У нас уже 177531 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Управління витратами підприємства в сфері фінансового менеджменту
Количество страниц 104
ВУЗ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 21726.doc 
Содержание ЗМІСТ

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи управління витратами підприємства 6
1.1. Економічний зміст та класифікація витрат 6
1.2. Методи калькулювання та економічні розрахунки витрат 17
1.3. Система управління витратами на підприємстві 21
Розділ 2. Практика управління витратами підприємства (на прикладі ВАТ „Росинка”) 35
2.1. Аналіз та оцінка прямих витрат підприємства 35
2.2. Аналіз та оцінка непрямих витрат підприємства 57
2.3. Оцінка існуючої системи управління витратами підприємства 60
Розділ 3. Удосконалення управління витратами вітчизняних підприємств 69
3.1. Удосконалення системи управління підприємством за рахунок зниження витрат 69
3.2. Планування витрат як засіб підвищення управління результатами діяльності ВАТ „Росинка” 74
3.3. Система автоматизації обліку, контролю та аналізу витрат 82
Висновки та пропозиції 92
Список використаної літератури 95
Додатки 101
Вступ

Актуальність дослідження. Одним з елементів цілісної системи управління є управління витратами підприємств і організацій. Раціональне управління витратами є запорукою фінансової стабільності та стійкості у роботі вітчизняних товаровиробників. Недооцінка ролі управління витратами зумовлює значні витрати підприємств і організацій, що у кінцевому випадку негативно впливає на рівень виробничих витрат та на результати господарювання. Управління витратами передбачає управління процесами та факторами, що впливають на формування витрат, їх рівень та склад, головне в якому – попередження нераціонального використання ресурсів.
Актуальність проблем, пов’язаних з управлінням витратами і калькулюванням собівартості продукції дозволили висунути гіпотезу: традиційна система управління витратами відірвана від практичних потреб управління ними ж. Традиційна система управління витратами не відповідає потребам управління в частині: точності і своєчасності формування витрат, оцінки структури і динаміки витрат, організації надання інформації керівництву підприємства для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Внаслідок цього управління витратами носить формальний характер, а пошук шляхів їх скорочення є несистемним.
Матеріаломісткість вітчизняного виробництва, використання обладнання з високим рівнем зношення в свою чергу підвищують витрати на його утримання, висока енергомісткість вітчизняного виробництва та інші специфічні чинники обумовлюють високий потенціал заходів, спрямованих на зниження витрат, при досягненні головної мети – підвищенні конкурентоспроможності підприємства.
Все це вимагає постановки та вирішення різноманітних задач, пов’язаних с оптимізацією витрат, як в виробничому розрізі, так й на загальнозаводському рівні. При цьому необхідною умовою забезпечення ефективності цих заходів слід вважати наявність якісної інформаційної бази та використання комп’ютерних систем в управлінні.
В зв'язку з цим управління витратами стає ключовим чинником в забезпеченні ефективного розвитку підприємства, оскільки висока собівартість продукції знижує конкурентоспроможність підприємства і примушує менеджмент шукати причини і резерви зниження витрат, а роль системи управління витратами при цьому полягає в створенні і забезпеченні найбільш економічного способу виробництва і реалізації продукції.
Дослідження теоретичних основ та практичного застосування різних систем управління витратами знайшли своє відображення в працях вітчизняних і закордонних учених: О. Байдика, К. Вілсона, С. Голова, Дж. Горрігана, К. Ларіонової, С. Ніколаєвої, Л. Нападовської, О. Орлова, Є. Рясних, С. Сінка, С. Стукова, В. Суржика, Р. Хілтона, Л. Хлапенова, М. Чумаченка та ін. При всій значимості проведених наукових досліджень, окремі питання підвищення ефективності управління витратами підприємства вивчені недостатньо. Зокрема, спостерігаються різні підходи до факторів впливу на витрати підприємства, маються розходження в методиках розрахунку, аналізі, основних показниках і комплексній оцінці витрат підприємства. Вимагають подальшого розвитку питання розробки конкретних механізмів пошуку і реалізації внутрішніх резервів економії витрат підприємств.
Таким чином, питання розробки і застосування ефективних методів управління витратами є актуальними, а їх активне використання дозволить підприємству знизити свої витрати, що у свою чергу забезпечить підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Метою дослідження є вивчення існуючих теорій та методів управління витратами підприємств; отримання практичних навичок з аналізу витрат вітчизняних підприємств.
Для досягнення цієї мети було поставлено такі задачі:
- визначити економічну сутність витрат та їх значення в діяльності підприємств;
- охарактеризувати методи калькулювання та економічних розрахунків витрат;
- провести аналіз існуючих теорій управління витратами підприємства;
- провести аналіз змінних та постійних витрат підприємства;
- оцінити систему управління витратами ВАТ „Росинка”;
- надати пропозиції щодо вдосконалення системи формування витрат на підприємстві за рахунок зниження витрат;
- провести планування витрат ВАТ „Росинка”.
Об'єктом дослідження є процеси функціонування ВАТ „Росинка”, що пов’язані з формуванням витрат.
Предметом дослідження є аналіз фінансово-господарські відносини підприємства, що виникають в процесі управління витратами підприємства
У процесі дослідження використані такі методи проведення економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), монографічний (розробка методики управління витратами на підприємстві), економіко-математичний (здійснення аналізу і оцінки системи управління витратами в умовах підприємства); розрахунково-конструктивний та експериментальний (розробка стратегічних напрямів управління витратами на перспективу) та інші.
Інформаційна база дослідження: спеціальна література з проблем теорії та практики удосконалення управління витратами підприємств, нормативні документи, офіційна фінансова звітність підприємства.
Структура та обсяги роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури, додатків.
Список литературы Висновки та пропозиції

На основі проведеного дослідження можна зробити такі висновки.
Для ефективного управління прибутком слід починати з управління витратами. Управління витратами – це усвідомлення того, де, для чого і в яких обсягах необхідно залучати додаткові фінансові ресурси; прогноз того, де, для чого і в яких обсягах необхідно залучати додаткові фінансові ресурси; вміння забезпечити максимально високий рівень віддачі від використання ресурсів.
Дослідження і виявлення особливостей впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на процес виробництва дозволили узагальнити організаційно-економічні умови зниження витрат на нього.
У ринковому середовищі підприємства ефективність своєї діяльності оцінюють за кінцевим результатом. Тому в якості основних умов зниження витрат виробництва, на яких сфокусована увага, є внутрігосподарські організаційно-управлінські та фінансові, що конкретизовані у вигляді основних задач, які необхідно вирішувати позачергово в період трансформаційної перебудови з метою зниження витрат виробництва, а саме:
вдосконалення інформаційного забезпечення процесу виробництва;
розробки підходу щодо формування асортименту продукції;
вдосконалення механізму покриття витрат.
На ВАТ «Росинка» розмір повної собівартості продукції збільшується протягом останніх трьох років.
Щодо структури собівартості слід відмітити, що найбільшу частку займають інші операційні витрати (більш 50%), також суттєвою є частка матеріальних витрат (близько третини протягом досліджуваного періоду), але вона поступово зменшеєься у структурі операційних витрат.
На підприємстві з метою управління витратами проводять оперативне бюджетування на плановий рік. Це дозволяє проводити оперативний контроль витрат та своєчасно реагувати на зміни обсягу витрат за центрами відповідальності.
В умовах ринкової економіки управління витратами виробництва на підприємствах може визначатися різними моделями поведінки (модель максимізації прибутку, модель максимізації продажів, модель максимізації росту, модель управлінської поведінки, модель максимізації доданої вартості). Для кожної з них характерний свій порядок пріоритетів стратегій (товарно-ринкова, ресурсно-ринкова, технологічна, інтеграційна, інвестиційно-фінансова, соціальна, стратегія управління) при прийнятті управлінських рішень. Вдало обрана модель поведінки і вірно визначені пріоритети стратегій є факторами, що дозволяють використовувати витрати виробництва з максимальною віддачею.
Підприємства харчової промисловості почали знижувати виробничі витрати за рахунок економії на сировину й енергію, впроваджувати більш економічні технології, скорочувати чисельність працівників, консервувати частину виробничих потужностей. До початку 2000 р. підприємства активізували свою діяльність по випуску нових прибуткових видів продукції, освоєнню нових ринків в інших регіонах, поліпшенню якості частини продукції. На сьогоднішній день підприємствам необхідно вирішувати не тактичні питання одержання короткострокового прибутку, а стратегічні задачі підвищення ефективності виробництва, пов'язані з управлінням ресурсами, поліпшенням стану і використання потужностей, вибором ринків, проведенням обґрунтованої цінової стратегії з метою максимізації прибутку в довгостроковому періоді.
В останні роки зменшується частка матеріальних витрат. Тому витрати на одиницю виробленої продукції зменшуються. При цьому позитивним є збільшення частки витрат на оплату праці - зарплати і відрахувань на соціальні заходи, тобто тієї частини витрат, які одночасно є частиною валової доданої вартості. Наслідком спаду виробництва основних видів продовольчих товарів стало скорочення обсягів споживання продуктів харчування. Задоволення потреб внутрішнього ринку в основних видах продовольчих товарів є недостатнім.
Упровадження ринкових інструментів в економічну систему змінило структуру інших витрат, що складають велику частину постійних витрат виробників. Постійні витрати впливають на ефективність виробництва підприємств харчової промисловості. Але управління ними з метою підвищення ефективності виробництва не здійснювалося. Граничні постійні витрати весь період залежали тільки від обсягів продукції, що випускається, зміна яких, у свою чергу, була наслідком зміни споживчого попиту на ринку.Список використаної літератури

1. Господарський Кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, №18, №19-20, №21-22, ст.144.
2. П(С)БО № 16 «Витрати». Затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318.
3. Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов П. І., Петрова К. Я.. Фінансова діяльність підприємства: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.,— К. : Либідь, 2003. — 384с.
4. Базалієва Л. В. Науково-теоретичні та методичні основи управління трансакційними витратами підприємства: монографія. — Х.: ХНЕУ, 2009. — 163с.
5. Бендиков М. Экономическая безопасность промышленного предприятия (организационно-методический аспект) // Консультант директора. – 2007. – № 2. – с. 7-13
6. Білик М. Удосконалення методичних підходів до аналізу фінансового стану підприємства // Економіст. – 2008. – №11. – 40 с.
7. Бочаров В.В. Комплексный финансовый аналіз. – Москва: Питер, 2007. – 640 с.
8. Брігхем Євхен Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. – Київ: Молодь, 1997. – 1000 с.
9. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 5-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2007 – 726 с.
10. Великий Ю. М., Прохорова В. В., Сабліна Н. В. Управління витратами підприємства: монографія / Харківський національний економічний ун-т. — Х.: ІНЖЕК, 2009. — 192с.
11. Винокуров В. А. Организация стратегического управления на предприятии. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2008. – 415 c.
12. Власова Н. О., Круглова О. А., Безгінова Л. І. Фінанси підприємств: Навчальний посібник – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 271 с.
13. Воловець Я. В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — К. : Алерта, 2005. — 200с.
14. Володькина М.В. Стратегический менеджмент. Учебное пособие. 2-е издание. – К.: Знання, 2006. – 262 с.
15. Володькіна М.В. Економіка промислового підприємства. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2006. – 12,7 д.а.
16. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: Аналіз стану та перспективи розвитку / Міжнародний ін-т менеджменту (МІМ-Київ). — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 522c.
17. Голов С. Ф. Управленческий учёт: [учебный курс]. — Х.: Фактор, 2009. — 780с.
18. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
19. Грачев А.В. Финансовая устойчивость предприятия: анализ, оценка и управление – М.: «Дело и Сервис», 2006.
20. Гридчина М. В. Финансовый менеджмент: Курс лекций. - 3-е изд., стереотип. -К.: МАУП, 2004. - 160 с.
21. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств. Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2004. — 424 с.
22. Гришко Н. В. Методологія управління витратами промислових підприємств (вугледобувна промисловість): монографія / Гришко Н. В.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2009. — 403 с.
23. Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 112с.
24. Давидович І.Є. Управління витратами: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320с.
25. Друри К. Управленческий и производственный учет: Полный вариант. – М.: Юнити-Дана, 2008. – 1424 с.
26. Економіка і управління підприємством: навч. посіб. / А.Є. Мачкур, Л.А. Лещій, З.О. Коваль; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2010. — 154 с.
27. Ерофейчева И. В. Модель добавленной экономической ценности: сущность и особенности // Вестник СПбГУ. Сер. 5. – 2008. – Вып. 4. – С. 127-131
28. Єлейно ЯЛ., Кандиба О.М., Латіпко М.Л. Основи фінансового аналізу. - Львів: Львівський банківський інститут Національного банку України, 2000.-141с.
29. Зятковський І.В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств. — Тернопіль: Екон. думка, 2000. — 228 с.
30. Ивашковская И. От финансового рычага к оптимизации структуры капитала компании // Корпоративные финансы. – 2006. – № 11 (42). – С. 18-21.
31. Ізмайлова К. В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 148 с.
32. Калина А. В., Конева М. И., Ященко В. А. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровни). Учебно-методическое пособие. 3-е издание, переработанное и дополненное. – Киев: МАУП, 2006. – 213 с.
33. Кірейцев Г. Г., Виговська Н. Г., Петрук О. М. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. всіх форм навч. / Житомирський інженерно-технологічний ін-т. — Житомир : ЖІТІ, 2002. — 272с.
34. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент – Москва «Финансы и статистика», 2006. – 426 с.
35. Ковалев В.В. Финансовая отчетность. Анализ финансовой отчетности (основы балансоведения). – М.: Проспект, 2007.
36. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. – М.: Финансы и статистика, 2007.
37. Костирко Р. О., Щеголькова С. В. Організація внутрішнього контролю в управління витратами машинобудівного підприємства: монографія / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. — 296с.
38. Крайник О.П., Барвінська Є.С. Економіка підприємства: Навч. посібник. – Львів: Національний університет „Львіввська політехніка”, „Інтелект-Захід”, 2008. – 208 с.
39. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003 - 224 с.
40. Лісовицький В.М. Історія економічних вчень: Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератур», 2004. – 220 с.
41. Маркс Карл. Экономическо-философские рукописи 1844 года. / К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч., т.42, стр. 41-174.
42. Михайлюк О. Як читати і аналізувати фінансову звітність. Посібник для членів наглядових рад та керівників акціонерних товариств. – Київ: Міжнародна Фінансова Корпорація, 2006. – 107 с.
43. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.
44. Основи фінансового менеджменту: навч. посіб. / Є.Г. Рясних. — К.: Академвидав, 2010. — 336 с.
45. Партин Г. О., Загородній А. Г. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — Львів : ЛБІ НБУ, 2003. — 265с.
46. Поддєрьогін А. М., Білик М. Д., Буряк Л. Д., Булгакова С. О., Куліш А. П. Фінанси підприємств: Підручник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / Анатолій Микитович Поддєрьогін (наук.ред.). — 6.вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2006. — 552с.
47. Покропивний С.Ф., Грещак М.Г., Колод В.М. Економіка підприємства: Підручник.-вид.2, перероб. та доп.- К.: КНЕУ, 2006.-528с.
48. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Анализ финансовой отчетности организации. – М.: ЮНИТИ, 2007.
49. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. Управление финансами. – М.: Юнити-Дана, 2008.
50. Слав'юк Р. А. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — 3.вид., перероб. і доп. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 460с.
51. Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навчальний посібник – К.: Цент учбової літератури, 2007 – 320 с.
52. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: МАУП, 2004. — 328 с.
53. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч.посібник— К. : Кондор, 2005. — 400с.
54. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.
55. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. рд. проф. А. М. Поддєргін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.
56. Фінансово-економічний аналіз. Підручник / Буряк П.Ю., Римар М.В., Бець М.Т. та ін. Під заг. ред. П.Ю. Буряка, М.В. Римара. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 528 с.
57. Хотинская Г.А., Харитонова Т.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. – М.: Дело и Сервис, 2007.
58. Цимбалюк Л. Г., Скригун Н. П., Антошкіна Л. І. Формування та управління витратами виробництва: підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. — Донецьк: Юго-Восток, 2009. — 240с.
59. Чернелецький Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі. Підручник. – К., 2003. – 312 с.
60. Черникова И.Д. Анализ финансовой деятельности малых предприятий. – М.: ИНФРА-М, 2006.
61. Чиркова М.Б., Коновалова Е.М., Малицкая В.Б. Анализ хозяйственной деятельности организаций. – М.: Эксмо, 2008.
62. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 2-е изд., доп. – М: ИНФРА-М, 2007. – 366 с.
63. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 2003.
64. Янчева Л.М. та ін. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. / Янчева Л.М., Гринько А.П., Нестеренко І.В., Дергільова Г.С. – Харків: ХДУХТ, 2006. – 226 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
600
Скачать бесплатно 21726.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.