У нас уже 211702 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА МАРКЕТИНГОВО-ЛОГІСТИЧНИМ ПІДХОДОМ
Количество страниц 201
ВУЗ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2010
Содержание ЗМІСТ

ВСТУП 3
Розділ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 10
1.1. Теоретичне узагальнення підходів до визначення понять та термінів,
що пов’язані з формуванням системи обслуговування підприємства 10
1.2. Концептуальні основи формування системи обслуговування
підприємства 24
1.3. Аналіз стану машинобудівних підприємств України у реалізації
завдань формування системи обслуговування 44
Висновки до розділу 1 56
Розділ 2 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА СИСТЕМИ
ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 59
2.1. Визначення умов формування системи обслуговування з урахуванням
можливості використання аутсорсингу 59
2.2. Ідентифікація системи обслуговування на підставі маркетингово-
логістичного аудиту 71
2.3. Оцінка заходів організаційно-управлінської підтримки формування
системи обслуговування 83
Висновки до розділу 2 103
Розділ 3 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 106
3.1. Структурно-технологічний підхід у вирішені завдань формування
системи обслуговування 106
3.2. Інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських
рішень з формування системи обслуговування 129
3.3. Методичні основи розробки процесу управління системою
обслуговування 149
Висновки до розділу 3 173
ВИСНОВКИ 175
ДОДАТКИ 178
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 190
ВСТУП


Актуальність теми. Розвиток підприємств машинобудівного комплексу є невід’ємною складовою розбудови України та її національної економіки. Сьогодні найбільш успішні з них переміщують свою увагу з питань реструктуризації внутрішніх процесів на виявлення та реалізацію методів, з допомогою яких швидке та надійне вирішення будь-яких проблем споживача може бути використано для досягнення стійких конкурентних переваг. Пріоритету набуває формування "чутливого до споживача" підприємства, де функції маркетингу і логістики об’єднуються з метою інтегрованого управління створенням споживчого попиту та його задоволенням. Тому виникає необхідність виявлення й реалізації прогресивних теорій та досвіду менеджменту, які, фокусуючись на способах обслуговування споживача, збільшують конкурентні можливості виробника.
Теоретичною та методологічною основою досліджень, що пов’язані з проблемами ефективного управління обслуговуючою діяльністю машинобудівних підприємств, є наукові роботи провідних зарубіжних економістів Д. Бауерсокса, Д. Белла, М. Беррі, М. Бітнера, К. Гренрооса, П. Ейгле, А. Харрісона, Ф. Котлера, М. Крістофера, Ж.-Ж. Ламбена, Т. Левітта, М. Портера, Д. Ратмела та ін. Вагомий внесок у розробку теоретичних основ управління складними взаємовідносинами підприємства і споживчого ринку внесли вітчизняні вчені Л. Балабанова, Н. Внукова, О. Гаврилюк, Є. Крикавський, М. Окландер, В. Смиричинський, О. Тридід, Н. Чухрай, Л. Шемаєва, В. Юхименко. Слід відзначити роботи Г. Шостак, Е. Мате, Ж. Горовіца, В. Чернишова, В. Кулібанової, Г. Разумовської та ін., де виносяться на обговорення питання, що пов’язані з плануванням сервісного супроводу продукції виробничого призначення, управлінням сукупною товарно-сервісною пропозицією.
У значній мірі основоположні поняття сучасних концепцій обслуговуючої діяльності у сфері промислового виробництва ще не набули однозначного визначення та по різному трактуються більшістю авторів, які, як правило, обмежуються загальним підходом до розгляду таких термінів й понять. Поза увагою дослідників залишаються питання розробки інтегрованих формальних методів та моделей систем обслуговування, які враховують специфіку споживчого використання продукції виробничого призначення. Не отримали однозначного визначення і по різному трактуються авторами їх маркетингові й логістичні аспекти. Це призводить до відсутності єдності позицій у розумінні результатів обслуговуючої діяльності виробника на основних етапах споживчого використання продукції (реалізація, підготовка до експлуатації, експлуатація) та сфери застосування існуючих підходів.
За таким, існує потреба у теоретичному осмисленні комплексу міждисциплінарних проблем, з якими стикаються машинобудівні підприємства при управлінні обслуговуючою діяльністю. Це передбачає розробку єдиних науково-методичних основ для формування та управління складними міжінституційними виробничо-обслуговуючими структурами, класифікацію об’єктів дослідження, постановку та формалізацію завдань взаємодії підприємства й споживачів, а також розробку методів моделювання і оптимізації виробничо-обслуговуючих мереж з врахуванням особливостей функціонування підприємств машинобудівного комплексу України. Це зумовлює актуальність теми дисертації, постановку її мети та завдань.
Зв'язок наукової роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано згідно з планами наукових досліджень Харківського національного економічного університету за господарською договірною темою № 8/03-05 "Використання логістичного підходу в управлінні фізичним розподілом продукції підприємства" (номер державної реєстрації 0103U008941) за якою безпосередньою автором у розроблені підрозділи: "Формування логістичних систем промислових підприємств" та "Логістична діяльність промислового підприємства".
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розвиток теоретичних основ, обґрунтування методичних і практичних рекомендацій щодо формування системи обслуговування машинобудівного підприємства за маркетингово-логістичним підходом.
Для досягнення визначеної мети у роботі поставлено та вирішено такі теоретичні та практичні завдання:
- узагальнити та удосконалити існуючі поняття й терміни, що пов’язані з формуванням системи обслуговування машинобудівного підприємства;
- обґрунтувати складові концепції маркетингово-логістичного управління з метою встановлення положень формування системи обслуговування машинобудівного підприємства за маркетингово-логістичним підходом;
- дослідити діяльність машинобудівних підприємств України у вирішені завдань формування системи обслуговування з використанням комплексу традиційних методів і облікових даних;
- обґрунтувати положення щодо формування системи обслуговування машинобудівного підприємства, які враховують можливість застосування аутсорсингу;
- удосконалити ідентифікацію системи обслуговування машинобудівного підприємства на підставі маркетингово-логістичного аудиту його діяльності;
- удосконалити оцінку рівня відповідальності персоналу функціональних підрозділів машинобудівного підприємства за ефективність системи обслуговування;
- обґрунтувати подальший розвиток структурно-технологічного підходу до проектування складних систем в процесі формування системи обслуговування машинобудівного підприємства;
- удосконалити положення щодо прийняття планово-управлінських рішень з формування системи обслуговування машинобудівного підприємства;
- удосконалити процес управління системою обслуговування машинобудівного підприємства.
Об’єкт дослідження: процес інтегрованого маркетингово-логістичного управління створенням споживчої цінності в системі менеджменту машинобудівного підприємства.
Предмет дослідження: сукупність теоретичних і методичних положень, що складають основу формування системи обслуговування машинобудівного підприємства за маркетингово-логістичним підходом.
Методи дослідження. Теоретичну та методичну основу виконаного дослідження склали наукові та практичні праці відомих вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі теорії ринкової економіки, менеджменту, маркетингу та логістики. Інформаційну базу склали законодавчі і нормативні акти України, офіційні звітно-статистичні дані підприємства. У досліджені були використані: метод логічного узагальнення – для перенесення результатів аналізу робіт з питань теорії там практики послуг на вирішення проблеми сервісу машинобудівного підприємства; метод класифікаційного аналізу – для встановлення суттєвих відмінностей понять "послуга" і "сервіс" та обґрунтування класифікаційних угрупувань сервісу; метод системного аналізу – для встановлення встановлення параметрів системи обслуговування за складовими цінності сервісного продукту; для прийняття рішень щодо передачі на аутсорсинг процесів обслуговування; для розробки матриці відповідальності персоналу підприємства за ефективність системи обслуговування; методи економіко-статистичного аналізу – для обґрунтування тенденції посилення впливу послуг на ефективність діяльності машинобудівних підприємств; для оцінки узгодженості результатів маркетингово-логістичного аудиту; метод експертних оцінок – для визначення коефіцієнтів вагомості параметрів надійності управління процесом обслуговування; метод економіко-математичного моделювання – для обґрунтування вибору варіантів оптимізації системи обслуговування підприємства; метод функціонального моделювання – для розробки процедури прийняття організаційно-управлінських рішень формування системи обслуговування; графічний метод візуалізації положень дисертації.
Наукова новизна отриманих результатів. Наукові результати, що отримані автором і складають предмет захисту, полягають у такому.
Удосконалено:
- поняття і терміни, пов’язані з формуванням системи обслуговування машинобудівного підприємства, які, на відміну від існуючих, включають поняття "сервісне забезпечення", що дозволило виділити класифікаційні угруповання сервісу виробничого призначення за ознакою "ступінь взаємозв’язку процесів виробництва продукції і сервісного забезпечення": сервіс технологічно-експлуатаційного забезпечення, сервіс забезпечення споживчого попиту, сервіс інформаційно-консультаційного забезпечення;
- положення щодо прийняття планово-управлінських рішень з формування системи обслуговування машинобудівного підприємства, які, на відміну від існуючих, передбачають аналіз, послідовну структуризацію та деталізацію уявлень користувача про предметну область обслуговуючої діяльності підприємства, що забезпечило виділення інформаційних об’єктів та встановлення зв’язків між ними на інформаційних полігонах, де зосереджено інтереси підприємства і споживача: "виробництво – реалізація", "реалізація – експлуатація", "експлуатація – виробництво";
- процес управління системою обслуговування машинобудівного підприємства, який на відміну від існуючих, визначає безперервне послідовно-паралельне узгодження аналізу логістичних ситуацій з розв’язанням на цій основі логістичних завдань, що забезпечує визначення структури і технології управління системою обслуговування на етапах споживчого використання продукції;
Дістали подальший розвиток:
- складові концепції маркетингово-логістичного управління, за якими формування системи обслуговування машинобудівного підприємства передбачає інтеграцію завдань маркетингу і логістики по управлінню процесами створення й задоволення споживчого попиту на сервісний продукт, що сприяє досягненню синергічного ефекту ланцюжка цінності у причинно-наслідковому зв’язку: конкурентні переваги → утримання споживача → якість відносин → сервісний продукт → вибір і комбінація ресурсів;
- положення щодо формування системи обслуговування машинобудівного підприємства з урахуванням можливості використання аутсорсингу, які включають позиціонування підприємства у координатах "ступінь змін системи обслуговування – споживча цінність" з прийняттям організаційно-управлінських рішень у послідовності "формувати систему обслуговування → оновити систему обслуговування → реорганізувати систему обслуговування".
- структурно-технологічний підхід до проектування складних систем, який, на відміну від існуючих, визначає опис варіантів формування системи обслуговування машинобудівного підприємства на основі встановлення оптимальних співвідношень параметричних характеристик та показників функціонування такої системи за вірогідними схемами зв’язків всіх її учасників. Він дозволяє використовувати у якості критерію оптимізації максимізацію співвідношення рівня споживчої задоволеності використанням продукції і рівня приведених сукупних витрат на функціонування системи обслуговування у порівнянні з конкурентами.
Практичне значення одержаних результатів. Основні положення, винесені автором на захист, спрямовані на підвищення наукової обґрунтованості формування системи обслуговування машинобудівного підприємства. Вони містять конкретні рекомендації науково-методичного та прикладного характеру щодо сервісу на етапах споживчого використання продукції як важливого компоненту конкурентних переваг підприємств машинобудівного комплексу. Розроблено рекомендації, що пов’язані з створенням й задоволенням споживчого попиту на сервісний продукт для стимулювання продажу, підвищення прибутку та встановлення підприємством тривалих конкурентних переваг. Практичне спрямування мають розроблені автором положення щодо прийняття планово-управлінських рішень з формування системи обслуговування у частині інформаційного забезпечення реалізації та експлуатації продукції, які використані ТОВ "Технопак", м. Харків (довідка № 22 від 10.09.07). Положення методики маркетингово-логістичного аудиту використані ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря" (довідка № 1049 від 20.09.07). Матеріали дисертаційного дослідження застосовуються в начальному процесі ХНЕУ при викладанні дисциплін "Логістика", "Виробнича логістика", "Аутсорсинг", "Логістичний менеджмент" (довідка № 04/02-130а від 23.05.07).
Особистий внесок автора. Наукові результати дисертації, що виносяться на захист, отримані автором самостійно. З праць, опублікованих у співіаторстві (за наведеним у авторефераті списком), у дисертації використані лише ті ідеї та положення, що є особистим внеском автора.
Апробація результатів дисертації. Основні ідеї, висновки і пропозиції проведеного дисертаційного дослідження доповідалися автором на V Міжнародній науково-практичній конференції "Маркетинг та логістика в системі менеджменту" (Львів, 7-9 жовтня 2004 р.); VІ Міжнародній науково-практичній конференції "Маркетинг та логістика в системі менеджменту" (Львів, 9-11 листопада 2006 р.).
Публікації. За темою дослідження опубліковано 9 праць загальним обсягом 2,80 ум.-друк. арк., з них особисто здобувачеві належить 2,05 ум.-друк. арк. У тому числі 7 статей у наукових фахових журналах (з них 2 одноосібні статті), 2 тез доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях.
Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Акофф Р. Планирование в больших экономических системах / Р. Акофф : [пер. с англ.]. – М. : Советское радио, 1972. – 223 с.
2. Амоша О. І. Проблеми вдосконалення управління промисловим виробництвом / О. І. Амоша // Схід. – 2001. – № 6. – С. 12–15.
3. Анализ и реинжиниринг бизнес-процессов / www. CALS.ru
4. Аникин Б. А. Коммерческая логистика : [учебн.] / Б. А. Аникин, А. П. Тяпухин. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 432 с.
5. Аутсорсинг бизнес-процессов. Советы финансового директора: / (С. Клементс, М. Доннеллан и др.) : [пер. англ.]. – М. : Вершина, 2006. – 416 с.
6. Багиев Г. Л. Маркетинг : [учебн.] / Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич, Х. М. Анн : – М. : Экономика, 2001. – 703 с.
7. Балалова Е. И. Сервисная деятельность: учет, экономический анализ и контроль. / Е. И. Балова, О. В. Каурова. – М. : Дело и Сервис, 2006. – 288 с.
8. Бауэросокс Д. Д. Логистика: интегрированная цепь поставок / Д. Д. Бауэросокс, Д. Д. Клосс : [пер. с англ.]. – М. : 2001. – 639 с.
9. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Д. Белл : [пер. с англ.]. – М., Academia, 1999. – 956 с.
10. Белоусов А. Г. Коммерческая логистика / А. Г. Белоусов, Д. В. Стаханов, В. Н. Стаханов. – Ростов на Дону : Феникс, 2001. – 224 с.
11. Благоєв В. Маркетинг в определениях и примерах / В Благоєв : [пер. с болг.]. – СПб. : Два-три, 1993. – 160 с.
12. Большой экономический словарь.– 2-е изд. – М. : 1997. – 856 с.
13. Боровкова В. А. Управление рисками в торговле / В. А. Боровкова – СПб. : Питер, 2004. – 288 с.
14. Букан Дж. Научное управление запасами / Дж. Букан, Э. Кенигсберг. – М. : Наука, 1967. – 423 с.
15. Голиков Е. А. Маркетинг и логистика : [учебн. пособ.] / Е. А. Голиков – М. : Дашков и Кº, 1999. – 412 с.
16. Варнеке Х.-Ю. Революция в предпринимательской культуре. Фрактальное предприятие / Х.-Ю. Варнеке : [пер. с нем.]. – М. : МАИК "Наука / Интерпериодика", 1999. – 280 с.
17. Василенко В. О. Ситуаційний менеджмент [навч. посіб.] / В. О. Василенко, В. І. Шостaк, О. М. Клейменов. – К. : ЦНЛ, 2005. – 372 с.
18. Внукова Н. М. Економіка виробничих послуг : [наук. вид.] / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук. – Х. : 2001. – 128 с.
19. Ворачак Х. О. О состоянии "теории маркетинга услуг" / Х. О. Ворочак // Проблемы теории и практики управлення, 2002. – № 1. – С. 21–24.
20. Вороніна М. С. Управління економічними та соціальними процесами підприємства : [наук. вид.] / М. С. Вороніна. – Х. : 2002. – 432 с.
21. Гаврилюк О. В. Послуги у контексті економічного зростання / О. В. Гаврилюк // Фінанси України, 2000. – № 4. – С. 71–79.
22. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество / Дж. Гелбрейт. – М. : Прогресс, 1969. – 480 с.
23. Герасимчук В. Г. Теорія та практика логістичного управління / В. Г. Герасимчук, І. В. Нєдін, Н. І. Чухрай // Регіональна економіка. – 2000. – № 3. – С. 247–248.
24. Дарский А. С. Управление взаимоотношениями с заказчиками / А. С. Дарский // Корпоративные системы. – 2001. – № 3. – С. 13 – 17.
25. Дихтель Е. Практический маркетинг / Е. Дихтель, Х. Хергшен. – М. : Экономика 1995. – 431 с.
26. Демидова Л. Сфера услуг в постиндустриальной экономике / Л. Демидова // Мировая экономика и международные отношения, 1999. – № 2. – С. 24–32.
27. Дороніна М. С. Управління економічними та соціальними процесами підприємства : [наук. вид.] / М. С. Вороніна. – Х. : ХНЕУ, 2002. – 432 с.
28. Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы / П. Друкер. – М. : ВСИ, 1992. – 350 с.
29. Энциклопедический словарь по экономике / (авт.-состав. В. Г. Золотогоров). – Мн. : Полымя, 1997. – 571 с.
30. Еремеев А. В. Эксплуатационная надежность строительной техники нефтегазового комплекса / А. В. Еремеев. – М. : Недра, 1991. – 263 с.
31. Забелин П. В. Основы стратегического управления / П. В. Забелин, И. К. Моесеев. – М. : 1998. – 195 с.
32. Завьялов П. С. Формула успеха: маркетинг (сто вопросов – сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке), 2-е изд. / П. С. Завьялов, В. Е. Демидов. –– М. : Междунар. отношения, 1991. – 416 с.
33. Иванов Ю. Б. Конкуренткоспособность предприятия в условиях формирования рыночной экономики: [наук. вид.] / Ю. Б. Иванов – Х. : РИО ХНЭУ, 1997. – 246 с.
34. Каледжан С. О. Аутсорсинг. Что? Как? Зачем? / С. О. Каледжан // Дистрибуция и логистика. – 2003. – № 1. – С. 36–38.
35. Конюховский П. В. Математические методы исследования операций в экономике / П. В. Конюховский. – СПб. : Питер, 2000. – С. 158–206.
36. Костоглодов Д. Д. Маркетинг и логистика фирмы / Д. Д. Костоглодов, И. И. Саввиди, Н. П. Стаханов. – М. : ПРИОР, 2000. – 128 с.
37. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер. – Спб : Питер Ком., 1999. – 896 с.
38. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг. – [2-е европ. узд.] . – М. : СПб.; К. : ИД "Вильямс", 2000. – 943 с.
39. Крикавський Є. В. Інновації в концепції логістики / Є. В. Крикавський // Логистика: проблемы и решения. – № 1. – 2006. – С. 20-281.
40. Крикавський Є. Промисловий маркетинг і логістика: [навч. посіб.] / Є Крикавський., Н. Чухрай. – Львів : 1998. – 307 с.
41. Кристофер М. Маркетинговая логистика / М. Кристофер, Х. Пэк. – М. : ИД "Технология", 2005 г. – 200 с.
42. Кулибанова В. В. Маркетинг сервисных услуг / В. В. Кулибанова – СПб. : Вектор, 2006. – 192 с.
43. Кунявский М. Е. Управление маркетингом промышленного предприятия / М. Е. Кунявский, И. М. Кублин. – М. : Междунар. отношения, 2004. – 376 с.
44. Лавров С. Н. Основы маркетинга промышленных объектов / С. Н. Лавров, С. Ю. Злобин. – М. : Внешторгиздат, 1989. – 216 с.
45. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. / Жан-Жак Ламбен : [пер. с фр.]. – СПб. Наука. С.-Петерб. изд. фирма, 1996. – 589 с.
46. Лігоненко Л. О. Аутсорсинг як інструмент оптимізації та підвищення ефективності бізнесу / Л. О. Лігоненко, Ю. Ю. Фролова // Актуальні проблеми економіки, № 6 (48), 2005. – С. 115–125.
47. Логистика. Словарь и библиография. Справочное пособие (авт.-сост. А. И. Семененко). – СПб. : СПбГУЭФ, 1999. – 67 с.
48. Логістика: традиційні та нетрадиційні сфери використання / Є. В., Крикавский, Р. Патора / Вісник Нац. ун-ту "Львів. політехніка", № 552 "Логістика", 2006. – 324 с.
49. Маркетинг : [учебн.] / (А. Н. Романов, Ю. Ю. Корлюгов и др.); под ред. А. Н. Романова. – М. : Банки и биржи: ЮНИТИ, 1996. – 560 с.
50. Маркетинг менеджмент : [научн. изд.] / [науч. ред. Балабанова Л. В.]. – Д. : ДонГУЭТ, 2001. – 594 с.
51. Марка Д. Методология структурного анализа и проектирования. / Д. Марка, К. М. Гоуэн : [пер. с англ.]. – М. : ИНФРА-М, 1993. – 240 с.
52. Маркова В. Д. Маркетинг услуг / В. Д. Маркова. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 128 с.
53. Мартынов Г. В. Модели оптимизации многоотраслевых производственных комплексов. / Г. В. Мартынов. – М. : Финансы и статистика, 1982. – 111 с.
54. Маскон М. Х. Основы менеджмента. / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури : [пер. с англ.]. – М. : Дело, 1992. – 702 с.
55. Математический энциклопедический словарь / [ред. Ю. В. Прохоров]. – М. : Сов. Энциклопедия, 1998. – 847.
56. Мате Э. Послепродажное обслуживание. / Э. Мате: [пер. с фран.]. – М. : Прогресс, 1993. – 160 с.
57. Методы оптимизации в экономико-математическом моделировании [общ. ред. Е. Г. Гольштейнa]. – М. : Наука, 1991. – 444 с.
58. Миронова Н. В. Дифференцированный подход к маркетингу услуг // www.marketologi.ru/lib.
59. Миротин Л. Б. Вторично о логистике и маркетинге. / Л. Б. Миротин // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей VІ міжнар. наук.-практ. конф., 9-11 листоп. 2006 р. / Нац. ун-т– "Львів. політехніка" (та ін.), 2006. – С. 209, 210.
60. Миротин Л. Б. Системный анализ в логистике / Л. Б. Миротин, Ы. Э. Ташбаев. – М. : Экзамен, 2002. – 480 с.
61. Михайлова Е. А. Бенчмаркинг / Е. А. Михайлова. – М. : ООО Фирма "Благовест-В". – 2002. – 176 с.
62. Михальски Т. Услуги как стратегический выбор глобального действующих предприятий / Т. Михальски // Проблемы теории и практики управления, 1998. – № 3. – С. 96–100.
63. Нагловский С. Н. Логистика: [научн. изд.] / С. Н. Нагловский. – Ростов н / Д. : РГЭА, 1997. – 286 с.
64. Нагловский С. Н. Логистика проектирования и менеджмента производственно-коммерческих систем / С. Н. Нагловский. – Калуга : Манускрипт, 2002. – 336 с.
65. Николайчук В. Е. Логистика / В. Е. Николайчук – СПб. : Питер, 2002. – 160 с.
66. Ніколайчук В. Є. Взаємозв’язок і відмінності логістики та маркетингу / В. Є. Ніколайчук // Економіка України. – 1999. – № 4. – С. 89–91.
67. Обри У. Аудит маркетинга / У Обри : [пер. с англ.]. – Днепр-ск : Баланс-Клуб. 2003. – 368 с.
68. Ожегов С. И. Словарь русского языка. – 20-е изд., стер. – М. : Рус. яз. 1988. – 748 с.
69. Окландер М. А. Концепция промышленной логистики / М. А. Окландер // Экономика Украины. – 1993. – № 10. – С. 27–33.
70. Окландер М. А. Логістична система підприємства. [наук. вид.] / М. А. Окландер. – Одеса : "Астропринт", 2004. – 309 с.
71. Окландер М. А. Контуры экономической логистики / М. А. Oкландер. – К. : Наукова думка, 2000. – 176 с.
72. Олаф В. М. Стратегии в маркетинге // http://marketing.spb.ru, http://www.iteam.ru/publications/marketing/section_28/article_391/
73. Питерс Т. В поисках эффективного управления: (Опыт лучших компаний) / Т. Питерс, Р Уотермен: [пер. с англ.]. – М. : Прогресс, 1986. – 423 с.
74. Портер М. Э. Международная конкуренция / М. Э. Портер : [пер. с англ.]. – М. : Международные отношения, 1993. – 896 с.
75. Поспєлов Д. А. Ситуационное управление: теория и практика / Д. А. Поспелов – М. : Наука. – 288 с.
76. Пурлик В. М. Рынок инвестиционных товаров и логистика: [наук. вид.] / В. М. Пурлик. – М. : 1997. – 192 с.
77. Пушкарь А. И. Антикризисное управление: модели, стратегии, механизмы : [науч. изд.] / А. И. Пушкарь, А. Н. Тридед, А. Л. Колос. – Х. : ООО "Модель Вселенной", 2001. – 452 с.
78. Разумовская А. Л. Маркетинг услуг. / А. Л. Разумовская, В. М. Янченко – М. : Вершина, 2006. – 496 с.
79. Румянцев Н. В. Моделирование гибких производственно-логистических систем / Н. В. Румянцев. – Д. : ДонНУ, 2004. – 235 с.
80. Саркисов С. В. Управление логистикой / С. В. Саркисов. – М. : Дело, 2004. – 368 с.
81. Семенов В. М. Сервис промышленных товаров / В. М. Семенов, О. Е. Васильева. – М. : ЦЭМ, 2001. – 208 с.
82. Сергеев В. И. Менеджмент в бизнес-логистике / В. И. Сергеев. – М. : ФИЛИНЪ, 1997. – 772 с.
83. Словарь современной экономической теории Макмиллана / (уклад. Д. У. Пирс). – М. : ИНФРА-М, 1997. – 608 с.
84. Смиричинський В. В. Логістичний менеджмент державних закупівель. Теоретично-правовий та методологічний аспект. [наук. вид.] / В. В. Смиричинський. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 390 с.
85. Современный экономический словарь / (авт.-состав. Р. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева). – М. : Инфра-М, 1997. – 493 с.
86. Советский энциклопедический словарь / (состав. А. М. Прохоров). – М. : Сов. Энциклопедия, 1987. – 16000 с.
87. Стаханов В. Н. Маркетинг и логистика фирмы / В. Н. Стаханов, И. И. Саввиди, Д. Д. Костоглодов. – П. : ПРИОР, 2000. – 127 с.
88. Стаханов В. Н. Теоретические основы логистики / В. Н. Стаханов, В. Б. Украинцев. – Ростов н / Д. : Феникс, 2001. – 160 с.
89. Суреш Х. Управление измениями – жизненная необходимость современных организаций // www.intalev.ru / publications.
90. Сфера услуг: Новая концепция развития / (В. М. Рутгайзер, Г. И. Корягина, Т. И. Арбузова и др.). – М. : Экономика, 1990. – 159 с.
91. Таньков К. М. Концептуальні підходи до формування логістично-інтегрованих виробничих систем підприємства / К. М. Таньков // Зб. наук. праць Черк. держ-го техн. ун-ту. Серія : Економічні науки. Вип. 13. – Черкаси. – 2005. – С. 281–286.
92. Таньков К. М. Концептуальні положення організації сервісного забезпечення продукції підприємства / К. М. Таньков // Економіка розвитку. – 2007. – № 1 (41). – С. 97–102.
93. Таньков К. Н. Формирование бизнес-модели системы обслуживания предприятия, ориентированой на аутсорсинг / К. Н. Таньков, А. Н. Тридед // Бизнес Информ. – 2008. – № 1. С. 97–100.
94. Таньков К. М. Інформаційне забезпечення логістично-орієнтованої виробничої системи підприємства / К. М. Таньков, О. М Тридід // Проблеми науки. – 2005. – № 7.– С. 36–43.
95. Таньков К. М. Концептуальні підходи до оцінки ефективності бізнес-процесу в системі логістичного управління промисловим підприємством / К. М. Таньков, О. М Тридід // Економіка розвитку. – 2005. – № 2 (34). – С. 90–94.
96. Таньков К. М. Виробнича логістика: [навч. посіб.] / К. М. Таньков, О. М. Тридід, Т. О. Колодизєва. [2-ге вид.] – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2006. – 352 с.
97. Таньков К. М. Інформаційна модель інноваційного процесу / К. М. Таньков, В. М. Щербань // Проблеми науки. – 2003. – № 7.– С. 30–32.
98. Тищенко А. Н. Экономическая результативность деятельности предприятий / А. Н. Тищенко, Н. А. Кизим, Я. В. Догадайло. – Х. : "ИНЖЕК", 2005. – 143 с.
99. Тридід О. М. Наукові принципи структурно-технологічного проектування виробничо-сервісної системи на підприємстві / О. М. Тридід, К. М. Таньков // Проблеми науки, – 2005. – № 6. – С. 45–49.
100. Тридід О. М. Стратегія логістичної діяльності промислового підприємства / О. М. Тридід, К. М. Таньков // Проблеми науки, – 2005. – № 5.– С. 12–15.
101. Тридід О. М. Логістичний менеджмент: [навч. посіб.] / О. М. Тридід, К. М. Таньков. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2005. – 224 с.
102. Тридід О. М. Стратегія ефективного логістичного управління промисловими виробництвами / О. М. Тридід, К. М. Таньков. // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: зб. тез доповідей V міжнар. наук.-практ. конф. – 7–9 жовтня 2004 р. / Нац. ун-т "Львів. політехніка" (та ін.), 2004. – С. 319 – 321.
103. Тридід О. М. Концептуальні підходи до формування виробничо-обслуговуючої діяльності за принципами маркетингово-логістичної інтеграції / О. М. Тридід, К. М. Таньков // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей VІ міжнар. наук.-практ. конф., 9-11 листоп. 2006 р. / Нац. ун-т – "Львів. політехніка" (та ін.), 2006. – С. 359, 360.
104. Тридід О. М. Наукові принципи структурно-технологічного проектування виробничо-сервісної системи на підприємстві / О. М. Тридід , К. М. Таньков // Проблеми науки, – 2005. – № 6. – С. 45–49.
105. Тыкоцкий Л. И. Производительный труд и услуги. Вопросы теории / Л. И. Тыкоцкий. – Вильнус : 1973. – 181 с.
106. Тяпухин А. П. Новая стратегия сбыта / А. П. Тяпухин // РИСК. – 1999. – № 4. – С. 24–29.
107. Уилсон Орби. Аудит маркетинга: / Орби Уилсон: [пер. с англ.] – Днепропетровск: Баланс-Клуб. 2003. – 368 с.
108. Україна у цифрах у 2003 році. Короткий статистичний довідник / (уклад. Осауленко О. Г.). К. : Консультант. 2004. – 271 с.
109. Україна у цифрах у 2004 році. Статистичний довідник. / (уклад. Осауленко О. Г.). К. : Консультант. 2005. – 263 с.
110. Україна у цифрах у 2005 році. Статистичний довідник / (уклад. Осауленко О. Г. К. : Консультант. 2006. – 263 с.
111. Універсальний економічний словник / (уклад. Г. А. Швиденко). – К. : Пошуково-видавниче агентство "Книга пам’яті України", 1999. – 392 с.
112. Управление и организация в сфере услуг: 2-е изд. / (К. Хаксевер, Б. Рендер, Р. Рассел, Р. Мердик). – СПб. : Питер, 2002. – 157 с.
113. Фатхутдинов Р. А. Производственный менеджмент. Краткий курс / Р. А. Фатхудинов. – СПб. : Питер, 2004. – 346 с.
114. Федюкин В. К. Управление качеством процессов / В. К. Федюкин. – СПб : Питер, 2004. – 208 с.
115. Федько В. П. Инфраструктура товарного рынка / В. П. Федько, Н. Г. Федько. – Ростов н/Д : Феникс, 2000. – 512 с.
116. Философский словарь / (уклад. М. М. Розенталь и П. Ф. Юдин). М.: Политиздат, 1963. – 412 с.
117. Формування логістичних систем у концепції ланцюга поставок / Є. В. Крикавський // Формування ринкової економіки: Спец. вип. Сучасні проблеми теорії і практики маркетингу. – К. : КНЕУ. – 2005. – 241 с.
118. Фролова Л. В. Механізми логістичного управління торговельним підприємством. [наук. вид.] / Л. В Фролова. – Д. : – 2005. – 322 с.
119. Фролова Л. В. Логістичне управління підприємством: теоретико-методологічні аспекти: [наук. вид.] / Л. В. Фролова. – Д. : – 2004. – 161 с.
120. Фролова Л. В. Роль логістики в сучасних методах управління економічною діяльністю торговельного підприємства / Л. В. Фролова // Схід. – 2003. – № 3. – С. 37–39.
121. Хаусова В. Е. Моделирование маркетинговой стратеги предприятия на рынках продукции производственно-технического назначения: [наук. вид.] / В. Е. Хаусова, Ю. А. Лидовский. – Х. : ИД "ИНЖЕК", 2004. – 176 с.
122. Харрісон А. Управління логістикою: Розробка стратегій логістичних операцій / А. Харрісон, Ван Хоук Ремко. – Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс. 2007. – 368 с.
123. Хруцкий В. Е. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка. / В. Е. Хруцкий, И. В. Кориеева. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 528 с.
124. Хэндфилд Р. Б., Николс, мл., Э. Л. Реорганизация цепей поставок. Создание интегрированных систем формирования ценности / Р. Б. Хэндфилд, Э. Л. Николс, мл. : [пер. с англ.]. – М. : ИД "Вильямс", 2003. – 416 с.
125. Чеботаев А. А. Логістика. логистические технологи / А. А. Чеботаев. – М. : Дашков и Кº, 2002. – 172 с.
126. Челноков А. П. Маркетинг услуг: продукт / А. П. Челноков // Маркетинг. – 1997. – № 6. – С. 119.
127. Чернышев Б. Менеджмент в сервисной экономике: сущность и содержание / Б. Чернышев // Проблемы теории и практики управления, 2004. – № 1. – С. 109.
128. Шемаєва Л. Г. Аналіз ситуації як базової категорії управління підприємством / Л. Г. Шемаєва // Економіка розвитку. – 2007. – № 2 (34). – С. 82–86.
129. Чудаков А. Д. Логистика / А. Д. Чудаков. – М. : РЛД, 2003, - 480 с.
130. Шеер А.-В. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы. – М. : МетаТехнология, 1999. – 147 с.
131. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа / А. Д.Шеремет, Р. С. Сайфулин. – М. : ИНФРА-М, 1995. – 176 с.
132. Шемаєва Л. Г. Ситуаційно-суб’єктивний підхід до управління взаємодією підприємства і зовнішнього середовища / Л. Г. Шемаєва // Проблеми науки. – 2005. – № 5. – С. 29 – 33.
133. Шемаєва Л. Г. Інноваційний підхід до управління в мезологістичних системах з урахуванням активності їх учасників / Л. Г. Шемаєва // Проблеми науки. – 2004. – № 7. – С. 29–31.
134. Шемаєва Л. Г. Проблема управління взаємодією підприємства із зовнішнім середовищем на системних засадах / Л. Г. Шемаєва // Економіка розвитку, № 1(33). – 2005. – С. 120.
135. Шемаєва Л. Г. Управління стратегічною взаємодією підприємства зі споживачами / Л. Г. Шемаєва // Економіка розвитку. – 2007. – № 3. – С. 19–21.
136. Шемаєва Л. Г. Управління стратегічною взаємодією підприємства із зовнішнім середовищем: [наук. вид.] / Л. Г. Шемаєва.– Х.: ХНЕУ, 2007. – 280 с.
137. Шефи Й. Жизнестойкое предприятие: как повысить надежность цепочки поставок и сохранить конкурентное преимущество / Й. Шефи : [пер. с англ.]. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 301 с.
138. Шинкаренко В. Г. Управление конкурентоспособностью предприятия / В. Г. Шинкаренко, А. С. Бондаренко. – Х. : 2003. – 186 с.
139. Юхименко В. В. Экономическое регулирование сферы платных услуг./ В. В. Юхименко // Научн. исслед. экон. ин-т М-ва экономики Украины. – К. : Наукова думка, 1992. – 100 с.
140. Якимишин Л. Я. Ідентифікація та оцінка ланцюга пропозиції промислового підприємства: дис. канд. екон. наук: 08.06.01 "Економіка, організація і управління підприємствами"/Якимишин Лілія Ярославівна. – Львів. – 2005. – 222 с.
141. Baillou R. H. Managing Materials in Industry. – London: 1973. – 245 p.
142. Berry L L. Services Marketing is Different // Business, – May-June 1980: Competing Through Quality. – New York: Free Press, 1991. – Р. 41–56.
143. Bitner M. Jo. Booms Bernard H., and Tetreault Mary Stanfield. "The Servise Encounter: Diagnosing Favorable and Unfavorable Incidents". – Journal of Marketing. January 1990. – Р. 71–84.
144. Chen F. et al. Quantifying the bullwhip effect in a simple supply chain: The impact of forecasting, lead times, and information, in: Management Science 46 (2000). – 288 р.
145. Eiglier, P, and Langeard, E. Principles de politique marketing pour les enterprises de services, – L'Institute d'Administration des enterprises, Universite d'Aix-Marselle, 1976. – Р. 27–35.
146. Gronroos C. Service Management and Marketing. West Sussex, 2000. – 134 p.
147. Hammer M., Champi J. Re-engineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution, – London: NicholasBrealey Publishing, 1993. – 185 p.
148. Harrigan K. R. Strategies for declining industries. – The Journal of Business Strategy, 1980, fall, – Р. 25.
149. Harrington E. C. The Desirability Function // Industrial Quality control, – 21, 1965, № 10, – Р. 494–498.
150. Davenport T. H. Business Innovation, Reengineering Work Trough Information Technology Boston, VF: Harvard Business School Press , 1993. – 285 p.
151. Levitt T. The Industrialization of Service. – Harvard Business Review, September-October, 1976. – Р. 81–97.
152. McCullen P., Towill D. Diagnostics and reduction of bullwhip in supply chains, Supply Chain Management 7 (2002), no. 3, – Р. 164–179.
153. Mockler R. J. Situational Theory of Managemet. – Harvard Busines Review, 1971. – V. 49. – № 3 – Р. 150.
154. Nakashima K. And Gupta S.M. "Performance evaluation of a supplier management system with stochastic variability", International Journal of Manufacturing Technology and Managemet, Vol. 5, no. ½, 2003, – Р. 28–37.
154. Rathmell, J. Marketing in the Service sector. Mass: Winthrop Publishers, 1974. – Р. 76–81.
155. Shostack G. Lynn Designing service that deliver. – Harvard Business Review, January-February, 1984. – Р. 18–26.
156. www.worldbank.org.ru
157. www.corporation.com.ua
158. www.emission.zp.ua.
159. www. marketologi.ru/lib
160. www.ufs.com.ua


Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.