У нас уже 68790 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название СТРУКТУРИЗАЦІЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
Количество страниц 205
ВУЗ ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 21662.doc 
Содержание ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ…………………………………..………. 3
ВСТУП……………………………………………………………………….….. 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУТІ ТА СТРУКТУРИЗАЦІЇ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
1.1. Суть, економічне значення та еволюція поглядів на поняття „власний капітал”…………….................................................................................................…. 12
1.2. Характеристика джерел формування власного капіталу……………… 32
1.3. Теоретико-методичні підходи до оцінки власного капіталу………….. 46
Висновки до розділу 1 ………………………………………………………..... 61
РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
2.1. Особливості формування статутного капіталу…………………………... 63
2.2. Аналіз формування додаткового та резервного капіталів……………... 82
2.3. Вплив прибутку на формування капіталу акціонерних товариств…… 102
Висновки до розділу 2 ……..…………………………………………….….. 123
РОЗДІЛ 3. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
3.1. Особливості управління структурою власного капіталу підприємств………………………………………………………………….….….. 125
3.2. Шляхи оптимізації структури власного капіталу акціонерних товариств.................................................................................................................... 144
3.3. Напрямки підвищення ефективності використання власного капіталу........................................................................................................................ 158
Висновки до розділу 3 ……..………………………………………………… 176
ВИСНОВКИ………………………………………………………………….. 178
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………. 182
ДОДАТКИ…………………………………………………………………… 206


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

1. АТ – акціонерне товариство
2. ВАТ – відкрите акціонерне товариство
3. ВК- власний капітал
4. ГКУ- Господарський кодекс України
5. ДКЦПФР – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
6. ЗАТ – закрите акціонерне товариство
7. ЗУ – Закон України
8. МСБО - Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
9. П(С)БО – положення (стандарти) бухгалтерського обліку
10. ЦКУ – цивільний кодекс України
ВСТУП

Актуальність теми. Трансформація економіки сприяє формуванню різних форм власності і господарювання, серед яких вагоме значення для економіки України набули акціонерні товариства. При формуванні власного капіталу акціонерні товариства мають переваги в порівнянні з іншими типами господарських утворень, які полягають у можливості збільшення власного капіталу шляхом емісії акцій, їх розміщення на ринку цінних паперів та відповідному залученні додаткових коштів, не знижуючи при цьому фінансової стійкості. Від того, як буде формуватися власний капітал, його структура і механізм використання, залежатиме ефективність економічної системи держави в цілому.
Наявність достатнього розміру власного капіталу є необхідною умовою успішного функціонування акціонерного товариства незалежно від сфери діяльності, галузевої спрямованості тощо. Власний капітал є основним джерелом формування добробуту будь-якого товариства та головною рушійною силою його фінансово-господарської діяльності.
Фінансова стійкість і ефективність акціонерних товариств визначається фінансовими ресурсами, які є в їх розпорядженні. При цьому власний капітал - основне джерело їх фінансування. Сучасні умови функціонування української економіки далекі від ідеальних, і ринкова вартість акцій часто формується досить стихійно. Ефективне функціонування акціонерного товариства (АТ) значною мірою обумовлюється структурою та розміром власного капіталу. Тому, дослідження проблем формування й оптимізації структури власного капіталу акціонерних товариств набуває особливої актуальності.
Практична потреба у впровадженні сучасного механізму формування, управління структурою власного капіталу та її оптимізації не підкріплена відповідними теоретичними дослідженнями, які охоплювали б весь комплекс питань управління ним в акціонерному товаристві з урахуванням сучасного стану економічного середовища. Різні аспекти формування власного капіталу та управління його структурою досліджуються в працях вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів. До найвідоміших іноземних учених, які здійснили вагомий внесок в дослідження даної проблеми можна віднести: Р. Антоні, М. Аокі, Л. Бернстайна, Й. Бетге, Ю. Брігхема, Д. Гарнера, Р. Конвейа, Р. Коха, Е. Нікбахта, Р. Оуена, С. Росса, К. Уолша, Дж. Р. Хікса, Р.Н. Холта, Дж. Шима та ін. Вітчизняні науковці такі як Л. Алексеєнко, І. Алєксєєв, І. Бланк, Ф. Бутинець, Ю. Воробйов, А. Ганієв, Р. Герасименко, А. Гончаров, Р. Грачова, І. Зятковський, С. Іщук, М. Козоріз, В. Ковальов, Р. Костирко, В. Лич, Т. Ломакіна, Г. Ляшенко, Є. Мних, А. Поддєрьогін, С. Салига, Р. Слав’юк, Т. Смовженко, В. Сопко, Г. Стасюк, В. Суторміна, Н. Ткаченко також займалися дослідженням даної проблеми.
В працях вітчизняних та зарубіжних науковців основна увага спрямовується на висвітлення економічної суті власного капіталу. Теоретичне обґрунтування процесу формування структури власного капіталу та методики його оптимізації є недостатнім. Враховуючи значення теоретичних та практичних напрацювань вище зазначених вчених, можна констатувати, що проблемі структуризації власного капіталу присвячено незначну кількість публікацій.
Актуальність і недостатнє дослідження охарактеризованої проблематики зумовили вибір теми дисертації, окреслили мету і завдання дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри фінансів підприємств і кредиту Волинського національного університету імені Лесі Українки за темою: „Фінансове і кредитне стимулювання економічного зростання в Україні” (номер державної реєстрації - 0102 U 000229). У процесі здійснення дослідження розроблено рекомендації щодо вдосконалення управління структурою власного капіталу вітчизняних акціонерних товариств.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є теоретичне обґрунтування, розробка методичних положень та науково-практичних рекомендацій щодо формування, управління та оптимізації структури власного капіталу акціонерного товариства.
Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких основних завдань:
- на основі узагальнення та аналізу поглядів представників різних економічних шкіл уточнити економічну сутність понять “капітал“, “власний капітал” і розкрити економічно-правові особливості їх функціонування;
- визначити функції власного капіталу акціонерного товариства, які виникають у нових умовах господарювання;
- систематизувати та уточнити класифікаційні ознаки видів власного капіталу акціонерного товариства, що має практичне застосування в процесі управління ним;
- дослідити методологічні підходи до оцінки власного капіталу акціонерного товариства з метою їх вдосконалення;
- систематизувати та проаналізувати внутрішні та зовнішні джерела формування власного капіталу, потенційно доступні вітчизняним акціонерним товариствам на сучасному етапі розвитку української економіки;
- дослідити особливості формування та використання окремих складових власного капіталу акціонерних товариств Волинської області та України;
- обґрунтувати напрямки оптимізації структури власного капіталу акціонерного товариства;
- провести апробацію запропонованих методик з метою вивчення ефективності та доцільності їх застосування.
Об’єктом дослідження є процеси формування структури власного капіталу акціонерних товариств.
Предметом дослідження є теоретичні основи, методичні та прикладні аспекти, економічні закономірності, механізми і способи формування та оптимізації структури власного капіталу акціонерних товариств.
Методи дослідження. У процесі дослідження використовувалися наступні методи: аналізу і синтезу - при вивченні еволюції поняття капіталу як економічної категорії; спостереження, теоретичного узагальнення, порівняння – для встановлення концептуальної сутності власного капіталу; історичний, системний підходи - при розкритті особливостей процесів формування власного капіталу; абстрактно-логічного аналізу – при теоретичних узагальненнях і формування висновків; індукції та дедукції – для диференціації та узагальнення складу джерел формування власного капіталу акціонерного товариства; табличний метод – для наочного відображення і схематичного представлення теоретичних і практичних результатів дисертаційного дослідження; графічний метод і методи виявлення причинно-наслідкового зв’язку – для відображення складових власного капіталу, їхньої питомої ваги, шкали змін власного капіталу; методи математичної статистики – при розрахунку мінімальної вартості власного капіталу, чистих активів і чистої рентабельності власного капіталу. Застосування методу моделювання та кореляційно-регресійного аналізу дозволило розробити модель оптимізації структури власного капіталу акціонерного товариства. Обробка інформаційних матеріалів здійснювалася з використанням сучасних інформаційних технологій та програм.
Теоретичними і методологічними засадами дослідження стали положення економічної теорії, теорії фінансового менеджменту та теорії фінансів; фундаментальні праці вітчизняних і зарубіжних вчених; дані періодичних видань, котрі відображають сучасні погляди на ключові аспекти суті та структури власного капіталу; матеріали науково-практичних конференцій; міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку і звітності. В якості інформаційної бази дисертаційного дослідження автором були використані Закони та підзаконні акти України, матеріали Державного комітету статистики України, звітні дані Головного управління статистики у Волинській області, матеріали Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, фінансова звітність акціонерних товариств.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в розвитку існуючих та розробленні нових теоретичних, методичних положень щодо формування та оптимізації структури власного капіталу акціонерних товариств.
Наукову новизну роботи визначають такі положення:
вперше:
- розроблено алгоритм побудови моделі оптимізації структури власного капіталу акціонерного товариства на основі використання двох критеріїв – максимізації рентабельності власного капіталу та мінімізації його середньозваженої вартості. Запропонований алгоритм моделювання забезпечує можливість управляти процесом формування структури власного капіталу з урахуванням характеру впливу чинників вартості та доходності, а також дозволяє забезпечити прогнозування його раціональної структури для акціонерних товариств України та сприяє зростанню їх ринкової вартості;
удосконалено:
- трактування сутності поняття „власний капітал” як сукупності фінансових ресурсів акумульованих з різних джерел, які належать АТ на правах власності, користування та розпорядження, мобілізованих в процес економічних відносин шляхом включення їх в господарський оборот без часових обмежень з метою підвищення прибутковості та рентабельності власного капіталу акціонерного товариства. Такий підхід дає змогу зосередити увагу на джерелах формування, призначенні власного капіталу та враховує його юридичну суть;
- класифікацію складових власного капіталу акціонерного товариства шляхом систематизації за відповідними функціональними ознаками, а також доповнено новою, а саме за характером розподілу доходів, в рамках якої виділено накопичений та спожитий власний капітал. Така класифікація є повною та дозволяє приймати обґрунтовані управлінські рішення при формуванні та оптимізації структури (структуризації) власного капіталу вітчизняних акціонерних товариств;
отримали подальший розвиток:
- групування основних джерел формування власного капіталу залежно від місця виникнення, що дозволило розглядати зовнішні та внутрішні джерела в єдності, яка відображає взаємозв’язок між даними джерелами, тривалістю їх використання та напрямками залучення. Дане групування дає можливість здійснювати оптимальну структуризацію власного капіталу акціонерних товариств України;
- модель рентабельності власного капіталу, в якій враховано рівень ліквідності, фінансової залежності, оборотності поточних активів, рентабельності реалізації та частку поточних зобов’язань. Запропонована модель дозволяє визначити фактори, які здійснюють найбільший вплив на рентабельність власного капіталу, а також дає можливість розрахувати резерви збільшення рентабельності у конкретних умовах сучасного господарювання та може бути використана менеджерами в процесі прогнозування і планування господарської діяльності акціонерних товариств.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що положення, запропоновані автором у дисертації, доведені до рівня методичних рекомендацій, можуть бути використані керівними органами акціонерних товариств в сфері управління власним капіталом. Особливе практичне значення отримані в процесі дослідження результати та висновки мають в першу чергу для фінансових менеджерів акціонерних товариств, оскільки дають змогу приймати більш раціональні та узгоджені рішення щодо формування та управління структури власного капіталу. Одночасно основні положення роботи, безумовно, є корисними і для інших зацікавлених осіб, користувачів інформацією про діяльність акціонерних товариств, а саме безпосередньо керівництва компанії і її акціонерів, потенційних інвесторів і кредиторів, постачальників та підрядчиків, покупців та замовників.
Методичні підходи та рекомендації, сформульовані в дисертації, були використані Волинським територіальним управлінням ДКЦПФР в процесі розробки механізмів моніторингу структурування власного капіталу приватизованих підприємств (довідка про впровадження № 831/02 від 28.12.2007). Результати дослідження мали практичне застосування при формуванні оптимальної структури власного капіталу в діяльності ВАТ „Хліб” (№ 3636 від 28.12.2007). Основні теоретичні положення дисертації використовуються у навчальному процесі Волинського національного університету імені Лесі Українки на кафедрі фінансів підприємств і кредиту при викладанні дисциплін „Фінанси підприємств”, „Фінансовий менеджмент” (довідка № 3/3961 від 08.01.2008).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним дослідженням. Наукові результати, що містяться в роботі належать особисто автору.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати наукового дослідження представлялися на ХІ Міжнародній науково-практичній конференції “Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання (м. Луцьк, 3-5 червня 2005 р.), на науково-практичній конференції „Теорія та практика державного управління в умовах євроінтеграції” (м. Луцьк, 8-9 червня 2006 р.), на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні проблеми сучасних наук: теорія та практика – 2006” (м. Дніпропетровськ, 16-30 червня 2006 року), на V Міжнародній науково-практичній конференції „Динаміка наукових досліджень – 2006” (м. Дніпропетровськ, 17-28 липня 2006 року), на науково-практичній конференції „Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку держави” (м. Луцьк, 6-7 жовтня 2006 р.), на Міжнародній науково-практичній конференції „Фінансові ресурси регіону: організація та управління” (м. Івано-Франківськ, 9-11 листопада 2006 року), на регіональній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і викладачів „Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту в умовах трансформації економіки” (м. Рівне, 19-20 квітня 2007 року), на IV Міжнародній науково-теоретичній конференції молодих вчених та студентів „Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку виробничої сфери” (м. Донецьк, 7-8 червня 2007 року), на ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Проблеми і перспективи функціонування інноваційної системи держави в умовах глобалізації” (м. Луцьк, 27-28 вересня 2007 року), на ХХІІ науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу Луцького державного технічного університету „Проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансово-кредитної системи України” (м. Луцьк, 11-12 жовтня 2007 року).
Публікації. Основні положення дисертаційної роботи відображені у 23 наукових працях загальним обсягом 8,01 д.а., з них 13 статей у фахових виданнях обсягом 5,88 д.а.
Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний зміст роботи викладено на 205 сторінках. Робота містить 21 таблицю, 22 рисунки, 11 додатків. Список використаних джерел налічує 262 найменувань.
Список литературы ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення та аналіз практики формування структури власного капіталу акціонерних товариств, це слугувало розробленню конкретних рекомендацій та пропозицій щодо структуризації власного капіталу акціонерних товариств. Загальні висновки, отримані в результаті дослідження, полягають у наступному:
1. Установлено, що в науковій літературі немає однозначного трактування поняття власного капіталу, це призводить до труднощів здійснення процесу структуризації власного капіталу вітчизняних акціонерних товариств. Аналіз різних точок зору вітчизняних та зарубіжних науковців щодо сутності поняття «власний капітал», а також важливе його значення у господарській діяльності акціонерних товариств дало змогу стверджувати, що власний капітал - це сукупність фінансових ресурсів, акумульованих з різних джерел, які належать АТ на правах власності, користування та розпорядження, мобілізованих в процес економічних відносин шляхом включення їх в господарський оборот без часових обмежень з метою підвищення прибутковості та рентабельності власного капіталу акціонерного товариства. Його розмір визначається як різниця між активами та зобов’язаннями підприємства. Кожний компонент власного капіталу має відповідне функціональне призначення, що дозволяє забезпечити ефективну господарську діяльність акціонерного товариства.
2. Систематизація класифікаційних ознак дала можливість доповнити їх новою складовою. Зокрема, доведено необхідність класифікувати складові власного капіталу за характером розподілу доходів. Обґрунтовано виділення накопиченого та спожитого власного капіталу, що дозволяє більш цілеспрямовано керувати ефективністю його формування та використання. Проаналізовано внутрішні та зовнішні джерела формування власного капіталу, які доступні вітчизняним акціонерним товариствам на сучасному етапі розвитку української економіки Встановлено, що основне місце серед зовнішніх джерел формування власного капіталу належить коштам, які надходять від емісії акцій. З’ясовано, що внутрішні джерела фінансування власного капіталу є дешевшим способом отримання капіталу. Виділено ключову роль нерозподіленого прибутку в структурі власного капіталу.
3. У результаті аналізу структури власного капіталу виявлено позитивну тенденцію зростання розміру статутного капіталу, проте встановлено, що його частка у фінансуванні майна підприємства є надзвичайно малою. Запропоновано використовувати фіксований розмір мінімального статутного капіталу. Доведено необхідність та запропоновано законодавчо врегулювати порядок оцінки не грошових внесків до статутного капіталу акціонерного товариства. Оскільки довільний порядок оцінки внесків призводить до того, що деякі акціонери при створенні товариства або при збільшенні статутного капіталу отримують необґрунтовані привілеї, сплачуючи свої внески, які не мають реальної ринкової цінності.
4. Вагому частку у структурі власного капіталу складає додатковий капітал, причому спостерігається тенденція до зростання його величини. Доведено необхідність спрямування частини додаткового капіталу на збільшення статутного капіталу. У результаті аналізу динаміки резервного капіталу, як складової частини власного капіталу, виявлено тенденцію до зростання. Проте проведений аналіз показав, що розміри цього капіталу не відповідають вимогам законодавства. Постає потреба нарощувати розміри резервного капіталу АТ для створення додаткових гарантій безперервної роботи і виконання зобов’язань перед акціонерами, забезпечення стабільного та достатньо контрольованого фінансово-господарського розвитку, підвищення готовності підприємств до ризику.
5. Недосконалість структури власного капіталу спричиняють обсяги нерозподіленого прибутку. Протягом аналізованого періоду спостерігалося зниження абсолютної величини даного показника аж до від’ємних значень. Збитки від операційної діяльності спричиняють негативний вплив на загальну структуру власного капіталу підприємств. Більшість підприємств не можуть фінансувати інвестиційну та інноваційну діяльність зі свого прибутку. Збитковість акціонерних товариств зумовлена як зовнішніми умовами господарювання, так і внутрішнім станом системи управління підприємством.
6. Удосконалення системи управління власним капіталом товариства є головним чинником структуризації власного капіталу та підвищення ефективності будь-якої господарської діяльності. Система управління власним капіталом акціонерного товариства включає підсистему, яка управляє (суб’єкт управління), і підсистему, якою управляють (об’єкт управління). Суб’єктом управління є працівники фінансових підрозділів акціонерних товариств, які, використовуючи сукупність методів та прийомів, забезпечують прийняття необхідних рішень щодо структуризації власного капіталу. Об’єктом управління власним капіталом виступає сукупність умов його формування та використання. Структуру системи управління формують нормативно-правове, кадрове та інформаційне забезпечення, методи та прийоми реалізації фінансової політики, фінансова інформація. Застосування ефективної системи управління структурою власного капіталу дозволить вітчизняним товариствам покращити своє фінансове становище.
7. Для структуризації власного капіталу акціонерного товариства необхідним є одночасне застосування декілька критеріїв оптимізації структури власного капіталу. Доведено, що найбільш змістовною є оптимізація структури власного капіталу, в основу якої покладено ефект поєднання зростання рентабельності власного капіталу та мінімізації його середньозваженої вартості.
8. Завершальним етапом структуризації власного капіталу акціонерних товариств є оптимізація його структури. На основі розробленого алгоритму моделювання запропоновано здійснювати оптимізацію структури власного капіталу акціонерних товариств України в такій послідовності: вибір вихідної інформації; аналіз власного капіталу; оцінка основних факторів, що впливають на структуру величини власного капіталу; вибір критерію максимізації чистої рентабельності власного капіталу; оптимізація за критерієм мінімізації середньозваженої вартості власного капіталу; визначення оптимальної структури власного капіталу; порівняння витрат по проведенню з вигодами від оптимізації структури власного капіталу акціонерного товариства; прийняття рішення про оптимізацію структури власного капіталу. Розроблений алгоритм побудови моделі оптимізації структури власного капіталу акціонерного товариства дозволяє визначити таку структуру джерел коштів, яка відповідає цілям акціонерного товариства відносно рівня рентабельності власного капіталу, середньозваженої вартості власного капіталу, тобто сприяє зростанню ринкової вартості підприємства.
9. Запропоновані зміни до моделі максимізації рентабельності власного капіталу дозволяють визначити фактори, які здійснюють найбільший вплив на фінансовий результат. Вдосконалена модель дає можливість визначити резерви збільшення рентабельності власного капіталу акціонерних товариств у конкретних умовах господарювання. Зміни внесені до моделі максимізації рентабельності власного капіталу, сприяють поліпшенню планування та прогнозування господарської діяльності АТ. Запропоновано створювати резерв дивідендних виплат в акціонерних товариствах за рахунок чистого прибутку. Створення такого резерву розглядається як гарантія дотримання обов’язків з виплати дивідендів перед акціонерами і впливає на ринкову вартість.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Акционерное дело: [учебник для студ. вузов, обучающихся по направлению 521600-Экономика и др. экон. спец.] / [Галанов В. А., Голда З. К., Гришина О., Шибаев С. Р., Рожкова И. В.] ; под. ред. В. А. Галанов. — М. : Финансы и статистика, 2003. — 544 с.
2. Акціонерна модель економіки України / [Бондар І. К., Сологуб О. П., Жарікова Н. О., Саввов А. І., Савуляк І. М.] ; під ред. І. К. Бондар. — К. : Видавничий дім "Корпорація", 2005. — 346 с.
3. Алексеєнко Л. М. Ринок фінансового капіталу: становлення, проблеми та перспективи розвитку / Алексеєнко Л. М. — К. : Максимум, 2004. — 423 с.
4. Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства / [Мних Є. В., Бутко А. Д., Большакова О. Ю., Кравченко Г. О., Никонович Г. І.] ; за ред. Є. В. Мниха. – К. : КНЕУ, 2005. – 232 с.
5. Аникин А. В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей – экономистов до Маркса / Аникин А. В. – М.: Политиздат, 1985. – 367 с.
6. Антони Р. Н. Основы бухгалтерского учета / Антонии Р. Н. ; пер. Б. Херсонский, М. Шнейдерман ; под. ред. Т. Крилова. – [1-е изд.]. - М. : Триада НТТ, 1992 - 318 с.
7. Аоки М. Фирма в японской экономике: информ., стимулирование и заключение сделок в яп. экономике / М. Аоки ; пер. с англ. В. С. Катькало. – СПб. : Лениздат, 1995. – 431 с.
8. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента : [учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений] / Балабанов И. Т. — [3-е. изд.]. — М. : Финансы и статистика, 2000. — 528 с.
9. Баранов В. В. Финансовый менеджмент : Механизмы финансового управления предприятием в традиционных и наукоемких отраслях : [учеб. пособие] / Баранов В. В. – М. : Дело, 2002. - 271 с.
10. Безуглий А. А. Вплив амортизаційної політики на прибуток і доходи бюджету / А. А. Безуглий // Фінанси України. – 1999. – № 4. – С. 44-55.
11. Берзон Н. И. Акционерное общество: капитал, правовая база, управление : [практ. пособие для экономистов и менеджеров] / Н. И. Берзон, А. П. Ковалев. – М. : Финстатинформ, 1995. – 157 с.
12. Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности: Теория, практика и интерпритация / Бернстайн Л. А. ; пер. с англ. О. В. Скачкова. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 623 с.
13. Бетге Й. Балансоведение / Бетге Й. ; пер. с нем. В. Д. Новодворский. – М. : Бухгалтерский учет, 2000. – 454 с.
14. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. Т.1. / Бланк И. А. – К. : Ника-Центр, Эльга, 2001. – 592 с.
15. Бланк И. А. Управление прибылью / Бланк И. А. — [3-е изд.]. — К.: Ника-Центр, 2007. — 766 с.
16. Бланк И. А. Управление формированием капитала / Бланк И. А.. – К.: Ника – Центр, 2000. – 512 с.
17. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.2. / Бланк И.А. - К. : Ника-Центр, 1999. –512 с.
18. Бланк И.А. Управление использованием капитала / Бланк И. А. – К.: Ника – Центр, 2000. – 576 с.
19. Блауг М. Економічні теорії в ретроспективі / Марк Блауг ; пер з англ. І. Дзюбук. – К. : Основи, 2001. – 670 с.
20. Богатая И. Н. Стратегический учёт собственности предприятия / Богатая И. Н. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 317 с.
21. Богатая И. Н. Учетные модели оцыенки стоимости фирмы / Богатая И. Н. – Ростов-на-Дону : СКНЦ ВШ, 2001 - 240 с.
22. Богатко А. Н. Основы экономического анализа хозяйствующего субъекта / Богатко А. Н. - М. : Финансы и статистика, 2001 – 205 с.
23. Богачева Г. Н. О многообразной трактовке категории «капитал» / Г. Н. Богачева, Б. А. Денисов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. – № 1. – С.13-24.
24. Большой экономический словарь / [авт.-сост. Борисов А. Б.]. — [2-е изд.]. — М. : Книжный мир, 2006. — 860 с.
25. Большой экономический словарь: 26500 терминов / [ред. А. Н. Азрилиян]. – [7-е изд.]. – М. : Ин-т новой экономики, 2007 - 1472 с.
26. Бочаров В. В. Корпоративные финансы: Управление капиталом. Планирование инвестиций. Бюджетирование / В. В. Бочаров, В. Е. Леонтьев. – СПб. : Питер, 2004. – 591 с.
27. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент / Бригхем Ю., Гапенски Л. ; пер. с англ. Е. А. Дорофеева. – [10-е изд.]. - М. : Питер, 2005. - 959 с.
28. Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту / Брігхем Є. Ф. – К. : Молодь. - 1997. - 1000 с.
29. Бутинець Ф. Ф. Фінансовий облік : В 3 ч. : [навч. посібник для студ. спец.] / Бутинець Ф. Ф., Чижевська Л. В. — Житомир, 1998. — 623с.
30. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку : [підручник для вузів] / Бутинець Ф.Ф. - [2-е вид.] – Житомир : Рута, 2000. – 638 с.
31. Бухгалтерский учет: [учебник] / Бакаев А. С., Безруких П. С., Врублевский Н. Д. и др. ; под ред. П. С.Безруких. – [4-е изд.]. – М. : Бухгалт. учет, 2002. – 718 с.
32. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: [підручник] / [Огійчук М. Ф., Плаксієнко В. Я., Панченко Л. Г., Сколотій Л. О., Бєляєва Л. А.] ; під ред. М. Ф. Огійчука. – К. : Аграрна освіта, 2001. – 607 с.
33. Вакульчик О. М. Корпоративне управління: економіко-аналітичний аспект / Вакульчик О. М. — Д. : Пороги, 2003. — 256 с.
34. Ван Хорн Джеймс К. Основы управления финансами / Ван Хорн Джеймс К. ; пер. с англ. — М. : Финансы и статистика, 1999. — 799с. — (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту UNCTC).
35. Ван Хорн Джеймс К. Основы финансового менеджмента / Ван Хорн Джеймс К., Вахович Джон М. ; пер. с англ. О.Л. Пелявский. – [12-е изд.]. – М. : Вильямс, 2007. – 1225 с.
36. Васильчик І. П. Проблеми формування статутного капіталу гірничорудних підприємств / І. П. Васильчик // Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання : матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції, (Луцьк, 3-5 черв 2005 р.) / Волинський державний університет імені Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2005. - С. 198-199.
37. Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище / Вінник О.М. — К. : Знання, 1998. — 308с.
38. Волик І. М. Фінансові чинники акціонування / І. М. Волик // Фінанси України. – 2000. - №9. – С. 32-36.
39. Воловець Я. В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: [навч. посібник для студ. вищих навч. закл.] / Воловець Я. В. — К. : Алерта, 2005. — 200 с. : табл.
40. Воробйов Ю. М. Особливості формування фінансового капіталу підприємств / Ю. М. Воробйов // Фінанси України. – 2001. - №2. – С. 77-85.
41. Воробйов Ю. М. Формування власного фінансового капіталу підприємств / Ю. М. Воробйов // Фінанси України. – 2002. - № 6. – С. 37-41.
42. Воробьев Ю. Н. Капитал предпринимательских структур в системе финансового менеджмента / Ю. Н. Воробьев. — Симф. : Таврия, 2000. — 324с
43. Воробьев Ю. Н. Финансовый капитал предприятия: теория, практика, управление / Ю. Н. Воробьев. – Симф.: Таврия, 2002. — 363с.
44. Гайдуцький П. І. Корпоративні аспекти Стратегії економічного та соціального розвитку України до 2015 року / П. І. Гайдуцький // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. - №10. - С. 5-8.
45. Галасюк В. Принципиально новый подход к оптимальному управлению активами компании на базе концепции CCF. Финансовая концепция капитала и активы компании / В. Галасюк, В. Вишневська-Галасюк [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://: www.aup.ru.
46. Ганієв А. Капітал акціонерного товариства: принципи формування, оптимізація структури / А. Ганієв // Ринок цінних паперів України. – 2002. – № 7/8. – С. 41-45.
47. Гарнер Д. Привлечение капитала / Д. Гарнер, Р. Оуен, Р. Конвей ; пер с англ. Н. Павлова – М. : Джон Уайли энд Санз, 1995. - 457 с.
48. Герасименко Р. Л. Особливості формування фінансових ресурсів акціонерних товариств / Р. Л. Герасименко, І. Р. Блажан // Фінанси України. – 2004. - № 6. – С. 82-89.
49. Герчикова И. Н. Финансовый менеджмент / Герчикова И. Н. – М. : Консалтбанкир, 1996. – 204 с.
50. Гончаров А. Б. Фінансовий менеджмент : [навч. посібник] / Гончаров А. Б. – Х. : Інжек, 2004. — 238 с.
51. Горовий Д. А. Сучасні проблеми управління капіталом підприємства / Д. А. Горовий, В. І. Маляр // Економічний вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту. - Т.1. – 2000. – С. 389-391.
52. Господарський кодекс України : офіційний текст. – К. : Кондор. – 2003. - 208 с. – (Бібліотека офіційних видань).
53. Грачова Р. М. Просто баланс / Грачова Р. М. – Львів. : Галицькі контракти, 2005. – 416 с.
54. Грідчіна М. В. Управління фінансами акціонерних товариств: [навч. посіб.] / Грідчіна М. В. — К. : А.С.К., 2005. — 384 с. — (Університетська бібліотека, серія).
55. Грузинов В. П. Экономика предприятия: Учебник / Грузинов В. П., Масимов К. К., Эриашвили Н. Д. ; под ред. В. П. Грузинова. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 535 с.
56. Давидова А. Оптимальна структура джерел фінансування інвестицій на підприємствах / А. Давидова // Економіка України. – 1994. - № 11. – С. 84-87.
57. Данилюк М.О. Фінансовий менеджмент: [навчальний посібник] / М. О. Данилюк, В. І. Савич. – Івано-Франківськ : ІМЕ, 2001. – 212 с.
58. Дж.Р. Хикс Стоимость и капитал / Дж.Р. Хикс ; пер. с англ. Р. М. Эитова. – М. : Прогрес, 1993. – 488 с.
59. Дорошенко Т. В. Формування оптимальної структури інвестиційних ресурсів на підприємстві / Т. В. Дорошенко // Фінанси України. – 2002. – №9. – С. 134-137.
60. Економічна енциклопедія : в 3 т. / [упоряд. Б. Д. Гаврилишин]. - Т. 1. – К. : Академія, 2000. – 864 с.
61. Енциклопедія бізнесмена, економіста і менеджера / [упоряд. Р. Дяківа]. – К. : Міжнародна економічна фундація, 2000. – 703 с.
62. Енциклопедія корпоративного управління : [у 3 т.] / [Бондар І. К., Чечетов М. В., Науменко В. І., Саввов А. І., Лич В. М.]. — К.: Вид. Дім "Корпорація", 2006. - Т. 2 : І - О. — 422с.
63. Ефимова О. В. Финансовый анализ / Ефимова О. В. – [3-е изд.]. – М. : Бухгалтерский учет, 1999. – 351 с.
64. Євтушевський В. А. Основи корпоративного управління: Навчальний посібник для студентів екон. спеціальностей / Євтушевський В. А. — К. : Знання-Прес, 2002. — 317с
65. Жарылгасова Б. Т. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности : [учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"] / Б. Т. Жарылгасова, А. Е. Суглобов. — М. : Экономистъ, 2004. — 297 с.
66. З послання президента України до верховної ради України // Економіст. - 2004. - № 7 - С. 16.
67. Закон України "Про господарські товариства". — Суми : Видавець Соколик Б. В., 2007. — 28с. — (Законодавство України).
68. Замасло О. Т. Особливості управління структурою капіталу – основним джерелом фінансових ресурсів підприємств / О. Т. Замасло // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Економічні науки. – № 4. – 2001. – С. 358-360.
69. Звіт ДКЦПФР за 2006 р. [Електрон.ресурс]. – Режим доступу: http:// www.ssmsc. gov.ua.
70. Звіт ДКЦПФР за 2007 р. [Електрон.ресурс]. – Режим доступу: http:// www.ssmsc. gov.ua.
71. Зимин Н. Е. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия / Н. Е. Зимин, В. Н. Солопова. - М. : Колос , 2004. – 382 с.
72. Зятковський І. В. Фінанси підприємств : [навчальний посібник] / Зятковський І. В. – К. : Кондор, 2003. – 364 с.
73. Іванієнко В. В. Фінансовий аналіз : [навчальний посібник] / Іванієнко В. В. — [2-ге. вид.]. — Х. : ІНЖЕК, 2003. — 168с.
74. Квасницька Р. С. Управління капіталом підприємства через призму еволюції його визначення та змісту як економічної категорії / Р. С. Квасницька // Наукові праці Донецького національного технічного університету. - Серія: економічна. - 2003 р. Випуск 56. - С. 223-229
75. Ковалев А. И. Анализ финансового состояния предприятий / А. И. Ковалев, В. П. Привалов. – [5-е. изд.]. – М. : Центр экономики и маркетинга, 2001. – 250 с.
76. Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент / Ковалев В. В. – М. : Финансы и статистика, 2007 - 767 с.
77. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности / Ковалев В. В.- М.: Финансы и статистика, 2000 – 510 с.
78. Ковалев В.В. Финансы предприятий : [учебник] / В.В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. – М. : Проспект, 2003. – 352 с.
79. Ковалева А. М. Финансы фирмы : [учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям и направлениям] / Ковалева А. М., Лапуста М. Г., Скамай Л. Г. – [3-е изд.]. - М. : ИНФРА-М, 2003. – 495 с. — (Серия "Высшее образование").
80. Козакова В. І. Особливості формування політики управління фінансовими ресурсами с/г підприємств / В. І. Козакова // Розвиток фінансової системи України в умовах ринкової трансформації : матеріали ІІІ Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції вчених, викладачів та практичних працівників, (Вінниція 16-17 лют. 2006 р.). - Т. 1. – Вінниця: Книга-Вежа. – 2006. - С. 77-80 с.
81. Козаченко Г. В. Оцінювання трансакційних витрат підприємства / Г. В. Козаченко, Г. А. Макухін // Актуальні проблеми економіки. – 2005. - №8.- С. 56-63.
82. Колас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия : проблемы, концепции и методы : [учеб. пособие для вузов по экон. специальностям] / Бернар Колас ; пер. с фр. Я. В. Соколова. - М. : Финансы , 1997 - 576 с.
83. Колб В. В. Финансовый менеджмент / Р. В. Колб, Р. Дж. Родригес ; пер. с англ. – [2-е изд.]. – М. : Финпресс, 2001. – 494 с. - (Серия "Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом").
84. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет : [учеб. пособие] / Кондраков Н. П. – [4-е изд.]. – М. : Инфра-М, 2002. – 638 с.
85. Костирко Р. О. Комплексна оцінка вартості підприємства / Костирко Р. О., Тертична Н. В., Шевчук В. О. — Луганськ : СНУ, 2007. — 224 c.
86. Кох Р. Менеджмент и финансы от А до Я / Кох Р. ; пер. с англ. В. Шевцова. – СПб. : Питер, 1999. – 493 с.
87. Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент : [підручник] / Г.О. Крамаренко, О.Е. Чорна. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 520 с.
88. Краснова В. В. Фінансовий менеджмент підприємства : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Краснова, Б. О. Жнякін. — Донецьк : Альфа-прес, 2005. — 208с.
89. Крейнина М. Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле / Крейнина М. Н. – М. : МВ-Центр, 1994. – 256 с.
90. Кужельний М. В. Теорія бухгалтерського обліку : [підручник] / М. В. Кужельний, В. Г. Лінник. – К. : КНЕУ, 2001. – 334 с.
91. Кузьменко Л. В. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / Кузьменко Л. В., Кузьмін В. В., Шаповалова В. М. – Херсон : Олді-плюс, 2003. – 255 с.
92. Кулич Е. Игры в которые играют …. акционеры / Е. Кулич // Бизнес.- 2003. - №47.- С. 64-66.
93. Кутер М. И. Теория и принципы бухгалтерского учета : [учеб. пособие] / Кутер М. И. – М. : Финансы и статистика: Эксперт бюро, 2000 - 543 с.
94. Лавінська Л. Г. Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах та таблицях : [навч. посібник] / Лавінська Л. Г., Олійник Я. В., Галат Л. О.. – К. : КНЕУ, 2005. – 329 с.
95. Лайко П. А. Фінанси підприємств : [підручник для студ. вузів] / П. А. Лайко, М. В. Мних. – К. : Знання України, 2004. – 428 с.
96. Лапин Е. В. Оценка экономического потенциала предприятия: монография / Лапин Е. В. – Сумы: Университетская книга, 2004. – 306 с.
97. Лачинов Ю. Н. Капитал : [междисциплинар. учеб. пособие] / Лачинов Ю. Н. – М. : Компания Спутник +, 2003. – 94 с.
98. Левин В. С. Предпринимателю о бухгалтерском учете и финансовом анализе / Левин В.С. – Х. : РИТА, 1992. – 112 с.
99. Лимитовський М. Стоимость собственного капитала российских корпораций / М. Лимитовський // Рынок ценных бумаг. – 1999. – № 18. – С. 49-52.
100. Липатова И. В. Анализ доходности предприятия / И. В. Липатова // Финансы – 1997. - № 12. – С. 17-19.
101. Лич В.М. Проблеми стимулювання розвитку трудового потенціалу корпоративного сектору економіки / В. М. Лич // Теорія і практика формування і розвитку корпоративного сектора економіки. – К., 2003. - С. 115-117.
102. Лозовский Л. Ш. Экономика и бизнес / Л. Ш. Лозовский , Б. А.Райзберг. – М. : Современник, 1999. – 285 с.
103. Ломакина Т. П. О росчете цены собственного капитала / Т. П. Ломакина, А. В. Гукова // Финансы – 2003, .№ 9. – С 53-55.
104. Лопатников Л. Экономико-математический словарь / Лопатников Л. – [4-е изд.]. – М. : АВF, 1996. – 701 с.
105. Луніна І. Податкова політика України у контексті створення умов для економічного зростання / І. Луніна // Економіка України. - 2000. - № 9. - С. 37.
106. Ляшенко Г. П. Управління капіталом підприємства : [навч. посіб. для вищих навч. закл.] / Ляшенко Г. П. — Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. — 346 с.
107. Ляшенко Г. П. Управління капіталом підприємства для зміцнення бази оподаткування : [навч. посіб. для вищих навч. закл.] / Ляшенко Г. П. — Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. — 193 с.
108. Мазаракі А. А. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів / Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н. М. ; під ред. Н. М. Ушакової. – К. : Хрещатик, 1999. – 797 с.
109. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю ; пер. с англ. 11-го изд. Е.С. Иванова. - К. : ХаГар, 2000. – 785 с.
110. Маргулис А. Ш. Бухгалтерский учет в отраслях народного хозяйства / Маргулис А. Ш. – [6-е изд.]. – М. : Финансы, 1979. – 414с.
111. Маркс К. Капітал. Друга книга / К. Маркс, Ф. Енгельс. - Твори. -Т.49. – К. : Держполітвидав України, 1984. – 518 с.
112. Маршалл А. Принципы экономической науки / / Маршалл А. ; пер. с англ. - Т. 3. – М. : Прогресс, 1993. – 350 с.
113. Маршалл А. Принципы экономической науки / Маршалл А. ; пер. с англ. - Т. 1. – М. : Прогресс, 1993. – 415 с.
114. Матюшенко І. Ю. Основи фінансового менеджменту : [навчальний посібник] / Матюшенко І. Ю. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 220 с.
115. Менар К. Экономика организаций / Менар К. ; пер. с фр. - М. : ИНФРА-М , 1996 - 159 с.
116. Мендрул О. Г. Управління вартістю підприємств / О. Г. Мендрул. – К. : КНЕУ, 2002. – 272 с.
117. Мендрул О.Г. Фондовий ринок: операції з цінними паперами : [навч. посібник] / О. Г.Мендрул, І. А. Павленко. – К. : КНЕУ, 2000. – 156 с.
118. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000: повний текст усіх Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Тлумачень ПКТ станом на 1 січня 2000 р. — К., 2000. — 1268 с.
119. Негашев Е. В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка / Негашев Е. В. – М. : Высшая школа, 1997. – 192 с.
120. Незамайкин В. Н.Финансы организаций: менеджмент и анализ / В. Н. Незамайкин, И. Л. Юрзинова. – [2-е изд.]. – М. : Эксмо, 2005. – 510 с.
121. Нечволод Л. І. Сучасний словник іншомовних слів / Нечволод Л. І. – Х. : Торсінг плюс, 2007. – 768 с.
122. Нікбахт Е. Фінанси / Е. Нікбахт, А. Гроппеллі ; пер з англ. В. Ф. Овсієнка та В.Я. Мусієнка. – К. : Основи, 1993. – 383 с.
123. Новодворский В. Д. Принцип сохранения капитала в отечественном бухгалтерском учете / В. Д. Новодворский, В. В. Марин // Бухгалтерский учет. – 2002. – № 18. – С. 52 - 53
124. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Норт Д. ; пер. с англ. І. Дзюб. — К.: Основи, 2000. — 198 с.
125. Онищенко Т. Власний капітал підприємства: формування та використання за П (С)БО / Онищенко Т. – Х. : Фактор, 2000. – 40 с.
126. Основи економічної теорії : [посібник] / [авт. тексту С. В. Мочерний]. — К. : Академія, 1998. — 463 с.
127. Основні фінансові показники підприємств і організацій області за 2002 рік / Головне управління статистики у Волинській області; відповідальний за випуск Джигалюк Л.О. – Луцьк, 2003. – 58 с.
128. Основні фінансові показники підприємств і організацій області за 2003 рік / Головне управління статистики у Волинській області; відповідальний за випуск Джигалюк Л.О. – Луцьк, 2004. – 63 с.
129. Основні фінансові показники підприємств і організацій області за 2004 рік / Головне управління статистики у Волинській області; відповідальний за випуск Джигалюк Л.О. – Луцьк, 2005. – 70 с.
130. Основні фінансові показники підприємств і організацій області за 2005 рік/ Головне управління статистики у Волинській області; Відповідальний за випуск Джигалюк Л.О. – Луцьк, 2006. – 70 с.
131. Основні фінансові показники підприємств і організацій області за 2006 рік / Головне управління статистики у Волинській області; відповідальний за випуск Джигалюк Л.О. – Луцьк, 2007. – 70 с.
132. Основні фінансові показники підприємств і організацій області за 1999 рік / Вол. обл. упр. статистики. – Луцьк : Б. в., 2000. – 30 с. – Б. ц.
133. Основні фінансові показники підприємств і організацій області за 2000 рік / Вол. обл. упр. статистики. – Луцьк : Б. в., 2001. – 30 с. – Б. ц.
134. Оценка бизнеса : [учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям] / [Грязнова А. Г., Федотова М. А., Ленская С. А., Беляева И. Ю., Булычева Г. В.] ; под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. — М. : Финансы и статистика, 2001. — 509 с.
135. Павлова Л. Н. Финансовый менеджмент : [учебник для вузов] / Павлова Л. Н. – [2-е изд.]. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 269 с.
136. Паніна С. Формування і розвиток акціонерного ринку в АРК / C. Паніна // Ринок цінних паперів України. – 2005. - № 1/2. – С. 45-50.
137. Партин Г. О. Формування стратегічної моделі управління витратами підприємства / Г. О. Партин // Фінанси України. – 2004. - № 11. – С. 124-129.
138. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні / Пересада А. А. – К. : Лібра, 1998. – 389 с.
139. Петращак О. Вдосконалення формування власних фінансових ресурсів підприємства / О. Петращак // Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть: IV міжнародна науково-теоретична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. Частина 2 / З. В. Гуцайлюк. – Тернопіль, 2006. – С. 121-122.
140. Пигу А. Экономическая теория благосостояния / Пигу А. ; пер. с англ. - Т. 1. – М. : Прогресс, 1985. – 512 с.
141. Пилипенко Л. П. Прибуток суб’єктів господарювання України і система контролінгу за його формуванням та використанням / Л. П. Пилипенко // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 2. Економічні науки. – Чернівці, 2001. – С. 55-78
142. Піроженко О. Статутний капітал: бухгалтерський та податковий облік / О. Піроженко. – [2-ге вид.]. – Х. : Фактор, 2004. – 76 с.
143. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Електрон.ресурс]. – Режим доступу : http: // www.rada.kiev.ua
144. Принципи формування і механізми реалізації фінансової політики приватизованих підприємств / [С. А. Давидумка, М. А. Козоріз, Т. С. Смовженко, А. Р. Затхей, С. О. Іщук]. — Л. : ЛБІ НБУ, 2004. — 357с.
145. Про розмір мінімальної заробітної плати у хронології подій (з 2006 року). [Електрон.ресурс]. – Режим доступу : http:// 1с-uaclub.com.ua/publ/6-1-0-25
146. Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности : [cб. науч. тр. / науч. ред. Булев И.П. ] в 3 т. – Донецк, 2004. – Т. 2. - 428 с.
147. Проект Закону України “Про акціонерні товариства” [Електрон.ресурс]. – Режим доступу : http: // www.rada.kiev.ua
148. Раицкий К. А. Экономика предприятия : [учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. спец.] / Раицкий К. А. – М. : Маркетинг, 1999. – 692 с.
149. Регіональне управління: [навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів] / [Зайцева Л. М., Серьогін С. М., Коніщева Н. Й., Зайцев В. Є. та ін. ] ; за ред. Л. М. Зайцева. — Д. : ДФ УАДУ, 2000. — 240 с.
150. Рикардо Д. Начало политической экономии и налогового обложения / Рикардо Д. – М. : Эксмо, 2007 - 953 с.
151. Річні звіти підприємств за 2000-2006 рр. [Електрон.ресурс]. – Режим доступу: http: // www.istock.com.ua
152. Розмір мінімальної заробітної плати [Електрон.ресурс]. – Режим доступу: http : // utog.com.ua/files/materials
153. Росс С. Основы корпоративных финансов / Росс С., Вестерфилд Р., Джордан Б. ; пер. с анг. – М. : Лаб. баз. знаний , 2000 – 718 с.
154. Рупняк Н. Я. Фінанси акціонерних товариств / Н. Я. Рупняк // Фінанси України. – 2004. - № 5. – С. 105-110.
155. Русак Н. А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования : справ. пособие / Н. А. Русак, В. А. Русак. — Минск : Вышэйшая школа, 1997. — 309 с.
156. Савинкин А. Как оптимизировать ассортимент / А. Савинкин // Финансовый директор. – 2004. - №5. – С. 34-40.
157. Савчук В. П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент / Савчук В. П. – К. : Максимум, 2005. – 884 с.
158. Савчук В. П. Финансовый менеджмент предприятия: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций : [учеб. пособие для студ. экон. спец.] / Савчук В. П. — К. : Максимум, 2001. — 592 с.
159. Салига С. Я. Управління формуванням прибутку / Салига С. Я., Салига К. С., Ткаченко Є. Ю. — Запоріжжя : ЗЦНТЕІ, 2006. — 282с.
160. Самофалов П. П. Організація системного управління фінансами акціонерних товариств / П. П. Самофалов //Фінансово-економічні та інституційні чинники розвитку регіону : матеріали ХVІ міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці : Рута, 2005. – С. 49-55.
161. Селигмен Б. Основне течения современной экономической мысли / Селигмен Б. – М. : Прогресс, 1968. – 600 с.
162. Сірош М. В. Удосконалення механізму розподілу прибутку в акціонерному товаристві / М. В. Сірош, В. О. Щербак // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2004. - № 8. – С. 15-16.
163. Славюк Р. А. Оптимізація структури власного капіталу приватизованих підприємств / Р. А. Славюк // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2002. №5. – С. 55-56.
164. Славюк Р. А. Фінанси підприємств : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Славюк Р. А. — [3-е вид.]. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 460 с.
165. Слав’юк Р. А. Значення вартісних показників структури власного капіталу в процесі управління корпоративними фінансами / Р. А. Славюк // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2004. - № 11. – С. 37-40.
166. Слав’юк Р. А. Структурування власного капіталу підприємств України / Р. А. Славюк // Фінанси України. – 2005. - № 8. – С. 123-131.
167. Слав’юк Р. А. Сучасні проблеми визначення ціни власного капіталу підприємств України / Р. А. Славюк // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Економічні науки. – № 1. – 2006. – С. 54-58.
168. Слав’юк Р. А. Таргетування структури власного капіталу приватизованих підприємств як інструмент стимулювання економічного зростання у Волинській області / Р. А. Славюк // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Економічні науки. – № 2. – 2002. – С. 99-103.
169. Слав’юк Р. А. Теоретичні основи формування ціни власного капіталу підприємств / Р. А. Славюк // Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання : матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції. – Луцьк, 2005. - С. 7-9.
170. Слав’юк Р. А. Функціональна роль власного капіталу підприємств у процесі економічного зростання / Р. А. Славюк // Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. / відп. Ред. Р. А. Слав’юк. - Луцьк, 2003. – 300 с.
171. Слепов В. А. Корпоративные финансы в финансовой системе страны / В. А. Слепов // Финансы. – 2000. - № 10. - С. 68-69.
172. Словник сучасної економіки Макміллана / пер. з англ. Д. В. Пірс. – [4-е вид.]. - К. : АртЕк, 2000. – 628 с.
173. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / Смит А. - М. : Эксмо, 2007 – 956 с.
174. Сопко В. Бухгалтерський облік : [навч. посібник] / Сопко В. – [3. вид.]. – К. : КНЕУ, 2000. – 578 с.
175. Сопко В. В. Бухгалтерський облік у підприємництві / Сопко В. В. – К. : Техніка, 1995. – 267 с.
176. Стасюк Г. А. Фінанси підприємств : [навч. посібник] / Стасюк Г. А. – Херсон : Олді-плюс, 2004. – 480 с.
177. Статистика підприємництва : [навч. посібник] / За ред. В. П. Вашківа, В. П. Сторожка. – К. : Слобожанщина, 1999. – 600 с.
178. Статистичний щорічник Волинської області за 2006 рік/ Головне управління статистики у Волинській області. Відповідальний за випуск С.М. Козлова. – Луцьк, 2007. – 558 с.
179. Статистичні таблиці. З посилання президента України до Верховної ради України від 15.04.2003 р. // Економіст. – 2003. – № 6. – С. 46-91.
180. Статутний та інший капітал: Консультації. Роз'яснення спеціалістів міністерств та відомств. Нормативна база: Практичне керівництво. — Д. : Баланс-Клуб, 2005. — 192с.
181. Стеценко Б. Розмивання акціонерного капіталу // Ринок цінних паперів України. – 2001. - № 2/3. – С. 35-39.
182. Стеценко Б. Структура акціонерної власності та її вплив на дивідендну політику / Б. Стеценко // Цінні папери України. – 2001. – №5 (145). - С.10-11.
183. Суржик В. Г. Акціонування й управління акціонерним капіталом / В. Г. Суржик // Фінанси України. – 1999. - №1.- С.82-85.
184. Теплова Т. В. Инвестиционные рычаги максимизации стоимости компании. Практика российских предприятий / Теплова Т. В. — М. : Вершина, 2007. — 272 с.
185. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : [навчальний посібник] / О. О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2003 . – 554 с.
186. Терещенко О. Финансирование предприятий в Украине: актуальные проблемы и пути их решений / О. Терещенко // Экономика Украины. – 2002. - №1. – С. 10-16.
187. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств : [навчальний посібник] / О. О. Терещенко. — К. : КНЕУ, 2000. — 412 с.
188. Ткаченко Н. Економіко-правовий характер власного капіталу: функції і формування / Н. Ткаченко // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - №5. – С. 109-111.
189. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : [підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.] / Н. М. Ткаченко. — [6 -е вид.]. — К. : А.С.К., 2003. — 784 с.
190. Ткаченко Н. М. Теоретико-методологічні проблеми фінансування бухгалтерського фінансового обліку / Н. М. Ткаченко. – К.: А.С.К., 2001. – 348 с.
191. Туган-Барановский М. І. Основи політичної економії / Туган-Барановский М. І. ; науковий редактор, автор передмови і вступної статті С. М. Залупка. – Львів : Видавничий цент Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. - 628 с.
192. Туган-Барановский М. І. Політична економія. Курс популярний / Туган-Барановский М. І. – К. : Наукова думка, 1994. – 264 с.
193. Тюрго А. Р. Избранные экономические произведения / Тюрго А. Р. – М. : Издательство социально-экономической литературы, 1961. – 300 с.
194. Угляренко О. М. Визначення оподаткованого прибутку та його вплив на формування фінансових ресурсів підприємств / О. М. Угляренко // Фінанси України. - 2004. - № 2. - С. 94.
195. Уильямсон О. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, „отнишенческая” контрактация / Уильямсон О. ; пер. с англ. – СПб. : Лениздат, 1996. – 702 с.
196. Уолш Кяран. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства / Уолш Кяран ; пер. з англ. Л. Л. Лазебний. – К. : Всеувито 2001. – 367 с. - (Серія "Усе про менеджмент").
197. Управління ресурсами підприємства : [навчальний посібник] / [Під ред. Ю. М. Воробйова, Б. І. Холода]. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 224 с.
198. Фаріон І. Д. Фінансовий аналіз : [навч. посіб.] / І. Д. Фаріон, Т. Д. Захарків. — Т. : Економічна думка, 2000. — 455 с.
199. Финансовое управление фирмой : Финансовая деятельность фирмы. Методология принятия финансовых решений. Стоимость фирмы. Управление активами фирм : Настольная книга менеджера / [Терехин В. И., Моисеев С. В., Терехин Д. В., Цыганков С. Н.] ; под ред. Терехина В.И. - М. : Экономика, 1998 – 272 с.
200. Финансовый менеджмент : [учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. спец.] / [Г. Б. Поляк, И. А. Акодис, Т. А. Краева и др.] ; под ред. Г. Б. Поляка. – [2-е. изд.]. - М. : Юнити, 2004. - 526 с.
201. Финансовый менеджмент : [учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. спец.] / [Н. Ф. Самсонов, Н. П. Баранникова, А. А. Володин и др.] ; под ред. Н. Ф. Самсонова. - М. : ЮНИТИ : Финансы , 1999. - 495 с.
202. Финансы / [Родионова В. М., Вавилов Ю. Я., Гончаренко Л. И., Гуйда Т.В., Егорычева И. Н.] ; под ред. В. М. Родионовой. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 432 с.
203. Финансы : [учебник] / [Дробозина Л. А., Поляк Г. Б., Константинова Ю. Н., Колчина Н. В., Окунева Л. П.] ; под ред. Л. А. Дробозиной. – М. : ЮНИТИ, 2000. – 527 с.
204. Финансы организаций (предприятий) : [учебник для студ. вузов, обучающихся по экон. спец.] / [Колчина Н. В., Поляк Г. Б., Бурмистрова Л. М., Пантелеев А. П., Португалова О. В.] ; под ред. Н. В. Колчиной. — [4 –е изд.]. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — 382 с. — (Серия "Золотой фонд российских учебников").
205. Финансы. Денежное обращение. Кредит : [Учеб. для студ. экон. спец. вузов[ / [Дробозина Л. А, Окунева Л. П., Андросова Л. Д., Карчевский В. В., Башкатова Т. А.] ; под ред. Л. А. Дробозина. — М. : ЮНИТИ, 2000. — 479 с.
206. Фінанси зарубіжних корпорацій : [навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни] / [Суторміна В.М., Федосов В.М., Радзієвська В.М., Стеценко Б.С.]. — К. : КНЕУ, 2002. — 86 с.
207. Фінанси України - 2004 р. – К. : Державний комітет статистики, 2005. – С. 60 - 61.
208. Фінанси України - 2005 р. – К. : Державний комітет статистики, 2006. – С. 47 - 48.
209. Фінансова діяльність підприємств : [навчальний посібник] / В.І. Аранчій, В.Д. Чумак, О.Ю. Смальченська, Л.В. Черненко. – К.: Професіонал, 2004. – 240 с.
210. Фінансова діяльність підприємства : [підручник] / [Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов П. І.,Петрова К. Я.]. – К. : Либідь, 2003. – 384 с.
211. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання : [навч.-метод. посібник] / [Терещенко О. О., Невмержицький Я. І., Куліш А. П., Терещенко С. І., Галака О. П.] ; під ред. О. О.Терещенка. — К. : КНЕУ, 2006. — 312 с.
212. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій: [навч. посіб.] / [ Алєксєєв І. В., Мороз А. С., Романів Є. М., Хома І. Б.]. — Л. : Бескид Біт, 2003. — 152 с.
213. Фінансовий і банківський менеджмент : досвід та проблеми : матеріали V міжнародної наукової конференції студентів і молодих вчених / від. Ред. П. В. Єгров. – Донецьк: Юго-Восток, 2003. – 296 с.
214. Фінансовий менеджмент : [навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни] / Поддєрьогін А. М., Буряк Л. Д., Калач Н. Ю., Нам Г. Г., Островська О. А. – К. : КНЕУ, 2001. - 294 с.
215. Фінансовий менеджмент : [навчальний посібник] / [Салига С.Я., Даній Н.В., Корецький С.О., Несторенко Н.В., Салига К.С.]. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 276 с.
216. Фінансовий менеджмент : [підручник] / [Поддєрьогін А. М., Білик М. Д., Буряк Л. Д., Невмержицька Н. Ю., Невмержицький Я. І.] ; під ред. А. М. Поддєрьогіна. — К. : КНЕУ, 2005. — 535 с.
217. Фінансовий менеджмент : [посібник для студ. вищ. навч. закладів] / [Кірейцев Г. Г., Виговська Н. Г., Петрук О. М., Александрова М. М., Бардаш С. В.]. — Житомир, 2001. — 431 с.
218. Холт Роберт Н. Основы финансового менеджмента / Холт Р. Н. ; пер. с англ. — М. : Дело ЛТД, 1995. — 128 с.
219. Хореев А. И. Эффективное управление капиталом и источником его формирования на перерабатывающих предприятиях АПК в условиях сезонности. / А. И. Хореев, Л. Н. Чайникова. – Воронеж. : Воронеж. гос. технол. акад., 2001 – 226 с.
220. Цал-Цалко Ю. С. Проблеми контролю та використання показників фінансової звітності підприємств органами статистики / Ю. С. Цал-Цалко // Статистика України. – 2000. - № 2. – С. 17-22.
221. Цивільний кодекс України : Коментар / за заг. ред. Є. О. Харитонова, О. М. Калітенко. – Одесса : Юридична література, 2003. – 1079 с. – (Бібліотека офіційних видань)
222. Цигилик І. І. Фінанси підприємств : [навч.-метод. практикум] / Цигилик І. І. — Івано-Франківськ, 2000. — 177 с.
223. Чебанова Н. В. Бухгалтерський фінансовий облік : [посібник] / Н. В. Чебанова, Ю. А. Василенко. — К. : Академія, 2004. — 672 с. — (Альма-матер).
224. Черваньов Д. М. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України / Д. М. Черваньов, Л. І. Нейкова. — К. : Знання, 1999. — 516 с.
225. Череп А. В. Удосконалення управління фінансовими ресурсами з метою підвищення результативності діяльності суб’єктів господарювання / А. В. Череп // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. - № 7. – С. 44-48.
226. Чиж Н. М. Особливості структури власного капіталу / Н. М. Чиж // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Серія : Економіка. - Випуск 3 (39). - Рівне 2007. - С. 313-319.
227. Чиж Н. М. Роль нерозподіленого прибутку у капіталотворенні підприємств Волинської області / Н. М. Чиж // Фінансова система України : збірник наукових праць. – Острог : Національний університет „Острозька академія”, 2007. – Вип. 9. – Ч.2 – С. 481-489.
228. Чиж Н. М. Економічна сутність власного капіталу акціонерних товариств / Н. М. Чиж // Економіка: проблеми теорії та практики. - Випуск 213 : в 6 т. - Том ІІ. - Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – С. 508-514.
229. Чиж Н. М. Значення нерозподіленого прибутку (збитку) у фінансово-господарській діяльності підприємств Волині / Н. М. Чиж // Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку держави : наук.-практ. конф., 6-7 жовт. 2006 р. : тези доп. - Луцьк, 2006. - С. 187-189.
230. Чиж Н. М. Інформаційне забезпечення системи управління власним капіталом акціонерних товариств / Н. М. Чиж // Проблеми і перспективи функціонування інноваційної системи держави в умовах глобалізації : ХІІІ між нар. наук.-практ. конф, 27-28 верес. 2007 р. : тези доп. – Луцьк, 2007. - С. 287-289.
231. Чиж Н. М. Методичні підходи до оцінки власного капіталу акціонерних товариств / Н. М. Чиж // Фінансова система України: збірник наукових праць. – Острог : Острозька академія, 2006. – Вип. 8. – Ч. 2. – С. 407-415.
232. Чиж Н. М. Оптимізація структури власного капіталу акціонерних товариств / Н. М. Чиж // Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту в умовах трансформації економіки : наук.-практ. конф., 19-20 квіт. 2007 р. : тези доп. - Рівне, 2007. - С.133-134.
233. Чиж Н. М. Особливості оптимізації структури власного капіталу за критерієм мінімізації його вартості / Н. М. Чиж // Економічні науки. Серія „Облік і фінанси”: збірник наукових праць / Луцький державний технічний університет. – Луцьк, 2007. - Випуск 4 (16). - Ч. 2. - С. 193-201.
234. Чиж Н. М. Особливості управління власним капіталом на сучасному етапі трансформації економічної системи / Н. М. Чиж // Науково-виробничий журнал „Держава та регіони”. Серія : Економіка та підприємництво. – Запоріжжя, 2007. - №1. – С. 354-357.
235. Чиж Н. М. Особливості формування резервного капіталу / Н. М. Чиж // Фінансові ресурси регіону : організація та управління : міжнар. наук.-практ. конф., 9-11 лист. 2006 р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2007. – С. 240-242.
236. Чиж Н. М. Особливості формування резервного капіталу акціонерних товариств / Н. М. Чиж // Економічні науки. Серія „Облік і фінанси” : збірник наукових праць / Луцький державний технічний університет. – Луцьк, 2006. - Випуск 3 (12). - Ч. 2. - С. 251-257.
237. Чиж Н. М. Проблема вибору методу оцінки вартості власного капіталу / Н. М. Чиж // Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку виробничої сфери : IV міжнар. наук.-теорет. конф. молодих вчених та студентів, 7-8 черв. 2007 р. : тези доп. - Донець, 2007. – Т.3. – С. 191-193.
238. Чиж Н. М. Проблеми формування додаткового капіталу підприємств Волинської області / Н. М. Чиж // Актуальні проблеми сучасних наук: теорія та практика – 2006 : ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 16-30 черв. 2006 р. : тези доп. - Дніпропетровськ, 2006. - Том 16. – Економічні науки. – С. 23-25.
239. Чиж Н. М. Проблеми формування оптимальної структури власного капіталу акціонерних товариств / Н. М. Чиж // Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки. Серія : Економічні науки. - 2007. -№12. – С. 126-131.
240. Чиж Н. М. Проблеми формування статутного капіталу підприємств Волинської області / Н. М. Чиж // Динаміка наукових досліджень – 2006 : V міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 лип. 2006 р. : тези доп. – Дніпропетровськ, 2006. - Том 2. – Економічні науки. – С. 52-55.
241. Чиж Н. М. Проблеми формування структури власного капіталу акціонерних товариств / Н. М. Чиж // Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки. Серія : Економічні науки. - 2006. -№1. – С. 151-157.
242. Чиж Н. М. Проблеми формування структури власного капіталу акціонерних товариств / Н. М. Чиж // Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання : ХІ міжнар. наук.-практ. конф., 3-5 черв. 2005 р. : тези доп. - Луцьк, 2005. - С. 452 – 454.
243. Чиж Н. М. Стан та перспективи формування власного капіталу підприємств Волині / Н. М. Чиж // Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки. Серія : Економічні науки. - 2006. -№7. – С. 97-101.
244. Чиж Н. М. Сутність статутного капіталу та його функції / Н. М. Чиж // Економіка: проблеми теорії та практики - Випуск 215 : в 4 т. - Том І. - Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – С. 255 - 262.
245. Чиж Н. М. Суть еволюція поняття „власний капітал” / Н. М. Чиж // Проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансово-кредитної системи України : ХХІІ наук.-техніч. конф. професорсько-викладацького складу, 11-12 жовт. 2007 р. : тези доп. – Луцьк, 2007. – С. 167-169.
246. Чиж Н. М. Теоретичні основи інтерпретації власного капіталу / Н. М. Чиж // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. - Івано-Франківськ: ВДВ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – 2007. – Вип. ІІІ. – Т.1. – С. 368- 372.
247. Чиж Н. М. Управління власним капіталом акціонерних товариств / Н. М. Чиж // Теорія та практика державного управління в умовах євроінтеграції : наук.-практ. конф., 8-9 черв. 2006 р. : тези доп. - Луцьк, 2006. - С. 202-204.
248. Чиж Н. М. Характеристика джерел формування власного капіталу / Н. М. Чиж // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Серія : Економіка. - Випуск 4 (36). – Рівне, 2006.- С. 195-202.
249. Шаповалов В. О. Акціонерний капітал: методологія дослідження (політ економічний аспект) / В. О. Шаповалов // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – Полтава, 2003. - №1 (8). – С. 30-34.
250. Шеремет О. О. Організаційно-економічний механізм діяльності акціонерних товариств харчової промисловості України / Шеремет О. О. – К. : Рада, 2002. - 176 с.
251. Шим Дж. К. Финансовый менеджмент / Дж. К. Шим, Дж. Г. Сигел ; пер. с англ. – М.: Филинъ, 1996. – 400 с.
252. Экономика предприятия (фирмы) : [учебник] / Волков О. И., Девяткин О. В., Акуленко Н. Б., Слепухин В. Г., Забелина О. В. ; под ред. О.И. Волкова, О.В. Девяткина. — [3-е изд.]. — М. : Инфра-М, 2003. — 601 с. — (Высшее образование).
253. Экономика предприятия : [учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям] / [Горфинкель В. Я., Купряков Е. М., Швандар В. А., Швандар Д. В., Прасолова В. П.] ; под ред. В. Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. – [3-е изд.]. - М.: ЮНИТИ, 2000 - 718 с.
254. Экономика предприятия : пособие для студ. вузов / [Хрипач В. Я., Оноприенко Г. К., Суша Г. З., Головачев А. С., Головачева И. В.]. — Минск: Экономпресс, 2000. – 464 с.
255. Экономический анализ : [учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. Специальностям] / [Л. Т. Гиляровская, Г. В. Корнякова, Н. С. Пласкова и др.] ; под ред. Л. Т. Гиляровской. - М. : ЮНИТИ, 2001 – 526 с.
256. Янковой А. Модель оценки капитальных активов / А. Янковой // Фондовый рынок, 17.08.1998 р. – №30. – С. 26-29.
257. Яременко І. Й. Інформаційно-облікове забезпечення аналізу власного капіталу / І. Й. Яременко // Трансформація курсу „Економічний аналіз діяльності підприємства : матеріали міжнародної науково-методичної конференції 16-17 трав. 2002 р ./ Відп. за вип. Л. М. Кіндрацька. – К. : КНЕУ, 2002. – С. 583-588.
258. Яремко І. Й. Економічні категорії в методології обліку / Яремко І. Й. – Л. : Каменяр, 2002. — 192 с.
259. Grundzüge der Unternehmensfinanzierung / Von G. Wöhe und J.Bilstein. – 10. Aufl. – München: vahlen, 1996. – 350 р.
260. Levy M. Retailing management / Levy M., Weits B.A. – Chicago ets.: Irwing, 1995. – 616 р.
261. Senior N. Political Economy / Senior N. – London, 1850. – 197 р.
262. Veyne P. Bread and Circuses / Veyne P. – London: Penguin, 1990. – 250 р.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50
Скачать бесплатно 21662.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.