У нас уже 242731 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ВЗАЄМОДІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІЗ МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ПРОФІЛАКТИЦІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
Количество страниц 210
ВУЗ Львівський державний університет внутрішніх справ
Год сдачи 2006
Содержание ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ............................................
ВСТУП.............................................................................................
РОЗДІЛ 1. Характеристика взаємодії суб’єктів на регіональному і місцевому рівнях у системі профілактики адміністративних правопорушень...........................................................
1.1. Поняття та ознаки взаємодії як інституту забезпечення діяльності державних та самоврядних органів на регіональному і місцевому рівнях.......................................................................................
1.2. Характеристика системи профілактики адміністративних правопорушень та місце у ній взаємодії суб’єктів......................................................................................................
1.3. Територіальні органи внутрішніх справ як суб’єкти взаємодії у системі профілактики адміністративних правопорушень.
Висновки до розділу 1....................................................................
РОЗДІЛ 2. Використання організаційно-правових форм управління у взаємодії територіальних органів внутрішніх справ із органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади у профілактиці адміністративних правопорушень..
2.1. Взаємодія територіальних органів внутрішніх справ із органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади у правових формах управління профілактикою адміністративних правопорушень...........................................................
2.2. Адміністративний договір як форма взаємодії ОВС із органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади у профілактиці адміністративних правопорушень
2.3. Взаємодія територіальних органів внутрішніх справ із органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади в організаційних формах управління профілактикою адміністративних правопорушень................................
Висновки до розділу 2....................................................................
РОЗДІЛ 3. Роль і значення територіальних ОВС, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у координації профілактичної діяльності правоохоронних громадських формувань...........................................................................
Висновки до розділу 3....................................................................
ВИСНОВКИ.....................................................................................
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ......................................
ДОДАТКИ.........................................................................................

ВСТУП

Актуальність теми. За часи проголошення незалежності України відбувалися позитивні зміни як в суспільстві, так і в державі. Створюються умови для того, щоб пріоритетним у діяльності держави став захист основних прав і свобод людини, її законних інтересів, а також існувала можливість їх реалізації.
Одним із інструментів у реалізації цих завдань є формування оптимальної системи органів влади й управління, діяльність якої б ефективно впливала на стан боротьби з правопорушеннями. Існуючій системі державних органів, наділених адмiнiстративно-юрисдикцiйними повноваженнями, не під силу повністю виконати покладені на неї завдання щодо боротьби з правопорушеннями, в тому числі й адміністративними. Збільшення чисельності суб’єктів, наділених адмiнiстративно-юрисдикцiйними повноваженнями, посилення каральних заходів не дають бажаного результату. Так, протягом 6 місяців 2006 року працівниками органів внутрішніх (ОВС) справ складено 378 642 протоколи про адміністративні правопорушення та 332 153 осіб затримано за вчинення адміністративних правопорушень, що відповідно на 13,5% і 12,2% більше порівняно з показниками цього ж періоду 2005 року. Актуальним, без сумніву, є перегляд існуючих видів адміністративних стягнень, заміна окремих з них на запобіжні заходи, що повинно створити більш сприятливі умови для профілактики адміністративних правопорушень.
Подальшого уточнення вимагає визначення місця і ролі органів внутрішніх справ у сфері профілактики адміністративних правопорушень. Особливо це стосується взаємодії органів внутрішніх справ з іншими суб’єктами влади й управління у цій сфері. Роль організуючого і координуючого центру законодавець відводить органам місцевого самоврядування та місцевим державним адміністраціям, усуваючи при цьому прогалини адміністративного законодавства, які погіршували якість забезпечення правопорядку i законності серед населення. Недосконалість правового статусу органів місцевого самоврядування також створює проблеми у налагодженні взаємодії з органами внутрішніх справ у сфері профілактики адміністративних проступків.
Зазначені та невирішені до цього часу проблеми викликають інтерес серед науковців. Цей інтерес присвячений розв’язанню теоретичних і практичних питань профілактики правопорушень, зокрема й адміністративних, шляхом покращення взаємодії між її суб’єктами. У певній мірі ці питання були об’єктом дослідження в наукових працях Г.А. Аванесова, В.Б. Авер’янова, О.Б.Андрєєвої, Д.М. Бахраха, В.Т. Білоуса, Ю.П. Битяка, Ю.Д. Блувштейна, С.Є.Віцина, І.П. Голосніченка, Є.В. Додіна, А.Є. Жалінського, Д.П. Калаянова, А.П. Клюшниченка, В.К.Колпакова, А.Т. Комзюка, А.П. Коренєва, М.В. Костицького, О.В.Кузьменко, Г.М. Миньковського, О.І.Остапенка, В.М. Плішкіна, В.І. Ремньова, Ю.С. Шемшученка та інших вчених, які представляють різні галузі правової науки.
В їхніх працях розглядалася система профілактики адміністративних правопорушень без ґрунтовного аналізу структури взаємодії суб’єктів; а якщо і проводилися дослідження взаємодії та координації, то лише в частині попередження кримінально-карних діянь. В умовах реформування державного механізму в Україні цього замало. Нового змісту набуває профілактична діяльність державних та самоврядних органів, на основі вдосконалених, а в окремих випадках і змінених форм їх взаємодії у сфері профілактики адміністративних проступків.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертацію виконано згідно з планами наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України (п. 1.1 Пріоритетних напрямів наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергової розробки і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ на період 2004-2009 роки, затверджених наказом МВС України від 5 липня 2004 р. №735 ) і Львівського державного університету внутрішніх справ ( п.1 Перспективного плану НД та ДКР на 2005-2010 рр. за пріоритетними напрямами наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергової розробки і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ, затвердженого на засіданні Вченої ради Львівського юридичного інституту МВС України від 26 серпня 2005 р.).
Метою дисертаційного дослідження є з’ясування теоретичних основ і практичних результатів взаємодії органів внутрішніх справ із місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у профілактиці адміністративних правопорушень, визначення ефективності її форм і надання обґрунтованих рекомендацій, спрямованих на покращення стану профілактики правопорушень серед населення України.
Для досягнення поставленої мети в дисертації передбачається вирішення наступних завдань:
• з’ясування етимологічного і правового змісту та ознак взаємодії як одного з елементів забезпечення профілактичної діяльності державних та самоврядних органів на регіональному і місцевому рівнях;
• визначення організаційно-правових засад діяльності органів внутрішніх справ як суб’єктів взаємодії в системі профілактики адміністративних правопорушень;
• з’ясування і окреслення характерних рис, завдань, пов’язаних із взаємодією ОВС із іншими суб’єктами профілактики адміністративних правопорушень;
• здійснення аналізу взаємодії органів внутрішніх справ із місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з урахуванням існуючих і заново створених правових форм управління профілактикою адміністративних правопорушень;
• визначення ролі і практичного значення адміністративних договорів у системі взаємодії суб’єктів профілактики адміністративних правопорушень;
• аналіз взаємодії суб’єктів профілактики щодо реалізації і використання організаційних форм управління профілактикою адміністративних правопорушень;
• визначення ролі органів внутрішніх справ, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у координації діяльності правоохоронних громадських формувань щодо профілактики адміністративних правопорушень.
Об’єктом дослідження є спільна діяльність ОВС, органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади та громадськості у сфері профілактики адміністративних правопорушень.
Предмет дослідження складають організаційно-правові відносини, що виникають між територіальними ОВС та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування під час профілактики адміністративних правопорушень.
Наукова новизна роботи полягає у тому, що дисертація є оригінальним та виконаним із урахуванням новітніх досягнень в українській правовій науці комплексним монографічним дослідженням теоретико-практичної проблеми взаємодії територіальних органів внутрішніх справ із місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у профілактиці адміністративних правопорушень. На основі проведеного дослідження сформульовано низку нових висновків, положень, пропозицій, важливих для адміністративно-правової науки і практики, а саме:
• обґрунтовано доцільність впровадження в науковий обіг поняття “взаємодія суб’єктів профілактики адміністративних правопорушень” як складової частини управлінського процесу;
• здійснено більш змістовну характеристику правового статусу і структури територіальних органів внутрішніх справ як одного з основних суб’єктів профілактики адміністративних правопорушень;
• удосконалено класифікацію організаційно-правових форм взаємодії територіальних органів внутрішніх справ із органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади у профілактиці адміністративних правопорушень;
• звернена увага на необхідність активізації проектно-консультативної роботи територіальних ОВС із метою підвищення ефективності правових актів органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади з питань профілактики адміністративних правопорушень;
• обґрунтовано необхідність врахування такої управлінської категорії як “послідовна взаємодія суб’єктів профілактики” при плануванні та здійсненні профілактики адміністративних правопорушень;
• запропоновано пропозиції щодо необхідності застосування адміністративних договорів у сучасних умовах як однієї з ефективних форм взаємодії органів внутрішніх справ із органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади у профілактиці адміністративних правопорушень;
• з’ясовано вплив взаємодії органів внутрішніх справ із органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями на якісне покращення профілактичної діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону.
Методи дослідження. Методологічну основу дисертації складає сукупність методів і прийомів наукового пізнання, головним серед яких є загальнонауковий діалектичний метод. У дисертаційному дослідженні використовуються також формально-юридичний, статистичний, логічний, порівняльний та інші загальні і спеціальні методи наукового пізнання.
При написанні роботи широко застосовувався статистичний аналіз, узагальнені показники профілактичної діяльності органів внутрішніх справ, органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади.
Формально-юридичний метод використовувався під час дослідження існуючої системи правових норм, за допомогою яких здійснюється регулювання взаємодії між суб’єктами профілактики адміністративних правопорушень, і який у поєднанні з методом логічного аналізу дає можливість сформулювати конкретні рекомендації щодо вдосконалення законодавства у цій сфері. Порівняльно-правовий метод відобразився у дослідженні структури взаємодій суб’єктів профілактики адміністративних правопорушень на місцевому рівні у ряді зарубіжних країн (наводиться відповідна практика, яка має місце у Німеччині та Угорщині), у наданні рекомендацій щодо застосування більш ефективних управлінських механізмів у профілактичній діяльності державних та самоврядних органів України.
Емпіричним матеріалом дослідження є результати адміністративно-юрисдикційної діяльності адміністративних комісій, ОВС, інших місцевих органів виконавчої влади, плани ОВС, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо проведення профілактичних заходів у межах адміністративно-територіальної одиниці, опитування співробітників ОВС та працівників органів місцевого самоврядування західних областей України та інші матеріали. Обсяг узагальнених емпіричних і статистичних даних, практичних матеріалів достатній для можливості стверджувати, що висновки, наведені у дисертаційному дослідженні є достовірними та обґрунтованими.
Практичне значення одержаних результатів. Проведене дисертаційне дослідження сприяє розширенню та поглибленню існуючих уявлень про взаємодію органів внутрішніх справ із органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади та громадськістю в профілактиці адміністративних правопорушень. Матеріали дисертації були використані у навчальному процесі Львівського державного університету внутрішніх справ при підготовці та викладанні лекцій із курсів “Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ”, “Основи управління в органах внутрішніх справ”, “Теорія та методика зв‘язків ОВС з громадськістю” (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження від 22 травня 2006 р.), а також при підготовці методичних рекомендацій та проведенні службових занять з працівниками міліції громадської безпеки УМВС України у Львівській області (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження від 26 вересня 2006 р.).
Викладені в дисертації положення можуть бути використані:
– у науково-дослідній роботі – для відображення більш цілісної картини взаємодії суб’єктів на час здійснення профілактики адміністративних правопорушень;
– у правотворчості – для подальшої розробки законодавства про профілактику правопорушень, складовою частиною якого повинні стати норми щодо взаємодії суб’єктів профілактики адміністративних проступків;
– у навчальному процесі - під час викладання у вищих навчальних закладах МОН, МВС України курсів “Адміністративне право України”, “Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ”, “Основи управління в органах внутрішніх справ”, “Профілактика правопорушень”, “Теорія та методика зв’язків ОВС з громадськістю”;
– у практичній діяльності - при плануванні, організації та проведенні попереджувальних заходів суб’єктами профілактики адміністративних правопорушень .
Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні теоретичні положення і результати дисертації знайшли відображення у восьми статтях (одна з яких у співавторстві), опублікованих у фахових наукових виданнях.
Підсумки дослідження, розробки і вирішення проблеми було оприлюднено дисертантом на дванадцяти науково-практичних конференціях та семінарах, тези трьох доповідей опубліковано.
Структура дисертації. Відповідно до мети, завдань, об’єкта і предмета дослідження дисертація складається із вступу, трьох розділів, які містять шість підрозділів, висновків. Загальний обсяг дисертації становить 210 сторінок, у тому числі 161 сторінка основного тексту, 26 сторінок списку використаних джерел (273 найменування), 23 сторінки додатків.

Список литературы ВИСНОВКИ

У результаті дисертаційного дослідження, виконаного на основі аналізу чинного законодавства України і практики його реалізації, теоретичного осмислення чисельних наукових праць із різних галузей юриспруденції, автором сформульовано ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на удосконалення процесу взаємодії територіальних органів внутрішніх справ з органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади у профілактиці адміністративних правопорушень.
До основних результатів, одержаних внаслідок проведеного дослідження, можна віднести:
1. Взаємодію суб’єктів профілактики адміністративних правопорушень слід розуміти як управлінський процес, який полягає у діяльності кількох (не менше двох) суб’єктів профілактики, які впливають один на одного та на об’єкт засобами і методами, що властиві кожному учаснику, для досягнення спільної профілактичної мети. При цьому координація розглядається як необхідна передумова узгодженої діяльності кількох суб’єктів профілактики, які мають спільну мету, і є організаційним етапом управлінського процесу взаємодії. Саме як управлінський процес (цикл) із стадіями розроблення і реалізації рішення та етапами збору інформації, її аналізу, підбору виконавців, планування, ресурсного забезпечення, контролю та іншими необхідно розглядати взаємодію суб’єктів профілактики адміністративних правопорушень, що дозволить створити цілісну управлінську картину цього явища.
2. При розробці планів узгоджених дій територіальних органів внутрішніх справ із органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади основною метою взаємодії суб’єктів профілактики адміністративних правопорушень слід вважати досягнення оптимального рівня організаційних зв’язків між суб’єктами, який дозволить найбільш ефективно здійснювати діяльність з нейтралізації причин та умов адміністративної деліктності.
3. При прийнятті нормативно-правових актів та розробці планів профілактики адміністративних правопорушень слід врахувати, що органи внутрішніх справ є одним з центральних суб’єктів системи профілактики, що зумовлена їх законодавчими завданнями та структурою взаємодії з іншими суб’єктами. Організаційні зв’язки ОВС у системі суб’єктів профілактики адміністративних правопорушень мають наступний вигляд:
• зв’язки субординаційного та координаційного впливу на ОВС із метою налагодження взаємодії з іншими суб’єктами системи;
• зв’язки співробітництва ОВС з державними, самоврядними органами та громадськими організаціями в профілактиці адміністративних правопорушень;
• зв’язки організаційного впливу ОВС на інші суб’єкти профілактики адміністративних деліктів.
4. Із метою підвищення ефективності правових актів органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади з питань профілактики адміністративних правопорушень необхідно активізувати проектно-консультативну роботу територіальних ОВС. Для цього потрібно здійснити удосконалення правового забезпечення (прийняти нормативно-правові акти, які б визначали механізм проектно-консультативної роботи органів внутрішніх справ на місцевому та регіональному рівнях) та визначити чіткі критерії обліку і звітності такої роботи працівниками ОВС.
5. У плануванні та здійсненні профілактики адміністративних правопорушень має бути врахована управлінська категорія “послідовна взаємодія”, яка визначає відносини, при яких дії одних суб’єктів профілактики (надання інформації про причини та умови вчинення адміністративного правопорушення чи інших даних органами місцевого самоврядування чи місцевими органами виконавчої влади) зумовлюють необхідність юридично значущої діяльності інших суб’єктів (дій органів внутрішніх справ, наприклад, щодо постановки особи на профілактичний облік та інші). Зазначений вид взаємодії забезпечує рух профілактичного процесу.
6. При визначенні критеріїв ефективності адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ, органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади і прийнятті відповідних нормативно-правових актів необхідно враховувати вимоги процесу послідовної взаємодії суб’єктів профілактики адміністративних правопорушень. Зокрема, доцільно ставити вимоги щодо визначення умов та причин адміністративного делікту перед особами, що складають протокол про адміністративне правопорушення.
7. Необхідно або за допомогою відповідного місцевого правового акту, або за допомогою адміністративного договору між територіальними ОВС та іншими місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування визначити перелік та порядок передання інформації, яка має значення для профілактичної діяльності відповідних суб’єктів.
8. Одним із ефективних механізмів покращення взаємодії органів внутрішніх справ із органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади у профілактиці адміністративних правопорушень у сучасних умовах має стати адміністративний договір про взаємодію. Актуальними є теоретичні дослідження зазначеної форми взаємодії у профілактиці адміністративних правопорушень та рекомендації щодо її застосування територіальними органами внутрішніх справ в окремих напрямках попереджувальної діяльності.
9. Доцільним, видається, налагодження активної співпраці співробітників ОВС із представниками органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади у профілактиці адміністративних правопорушень за допомогою різноманітних організаційних форм взаємодії (участь у роботі координаційних органів, участь та безпосереднє проведення координаційних нарад тощо). При цьому необхідно, крім кількісних показників такої взаємодії, враховувати якісні – результат проведення організаційного заходу для узгодження діяльності суб’єктів та його вплив на стан адміністративної деліктності.
10. Одним із можливих факторів активізації роботи державних та самоврядних органів щодо правоохоронних громадських формувань є покращення у цій сфері взаємодії органів внутрішніх справ із органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями. Відсутність на законодавчому рівні чіткого механізму такої взаємодії вимагає на місцевому рівні, враховуючи конкретні умови правоохоронної діяльності, закріплення основних форм і методів взаємовідносин органів внутрішніх справ із місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування щодо управлінського впливу на діяльність правоохоронних громадських формувань, у тому числі й на діяльність щодо профілактики адміністративних правопорушень.
11. Аналіз нормативно-правових актів та практики їх застосування свідчить, що під час проведення спільних інструктажів ОВС для правоохоронних громадських формувань питання профілактики адміністративних правопорушень розглядається, як правило, лише у зв‘язку з попередженням злочинів. Тому варто при здійсненні координації роботи правоохоронних громадських формувань органам місцевого самоврядування, місцевим державним адміністраціям, ОВС більше уваги приділяти профілактиці адміністративних правопорушень як окремого напрямку соціальної профілактики.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Аверьянов А.Н. Системное познание мира: Методологические проблемы. – М., 1985. – 212 с.
2. Спиркин А.Г. Взаимодействие // БСЭ.- 3 изд. - М., 1971. - Т.5. – С. 7.
3. Український Радянський енциклопедичний словник: В 3-х т. / Уклад. М.П. Бажан, І.К. Білодід, О.І. Гурій та ін. – К., 1966. – Т.1. – 892 с.
4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. – Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2002. – 1440 с.
5. Советский энциклопедический словарь / Под ред. А.М. Прохорова. – М., 1987. – 1056 с.
6. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія. досвід, шляхи удосконалення. – Х.: “Основа”, 1996. – 398 с.
7. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 736 с.
8. Основы управления в органах внутренних дел. Учебник. Под ред. проф. А.П. Коренева. – М.: МЮИ МВД России, изд-во «Щит -М»,1999. – 356 с.
9. Паньонко І.М. Основи управління в органах внутрішніх справ. Навчальний посібник. Львів, 1998. – 132 с.
10. Шванков В.М. Теоретические основы координации и взаимодействия в органах внутренних дел. – М., 1978. – 87 с.
11. Козлов Ю.М. Координация в управлении народным хозяйством СССР. – М.: Изд-во МГУ, 1976. – 216 с.
12. Лунев А.Е. Координация в государственном управлении // Советское государство и право. – 1971. - №11. – С. 27-33.
13. Зарипов З.С. Профилактическая функция следственных подразделений органов внутренних дел. – Томск, 1980. – 84 с.
14. Васильева О.М. Некоторые теоретические вопросы взаимодействия органов внутренних дел с добровольными народными дружинами // Вопросы взаимодействия с общественностью. – М., 1977. – С. 98-104.
15. Організація управління персоналом в органах внутрішніх справ. Монографічне дослідження / В.Д. Сущенко, А.М. Смирнов, О.І. Коваленко, А.А. Смирнов. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. – 352 с.
16. Жалинский А.Э., Костицкий М.В. Эффективность профилактики преступлений и криминологическая информация. – Львов: Вища школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1980. – 212 с.
17. Жалинский А.Э. Организационные связи органов внутренних дел в системе профилактики правонарушений // Вопросы взаимодействия с общественностью. – М., 1977. – С. 89 - 94.
18. Загорный А.В. Координация деятельности органов внутренних дел с другими государственными органами и общественными организациями в предупреждении правонарушений и укреплении общественного порядка. Учебное пособие. – М.,1981. – 169 с.
19. Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика.- М. Академия МВД СССР, 1980. – 528 с.
20. Остапенко О.І. Адміністративна деліктологія: соціально-правовий феномен і проблеми розвитку. – Львів, 1995. – 312 с.
21. Сахаров А.Б. Правовое обеспечение предупреждения преступлений // Советское государство и право. – 1975. - № 11. – С. 83-85.
22. Про місцеве самоврядування: Закон України від 21.05.97 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 24. - Ст.170.
23. Крусян А.Р. Взаємодія місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування в Україні. – Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Одес. держ. юрид. акад. – Одеса, 1999. - 18 с.
24. Конституційне право України / В,Ф, Погоріло, , О.Ф. Фріцькмй, О.В. Городецькмй та ін.; За ред. В.Ф.Погорілка. – К. : Наукова думка, 1999 . – 787 с.
25. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.99 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999.- №20-21. - Ст.190.
26. Делія Ю. Компетенційні спори: причини і шляхи їх подолання // Право України. – 2000. - №6.- С. 34-37.
27. Про стан реалізації адміністративної реформи стосовно вдосконалення діяльності органів виконавчої влади: Постанова Верховної Ради України від 02.11.00 р. // Голос України, 21 листопада.
28. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22.07.98 р. // www. zakon.rada.gov.ua.
29. Про Національну раду з питань державного будівництва, місцевого самоврядування і регіонального розвитку: Указ Президента України від 25.04.05 р. // Офіційний вісник України. – 2005.- №34. - Ст.192.
30. Любченко П.М. Компетенція місцевого самоврядування: організаційно-правові питання реалізації: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 1998. — 17 с.
31. Європейська хартія про місцеве самоврядування від 15 жовтня 1985 року // Актуальні проблеми формування органів місцевого самоврядування в Україні. – Ужгород, 1997. – С. 269-277.
32. Коментар до Конституції України. Друге видання. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – 412 с.
33. Монтескье Ш. О духе законов. Избранные произведения. - М., 1955. - 457с.
34. Концепція Комплексної програми профілактики правопорушень на 2006-2008 роки: Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.03.06 р. № 116-р // Офіційний вісник України. – 2006.- №29. - Ст.156.
35. Комплексна програма профілактики злочинності на 2001-2005 роки: Указ Президента України від 25.12.00 р. № 1376 // Офіційний вісник України. – 2000. - №52. – Ст.2258.
36. Про Концепцію діяльності центрів соціальних служб для молоді: Наказ Українського державного центру соціальних служб для молоді від 03.03.00 р. № 24.
37. Андрєєва О.Б. Діяльність органів внутрішніх справ по профілактиці правопорушень в сучасних умовах. – Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Університет внутрішніх справ. – Х., 1999. – 17 с.
38. Клюєв О. Розмежування запобіжної і профілактичної діяльності органів внутрішніх справ // Право України. – 2005. - №3. – С. 98 - 101.
39. Зудин В.Ф. Социальная профилактика преступлений. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1983. – 188 с.
40. Остапенко О.І. Поняття і система суб’єктів та об’єктів профілактики адміністративних правопорушень // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2001. - №1. – С. 119 – 123.
41. Додин Е.В. Административная деликтология: Курс лекций. – Одесса: АО БАХВА, 1997. – 116 с.
42. Кудрявцев В.Н. Причины правонарешений. – М., 1976. – 235 с.
43. Административная юрисдикция органов внутренних дел / Е.В. Додин, А.П. Клюшниченк., О.И. Коваленко, Е.С. Шатский. – К., 1981. – 189 с.
44. Лозбяков В.П., Овчинский С.С. Административно-правовые меры предупреждения преступности. М., «Юрид. лит.», 1978 – 152 с.
45. Криминология: приглашение к дискуссии: Монография / А.В. Баляба, Э.В. Виленская, Э.А. Дидоренко, Б.Г. Розовский. – Луганск: РИО ЛИВД, 2000. – 316с.
46. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции. – М.: Норма, 1997. – 525 с.
47. Клюшниченко А.П. Производство по делам о мелком хулиганстве / Киевская высшая школа МВД СССР. — К., 1970. — 150 с.
48. Шергин А.П. Проблемы административно-деликтного права. // Государство и право . – 1994. - №8-9. – С. 57 - 69.
49. Криминология. Учебник для юридических вузов / Р.М. Акутаев, В.Н. Бурлаков, В.В. Вандышев и др.; Под ред. В.Н.Бурлакова, В.П.Сальникова. – СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1998. – 576 с.
50. Курс советской криминологии: Предупреждение преступности / В.К. Звирбуль, И.И. Карпец, Б.В. Коробейников и др. – М.: Юрид. лит., 1986. – 352 с.
51. Остапенко О.І. Профілактика адміністративних правопорушень (адміністративно-правовий аспект). – Львів, 2001. – 155 с.
52. Оніщенко Н. Система // Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10 т. / Відп. ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьев, В.Я. Тацій та ін. - К.: Концерн «Видавничий Дім «ІН Юре», 2003. - Т.1: Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології. – С. 950-951.
53. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручник. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. – 702 с.
54. Криминология / Г.М. Миньковский, Н.Ф. Кузнецова, А.И Гуров и др. – М., Изд-во МГУ, 1994. – 415 с.
55. Теоретические основы предупреждения преступности / Ю.М. Антонян, А.Э. Жалинский, В.К. Звирбуль и др. - М.: Юрид. лит., 1977. – 256 с.
56. Вицин С.Е. Системный подход к преступности. – М., 1980. – 178 с.
57. Люблін В.Д. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів державного пожежного нагляду. - Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна академія держ. податкової служби України.– Ірпінь, 2005.- 16 с.
58. Литвинов О.М. Поняття, зміст та значення координації дій суб’єктів профілактики злочинів. // Вісник університету внутрішніх справ України. – Спецвипуск. – Харків, 2000. – С. 56-58.
59. Зарипов З.С. Правовое обеспечение эффективности профилактики правонарушений.- Ташкент, 1988. – 60 с.
60. Загальна теорія держави і права / А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков та ін.; За ред. В.В. Копейчикова. - К.: Юрінком, 1997. – 320 с.
61. Кузьменко О. Адміністративний процес: сутність та структура // Право України. – 2003. - №2. – С.23-26.
62. Стефанюк В.С. Судовий адміністративний процес: Монографія. – Харків: Фірма «Консум», 2003.- 464 с.
63. Стахурський М.Ф. Адміністративно-процесуальне законодавство потребує оновлення // Право України. – 2001. - № 10. – С. 49-51.
64. Сорокин В.Д. Административный процесс и административно-процессуальное право. - СПб.: Изд-во Юрид. ин-та (Санкт-Петербург). - 2002. - 474 с.
65. Про міліцію: Закон України від 20.12.90 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991.- №4.- Ст.20.
66. Про попередження насильства у сім’ї: Закон України від 15.11.01 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002.- № 10. - Ст.70.
67. Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 20.10.03 р. № 1212 // www. zakon.rada.gov.ua
68. Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України: Наказ МВС України від 28.07.94 р. № 404 // www. zakon.rada.gov.ua
69. Положення про адміністративні комісії: Указ Президії Верховної Ради УРСР від 9.03.88 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1988. - №12 .-Ст.318.
70. Положення про товариські суди Української РСР: Указ Президії Верховної Ради УРСР від 23.03.77 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1977. - №14.- Ст.132.
71. Положення про громадські пункти охорони порядку: Указ Президії УРСР від 24.07.80 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1980. - №32. - Ст. 597.
72. Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності ОВС та громадських формувань з охорони громадського порядку: Указ Президента України від 16.06.99 р. // Урядовий кур’єр. – 1999. – 15 липня.
73. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22.06.00 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - №40.- Ст. 338.
74. Типовий статут громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону: Постанова Кабінету Міністрів від 20.12.00 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - №52. – Ст. 2259.
75. Про благоустрій населених пунктів: Закон України від 06.09.05 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 49 - Ст.517.
76. Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення: Закон України від 22.09.05 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 52. - Ст.565.
77. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.91 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 53. - Ст.793.
78. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 15.02.95 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 10. - Ст.62.
79. Інструкція про взаємодію правоохоронних та інших державних органів України у боротьбі із злочинністю: Наказ МВС України, СЬУ, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету України, Національної гвардії України, Міністерства оборони України, Міністерства юстиції України від 10.08.94 р. № 4348 // www. zakon.rada.gov.ua
80. Про затвердження додаткових заходів для поліпшення криміногенної ситуації в м. Львові: Розпорядження міського голови м. Львова від 08.12.98 р. // www.city-adm.lviv.ua.
81. Про затвердження скоординованих заходів щодо посилення боротьби з корупцією та попередження навмисних вбивств у м. Львові: Розпорядження міського голови м. Львова від 31.08.99 р. // www.city-adm.lviv.ua.
82. Про затвердження Тимчасового положення про ради громадських пунктів охорони порядку м. Львова: Розпорядження міського голови м. Львова від 26.01.00 р. // www.city-adm.lviv.ua.
83. Про спільну роботу органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів і громадськості мм. Чернігова, Ніжина та Куликівського району щодо забезпечення законності та правопорядку на відповідних територіях: Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 26.11.01 р. № 637 // www.liga.net/zakon.
84. Про організаційні заходи щодо виконання Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”: Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 02.07.01 р. № 606/А-2001 // www.liga.net/zakon.
85. Про посилення впливу громадських формувань, добровільних народних дружин на стан правопорядку в області: Розпорядження голови Черкаської обласної державної адміністрації від 14.07.99 р. № 268 // www.liga.net/zakon.
86. Про координаційну раду з питань суспільно-небезпечних узалежнень та груп ризику громадян при міськвиконкомі: Розпорядження міського голови м. Львова від 19.06.97 р. // www.city-adm.lviv.ua.
87. Про утворення координаційної ради з питань соціального і правового захисту неповнолітніх та запобігання правопорушенням у їх середовищі: Розпорядження міського голови м. Львова від 18.03.99 р. // www.city-adm.lviv.ua.
88. Про стан боротьби з дитячою безпритульністю та підлітковою злочинністю у м. Львові: Розпорядження міського голови м. Львова від 18.06.99 р. // www.city-adm.lviv.ua.
89. Про додаткові заходи щодо залучення громадських формувань Автономної Республіки Крим до охорони громадського порядку і профілактичної роботі з попередження злочинності: Постанова Верховної Рада Автономної Республіки Крим від 21.06.00 р. № 1243-2/2000 // www.liga.net/zakon.
90. Білоус В.Т. Координація боротьби з економічною злочинністю: Монографія. – Ірпінь, Академія держ. податкової служби України, 2002. – 449 с.
91. Бугайчук К.Л. Адміністративні проступки: сутність та організаційно-правові заходи їх профілактики. – Дис. ... канд. юрид. нак: 12.00.07. – Х., 2002. – 243 с.
92. Зарипов З.С. Правовой механизм профилактики правонарушений. – Ташкент : Узбекестон. – 1990. – 158 с.
93. Кодекс Украинской ССР об административных нарушениях: Науч.-практ. коммент. / В.С. Аджиевский, Э.Г. Герасименко, Е.В. Додин и др. – К.: Изд-во «Украина», 1991. – 623 с.
94. Курс кримінології: Загальна частина: Підручник: У 2 кн. / О.М. Джужа, П.П. Михайленко, О.Г. Кулик та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.
95. Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. Монография. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – 496 с.
96. Адміністративна діяльність. Частина особлива. Підручник / За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. – Х.: Вид-во Університету внутрішніх справ України, “Еспада”, 2000. – 356 с.
97. Саввин М.Я., Силаев А.И. Эффективность административно-правовой деятельности органов внутренних дел в сфере охраны общественного порядка и ее оценка: пособие. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1990. – 64 с.
98. Кулешов О.О. Діяльність адміністративної служби міліції по припиненню правопорушень (організаційно-правовий аспект). - Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2005. — 20с.
99. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть общая. Учебник. / Бочаров С.Н., Герт Г.П., Еремичев И.А. и др.; Под ред. А.П. Коренева. – М.: Изд-во «Щит-М», 2002. – 309 с.
100. Бельский К.С., Елисеев Б.П., Кучеров И.И. Полицейское право как подотрасль административного права // Государство и право. – 2001. - №12. – С. 47 - 56.
101. Лошицький М.В. Міліцейське право як підгалузь адміністративного права. // Науковий вісник НАВС України. – 2000. - №2. – С.61-66.
102. Филонов В.П. Состояние, причины преступности в Украине и ее предупреждение: Монография. - Донецк: Изд-во «Донеччина», 1999. – 640 с.
103. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України від 24.01.95 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 6. – Ст. 35.
104. Про міліцію місцевого самоврядування: Проект Закону України від 31.10.02 р. // portal.rada.gov.ua.
105. Криминология: Учебник (для учебных заведений МВД Украины) / В.Г. Лихолоб, В.П. Филонов, О.И. Коваленко, А.Е. Михайлов. - Под ред. В.Г. Лихолоба и В.П. Филонова. – Киев-Донецк, 1997. – 398 с.
106. Криминологические проблемы профилактики правонарушений молодежи (опыт конкретно-социологического исследования) / Ф.А. Лопушанский, Н.Ю. Крупка, И.К. Туркевич и др. – К.: Наукова думка. – 1986. – 208 с.
107. Пєтков В.П., Ворушило В.П. Характеристика управлінських рішень щодо зміцнення законності в ОВС // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2000. – №1. – С.82-90.
108. Плішкін В.М., Лисюченко В.П., Хорт І.В. Теорія управління органами внутрішніх справ (у визначеннях, поняттях і схемах).: Навчальний посібник. Альбом схем. – НАВС України, 1999. – 120 с.
109. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Указ Президента України від 17.10.00 р. № 1138/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. - №42. – Ст. 1774.
110. Крусян А.Р. Інформаційно-комунікативні зв’язки в механізмі взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування // Актуальні проблеми держави і права. – 2001. - №11.- С. 183 - 186.
111. Козлов Ю.М., Фролов Е.С. Научная организация управления и право. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – 245 с.
112. Про заходи щодо підвищення ефективності роботи і відповідальності територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та забезпечення їх взаємодії з Радою Міністрів Автономної Республіки Крим та місцевими державними адміністраціями: Указ Президента України від 05.11.96 р. № 1035/96 // www. zakon.rada.gov.ua.
113. Про структуру місцевих державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.05 р. № 328 // www. zakon.rada.gov.ua.
114. Тимчасове положення про відділ взаємодії з правоохоронними органами апарату Львівської обласної державної адміністрації: Розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації 20.07.01 р. №803.
115. Програма зміцнення законності, посилення боротьби зі злочинністю та запобігання терористичним проявам в Київській області на 2002-2005 роки: Рішення Київської обласної ради від 23.01.03 р. № 069-06-XXIV.
116. Косюта М. Роль прокуратури у забезпеченні законності при провадженні у справах про адміністративні правопорушення // Актуальні проблеми держави і права. Вип. 12. Одеса. Юрид. л-ра. – 2002. – С. 86-91.
117. Косюта М. Взаємодія правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю. Теоретичні проблеми // Вісник прокуратури. – 2001. - №6 (12). – С. 7-15.
118. Маршунов М.Н. Комментарий к закону о прокуратуре Российской Федерации : (Науч.-практ. рекомендации).- М.; СПб. : Герда, 2001. - 206 с.
119. Про проведення спільної операції "Тютюн": Наказ Державної митної служби України, ДПА України, СБУ, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, МВС України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 15.02.01 р. № 89/39/138/69/115/66.
120. Про порядок взаємодії органів і установ виконання покарань, територіальних органів внутрішніх справ та центрів зайнятості населення щодо надання особам, які звільненні від відбування покарання, допомоги в трудовому і побутовому влаштуванні, соціальній адаптації: Наказ Державного департаменту з питань виконання покарань, МВС України, Міністерства праці та соціальної політики від 12.12.03 р. № 250/1562/342 // www. zakon.rada.gov.ua.
121. Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства економіки України з правоохоронними органами України щодо забезпечення додержання чинного законодавства при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти: Наказ Міністерства економіки України, МВС України, СБУ від 29.07.05 р. № 221/615/415 // www. zakon.rada.gov.ua.
122. Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім'ї та молоді, служб у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для молоді та органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї: Наказ Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді, МВС України від 09.03.04 р. № 3/235 // www. zakon.rada.gov.ua.
123. Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії ДІЕ України та її регіональних підрозділів і ОВС України щодо запобігання порушенням законодавства в галузі зв'язку, у сфері інформатизації та використання радіочастотного ресурсу: Наказ Державного комітету зв’язку та інформатизації України, МВС України від 25.11.02 р. № 223/1205 // www. zakon.rada.gov.ua.
124. Остапенко О. Методи як засоби регулювання профілактики адміністративних правопорушень // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2002. - №2. - С 133-137.
125. Назар Ю. Правове забезпечення взаємодії суб’єктів системи профілактики адміністративних правопорушень // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2001. - №1. – С. 215-220.
126. Назар Ю. Взаємодія суб’єктів системи профілактики адміністративних правопорушень // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2001. - №2. - С. 276-283.
127. Назар Ю. Взаємодія як інститут забезпечення діяльності органів місцевого управління // Молода Українська держава на межі тисячоліть: погляд в історичне майбутнє демократичної, правової держави Україна. – Львів: ЛІВС при НАВС України, 2001. - С. 160-168.
128. Назар Ю.С. Органи внутрішніх справ як суб’єкти системи профілактики адміністративних правопорушень // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2003. - №2. – С.132-140.
129. Назар Ю.С. Взаємодія суб’єктів у профілактиці адміністративних правопорушень, що скоюються неповнолітніми // Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні проблеми профілактики злочинності та правопорушень серед неповнолітніх” (22-23 листопада 2002 р.) - Львів: ЛІВС при НАВС України, 2004. - С. 262-267.
130. Нагребельний В.П. Форма // Юридична енциклопедія: В 6 т. – К.: “Укр. енцикл.”, 1998. - Т.6: Т-Я. – 2004.- С. 294.
131. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. В.Б. Авер'янова.— К.: Юрінком, 1998. — 432 с.
132. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
133. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Паращук, О.В. Дьяченко та ін.; За ред Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.
134. Адміністративне право України. Загальна частина: Навчальний посібник / В.В. Новиков, Л.Г. Чистоклєтов, М.П. Федоров, О.І. Остапенко / За редакцією Остапенка О.І. – Львів: Львівський інститут внутрішніх справ, 2001. –320 с.
135. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: Підручник / Під ред. І.П. Голосніченко, Я.Ю. Кондратьєва.— К.: Українська академія внутрішніх справ, 1995.—352 с.
136. Гладун З.С. Адміністративне право України: Навч. посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 579 с.
137. Назаренко Г.В. Теория государства и права: Учеб. пособие. – М.: Ось-89, 1998. - 175 с.
138. Габричидзе Б.Н., Елесеев Б.П. Российское административное право: Учебник для вузов. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998.- 622 с.
139. Мілашевич А. В. Проблеми профілактики адміністративних правопорушень на транспорті. – Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 2001. – 195 с.
140. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер'янова.— К.: Видавничий Дім “Ін-юре”, 2002. – 668 с.
141. Васильев Р.Ф. Акты управления: значения, проблемы исследования, понятие. - М.: Изд-во МГУ, 1987. – 140 с.
142. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В.Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. – 893 с.
143. Административное право: Учебник/ Под ред. Козлова Ю.М., Попова Л.Л. – М., 1999. – 765 с.
144. Коренев А.П. Административное право России. Учебник. В 3-х частях. Часть I. M.: МЮИ МВД России. Изд-во «Щит-М», 1999. — 280 с.
145. Стефанюк В. Правові акти управління // Право України. - 2003. - №7. - С. 3 – 9.
146. Адміністративне право України [Підручник для юрид. вузів і факультетів / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук та ін]. – Х.: Право, 2001. – 528 с.
147. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття): Посібник, Ірпінь, 1998. – 86 с.
148. Галлиган Д., Полянский В.В., Старилов Ю.Н. Административное право: история развития и основные современные концепции.- М.: Юристъ, 2002.- 410с.
149. Nedjati Z.M., Trice J.E. English and Continental Systems of Administrative Law, 1978.- 322 р.
150. Бахрах Д. Н. Административное право России. Учебник для вузов. - М.: НОРМА, 2002.- 640 с.
151. Косоплечев Н.П., Измайлова Ф.Ш. Местное самоуправление: организация профилактики преступлений. – М., 2000. – 72 с.
152. Ортинський В.Л., Кісіль З.Р., Ковалів М.В. Організаційні засади регулювання управлінської діяльності в органах внутрішніх справ України: Навчально-методичний посібник. – Львів, Львівський державний університет внутрішніх справ, 2006. – 248 с.
153. Типове положення про підрозділи юридичного забезпечення органів внутрішніх справ України: Наказ МВС від 31.10.03 р. №1351.
154. Бельский К.С. Полицейское право: Лекционный курс / Под ред. А.В. Куракина. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2004. – 816 с.
155. Рибалкін А.О. Компетенція органів внутрішніх справ щодо видання актів нормативного змісту // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 1999. - №2. – С. 277 - 286.
156. Лазнюк Н.В. Нормативно-правові акти Міністерства внутрішніх справ України (теоретичні питання): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 18 с.
157. Каюмов Р.К. Взаимодействие местных советов с органами внутренних дел, прокуратуры и суда в борьбе с правонарушениями: Учебное пособие. – Ташкент, 1983 – 55 с.
158. Кронский В.С. Деятельность местных советов по охране социалистической собственности: Лекция. – Горький. - 1982. – 48 с.
159. Скибицкий В.М. Депутаты местных советов в охране правопорядка и борьбе с правонарушениями: Учебное пособие. – К., 1981. – 62 с.
160. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закл. – К.: Літера ЛТД, 2001. – 336 с.
161. Четвериков В.С. Административное право: Учебн. пособие. – М.: Новый Юрист, 1998. – 286 с.
162. Типовий регламент місцевої державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.99 р. № 2263 //www. zakon.rada.gov.ua.
163. Широкая К.Ю. К вопросу о формах и методах деятельности КМДН УМВД Украины в Луганской области // Проблеми взаєморозуміння ОВС з населенням: Мат. міжвузівської курсантської (студентської) наук.-практ. конференції. Донецьк, 26 жовтня 2001 р. – Донецьк: ДІВС, 2002. – С. 273-276.
164. Андрєєва О.Б. Форми взаємодії органів внутрішніх справ з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування щодо профілактики правопорушень // Вісник Університету внутрішніх справ. Вип. 3-4.- Харків, 1998. – С.65-72.
165. Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій для студентів юридичних вищих навчальних закладів / Нор В.Т., Береський Я.О., Когутич І.І. та ін. // За ред. проф. В.Т. Нора. – Львів: Тріада плюс, 2002. – 280 с.
166. Продайко С.В. Деякі особливості взаємодії підрозділів внутрішніх справ на транспорті з Державною митною службою, іншими правоохоронними органами, перспективи їх удосконалення // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. - №1. – С.125-128.
167. Про вдосконалення координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю: Указ Президента України від 12.02.00 р. № 229 // Офіційний вісник України. - 2000. - №7. – Ст. 267.
168. Про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю: Наказ Генерального прокурора України від 21.02.00 р. №2 // www.liga.net/zakon.
169. Про створення координаційної комісії щодо запобігання правопорушенням законодавства в галузі зв’язку, у сфері інформатизації та використання радіочастотного ресурсу: Наказ Управління МВС України у Львівській області та Управління ДІЕ України у Львівській області від 17.02.03 р. № 75/25.
170. Про порядок взаємодії та заходи щодо координації діяльності: Наказ Управління МВС України у Львівській області та Львівського територіального відділення Антимонопольного комітету від 19.02.03 р. № 6-од/81.
171. Про організацію проведення всеукраїнського рейду “Урок”: Наказ Управління МВС України у Львівській області та Управління освіти у Львівській області від 28.08.03 р. № 28/510.
172. Рагинский М.Ю. Воспитательная роль советского суда. - М., 1959. –152 с.
173. Рабинович П.М. Застосування правових норм // Юридична енциклопедія: В 6 т. – К.: “Укр. енцикл.”, 1998. - Т.2: Д-Й. – 1999.- С. 528-529.
174. Теория юридического процесса / В.М. Горшенев, В.Г. Крупин, Ю.И. Мельников и др. / Под общ. ред. В.М. Горшенева.- Х.: Вища школа, 1985. - 191 с.
175. Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР. – М.: Юрид. лит., 1964. – 158 с.
176. Котюк В.О. Теорія права: Курс лекцій: Навч. посібник для юридичних факультетів вузів. – К.: Вентурі, 1996. – 208 с.
177. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Посібник для студентів спеціальності “Правознавство”. – К., 1994. – 236 с.
178. Кельман М.С. Теорія права. Навчальний посібник. – Тернопіль: “Поліграфіст”, 1998. – 382 с.
179. Алексеев С.С. Общая теория права: В 2-х т. – М.: Юрид. лит., 1982. –Т.2. – 360 с.
180. Бондар Ю. Правозастосовчої діяльності органів внутрішніх справ умови та фактори підвищення // Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10 т. / Відп. ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьев, В.Я. Тацій та ін. - К.: Концерн «Видавничий Дім «ІН Юре», 2003. - Т.1: Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології. – С. 803.
181. Остапенко О.І. Кваліфікація адміністративних правопорушень. – Львів, Львівський інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України, 2000. – 173 с.
182. Чабан В.П. Акти адміністративного примусу в діяльності міліції України. Навч. посібник. – Київ: Атіка, 2002. – 144с.
183. Застрожная О.К. Советский административный процесс. – К., 1985. – 99 с.
184. Масленников М.Л. Производство по делам об административных правонарушениях / Учебное пособие. - М. – Изд-ство МНЭПУ, 1994. – 306 с.
185. Додин Е.В. Доказывание и доказательства в правоприменительной деятельности органов советского государственного управления. – К.- Одесса: Из-во «Вища школа», 1976. – 128 с.
186. Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. – К.: Атака, 2005. – 352 с.
187. Стахурський М.Ф. Адміністративно-процесуальне законодавство потребує оновлення // Право України. – 2001. - № 10. – С.49-51.
188. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К., Факт, 2003. – 384 с.
189. Клюшниченко А.П. Меры административного принуждения, применяемые милицией (Особенности. Классификация. Системовыражение): Учебное пособие. – К.: КВШ МВД СССР, 1979. – 87 с.
190. Коломоєць Т. Адміністративний примус у публічному праві як новітній інститут системи права України // Право України. - 2005. - № 10. – С. 3 - 6.
191. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2003. – 367 с.
192. Штефан М.Й. Цивільний процес. – Вид. 2-ге, переоб. та доп. - К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001. – 696 с.
193. Штефан М.Й. Преюдиціальність // Юридична енциклопедія: В 6 т. – К.: “Укр. енцикл.”, 1998. Т.5: П-С. – 2003.- С. 78.
194. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия / Под ред. М.Ю. Тихомирова. – М.: 1998. – 526 с.
195. Бережний О. Правова природа і галузева належність преюдицій // Право України. – 2002. - №2. – С. 10-12.
196. Гуковская Н. И. Деятельность следователя и суда по предупреждению преступлений несовершеннолетних. – М.: Изд-во «Юрид. лит». 1967. – 112 с.
197. Рахунов Р.Д., Якименко И.Д. Выявление судом причин и условий, способствовавших совершению преступлений. - М.: Изд-во «Юрид. лит», 1967. -95 с.
198. Теоретические проблемы предупреждения правонарушений несовершеннолетних / Т.С. Барило, Э.Н. Дранищева, И.П. Лановенко и др. – К.: Наукова думка, 1977. – 328 с.
199. Гапанович Н.Н., Мартинович И.И. Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений: [Учеб. пособие для вузов]. – Мн.: Изд-во БГУ, 1983. – 104 с.
200. Лихолоб В.Г. Правовые и нравственные вопросы предупреждения преступности органами внутренних дел: Учебное пособие. – К.: НИиРИО Украинской академии внутренних дел, 1992. – 119 с.
201. Калаянов Д.П. Административные проступки, подведомственные милиции, и их профилактика. Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. - Одесса, 1998. - 187 с.
202. Бессмертный Е.А. Правовые основы применения органами внутренних дел административно-предупредительных мер // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. Вип.1: Мат. Наукової конференції молодих учених. Університет внутрішніх справ, 1997. – С. 57-58.
203. Коломоєць Т.О. Методичний посібник з курсу “Адміністративне право України” для студентів юридичного факультету. – Запоріжжя: ЗДУ, 2001. - 207с.
204. Кисин В.Р. Меры административно-процессуального принуждения, применяемые милицией. – М., МВШМ МВД СССР, 1987. – 60 с.
205. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації.: Монографія (За заг. ред. проф. О.М. Бандурки.) – Х.: В-во НУВС, 2002. – 336 с.
206. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.
207. Адміністративна відповідальність (загальні положення та правопорушення у сфері обігу наркотиків): Навч. посібник / За заг. ред. д.ю.н., проф. І.П. Голосніченка. – К.: КІВС, 2002. – 141 с.
208. Лук’янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. –220 с.
209. Галаган И.А. Административная ответственность в СССР (государственное и материально-правовое исследование). – Воронеж: Из-во Воронеж. ун-та, 1970. – 252 c.
210. Коваль Л. Адміністративне право України Курс лекцій (Загальна частина). – К.: Основи, 1994. – 154 с.
211. Коломоєць Т.О. Мета адміністративних стягнень: генеза в теорії та законодавчому закріпленні // Держава та регіони. Серія: право, №1, 2001. - С.36-39.
212. Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф. Адміністративний процес: Навчальний посібник. – К.: ГАН, 2003. – 256 с.
213. Каюмов Р.К. Административные комиссии исполкомов местных советов депутатов трудящихся и их роль в предупреждении правонарушений. – Лекция. – Ташкент, 1974. – 47 с.
214. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.00 р. // Відомості Верховної Ради України.– 2000. - № 19. - Ст.143.
215. Про заходи щодо запобігання небезпечним діям з боку осіб, які страждають на тяжкі психічні розлади: Наказ МОЗ України і МВС України від 19.12.00 р. № 346/877 // www. zakon.rada.gov.ua.
216. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини: Наказ МОЗ України, МВС України, Генеральної прокуратури України та Міністерства юстиції України від 10.10.97 р. № 306/680/21/66/5 // www. zakon.rada.gov.ua.
217. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 01.12.94 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 52. - Ст.455.
218. Криміногенна ситуація в Україні у 2005 році (Основні показники оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ) // www.mvsinfo.gov.ua/official.
219. Про стан злочинності в Україні та результати оперативно – службової діяльності органів внутрішніх справ за січень-червень 2006 року // www.mvsinfo.gov.ua/official.
220. Бережной А.В., Бахтізін Г.В. Профілактичний облік осіб, які вживають наркотичні засоби або психотропні речовини без призначення лікаря: Практичний посібник / Відп. ред. К.К. Афанасьєв; МВС України, Луган. акад. внутр ім. 10-річчя незалежності України. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005. – 144 с.
221. Луць В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навч. посібник. - 2-е вид., стер. – К.: Юрінком Інтер, 2001.- 560 с.
222. Зобов`язальне право: теорія і практика / О.В.Дзера, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць та ін.; За ред. О.В.Дзери,-К .: Юрінком Інтер, 1998.- 912 с.
223. Ансон В. Договорное право. – М.: Юрид. лит.- 1984. – 464 с.
224. Селіванов А.О. Адміністративний процес в Україні: реальність і перспективи розвитку правових доктрин: Наукове видання. К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000. – 68 с.
225. Афанасьєв К.К. Административный договор: Учебное пособие / МВД Украины, Луган. ин-т внутр. дел. – Луганск: РИО ЛИВД, 2001. – 72 с.
226. Бахрах Д.Н. Административное право России: учебник для вузов. – М.: БЕК, 1996. – 369 с.
227. Кодекс Адміністративного судочинства України від 06.07.05 р. // Офіційний вісник України. – 2005. - №32. – Ст. 1918.
228. Афанасьєв К.К. Адміністративні договори: реалії та перспективи: Монографія / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 320 с.
229. Ківалов С.В. Основні завдання реформування адміністративного права // Актуальні проблеми держави та права. – Одеса. - №11. – 2001. – С. 350-355.
230. Hill H. Das hoheitlihe Moment im Verwaltungsrecht der Gehenwart // DVBI.-1989.- 478 s.
231. Місцеве самоврядування в Україні: проблеми та перспективи: Монографія / В.М. Бесчастний, Ю.В. Делія, В.А. Устименко та ін. – Донецьк: Донецький юридичний інститут при Донецькому національному університеті, 2005. – 272 с.
232. Резніченко В. Договір у системі джерел конституційного права України. – Одеса: АстроПринт, 1999. – 136 с.
233. Алехин А. П., Козлов Ю. М. Административное право Российской Федерации. - М.: БЕК, 1996. – 479 с.
234. Курс кримінології: Особлива частина: Підручник: У 2 кн. / М.В. Корнієнко, Б.В. Романюк, І.М. Мельник та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 480 с.
235. Настанова з організації роботи органу внутрішніх справ: Наказ МВС від 15.06.99 р. № 495.
236. Крусян А.Р. Взаємодія місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Україні: Навчальний посібник. – Одеса: Юридична література, 2001- 164 с.
237. Ортинський В.Л. Вплив розвитку демократії на роль громадськості у програмах профілактики та запобігання злочинності в Україні // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2003. - №2. – С. 3-10.
238. Про внесення змін до розпорядження виконкому від 19.06.1997р. № 397 “Про координаційну раду з питань суспільно-небезпечних узалежнень та груп ризику громадян при міськвиконкомі”. Розпорядження виконавчого комітету Львівської міської ради від 07.02.03 р. № 057 // www.city-adm.lviv.ua.
239. Про новий склад обласного координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю та нове тимчасове положення про координаційний комітет: Розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від 14.01.00 р. № 50 // www.liga.net/zakon.
240. Про координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Дніпропетровській обласній державній адміністрації: Розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від від 14.02.00 р. № 49-р // www.liga.net/zakon.
241. Положення про Кіровоградську обласну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення: Розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 21.07.03 р. № 369-р.
242. Про затвердження Концепції боротьби з корупцією на 1998-2005 роки: Указ Президента України від 24.04.98 р. // Офіційний вісник України. - 1998. - № 17 . – Ст. 621.
243. Положення про Координаційну раду щодо боротьби з корупцією та організованою злочинністю при виконавчому комітеті Львівської міської ради: Розпорядження міського голови міста Львова від 02.07.03 р. № 388 // www.city-adm.lviv.ua.
244. Положення про Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Івано-Франківській обласній державній адміністрації: Розпорядження голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 05.06.03 р. № 513.
245. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. Изд.2-е, дополн. – М.: Омега-Л, 2004. – 584 с.
246. Волинець Л.С., Січкар О.О. “Діти вулиці” в Україні: ситуаційний аналіз. – К.: Сфера, 2004. – 80 с.
247. Сиривко І. Діти як жертви насильства // Поступ. - №40 (1349). – 19-25 лютого 2004 р. – С.4.
248. Назар Ю.С. Важлива форма взаємодії у профілактиці адміністративних правопорушень // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2004. - №1. - С. 248-257.
249. Назар Ю.С. Послідовна взаємодія суб’єктів у профілактиці адміністративних правопорушень // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. – 2004. - №2 (2). – С. 93-101.
250. Назар Ю.С. Адміністративний договір як форма взаємодії ОВС з органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади у профілактиці адміністративних правопорушень // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2006. – Вип. 2. – С. 120-125.
251. Назар Ю.С. Взаємодія державних органів при профілактиці правопорушень на ринку цінних паперів // Правове регулювання корпоративних відносин в Україні: Матеріали науково-практичного семінару (28 лютого 2003 р.). – Львів: ЛІВС при НАВС України, 2003. - С. 87-91.
252. Андрєєва О.Б. Профілактиці правопорушень потрібен Закон “Про участь громадськості в охороні громадського порядку” // Вісник Університету внутрішніх справ. Вип. 5. – Харків, 1998. – С. 61-65.
253. Запорожцев Є.Г., Запорожцева Г Є. Проблеми реалізації законодавства про участь громадськості в охороні правопорядку // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. - № 1. – С. 38-43.
254. Музичук О.М. Організаційно-правові основи участі громадян в охороні громадського порядку і боротьбі з правопорушеннями. – Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національний ун-т внутрішніх справ. - Харків, 2003.- 19 с.
255. Кравченко Ю.Ф. Міліція України. – К: Генеза, 1999. – 431 с.
256. Герасимов С.И. Организация криминологической профилактике в городе Москве (опыт и перспективы). – М.: Изд-во «Щит-М», 2000. – 272 с.
257. Кучерявенко О.М. Шляхи удосконалення взаємодії органів внутрішніх справ на залізничному транспорті з громадськістю // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Збірник наукових статей. – Донецьк, 2000. - №2. – С.22-30.
258. Про затвердження типових штатів та Типового положення про підрозділи органів внутрішніх справ по роботі з населенням та громадськими формуваннями: Наказ МВС України від 24.06.97р. №400.
259. Ортинський В.Л., Остапенко О.І., Ряшко О.В. Поліція США. – Львів, 2003. – 140 с.
260. Колонтаевский Ф.Е. Взаимодействие органов внутренних дел с добровольными народными дружинами в процессе осуществления административных функций // Участие трудящих в охране общественного порядка. Труды академии МВД СССР.- М., 1986. – С.41-45.
261. Адміністративна діяльність / Новіков В. В., Ковалів М. В., Столбовий В. П. та ін. За заг. ред. О.І.Остапенка. – Львів: ЛІВС, 2002. – 252 с.
262. Колпаков В.К. Взаимодействие милиции и общественности в сфере правопорядка: Учебное пособие. – К.: Украинская академия внутренних дел, 1993. – 80 с.
263. Кубко Є.Б. Координація // Юридична енциклопедія: В 6 т.– К.: “Укр. енцикл.”, 1998. Т.3: К-М. – 2001. – С. 345-346.
264. Фрицкий О.Ф. Местные Советы народных депутатов и управление. – К., 1977. – 189 с.
265. Лазарев Б.М. Государственное управление на этапе перестройки. – М.: Юрид. лит-ра, 1988. – 318 с.
266. Литвинов О.М. Адміністративно-територіальна координація діяльності суб'єктів профілактики злочинів в Україні на місцевому рівні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національний ун-т внутрішніх справ. - Х, 2002.- 20с.
267. Про затвердження Інструкції з організації роботи органів внутрішніх справ України щодо забезпеченню взаємодії з населенням та громадськими формуваннями по охороні громадського порядку: Наказ МВС від 09.02.04 р. № 133.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.