкий розвиток малого і середнього бізнесу в аграрній сфері; розробка та впровадження інвестиційних лізингових проектів; обґрунтування нормативів і рекомендацій щодо необхідної наявності основних засобів з урахуванням інноваційних технологій у сільському господарстві; удосконалення амортизаційної політики аграрних підприємств; вдосконалення ринкової інфраструктури технічного сервісу; забезпечення обслуговуючих кооперативів необхідними об'єктами матеріально-технічної бази: розширення мережі лізингових компаній на ринку; додаткове виробництво техніки вітчизняними підприємствами; збільшення бюджетних асигнувань у фінансовий лізинг.
15. Дослідження показало, що аграрії Херсонщини надають перевагу оновленню машинно-тракторного парку за рахунок власних ресурсів, засобів отриманих у кредит та від інвесторів обсяги капіталовкладень у 2006 р. (124,9 млн. грн.) зросли у порівнянні з 2004 р. (33,2 млн. грн.) майже в 4 рази. При ньому недостатньо уваги приділяється операціям фінансового лізингу обсяг яких у 2006 р (1177 тис. грн.). у порівнянні з 2004 р. (6052 тис. грн.) зменшився майже в 6 разів.
16. В результаті математичного моделювання визначено, що основними параметрами договору лізингу є ставки постійних і змінних лізингових платежів. Зона зміни цих ставок, що забезпечує вигідність договору як для лізингодавця, так і для лізингоодержувача, у відповідності з нашими розрахунками задається відповідними нерівностями.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аграрний сектор: моделі управління / [Макаренко Ю.П., Васильєва Н.К., Макаренко П.М., та ін.]; за ред. проф. П.М. Макаренка. – С.: Довкілля, 2006. – 438с.
2. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. - К.: ІАЕ УААН. 2005. - 292 с
3. Андреев П.А. Лизинг: общая характеристика, история, применение в аграрном секторе: Учебное пособие / Андреев П.А., Баутин В.М., Голиков Р.П. – М.: Информагротех, 1993. – 48 с.
4. Андрійчук В.Г. Агролізинг на пореформеному етапі розвитку аграрних підприємств / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. - 2002.-№10. - С19-24.
5. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: [підручник]/ Андрійчук В.Г. – [2 вид., доп. і перероб.] – К.:КНЕУ, 2002. – 624 с.
6. Андрійчук В.Г. Фінансовий лізинг у розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств / В.Г.Андрійчук // Економіка АПК. – 2003. –№3. – С.65-69.
7. Артиш В. І. Лізинг в матеріально-технічному забезпеченні фермерів / В. І. Артиш // Економіка АПК. – 2001. – № 10. – С. 30-33.
8. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: [учеб. пособие] / Балабанов И.Т. – [3 изд., перераб. и доп.] – М.: Финансы и статистика, 2001. – 528 с.
9. Банки и банковские операции: [учебник для вузов] / под редакций проф. Е. К. Жукова. -М.: Банки и биржи, "ЮНИТИ", 1997. -471 с.
10. Банковские операции Часть ІІ. Учетно-ссудные операции и агентские услуги: Уч. пос. / под ред. О.И. Лаврушина - М.: ИНФРА-М - 1996. - 208 с.
11. Банковское дело: [справ, пособие] / под ред. Ю.А. Бабичевой - М.: Экономика- 1994.-397с.
12. Банковское дело: [учебник] / под редакцией В. И. Колесникова, Л. П. Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика - 1996. - 480 с.
13. Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств / Білик М.Д. - К.: Знання, 1999.-312 с.
14. Білоченко A.M. Стан та перспективи залучення фінансових ресурсів в АПК України / A.M. Білоченко // Економіка АПК.- 2002.- № 6,- С. 72-76.
15. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента: в 2 т. / Бланк И.А. - К.: Ника-Центр. 1999.-Т. 2.-512 с.
16. Бор М.З. Основы экономических исследований. Логика, методология, организация, методика./ Бор М.З. - М: Издательство "Дисс".- 1998. - 144 с.
17. Борисова В. А. Стратегічне управління розвитком підприємств АПК/ В.А. Борисова // Економіка АПК.- 1999.-№ 12.-С. 12-15.
18. Бурковський І.Д. Матеріально-ресурсний потенціал аграрного сектора України, стан та напрями розвитку / І.Д. Бурковський // Економіка АПК. - 2002,- № 3. - С.26-29.
19. Внукова Н. Сучасний стан економіко-правового регулювання фінансового лізингу в Україні / Внукова Н. //Лізинг в Україні. - 2005. -№3. -С.8-10.
20. Воробьев Ю.Н. Финансовый капитал предприятий: теория, практика, управление./ Воробьев Ю.Н. - Симферополь: Таврия. 2002. - 364 с.
21. Гаврилюк М.М. Агропромисловому виробництву - інноваційний шлях розвитку / М.М.Гаврилюк // Економіка АПК. - 2005. - № 8. - С. 19-21.
22. Газман В.Д. Лизинг: теория, практика, комментарии./ Газман В.Д. - М: Фонд правовой культуры. - 1997. - 416 с.
23. Гайнетдинов М. Ф. Лизинг - выгодная форма предпринимательства и коммерческой деятельности / Гайнетдинов М. Ф. // Экономика сельского хозяйства и перерабатывающий предприятий. - 1994. - № 7. - С. 19-20 и С. 29-31.
24. Гальчинський А.С. Україна: поступ у майбутнє./ Гальчинський А.С. - К.: Основи. 1999. - 220 с.
25. Гарднер Д. Привлечение капитала: / Гарднер Д., Оуэн Р., Конвей Р.; пер. с англ. - М.: Джон Уайли энд Санз, 1995. - 464 с.
26. Геець В. Про сучасні проблеми економічного розвитку України / Геець В., Пирожков С, Губський Б. //Економіка України. - 1999. -№9. -С. 91-94.
27. Голощапов В.Н. Развитие лизинга в капиталистических и социалистических странах / Голощапов В.Н., Комаровский В.Е., Новогихин.-(Обзор информ.) - ЦНИИТЭИМС. - М., 1989. - 44 с.
28. Гончаренко В. В. Кредитні кооперативи як форма фінансової допомоги сільського населення / В. В. Гончаренко // Економіка АПК.- № 6,- 2000.- С. 36 -42.
29. Горемыкин В. А. Лизинг. Практическое учебно-справочное пособие./ Горемыкин В. А. - М: ИНФРА-М., 1997.-384с.
30. Григоренко Є. Лізинг як перспективний вид діяльності / Є.Григоренко // Ринок цінних паперів України. - 2002. - №1-2. - С.29-35.
31. Гудима О.В. Сучасний стан лізингового бізнесу в Україні / О.В. Гудима // Держава та регіони: Серія: Економіка та підприємництво. - 2004. - № 5. - С.64-68.
32. Данилишин Б.М. Устойчивое развитие в системе ресурсных ограничений./ Данилишин Б.М.. Шостак Л.Б. - К.: СОІ К Украины НАНУ, 1999. - 367 с.
33. Дорошенко Т.В. Амортизаційні відрахування як джерело фінансування капітальних вкладень підприємств України / Т.В. Дорошенко // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Економіка. - 2002. -Вип.60.-С. 38-40.
34. Дудник А. Финансовый лизинг: бухгалтерский учёт./ А.Дудник // Бізнес (Бухгалтерия). -2000.-№33(393). - С.67-70.
35. Експрес результати дослідження ринку лізингу України. // Міжнародна фінансова корпорація. – 2008. 25 с.
36. Завадський Й.С. Менеджмент/ Завадський Й.С. [підручник]: Т.2. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. - 640 с.
37. Закон України "Про лізинг" від 16.12.1997р. №723/97-ВР // Урядовий кур'єр.- 1998.-№5-6.
38. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 року №168/97-ВР // Всё о бухгалтерском учёте. - 2001. - №98 - С.3-40.
39. Закон України "Про внесення змін в Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 24.12.2002р №349-IV// Бізнес (Бухгалтерия). - 2003.- №3(522).- С.14-31.
40. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про лізинг" від 11.12.2003 № 1381 // Відомості Верховної Ради. — 2004. — № 15. — С. 536- 540.
41. Златкін Б. Лізинг як метод кредитування / Б.Златкін // Економіка України. - 1997. - № 4.-С. 86-88.
42. Иванов В.В. Анализ временных рядов и прогнозирование экономических показателей: [учеб. пособие]. / Иванов В.В- X.: ХНУ. 1999. - 230 с.
43. Ивасенко А. Г. Лизинг: Экономическая сущность и перспективы развития: [учеб. пособие] / Ивасенко А. Г. - НГАЭиУ - Новосибирск., 1996. - 49 с.
44. Іванишин В.В. Фінансовий лізинг і його роль у матеріально-технічному забезпеченні АПК / В.В. Іванишин // Економіка АПК. - 2003. - №2. - С.42-44.
45. Казімірський В.В. Лізинг як засіб залучення інвестицій в АПК / Казімірський В.В. // Економіка АПК. - 2004. - № 1. - С.96-99.
46. Кириленко I. Г. Приватне аграрне господарювання в ринковій економіці./ Кириленко I. Г., Макаренко П. М., Мельник Л. Ю. - К.: Нива, 1997.-175 с.
47. Ковалёва Н.Г., Лысенко Н.С. Роль лизинга в обеспечении экологической безопасности украинского Причерноморья / Ковалёва Н.Г., Лысенко Н.С. // Экономические инновации. № 9: Современные проблемы развития экологического лизинга в Украине. - Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины. -2001. - С.58-64.
48. Коваленко Н. Тенденції розвитку лізингу: світовий досвід і реалії в Україні / Коваленко Н., Човнюк Ю. //Банківська справа. - 2001. - №1. - С.47-51.
49. Ковалюк О.М. Використання фінансових методів у економіці / Ковалюк О.М. // Фінанси України.- 1999.-№2.-С. 125-128.
50. Коденська М.Ю. Україна в Європі / Коденська М.Ю., Ланчук Г.І. // Агроінком. - 1999. -№3. - С.12-16.
51. Коментар до Цивільного кодексу України – Х.: ТОВ «Одіссей», 2004. -856с.
52. Кочетков В.Н. Организация лизинговых операций./ Кочетков В.Н.. Краєва Е.В. Кометкова О.В. – [2-е изд.] - К.: Из-во Европ. ун-та финансов, информ. систем, менеджм. и бизнеса. - 1998. - 103 с.
53. Кузьмин В.Н. Аренда и прокат сельскохозяйственной техники./ Кузьмин В.Н., Черенев Г.А., Соломяная Н.В.: (Обзор инфор.) - М., Информагротех - 1991 - 28 с.
54. Кузьмін В.В. Лізинг в аграрно-промисловому комплексі (методичні аспекти)./ Кузьмін В.В. - К.: ІАЕ, 1999. - 127 с.
55. Курс предпринимательства: М.: Финансы Издательское объединение "ЮНИТИ"- 1997.-389 с.
56. Ларіонова Л. Лізинг і ринкові умови в Україні / Л.Ларіонова // Фінанси України. - № 7 - 1998.-С.92-95.
57. Левкович А.О. Закономерности миссии лизинга в экономике./ Левкович А.О. - Мн.:НПООО "ПИОН", 2001.-240 с.
58. Лелецкий Д.В. Об условиях сравнения и количественной оценке преимуществ лизинга / Лелецкий Д.В. // Лизинг – ревю №5/6, 1998г., С.29-30.
59. Лешенко М.И. Основы лизинга: [yчебное пособие]./ Лешенко М.И. -М., Финансы и статистика, - 2000. - 336 с.
60. Лисецький А. Проблеми розвитку АПК України / А. Лисецький // Економіка України. - 1998.-№ 7.-С. 50-60.
61. Лист Державної податкової адміністрації "Щодо оподаткування операцій фінансового лізингу" від 30.11.2000 року №6630/6/15-111 // Податки та бухгалтерський облік. - 2000. - №89. - С10.
62. Лізинг в Україні /[Капроні P., Кисіль С, Рязанова Н., Василенко Д.]. - К.: МФК. 2002.-142 с.
63. Лозовая Т. Варианты расчёта лизинговых платежей / Т.Лозовая В.Кергет // Бизнес (документы, комментарии, консультации). -1999. - №4(315). - С.71.
64. Лукінов І. Економічні трансформації (наприкінці XX сторіччя)./ Лукінов І. - К.: ІЕ HAH України, AT «Книга», 1997.- 455 с.
65. Ляхова О.О. Суб'єкти ринку лізингових послуг в Україні / О.О. Ляхова // Фінанси України, - 2000. - № 11: - С. 64 - 67.
66. Макаренко Ю.П. Управління платоспроможністю підприємства хлібопекарської промисловості. /Макаренко Ю.П.// Держава та регіони. - 2003. - №2. - С. 78-86.
67. Макаренко Ю.П. Управління кредитним забезпеченням підприємств продуктового під комплексу./ Макаренко Ю.П. // Економічний вісник НГУ. – 2003. №4 С. 73-79.
68. Макаренко Ю.П. Математичне моделювання ефективності лізингових операцій. / Макаренко Ю.П., Соболь Л.В. // Агросвіт. Науково-практичний журнал – 2008. - №9. С. 17-22.
69. Мармуль Л.О. Лізинг-один із шляхів набуття та оновлення основних засобів. / Мармуль Л.О., Федорчук О.М.// Таврійський науковий вісник. наук. пр. - Херсон: ХДАУ. - 2004.- №35.- С 140-143.
70. Мельник Л.Ю. Основи економічної теорії: [навч. посібник.]. / Мельник Л.Ю. Корецький М.Х. Огаренко В.М. - К.: Центр навчальної літератури.- 2005.- 528 с.
71. Месель-Веселяк В.Я. Організаційно-економічні засади реформування агропромислового виробництва в Україні. / Месель-Веселяк В.Я. // Агроінком.-1999. -№1-2. - С. 24-29.
72. Міщенко В.І. Основи лізингу: [навч. посіб.]. / Міщенко В.І., Луб'яницький О.Г.. Слав'янська Н.Г. - К.: Знання. КОО - 1997.-138 с. - (Серія "Бібліотечка банкіра").
73. Мызров С.Н. Договор проката как разновидность договора аренды / Мызров С.Н. // Юрист - 2000. - № 2 - С. 30-34.
74. Наказ Міністерства аграрної політики України та Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на фінансову підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів комерційних банків" від 28.01.2002 року № 25/58 // Internet-ресурс www.rada.com.ua
75. Наказ Міністерства аграрної політики України та Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва" від 27.02.2002 року № 61/139// Internet - pecypc. - www.rada.com.ua
76. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №14 "Оренда" від 28.07.2000 року №181 // Бізнес. - 2001. - №5(420). - С.121.
77. Николайчук В. Прокат техники: региональной аспект / Николайчук В., Омельгенко В. // Материально техническое снабжение. - 1990. - № 8. - С. 25-30.
78. Онишук Я.В. Розвиток лізингу в Україні / Онишук Я.В. // Фінанси України. - 2005. - №7. - С 19-23.
79. Орлов О.О. Що заважає розвитку лізингу в Україні / Орлов О.О., Рясних Є.Г. // Фінанси України. - 1999. - №7. - С.3-9.
80. Основи аграрного підприємництва/ за ред.. М.Й. Маліка. - К.: Інститут аграрної економіки. 2000. - 582 с.
81. Основи економічної теорії / [Чухно А.А., Єшенко Н.С., Клименко Г.Н. та ін.], за ред. Чухна А.А. -К.: Вища школа, 2001.-606 с.
82. Отнюкова Г. Финансовая аренда (лизинг) / Отнюкова Г.// Закон. - 1994. - № 10 -С. 23 -32.
83. Павлюк О. Фінансовий лізинг в Україні / Павлюк О. // Галицькі Контракти. - 1998. - N18.- C 37-43.
84. Панкратов Ф. Г. Коммерческая деятельность : [учебник]./ Панкратов Ф. Г., Серёгина Т. К. - М.: Информационно-внедренческий центр " Маркетинг ", -1998. - 328 с.
85. Пасека Л.В. Теоретичні основи лізингових операцій. / Пасека Л.В., Ніколаєв В.П. // WELCOME. - 1997. - №1-2. - С.4.
86. Перспективи розвитку екологічного лізингу в Україні / [Сосюрко Ю.В., Шидловський А.К., Жуйков В.Я. та iн.], під редакцією Сосюрка Ю.В. - К.: "Аверс". - 1999.-71 с.
87. Підготовка та проведення лізингових операцій в сфері екології / [Сосюрко Ю.В., Жуйков В.Я. Золотарьова Л.С., Петергеря Ю.С.], під редакцією Сосюрка Ю.В. - К.: "Аверс", 2000. - 215 с.
88. Плаксієнко В. Я. Витрати та доходи сільського господарства. / Плаксієнко В. Я. - Дн.: Пороги. 1997.-248 с.
89. Покропивний С.Ф. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність / Покропивний С.Ф. Колот В.М. - К.: КНЕУ - 1998.- 355 с.
90. Політика і розвиток сільського господарства в Україні / за редакцією Штефана фон Крамона - Таубаделя. К.: Альфа-Прінт, 2001. -312 с.
91. Положення Національного банку України «Про кредитування», затверджено постановою Правління НБУ .№246 від 28.09.1995 р. // Internet-ресурс. - www.rada.com.ua.
92. Положення Національного банку України «Про порядок формування й використання резерву для покриття можливих збитків по кредитних операціях банків» затверджено постановою Правління НБУ №279 від 06.07.2000 р. // Internet-ресурс. - www.rada.com.ua.
93. Портер М. Конкуренция : [учеб. пособ.] / Портер М.; пер. с англ.:. - М: Издат.дом «Вильямс» - 2001.-495 с.
94. Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо наповнення Державного лізингового фонду у 2001 році" від 16.02.2001 року №155 // Офіційний вісник України. - 2001р. - №8. - С.48-49.
95. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок використання коштів державного лізингового фонду на придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки та двигунів до неї" від 15.01.98 року №25// Internet-ресурс. - www.rada.com.ua
96. Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення Державного лізингового підприємства "Украгролізинг" від 26.07.1999 року №1352// Internet-ресурс. - www.rada.com.ua.
97. Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення Державного лізингового фонду для технічного переоснащення сільського господарства" від 18.09.1997 року №1031// Internet-ресурс. - www.rada.com.ua
98. Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" від 11.04.2001 року №354// Internet-ресурс. - www.rada.com.ua.
99. Постанова Кабінету Міністрів України ''Про затвердження Порядку реєстрації договорів лізингу" від 16.06.98 року №913 // Державний Інформаційний Бюлетень про приватизацію. - 1998. - №9. - С.71.
100. Прилуцкий Л. Финансовый лизинг. Правовые основы экономики, практика. / Прилуцкий Л. - М.: Ось-89 - 1997.-272 с.
101. Регіональні агропромислові комплекси України (теорія та практика розвитку) / [П.П. Борщевський, В.О. Ушкаренко, Л.Г. Чернюк, Л.О.Мармуль] - К.: Наукова думка, 1996.- 263 с.
102. Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва: [посіб. у питаннях і відповідях] / за ред. П.Т. Саблука. - К.: IAE. 1999. -362 с.
103. Римарева Л.М. Лізинг в інвестиційному забезпеченні сільськогосподарського виробництва / Римарева Л.М.// Економіка АПК.- 2000.- № 5.- С. 47-52.
104. Рид Э. Коммерческие банки./ Рид Э., Коттер Р., Гилл Э.; (перев. с англ.) – М.: Прогресс - 1993. - 311с.
105. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про заходи поліпшення діяльності Украгролізингу" від 29.08.2000 року №335-р // Internet-ресурс. -www.rada.com.ua
106. Рязанова Н. Показники розвитку лізингу в інших країнах / Рязанова Н. // Лізинг в Україні. - 2005. - №3. - С.16-18.
107. Саблук П.Т. Посібник по реформуванню ринкового середовища підприємств АПК./ Саблук П.Т.. Ситник В.П., Демьяненко М.Я. - К.: IAE УААН. 1997.-600 с.
108. Саблук Р.П. Теоретичні аспекти лізингових відносин / Саблук Р.П. // Економіка АПК. -2000. -№11.-0.40-57.
109. Селехман М.А. Визначення параметрів лізингових угод / Селехман М.А. // Вісник національного банку України. - 2000. - №6. - С.49-50.
110. Силинг С.А. Лизинг в вопросах и ответах / Силинг С.А. - С-П.: Гиппократ, - 1999. - 140 с. - (практич. руков, для предпринимателей).
111. Сільське господарство України за 2006 рік / статистичний збірник. – К.: Держкомстат України. - 2007р. – 367с.
112. Смогоринський О.В. Лізинг: головне не володіти, а експлуатувати / О.В. Смогоринський // Час відродження. - 2002. - №8(33). - С. 156-158.
113. Соболь Л.В. Основні напрями розвитку лізингу аграрних підприємств / Л.В. Соболь // Таврійський науковий вісник – 2007. – №54 - С.291-295.
114. Соболь Л.В. Роль діяльності державних компаній в розвитку ринку лізингових послуг на матеріалах Херсонської філії НАК «Украгролізинг» / Соболь Л.В. // Агросвіт – 2007. - №20. С. 18-22.
115. Соболь Л.В. Роль лізингу в оновленні матеріально-технічної бази аграрних підприємств на прикладі Херсонського регіону / Соболь Л.В. // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2007. - №232– С. 115 - 124.
116. Соболь Л.В. Сутність лізингу як інструменту фінансування підприємств / Соболь Л.В. // Бізнес – навігатор. – 2007. – №2[12]. С.96-102.
117. Сосюрко Ю.В. Мониторинг европейского рынка лизинговых услуг/ Сосюрко Ю.В., Мальцева А.А. // WELCOME. - 1998. - №1. - С29 -31.
118. Статистичний щорічник Херсонської області за 2006 рік // Х.: Головне управління статистики у Херсонській області. - 2007. – 502 с.
119. Стельмашук A.M. Державне регулювання економіки: [навч. посіб.] / Стельмашук A.M. -Тернопіль: Астон - 2001. - 362 с.
120. Турило A.M. Оцінка ефективності інноваційного лізингу / Турило A.M., Черемисова Т.А. // Фінанси України. - 2005. - №1. - С.44-48.
121. Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки" від 3.12.1999 року №1529/99 // Урядовий кур'єр. - 1999. - №230.
122. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо подальшого розвитку лізингу в аграрному секторі економіки» від 23.02.2001 року № 346 // Офіційний вісник України. - 2001. - №9. - С.26.
123. Указ Президента України «Про Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України» від 4.11.2003 року № 292/2003 // Internet-ресурс. - www.rada.com.ua
124. Унковская Т.Е., Сосюрко Ю.В. Международные стандарты учёта и оценки эффективности лизинговых операций / Унковская Т.Е. // WELCOME. - 1997. - №1-2. -С. 17-24.
125. Федорчук О.М. Проблеми та перспективи розвитку лізингових відносин в АПК/ Федорчук О.М. // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету.- 2004. - Вип.34/46 -С. 350-353.
126. Фінанси в період реформування агропромислового виробництва / [Демьяненко М.Я., Алексійчук В.М., Борт А.Г. та ін.]; за редакцією М.Я. Дем'яненка - К.: ІАЕ УААН - 2002. - 645 с.
127. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. // [А.М. Поддерьогін. Л.Д. Буряк, НЛО. Калач та ін.] за ред. А.М. Поддерьогіна - К.: КНЕУ - 2001. - 204 с.
128. Формування ринків матеріальних ресурсів АПК / За ред. Г.М. Підлісецького. - К.: ІАЕ, 2001.- 428 с.
129. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції (практичний посібник) / За ред. П.Т. Саблука. - К.: ІАЕ. 2000. - 556 с.
130. Хатуль Ю. Комитет по экономике вышел на аренду / Хатуль Ю. // Коммерсанты -1996.-№26.-С. 42-43.
131. Хмелевский Е. Амортизационная политика и становление промышленно-производственных основных фондов / Хмелевский Е. // Экономика Украины. - 1999. - №3. -С. 41-47.
132. Холодний Г.А. Визначення ефективності лізингових операцій / Г.А. Холодний // Welcome. - 1997. - №1-2. - С.35-36.
133. Хорунжий М.Й. Організація агропромислового комплексу: [підручник] / Хорунжий М.Й. -К.: КНЕУ - 2001.-382 с.
134. Циганов С.А. Організаційно-економічні аспекти використання лізингу / Циганов С.А. // Економіка АПК.- 1999.-№ 11.-С. 66-71.
135. Чекмарева Е. Н. Экономическая сущность лизинга / Чекмарева Е. Н. // Хозяйство и право. -1994.-№45.-С. 18-28.
136. Чекмарева Е.Н. Лизинговый бизнес / Чекмарева Е.Н. - М.: Экономика.- 1993. - 213с.
137. Червен І.І. Поліпшення використання сільськогосподарської техніки / Червен І.І., Гончаренко І.В. // Економіка АПК.- 2000.-№ 5.- С.34 -36.
138. Шевченко О. Лізинг - альтернатива банківського кредитування / Шевченко О., Ляхова О. // Банківська справа. - 2000. - №4. - С.31 -34.
139. Шевченкова Л. Лизинговые операции / Шевченкова Л. // Баланс. - 1999. - №40 (269). - С. 22-30.
140. Шевчук Ю. Операція лізингу та практичні аспекти її здійснення / Шевчук Ю. //Лізинг в Україні. - 2005. -№2. -С.13-15.
141. Шелобаев С.И. Математические методы и модели в экономике, финансах. бизнесе: [yчеб. пособие]./ Шелобаев С.И. - М.: ЮНИТИ-ДАНА - 2000. - 367с.
142. Шпичак О.М. Теоретичні основи еквівалентного обміну в агропромисловому комплексі / Шпичак О.М. // Економіка АПК.- 2000.- № 2.- С. 3-9.
143. Шрамко Е. Лизинг, кредит или продажа в рассрочку / Шрамко Е. // Компаньон. -2000.-№14.-С.17-22.
144. Штельмах В. Расчёт лизинговых платежей исходя из потока денежных средств. Плюсы и минусы / Штельмах В. // Лизинг-курьер. - 2000. - №1 (7). - С. 13-19.
145. Щорічний статистичний довідник Україна у цифрах 2006. - К.: Консультант- 2007.-271с.
146. Экономика агротехсервиса [ учеб. пособие ] -М. Информагротех.-1994.-288с.
147. Экономика: [учебник]. /Под ред. А.С. Булатова.- М.: Изд-во БЕК - 1995.- 632 с.
148. Яновский А. М. Лизинг / Яновский А. М. // ЭКО. - 1994. - № 7. - С. 172-177.
149. Яновський О. Лізинг як форма підприємницької діяльності / Яновський О. // Економіка України. - 1994. - №11. - С.90-91.
150. Ярославський О. Ринок складної сільськогосподарської техніки в Україні: перспективи розвитку / Ярославський О.// Проект "Аграрна політика для людського розвитку". - 2002.- №8. - С.1-6.Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.