У нас уже 22619 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕНЬ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ЩОДО НЕЗАКОННОГО ВІДТВОРЕННЯ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ
Количество страниц 240
ВУЗ ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 21741.doc 
Содержание ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 4
ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1. Криміналістична характеристика порушень авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм 13
1.1.Загальнотеоретичні аспекти криміналістичної характеристики злочинів 13
1.2. Криміналістична характеристика незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм 19
1.2.1. Дані про предмет злочинного посягання та умови його охорони 19
1.2.2. Відомості про способи скоєння незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм 30
1.2.3. Узагальнені дані про сліди скоєння незаконного відтворення і розповсюдження комп’ютерних програм 44
1.2.4. Інші елементи криміналістичної характеристики незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм (час, місце, типові особливості групи злочинців, мотиви та цілі скоєння злочину) 51
Висновки до 1 розділу 58
РОЗДІЛ 2. Початковий етап розслідування порушень авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм 62
2.1. Оцінка матеріалів попередньої перевірки щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм і прийняття рішення про порушення кримінальної справи 62
2.2. Типові слідчі ситуації, версії та особливості їх перевірки на початковому етапі розслідування 73
2.3. Особливості проведення окремих слідчих дій
93
2.4. Використання спеціальних знань при розслідуванні незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм 133
2.5. Особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами правоохоронних органів при розслідуванні незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм 170
Висновки до 2 розділу 174
ВИСНОВКИ 178
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 181
ДОДАТКИ 224ВСТУП
Актуальність теми. У статті 54 Конституції України декларується: “Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав… Кожен громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди…”
Відповідно до Закону України “Про авторське право і суміжні права” № 3792-XII від 23 грудня 1993 р. комп’ютерна програма є об’єктом авторського права, який охороняється та захищається в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством. Разом з існуванням такої охорони та захисту в українському суспільстві розповсюджені факти порушення авторського права, які виражаються у незаконному використанні комп’ютерних програм.
Держава, з метою забезпечення світових стандартів захисту авторського права, приєдналася до Всесвітньої конвенції про авторське право, Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів та Європейської конвенції про кіберзлочинність. Також у національному законодавстві була передбачена кримінальна відповідальність за незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних програм … (ст. 176 КК України). Разом з цим Указом Президента України № 285/2001 від 27 квітня 2001 р. “Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні” у структурі МВС України були створені підрозділи по боротьбі з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та високих технологій.
Зі створенням спеціальних підрозділів збільшилась кількість матеріалів попередніх перевірок співробітників ДСБЕЗ за фактами незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм, які надходять до слідчих підрозділів. У зв’язку з цим, для більш ефективної роботи слідчих при розслідуванні кримінальних справ, виникає необхідність у розробці методики розслідування таких злочинів, яка перетворюється на завдання науки криміналістики, з подальшим постійним її вдосконаленням, адаптацією до нових умов розвитку українського суспільства, через узагальнення практичного досвіду розслідування.
Вітчизняні і закордонні вчені-криміналісти зробили значний внесок у вирішення цієї проблеми. Серед них Т.В. Авер’янова, В.П. Бахін, Р.С. Бєлкін, П.Д. Біленчук, В.Б. Вєхов, М.С. Вертузаєв, А.Ю. Головін, В.О. Голубєв, В.Г. Гончаренко, В.А. Журавель, А.В. Іщенко, О.Н. Колесніченко, В.В. Крилов, В.К. Лисиченко, І.М. Лузгін, Г.А. Матусовський, Л.П. Паламарчук, М.В. Салтевський, М.Я. Сегай, В.В. Тіщенко, В.С. Цимбалюк, В.Ю. Шепітько та інші.
Вказані автори надали істотну наукову допомогу слідчій практиці, внесли багато нового в теорію і практику розслідування злочинів, створили підґрунтя для проведення подальших досліджень. Однак спеціальних досліджень щодо розслідування незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм в Україні не проводилося. Єдине вітчизняне криміналістичне дослідження, проведене в данному напрямі, є дисертація О.В. Таран “Криміналістичне забезпечення розслідування злочинної діяльності у сфері порушення авторського і суміжних прав” (2005 р.). Це дослідження актуальне і повне, але, на думку дисертанта, у ньому недостатньо приділяється уваги незаконному відтворенню та розповсюдженню комп’ютерних програм, адже близько 90% усіх порушень авторського права пов’язані саме з цим.
Незаконне відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм відрізняється від інших порушень авторського права природою комп’ютерних технологій, які так чи інакше використовуються при скоєнні цих злочинів. Тому їх доцільніше розглядати окремо від інших порушень авторського права.
Велика поширеність та суспільна небезпека порушень авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм, відсутність комплексної методики розслідування вказаних злочинів зумовлюють актуальність даної теми та вибір її автором.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно з пріоритетними напрямами боротьби зі злочинністю та Указами Президента України № 285/2001 від 27.04.2001 р. “Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні” та №85/2002 від 30.01.2002 р. “Про невідкладні заходи щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності в процесі виробництва, експорту, імпорту та розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування”, а також Наказом МВС України № 755 від 05.07.2004 р. “Про затвердження пріоритетних напрямів наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практику діяльності органів внутрішніх справ, на період 2004-2009 років” (п/п. 2.4. п. 2 “Боротьба зі злочинністю у сфері високих технологій. Проблеми інформаційного забезпечення”). Тему дисертації, зареєстровану у Переліку тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права Академії правових наук України, відбито у плані науково-дослідної роботи Луганського державного університету внутрішніх справ та плані наукових досліджень кафедри криміналістики.
Мета і завдання дослідження. В дисертації поставлено за мету виявлення особливостей методики розслідування порушень авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм.
Комплексність мети дослідження зумовила необхідність вирішення таких важливих завдань:
1. Визначення елементів криміналістичної характеристики незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм на основі узагальнення криміналістичної літератури, матеріалів кримінальних справ та матеріалів про відмову у порушенні кримінальних справ.
2. Розкриття необхідності оцінки матеріалів попередньої перевірки факту незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм при прийнятті рішення про порушення кримінальної справи.
3. Типізування слідчих ситуацій та версій початкового етапу розслідування і складення загального оптимального переліку процесуальних дій при розслідуванні вказаних злочинів.
4. Визначення особливостей тактики проведення окремих пріоритетних слідчих дій при розслідуванні означених злочинів.
5. Висвітлення необхідності використання спеціальних знань при розслідуванні незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм.
6. З’ясування особливостей організації взаємодії слідчого з оперативними підрозділами правоохоронних органів при розслідуванні злочинів, пов’язаних з незаконним відтворенням та розповсюдженням комп’ютерних програм.
7. Окреслення взаємозв’язку та взаємозалежності слідчих дій та оперативно-розшукових заходів при розслідуванні таких злочинів.
Об’єктом дослідження є злочинна діяльність у сфері авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм та конфронтуюча з нею діяльність з розкриття та розслідування злочинів зазначеної категорії.
Предметом дослідження є механізм вчинення незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм, особливості його розслідування на початковому етапі.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є діалектичний метод наукового пізнання об’єктивної дійсності і базовані на ньому загальнонаукові та спеціальні методи. Під час дослідження було застосовано наступні методи:
- формально-логічний – для класифікації способів вчинення злочину;
- системно-структурний та наукової абстракції – для типізації та систематизації слідчих ситуацій;
- моделювання – для детального розгляду механізму слідоутворення та слідової картини при скоєнні незаконного відтворення комп’ютерних програм;
- статистичний і соціологічний – у процесі збирання, опрацювання й аналізу інформації за матеріалами розслідування конкретних кримінальних справ і матеріалами відмови в порушенні кримінальної справи.
Методи логіки (індукція, дедукція, аналіз, синтез) використані при дослідженні нормативних актів, матеріалів кримінальних справ, аналітичних матеріалів, концепцій, точок зору авторів з окремих питань, що входять у предмет дослідження.
Специфіка дослідження зумовила використання знань інших наук. При вирішенні поставлених завдань використовувались знання філософії, кримінального права, кримінального процесу, оперативно-розшукової діяльності, авторського права, кримінології, юридичної психології та інформатики.
За допомогою розробленої анкети та із застосуванням конкретно-соціологічного методу дисертантом було проведене опитування 150 слідчих та 150 оперативних працівників ДСБЕЗ Волинської, Донецької, Львівської, Луганської, Харківської, Хмельницької області України, які займаються виявленням і розслідуванням фактів незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм. Дисертантом досліджено 163 кримінальні справи у слідчих підрозділах та архівах судів різних областей України, зокрема, Луганської, Донецької, Харківської, Одеської, Миколаївської.
При підготовці дисертації використовувався особистий досвід автора на посаді оперуповноваженого спеціального міжрайонного відділу УДСБЕЗ УМВС України в Луганській області з обслуговування стратегічно важливих підприємств, за напрямом – боротьба з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та високих технологій.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за характером і змістом розглянутих питань дисертація є монографічним дослідженням, в якому на основі узагальнення існуючих положень криміналістичної методики розслідування злочинів, судової експертизи та досвіду слідчої, оперативно-розшукової та експертної практики були виявлені особливості методики розслідування порушень авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм. Найважливішими серед обґрунтуваних теоретичних та методичних результатів слід назвати такі: 1) вперше в Україні була розроблена криміналістична характеристика порушень авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм, де визначені, класифіковані та докладно розглянуті типові способи скоєння таких злочинів та інші елементи криміналістичної характеристики; розглянуті особливості проведення окремих пріоритетних слідчих дій при розслідуванні досліджуваних злочинів; складений загальний оптимальний перелік процесуальних дій при розслідуванні вказаних злочинів; визначені слідчі ситуації та типові версії початкового етапу розслідування; доведено взаємозв’язок та взаємозалежність слідчих дій та оперативно-розшукових заходів через сутність і значення оперативної інформації; 2) удосконалено завдання та запитання, які вирішуються комп’ютерно-технічною експертизою та експертизою, пов’язаною з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності; 3) набуло подальшого розвитку положення про співвідношення комп’ютерної інформації та її носія; удосконалення чинного законодавства, зокрема КПК та КК України, а також Закон України “Про авторське право і суміжні права”; використання спеціальних знань при розслідуванні незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що у дослідженні обґрунтовані та сформульовані висновки, пропозиції та практичні рекомендації стосовно вдосконалення методики розслідування незаконного використання та розповсюдження комп’ютерних програм, які сьогодні вкрай потрібні слідчій практиці. Це підтверджується тим, що низка рекомендацій відразу була взята на озброєння відділом боротьби з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та високих технологій УДСБЕЗ УМВС України в Луганській області та слідчими СУ УМВС України в Луганській області.
Викладені в дисертації положення, висновки, пропозиції та рекомендації можуть бути застосовані у науково-дослідній роботі – у процесі наукових досліджень з проблем розробки та вдосконалення криміналістичних методик розслідування; у практичній діяльності на досудовому слідстві – при розслідуванні незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм.
Результати дослідження впроваджені у навчальний процес ВНЗ МВС України при вивченні дисциплін “Криміналістика”, “Організація розслідування окремих видів злочинів” і для слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації.
Висновки та пропозиції, зроблені у дисертації, можуть бути використані для підготовки наукових статей, монографій і навчально-методичних матеріалів з курсу криміналістики у ВНЗ України.
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним дослідженням дисертанта, у результаті якого були сформовані висновки, пропозиції та практичні рекомендації стосовно вдосконалення методики розслідування незаконного відтворення та (чи) розповсюдження комп’ютерних програм, а саме дисертантом розроблена криміналістична характеристика незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм; обгрунтована тактика проведенні окремих слідчих дій; використання електронної ліцензійної угоди для підтвердження вини правопорушника.
Апробація результатів дисертації. Положення, висновки, пропозиції та рекомендації дисертації доповідалися та обговорювалися на засіданнях кафедр криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ та Донецького юридичного інституту ЛДУВС.
Оприлюднення основних положень та результатів дисертації відбулося на Міжнародній науково-практичній конференції “Виявлення, фіксація та використання доказів у процесі досудового слідства” (м. Луганськ, жовтень 2004 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Міжнародне співробітництво у боротьбі з комп’ютерною злочинністю: проблеми та шляхи їх вирішення ” (м. Донецьк, травень 2006 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні судово-експертні технології в кримінальному і цивільному судочинстві” (м. Харків, березень 2003 р.); Науково-практичній конференції “Злочини у сфері використання комп’ютерної техніки: проблеми кваліфікації, розкриття, розслідування та попередження” (м. Луганськ, листопад 2004 р.); Міжнародній інтернет-конференції “Досудове слідство: організаційні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми” (м. Сімферополь, 2004 р.); Постійно діючому семінарі “Методологічні проблеми теорії та практики оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах” (м. Луганськ, жовтень 2004 р., травень 2005 р., вересень 2005 р., травень 2006 р.), третій Міжвузівській науково-практичній конференції “Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю” (м. Донецьк, березень 2003 р.).
Публікації. Основні положення та висновки викладені у 11 наукових статтях, 8 з яких опубліковано у збірниках, що входять до переліку фахових видань, у 3 тезах доповідей на науково-практичних конференціях.
Структура дисертації визначається її метою, завданнями та предметом дослідження. Робота складається зі вступу, двох розділів, які містять сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації складає 240 сторінок, додатків 17 сторінок (6 додатків), список використаних джерел 43 сторінки (431 найменувань).

Список литературы ВИСНОВКИ
Теоретичні та практичні результати, які одержані під час виконання дослідження, були втілені у конкретні пропозиції з метою вдосконалення методики розслідування порушень авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм.
Предметом злочинного посягання при скоєнні досліджуваного злочину є комп’ютерна програма, яка являє собою конкретну форму комп’ютерної інформації, та завжди опосередкована через машинний носій і не може існувати за його межами.
Способи незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм можна класифікувати так: порушення авторського права через незаконне відтворення комп’ютерних програм (встановлення (інсталяція) примірника комп’ютерної програми на жорсткий магнітний диск комп’ютера; розміщення (завантаження) примірника комп’ютерної програми в оперативній пам’яті комп’ютера; розміщення (запис) примірника комп’ютерної програми на відповідному носії; понадлімітне використання комп’ютерної програми, яке полягає у перевищенні кількості відтворень, передбачених авторською угодою або ліцензією або перевищенні передбаченого авторською угодою або ліцензією терміну на відтворення комп’ютерної програми); порушення авторського права через незаконне розповсюдження комп’ютерних програм (продаж, дарування, обмін, прокат примірника комп’ютерної програми, комп’ютерів зі встановленим на жорсткий диск програмним забезпеченням; надання у безкоштовне використання будь-якого примірника комп’ютерної програми без згоди правовласника; експортно-імпортні операції з примірниками комп’ютерної програми).
Встановлено, що загальними для всіх дій з незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм є участь у слідоутворенні комп’ютера, периферійних пристроїв, машинного носія комп’ютерної інформації, на якому міститься примірник комп’ютерної програми.
Місця та час скоєння незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм безпосередньо пов’язаний роботою комп’ютерної техніки, і відповідно з місцем і робочим часом юридичної чи фізичної особи.
Встановлено, що при ухваленні рішення про порушення кримінальної справи за фактом скоєння досліджуваного злочину ключову позицію займає оцінка матеріалу попередньої перевірки.
Визначено загальний оптимальний перелік процесуальних дій для розслідування незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм, який може мати такий вигляд: огляд місця події, отримання заяв про характер і розмір шкоди, допити потерпілих, допити свідків, допити підозрюваних, обшуки та виїмки, огляди предметів і документів (контрафактних примірників комп’ютерної програми; поліграфічної продукції; упаковки; устаткування, для відтворення і пакування вказаних примірників; транспортних засобів, для перевезення означених примірників; супроводжуючих документів на перевезення згадуваних примірників; й іншого), призначення та проведення експертиз, пред’явлення для впізнання, відтворення обстановки та обставин події, інші слідчі дії та заходи.
Факт встановлення одного і того ж примірника програмного продукту на декілька комп’ютерів підтверджується в ході проведення огляду місця події, шляхом порівняння унікальних серійних номерів (ProductKey) комп’ютерних програм. Якщо на кількох комп’ютерах встановлена одна і та ж програма, то її номери будуть ідентичні, де згода з електронною ліцензійною угодою є підтвердженням вини правопорушника.
Необхідність використання спеціальних знань у розслідуванні кримінальних справах щодо незаконного відтворення та (чи) розповсюдження комп’ютерних програм обумовлюється специфікою предмета злочинного посягання, способом скоєння означеної категорії злочинів, високою технологічною складністю більшості комп’ютерних систем, а також ризиком випадкової втрати комп’ютерної інформації в результаті некваліфікованих дій учасників слідчих дій.
Проаналізовані характерні недоліки при призначенні експертиз у розглядуваній категорії справ, які викликані відсутністю знань відносно завдань, які вирішуються проведенням експертиз, та їх можливостями.
Встановлено, що контрафактність продукції повинна розглядатися як контрафактність технічна, яка встановлюється експертом з використанням спеціальних знань, і контрафактність юридична, як юридичний факт, який виявляється слідством і встановлюється судом на підставі матеріалів справи. Розмір та характер шкоди, завданої правовласнику, повинні бути обґрунтовано визначатися виключно правовласником.
Запропоновано внести зміни до: Закону України “Про авторське право і суміжні права”, де передбачити, що технічні особливості функціонування мережі Інтернет, обумовлюють наявність тимчасових копій у деяких технічних пристроях, що не може розцінюватися як порушення користувачем авторського права; примітки до ст. 176 КК України, де конкретизувати форму матеріальної шкоди та схему з її розрахунку; ч. 2 ст. 53 Закону України “Про авторське право і суміжні права” для узгодження з КПК України обов’язків щодо вжиття заходів для накладення арешту на майно; КК України, де встановити відповідальність спеціаліста за недобросовісне та необ’єктивне виконання спеціалістом покладених на нього обов’язків щодо роботи з доказами, які є незамінними, унікальними, такими, що мають важливе значення для справи; ст. 119 КПК України щодо створення слідчо-оперативної групи при складності кримінальної справи, наявності великого обсягу роботи та особливому значенні справи для держави.
Під час розслідування незаконного відтворення та (чи) розповсюдження комп’ютерних програм взаємне інформування слідчого оперативно-розшуковою інформацією, а також ознайомлення оперативного працівника з наявною слідчою інформацією сприятливо позначиться на результатах проведення слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, а також на ході розслідування в цілому.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Законодавчо-правові та нормативні документи
1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. – К.: Юрінком, 1996. – 80 с.
2. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23.12.1993 р. №3792-XII // Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 13. - ст.64.
3. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22.05.2003 р. №851-IV // Відомості Верховної Ради. – 2003. - N 36. - ст.275.
4. Закон України “Про міліцію” від 20.12.1990 р. №565-ХII // Відомості Верховної Ради. – 1991. - № 4. - ст. 20.
5. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 р. № 2135-XII // Відомості Верховної Ради. – 1992. - № 22. - ст.303.
6. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30.06.1993 р. №3341-XII // Відомості Верховної Ради. – 1993. - №35. - ст. 358.
7. Закон України “Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акта від 24.07.1971 р., зміненого 2.10.1979 р.)” від 31.05.1995 р. № 189/95 // Відомості Верховної Ради. – 1995. - №21. - ст.155.
8. Закон України “Про судову експертизу” 25.02.1994 р. № 4038-XII // Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 28. - ст. 232.
9. Законопроект Кримінально-процесуального кодексу України, підготовлений робочою групою Верховної Ради України (реєстраційний № 3456-1).
10. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради. – 2001. - № 25-26. - ст.131.
11. Кримінально-процесуальний Кодекс України: Затверджений Законом від 28.12.60 р. №1000-05 // Відомості Верховної Ради. – 1961. - № 2. - ст. 15.
12. Постанова Верховної Ради України “Про участь України у Всесвітній (Женевській) конвенції про авторське право 6.09.1952 р.” від 23.12.1993 р. N 3794-XII // Відомості Верховної Ради. – 1994. - № 13. - ст.70.
13. Європейська конвенція про кіберзлочинність від 23.11.2001 р.
14. Указ Президента України № 285/2001 від 27.04.2001 р. “Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні”
15. Указ Президента України № 85/2002 від 30.01.2002 р. “Про невідкладні заходи щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності в процесі виробництва, експорту, імпорту та розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування”
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. № 601 „Про утворення Державного департаменту інтелектуальної власності”.
17. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.97 р. №8 „Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах”.
18. Постанова Пленуму Верховного Суду СРСР від 9.07.1982 р. № 7 "Про судове рішення".
19. Постанова Пленуму Верховного Суду СРСР від 3.04.1987 р. № 3 "Про суворе дотримання процесуального законодавства при здійсненні правосуддя по цивільним справам".
20. Наказ МВС України / СБ України / ДПА України №№ 1065 дск / 307 дск / 482 дск від 30.11.2001 р. “Про затвердження Інструкції про порядок проведення оперативної закупівлі та контрольованого постачання предметів, товарів і речовин у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності”
21. Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз / Наказ МЮУ від 8.10.1998 р. №53/5.
22. Наказ Міністра юстиції України від 15.07.97 р. №285/7-А “Про затвердження положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів”.
23. Наказ МВС України №429 від 31.05.2001 р. “Про створення у структурі ДСБЕЗ підрозділів по боротьбі з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та високих технологій”
24. Наказ МВС України №737 від 19.08.2001 р. “Про затвердження Типового положення про підрозділи ДСБЕЗ по боротьбі з правопорушенням у сфері інтелектуальної власності та високих технологій”
25. Наказ МВС України № 755 від 05.07.2004 р. “Про затвердження пріоритетних напрямів наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практику діяльності органів внутрішніх справ, на період 2004-2009 років”
26. ГОСТ 6.10.4-84 "Надання юридичної сили документам на машинному носії і машинограмі, створюваним засобами обчислювальної техніки".

Монографії, навчальні посібники, статті
27. Computer Crim: A Crime fighter’s Handbook. - D.Icove, K.Seger, W.Von Sorsh. O’Reilly & Associaties, Inc., 1995. - 437 p.
28. Авдеева Г.К., Шеметова Н.А. Практические аспекты проведения экспертиз лазерных компакт-дисков с целью выявления признаков контрафактной продукции // Сучасні Судово-експертні технології в кримінальному і цивільному судочинстві: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 14-15 березня 2003 р.). Харків: Вид-во НУВС, 2003. - С. 348-354.
29. Азаров Д.С. Актуальні питання кримінально-правової протидії комп’ютерним злочинам /// Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. Вип. 5 – Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2002. – С. 5-23.
30. Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. - М.: ООО Издательство “Юрлитинформ”, 2001. – 152 с.
31. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учебное пособие / Под ред. Н.И. Порубова. - Мн.: Выш.шк., 1997. – 344 с.
32. Андрианов В.И., Бородин В.А., Соколов А.В. “Шпионские штучки” и устройства защиты объектов информации: Справочное пособие.  СПб.: Лань, 1996. – 382 с.
33. Анисимов Ю. Кто ж его посадит?! Он же “пират”, хоть и авторский // Бухгалтерия. – 2002. - №13/2 (480). – С. 32-37.
34. Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право. – К.: КНТ, 2005. – 520 с.
35. Арсеньев В.Д, Заблоцкий В.Г. Использование специальных познаний при установлении фактических обстоятельств уголовного дела. – Красноярск: Издательство Красноярского университета, 1986. – 152 с.
36. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. - М.: Юрид. лит., 1978. – 104 с.
37. Астапкина С.М., Дубровицкая Л.П., Плесовская Ю.Г. Участие специалиста-криминалиста в расследовании преступлений. – М.: УМЦ при ГУК МВД РФ, 1992. – 72 с.
38. Баев О.Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристике преступлений) // Вестник криминалистики. - Вып. 1(3). - М.: Спарк, 2002. - С. 17-23.
39. Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. – М., 2001. – 288 с.
40. Балашов А. Организация взаимодействия следователей и органов дознания // Соц. законность. - 1975. - №6. – С. 51.
41. Балугина Т.С. Проблема следственных ситуаций в криминалистической литературе // Правоведение. - 1983. - № 1. - С. 81.
42. Бандурка А.М., Горбачев А.В. Оперативно-розыскная деятельность: правовой анализ. – К.: РИО МВД Украины. – 1994. – 160 с.
43. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина І: Підручник- Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 336 с.
44. Басков В.И. Оперативно-розыскная деятельность: Уч.-метод. пособие. - М.: Издат. БЕК, 1997. – 198 с.
45. Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. – М.: Юрид. лит., 1991. – 160 с.
46. Бахин В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования // Вестник криминалистики. - Вып. 1. - М.: Спарк, 2000. - С. 17.
47. Бахін В.П., Весельський В.К. Тактика допиту: Навч. посібник. – К.: НВТ “Правник”, 1997. – 64 с.
48. Бахін В.П., Гора І.В., Цимбал П.В. Криміналістика: Курс лекцій (ч.1). - Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. - 356 с.
49. Белкин А.Р. Теория доказывания. Научно-методическое пособие. – М.: Издательство НОРМА, 1999. – 429 с.
50. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. – М.: Издательство Норма (Издательская группа НОРМА-ИНФРА*М), 2001. – 240 с.
51. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. – М.: Юрид. литература, 1988. – 304 с.
52. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. – М.: Мегатрон XXI, 2000. – 2-е изд. доп. – 334 с.
53. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. - М.: Юристъ, 1997. - Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. – 480 с.
54. Белкин Р.С. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской криминалистики. М.: Изд. ВШ МВД СССР, 1970. – 130 с.
55. Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы. Ид-во “Наука”, 1966. – 296 с.
56. Белкин Р.С., Быховский И.Е., Дулов А.В. Модное увлечение или новое слово в науке? // Соц. законность. – 1987. - №9. – С. 56.
57. Белкин Р.С., Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. – М.: Новый Юристъ, 1997. – 176 с.
58. Бирюков В.В. Алгоритмизация расследования. Задачи и проблемы // Вісник ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України: Науково-практичний журнал. Луганськ.: РВВ ЛАВС. - 2004. - № 1. – С. 192-197.
59. Бирюков В.В., Горбанев И.Н. Компьютерные технологии в судебной экспертизе // Сучасні судово-експертні технології в кримінальному і цивільному судочинстві: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 14-15 березня 2003 р.) Харків: Вид-во НУВС, 2003. – С. 45-48.
60. Бирюков В.В., Коваленко В.В. Криминалистическое исследование документов: Монография. – Луганск: РИО ЛИВД, 1999. – 164 с.
61. Бирюкова Т.П. Основы раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – К., 2003. – 214 с.
62. Біленчук П.Д. Зубань М.А. Комп’ютерні злочини: соціально-правові і кримінолого-криміналістичні аспекти: Навчальний посібник. – Київ: Українська академія внутрішніх справ, 1994. – 72 с.
63. Біленчук П.Д., Романюк Б.В., Цимбалюк В.С. та ін. Комп’ютерна злочинність: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 240 с.
64. Богданов Б.Е. Криминалистика / Под ред. А.Н. Васильева. М., Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 496 с.
65. Бондаренко О.О. Консультації обізнаних осіб як форма використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск №3. Збірник науково-практичних матеріалів (до 80-річчя заснування Харківського НДІ судових експертиз) / Міністерство юстиції України, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені Засл. проф. М.С. Бокаріуса, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого; Ред. колегія: А.П. Заєць, М.Л. Цимбал, В.Ю. Шепітько та ін. – Харків: Право, 2003. – С. 90-95.
66. Бондаренко О.О. Процесуальний статус обізнаних осіб та їх правовідносини з дізнавачем і слідчим у кримінальному судочинстві: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. - Харків, 2004. – 251с.
67. Бурчак Ф., Сегай М., Швець М. Проблеми правової інформатизації України // Вісник Академії правових наук України. – 1998. - №4. – С. 28-33.
68. Варфоломеева Т.В., Гончаренко В.И., Несен М.Г. Некоторые вопросы применения научно-технических средств органами милиции // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1973. - №10. – С. 40-44.
69. Васильев А.А., Дудник А.Г. Аспекты формирования криминалистической характеристики преступлений, совершаемых с использованием ЭВМ и радиоэлектронных устройств // Следователь. – 2004. - №2. – С. 34-38.
70. Васильев А.Н. Криминалистика / Под ред. А.Н. Васильева. М., Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 496с.
71. Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения): Материалы научно-практической конференции. - М., 1976. - С. 23-27.
72. Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений. Госюриздат., 1957. – 199 с.
73. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. – М., 1984. – 186 с.
74. Веліканов С.В. Класифікація слідчих ситуацій у криміналістичній методиці: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. - Х., 2002. – 204 с.
75. Веліканов С.В. Питання розв’язання складних слідчих ситуацій у методиці розслідування злочинів // Актуальные проблемы криминалистики. Материалы международной научно-практической конференции (Харьков - 2003). - С. 140-143.
76. Вершинин А.П. Электронный документ: правовая форма и доказательство в суде: Учебно-практическое пособие. – М.: ООО “Городец-издат”, 2000. – 248 с.
77. Весельський В.К. Сучасні проблеми допиту (процесуальні, організаційні і тактичні аспекти): Монографія. – К.: НВТ “Правник” - НАВСУ, 1997. – 126 с.
78. Вехов В.Б, Попова В.В., Илюшин Д.А. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации: Научно-практическое пособие. – Самара.; ООО “Офорт”, 2003. – 188 с.
79. Вехов В.Б. Документы на машинном носителе // Законность. – 2004. – №2. – С. 18-20.
80. Вехов В.Б. Компьютерные преступления. Способы совершения, методики расследования. – М.: Право и закон, 1996. – 181 с.
81. Вещественные доказательства: Информационные технологии процессуального доказывания / Под общ. ред. В.Я. Колдина. – М.: Издательство НОРМА, 2002. – 768 с.
82. Видонов Л.Г. Типовые версии по делам об убийствах. Справочное пособие. - Горький: Прокуратура СССР, Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1981. – 55 с.
83. Винберг А.И. Основные принципы советской криминалистической экспертизы. – М.: Госюриздат, 1949. – С. 73.
84. Винокуров С.И. Криминалистическая характеристика преступлений, ее содержание и роль в построении методики расследования // Методика расследования преступлений: Общие положения. – М., 1976. – С. 101.
85. Вирок Жовтневого райнного суду міста Запоріжжя відносно гр. Б. № 1-163 від 14.02.2005 р. – 4 с.
86. Вирок Івано-Франківського міського суду відносно гр. С. № 1-1100 від 19.12.2005 р. – 3 с.
87. Вирок Київського районного суду міста Донецька відносно гр. Ч. № 2-376 від 6.11.2002 р. – 8 с.
88. Вирок Рівненського районного суду Рівненської області відносно гр. А. № 1-23 від 14.02.2003 р. – 3 с.
89. Виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються у сфері інформаційних технологій: Наук.-практ. посіб. / Б.В. Романчук, В.Д. Гавловський, М.В. Гуцалюк, В.М. Бутузов; За заг. ред. проф. Я.Ю. Кондратьєва. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2004. – 144 с.
90. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. – СПб.: Издательство “Юридический центр Пресс”, 2003. – 475 с.
91. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. - Минск: Вышэйшая школа, 1983. – 215 с.
92. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. – Л., 1976. – 41 с.
93. Войтко С., Дідович А. Патентно-правова охорона винаходів у галузі комп’ютерних технологій // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. - 2005. - №10. - С. 65-69.
94. Волкова И.К. Некоторые вопросы участия специалиста в следственном осмотре места происшествия // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1964. - №1. - С. 36-41.
95. Волобуєв А.Ф. Особливості розслідування розкрадань грошових коштів, що здійснюються з використанням комп’ютерної техніки // Вісник ЛІВС МВС України: Науково-практичний журнал. Луганськ: РВВ ЛІВС. - 1998. - № 2. – С. 179-185.
96. Волобуєв А.Ф. Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері підприємництва. – Харків: Видавництво Університету внутрішніх справ, 2000. – 336 с.
97. Волобуєв А.Ф. Тактика допиту: Лекція. - Харків: Ун-т внутр. справ, 1997. – 28 с.
98. Воронов И.А Проблемы взаимодействия оперативного работника и специалиста при раскрытии преступлений в сфере использования компьютеров // Вісник ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України: Науково-практичний журнал. Луганськ: РВВ ЛАВС. - 2002. - № 2. – С. 200-205.
99. Воронов И.А. Понятие и классификация следов преступления в сфере использования компьютеров // Вісник ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України: Науково-практичний журнал. Луганськ.: РВВ ЛАВС. - 2001. - № 2. – С. 204-210.
100. Вощинский М. Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав по новой редакции статьи 146 УК России // Российская Юстиция. - 2003. - №6. - С. 61-63.
101. Вязаничев И., Логутова C. Как работает накопитель на жестком диске. – М.: Олма-Пресс, 1999. – 279 с.
102. Гавловський В.Д. Особливості методики виявлення та розкриття злочинів, що вчиняються організованими злочинними угрупованнями з використанням комп’ютерних технологій /// Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. Вип. 2 – Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2001. – С. 67-79.
103. Гавриленко І. Комп’ютерне піратство – явище глобального масштабу // Міліція України. – 1998. - №2. – С. 10-11.
104. Гаврилин Ю.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: Учебное пособие / Под ред. Н.Г. Шурухнова. – М.: ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2001. – 88 с.
105. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений: Курс лекций / Под ред. Н.Г. Шурухнова – М.: Книжный мир, 2004. – 468 с.
106. Гаврилов И., Иванов А. Извлечение и исследование компьютерной информации // Уголовное право. – 2004. - №4. – С. 74-76.
107. Гаврилов О.А. Информатизация правовой системы России. Теоретические и практические проблемы. – М., 1998. – 215 с.
108. Галанов В.А. Взаимодействие органов следствия и дознания в процессе расследования уголовно-наказуемых нарушений авторских прав в области распространения контрафактной продукции: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. - Саратов, 2003. – 220 с.
109. Галанов В.О., Грищенко Л.Л. Взаимодействие органов следствия и дознания при проведении тактической операции “Следственный осмотр” по делам об уголовно-наказуемых нарушениях авторских прав в области распространения аудио-, видеопродукции // Следователь. – 2003. - №2. - С. 30-31.
110. Галкин В.М. Средства доказывания в уголовном процессе. - М.: Издательство Центрального научно-исследовательского института судебных экспертиз, 1968. - Часть II: Заключение эксперта. - 96 с.
111. Герасименко А.Ю. Некоторые вопросы организации видеозаписи при проведении осмотра места происшествия // Актуальные проблемы криминалистики. Материалы международной научно-практической конференции (Харьков - 2003). - С. 161-164.
112. Герасимов И.Ф. Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания при расследовании особо опасных преступлений: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. – Свердловск, 1996. – 225 с.
113. Герасимов И.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений в методике расследования // Методика расследования преступлений: Общие положения. – М., 1976. – С. 96.
114. Герасимов И.Ф., Цыпленкова Е.В. Общие положения расследования преступлений // Криминалистика. М.: Высшая школа, 1994. – С. 333.
115. Герасун А.А. Как процессуально оформить взаимодействие следователя и органа дознания // Соц. законность. - 1971. - №3. - С. 51 – 52.
116. Глухова Г. Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав // Законность. - 2003. - №10. - С. 30-32.
117. Глущенко В. Застосування судової експертизи при розслідуванні злочинних порушень авторського та суміжних прав // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №3. – С. 125-127.
118. Головіна В.П. Використання спеціальних знань на початковому етапі розслідування шахрайств із грошово-кредитними ресурсами в банківській сфері // Вісник ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України: Науково-практичний журнал. Луганськ: РВВ ЛАВС. - 2002. - №2 – С. 169-175.
119. Голубев В.А., Юрченко А.Н. Преступления в сфере компьютерной информации / Под общ. ред. А.П.Снигерева, Н.С.Вертузаева. - Запорожье, 1998. - 157 с.
120. Голубєв В.О. Розслідування комп’ютерних злочинів / Монографія. – Запоріжжя: Гуманітарний університет “ЗІДМУ”, 2003. – 296 с.
121. Голунский С.А., Шавер Б.М. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. – М., 1939. – С. 372.
122. Гончаренко В.И, Кушнир Г.А., Подпалый В.А. Понятие криминалистической характеристики преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. –1986. - Вып. 33. – С. 3-8.
123. Гончаренко В.И. Использование данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве (Методологические вопросы): Монография. – К.: Вища школа, 1980. – 160 с.
124. Гончаренко В.И. Использование звукозаписи при расследовании преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1967. - №4. – С. 129-135.
125. Гончаренко В.И. Научно-технические средства в следственной практике. – К.: Вища школа, 1984. – 149 с.
126. Гончаренко В.И. Предпосылки и практика программирования расследования // Проблемы совершенствования расследования и профилактика преступлений на современном этапе: Межвуз. науч. сб. - Уфа, 1990. - С. 123.
127. Гончаренко В.И., Ломако З.М. Применение киносъемки в следственной практике // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1968. - №5. – С. 57-60.
128. Гора І.В., Колесник В.А. Психологічний портрет особи за почерком // Матеріали міжнародної інтернет-конференції “Досудове слідство: організаційні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми” / Упорядник Михайлов М.А. – Сімферополь: ДОЛЯ, 2004. – 84-91.
129. Горбанев И.Н. Взаимозависимость оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий при расследовании незаконного воспроизведения и распространения компьютерных программ // Вісник ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України. Спеціальний випуск у двох частинах. Луганськ: РВВ ЛАВС. - 2005. - № 4. - Ч. 2. - С. 223-230.
130. Горбанев И.Н. Доказывание умысла при расследовании незаконного воспроизведения и распространения компьютерных программ // Вісник ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України: Науково-практичний журнал. Луганськ: РВВ ЛАВС. - 2005. - № 2. - С. 130-135.
131. Горбанев И.Н. Определение ущерба, причиненного преступлениями в сфере нарушения авторского права и смежных прав // Вісник ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України: Науково-практичний журнал. Луганськ.: РВВ ЛАВС. - 2004. - № 1. – С. 95-101.
132. Горбанев И.Н. Особенности методов проведения судебных экспертиз компьютерной техники и программных продуктов // Матеріали міжнародної інтернет-конференції “Досудове слідство: організаційні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми” / Упорядник Михайлов М.А. – Сімферополь: ДОЛЯ, 2004. – 92-97.
133. Горбанев И.Н. Особенности проведения осмотра места происшествия при документировании нарушений авторских прав // Використання сучасних досягнень криміналістики у борьтьбі зі злочинністю: Матеріали ІІІ міжвузівської науково-практичної конференції студентів, курсантів і слухачів. Донецьк, 28 березня 2003 р. – Донецьк: ДІВС, 2003. – С. 215 - 221.
134. Горбаньов І.М. Класифікація способів скоєння незаконного використання та розповсюдження комп’ютерних програм // Вісник ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України. Спеціальний випуск. Луганськ: РВВ ЛАВС. - 2005. - С. 147-151.
135. Горбаньов І.М. Механізм утворення слідів у разі незаконного відтворення комп’ютерних програм // Проблеми законодавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових праць. Донецьк, 2005. - №2. - С. 206-212.
136. Горбаньов І.М. Особливості огляду місця події при розслідуванні незаконного використання комп’ютерних програм // Вісник ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України: Спеціальний випуск. Луганськ.: РВВ ЛАВС. - 2005. - Ч 2. – С. 75-81.
137. Горбаньов І.М. Особливості проведення допитів окремих категорій свідків при розслідуванні незаконного розповсюдження комп’ютерних програм // Вісник Академії адвокатури України. – К.: Видавничий центр Академії адвокатури України, 2005. – Вип. 2. - С. 114-118.
138. Горбаньов І.М. Процесуальна регламентація використання матеріалів оперативної закупівлі як ефективного заходу з документування незаконного розповсюдження комп’ютерних програм // Вісник ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України. Спеціальний випуск у двох частинах. Луганськ: РВВ ЛАВС. - 2004. - № 3. - Ч. 2. - С. 150-156.
139. Грамович Г.И. Тактика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений: Учебное пособие – Минск: МВШ МВД СССР, 1987. – С. 56.
140. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. – Спб., - 1908. – 1088 с.
141. Грязін В.І., Гіжевський В.К., Рощин О.І. Підготовка та призначення судових експертиз: Посібн. - К.: Школа, 2004. – 560 с.
142. Гулкевич В. Характеристика незаконного відтворення та розповсюдження об’єктів авторського права і суміжних прав, як основних різновидів злочину, передбаченого ст. 176 КК України // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. - №10. – С. 66-75.
143. Данич В.Н. О некоторых вопросах документирования контрафактной деятельности // Вісник ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України. Спец. випуск. Луганськ.: РВВ ЛАВС. - 2002. - №1. – С. 20-29.
144. Диденко В.П. Тактические приемы применения киносъемки на предварительном следствии // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1975. - №11. – С. 91-97.
145. Долженков О.Ф., Думко А.Ф., Козаченко І.П. Оперативно-розшукова діяльність як правоохоронна функція кримінальної міліції. – Одеса: НДРВВ ОІВС, 2000. – 134 с.
146. Дорошенко В.Т. Організація роботи слідчо-оперативної групи при розслідуванні умисних вбивств, скоєних організованими злочинними угрупованнями і на замовлення // Слідча практика України. – Харків, 2003. - Вип. 3. – С. 65-67.
147. Драпкин Л.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 - М., 1987. - С. 10.
148. Дубинский А.Я., Шостак Ю.И. Организация и деятельность следственно-оперативной группы: Учебное пособие. - К., 1981. – 49 с.
149. Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования: Учебное пособие. - М., 1972. – 55 с.
150. Дудников А.Л. Проблемы систематизации способов преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности // Актуальные проблемы криминалистики. Материалы международной научно-практической конференции (Харьков - 2003). - С. 109-111.
151. Дулов А.В. Права и обязанности участников судебной экспертизы. – Минск: Изд-во МВССПО БССР, 1962. – 408 с.
152. Дутов М. Правові проблеми електронного документообігу // Право України. – 2002. - №6. – С. 122-124.
153. Душейко Г.О. Особливості порушення кримінальної справи по злочинах у сфері комп’ютерної інформації // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 1997. - №2. – С. 88-97.
154. Експертизи у судовій практиці / За заг. ред. В.Г. Гончаренка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 388 с.
155. Енциклопедія кібернетики / В.М. Глушков. – Гол. ред. УРЕ. – К., 1973. - Т. 1. – С. 87-88.
156. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. – Минск: Амалфея, 2001. – 304 с.
157. Жалкаускене А., Жалкаускас В. Особенности автороведческой экспертизы компьютерных текстов // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск №3. Збірник науково-практичних матеріалів (до 80-річчя заснування Харківського НДІ судових експертиз) / Міністерство юстиції України, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені Засл. проф. М.С. Бокаріуса, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого; Ред. колегія: А.П. Заєць, М.Л. Цимбал, В.Ю. Шепітько та ін. – Харків: Право, 2003. – С. 331-336.
158. Жбанков В.А., Зуева Т.С. К вопросу о разработке криминалистической характеристики методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами // Актуальные проблемы криминалистики. Материалы международной научно-практической конференции (Харьков - 2003). - С. 88-90.
159. Жирный Г.Е. Расследование хищений в системе общественного питания: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 - Харьков, 1986. - С. 9.
160. Журавель В.А. Криміналістична характеристика злочинів: реальність чи ілюзія?// Правничий часопис Донецького університету, 2001. - №1 (6). – С. 56-59.
161. Журавель В.А. Проблеми теорії та методології криміналістичного прогнозування. – Харків: Право, 1999. – 304 с.
162. Завальна Ж. Електронні документи за законодавством України // Юридичний вісник України. – 2004. - №5. – С. 9.
163. Загіка Г.В. Кримінологічна характеристика особистості комп’ютерного злочинця // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2001. - №1. – С. 73-78.
164. Зайцев П. Электронный документ как источник доказательств // Законность. – 2002. - №4. – С. 40-44.
165. Захист прав інтелектуальної власності в контексті вступу до СОТ: Навч. посіб. / За ред. В.Т. Пятницького. – К., 2001. – 188 с.
166. Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття та розслідування злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ / Під ред. П.В. Коляди. – К., 2002.– 544 с.
167. Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття та розслідування злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ / Під ред. П.В. Коляди. – К., 2001. – 239 с.
168. Зуев Е.И. Непроцессуальная помощь сотрудника криминалистического подразделения следователю. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1975. – 45 с.
169. Зуев Е.И. О понятии специальных познаний в уголовном процессе // Материалы научной конференции (декабрь 1969 г.) “Вопросы теории криминалистики и судебной экспертизы”. – Вып. 1. – М.: ЦНИИСЭ Юркомиссии при Совмине РСФСР, 1969. – С. 73-76.
170. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: Дис. … д-ра юрид. наук.: 12.00.09. - М., 1970. – С. 205.
171. Зуйков Г.Г. Общие вопросы использования специальных познаний в процессе предварительного расследования // Криминалистическая экспертиза / Под общей ред. И.М. Лузгина. – М., 1966. – Вып. 1. – С. 113-125.
172. Ивашков В.А. Из опыта взаимодействия специалиста со следователем и оперативным работником при осмотре места происшествия // Вопросы уголовного процесса и криминалистики: Сборник научных трудов адъюнктов и соискателей. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1988. – С. 3-6.
173. Иващенко С. Экспертиза интеллектуальных объектов // Юридическая практика. – 2005. - №6. – С. 7.
174. Ищенко П.П. Использование помощи специалистов при производстве обысков и выемки по делам о хищениях социалистического имущества // Специальные познания в сфере борьбы с посягательствами на социалистическую собственность: Сборник научных трудов. – Горький: Горьковская высшая школа МВД СССР, 1984. – С. 119-124.
175. Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях (уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты). – М.: Юрид. литература, 1990. – 158 с.
176. Іванов В.В. Сучасні проблеми організації взаємодії слідчого з оперативними підрозділами ОВС ході огляду місця події // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 1997. - №2. – С. 104-110.
177. Ідентифікація піратських CD/DVD дисків. - 2005. – 10 с.
178. Ілляш Я.М. Службова функція криміналістичної характеристики злочинів // Науковий вісник НАВСУ. – 2001. - №2. - С. 71-75.
179. Інструктивні вказівки Держарбітража СРСР від 29.06.1979 р. "Про використання як доказів по арбітражних справах документів, підготовлених за допомогою електронно-обчислювальної техніки".
180. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.І. Пушкаря. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 704 с.
181. Іщенко А.В. Зародження та формування почеркознавства (історико-хронологічний аспект) // Криміналістичний вісник: Науково-практичний збірник. Вип. 2 / ДНДЕКЦ МВС України; НАВС України. – С. 35-46.
182. Іщенко А.В., Гуренко М.М. Непорушення прав людини як принцип діяльності міліції // Науковий вісник НАВСУ. - 2002. - №3. – С.135-140.
183. Іщенко А.В., Марчук Р.П. Використання спеціальних знань у правоохоронній практиці: старі та нові проблеми // Науковий вісник НАВСУ. - 2001. - №3. – С.204-211.
184. Казимиров Ю.М. Осмотр дискет // Следователь. - 2003. - №2. - С. 34-35.
185. Калинкин Ю.А. Участие в уголовном судопроизводстве лиц, обладающих специальными познаниями: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / МГУ им. М.В. Ломоносова. – М., 1981. – 19 с.
186. Калятин В.О. Особенности использования объектов исключительных прав в Интернет // Юридический мир. – 2000. - №11. – С. 38-45.
187. Карнеева Л.М., Миньковский Г.М. Особенности пределов доказывания при принятии некоторых процессуальных решений в стадии предварительного следствия // Вопросы предупреждения преступности. – М., 1966. - Вып. №4. - С. 84.
188. Касаткин А.В. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 1997. – С. 91.
189. Касаткин А.В. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 1997. – С. 14.
190. Катков С.А. Тактика подготовки и назначения программно-технических экспертиз // МИ МВД РФ. – 1995. – №1. – С. 48.
191. Клименко Н.И. Предварительное исследование рукописных текстов органами расследования и судом для ограничения круга возможных исполнителей // Криминалистика и судебная экспертиза. - 1969. - №. 6. - С. 100-103.
192. Клименко Н.І., Колонюк В.П. Роль експертизи в захисті об’єктів інтелектуальної власності // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск №3. Збірник науково-практичних матеріалів (до 80-річчя заснування Харківського НДІ судових експертиз) / Міністерство юстиції України, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені Засл. проф. М.С. Бокаріуса, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого; Ред. колегія: А.П. Заєць, М.Л. Цимбал, В.Ю. Шепітько та ін. – Харків: Право, 2003. – С. 554-559.
193. Коваленко В.В. Актуальні проблеми застосування науково-технічних засобів спеціалістами при провадженні слідчих дій: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – Луганськ, 2004. – 214 с.
194. Коваленко В.В. Тактичні особливості призначення судових експертиз із залученням спеціаліста // Вісник ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України: Науково-практичний журнал. Луганськ.: РВВ ЛАВС. - 2004. - № 1. – С. 139-148.
195. Коваленко Д.А. Особенности доказывания по уголовным делам о нарушении авторских и смежных прав на досудебных стадиях судопроизводства: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. - Москва, 2002. – 229 с.
196. Коврижних Б., Поліщук Є. Правові норми про участь спеціаліста у кримінальному судочинстві потребують удосконалення // Радянське право. – 1977. №1. – С. 71-72.
197. Козлачкова Ю.И. Информация на электронных носителях как источник доказательств в уголовном процессе // Следователь. - 2003. - №6. - С. 21-28.
198. Козлов В.Е. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью. – М.: Горячая линия – Телеком, 2002. – С. 161.
199. Козлов В.Е., Воронов И.А. К вопросу об установлении групповой принадлежности лица, совершающего компьютерные преступления // Вісник ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України: Науково-практичний журнал. Луганськ.: РВВ ЛАВС. - 2002. - № 4. – С. 193-199.
200. Кокурин Г.А. Криминалистические и организационные основы деятельности следственно-оперативных групп по раскрытию и расследованию преступлений: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Свердловский юр. институт. – Свердловск, 1991. – 23 с.
201. Колдин В.Я. Актуальные вопросы теории и методологии криминалистики // Методологические и теоретические проблемы юридической науки. – М., 1986. – С. 154.
202. Колдин В.Я. Судебная идентификация. – М.: ЛексЭст, 2002. – 528 с.
203. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук /Харьковский юридический институт им. Ф.Э. Дзержинского, - Харьков, 1967. - 28 с.
204. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.09 – Харьков, 1967. – С. 509.
205. Колесниченко А.Н. О первоначальных (неотложных) следственных действиях при расследовании преступления // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1964. - №1. – С. 7-13.
206. Колесниченко А.Н., Коновалова В. Е. Криминалистическая характеристика преступлений: Учебное пособие. - Х.: Юридический институт, 1985. - 92 с.
207. Колесниченко А.Н., Матусовский Г.А. О системе версий и методике их построения // Криминалистика и судебная экспертиза. - 1970. - № 7. – С. 7–13.
208. Колодяжный В.А. Возбуждение уголовного дела: проблемы теории и практики: Монография. – Луганск: РИО ЛИВД, 1999. – 148 с.
209. Колотушкин С.М., Дронова О.Б. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере нарушения авторских и смежных прав // Вісник ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України: Спеціальний випуск. Луганськ.: РВВ ЛАВС. - 2005. - Ч 1. – С. 3-7.
210. Комарков В.С. Тактика допроса: Учебное пособие, - Х., 1975. – 64 с.
211. Комарков В.С. Цели и тактика предъявления доказательств в ходе допроса обвиняемого // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1972. - №9. - С. 91-97.
212. Комиссаров В., Гаврилов М., Иванов А. Обыск с извлечением компьютерной информации // Законность. – 1999. - №3. – С. 12-15.
213. Комков П.П. Использование специализированного программного обеспечения для исследования информации на магнитных носителях // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск №3. Збірник науково-практичних матеріалів (до 80-річчя заснування Харківського НДІ судових експертиз) / Міністерство юстиції України, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені Засл. проф. М.С. Бокаріуса, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого; Ред. колегія: А.П. Заєць, М.Л. Цимбал, В.Ю. Шепітько та ін. – Харків: Право, 2003. – С. 336-339.
214. Кони А.Ф. Собрание сочинений: В 8 т. – М.: Юридическая литература, 1966. – Т. 1. – 568 с.
215. Коновалов В. Групповой метод расследования // Законность – 1995. - №7. - С. 37-41.
216. Коновалов Е.Ф. Соотношение специальных знаний следователя и специалиста-криминалиста // Применение специальных познаний в борьбе с преступностью: Межвуз. сб. научн. тр. – Свердловск: Изд-во Свердловского юридич. ин-та, 1983. – С. 23-27.
217. Коновалова В.Е. Версия: концепция и функции в судопроизводстве. - Харьков: Консум, 2000. – 176 с.
218. Коновалова В.Е. Концепция криминалистической тактики: прогнозы развития // Актуальные проблемы криминалистики. Материалы международной научно-практической конференции (Харьков - 2003). - С. 66-69.
219. Копылов В.А. Информационное право: Учебное пособие. – М.: Юристъ, 1997. – 472 с.
220. Корницький Ігор “Стахановець” від контрафакту: 10 тисяч СД на добу // Київ, Володимирська, 15. – 2005. - №6. - С. 2.
221. Корухов Ю.Г. Правовые основания применения научно-технических средств при расследовании преступлений. – М.: ВЮЗИ, 1974.- 30 с.
222. Коршунов В.М. Следы на месте происшествия. Обнаружение, фиксация, изъятие / В.М. Коршунов. – М.: Экзамен, 2001. – 288 с.
223. Костицький М.В. Використання спеціальних психологічних знань у радянському кримінальному процесі. – К.: НМК ВО, 1990. – С. 58.
224. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. – М.: Юристъ, 1997. – 760 с.
225. Криминалистика / Под ред. Н П. Яблокова, В.Я. Колдина. - М., 1990. - С. 324.
226. Криминалистика социалистических стран / Под ред. В.Я. Колдина. – М.: Юрид. лит., 1986. – 512 с.
227. Криминалистика. – М., 1969. – Т.1 – С.214.
228. Криминалистика: Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений: Учебник для студ. юрид. вузов и факультетов / Шепитько В.Ю., Коновалова В.Е., Матусовский Г.А. и др. / Под ред. В.Ю. Шепитько – Х.: Одисей, 2001. – 376 с.
229. Криминалистика: Учеб. для вузов. Минск: Вышэйш. шк., 1997. - С. 102
230. Криминалистика: Учеб. пособие / А.В. Дулов, Г.И. Грамович, А.В. Лапин и др.; Под ред. А.В. Дулова. Мн.: НКФ “Экоперспектива”, 1996. - С.263.
231. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова и А.Ф. Волынского. М.: Спарк, 1998. – 543 с.
232. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. - М, 1984 - С. 366.
233. Криминалистика: Учебник для вузов / А.Ф. Волынский, Т.В. Аверьянова, И.Л. Александрова и др.; Под ред. А.Ф. Волынского. - М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 615 с.
234. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская / Под ред. Р.С. Белкина. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА * М, 1999. – 990 с.
235. Криминалистика: Учебник для студентов вузов, обуч по спец. “Юриспруденция”/ МО РФ Моск. гос. юрид. акад.: // Под ред. проф. Е.П. Ищенко, - М.: Юристъ, 2000. – 751 с.
236. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і фак. За ред. В.Ю. Шепітька. – Харків: Право, 1998. – 376 с.
237. Кримінальна справа №0018/03 // Архів Перевальського РВ УМВС України в Луганській області. – 2003. – С. 14.
238. Кримінальна справа №0173/04 // Архів Жовтневого районного суду м. Луганську.
239. Кримінальна справа №0174/04 // Архів Жовтневого районного суду м. Луганську.
240. Кримінальна справа №0237/03 // Архів Алчевського МВ УМВС України в Луганській області. – 2003. – С. 19.
241. Кримінальна справа №0256/04 // Архів Краснодонського районного суду Луганської області. – 2004. – С. 41-46.
242. Кримінальна справа №0328/04 // Архів Перевальського РВ УМВС України в Луганській області.
243. Кримінальна справа №0569/03 // Архів Сєвєродонецького МВ УМВС України в Луганській області. – 2003. – С. 2.
244. Кримінальна справа №0773/03 // Архів Краснолучського МВ УМВС України в Луганській області. – 2003. – С. 3.
245. Кримінальна справа №0818/04 // Архів Антрацитовського МВ УМВС України в Луганській області. - 2004. - С. 2.
246. Кримінальна справа №1/376 // Архів Міського суду Київського району міста Донецька.
247. Кримінальна справа №888/03 // Архів СВ Жовтневого РО УМВС України в м. Луганську. – 2003. – С. 57-58.
248. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К.: Концерн “Видавничій Дім “Ін. Юре”, 2003. – 1196 с.
249. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін. За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Видання друге переробл. та доповн. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2004. – 1152 с.
250. Крыгин С.В. Расследование преступлений, совершаемых в сфере компьютерной информации: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. - Нижний Новгород, 2002. – 200 с.
251. Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. – М.: Издательская группа ИНФРА*М – НОРМА, 1997. – 285 с.
252. Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере информации. - М.: Городец, 1998. - С. 252.
253. Крылов И.Ф. Судебная экспертиза в уголовном процессе. – Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1963. – 216 с.
254. Кузнецов А.А. Использование материалов оперативно-розыскного характера для возбуждения уголовного дела // Проблеми оперативно-розшукової діяльності й забезпечення прокурорського нагляду за її законністю: Міжнародна науково-практична конференція (21-22 лютого 2000 р.): Аналітичні матеріали, пропозиції наукових і практичних працівників. – Луганськ: РВВ ЛІВС, 2000. - С. 233-237.
255. Кузнецова С.П. Возможности использования специальных знаний по делам о нарушении прав интеллектуальной собственности // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск №3. Збірник науково-практичних матеріалів (до 80-річчя заснування Харківського НДІ судових експертиз) / Міністерство юстиції України, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені Засл. проф. М.С. Бокаріуса, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого; Ред. колегія: А.П. Заєць, М.Л. Цимбал, В.Ю. Шепітько та ін. – Харків: Право, 2003. – С. 569-574.
256. Кузнєцов О.О. Розслідування злочинів, пов’язаних із виготовленням і збутом фальсифікованих алкогольних напоїв: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – К., 2004. – С. 84.
257. Кузьмин С.В. Очередность проведения следственных действий и иных мероприятий в процессе предварительного следствия // Правоведение. - 1995. - №1. - С.59-72.
258. Кузьмічов В.С. Криміналістичний аналіз розслідування злочинів: Монографія. - К.: НАВ СУ-НВТ “Правник”, 2000. - 450 с.
259. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навч. посіб. / За заг. ред. В.Г. Гончаренка, Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 368 с.
260. Куклин В.В. О понятии и содержании криминалистической характеристики преступлений // Вопросы уголовного процесса и криминалистики: Сборник научных трудов адъюнктов и соискателей. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1988. – С. 83-88.
261. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. - М.: Юрид. лит., 1970. – 224 с.
262. Левков В.М. Криміналістичні версії: текст лекції. – Харків: Юридичний інститут, 1991. – 25 с.
263. Лисенко С. Теоретичні основи тактичних операцій та їх проведення на початковому етапі розслідування податкових злочинів // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №3. – С. 120-124.
264. Лисиченко В.К. Использование данных естественных и технических наук в следственной и судебной практике: Учебное пособие. – К.: Вища школа, 1979. – 88 с.
265. Лисиченко В.К. Следственный осмотр как специальный метод исследования объектов в процессе доказывания по уголовным делам // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1973. - №10. – С. 176-182.
266. Лисиченко В.К., Батюк О.В. Следственная ситуация и ее значение в криминалистике и следственной практике // Криминалистика и судебная экспертиза. - 1988. - №36. - С. 3-9.
267. Лисиченко В.К., Циркаль В.В. Виды участия специалистов на предварительном следствии // Криминалистика и судебная экспертиза. - 1985. – №. 30. – С. 3-10.
268. Лисиченко В.К., Циркаль В.В. Использование специальных знаний в следственной и судебной практике: Учебное пособие. – К.: КГУ, 1987. – 100 с.
269. Лисиченко В.К., Циркаль В.В. Формы использования специальных познаний и виды участия специалистов на предварительном следствии // Применение специальных познаний в борьбе с преступностью: Межвуз. сб. научн. тр. – Свердловск: Свердловский ордена Трудового красного знамени юридический институт им. Р.А. Руденко, 1983. – С. 8-18.
270. Лист Департаменту інформаційних технологій МВС України №16/1к-1467 від 28.03.2006 р.
271. Лист Державної судової адміністрації України №14-1949/05 від 04.04.2006 р.
272. Литвиненко В.А. Участие специалистов в осмотре места дорожно-транспортного происшествия // Актуальные проблемы криминалистики. Материалы международной научно-практической конференции (Харьков - 2003). - С. 176-179.
273. Лицензионное соглашение “ПроЛінг Лтд”.
274. Лицензионное соглашение Microsoft Corporation.
275. Лісовий В.В. Огляд місця події при розслідуванні “комп’ютерних” злочинів // Право України. – 2001. - №1. – С. 52-54.
276. Лісовий В.В. Роль спеціаліста при розслідуванні порушень роботи автоматизованих систем // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ. Науково-теоретичний журнал. - Луганськ: РВВ ЛІВС, 2001. - №2 – С. 223-228.
277. Логвинов Ю. Крупный ущерб или крупный вред в “интеллектуальном пиратстве” // Законность. – 2002. - №6. - С. 38-39.
278. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. – М.: Юрид. лит., 1973. – 216 с.
279. Лук’янчиков Б.Є., Лук’янчиков Є.Д. Типові слідчі ситуації і шляхи їх розв’язання в окремих позавидових методиках розслідування // Науковий вісник Дніпропетр. юрид. інст. МВС України. – 2001. - № 1 (4). – С. 261-268.
280. Лукьянчиков Е.Д. О соотношении криминалистической и оперативно-тактической характеристик преступления // Вісник ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України: Науково-практичний журнал. Луганськ: РВВ ЛАВС. - 2003. - № 2. – С. 185-193.
281. Лысенко В.В. Некоторые вопросы использования специальных познаний при расследовании уклонений от уплаты налогов // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: Матеріали наукової конференції молодих учених УВС, - Х.: 1996. - №1. – С. 95-98.
282. Мазуренко О., Розенфельд Н. Комп’ютерна інформація як предмет злочинів, передбачених Розділом 16 КК України // Право України. – 2004. - №6. – С. 80-83.
283. Маляренко В.Т. Про досудове слідство, його недоліки і реформу // Вісник Верховного суду України. – 2004. - №8 (48). – С. 2-5.
284. Маляренко В.Т. Про недоторканність житла та іншого володіння особи як засаду кримінального судочинства // Вісник Верховного суду України. – 2004. - № 9 (49). - С. 2-13.
285. Маляренко В.Т., Вернидубов В.І. Про інститут понятих у кримінальному процесі України // Вісник Верховного суду України. – 2001. - № 3 (25). – С. 22-27.
286. Марков А.Я. О некоторых тактических возможностях использования оперативных данных при допросе обвиняемых // Сборник статей адъюнктов и соискателей. – М.: Высшая школа МВД СССР, 1971. – Вып.3. – С. 59-65.
287. Матеріал про відмову у порушенні кримінальної справи №2539/03 // Архів Перевальського РВ УМВС України в Луганській області. – 2003. – С. 48.
288. Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. – Харьков: Консум, 1999. – 480 с.
289. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. – М.: Изд-во Российского ун-та дружбы народов, 2000 – 296 с.
290. Методичні рекомендації щодо виявлення, розкриття і розслідування злочинів у сфері інтелектуальної власності. ДДСБЕЗ та ГСУ МВС України. К., 2003. – 14 с.
291. Мешков В. М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия. Учебно-практическое пособие, - М.: Щит-М, 1999. – 80 с.
292. Митричев С.П. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. - 1973. - №10. - С. 27-33.
293. Михайленко А.Р. Расследование преступлений, законность и обеспечение прав граждан. Научно-практическое издание. – К.: Юринком Интер, 1999. – 448 с.
294. Михлин А.С. Последствия преступления. - М.: Юрид. лит., 1969. – 104 с.
295. Мотлях О.І. Питання методики розслідування злочинів у сфері інформаційних комп’ютерних технологій: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.09 / Академія адвокатури України. – К., 2005. – 20 с.
296. Мотлях О.І. Питання методики розслідування злочинів у сфері інформаційних комп’ютерних технологій: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – К., 2005. – 198 с.
297. Мотлях О.І. Питання організації дій слідчого у злочинах, вчинюваних у сфері комп’ютерних технологій // Вісник Академії адвокатури України. – К.: Видавничий центр Академії адвокатури України, 2005. – Вип. 2. - С. 106-113.
298. Музика А., Азаров Д. Про поняття злочинів у сфері комп’ютерної інформації // Право України. - 2003.- № 4. - С. 86-89.
299. Надгорный Г.М. Гносеологические аспекты понятия “специальные знания” // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1980. – №. 21. – С. 37-42.
300. Назаров С.А. О соотношении криминалистической характеристики и механизма преступления // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 2 (10). – М.: Спарк, 2004. – С. 18-20.
301. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5.04.01 р. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, 2001. – 1104 с.
302. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5.04.01 р. 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2004. – 1056 с.
303. Никифорчук Д.Й. Деякі аспекти здійснення оперативної закупки наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів // Науковий Вісник НАВС України. – 2003. – №2 (частина 2). – С. 41-43.
304. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. – М.: Юристъ, 1997. – 336 с.
305. Образцов В.А. Криминалистика: Курс лекций. - М., 1996. – 508 с.
306. Образцов В.А. Криминалистика: Учеб. пособие. – М.: Юрикон. 1994. – 208 с.
307. Образцов В.А. О криминалистической классификации преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 33 – М., 1980. – С. 94.
308. Образцов В.А., Танасевич В.Г. Понятие и криминалистическое значение следственной ситуации // Советское государство и право. - 1979. - № 8. - С. 114.
309. Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация / Под ред. А.С. Овчинского и В.С. Овчинского. - М.: ИНФРА-М, 2000. – 367 с.
310. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – 15-е изд. - М.: Русский язык, 1984. – 816 с.
311. Олейник П.А., Птицын А.Г. Роль розыскных версий в раскрытии преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. - 1971. - №8. - С. 20-26.
312. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. - М.: ИНФРА-М, 2001.- 794 с.
313. Организованная преступность: Курс лекций – СПб.: Питер, 2002. – 368 с.
314. Орлов В.М. Экспертиза на предварительном следствии и прокурорский надзор за законностью её проведения (правовые, тактические и организационно-методические вопросы): Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08, 12.00.09 / Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – М., 1973. – 23 с.
315. Осмотр места происшествия: Практическое пособие / Под ред. А.И. Дворкина. – М.: Юристъ, 2001. – 336 с.
316. Основи методики розслідування злочинів, скоєних з використанням ЕОМ / М.В. Салтевський. – Навч. посібник – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2000. – 35 с.
317. Основы методики расследования легализации денежных средств, нажитых незаконно / М.В. Салтевский. – Конспект лекций. – Харьков: ООО “ЗНАНИЕ ЛТД”, 2000. – 19 с.
318. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. В.Б. Рушайло. Серия “Учебники для вузов. Специальная литература”. Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб.: Издательство “Лань”, 2000.- 720 с.
319. Остроградская А.Л. К вопросу о разработке криминалистической характеристики преступлений в сфере компьютерной информации // Актуальные проблемы криминалистики. Материалы международной научно-практической конференции (Харьков - 2003). - С. 195-198.
320. Паламарчук Л.П. Використання спеціальних знань у розслідуванні незаконного втручання в роботу ЕОМ (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж // Вісник ЛАВС МВС України: Спеціальний випуск. – Луганськ: РВВ ЛАВС.- 2005. – С. 133-137.
321. Паламарчук Л.П. Криміналістичне забезпечення розслідування незаконного втручання в роботу електронно-обчислюваних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – К., 2004. – 204 с.
322. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. – М., 1975. – С. 10.
323. Пастухов О.М. Авторське право в Інтернеті. – К.: Школа, 2004. – 144 с.
324. Пашнєв Д.В. Особливості слідчого огляду засобів комп’ютерної техніки // Вісник ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України. Спеціальний випуск. Луганськ: РВВ ЛАВС. - 2005. - С. 137-139.
325. Перч В.О. Особенности взаимодействия правоохранительных органов и судебно-экспертных учреждений на современном этапе // Актуальные проблемы криминалистики. Материалы международной научно-практической конференции (Харьков - 2003). - С. 77-81.
326. Петренко В. Правовий захист програмного забезпечення в Україні // Право України. – 2003. - №6. – С. 62-65.
327. Петровский С. Правовой статус электронных документов: возникновение и современное развитие // Хозяйство и право. – 2001. - №12. – С.18-22.
328. Пещак Я. Следственные версии. Криминалистическое исследование: - М.: Прогресс, 1976. – 232 с.
329. Погорецький М.А. Судовий контроль та прокурорський нагляд за використанням протоколів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі // Вісник Верховного суду України. – 2003. - №2 (26). – С. 36-39.
330. Погуляев В.В. Роль эксперта и специалиста в расследовании нарушений исключительных прав // Право и экономика. – 2004. - №7. - С. 51-53.
331. Подопрелов А.М. Создание и деятельность следственно-оперативной группы: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Академия МВД Украины. – К., 1991. – 283 с.
332. Пономарева Л.В. Методика расследования изнасилований / Под ред. В.И. Комиссарова. – М., 2002. – 152 с.
333. Попов В.И. Осмотр места происшествия / Под ред. В.А. Хвана. - М., 1959. – 231 с.
334. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: Учеб. пособие. - М.: Изд-во Бек, 1998. – 208 с.
335. Постика И.В. Судебно-исследовательская фотография как отрасль специальных криминалистических знаний // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1969. – №. 6. – С. 206-208.
336. Правиков Д.И. Ключевые дискеты. Разработка элементов системы защиты от несанкционированого копирования. – М.: Радио и связь, 1995. – 62 с.
337. Прищепа В.М., Сегай М.Я. Процессуальные и криминалистические основания идентификационных действий следователя // Криминалистика и судебная экспертиза. - 1969. – №6. – С. 92-97.
338. Про досвід правоохоронних органів США по боротьбі з комп’ютерною злочинністю: Аналітичний огляд НЦБ Інтерполу в Україні // Інформаційний лист МВС від 4 квітня 1997 р.
339. Прудников В. Обстоятельства, подлежащие уяснению при расследовании должностных преступлений // Законность. - 2000. - №9. - С. 13-14.
340. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации / Под ред. Н.Г. Шурухнова. – М.: Щит – М, 1999. – 254 с.
341. Рекламний буклет ООО „Пароль”. – 2005. – 6 с.
342. Рекламний буклет ПО “Криптон”. – 2005. – 7 с.
343. Репешко П. Участь спеціаліста в судовому розгляді кримінальної справи // Право України. – 1999. - № 9. – С. 78-82.
344. Рішення Перевальського районного суду про визнання незаконними дії о/у Г.
345. Розовский Б.Г. Некоторые вопросы применения психологических приемов в допросе обвиняемых // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1965. - №2. - С. 14-22.
346. Романюк Б.В. Залучення спеціалістів до розслідування злочинів у сфері інформаційних технологій // Міліція України. – 2002. - №2. – С. 24-25.
347. Романюк Б.В. Сучасні теоретичні та правові проблеми використання спеціальних знань у досудовому слідстві: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. - К., 2002. – 232 с.
348. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. - М.: Юрист, 1996. - 224 с.
349. Россинская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. – М.: Право и закон, 2001. – 416 с.
350. Рохлин В.И. Некоторые проблемы взаимодействия следователя в процессе расследования уголовных дел // Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений: Межвуз. сб. научн. тр. – Свердловск: Свердловский ордена Трудового красного знамени юридический институт им. Р.А. Руденко, 1984. – С. 39-44.
351. Савельев А.К. Процессуальные и организационно-тактические проблемы расследования сложных многоэпизодных дел: Автореф. дис. ... канд. юрид наук: 12.00.09 / Волгоградский юрид. ин-т МВД России. – Волгоград, 1999. – 26 с.
352. Салтевский М.В. Криминалистика в современном изложении юристов: Учебное и практическое пособие. – Х.: ИМП “Рубикон”, 1997. – 432 с.
353. Салтевский М.В., Щербаковский М.Г., Губанов В.А. Осмотр компьютерных средств на месте происшествия: Методические рекомендации. – Харьков: Нац. юрид. акад. України, 1999. – 11 с.
354. Сахарук Д. Юридическая сила электронной подписи // Юридическая практика. – 2004. - №18. – С.14-15.
355. Сегай М. Концептуальні засади інформатизації судочинства // Вісник Академії правових наук України. – 2000. - №4 (23). – С.193-200.
356. Сегай М.Я. Методология судебной идентификации. К.: РИО МВД УССР, 1970. – 256 с.
357. Сегай М.Я., Стринжа В.К. Судебная экспертиза материальных следов-отображений (проблемы методологии). - К.: Ін Юре, 1997. – 174 с.
358. Сегай М.Я., Фрідман І.Я. Використання спеціальних знань для попередження злочинів у сфері економіки // Фінансова злочинність: Матеріали міжнар. науково-практичної конференції. - Х.: Право, 2000. – С. 74-79.
359. Селиванов М.В. Защита прав на компьютерную программу: теория и практика. Учебно-практическое пособие. – Харьков: Эспада, 2004. – 176 с.
360. Селиванов Н. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации // Соц. законность. - 1977. - № 2. - С. 56-59.
361. Селиванов Н.А. Вещественные доказательства, - М.: Юридическая литература, 1970. – 200 с.
362. Селиванов Н.А. Основания и формы применения научно-технических средств и специальных знаний при расследовании преступлений // Вопросы борьбы с преступностью: Сборник научных трудов. – М.: Юрид. литература, 1968. – Вып. 7. – С. 111-139.
363. Селина Е.В. Доказывание с использованием специальных познаний по уголовным делам. – М.: Юрлитинформ, 2003. – 128 с.
364. Сел
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50
Скачать бесплатно 21741.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.