У нас уже 27453 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Форми і методи соціальної роботи та соціальної допомоги особам похилого віку з урахуванням ціннісних орієнтацій
Количество страниц 82
ВУЗ
Год сдачи 2010
Содержание Вступ 3
Розділ I. Старіння людини як предмет соціально-психологічних досліджень та проблеми соціальної роботи з людьми похилого віку 10
1.1. Загальна характеристика похилого віку. Зміна соціального статусу літньої людини і пов’язані з цим психологічні проблеми 10
1.2. Поняття і сутність соціальної геронтології, її місце і роль у вирішенні проблем людей похилого віку 20
1.3. Особливості роботи соціального працівника по обслуговуванню громадян похилого віку вдома 24
1.3.1. Основні задачі і професійні обов’язки соціального працівника 24
1.3.2. Етичні принципи соціальної роботи з людьми похилого віку 27
Розділ II. Особливості державного забезпечення соціальної допомоги людям похилого віку 32
2.1. Умови набуття статусу громадянина похилого віку 32
2.2. Законодавчі основи забезпечення життєдіяльності громадян похилого віку 43
2.3. Територіальні центри обслуговування пенсіонерів та самотніх непрацездатних громадян і відділення соціальної допомоги вдома 47
Розділ III. Зміна ціннісних орієнтацій людей похилого віку та шляхи соціально-психологічної допомоги 60
3.1. Дослідження ціннісних орієнтацій людей похилого віку 60
3.2. Апробація програми соціально-психологічного тренінгу для осіб похилого віку, залежно від особливостей їх ціннісної сфери 67
Висновки 73
Список використаних джерел 79
Додатки 85
Список литературы 1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про норми надання послуг з харчування та облаштування на нічліг у спеціально відведених для цього місцях особам, які не мають житла, операції з надання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість» від 27 квітня 1998 р. № 573// Офіційний вісник України. — 1998. — № 17. — Ст. 632.
2. Постанова Ради Міністрів УРСР «Про спеціальні будинки-інтернати для престарілих та інвалідів» від 2 березня 1990 р. № 49 // Законодавство України про соціальне забезпечення. — Вид. 6-те, доп. і перероб. — Л., 2002. — 501 с.
3. Типове положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни і праці. Затверджене наказом Міністерства праці України від 29 грудня 2001 р. № 549// Офіційний вісник України. — 2002. — № 5. — Ст. 212;
4. Типове положення про психоневрологічний інтернат, затверджене наказом Міністерства праці України від 29 грудня 2001 р. № 549 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 5.
5. Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. "Тенденції розвитку психології в Україні:історія та сучасність. — К.: Либідь, 2006. — 480 с.
6. Александрова М.Д. Социальная и психологическая геронтология. – Санкт-Петербург. – Эскулап,1999. – 266 с.
7. Андрєєва Я. Ф. Соціальна психологія. — Ніжин: Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. — 46 с.
8. Андрущенко В. П. Соціальна робота. — К.: УДЦССМ, 2001. Кн. 1: Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть. — 344 с.
9. Андрущенко В. П., Бех В. П., Лукашевич М. П., Мигович І. І., Пінчук І. М. Соціальна робота. — К.: УДЦССМ, 2001. — Кн. 4: Короткий енциклопедичний словник. — 536 с.
10. Асмолов А. Г. Психология личности. — М.: Смысл, 1997. — 336 с.
11. Блащак Г. С., Вадзюк О. В., Горбоніс Т. В., Грицько Н. І., Довжук Б. С. Соціальна робота в Україні: теорія та практика. — К.: УДЦССМ, 2001. — 272 с.
12. Бодалев А. А. Психология общения. — М.: Издательство МПСИ, 2002. — 319 с.
13. Бойко А. М., Бондаренко Н. Б., Брижовата О. С., Бурлака В. В., Грига І. М. Соціальна робота. — К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. — Ч. 2: Теорії та методи соціальної роботи. — 224 с.
14. Бойправ М.Д., Щотка О.П., Пісоцький В. П., Нещерет О.І., Король В. С. Загальна психологія. — Ніжин: НДУ, 2007. — 288 с.
15. Бондаренко А. Ф. Основы психологии. — К.: Издательский центр КНЛУ, 2005. — 254 с.
16. Бондаренко Н. В., Грига І. М., Кабаченко Н. В., Савчук О. М., Семигіна Т. В. Соціальна робота. — К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. — Ч. 1: Основи соціальної роботи. — 178 с.
17. Бурая Н. П. Соціальна робота. — Х., 1996. — 104 с.
18. Вердербер Р., Вердербер К. Психология общения. — СПб.: "прайм-ЕВРОЗНАК"; "Издательский дом Нева", 2003. — 318 с.
19. Выготский Л. С. Психология развития человека. — М.: Смысл, 2005. — 1135 с.
20. Головатий М. Ф., Панасюк М. Б. Соціальна політика і соціальна робота: Термінологічно-понятійний словник / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К.: МАУП, 2005. — 560 с.
21. Греллер М. Старение и работа: человеческий и экономический потенциал – М.: Педагогика, 2001. – 336 с.
22. Гуцало Е. У.-С. Вікова психологія. — Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2004. — 187 с.
23. Дарвиш О. Б. Возрастная психология. — М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. — 264 c.
24. Джонсон Д. В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування. — К.: Видавничий дім "КМ Академія", 2003. — 288 с.
25. Ермолаева М. Практическая психология старости— СПб.: Питер, 2000. — 189 с.
26. Заброцький М. М., Савиченко О. М., Тичина І. М. Психологія особистості. — Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І.Франка, 2006. — 205 с.
27. Звєрєва І. Д., Безпалько О. В., Янкович О. І., Бондаренко З. П., Лях Т. Л. Соціальна робота в Україні. — К.: ДЦССМ, 2004. — 256 с.
28. Капська А. Й., Безпалько О. В., Вайнола Р. Х., Вакуленко О. В., Карпенко О. Г. Соціальна робота: технологічний аспект. — К.: ДЦССМ, 2004. — 362 с.
29. Коваль Л. Г., Звєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота. — К.: ІЗМН, 1997. — 392 с.
30. Козлов А.А. Старість: соціальна роздрібненість чи цілісність— К.: А.П.Н., 1999. — 461 с.
31. Козляковський П. А. Загальна психологія. — Миколаїв, 2005. — 468 с.
32. Козляковський П. А., Козляковський А. П Соціальна психологія. — Миколаїв, 2005. — 424 с.
33. Краснова О. В., Лидерс А. Г. Социальная психология старения. — М.: Академия, 2002. — 288 с.
34. Маркова О. Ю. Психология пола и возраста. — СПб.: Издательство СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2000. — 68 с.
35. Москаленко В. В. Соціальна психологія. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 624 с.
36. М'ясоїд П. А. Загальна психологія. — К.: Вища школа, 2004. — 487 с.
37. Обозов Н. Н. Возрастная психология: юность и зрелость / Академия психологии, предпринимательства и менеджмента. — СПб.: СаиВеда, 2000. — 135 с.
38. Огороднійчук З. В. Загальна психологія. — К., 2004. — 195 с.
39. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія. — К.: Академвидав, 2005. — 448 с.
40. Основи психології / За ред. О. В. Киричука, В. А. Роменеця. — К. : Либідь, 2006. — 632 с.
41. Поліщук В. М. Соціальна психологія (програмні основи, змістові модулі, інформаційне забезпечення). — Суми: ВТД "Університетська кнага", 2006. — 217с.
42. Помиткін Е. О. Психологія духовного розвитку особистості. — К.: Наш час, 2005. — 280 с.
43. Попович Г. М. Соціальна робота в Україні і за рубежем. — Ужгород: МПП "Гражда", 2000. — 134 с.
44. Психология старости и старения: Хрестоматия:/ О. В. Краснова (сост.), А. Г. Лидерс (сост.). — М.: Издательский центр "Академия", 2003. — 412 с.
45. Психологія / За ред. О. В. Винославської. — К.: Фірма "ІНКОС", 2005. — 351 с.
46. Райгородский Д. Психология старости – М.: Наука, 2005. – 161 с.
47. Роджерс К. Р. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в области практической работы / О. Кондрашова (пер.с англ.), Р. Кучкарова (пер.с англ.). — М.: Апрель Пресс, 1999. — 464 с.
48. Савчин М. В., Василенко Л. В. Вікова психологія. — К.: Академвидав, 2005. — 360 с.
49. Саралиева М. Пожилой возраст в Центральной России— Ростов н/Д.: Феникс, 2005. — 490 с.
50. Скрипченко О. В., Долинська Л. В., Огороднійчук З. В., Булах І. С., Зелінська Т. М. Вікова та педагогічна психологія. — К.: Просвіта, 2004. — 413 с.
51. Соціальна психологія / В.М. Радчук. — Чернівці: Рута, 2004. — 88 с.
52. Тюптя Л. Т., Іванова І. Б. Соціальна робота. Теорія і практика. — К.: Знання, 2008. — 574 с.
53. Франкл В. Психотерапия на практике / М. Паньков (пер.с нем.), В. Певчев (пер.с нем.). — СПб.: Речь, 2001. — 251 с.
54. Холл Дж. Старение, последняя половина жизни — СПб.: Б.С.К., 1922. — 168 с.
55. Цимбалюк І. М. Психологія. — К.: Видавничий дім "Професіонал", 2004. — 214 с.
56. Шахматов Н. Ф. Психическое старение: счастливое и болезненное. — М.: Медицина, 1996. — 304 с.
57. Швачко О. В. Соціальна психологія. — К.: Вища школа, 2002. — 111 с.
58. Шендеровский К. С. Профілактична соціальна робота: теорія і практика. — К.: Главник, 2007. — 144 с.
59. Щотка О. П. Вікова психологія дорослої людини. — Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ ім. М.Гоголя, 2001. — 194 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
250

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.