У нас уже 23718 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось





Книга жалоб
и предложений


 






Название МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ
Количество страниц 240
ВУЗ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
Год сдачи 2010
Содержание ЗМІСТ

ВСТУП........................................................................................................................ 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БАНКІВСЬ-КОГО БІЗНЕСУ…………………………………………………………………….
13
1.1. Вартість як економічна категорія: методологічне підґрунтя дослідження…………………………………………………………….... 13
1.2. Сутність та особливості банківського бізнесу як об’єкту оцінки …… 30
1.3. Проблеми і перспективи визначення вартості банківського бізнесу в Україні……………………………………………………………………. 44
1.4. Систематизація аналітичних методів оцінки бізнесу…………………. 58
Висновки до першого розділу …………………………………………................ 82
РОЗДІЛ 2. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНОЇ БАЗИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ...............…………………….
86
2.1. Концептуальні засади формування системного підходу до оцінки вартості банківського бізнесу ………………………………………….
86
2.1.1. Система оцінки вартості банківського бізнесу: сутність, складові, взаємозв’язок між елементами ………………….....…
86
2.1.2. Забезпечення термінологічної узгодженості в рамках системи оцінки вартості банківського бізнесу …………………………...
93
2.1.3. Класифікація факторів формування вартості банківського бізнесу……………………………………………………………..
98
2.2. Удосконалення науково-методичних підходів до визначення вартості банківського бізнесу …………………………………………..
106
2.2.1. Комплексний прирісний метод оцінки вартості банківського бізнесу: сутність, переваги, механізм застосування…………….
106
2.2.2. Удосконалення механізму розрахунку грошового потоку банківського бізнесу………………………………………………
114
2.2.3. Теоретико-методичні підходи до оцінки впливу фактору часу та централізації контролю на формування вартості банківського бізнесу.......………………………………………….

127
2.2.4. Розробка механізму оцінки вартості власного капіталу банку..........................……………………………………………....
135
Висновки до другого розділу………………………..…………………………...... 156

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БАНКІВСЬ-КОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ……………………………………………………..
160
3.1. Формалізація окремих тенденцій розвитку банківського бізнесу в Україні ……………………………….......................................................
160
3.2. Розробка шляхів удосконалення нормативно-правового забезпечення оцінки банківського бізнесу в Україні...…………...........
166
3.3. Практична перевірка авторських пропозицій щодо оцінки вартості банківського бізнесу в Україні (на прикладі ВАТ «Райффайзен банк Аваль» та АКБ «Укрсоцбанк»)………………………………………….

174
3.3.1. Особливості побудови прогнозної динаміки чистого грошового потоку та визначення тривалості розрахункового періоду при оцінці вартості банківського бізнесу в Україні …

174
3.3.2. Особливості оцінки вартості власного капіталу та застосування прирісного методу для оцінки вартості банківського бізнесу в Україні ………………………………….

188
Висновки до третього розділу…………………………………………………… 202
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….. 205
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ..……………………………………….. 211
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………. 229



ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Сучасні тенденції розвитку банківської системи України (зміна форми господарювання банків на відкриті акціонерні товаристві, вихід їх на фондовий ринок, підвищення конкуренції та зростання частки іноземних інвесторів на ринку банківських послуг тощо) обумовлюють підвищення уваги до оцінки вартісних характеристик банківської діяльності. При цьому виникає необхідність врахування не тільки сукупності матеріальних активів банку, а й цілого ряду інших складових його діяльності: клієнтської бази, іміджу, нематеріальних активів, ділової репутації тощо, що в комплексі формує специфічний об’єкт оцінки – банківський бізнес. Вартість банківського бізнесу може визначатися не лише в контексті його продажу, за умови злиття чи поглинання, залучення інвестицій або розміщення акцій на фондовому ринку, але й розглядатися як важливий інформативний комплексний показник, який становить інтерес для широкого кола контрагентів та дає оцінку ефективності менеджменту, успішності, стійкості, інвестиційної привабливості банку. Це створює можливість розгляду зростання вартості банківського бізнесу як інтегрального індикатора успішності діяльності банку.
Теоретичні засади та практичні механізми оцінки вартості бізнесу та визначення вартісних характеристик банківської діяльності досліджуються як у світовій, так і у вітчизняній науковій літературі. Окремі аспекти зазначеної проблеми представлені в роботах багатьох зарубіжних вчених, серед яких: Н. Антіл, О. Будицький, А. Дамодоран, К. Лі, Т. Коллер, Т. Коупленд, Дж. Мурін, П. Роуз, В. Рутгайзер, М. Федотова, Р. Шамгунов, У. Шарп та інших. Сучасні погляди на вирішення цієї проблеми представлені в роботах таких українських дослідників, як: Г. Азаренкова, М. Алексеєнко, З. Васильченко, О. Васюренко, Ж. Довгань, А. Єпіфанов, І. Івасів, К. Кірєєва, В. Кочетков, О. Мендрул, Т. Момот, М. Савлук, І. Сало, Н. Шевчук, Н. Шульга, О. Слободяник, Р. Тиркало та інших.
Але, незважаючи на значну кількість наукових розробок в зазначеній сфері, проблема впровадження вартісно-орієнтованого підходу до управління банківським бізнесом поки що залишається не вирішеною остаточно. Подальшого дослідження потребують питання, пов’язані з: формуванням системного підходу до визначення вартості банківського бізнесу та власного капіталу банків; врахуванням фактора часу, специфіки банківської діяльності в Україні та особливостей вітчизняного законодавства в процесі оцінки; кількісною та якісною оцінками факторів, що визначають вартість банківського бізнесу тощо. Все вищезазначене й обумовило вибір мети, завдань та змісту наукового дослідження, стало визначальним при обґрунтуванні його актуальності.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові результати, теоретичні положення і висновки дисертаційного дослідження були використані при виконанні науково-дослідних робіт ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, зокрема: “Сучасні технології фінансово-банківської діяльності” (номер державної реєстрації 0102U006965); “Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу” (номер державної реєстрації 0107U012112); “Стан і перспективи розвитку банківської системи України” (номер державної реєстрації 0190U044204). До звітів за цими темами включені рекомендації автора щодо технологій розрахунку грошового потоку банківського бізнесу; оцінки вартості вітчизняних банків при їх купівлі іноземним інвестором; формалізації окремих тенденцій розвитку банківського бізнесу в Україні.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток системного підходу до оцінки вартості банківського бізнесу, удосконалення методичних підходів і практичних механізмів визначення вартісних характеристик банківської діяльності.
Поставлена мета обумовила необхідність вирішення таких наукових задач:
 дослідити теоретико-методологічні основи та систематизувати науково-методичні підходи до оцінки вартості бізнесу;
 визначити специфічні особливості банківського бізнесу як об’єкта оцінки, систематизувати проблеми оцінки вартісних характеристик провадження банківської діяльності в Україні;
 розробити концептуальні засади формування системного підходу до оцінки вартості банківського бізнесу, зокрема: визначити сутність та складові системи оцінки вартості банківського бізнесу, встановити взаємозв’язки між ними, забезпечити термінологічну узгодженість в рамках цієї системи;
 визначити основні фактори, що формують вартість банківського бізнесу; удосконалити теоретико-методичні підходи до кількісної та якісної оцінок впливу таких факторів, як час та централізація контролю, на формування вартості банківського бізнесу;
 розробити комплексний прирісний метод оцінки вартості банківського бізнесу, визначити сферу та механізм його застосування, продемонструвати його дієвість на прикладі ВАТ “Райффайзен банк Аваль” та АКБ “Укрсоцбанк”;
 удосконалити механізм розрахунку грошового потоку банківського бізнесу, продемонструвати специфіку його формування на прикладі ВАТ “Райффайзен банк Аваль” та АКБ “Укрсоцбанк”;
 розробити механізм оцінки вартості власного капіталу банку та продемонструвати його дієвість на прикладі ВАТ “Райффайзен банк Аваль” та АКБ “Укрсоцбанк”;
 формалізувати окремі тенденції розвитку банківського бізнесу в Україні;
 розробити пропозиції щодо узгодження окремих положень нормативно-правового забезпечення оцінки вартості банківського бізнесу в Україні.
Об’єктом дослідження є економічні відносини, які виникають у процесі формування та використання вартісних оцінок банківського бізнесу.
Предметом дослідження є теоретико-методичні засади та практичний інструментарій визначення вартісних характеристик провадження банківського бізнесу в Україні.
Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження складають фундаментальні положення теорії вартості, оцінки бізнесу, банківської справи, інвестиційної теорії, сучасні концепції інвестиційного та банківського менеджменту, а також дослідження вітчизняних і закордонних економістів. У процесі дослідження використано ряд сучасних загальнонаукових методів, зокрема: аналізу, синтезу і наукової абстракції (при забезпеченні термінологічної узгодженості в рамках системи оцінки вартості банківського бізнесу); порівняльного та статистичного аналізу, методу логічного узагальнення (при дослідженні проблем та перспектив провадження банківського бізнесу в Україні); системно-структурного і багатофакторного аналізу (в процесі систематизації факторів формування вартості банківського бізнесу); методу експертних оцінок і методу групувань (при формалізації окремих тенденцій розвитку банківського бізнесу в Україні); методи графічного й економіко-математичного моделювання та прогнозування (при визначенні вартості банківського бізнесу ВАТ “Райффайзен банк Аваль” та АКБ “Укрсоцбанк”)
Інформаційно-фактологічну базу дослідження склали: офіційні дані Державного комітету статистики України та Національного банку України; законодавчі і нормативні акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України; нормативні документи, аналітичні огляди, звітні дані науково-дослідних центрів; первинна документація банківських установ; монографічні дослідження та наукові публікації з питань провадження банківської діяльності та оцінки бізнесу.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку відомих та обґрунтуванні ряду нових науково-методичних положень, які в комплексі формують теоретико-методичні засади та практичні механізми впровадження системного підходу до визначення вартості банківського бізнесу.
Найбільш вагомими науковими результатами дисертаційного дослідження є такі:
вперше:
 для оцінки вартості власного капіталу банку запропоновано: механізм поєднання методів визначення середньозважених доходності активів та вартості капіталу при оцінці ефективності процентних продуктів банку; механізм оцінки середньозваженої доходності активів банку шляхом врахування середньоринкової доходності, структури портфеля активів та цінового банківського коефіцієнта, який дозволяє виокремити доходність процентних продуктів банку з їх середньоринкової доходності через аналіз коливання темпів зростання цін на них; механізми оцінки ефективності формування доходів від комісійної та торговельної діяльності банку шляхом врахування відмінності між кількісними та структурними показниками даних видів діяльності та їх середньоринковими значеннями;
 запропоновано комплексний прирісний метод оцінки вартості банківського бізнесу, згідно з яким вартість банківського бізнесу розраховується як сума теперішніх вартостей чистих активів банку та чистого ефекту від бізнесу, що може бути отриманий в майбутньому за розрахунковий період;
удосконалено:
 концептуальні основи формування системи визначення вартості банківського бізнесу як цілісної множини елементів, об’єднаних у цільові та функціональні підсистеми (постачальники ресурсів, забезпечення процесу оцінки, безпосередньо оцінка, користувачі вихідних даних, напрямки використання результатів оцінки), що дозволило визначити взаємозв’язки як між підсистемами, так і між елементами в рамках окремої підсистеми, що виникають в процесі отримання вартісних оцінок банківського бізнесу;
 науково-методичні підходи до розрахунку чистого грошового потоку банківського бізнесу шляхом його корегування на зміну величини спеціальних резервів, результатів переоцінки активів і зобов’язань банку, амортизації, а також врахування специфіки джерел формування та напрямків використання ресурсів у банківському бізнесі;
набули подальшого розвитку:
 теоретичні засади врахування фактора часу при оцінці вартості банківського бізнесу шляхом визначення часових меж його функціонування – розрахункового періоду, який запропоновано визначати як середній період амортизації основних засобів та нематеріальних активів банку (або їх активної частини), зважений на питому вагу кожної групи активів в їх загальній вартості;
 розуміння сутності економічних категорій “банківський бізнес”, “вартість банківського бізнесу” та “оцінка вартості банківського бізнесу”. Так, банківський бізнес запропоновано розуміти як діяльність банку, яка здійснюється на базі майнового комплексу, у відповідності до обраної стратегії, на власний ризик та з метою одержання прибутку. Під вартістю банківського бізнесу запропоновано розуміти грошовий вираз, сформований на базі оцінки майнового комплексу, результатів діяльності банку та потенціалу його розвитку, і за яким на даний момент часу можливе відчуження сукупності прав власності на даний банк. Оцінка вартості банківського бізнесу в авторському розумінні являє собою цілеспрямований впорядкований процес, що здійснюється в конкретний момент часу та з урахуванням умов конкретної суспільної формації, виходячи з кількісної оцінки релевантних факторів, які формують вартість;
 система факторів, що визначають вартість банківського бізнесу, до якої запропоновано відносити: державне регулювання, механізм формування доходів, здатність ефективно управляти ризиками, місце банку на ринку банківських послуг, ефективність менеджменту, майновий комплекс, гудвіл, власний капітал, централізацію контролю, фактор часу.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що запропоновані в роботі теоретичні узагальнення та методичні рекомендації у комплексі формують підґрунтя для розширення практичних механізмів впровадження вартісно-орієнтованого управління в банках. Розроблені пропозиції можуть бути використані для визначення орієнтовної ціни купівлі-продажу банківського бізнесу, оцінки номінальної вартості акцій банку при проведенні емісії або прийняття рішення про купівлю окремого пакета акцій, при оцінці ефективності роботи менеджменту, при оцінці результативності діяльності банку та для вирішення проблем з ліквідністю, при формуванні процентної політики та структури капіталу банку, аналізі його інвестиційної привабливості тощо.
Наукові і методичні положення дисертаційного дослідження щодо обчислення величини чистого грошового потоку банку, оцінки вартості його власного капіталу, а також застосування прирісного методу оцінки вартості банківського бізнесу впроваджено в діяльність ТОВ “Компанія з управління активами “Акорд Інвест” (довідка № 183 від 06.10.2008); щодо визначення тривалості розрахункового періоду при прогнозуванні динаміки грошових потоків банку та визначенні його поточної вартості тощо – в діяльність філії ЗАТ “ОТП Банк” в м. Суми (довідка № 200-04/1648 від 09.10.2008); щодо аналізу ефективності функціонування фондового ринку в Україні, визначення вартості банку за допомогою ринкової капіталізації його акцій тощо – в діяльність Сумської філії ВАТ “VAB Банк” (довідка № 10-01/1740 від 07.10.2008); щодо кількісної оцінки тривалості розрахункового періоду та побудови тренду грошового потоку банку ВАТ “Райффайзен банк Аваль” – в діяльність Сумської ОД ВАТ “Райффайзен банк Аваль” (довідка № 15-1/1986 від 07.10.2008); щодо прогнозних величин чистого грошового потоку та вартості власного капіталу АКБ “Укрсоцбанк” – в діяльність Сумської обласної філії АКБ “Укрсоцбанк” (довідка № 03-01/1-47/522 від 10.10.2008).
Розроблені пропозиції використовуються у навчальному процесі ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” при викладанні дисциплін: “Аналіз банківської діяльності”, “Інвестування”, “Управлінський облік у банку”, “Фінансовий менеджмент у банку” (акт від 01.10.2008).
Наукові результати, які виносяться на захист, одержані автором самостійно і знайшли відображення в опублікованих роботах.
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним, завер¬шеним дослідженням. Всі наукові результати, викладені в ній, одержані автором самостійно. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використані лише ті ідеї, положення і розробки, які є індивідуальним внеском автора.
Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи доповідалися, обговорювалися й одержали позитивну оцінку на наукових і науково-практичних конференціях, зокрема: Дев’ятій та Десятій всеукраїнських науково-практичних конференціях “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України” (м. Суми, 2006 р., 2007 р.); Третій Міжнародній науково-практичній конференції “Альянс наук: вчений-вченому” (м. Дніпропетровськ, 2007 р.); Четвертій міжнародній науково-практичній конференції “Теорія і практика економіки і підприємництва” (м. Алушта, 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Фінансові механізми сталого економічного розвитку” (м. Харків, 2007 р.); Третій Всеукраїнській науково-практичній конференції аспірантів та молодих вчених “Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи” (м. Львів, 2007 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Становлення і розвиток банківської системи України в умовах ринкових перетворень в економіці” (м. Тернопіль, 2008 р.).
Публікації. Основні наукові положення, висновки і результати дисертаційного дослідження опубліковано в 14 наукових працях загальним обсягом 3 друк. арк., з яких особисто автору належать 2,6 друк. арк., у тому числі 1 колективна монографія, 6 статей у наукових фахових виданнях, 7 публікацій у збірниках матеріалів конференцій.
Список литературы ВИСНОВКИ

Інтегральним результатом дисертаційної роботи є вирішення важливої науково-прикладної задачі розробки і наукового обґрунтування теоретико-методичних основ визначення вартості банківського бізнесу з метою поліпшення ефективності функціонування банківських установ. Одержані результати дозволили глибше пізнати принципи формування і функціонування механізму оцінки вартості банківського бізнесу, сформувати систему методичного інструментарію вибору оптимальних методів оцінки вартості, урахування факторів, що впливають на формування вартості банківського бізнесу, а також розробка комплексного підходу до оцінки вартості банківського бізнесу.
Результати дослідження дозволяють зробити наступні висновки:
1. На основі систематизації особливостей банківського бізнесу як об’єкта оцінки (в загальному розумінні і з точки зору законодавчих обмежень), виокремлено найбільш релевантні фактори, які формують його вартість, а саме: державне регулювання; механізм формування доходів; здатність ефективно управляти ризиками; місце банку на ринку банківських послуг; ефективність менеджменту; майновий комплекс; гудвіл; власний капітал; централізація контролю; фактор часу. Наведений перелік факторів відрізняється від існуючих, які описують бізнесу взагалі, і створює можливість урахування специфіки банківської діяльності.
2. На основі систематизації фундаментальних теоретико-методологічних підходів до оцінки вартості та наукових підходів до розуміння сутності бізнесу зроблено висновок, що специфіка формування споживчої цінності бізнесу обумовлює можливість органічного поєднання фундаментальних концепцій вартості (витратної та корисності) при оцінці його вартості. Аналіз діяльності банків України на фондовому ринку довів неможливість оцінки вартості банківського бізнесу лише на основі ринкової оцінки їх акцій, а також необхідність використання з цією метою спеціальних аналітичних методів. Виходячи з цього, запропоновано об’єднати окремі елементи доходного та витратного підходів в рамках єдиного комплексного прирісного методу, згідно з яким вартість банківського бізнесу запропоновано розраховувати як суму теперішніх вартостей чистих активів банку та чистого ефекту від бізнесу, що може бути отриманий в майбутньому за розрахунковий період. Розроблена система методичних інструментів сприяє підвищенню ефективності оцінки вартості банківського бізнесу та забезпечує адаптацію діяльності банків до нестабільних умов перехідної економіки. Основні результати і рекомендації дисертації впроваджені на ряді банківських установ м. Суми.
3. Систему визначення вартості банківського бізнесу запропоновано розуміти як цілісну множину елементів, об’єднаних у цільові та функціональні підсистеми (постачальники ресурсів, забезпечення процесу оцінки, оцінка, користувачі вихідних даних, напрямки використання результатів оцінки), що дозволило визначити взаємозв’язки між підсистемами та елементами в рамках окремої підсистеми. Для забезпечення термінологічної узгодженості в рамках цієї системи суттєво поглиблено розуміння сутності економічних категорій “банківський бізнес”, “вартість банківського бізнесу” та “оцінка вартості банківського бізнесу”. Авторські пропозиції щодо розуміння сутності цих категорій значною мірою поглиблюють теоретичні основи оціночної діяльності у частині формування цілісної системи управління вибором і реалізацією оптимальних траєкторій оцінки вартості банківського бізнесу.
4. У роботі обґрунтовано необхідність та запропоновано механізм удосконалення розрахунку чистого грошового потоку банківського бізнесу шляхом його корегування на зміну величини спеціальних резервів, результатів переоцінки активів і зобов’язань банку, амортизації, а також врахування специфіки джерел формування та напрямків використання ресурсів у банківському бізнесі.
5. З метою удосконалення механізму врахування фактора часу при оцінці вартості банківського бізнесу обґрунтовано необхідність чіткого визначення часових меж функціонування бізнесу, тобто вибору розрахункового періоду, тривалість якого запропоновано визначати як середній період амортизації основних засобів та нематеріальних активів банку (або їх активної частини), зважений на питому вагу кожної групи активів в їх загальній вартості.
6. Розроблено методичні підходи до розрахунку трьох складових доходу банку – процентної, комісійної, торговельної; механізм їх врахування при оцінці вартості власного капіталу банку; механізм оцінки середньозваженої доходності активів банку; запропоновано враховувати та визначено технологію розрахунку цінового банківського коефіцієнта. Можливість застосування окремих пропозицій в рамках авторського підходу до оцінки вартості власного капіталу банків підтверджена шляхом обґрунтування наявності та формалізації ряду тенденцій у розвитку вітчизняного банківського бізнесу, зокрема, щодо комісійної та торговельної діяльності банків.
7. У ході дослідження виявлено ряд неузгоджених та суперечливих положень у вітчизняних нормативно-правових актах, що регулюють окремі аспекти оцінки вартості банківського бізнесу, виходячи з чого, запропоновано внести корегування в Закон України „Про банки і банківську діяльність”, Національний стандарт № 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав” та Національний стандарт № 3 “Оцінка цілісних майнових комплексів”.
8. Практична перевірка авторських пропозицій щодо оцінки вартості банківського бізнесу здійснена на прикладі двох банків України – ВАТ “Райффайзен банк Аваль” та АКБ “Укрсоцбанк”. На основі ретроспективного аналізу діяльності цих банків до моменту укладання угоди їх купівлі-продажу було розраховано чисті грошові потоки згідно з традиційними та авторським підходами, оцінено вартість їх бізнесу в рамках комплексного прирісного методу. Виходячи з визначеної тривалості розрахункового періоду, побудовано прогнозну динаміку чистих грошових потоків та вартості власного капіталу цих банків. Порівняння отриманих даних з реальною ринковою вартістю цих банків на момент укладання угоди дозволило зробити висновок про обґрунтованість оцінок, отриманих на основі авторського підходу.
9. Детально проаналізовано специфіку функціонування вітчизняних банківських установ, розкрито сутність та особливості визначення вартості банківського бізнесу та визначено ряд проблем пов’язаних з визначенням вартості банківського бізнесу в Україні. Серед яких було виділено недостатню ліквідність фондового ринку України, слабкий рівень прогнозів, достатній рівень інформаційної замкненості тощо.
10. Системний аналіз існуючих підходів до вартості бізнесу створили передумови для розробки автором нових вдосконалених науково-методичних підходів до оцінки вартості банківського бізнесу. Зокрема, удосконалено механізм розрахунку грошового потоку банківського бізнесу, що дає змогу вирішити проблеми пов’язані з аналізом ефективності провадження діяльності, обґрунтування доцільності нових проектів бізнесу, встановлення та управління сьогоднішньою вартістю банку.
11. Досліджено місце власного капіталу банку в системі оцінки вартості банківського бізнесу та запропоновано авторський метод визначення вартості капіталу банківського бізнесу на базі аналізу участі банку на різних ринках. Основний зміст запропонованої методики полягає в тому, що вона враховує, по-перше, напрямки банківської діяльності та природу формування доходів банку, по-друге, ставку дисконтування з урахуванням різних факторів (ризиків, інфляції), по-третє, норми обов’язкового резервування. Таким чином представлена методика дає можливість не лише встановити вартість інвестованого капіталу банківського бізнесу, базуючись на суто ринкових даних, а й вирішити таку істотну економічну проблему, як встановлення вартості власного капіталу банківського бізнесу. Також запропонована методика, на думку автора, найбільш прийнятна для вітчизняних банків, оскільки розроблена з урахуванням специфіки функціонування українського банківського ринку.
12. Проведена апробація розроблених у дисертаційній роботі теоретико-методичних підходів до визначення вартості банківського бізнесу ряду фінансово-кредитних установ з метою отримання найбільш точного результату показала їх практичну спрямованість і високу ефективність з погляду підвищення оперативності і рівня обґрунтованості управлінських рішень.
13. Винесено ряд пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів України в напрямку покращення ситуації з визначенням вартості банків та уникнення розбіжностей у суміжних питаннях. Зокрема, автор пропонує, по-перше, удосконалити термінологічну базу, адже, на думку, автора, існують істотні розбіжності у визначенні таких понять, як «капітал» та «бізнес»; по-друге, з урахуванням авторських пропозицій щодо визначення методик оцінки вартості банківського бізнесу, змінити деякі методичні засади, пов’язані з оцінкою вартості банків, а саме: включити до переліку основних підходів визначення вартості цілісних майнових комплексів ще однин підхід – комплексний, нормативно-правове закріплення методики визначення тривалості прогнозного періоду, також автор пропонує внести деякі зміни до методики розрахунку чистого грошового потоку. Врахування запропонованих пропозицій дозволить уникнути багатьох неточностей та розбіжностей в термінологічному плані, що дозволить вирішити багато проблем, пов’язаних із стандартизацією і уніфікацією економічних проблем, а рекомендації щодо методологічних аспектів дозволять більш глибоко досліджувати особливості провадження різних видів господарської діяльності на базі цілісних майнових комплексів і більш повно відображувати дані особливості у вітчизняних нормативно-правових актах. Запропоновані рекомендації мають покращити та підвищити якість оцінки через врахування більшої кількості факторів, що формують вартість цілісного майнового комплексу, та особливостей бізнесу, що підлягає оцінці.







СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про банки і банківську діяльність : закон України вiд 7 грудня 2000 № 2121-III [Електронний ресурс] / Відомості Верховної Ради. – Режим доступу до документу : http://uazakon.com/big/text1158/pg1.htm
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форми створення банків та розміру статутного капіталу : закон України від 14 вересня 2006 р. № 133-V [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу до документу : http://uazakon.com/document/fpart11/idx11969.htm
3. Про господарські товариства : закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу до документу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1576-12
4. Про оподаткування прибутку пыдприэмств : закон України вiд 28 грудня 1994 № 334/94-ВР [Електронний ресурс] / Відомості Верховної Ради. – Режим доступу до документу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=334%2F94-%E2%F0
5. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні : закон України від 12 липня 2001 року № 2658-III [Електронний ресурс] / Відомості Верховної Ради. – Режим доступу до документу : http://uazakon.com/document/spart27/inx27714.htm
6. Про цінні папери та фондовий ринок : закон України від 23 лютого 2006 р. № 3480-IV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу до документу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15
7. Інструкція «Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України» : постанова Правління НБУ від 20.12.2005 № 480 [Електронний ресурс] / Національний банк. – Режим доступу до документу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1097.43.3&nobreak=1
8. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні» : постанова Правління НБУ від 28.08.2001 №368 [Електронний ресурс] / Національний банк. – Режим доступу до документу : http://www.uapravo.net/data/akt742/page4.htm
9. Інструкція «Про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України» : постанова Правління Національного банку України від 27 грудня 2007 р. N 480 [Електронний ресурс] / Національний банк. – Режим доступу до документу : http://www.uapravo.net/data/akt64/page1.htm
10. Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» : постанова Кабінету міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440 [Електронний ресурс] / Відомості Верховної Ради. – Режим доступу до документу : http://uazakon.com/document/spart27/inx27714.htm
11. Національний стандарт №2 „Оцінка нерухомого майна” : постанова Кабінету міністрів України від 28 листопада 2004 р. № 1442 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу до документу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1442-2004-%EF&p=1224441383697059
12. Національний стандарт №3 «Оцінка цілісних майнових комплексів» : постанова Кабінету міністрів України від 29 листопада 2006 р. № 1655 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу до документу : http://www.uapravo.net/data/base03/ukr03415.htm
13. Положення «Про порядок формування обов'язкових резервів для банків України» : постанова Правління Національного банку України від 16 березня 2006 року № 91 [Електронний ресурс] / Національний банк. – Режим доступу до документу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0312-06
14. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків : постанова Правління Національного банку України від 6 липня 2000 року N 279 [Електронний ресурс] / Національний банк. – Режим доступу до документу : http://www.uapravo.net/data/base45/ukr45859.htm
15. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України : постанова Правління Національного банку України від 23 червня 2003 року № 255 [Електронний ресурс] / Національний банк. – Режим доступу до документу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0583-03
16. Про затвердження Методики оцінки майна : постанова Кабінету міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1899 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу до документу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1891-2003-%EF
17. Про розподіл банків на групи за розміром активів на 2007 р. : рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 28.12.2006 N 40-308/4398-14171 [Електронний ресурс] / Національний банк. – Режим доступу до документу : http://www.uapravo.net/data/base36/ukr36532.htm
18. Damodaran A. Valuing Financial Service Firms / A. Damodaran // Working paper – 2001. – Режим доступу : http://www.sternnyu.edu/adamador/New_Home_Page/papers.html.
19. Азаренкова Г. Стан фондового ринку в Україні / Г. Азаренкова // Економіка України. – 2004. – № 3. – C. 27–33.
20. Азаренкова Г. Теоретичні та методологічні передумови управління фінансовими потоками / Г. Азаренкова // Вісник Української академії банківської справи. – 2002. – № 1. – C. 47–50.
21. Аналитики прогнозируют сохранение коэффициента P/BV при продаже украинских банков в 2008 г. около 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к документу : http://bin.com.ua/templates/news_article_big.shtml?id=72045
22. Аналіз діяльності комерційного банку : навч. посіб. / ред. Ф. Ф. Бутинця, А. А. Герасимовича ; Мін-во освіти і науки України. – Житомир : Рута, 2001. – 384 с.
23. Антонов В. Скільки коштує акція? / В. Антонов // Круглий стіл. – 2003. – №4 (7). – С. 23–25.
24. Баканов М., Теория экономического анализа : учебник / М. Баканов, А. Шеремет – М. : Финансы и статистика, 1997. – 416 с.
25. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта / И. Т. Балабанов ; – М. : Финансы и статистика, 2000. – 208 с.
26. Банки. Миллиард в карман [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу : http://reporterua.livejournal.com/11682.html
27. Банковское дело : справочное пособие / ред. Ю. А. Бабичевой. – М. : Экономика, 1994. – 397 с.
28. Банковское дело : учебник / ред. В. И. Колесникова, Л. П. Кроливецкой. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 480 с.
29. Банковское дело : учебник / ред. О. И. Лаврушина. – М. : Финансы и статистика, 1998. – 576 с.
30. Банковское дело: стратегическое руководство / ред. В. Платонова, М. Хиггинса. – М. : Консалтбанкир, 2001. – 181 с.
31. Барлтроп, Д. МакНотон Организация работы в банках: в 2-х томах / Барлтроп, Д. МакНотон ; пер. с англ. – М. : Финансы и статистика, 2002. – Т.2., 256 с.
32. Белошапка В. А. Стратегическое управление: принципы и международная практика : учебник. / В. А. Белошапка, Г. В. Загорий. –К. : Абсолют-В, 1998. – 325 с.
33. Белых Л. П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства / Белых Л. П. – М. : Банки и биржи, ЮНИ-ТИ, 1996. – 192 с.
34. Бирман Г. Экономический анализ инвестиционных проектов / Г. Бирман, С. Шмидт ; пер. с англ. под ред. Л. П. Белых. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 631 с.
35. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / М. Блауг ; пер. с англ. – 4е изд. – М. : Дело лтд., 1994. – 720 с.
36. Боди З. Финансы: учебное пособие / З. Боди, Р.К. Мертон: англ. – М. : Вильямс, 2000. – 592 c.
37. Большой экономический словарь / ред. А. Н. Азрилияна. – М. : Правовая культура, 1994. – 528 с.
38. Борисов Е. Ф. Экономическая теория: учеб. / Е. Ф. Борисов – М. : Юность, 1997. – 568 с.
39. Бритченко И. Г. Системность банковского дела и реальный капитал / И. Г. Бритченко ; ИЭПИ НАН Украины – Донецк , МЭГИ, 1998. – 134 с.
40. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту / Е. Ф. Брігхем ; англ. – К. : ВАЗАКО; Молодь, 1997. – 1000 c.
41. Бромович М. Анализ экономической эффективности капиталовложений / М. Бромович ; пер. с англ. – М. : ИНФРА-М, 1996. – 432 с.
42. Валдайцев С. В. Оценка бизнеса и инновации / С. В. Валдайцев. – М. : Филинъ, 1997. – 336 с.
43. Вальрас Л. Элементы чистой политической экономики / Л. Вальрас. – М. : Изограф, 2000. – 448с.
44. Васильченко З. Концептуальні основи визначення вартості банківської установи / З. Васильченко // Банківська справа. – 2003. – №5. – C. 25–35.
45. Васюренко О. В. Банківський менеджмент / О. В. Васюренко. – К. : Видавничий центр "Академія", 2001. – 320 с.
46. Васюренко О. Фінансове управління потребує точного визначення окремих понять / О. Васюренко, Г. Азаренкова // Фінанси України. – 2003. – № 1. – C. 28–34.
47. Виленский П. Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика: учеб.-практ. пособ. / П. Л. Виленский, В. Н. Лившиц, С. А. Смоляк. – М. : Дело, 2001. – 832 с.
48. Влада. Банки. Бізнес: політекономія взаємодії і розвитку : Монографія. – К. : Атака, 2002. – 320 с.
49. Волошко І. В. Система оцінки ефективності бізнесів, продуктів та напрямків діяльності банку / І. В. Волошко // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. Т. 4. – Суми, 2000. – С. 194–198.
50. Всемирная история экономической мысли: В 6 томах, Т. 4. Теории социализма и капитализма в межвоенный период / МГУ им. М.В. Ломоносова: ред. Черковец [и др.] – М. : 1990. – 590 с.
51. Галасюк В. О необходимости использования понятия "условный денежный поток" / В. Галасюк // Финансовые риски. – 2000. – №1. –С. 125–128.
52. Гладких Д. Основні показники фінансової стабільності банківської установи / Д. Гладких // Вісник НБУ. – 1999. – №9. – С. 20–23.
53. Головко А.Т., Грушко М.П., Денисенко та ін. Система банківського менеджменту: навч. посіб. / А. Т. Головко, М. П. Грушко [та ін.] – Київ : ІНКОС, 2004. – 480 с.
54. Гриценко А. Еволюція вартості / А. Гриценко // Економіка України. – 2001. – № 4. – C.45–56.
55. Гришана Юрій Ми не такі багаті, щоб робити дешеву експертизу : інтерв’ю [Електронний ресурс] / Юрій Гришана // Іменем Закону, 2001. – 5 с. – Режим доступу до журн. : http://www.bis-expert.ukrbiz.net/news.htm
56. Дамодаран А. Инвестиционная оценка : Инструменты и методы оценки любых активов / Дамодаран А.; пер. с англ. – 4-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 1340 с.
57. Дериг Ханс Ульрих Универсальный банк – банк будущего. Финансовая стратегия на рубеже века / Ханс Ульрих Дериг; пер. с нем. – М. : Международные оношения, 1999. – 384 с.
58. Довгань Ж. Банківський капітал: суть і значення / Ж. Довгань // Вісник НБУ. – 1998. – № 7. – C. 18–20.
59. Довгань Ж. М. Оптимізація ресурсної бази комерційного банку / Ж. М. Довгань // Фінанси України. – 2001. – № 6. – C. 128–136.
60. Довгань Ж. М. Управління власним капіталом комерційного банку / Ж. М. Довгань // Вісник НБУ. – 1999. – №8. – С. 47–49.
61. Долан Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Э. Дж. Долан [и др.] – М-Л. : Профико, 1991. – 448 с.
62. Егоров Е. В. Маркетинг банковских услуг: учеб. пособ. / Е. В. Егоров, А. В. Романов, В. А. Романова – М. : ТЕИС, 1999. – 102 с.
63. Егорова Н. Е. Предприятия и банки: Взаимодействие, экономический анализ, моделирование: учеб.-практ. пособ. / Н. Е. Егорова, А. М. Смулов – М. : Консалтбанкир, 2001. – 26 c.
64. Економічна енциклопедія: у трьох томах, Т.1. / ред. С. В. Мочерний [та ін.]. – К. : Академія, 2000 – 864 с.
65. Епифанов А. А. Особенности трансформации банковского бизнеса на основе интернет-технологий / А. А. Епифанов // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. пр. Т.17. – Суми: УАБС НБУ, 2006. – 380 c.
66. Євтух О. Т. Концептуально про вартість / О. Т. Євтух // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 3. – C. 3–17.
67. Єпіфанов А. О. Роль банківської системи України у становленні та розвитку електронного бізнесу / А. О. Єпіфанов, В. І. Міщенко, Г. В. Юрчук // Вісник Української академії банківської справи. – 2002. – № 1. – C. 3–13.
68. Єпіфанов А. О. Управління ризиками в платіжних системах / А. О. Єпіфанов, В. І. Міщенко , А. С. Савченко – Суми : Ініціатива, 2001. – 168 c.
69. Иванов А. Оценка рыночной стоимости коммерческого банка [Элетронный ресурс] / А. Иванов – Режим доступа к журн. : http://www.bdm.ru/arhiv/1999/10/46-48.html
70. Иванов В. В. Анализ надежности банка: практ. пособ. / Иванов В. В. – М. : Русская деловая литература, 1996. – 320 с.
71. Иванов В. В. Как надежно и выгодно вкладывать деньги в коммерческие банки / В. В. Иванов – М. : ИНФРА-М, 1996. – 416 с.
72. Исследование о природе и причинах богатства народов / [В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Кейнс, М. Фридман] ; классика экономической мысли: Сочинения. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 896 с.
73. Карчева Г. Рейтингові оцінки надійності банків та їх роль у підвищенні капіталізації банківської системи / Г. Карчева, А. Камінський, О. Юрчук // Вісник НБУ. – 2003. – №2. – C. 45–48.
74. Кириченко О. Банківський менеджмент: навч. посіб. / О. Кириченко, І. Гіленко, А. Ятченко – К. : Основи, 1999. – 671 с.
75. Кісельов А. П. Основи бiзнесу: підручник / А. П .Кісельов. – К. : Вища школа, 1998. – 190 c.
76. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент / В.В. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 768с..
77. Комаринський Я. Фінансово-інвестиційний аналіз: навч. посіб. / Я. Комаринський, І. Яремчик – К. : Українська енциклопедія, 1996. – 298 с.
78. Корнійчук О. Формування конкурентоспроможної моделі розвитку фондового ринку України з урахуванням європейського досвіду / О. Корнійчук // Ринок цінних паперів. Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. – 2006. – № 3. – C. 17–25.
79. Коробов Ю. И. Сущность банка и ее эволюция в современных условиях / Ю. И. Коробов. – Банковские услуги – 2005. – №7–8. – С. 14–19.
80. Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка и управление / Т. Коупленд, Т. Коллер, Д. Муррин ; англ. – М. : Олимп-Бизнес, 1999. – 576 c.
81. Кочетков В. Н. Анализ банковской деятельности: теоретико – прикладной аспект / В. Н. Кочетков. – К. : МАУП, 1999. – 189 с.
82. Криклій О. А. Управління прибутком банку [Текст] : монографія / О. А. Криклій, Н. Г. Маслак. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 136 с.
83. Крушвиц Л. Финансирование и инвестирование. Неоклассические основы теории финансов / Л. Крушвиц ; пер. с нем. В. В. Ковалева, З. А. Сабова. – СПб : Питер, 2000. – 400 с.
84. Лапшин В. В. Бізнес: соціально-економічна сутність і проблема визначення / В. В. Лапшин // Сучасна картина світу: інтеграція наукового та позанаукового знання : зб. наук. пр. Вип. 3. – Суми: Мрія-1 ЛТД, 2004. – 310 c.
85. Липсиц И.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа : учеб.-справ. пособ. / И. В. Липсиц, В. В. Косов. – М. : БЕК, 1996. – 304 с.
86. Лібералізація руху капіталу в ході євро інтеграції: досвід країн Центральної Європи : монографія / [А. О. Єпіфанов, С. М. Козьменко, М. І. Макаренко, Ф. І. Шпиг та ін.] ; під ред. А. О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 109 с.
87. Маркс Карл Капитал. Критика политической экономии. Т.3. Кн. 3 : Процес капиталистического производства, взятый в целом Ч. 2 : наук. вид. / Карл Маркс. – М. : Полит. литературы, 1986. – 1080 c.
88. Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршалл. – М. : Прогресс, 1993. – 415с.
89. Маслак Н.Г. Проблеми капіталізації банківської системи України / Н.Г. Маслак // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 11. – C. 31–39
90. Мертенс О. Ефективність банківської системи України / О. Мертенс, Дж. Урга // Банківська справа. – 1999. – №6. – С. 29–36.
91. Микерин Г. И., Павлов Н. В. Международные стандарты оценки / Г. И. Микерин, Н. В. Павлов. – М. : Интерреклама, 2003. – 384 с.
92. Момот Т. Оцінка вартості бізнесу: сучасні технології / Т. Момот. – Х. : Фактор, 2007. – 224 с.
93. Науменко В. Спроба оцінити надійність / В. Науменко // Вісник НБУ. – 1998. – №4. – С. 35–38.
94. Науменко Знайдіть свій банк / В. Науменко // Вісник НБУ. – 1998. – №7. – С. 16–17.
95. Науменков С. Ринок фінансових послуг: основні тенденції розвитку / С. Науменков // Вісник НБУ. – 2000. – №1. – С. 36–43.
96. Нерадовский В. А. Ликвидность и платежеспособность кредитной организации в ординальном измерении / В. А. Нерадовский // Банковские технологии. – 2001. – №6. – С. 29–37.
97. Новый словарь Вебстера и энциклопедия английского язика : энциклопедический словарь / New Webster`s dictionary and thesaurus of the english language – USA : Lexicon publication, Inc., 1993. – 1216 c.
98. Овдій Ю. Планування – актуальне завдання банків України / Ю. Овдій // Вісник НБУ. – 2000. – №7. – С. 10–12.
99. Олексич Д. Проблемы расчета денежного потока банковского бизнеса / С. Леонов, Д. Олексич // Бизнес Информ. – 2007. – № 12(2). – С. 141–144.
100. Олексіч Д. Банківський бізнес як предмет визначення вартості / Д. Олексіч // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. Т. 17. – Суми : УАБС НБУ, 2006. – С. 311–318.
101. Олексіч Д. В. Концепція формування вартості банківського бізнесу / Д. В. Олексіч // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (9-10 листопада 2006р.). – Суми : УАБС НБУ, 2006. – С. 155–157.
102. Олексіч Д. Визначення вартості банківського бізнесу: проблеми та перспективи / Д. Олексіч // Теория и практика экономики и предпринимательства : материалы IV Международной научно-практической конференции (10-12 мая) – Симферополь, 2007. – С. 130–131.
103. Олексіч Д. Визначення вартості капіталу банківського бізнесу / Д. Олексіч // Наука й економіка. – 2008. – № 1(9). – С. 261–265.
104. Олексіч Д. Комплексний підхід до оцінки вартості банківського бізнесу / Д. Олексіч // Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції до 30-ти річчя факультету банківського бізнесу Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Астон, 2008. – С. 78–79.
105. Олексіч Д. Концепція формування вартості банківського бізнесу / Д.Олексіч // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. Т.19. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – С. 323–334.
106. Олексіч Д. Методичні засади врахування фактору часу при визначенні вартості банківського бізнесу / Д. Олексіч // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Вип. 238 : В 5 т. – Т. ІІ. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – С. 352–358.
107. Олексіч Д. Методичні підходи до визначення вартості банківського бізнесу / Д. Олексіч // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 листопада 2007 р.) : У 2-х т. – Т. 2. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – С. 56–57.
108. Олексіч Д. Оцінка вартості банківського бізнесу / С. Лєонов, Д. Олексіч // Вісник Сумського державного університету. – 2008. – № 11. – С. 155–160.
109. Олексіч Д. Проблеми визначення вартості банківського бізнесу в Україні / С. Лєонов, Д. Олексіч // Фінансові механізми сталого економічного розвитку : зб. наук. пр. – Харків : ХІБМ, 2007. – С. 278–280.
110. Олексіч Д. Проблеми розрахунку величини грошового потоку у банківській сфері / Д.Олексіч, К. Д’яконов // Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи : Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів та молодих вчених (25-26 жовтня 2007р.) / ред. Б. І. Пшик. – Львів : ЛІБС УБС НБУ, 2007. – С. 200–202.
111. Олексіч Д. Термінологічні проблеми визначення поняття „банківський бізнес” / С. Лєонов, Д. Олексіч // Третя Міжнародна науково-практична конференція „АЛЬЯНС НАУК: вчений – вченому” : зб. наук. пр. Т. 1. –Дніпропетровськ : ПДАБА, 2007. – С. 44–46.
112. Офіційний сайт АКБ „Укрсоцбанк” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу : // http://www.usb.com.ua/
113. Офіційний сайт ВАТ „Райффайзен банк Аваль” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу : // http://www.aval.ua/
114. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу : //www.ukrstat.gov.ua.
115. Офіційний сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу : // http://www.ssmsc.gov.ua/
116. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу : // www.bank.gov.ua.
117. Оценка бизнеса : учебник ; под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. – 2е изд. перераб. и допол. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 736 с.
118. Павлишенко М. Модифікація вартості товару / М. Павлишенко // Економіка України. – 2001. – № 7. – C. 48–59.
119. Павловцев В. В. Введение в оценку стоимости бизнеса / В. В. Павловцев // Корпоративный менеджмент. – 2000. – Режим доступу до журн. : http://www.cfin.ru/finanalysis/value.shtml
120. Панова Г. С. Анализ финансового состояния коммерческих банков / Г. С. Панова – М. : Финансы и статистика, 1996. – 272 с.
121. Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / І. М. Парасій-Вергуненко – К. : КНЕУ, 2003. – 347 с.
122. Парето В. Чистая экономия / В. Парето. – Воронеж : Фенікс, 1923. – 227с.
123. Петти У. Экономические и статистические работы / У. Петти ; пер. с англ. – М. : Соцэкгиз, 1940. – 324 с.
124. Портер М. Конкуренция / Портер М. ; пер. с англ. – М. : Вильямс. –2000. – 495 с.
125. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер ; пер. с англ. ; под ред. В. Д. Щетинина. – М. : Международные отношения, 1993. – 896 с.
126. Примостка Л. О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі / Л. О. Примостка. – К. : КНЕУ, 2002. – 314 с.
127. Примостка Л. О. Методика аналізу фінансової стійкості банку за допомогою динамічного нормативу. / Л. О. Примостка // Вісник НБУ. – 2002. – №10. – С. 40–44.
128. Примостка О. О. Аналіз ефективності діяльності комерційних банків. / О. О. Примостка // Фінанси України. – 2003. – №4. С. 21–24.
129. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. Т. 4. – Суми, 2000. – С. 194–198.
130. Програма дій, спрямованих на сприяння прискореній капіталізації банківської системи з метою збереження відповідності її потребам економіки і суспільства. – Режим доступу до документу : www.aub.com.ua
131. Радченко К. І. Сутність стратегічного аналізу та його роль у процесі прийняття стратегічних рішень / К. І. Радченко // Формування ринкової економіки в Україні : наук. зб. спец. вип. 7. Фінансові аналітичні інструменти реформування економічної системи України ; за ред. Є. В. Мниха. – Львів : Інтереко, 2001. – С. 60-69.
132. Раєвський К. Методичні рекомендації щодо економічного аналізу діяльності комерційного банку / К. Раєвський, Т. Раєвська // Вісник НБУ. – 1999. – №3. – С. 31-42.
133. Рейтинг динамической финансовой стабильности банков: бюллетень финансовой информации / ред. А. Карминский, А. Петров – 2000. – №12. – С. 74–77.
134. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Избранное / Д. Рикардо. – Антология экономической мысли : ЭКСМО, 2007. – 960с.
135. Річний звіт АКБ „Укрсоцбанк” за 2002 рік [Електронний ресурс]. Режим доступу до документу : // http://www.usb.com.ua/
136. Річний звіт АКБ „Укрсоцбанк” за 2003 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу : // http://www.usb.com.ua/
137. Річний звіт АКБ „Укрсоцбанк” за 2004 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу : // http://www.usb.com.ua/
138. Річний звіт АКБ „Укрсоцбанк” за 2005 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу : // http://www.usb.com.ua/
139. Річний звіт АКБ „Укрсоцбанк” за 2006 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу : // http://www.usb.com.ua/
140. Річний звіт АКБ „Укрсоцбанк” за 2007 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу : // http://www.usb.com.ua/
141. Річний звіт АППБ „Аваль” за 2002 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу : // http://www.aval.ua/
142. Річний звіт АППБ „Аваль” за 2003 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу : // http://www.aval.ua/
143. Річний звіт АППБ „Аваль” за 2004 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу : // http://www.aval.ua/
144. Річний звіт ВАТ „Райффайзен банк Аваль” за 2006 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу : // http://www.aval.ua/
145. Річний звіт ВАТ „Райффайзен банк Аваль” за 2007 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу : // http://www.aval.ua/
146. Роуз Питер С. Банковский менеджмент / С. Роуз Питер ; пер. с англ. со 2-го изд. – М. : Дело, 1997. – 768 с.
147. Рудинская Е.В. Банковская система Украины: основные характеристики и стратегия развития / Е. В. Рудинская, Е. А. Мартынюк, Я. П. Квач. – Одесса: Астропринт, 2001. – 109 c.
148. Рутгайзер В. М. Оценка рыночной стоимости коммереского банка. Методические разработки / В. М. Рутгайзер, А. Е. Будицкий – М. : Маросейка, 2007. – 224 с.
149. Садвакасов К. К. Коммерческие банки. Управленческий анализ деятель-ности. Планирование и контроль / К. К. Садвакасов – М. : Ось 89, 1998. – 160 с.
150. Сало І. В. Фiнансово-кредитна система України та перспективи її розвитку / І. В. Сало. – К. : Наукова думка, 1995. – 178 с.
151. Сало І. В. Фінансовий менеджмент банку : навч. посіб. / І. В. Сало, О. А. Криклій. – Суми : Університетська книга, 2007. – 314 с.
152. Сало І.В. Удосконалення фінасового аналізу банківських операцій / І.В. Сало // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 3 : зб. наук. пр. : Наукове видання. – Суми : Мрія-1 ЛТД; Ініціатива, 2000. – 381 c.
153. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках. / Дж. Синки ; пер. с англ. – М. : Catallaxy, 1994. – 820 с.
154. Система розкриття інформації на фондовому ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу : // http://smida.gov.ua/
155. Слав’янська Н. Капіталізація комерційних банків України: стан і перспективи / Н. Слав’янська // Банківська справа. – 2002. – №4. – С. 45–46.
156. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. 1-2 кн. / А. Смит. – Антология экономической класики. М. : Эконов, 1993. Т.1. – 546с.
157. Современный экономический словарь : науч. изд. / ред. Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский , Е. Б. Стародубцева – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Инфра-М, 2004. – 480 c.
158. Спицнандель В.Н. Основы системного анализа [Текст] : учеб. пособие / В.Н. Спицнандель. – СПб. : «Бизнем-пресса», 2000. – 236с.
159. Стратегия и стоимость коммерческого банка / И. А. Никонова, Р. Н. Шамгунов. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. – 304с.
160. Структура кредитно-інвестиційного портфелю комерційних банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу : // http:www: aub.com.ua
161. Сычева Г. И. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / Г. И. Сычева, Е. Б. Колбачев, В. А. Сычев. – Ростов н/Д. : Феникс, 2003. – 384с.
162. Тиркало Р. Ш. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг / Р. Ш. Тиркало, З. І. Щибиволок. – К. : Слобожанщина, 1999. – 236 с.
163. Українські фондові біржі: Проблемні питання і рекомендації [Електроний ресурс]. – Режим доступу до документу: //capitalmarkets.kiev.ua/files/stock_exchange_study_ukr.pdf
164. Уткин О. Б. Применение высоких технологий для анализа эффективности банков / О. Б. Уткин // Деньги и кредит. – 2001. – №8. –С. 26-30.
165. Уткин Э. А. Банковский маркетинг / Э. А. Уткин. – М. : ИНФРА – М, Метаинформ, 1994. – 184 c.
166. Финансы в рыночной экономике: монография / И. В. Сало. – К. : Либра, 1994. – 80 c.
167. Форд Генри. Моя жизнь, мои достижения / Генри Форд ; пер. с англ. Е. А. Кочерин, Н. С. Лаврова. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 206 с.
168. Хикс Дж. Стоимость и капитал / Дж. Хикс ; пер. с англ. под общ. ред. и вступ. ст. Р.М. Энтова. – М. : Прогресс, 1993. – 488с.
169. Чумаченко Н. Г.Функционально-стоимостный аналіз / Н. Г. Чумаченко, В. М. Дегтярева, Ю. С .Игумнов. – К. : Вища школа, 1985. – 223 с.
170. Шарп У. Ф. Инвестиции: наук. вид. / У. Ф. Шарп, Г. Дж. Александер, Дж. Бэйли В. ; англ. – М. : Инфра-М, 1998. – 1028 c.
171. Ширинская Е. Б. Финансово-аналитическая служба в банке: практ. пособ. / Е. Б. Ширинская, Н. А. Пономарева, В. А. Купчинский. – М. : ФБК-ПРЕСС, 1998. – 144 с.
172. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер ; пер. с нем. – М. : Прогресс, 1982. – 455с.
173. Шухов Н. С. Ценность и стоимость (опыт системного анализа) / Н. С. Шухов // Ч.1. Вып. 1. – М. : Издательство стандартов, 1994. – 295 с.
174. Шухов Н. С. Ценность и стоимость (опыт системного анализа) / Н. С. Шухов // Ч.2. Вып. 1. – М. : Издательство стандартов, 1994. – 364 с.
175. Щибиволок З. І. Аналіз банківської діяльності: навч. посіб. / З. І. Щибиволок. – К. : Знання, 2006. – 311 с.
176. Щодо стану розвитку фондового ринку України у січні – травні 2007 року : інформаційна довідка [Електронний ресурс] – Режим доступу до інформ. довідки : http://www.ssmsc.gov.ua/
177. Щодо цінних паперів, які включені до лістингу на організаторах торгівлі, підготовлена департаментом моніторингу та стратегії розвитку фондового ринку за станом на 30.09.2006 р. : інформаційна довідка [Електронний ресурс] – Режим доступу до інформ. довідки : http://www.ssmsc.gov.ua/
178. Эванс Ф. Оценка компаний при слияниях и поглощениях: Создание стоимости в частных компаниях / Ф. Эванс, Д. Бишоп ; пер. с англ. – 2-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 332 с.
179. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия ( 4-х т.). Т. 3: наук. вид. – М. : Советская энциклопедия, 1979. – 624 c.
180. Экономическая Энциклопедия. Политическая экономия (в 4 томах). Т. 4. / ред. А. М. Румянцев – М. : Советская Энциклопедия, 1980. – 672 с.
181. Экономический потенциал административных и производственных систем: монография / под ред. О. Ф. Балацкого. – Сумы : Университетская книга, 2006. – 973 с.
182. Энциклопедия банковского дела и финансов / под ред. Дж. Вулфел Чарльз ; пер. с англ. – Изд. 10-е. – 2000. – 1538 с.
183. Юхменко П. І. Історія економічних учень: навч. посіб. / П. І. Юхменко, П. М. Леоненко. – К. : Знання – Прес, 2000. – 514 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50





Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и Украины



Ссылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.