У нас уже 242731 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название РОЗСЛІДУВАННЯ ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Количество страниц 254
ВУЗ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Год сдачи 2006
Содержание ЗМІСТ
Перелік умовних скорочень…………………………………………………………4

Вступ………………………………………………………………………………….5

Розділ 1. Кримінально-правова та криміналістична характеристика
підроблення документів та їх використання у сфері підприємництва………….13

1.1. Кримінально-правовий аналіз підроблення документів
та їх використання у сфері підприємництва…………………………………..….13
1.2. Документи як засіб вчинення злочинів у сфері
підприємництва та їх класифікація………………………………….…………….23
1.3. Способи підроблення документів та їх ознаки……………………….……39
1.4 Способи використання підроблених документів та їх ознаки…...……….74
Висновки до розділу 1…………………………………………………………….106

Розділ 2. Особливості порушення кримінальної справи і початкового
етапу розслідування підроблення документів та їх використання
у сфері підприємництва…………………………………………………………..110

2.1. Аналіз первинного матеріалу про злочин і порушення
кримінальної справи………………………………………………………………110
2.2. Слідчі ситуації та відповідні їм комплекси слідчих
дій та оперативно-розшукових заходів початкового етапу розслідування……123
2.3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій……………….…140
2.4. Підготовка і призначення експертиз документів………………….….….156
Висновки до розділу 2………………………………………….…………………175

Загальні висновки…………………………………………………………………182

Список використаних джерел……………………………………………..……..189

Додаток А. Види документів, за підроблення яких
встановлено кримінальну відповідальність………………………………....…..222
Додаток Б. Ознаки друкуючих пристроїв……………………………………….225
Додаток В. Технічна характеристика БПК………………………………...…….233
Додаток Д. Захисні елементи БПК основних міжнародних
платіжних систем……………………………………………………………….....235
Додаток Е. Алгоритм дій слідчого при виявленні і вилученні
носіїв комп’ютерної інформації ……………………………………………..…..240
Додаток Ж Анкета для опитування слідчих МВС, прокуратури
України і податкової міліції, а також оперативних
уповноважених ДСБЕЗ та УБОЗ, які брали участь в
розслідуванні економічних злочинів, пов’язаних
з підробленням та використанням підроблених документів…………………...241
Додаток З Результати узагальнення матеріалів
кримінальних справ про підроблення та використання
підроблених документів у сфері підприємництва…………………………..…..245


ВСТУПАктуальність теми. Розвиток суспільства за роки незалежності України призвів до суттєвих змін не лише у структурі злочинності, але й у механізмі вчинення злочинів окремих видів, зокрема у такій мало дослідженій сфері гос-подарської діяльності як підприємництво. В основі механізму багатьох злочи-нів, що вчиняються у цій сфері, знаходиться використання різноманітних під-роблених документів, у зв’язку з чим такі дії визначаються кримінальним зако-нодавством як окремі злочини (ст.ст. 200, 216, 221, 222, 223, 224, 358 КК). Ти-повими є ситуації, коли у межах однієї кримінальної справи розслідується ком-плекс злочинів, у який входить підроблення документів та їх використання. За даними окремих дослідників, підроблення документів та їх використання вчи-няється у сукупності з іншими злочинами у сфері підприємництва від 10% до 100% випадків, у залежності від механізму злочину, який є основним у струк-турі певної злочинній технології збагачення [1, с. 100-124].
Для підроблення документів та їх окремих реквізитів (бланків, відбитків печаток і штампів, підписів) злочинцями широко використовуються засоби сучасної комп’ютерної та копіювально-розмножувальної техніки. В сучасних умовах господарювання об’єктами підроблення стають і документи на принципово нових носіях інформації: електронні документи та банківські пластикові картки. За даними Департаменту ДСБЕЗ МВС України кількість злочинів з використанням підроблених банківських платіжних карток та електронних документів поступово зростає, разом з розширенням їх обігу. Так, щорічний приріст емітованих банківських платіжних карток в Україні, починаючи з 2002 року, складає 48%, а електронний документообіг став нормою для банківської діяльності і діяльності на ринку цінних паперів та набуває поширення в інших сферах господарювання. Якщо у 2002 році у сфері електронних платежів було викрито 37 злочинів, то за 9 місяців 2006 року – 100, що становило 17% від загальної кількості злочинів, вчинених у сфері високих технологій.
Підроблення документів з використанням новітніх науково-технічних досяг-нень, з одного боку, значно полегшує досягнення злочинної мети, а з іншого – створює значні труднощі для правоохоронних органів при розкритті та розслі-дуванні злочинів. Зокрема, як показує аналіз слідчо-судової практики, справи щодо підроблення документів виділяються до окремого провадження у зв’язку з не встановленням особи, що його вчинила, а в окремих випадках повертають-ся судами на додаткове розслідування у зв’язку з тим, що слідчі не встановлю-ють механізм підроблення документів і не пред’являють відповідного обвину-вачення. Причинами такого стану, на нашу думку, є недостатність знань про нові форми документів, способи їх підроблення і використання при вчиненні злочинів у сфері підприємництва, відсутність відповідних криміналістичних досліджень.
У криміналістичній літературі питання розслідування підроблення документів розглядаються переважно у найбільш загальному вигляді: способи технічної підробки паперових документів та їх ознаки, призначення техніко-криміналістичної і почеркознавчої експертизи (праці Л.Є. Ароцкера, В.В. Аксьонової, Б.І. Березіна, М.Н. Бєлоусова, В.В. Бірюкова, О.М. Бочарової, Л.І. Буланової, Є.Ф. Буринського, В.І. Васильєва, П.Н. Вікторової, А.І. Вінберга, О.О. Волкова, А.Ф. Волинського, Н.Т. Малаховської, Л.В. Вінніцького, В.П. Власова, І.Б. Воробйової, О.В. Гортинського, Н.І. Маланьїної, І.М. Каплунова, В.Я. Колдіна, В.П. Колмакова, С.А. Кострова, Б.В. Коробейнікова, П.Г. Кулагіна, В.К, Лисиченка, В.А. Маркова, С.Д. Павленка, В.М. Палій, Д.В. Пузанкова, М.В. Салтевського, Т.І. Сосенушкіної, Г.Г. Сафроненка, Є.В. Старикова, М.В. Тєрзієва, Ф.К. Толкачева, Л.А. Чередниченка, С.Б. Шашкіна, І.Я. Фрідмана, О.М. Яковлєва). У працях з методики розслідування злочинів окремих видів названа проблематика розглядається лише фрагментарно (праці Т.І. Абдурагімової, Н.М. Ахтирської, Д.В. Березіна, Л.В. Бертовського, В.В. Білоуса, В.С. Бурданової, О.П. Бущана, А.Ф. Волобуєва, В.П. Головіної, С.Г. Євдокимова, В.А. Журавля, С.Ю. Журавльова, О.Н. Колісниченка, В.О. Коновалової, В.П. Корж, С.П. Кушніренка, В.Д. Ларічева, А.М. Ларькова, В.В. Лисенка, Г.А. Матусовського, В.О. Образцова, Г.М. Спіріна, Р.Л. Степанюка, В.Г. Танасевича, В.Ю. Шепітька, Є.П. Фірсова, С.С. Чернявського, М.П. Яблокова).
Потреби слідчої практики у розробці наукових положень і практичних реко-мендацій щодо розслідування підроблення і використання документів у підпри-ємництві, з одного боку, й відсутність сучасних монографічних досліджень цієї проблематики – з іншого, й обумовили актуальність обраної теми дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисер-тації відповідає програмним положенням Концепції Комплексної програми профілактики правопорушень на 2006-2008 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 р. N116-р; Пріоритетним напря-мкам наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ, на період 2004-2009 років, затверджених Наказом МВС України № 755 від 05.07.2004 (п. 2.5.91, 96, 99); Пріоритетним напрямкам розвитку правової науки на 2005-2010 рр., рекомендованих відділеннями Академії правових наук Украї-ни (п. 6); Пріоритетним напрямам наукових досліджень Харківського націона-льного університету внутрішніх справ на 2006-2010 рр., схвалених Вченою ра-дою ХНУВС 23.12.2005 р. (п. 3.1.). Дисертація виконана згідно з планом науко-во-дослідної роботи Національного університету внутрішніх справ на 2001-2005 рр. (п. 6.2).
Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні різно-видів документів, які піддаються підробленню при вчиненні злочинів у сфері підприємництва, способів підроблення та їх ознак і формулювання практичних рекомендацій щодо розслідування. Для її досягнення були поставлені наступні взаємопов’язані завдання:
- визначити місце підроблення документів у структурі технологій злочинної діяльності у сфері підприємництва (зв’язок з іншими злочинами);
- розробити криміналістичну класифікацію документів, які найчастіше ста-ють об’єктами підроблення та використання при вчиненні злочинів у сфері під-приємництва;
- визначити сучасні способи підроблення документів (службового підроб-лення) і притаманні їм ознаки, розробити їх класифікацію;
- класифікувати способи використання підроблених документів у механізмах вчинення злочинів (комплексів злочинів) і притаманні їм ознаки;
- сформулювати рекомендації щодо аналізу та оцінки первинного матеріалу на стадії прийняття рішення про порушення кримінальної справи за ознаками підроблення і використання підроблених документів;
- визначити орієнтовний перелік обставин, що підлягають обов’язковому встановленню в залежності від категорії документів, що стають об’єктом підро-блення та використання;
- визначити типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування з форму-люванням рекомендацій щодо проведення комплексів слідчих дій та ОРЗ (алго-ритмів дій слідчого);
- сформулювати рекомендації щодо підготовки та проведення слідчих дій, спрямованих на виявлення, вилучення та дослідження документів;
- визначити основні напрямки і можливості сучасних експертних досліджень документів і використання їх результатів при розслідуванні злочинів.
Об’єктом дисертаційного дослідження є злочинна діяльність з підроблення документів та використання підроблених документів при вчиненні злочинів у сфері підприємництва, а також діяльність слідчого з розслідування названих злочинів і відповідні правовідносини.
Предметом дослідження є окремі елементи злочинної діяльності з підроб-лення документів та використання підроблених документів при вчиненні зло-чинів у сфері підприємництва у взаємозв’язку, а також організаційно-тактичні засоби розслідування таких злочинів.
Методи дослідження. Під час провадження дослідження застосовувався за-гальний діалектичний метод пізнання дійсності, у рамках якого всі явища до-сліджено у взаємозв’язку, у єдності їх соціально обумовленого змісту і юриди-чної форми, а також спеціальні методи дослідження. Зокрема, використовува-лися методи логіки (аналіз, синтез, дедукція, індукція, аналогія тощо) при до-слідженні нормативно-правових актів, матеріалів кримінальних справ, концеп-цій, точок зору авторів з окремих питань, закордонного досвіду в сфері предме-ту дослідження; системно-структурний метод – при дослідженні окремих елементів вчинення підроблення документів та їх використання у сфері підпри-ємництва; порівняльно-правовий метод – при дослідженні національного та за-кордонного законодавства у сфері документообігу та захисту документів від підроблення і їх злочинного використання; історичний метод – при досліджен-ні розвитку способів підроблення окремих категорій документів та їх викорис-тання при вчиненні окремих злочинів у сфері підприємництва; соціологічні ме-тоди (анкетування, інтерв’ювання) – при зборі додаткової інформації щодо ме-ханізму вчинення підроблення документів та їх використання і особливостях розслідування даної категорії злочинів.
У процесі дослідження аналізувалися закони та підзаконні акти України, Ве-ликобританії, США, Канади, інших держав, що регулюють документообіг і встановлюють кримінальну відповідальність за підроблення та використання підроблених господарських документів, а також діяльність правоохоронних та контролюючих органів у сфері підприємництва, постанови Пленуму Верховно-го суду України. При написанні дисертації використовувалися також роботи вчених у сфері кримінального, господарського, цивільного, фінансового права, кримінології, оперативно-розшукової діяльності та інших галузей знань.
Одержані в ході наукового дослідження результати ґрунтуються на працях науковців-криміналістів і кримінологів України та інших держав: Ю.П. Аленіна, Л.Є. Ароцкера, В.З. Багінського, В.П. Бахіна, Р.С. Бєлкіна, П.Д. Біленчука, В.В. Бірюкова, О.М. Васильєва, А.Ф. Волобуєва, В.І. Гаєнка, І.Ф. Герасимова, В.Г. Гончаренка, Л.Я. Драпкіна, А.В. Дулова, В.А. Журавля, Г.Г. Зуйкова, А.В. Іщенка, О.Н. Колесніченка, В.О. Коновалової, Н.І. Клименко, В.С. Кузьмічова, В.Д. Ларічева, О.М. Ларіна, М. Ліві, О.М. Литвинова, В.В. Лисенка, В.К. Лисисченка, І.М. Лузгіна, В.Г. Лукашевича, Г.А. Матусовського, М.В. Салтевського, М.Я. Сегая, М.О. Селіванова, М.М. Тагаєва, В.Г. Танасевича, В.В. Тіщенка, І.Я. Фрідмана, В.Ю. Шепітька, О.Р. Шляхова, М.Г. Щербаковського, М.П. Яблокова та інших.
Емпіричною базою дослідження стали матеріали 150 кримінальних справ за статтями 200, 358, 366 КК, вчинених у сукупності зі злочинами, передбаченими статтями 190, 191, 205, 209, 212, 222 КК; проведено анкетування слідчих про-куратури та ОВС (56 осіб), оперуповноважених ДСБЕЗ МВС України і детекти-вів підрозділів з розслідування економічних злочинів поліції Великобританії (44 особи), експертів Київського та Харківського науково-дослідних інститутів судових експертиз, а також науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України (23 особи), проаналізовано статистичні дані МВС Украї-ни, Верховного суду України, ДПА України, НБУ, СБУ, оприлюднені матеріа-ли слідчої та судової практики України і зарубіжних країн.
Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що в роботі вперше в Україні на монографічному рівні розглядається методика розсліду-вання підроблення документів та використання підроблених документів при вчиненні злочинів у сфері підприємництва. При цьому були отримані результа-ти, що мають певний ступінь наукової новизни:
- отримала подальший розвиток концепція комплексності вчинення злочинів у сфері господарювання у вигляді злочинних технологій збагачення;
- вперше розроблена класифікація документів, що підроблюються з метою використання при вчиненні злочинів у сфері підприємництва;
- удосконалені положення щодо сучасних способів підроблення документів та використання підроблених документів у сфері підприємництва, визначені їх ознаки;
- удосконалено визначення способу підроблення та використання підроблених документів, зокрема при вчиненні корисливих злочинів у сфері підприємництва;
- удосконалено положення аналізу первинного матеріалу і прийняття рішен-ня щодо порушення кримінальної справи, а також організації та провадження початкового етапу розслідування підроблення документів та їх використання у сфері підприємництва;
- вперше визначено орієнтовний перелік обставин, що підлягають обов’язковому встановленню, в залежності від категорії документів, що стають об’єктом підроблення та використання;
- вперше визначені особливості типових слідчих ситуацій і сформульовані рекомендації щодо проведення комплексів слідчих дій та оперативно-розшукових заходів (тактичних операцій) у справах про підроблення та викори-стання підроблених документів у сфері підприємництва;
- отримали подальший розвиток положення щодо особливостей підготовки і проведення окремих слідчих дій, спрямованих на виявлення, вилучення та до-слідження документів, у тому числі на комп’ютерних носіях інформації;
- отримали подальший розвиток положення щодо можливостей криміналіс-тичного дослідження документів та використання їх результатів у доказуванні.
Практичне значення одержаних результатів. Наведені в роботі положен-ня, висновки, пропозиції та рекомендації можуть бути використані:
- безпосередньо працівниками правоохоронних органів при виявленні і до-судовому розслідуванні злочинів, що вчиняються з використанням підроблених документів у сфері підприємництва;
- у наукових дослідженнях з методики розслідування злочинів проти власно-сті та злочинів у сфері господарської діяльності, вчинених з використанням підроблених документів;
- при викладанні навчального курсу криміналістики і спеціальних курсів з розслідування окремих груп та видів злочинів.
Результати дисертаційного дослідження впроваджені в практичну діяльність слідчих ОВС України (акт впровадження від 27.06.06), оперуповноважених ДСБЕЗ МВС України та в навчальний процес Харківського національного уні-верситету внутрішніх справ при викладанні загального курсу криміналістики та спеціального курсу криміналістики “Розслідування економічних злочинів” (акт впровадження від 16.10.06).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим дослі-дженням. У працях, опублікованих у співавторстві з Волобуєвим А.Ф., Журав-лем В.А., Литвиновим О.В., Степанюком Р.Л., Щербаковським М.Г., Щерба-ковською Л.П. авторськими є положення, що стосуються способів підроблення та способів використання підроблених документів при вчиненні окремих зло-чинів у сфері підприємництва. Ідеї та розробки співавторів у дисертації не за-стосовувалися.
Апробація результатів дисертації. Результати наукового дослідження оприлюднені на Міжнародних науково-практичних конференціях “Сучасні су-дово-експертні технології в кримінальному і цивільному судочинстві” (м. Харків, 14-15 березня 2003 р.), “Технічна експертиза документів: проблеми та розвиток” (м. Київ 20-21 жовтня 2005 р.), “Міжнародне співробітництво в боротьбі з комп’ютерною злочинністю: проблеми і шляхи їх розв’язання” (м. Донецьк 18-19 травня 2006 р.); Восьмій Всеукраїнській науково-практичній конференції “Формування правової держави в Україні: проблеми і перспекти-ви” (м. Тернопіль, 14 квітня 2006 р.).
Публікації. Результати дослідження опубліковані в колективній монографії “Протидія економічній злочинності” та науково-практичному посібнику “Кри-міналістична профілактика економічних злочинів”, а також у п’ятнадцяти стат-тях, з них – вісім у наукових фахових виданнях, та чотирьох тезах наукових до-повідей.

Список литературы ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИУ дисертації визначено місце підроблення документів та використання під-роблених документів у структурі технологій злочинної діяльності у сфері під-приємництва як допоміжних злочинів, які потребують окремої кримінально-правової і криміналістичної оцінки. Різноманітність документів, використання злочинцями для їх підроблення сучасних науково-технічних досягнень суттєво впливає на механізм вчинення корисливих злочинів і методику їх розслідуван-ня, що вимагає проведення окремих досліджень.
Проведене дослідження дає підстави для наступних висновків:
1. Підроблення документів та використання підроблених документів у сфері підприємництва завжди вчиняється у сукупності з іншими економічними зло-чинами, у механізмі вчинення яких вони виконують функцію засобу основного економічного злочину. У зв’язку з цим, предмет доказування підроблення до-кументів та використання підроблених документів у таких кримінальних спра-вах “вплітається” в предмет доказування основного злочину.
Для вибору методики розслідування злочинів, передбачених ст. ст. 358, 366 і 200 КК, принциповим є відмежування цих злочинів за предметом та суб’єктом. Предметом ст. 200 КК є платіжні інструменти, у тому числі електронні докуме-нти, ст. 358 КК – документи, що надають права або звільняють від обов’язків, ст. 366 КК – документи, складання, оформлення і видача яких входить до служ-бової компетенції конкретної службової особи. Суб’єктом ст. 366 КК є службо-ва особа, до службової компетенції якої входить складання, підписування, за-твердження певного документа, тоді як у ст. 200 КК і ст. 358 КК суб’єкт загаль-ний.
2. Важливе методичне значення має класифікація документів, яку доцільно будувати за: функціональним призначенням і формою носія інформації.
За функціональним призначенням: а) документи, що визначають правове ста-новище суб’єкта підприємництва; б) договори та супутні їм документи; в) пла-тіжні інструменти; г) документи обліку та звітності; ґ) документи, що посвід-чують особу. За формою носія інформації: паперові, електронні та пластикові (комбіновані).
3. Спосіб підроблення документа - це об’єктивно і суб’єктивно обумовлена комплексна діяльність особи (групи осіб), спрямована на внесення змін у дійс-ний документ або виготовлення завідомо неправдивого документу, яка відо-бражається в матеріальних та ідеальних слідах. Способи підроблення докумен-тів поділяють на матеріальні (внесення змін до окремих реквізитів правдивого документу або їх імітація (часткова підробка) чи виготовлення документа з по-рушенням порядку його виготовлення з імітацією форми та реквізитів справж-нього документу (повна підробка) та інтелектуальні (внесення завідомо непра-вдивих відомостей до документу службовою особою). Відповідно ознаки спо-собу підроблення документа поділяють на: 1) ознаки часткової матеріальної підробки (сліди механічної, термічної, хімічної та іншої дії); 2) ознаки повної матеріальної підробки (сліди нанесення зображення на документ - пишучих приборів, друкарської та розмножувальної техніки, відбитків кліше печаток та штампів тощо); 3) ознаки інтелектуальної підробки (невідповідність змісту до-кументу фактичним даним).
4. Вибір злочинцями способу підроблення документів обумовлюється, перш за все, формою носія інформації (паперовий, електронний, пластиковий), харак-тером обов’язкових реквізитів і умовами його використання. Підроблення до-кументів на паперових носіях здійснюється, у більше ніж 90% випадків, за до-помогою засобів сучасної комп’ютерної та розмножувальної техніки, що вима-гає використання відповідних методів експертного дослідження. Повна підроб-ка електронного документа можлива лише за умови наявності доступу до СЕДО, яка захищена системою кодів та паролів доступу, знання порядку її фу-нкціонування та володіння копією закритого ключа ЕЦП. Часткова матеріальна підробка електронного документа в сучасних умовах неможлива завдяки влас-тивостям закритого ключа ЕЦП. Особливості підроблення пластикових доку-ментів полягають в носіях інформації, які в свою чергу обумовлюють перелік і особливості обов’язкових реквізитів та засобів захисту від підроблення, що встановлюються платіжними системами. Способи підроблення БПК поділяють на дві групи: 1) внесення змін у дійсну картку (на пластикову поверхню та/або магнітний чи електронний носій) і 2) виготовлення завідомо неправдивої карт-ки (яка не випускалася банківською установою або дублікату реально існуючої картки).
5. Спосіб використання підробленого документа у сфері підприємництва – це комплекс дій, спрямованих на передачу документа до відповідних уповно-важених суб’єктів (господарювання, контролюючих органів тощо) з метою пе-реконання службових осіб у його правдивості і спонукання їх до певних дій в інтересах пред’явника документа.
Способи використання підробленого документа доцільно класифікувати за: 1) шляхом передачі його змісту до відома зацікавленої особи (безпосередньо та опосередковано) та 2) метою його використання, у залежності від механізму основного злочину: а) способи, спрямовані на заволодіння чужим майном (ст.ст. 190, 191 КК); б) способи, спрямовані на отриманням матеріальної вигоди в іншій формі (ст.ст. 205, 209, 212, 222 КК).
6. Розслідування підроблення документів та використання підроблених до-кументів у сфері підприємництва має комплексний характер, що обумовлено необхідністю доказування кількох взаємно пов’язаних складів злочинів одноча-сно. Ця обставина відбивається на всіх етапах розслідування.
У стадії порушення кримінальної справи на специфіку діяльності органу діз-нання і слідчого впливають: особливість сфери, в якій вчиняється злочин; особ-ливість предмету посягання; наявність різної кримінально-правової кваліфікації діянь зі схожою криміналістичною характеристикою; зв’язок підроблення до-кументів з вчиненням злочинів проти власності і злочинів у сфері господарської діяльності.
Структура і зміст первинного матеріалу, який містить ознаки злочину і слу-гує підставою для порушення кримінальної справи, визначається наступним переліком документів:
- рапорт працівника правоохоронного органу (оперативно уповноважений, дізнавач), який проводив перевірку інформації про злочин;
- заява особи про факт вчинення протиправних дій щодо неї чи її підприємс-тва, заява посадової особи державного контролюючого органу;
- підроблені (фальсифіковані) документи, кліше печаток та штампів, бланки документів, паперові копії електронних документів;
- висновки попереднього дослідження документів з виявленням ознак підро-блення (фіксуються у довідці або висновку спеціаліста);
- дійсні документи, що спростовують повністю або частково дані, вказані в неправдивому документі;
- документи, на підставі яких підроблені та правдиві документи потрапили до правоохоронних органів;
- докладні письмові пояснення потерпілої особи (осіб) про обставини вчи-нення щодо неї протиправних дій;
- докладні письмові пояснення свідків протиправних дій.
Зміст названих джерел інформації обумовлюється сферою вчинення злочи-ну, кримінально-правовою кваліфікацією діяння та властивостями документа, що став об’єктом підроблення (форма носія інформації, функціональне призна-чення).
7. У кримінальних справах даної категорії існує дві категорії обставин, що підлягають встановленню (доказуванню): а) ті, що необхідно встановити для доказування підроблення документа; б) ті, що необхідно встановлювати при розслідуванні використання підробленого документа.
8. Алгоритм слідчих дій та ОРЗ залежать, перш за все від слідчої ситуації, що виникла на певний момент розслідування. Слідча ситуація складається з двох частин: а) фактичної, яка залежить від обсягу наявної у слідчого інформа-ції про обставини підроблення і використання документа; б) перспективної, яка є результатом оцінки першої частини і визначає завдання розслідування.
Типовими слідчими ситуаціями початкового етапу розслідування є наступні.
Ситуація 1. Встановлено факт використання підробленого документа неві-домою особою.
Ситуація 2. Встановлено факт незаконного використання підробленого до-кумента й особа затримана.
Ситуація 3. Виявлено сумнівний документ при розслідуванні основного злочину (проти власності, господарського).
Алгоритми слідчих дій та ОРЗ, характерні для тієї чи іншої ситуації вклю-чають певні комплекси дій - тактичні операції:
- “Збереження документів” (включає в себе дії, спрямовані на встановлення місцезнаходження і вилучення документів);
- “Спосіб підробки” (включає в себе дії, спрямовані на встановлення вико-ристаних злочинцем засобів і прийомів підробки);
- „Використання підробленого документа” (включає в себе дії, спрямовані на встановлення конкретних обставин використання підробленого документа);
- “Співучасники” (включає у себе дії, спрямовані на встановлення кола осіб, які причетні до вчинення основного злочину і підробки документів, та розподі-лення ролей).
На проведення тактичних операцій і, зокрема, тактику окремих слідчих дій, суттєвий вплив має спосіб підроблення (повне або часткове матеріальне підро-блення, інтелектуальний підлог) і носій інформації документа (паперовий, еле-ктронний, пластиковий). Додаткові тактичні операції проводяться при розслі-дуванні підроблення і використання підроблених електронних документів і БПК, що обумовлено властивостями самих документів та особливостями їхньо-го обігу.
9. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій (обшук, виїмка, огляд, допит) обумовлені різноманіттям носіїв інформації документа та спосо-бів підробки і використання.
Обшук і виїмка спрямовані на пошук та вилучення документів з метою за-безпечення їх збереження, подальшого дослідження і використання в якості до-казів. Серед таких: а) документи з ознаками підроблення (сумнівні); б) документи, що відображають фактичні дані, викладені у сумнівному докуме-нті; в) документи, що містять вільні зразки почерку, текстів друкарських при-строїв, відбитків печаток та штампів тощо; г) носії комп'ютерної інформації; ґ) засоби і матеріали підробки.
Огляд проводиться стосовно документів з ознаками підроблення, які набу-вають статусу речових доказів у кримінальній справі. На особливості тактики проведення огляду документа значним чином впливає носій інформації і спосіб його підроблення. Виділяються тактичні особливості огляду документів: а) па-перових документів з ознаками інтелектуального підлогу; 2) електронних до-кументів; 3) банківських платіжних карток.
Певну специфіку має тактика проведення огляду, обшуку і виїмки, які спря-мовані та відшукання, вилучення та попереднє документів, що містяться на комп’ютерних носіях інформації. У таких ситуаціях основним завданням слід-чого є належне вилучення носіїв інформації, їх процесуальне оформлення і на-правлення на експертне дослідження з дотриманням правил безпеки поводжен-ня з такими предметами.
Допити проводяться стосовно осіб, які володіють інформацією про похо-дження певного документа та обставини його використання. Особливості так-тики проведення допиту обумовлюється процесуальним статусом допитуваних, способом підроблення документа і характером основного злочину.
Особливістю підготовки і проведення слідчих дій у даній категорії криміна-льних справ є залучення відповідного спеціаліста (бухгалтера, спеціаліста у ба-нківській справі, інженера-електроніка).
10. З урахуванням специфіки злочинів, що вчиняються у сфері підприємниц-тва, усі експертні дослідження документів пропонується поділяти на технічні та змістовні.
Технічне дослідження документів проводиться за допомогою декількох різ-новидів судових експертиз: почеркознавчої, технічної експертизи документів та комп’ютерної техніки і програмних продуктів. В окремих випадках, з метою встановлення та ідентифікації особи, яка виготовила чи використовувала підро-блений документ, останній може також досліджуватися за допомогою дактило-скопічної і біологічної експертизи. Новими і перспективними напрямками тех-нічного експертного дослідження документів, які знаходяться на стадії форму-вання та розвитку, є дослідження електронних документів, підписів і СЕДО, а також БПК.
Змістовне дослідження сумнівних документів проводиться шляхом призна-чення документальної ревізії та різних видів економічних експертиз (судово-бухгалтерської, фінансово-кредитної тощо). Вони спрямовані на вирішення на-ступних завдань: встановлення змісту документів; встановлення суперечностей в змісті одного або декількох взаємопов’язаних документів; підтвердження або спростування фактів, дані про які містяться в документах. Об’єктом таких до-сліджень, заправило є: а) документи з ознаками інтелектуального підлогу; б) правдиві документи, в яких повно або частково містяться дані про факти, які засвідчені в сумнівних документах; в) документи, які містять результати факти-чних перевірок, що проводилися відносно даних змісту документу, що переві-ряється або досліджується; г) зведені документи бухгалтерського обліку та фі-нансової звітності, що були складені на підставі сумнівного документа.
Сформульовані в дисертації положення і рекомендації можуть бути викори-стані:
- безпосередньо працівниками правоохоронних органів при виявленні і до-судовому розслідуванні злочинів, що вчиняються з використанням підроблених документів у сфері підприємництва;
- у наукових дослідженнях з методики розслідування злочинів проти власно-сті та у сфері господарської діяльності, вчинених з використанням підроблених документів;
- при викладанні навчального курсу криміналістики і спеціальних курсів з розслідування окремих груп та видів злочинів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ1. Смелік В.Б. Кореляційні зв’язки між окремими видами злочинів у сфе-рі підприємництва (проблеми методики розслідування): Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Ха-рків, 2006. – 234 с.
2. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М.: “Юридическая литература”, 1973. – 215 с.
3. Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 25. - М.: Юрит. лит., 1976. – С. 94 – 104.
4. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Текст лекции. Х.: Харьковский юридический институт, 1976. – 28 с.
5. Советская криминалистика. Теоретические проблемы. - М.: «Юридическая литература», 1978. – 191 с.
6. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Уч. пособие. Х.: Харьковский юридический институт, 1985. – 92 с.
7. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. М.: Издательство Московского университета, 1985. – 98 с.
8. Криминалистика социалистических стран / Под ред. В.Я. Колдина. М.: «Юридическая литература», 1986. – 512 с.
9. Журавель В. Криміналістична характеристика злочинів: реальність чи ілюзія? // Правничий часопис Донецького університету . – 2001. - №1. – Донецьк. – С. 56 – 60.
10. Волобуєв А.Ф. Наукові основи комплексної методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2002. — 42с.
11. Тіщенко В.В. Концептуальні основи розслідування корисливо-насильницьких злочинів: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 34 с.
12. Протидія економічній злочинності / П.І. Орлов, А.Ф. Волобуєв, І.М. Осика, Р.Л. Степанюк, І.М. Зарецька, Едвард Картер, Ричард Ворнер. – Харків: Нац. ун-т внутр. вправ, 2004. – 568 с.
13. Криміналістична профілактика економічних злочинів: Науково-практичний посібник / Кол. авт.: С.В. Веліканов, А.Ф. Волобуєв, В.А. Журавель та ін. (За ред. д-ра юрид. наук, проф. В.А. Журавля) – Х.: “Харків юридичний”, 2006. – 236 с.
14. Тучков С. Характеристика злочинів у сфері господарської діяльності, що вчиняються шляхом підроблення // Підприємництво, господарство і право. – 2002 - №10. – С. 96-98.
15. Образцов В.А. О криминалистической классификации преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 33. - М.: Юрит. лит., 1980. – С. 90 – 98 с.
16. Журавель В. Криміналістична класифікація злочинів: засади формування та механізм застосування // Вісник Академії правових наук України. – 2002. - №3. – С. 160 – 166.
17. Поленов Г.Ф. Ответственность за похищение, подделку документов и их использование. (Б-чка следователя). - М.: Юрид. лит., 1980 - 72 с.
18. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу Українивід 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Канон, А.С.К., 2001. – 1104 с.
19. Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. Коржан-ський М.Й. – К.: Атіка, Академія, Ельга – Н, 2001. – 656 с.
20. Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гаврик та ін. За заг. ред. В.Г. Маляренка, В.В. Сташи-са, В.Я. Тація. Видання друге, перероблене та доповнене. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2004. – 1152 с.
21. Ухвала Судової колегії в кримінальних справах Верховного суду Укра-їни від 14.01.2000 // Вісник Верховного суду України. – 2000. - N 4 (20). – С. 5.
22. Корж В. Кримінальна відповідальність за корупційні діяння в сфері економіки (деякі проблеми) // Право України. – 1998. - №2. - С. 69 – 70.
23. Волобуєв А.Ф. Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері підприємництва. – Харків: Ун-т внутр. справ, 2000. - 336 с.
24. Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підпри-ємництва. Навчальний посібник / За ред. Хавронюка М.І. – Київ: Атіка, 2001. – 608 с.
25. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: Навч. Посібник. – 2 – ге вид. – К.: Атіка, 2002. – 640 с.
26. Александров А.В., Антіпов В.І., Володько М.В. та інші. Кримінальне право. Особлива частина. Відп. редактор Шакун В.І.; Нац. акад. внутр. справ України. Підручник. – К.: “Джерела”, НАВСУ, 1999. – 896 с.
27. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Монографія. – К.: Юридична практика, 2003. – 924с.
28. Медведенко О. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з платіж-ними інструментами (засобами): компаративний підхід // Підприємництво, гос-подарство і право. – 2005. - №2. – С. 46 – 50.
29. Тучков С.С. Класифікація підроблення (кримінально-правовий аспект) // Право і безпека. – 2003. – Т. 2. - №4. – С. 185 – 188.
30. Канушников В.А., Мельниченко А.Б. Объект и предмет служебного подлога в уголовном праве // Юристъ-правовед. – 1998 (1). – С. 80 – 91.
31. Стрєкалов Є.Ф., Панєвін О.С. Практика розгляду судами кримінальних справ, пов’язаних з діяльністю довірчих, страхових товариств та комерційних банків. - Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних спра-вах. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1997) // Бюлетень за-конодавства і юридичної практики України. – 1998. - № 1. - С. 42 – 57.
32. Панов М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків (ст. 200 КК) // Право України. – 2006. - № 4. – С. 123 – 127.
33. Ухвала Судової колегії в кримінальних справах Верховного Суду України від 24 березня 1998 р. (витяг) // Право України. – 1999. - №3. – С. 101 – 102.
34. Постников В.С., Голованов А.И. Квалификация подделок, сбыта и ис-пользования документов // Бюллетень ГСУ МВД СССР. – 1990. - №5(57) - С. 75 – 80.
35. Тучков С.С. Підроблення як спосіб вчинення злочину: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2005. — 17с.
36. Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності: Постанова Пленуму Верховного суду України від 25 грудня 1992 ро-ку № 12 (п. 20) // Постанови Пленуму Верховного суду України в кримінальних та цивільних справах. Бюлетень законодавства та юридичної практики України. К.: Юрінком, 1995. - №1. – С. 111 – 123.
37. Ухвала Судової колегії в кримінальних справах Верховного суду Укра-їни від 26 червня 1997 року (Витяг) // Рішення Верховного Суду України, Що-річник. - 1998. – С. 104 – 105.
38. Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів: Постанова Пленуму Верховного суду України N 15 від 08.10.2004 (п. 14) // Вісник Верхов-ного суду України. – 2004. - № 11. – С. 8 – 13.
39. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: Постанова Пленуму Верхо-вного суду України N 3 від 25.04.2003 (п.17) // Юридичний вісник України. – 2003. - № 26. – (Інформ. – правовий банк № 26).
40. Про практику призначення судами кримінального покарання: Постано-ва Пленуму Верховного суду України N 7 від 24.10.2003 // Вісник Верховного суду України № 6 (40). – 2003. – С. 14 – 20.
41. Свешников Г.П. Расследование дел о приписках в государственной отчетности и предоставлении других умышленно искаженных учетных данных о выполнении планов в промышленности и капитальном строительстве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Харьковский юридический институт им. Ф.Э. Дзержинского, 1969 – 21 c.
42. Орлов Г.С. Расследование приписок и других искажений отчётности о выполнении планов. Иркутск: Иркут.гос.ун-т, 1974. – 96 с.
43. Волженкин Б.В. Экономические преступления – СПб.: Издательство «Юридический центр Прес», 1999. – 312 с.
44. Іщенко А.В., Красюк І.П., Матвієнко В.В. Проблеми криміналістично-го забезпечення розслідування злочинів: Монографія . - К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2002. - 212 с.
45. Іщенко А.В. Методологічні проблеми криміналістичних наукових досліджень: Монографія. - К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2003 . - 360 с.
46. Эйсман А.А. О понятии вещественного доказательства и его соотношении с понятиями доказательств других видов // Вопросы предупреждения преступности. Вып. 1. – М.: Юридическая литература, 1965. - С. 82 – 99.
47. Документы как доказательства в советском уголовном процессе: Учеб-ное пособие. – Иркутск: Иркутский гос. университет, 1973. – 44 с.
48. Прокофьев Ю.Н. Понятие и сущность документов как доказательств в советском уголовном процессе . - Иркутск: Иркут. гос. ун-т, 1978 . - 79 с.
49. Лисиченко В.К., Липовский В.В. Исправленному не верить. – К.: Лыбидь, 1990. – 128 с.
50. Власова Н.А., Кузнецова Н.А. Сущность и признаки документов-доказательств // Сборник научных трудов ВНИИ МВД РФ. Проблемы предварительного следствия и дознания. Москва, 1994. – С. 76 – 82.
51. Іщенко В. Поняття документа як джерела доказів у кримінальному су-дочинстві // Право України. – 1997. - №2. – С. 42 – 44.
52. Криминалистика / под ред. д-ра юрид. наук, профессора В.А. Образцо-ва. – М.: Юристъ, 1997 - 760 с.
53. Тертышник В.М., Слинько С.В. Теория доказательств: Учебное издание. – Харьков: Арсис, 1998. – 256 с.
54. Іщенко А.В., Кривова Н.О. Сучасні проблеми розуміння документів у криміналістиці // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 1998. - №1. – С. 145 – 155.
55. Бандурка А.М., Червяков И.М., Посылкина О.В. Финансово-экономический анализ: Учебник. – Харьков: Ун-т внутр. дел, 1999. – 394 с.
56. Доронін І.М. Особливості визначення місця документів у системі видів доказів у кримінальному судочинстві // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах. Тези до-повідей Міжнародної науково-практичної конференції (I частина). – К.: Націо-нальна академія внутрішніх справ України, 2001. – С. 221 – 222.
57. Біленчук П.Д., Трембовецька Т.П. Криміналістична характеристика документів // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах. Тези доповідей Міжнародної науко-во-практичної конференції (II частина). – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2001. – С. 133 – 134.
58. Доронін І.М. Поняття документів як виду доказів у кримінальному процесі // Вісник Верховного суду України. – 2001. - №6 (28). – С. 56 – 59.
59. Шадрин В.В. Использование бухгалтерских документов и дополнительных средств дознания при расследовании экономических преступлений // Закон и право. – 2002. - № 11. – С. 61 – 63.
60. Моїсеєв, О.М. Уточнене визначення документів та експертна технологія їх дослідження //Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. - №17 . – С. 24 – 30.
61. Кобилянський О. Поняття “документ” у криміналістиці: сучасне розуміння // Право України. – 2003. - №10. – С. 82 – 85.
62. Кобилянський О. Сучасний стан і перспективи дослідження докумен-тів із спеціальними засобами захисту від підроблення // Підприємництво, гос-подарство і право. – 2003. - №7. – С. 116 – 119.
63. Іщенко А.В., Будзієвський М.Ю. Визначення документа як об'єкта нау-кового дослідження // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Наук.-теор. журн. – 2004. - № 3. – С. 16 – 25.
64. Слідчий огляд: сутність, види, тактика проведення огляду місця події і тактика використання техніко-криміналістичних засобів та спеціальних знань: Моногр. - Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2004 . - 400 с.
65. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 588 с.
66. Леви А.А. Средства и методы защиты документов от подделки // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 9. - М.: Юридическая литература, 1969. – С. 152 – 164.
67. Іщенко А.В., Попович І.І. Криміналістична класифікація розрахунко-вих банківських документів //Криміналістичний вісник. – 2006. - № 1. – С. 60 – 65.
68. Осика І.М. Класифікація документів господарювання, що підробля-ються з метою вчинення економічних злочинів // Вісник Національного універ-ситету внутрішніх справ. – 2005. – № 29. – С. 94 – 100.
69. Власова Е.Е. Современный деловой документ. – Харьков: Центр Консульт, 2003. – 212 c.
70. Поникаров В.Д. и др. Судебно-бухгалтерская экспертиза: Учебное пособие. – Харьков: Арсис, 2002. – 240 с.
71. Юровский Б., Колесник С. Платежные карточки. Энциклопедия бухгалтера и экономиста №20, октябрь 2002. Х.: Центр «Консульт». – 116 с.
72. Косовец А.А. Правовой режим электронного документа // Вестник Московского университета, Серия 11, Право. – 1997. - №5. – С. 48 – 59.
73. Крылов В.В. Информация как элемент криминальной деятельности // Вестник Московского университета, серия 11, Право. – 1998. - №4. – С. 50 – 64.
74. Гадасин В.А., Конявский В.А. От документа - к электронному документу. Системные основы. / http://www.pvti.ru, 12.04.2001.
75. Ткачев А.В. Правовой статус компьютерных документов: основные характеристики. – М.: ООО «Городец - издат», 2000. – 95 с.
76. Семилетов С.И. Электронный документ как продукт технологического процесса документирования информации и объект правового регулирования // Государство и право. – 2003. - №1.- С. 92 – 102.
77. Дутов М. Правові проблеми електронного документообігу // Право України. – 2003. - № 6. – С. 122 – 124.
78. Салтевский М.В., Гаенко В.И., Литвинов А.Н. Электронные документы в информационном обществе: проблемы формирования юридической концепции: Научно-практическое пособие. Харьков: Эспада, 2006. – 96 с.
79. Осика І.М. Проблеми криміналістичного дослідження електронних до-кументів // Сучасні судово-експертні технології в кримінальному і цивільному судочинстві: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Хар-ків, 14-15 березня 2003 р.). – Харків: Вид-во Нац. ун-та внутр. справ, 2003. – С. 267 – 272.
80. Зайцев П. Электронный документ как источник доказательств // Законность. – 2002. - №4. – С. 40 – 44.
81. Васильев А.А., Абдурагимова Т.И. Электронные документы в судопроизводстве // Закон и право. – 2004. - №1. – С. 60 – 63.
82. Вехов В. Документы на машинном носителе // Законность, 2004. – № 2 (832). – С. 18 – 20.
83. Кукарникова Т.Э. Предварительное исследование электронного документа // Воронежские криминалистические чтения: Сб. науч. трудов. Вып. 5 / Под ред. О.Я. Баева. – Воронеж: Изд-во Воронеж гос. ун-та, 2004. – С. 137 – 146.
84. Подволоцкий И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов / Под ред. проф. А.М. Зинина М.: Издательство «Юрлитинформ», 2004. – 200 с.
85. Вехов В.Б., Попова В.В., Илюшин Д.А. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации: Научн. – практич. Пособие, изд. 2-е, доп. и испр. – М.: «Лекс - Эст», 2004. – 160 с.
86. Бирюков В.В. Научные и практические основы использования компьютерных технологий для фиксации криминалистически значимой информации: Монографія. - Луганск: РИО ЛАВД, 2002. - 264 с.
87. Newman, C.P.K. Smithies. Questioned electronic document examination // International Journal of Forencic Document Examiners. – 1998. - Vol. 4. - №1. - Р.29-32
88. Косовец А.А. Правовой режим электронного документооборота // Вес-тник Московского Университета серия 11 Право 1997 № 4. – С. 46 – 60.
89. Системи розрахунків у реальному часі // Вісник НБУ. - №3 (25). – 1998. – С. 39.
90. Бахин В.П. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962 – 2002 г.г.): монография. – К., 2002. – 268 с.
91. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. – М.: Мегатрон XXI, 2000. – 2-е изд. доп. – 334 с.
92. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. – М.: ЛексЭст, 2002. – 76 с.
93. Салтевский М.В. Криминалистика в современном изложении юристов. – Харьков, ИМП «Рубикон», 1996. - 432 с.
94. Криминалистика: Учебник для высш. учебн. заведений под ред. А.Г.Филиппова, 3 – е изд., переработ. и доп. – М.: Спарк, 2004. – 752 с.
95. Ларьков А.Н. Расследование и предупреждение должностных преступлений. М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1976. – 144 с.
96. Методика расследования хищений социалистического имущества. Вып. 4. Ответств. редактор доктор юридич. наук, проф. В.Г. Танасевич. М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1980. - 172 с.
97. Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. – Харьков: Консум, 1999. – 480 с.
98. Криминалистика: Учебник / Под. ред. Т.А. Седоаой, А.А. Эксархопуло. – СПб.: Издательство “Лань”, 2001. – 928 с.
99. Степанюк Р.Л. Методика розслідування злочинів, пов’язаних з пору-шеннями бюджетного законодавства. Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Наці-ональний університет внутрішніх справ. – Харків. 2004. - 265 с.
100. Бирюков В.В., Коваленко В.В. Криминалистическое исследование документов: Монография. – Луганск: РИО ЛИВД, 1999. – 164 с.
101. Газизов В.А., Проткин А.А. Криминалистическое исследование документов. Учебное пособие. М.: МЮИ МВД России, 1999. – 86 с.
102. Щербаковський М.Г., Осика І.М., Щербаковська Л.П. Поняття та види сучасних способів матеріальної підробки паперових документів // Экспертное обеспечение правосудия на современном этапе судебно-правовой реформы. Сборник научно-практических материалов (к 10 – летию основания Крымского отделения Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Засл. проф. Н.С. Бокариуса). Симферополь. 2000. - С. 108 -112.
103. Справа № 1-140 // Архів місцевого суду Красногвардійського району м. Дніпропетровська за 2001 рік.
104. Шведова И.Н. Современные способы подделки документов: проблемы распознавания // Вестник криминалистики. - 2003. - Вып. 1 (5). – С. 43 – 46.
105. Костин П.В. Место машинных носителей информации в механизме преступлений в сфере экономики, совершаемых с использованием средств компьютерной техники // Российский следователь. – 2006. - №7. – С. 11 – 16.
106. Кобилянський О. Методичні особливості та техніко-криміналістичні засоби дослідження документів, що мають спеціальні засоби захисту // Підпри-ємництво, господарство і право. – 2003. – №12 .- С. 115 – 118.
107. Кобилянський О. Захист цінних паперів і документів суворого обліку та звітності від підроблення // Підприємство, господарство і право. – 2003. - №6. - С. 104 – 107.
108. Поташник Д.П. Технико-криминалистическая экспертиза документов и ее роль в судебном доказывании: Учеб. Пособие для судей, следователей, прокуроров, лиц, производящих дознание, защитников, экспертов, специалистов, студентов и аспирантов. – М.: ЛексЭст, 2004. – 144 с.
109. Будзієвський М.Ю. Сучасні способи підробки захисних засобів доку-ментів, їхні ознаки // Криміналістичний вісник. – 2004. - №2(2). – С. 91 – 96.
110. M.J.Allen Dot-matrix printers // Forensic Science International. – 1987. - № 35. – Р. 283 – 295.
111. Бондаренко Р.А., Немчин С.В. Исследование технических характеристик струйных принтеров с целью решения диагностических задач // Актуальные вопросы судебной экспертизы и криминалистики на современном этапе судебно-правовой реформы. Сб. научно-практических материалов (к 75-летию основания Харьковского НИИ судебных экспертиз) Харьков “ПРАВО”, 1998. – С.110 – 112.
112. Гортинский А. В. Теоретические и методические основы криминалистической диагностики и идентификации компьютерных печатающих устройств матричного типа. Автреф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Саратовский юридический институт МВД России. - Саратов. 2000. – 22 с.
113. Щербаковская Л.П. Особенности механизма формирования изображений в документах, изготовленных с применением струйных принтеров // Экспертное обеспечение правосудия на современном этапе судебно-правовой реформы. Сборник научно-практических материалов. Симферополь. 2000. – С. 100 – 107.
114. Криминалистическая техника. Учебник. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2002. – 608 с.
115. Гайдамакина Д.И. Некоторые вопросы исследования рукописных записей и подписей в документах, представленных в виде электрофотокопий // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск 2: Збірник ма-теріалів міжнародної науково-практичної конференції / Міністерство юстиції України, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, Академія правових наук України, Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого; Ред. колегія: М.Л. Цимбал, М.І. Панов, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін. – Харків: Право, 2002. – С. 206 – 209.
116. Шашкин С.Б. Основы судебно-технической экспертизы документов, выполненных с использованием средств полиграфической и оргтехники (теоретический, методологический и прикладной аспекты). – В кн. Теория и практика судебной экспертизы. – СПб.: Питер, 2003. – С. 325 – 592.
117. Губанов В.А. К методике выявления идентификационных признаков ризографа // Сучасні судово-експертні технології в кримінальному і цивільному судочинстві: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Хар-ків, 14 – 15 березня 2003 р.). – Харків: Вид-во Нац. ун-та внутр. справ, 2003. – С. 238 – 241.
118. Попов В.Л. Ідентифікація зображень, отриманих на струминно-крапельних принтерах // Криміналістичний вісник. – 2005. - № 1. – С.139 – 143.
119. Матеріали Відділу з розслідування економічних злочинів поліції м. Бірмінгем (Великобританія) за 1998 рік.
120. Шведова О. Встановлення факту монтажу в документах, виконаних за допомогою компютерних технологій // Право України. – 2006. - №2. – С. 75 – 77.
121. Якимець О.І. Застосування можливості криміналістичного дослідження документів в цивільному процесі // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (II частина). – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2001. – С. 41 – 43.
122. Курс криминалистики в 3 т. Т. I. Общетеоретические вопросы. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика / Под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Прес», 2003. – 683 с.
123. Криминалистическая техника. Справочная книга юриста. Под общ. ред. Б.И. Шевченко. М.: Госюриздат, 1959. – 528 с.
124. Радянська криміналістика. Криміналістична техніка і слідча тактика. За заг. ред. В.П. Колмакова. К.: Вища школа, 1973. – 296 с.
125. Криміналістика (криміналістична техніка): Курс лекцій / П.Д. Білен-чук, А.П. Гель, М.В. Салтевський, Г.С. Семаков. – К.: МАУП, 2001. – 216 с.
126. Шашкин С., Бондаренко П. Исследование документов, выполненных с помощью компьютерных технологий // Законность. – 2003. - №1. – С. 20 – 22.
127. Сукманова Т.А. Об исследовании подписей, выполненных путём ком-петентного автоподлога // Теорія та практика судової експертизи і криміналіс-тики. Випуск 2: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конферен-ції / Міністерство юстиції України, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, Академія правових наук України, Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого; Ред. коле-гія: М.Л. Цимбал, М.І. Панов, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін. – Харків: Право, 2002. - С. 634 – 638.
128. Mikael Levi, Paul Bissell, Tony Richardson. The prevention of plastic card and cheque fraud: Crime Prevention Unit, Paper 26, London. Home Office. 1991. – 51 р.
129. Бондаренко П.В. Криминалистическое исследование подписей, выполненных от имени вымышленных лиц: Автореф. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Саратовский юридический институт МВД России. – Саратов, 2000. – 22 с.
130. Буланова Л.И. Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов, изготовленным по новым технологиям: Автореф. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Московский институт МВД России. – М., 1998. – 16 с.
131. Справа № 68021493 // Матеріали СВ “ОЗ”, СВ УМВС України в Дніп-ропетровській області за 2002 рік.
132. Глибко В.Н., Волкова И.К. Использование специальных судебно-бухгалтерских познаний в расследовании и предупреждении преступлений. - Х.: Харьковский юридический институт, 1980. – 76 с.
133. Данилова Н.А. Особенности расследования преступлений экономичес-кой направленности: Учеб.пособие. СПб.: Изд. дом «Сентябрь», 2002. – 144 С.
134. Біленчук П.Д., Романюк Б.В., Цимбалюк В.С. та ін. Комп’ютерна зло-чинність. Навчальний посібник. – Київ: Атіка, 2002. – 240 с.
135. Кримінальні дива віртуального світу // Іменем закону. - №51. – 13.12.2002 р. - С. 3.
136. Edward Carter. Examining Cybercrime: its forms and its perpetrators // Право і безпека – 2003 – Т.2 - №1. – С.92 – 99.
137. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Безопасность коммерческого банка: организа-ционно-правовые и криминалистические проблемы: Монография. – М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2002. – 251 с.
138. Справа № 1-503 // Архів Дарницького районного суду міста Києва за 2001 рік.
139. Осика І.М. Боротьба з підробленням пластикових карток: погляд з Бри-танських островів // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ. Спеціаль-ний випуск у чотирьох частинах. Частина 2. – Луганськ 1999. – 254 с. - С. 115 – 119.
140. Michael Levi. Credit Card Fraud in International Perspective // Cross-border crime in a changing Europe. Tilburg University, Tilburg, Institute of Criminology and Social Prevention, Prague. 2000. – C. 145 – 162.
141. Ларичев В.Д., Спирин Г.М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методи защиты. – М.: “Экзамен”, 2001. – 256 с.
142. Литвинчук Г.К., Морокко Д.Ф. Особливості розслідування злочинів про підробку банківських платіжних карток // Теорія та практика криміналісти-чного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах. Те-зи доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (II частина). – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2001. – С. 199 – 214.
143. Бертовский Л.В., Образцов В.А. Выявление и расследование экономи-ческих преступлений: Учебно-практическое издание. М.: “Экзамен”, 2003. – 256 с. С. 121 – 143.
144. Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчётных карт и иных платёжных докуме-нтов / Монография под науч. ред. д-ра юрид. наук, профессора Комиссарова В.И. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2004. – 160 с.
145. Бутузов В.М., Шеломенцев В.П., Терновий С.І. Особливості докумен-тування злочинних груп у сфері функціонування електронних платіжних сис-тем. Методичні рекомендації. – К., 2004. – 30 с.
146. Берзин П.С. Особенности расследования хищений, совершаемых с ис-пользованием поддельных банковских платежных карточек // http://www.crime-research.ru/library/Berzin15.htm, 16.05.2006.
147. Бутузов В.М., Василинчук В.І., Шеломенцев В.П. Правові та організа-ційні засади протидії злочинам у сфері використання платіжних карток. Навча-льний посібник. – К.: Типографія ТОВ «СТ-Стиль», 2006. – 139 с.
148. Справа № 30-554 // Матеріали «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоград-ській області за 2002 рік.
149. Справа №323908 // Матеріали СУ Сімферопольського МУ МВС України в АР Крим за 2002 рік.
150. Кардинг – это преступление 10.09.2004 // http://webinform.ru/comments/1611.html, 10.09.2004.
151. Ахтырская Н.Н. Классификация элементов механизма совершения преступлений, связанных с пластиковыми карточками. // http://www.crime-research.org/library/Aht_tem2.htm, 13.05.2006.
152. Peter Byrne. Fraud Country // Kyiv Post. – October 10th, 2002. – Volume 7, Issue 40. - C.1, 4.
153. Credit Card Theft Thrives Online as a Global Market // New York Times, May 13, 2002. http://www.nytimes.com/2002/05/13/technology/13CARD.html?ex=1022306848&ei=1&en=a72645923dc9b71e, 22.07.2002.
154. Сабадаш В. Проблема поддельных сайтов в Интернете требует законо-дательного урегулирования // http://www.crime-research.ru/news/16.12.2004/1701, 23.02.2005.
155. Digital forgery attacks website security // 17:14 13 August 02 NewScientist.com news service. http://www.newscientist.com, 14.09.2002.
156. Сабадаш В. За два года из украинских банкоматов похитили $5 млн. // http://www.crime-research.ru/news/07.04.2005/1921/, 11.05.2005.
157. Іменем закону. – 16.05. – 22.05. 2003. - №20(5356). – С. 7.
158. Справа № 1-1257/04 // Архів Шевченківського районного суду м. Києва за 2004 рік.
159. Преступность высоких технологий // 02/06/2004. - Украина криминаль-ная. - http://www.cripo.com.ua/?sect_id=7&aid=2436, 26.06.2004.
160. Известия №9 (018) 6 марта 2003 года. - С. 3.
161. Виявляються цехи з виготовлення підроблених пластикових карток // Володимирська, 15. – 27.06.03. - №6. – С.11.
162. Справа №1-248 // Архів місцевого суду Бабушкінського району м. Дніпропетровська за 2000 рік.
163. Шепітько В. Особливості криміналістичної характеристики шахрайст-ва // Вісник Академії правових наук України. – 1998. - №2. - С. 140 – 146.
164. “Check Fraud Statistics”. National Check Fraud Center (September 19, 2001) // http://www.ckfraud.org/statistics.html, 14.02.2006.
165. Воробей О. Дорожні чеки з точки зору криміналіста // Підприємницт-во, господарство і право. – 2006. - №10(130). – С. 152 – 154.
166. Березин Д.В. Мошенничество в сфере вексельных отношений / Науч. ред. Заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат юридических наук М.В. Мешков. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2004. – 184 с.
167. Справа № 64020729 // Матеріали СУ УМВС України в Харківській об-ласті за 2003 рік.
168. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 1999. - №1. – С. 31 – 43.
169. Сатуев Р.С., Шраер Д.А., Яськова Н.Ю. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. – 272 с.
170. Ларьков А.Н., Кривенко Т.Д., Куранова Є.Д. Расследование новых видов экономических преступлений. Метод. рек. Для следователей и прокурорв. – М., 1995. – 80 с.
171. Бланков А.А., Агременко В.Н. Понятие и особенности способов незаконного получения страховой выплаты // Российский следователь. – 2002. - №10. – С. 14 – 19.
172. Хамков А. Выявление и расследование преступлений в сфере автострахования, совершенных с участием сотрудников ГИБДД // Законность. – 2006. - №1. – С. 22 – 25.
173. Легко ли простому автомобилисту обмануть страховщика? // Автоцентр. – 2004. - №19. – С. 24 – 26.
174. Пазинич Т.А. Криміналістична характеристика шахрайства та основні напрямки його розслідування // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 23. – С. 28 – 32.
175. Волобуєв А.Ф., Золотухін І.І., Літвінов О.В. Характеристика розкра-дань майна, що здійснюються в небанківських фінансових установах // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України Випуск 2. Луганськ - 1998, С. 168 – 178.
176. Берегись автомобиля — "клубного" и кредита — дешевого // Сегодня. - 09.02.2005. - N 1972. - С. 5.
177. Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття та розслідування злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ. / Під редакцією П.В. Коляди. Київ: ГСУ МВС України, 2001. – 240 с.
178. Лысенко В.В. Фиктивные фирмы (криминалистический анализ). – К.: Парламентское изд-во, 2002. – 112с.
179. Тимченко В. Раскрытие хищений, совершенных под видом возмещения НДС по экспортным операциям // Законность. – 2001. - №5. – С. 9 – 12.
180. Ларичев Е.В. Понятие, формы, функции и виды и предупреждение преступлений в кредитной сфере // Российский следователь. – 2003. - №5. – С. 13 – 19.
181. Бущан О.П. Кредитно-фінансове шахрайство та особливості його роз-слідування // Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню органі-зованої злочинності спільно з Американським університетом у Вашингтоні. Випуск сьомий. – Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціа-тив, 2003. – С. 74 – 95.
182. Чернявський С.С. Злочини у сфері банківського кредитування (про-блеми розслідування та попередження): Навч. посібник / За заг. ред. О.М. Джу-жи. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 264 с.
183. Матеріали Відділу боротьби з правопорушеннями в сфері високих тех-нологій і інтелектуальної власності ДДСБЕЗ МВС України за 2003 рік.
184. VISA CEMEA. An Introduction to Fraud Awareness: A two-day workshop on fraud and its management. Visa Business School. 2002. – 84 р.
185. Mouse clicks and dirty tricks // Platypus magazine. – September 2001. - #72. – Р. 33 – 34.
186. Справа № 69039053 // Матеріали прокуратури м. Дніпропетровська за 2004 рік.
187. Матеріали ДДСБЕЗ МВС України, Відділ боротьби з правопорушен-нями сфері високих технологій і інтелектуальної власності за 2001 рік.
188. Матеріали СВ Світловодського МРВВС УМВС України в Кіровоград-ській області за 2002 рік.
189. Абдурагимова Т.И. Раскрытие и расследование изготовления, сбыта и использования поддельных кредитных и расчетных пластиковых карт. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Юридический институт МВД России. М. 2001. - 24 с.
190. Кардер как предмет исследований // Украина криминальная / www.cripo.com.ua, 13.07.2003.
191. Миусская Р.А. Расследование хищений, совершенных с использованием служебного положения: Учебн. пособие. – М.: Всесоюзный юридический заочный институт, 1982. – 71 с.
192. Коновалова В.Е. Организация расследования хищений государствен-ного и общественного имущества. Учебн.пособ. Харьков: Харьковский юриди-ческий институт им. Ф.Э. Дзержинского, 1984. – 44 с.
193. Матусовский Г.А. Методика расследования хищений: Учеб.пособие. Киев: УМК ВО, 1988. – 88 с.
194. Курс криминалистики: В 3т. Т III. Криминалистическая методика: Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / Под ред. О.Н. Коршуновой и А.А, Степанова. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. – 573 с.
195. Афанасьев А.Ю. Проблемы предупреждения хищений денежных средств, совершенных с использованием пластиковых карт и других средств электронного доступа // Российский следователь. - №4. – 2003. – С. 31 – 35.
196. Гончаров Д. Классификация хищений, совершенных с помощью ком-пьютеров // Законность. – 2001. - №11. – С. 31 – 33.
197. Самойленко О.А. Криміналістичні дослідження способів вчинення розкрадань, скоєних з використанням комп’ютерних технологій // Використан-ня сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю: Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції студентів, курсантів і слухачів. Донецьк, 30 жовтня 2004 року. – Донецьк: ДЮІ МВС при ДонНУ, 2004. – С. 170 – 182.
198. Справа № 10030066 // Матеріали СВ УМВС України в Харківській об-ласті за 2004 рік.
199. Горошко Л. Махинации на рабочем месте // http://www.crime-research.ru/news/15.03.2004/2004-03-1501/, 11.05.2005.
200. У Херсоні співробітники СБ України викрили фінансові махінації з ва-лютними рахунками вкладників одного з комерційних банків. Новини за 28.01.2005 року // http://www.sbu.gov.ua/reports/ann28-01-2005.shtml, 30.01.2005
201. Майже 700 тисяч гривень упродовж півроку вкрали з рахунків вклад-ників одного з комерційних банків двоє хакерів // http://www.1plus1.tv/news/?29-01-2005, 30.01.2005.
202. Зейкан І. Кваліфікація дій службової особи фіктивного підприємства // Право України. – 2004. - №7. – С. 77 – 79.
203. Матеріали Управління нагляду за діяльністю органів дізнання і досу-дового слідства Генеральної прокуратури України за 2004 рік.
204. Коваленко С.В. Відмивання “брудних” коштів за допомогою “конвер-таційних центрів”: загальна характеристика // Вісник Луганської академії внут-рішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. – 2004. - №3. – С. 180 – 185.
205. Білецький В. Фіктивне підприємництво і економічна злочинність // Право України. – 1997. - №5. – С. 34 – 37.
206. Фиктивные фирмы разоблачаются // Вестник налоговой службы Украины. - №18. – 1998. – С.24 – 26.
207. Білоус В.В. Проблеми методики розслідування фіктивного підприємництва: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2004. — 20 с.
208. Білоус В., Журавель В. Фіктивні підприємства у механізмі легалізації «брудних» грошей // Вісник академії правових наук України. - №3(38). – 2004. – С. 169 – 180.
209. Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі кри-міналістичні методики: Монографія / Кол. авторів: В.Ю. Шепітько, В.О. Коно-валова, В.А. Журавель та ін.; за ред. В.Ю. Шепітька. – Х.: Право, 2006. – 624 с.
210. Волобуєв А.Ф., Літвинов О.В., Осика І.М. Механізм легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом // Вісник Університету внутрішніх справ. – Вип.9. – Харків. – 1999.- С. 118 – 125.
211. Салтевский М.В. Основы методики расследования легализации денежных средств, нажитых незаконно. - Конспект лекций. – Харьков: ООО “Знание ЛТД”, 2000. – 19 с.
212. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями. Руководство для следователей // Корж В.П. Научно-практическое пособие. – Х.: Издательство “Лицей”, - 2002. – 280 с.
213. Осика І.М. Проблеми протидії легалізації (відмиванню) злочинних прибутків у Європі // Збірник наукових праць, серія “Право”, Випуск 3, Харків, ХНАДУ, 2003 - С. 162 – 167.
214. Корж В.П. Криміналістичні ознаки способів легалізації злочинних до-ходів // Прокуратура. Людина. Держава. - №5 (35). – 2004. – С. 70 – 76.
215. Азаров М.Я., Ярошенко Ф.О., Мельник П.В., Жвалюк В.Р. Відмиван-ня грошей: кримінально-правова кваліфікація, запобігання злочинності, законо-давство та міжнародний досвід: Навчальний посібник. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – 310 с.
216. Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практич-ний аспекти / С.Г. Гуржій, О.Л. Копиленко, Я.В. Янушевич та ін. – К.: Парлам. вид-во, 2005. – 216 с.
217. Журавель В.А. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одер-жаних злочинним шляхом: Наук. – практ. Посібник. – Х.: Одіссей, 2005. – 312 с.
218. Граница — «золотая жила» оргпреступности // Зеркало недели. – 2002. - № 38 (413). - http://www.zerkalo-nedeli.com/ie/show/413/36308/, 25.01.05.
219. Головіна В. П. Основи методики розслідування легалізації (відмиван-ня) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Луганська академія вну-трішніх справ ім. 10-річчя незалежності України. — К., 2004. — 255 с.
220. Лысенко В.В. Расследование уклонений от уплаты налогов: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Университет внутренних дел. – Х., 1997. – 191 с.
221. Задорожний О. Криміналістична класифікація способів ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів // Прокуратура, людина, держава. – 2004. - №8(38). – С. 78 – 84.
222. Тришкина Е.А. Расследование преступлений в сфере налогообложения: Учеб. пособие. – Волгоград: ВА МВД России, 2001. – 72 с.
223. Лисенко В.В. Виявлення податковою міліцією ухилень від сплати по-датків. – К: ПП “Весма”. – 2002. – 168 с.
224. Козлов В.А. Элементы криминалистической характеристики налогових преступлений // Российский следователь. – 2003. - №2. – С. 4 – 11.
225. Пивоваров В. В. Податкова і кредитно-фінансова злочинність: кримі-нологічна характеристика та попередження: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с.
226. Василинчук В. Типові способи необґрунтованого одержання кредитів при вчиненні шахрайства з фінансовими ресурсами та шляхи їх розслідування // Право України. – 2000. - №10. - С. 28 – 31.
227. Курман О. В. Методика розслідування шахрайства з фінансовими ре-сурсами: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2002. — 20 с.
228. Зеленецкий В.С. Возбуждение уголовного дела. – Х.: Издательство «КримАрт», 1998. – 340 с.
229. Степанов В.В. Предварительная проверка первичных материалов о преступлениях. – Саратов: Сарат. юрид. ин-т им. Д.И. Курского, 1972. – 142 с.
230. Зеленковський С. Окремі методики розслідування злочинів у сфері економіки // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. - №3. – С. 54 – 57.
231. Дереза В. Вдосконалення роботи слідчих – запорука ефективності до-судового слідства // Прокуратура. Людина. Держава. - № 10 (40) жовтень. – 2004. – С. 3 – 8.
232. Легеньковський О. Розслідування злочинів в сфері економіки // Проку-рорська та слідча практика. – 2004. - №1. С. 46 – 49.
233. Николюк В.В., Кальницкий В.В., Шаламов В.Г. Истребование предметов и документов в стадии возбуждения уголовного дела. Учебное пособие. - Омск: Высш. шк. милиции МВД СССР, 1990 – 76 с.
234. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для сле-дователей. М: Издательство "СПАРК", 1999. - 415 с.
235. Гавло В.К. Следственная ситуация // Следственная ситуация: Сборник научных трудов. – М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступлений, 1984. – С. 38 – 41.
236. Селиванов Н.А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Социалистическая Законность. – 1977. - №2. – С. 56 – 59.
237. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т.3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Академия МВД СССР, 1979. – 407 с.
238. Драпкин Л.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций: Автореф. дис. д - ра. юрин. наук: 12.00.09 / Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. - М., 1987. – 45 с.
239. Возгрин И.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в системе частных методик расследования // Следственная ситуация: Сборник научных трудов. – М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступлений, 1984. – С. 66 – 70.
240. Баев Я.О. Следственные ситуации: их тактическая и методическая сущность // Роль и значение деятельности Р.С. Белкина в становлении современной криминалистики. Материалы Международной научной конференции (к 80-летию со дня рождения Р.С. Белкина). – М.: Академия управления МВД РФ, 2002. – С. 107 – 110.
241. Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М.: “Юридическая литература”. 1982. – 152 с.
242. Копылев И.А. Следственная ситуация и тактическое решение: Учеб. пособие. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1988. – 24 с.
243. Волобуєв А.Ф. Загальні положення криміналістичної методики: Лек-ція. Харків: Ун-т внутр. справ, 1996. – 36 с.
244. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: Монография / Под. Ред. Н.П. Яблокова. – Калининград: Изд-во Калининград. ун-та, 1997. – 248 с.
245. Бирюков В.В. Алгоритмизация расследования. Задачи и проблемы // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя неза-лежності України. – 2004. - №1. – С. 192 – 197.
246. Танасевич В.Г. Значение криминалистической характеристики преступлений и следственных ситуаций для методики расследования преступлений // В сб. Актуальные проблемы советской криминалистики. М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1980. – С .83 – 93.
247. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. - Мн.: Изд-во БГУ, 1979. – 128 с.
248. Шепитько В.Ю. Теория криминалистической тактики: Монография. – Харьков: Гриф, 2002. – 202 с.
249. Біленчук П.Д., Пєркін В.І. Тактичні прийоми, тактичні комбінації та тактичні операції в розслідуванні злочинів: Навч. посібник. - Київ: Українська академія внутрішніх справ, 1996. – 32 с.
250. Payment Cards // http://www.interpol.org/PaymentCards.htm, 23.05.2006.
251. Нехорошева О. Изъятие компьютерной техники и информации // Законность. – 2004. - №8. – С. 15 – 18.
252. Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів: Наук.-практ. Посібник / За ред. Н.І. Клименко. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 216 с.
253. Edward Wilding. Computer Evidence: A Forensic Investigators Handbook. London: Sweet & Maxwell. 1997. – 236 р.
254. John McCrone. Indelitable evidence // New Scientist Supplement. – 1997. - 4 October. – p. 12 – 15.
255. Computer files // Police review. - 16 January 1998. - p. 38 – 39.
256. Салтевский М.В., Щербаковский М.Г., Губанів В.А. Осмотр компьютерных средств на месте происшествия: Методические рекомендации. Х.: ООО «ЛТД Знание» 1999. – 12 с.
257. Electronic Law Enforcement. Introduction to Investigations in an Electronic Environment: United States General Accounting Office. GAO-01-121G, February 2001. – 150 p.
258. Electronic Crime Scene Investigation. Guide for first responders: PhotoDisc, Inc., 2001. – 83 р.
259. Вехов В.Б. Особенности организации и тактики осмотра места происшествия при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации // Российский следователь. – 2004. - №7. – С. 2 – 5.
260. Щербаковский М.Г. Проблемы выявления, фиксации и изъятия следов преступлений, совершённых с применением компьютерных технологий // Збір-ник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинно-сті спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. Випуск дев’ятий. – Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх інститутів. – 2004. – С. 278 – 309.
261. Good Practice Guide for Computer based Electronic Evidence. Association of Chief Police Officers, National High-Tech Crime Unit. London, 2004. – 51 p.
262. Бірюков В.В., Бірюкова Т.П. Основи методики розслідування злочинів, пов’язаних із виготовленням і збутом підроблених грошей: Навч. – практ. посі-бник. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005. – 352 с.
263. Глотов О.М. Осмотр документов следователем: Учебное пособие. – Л.: РИО Ин-та усовершенствования следственных работников при Прокуратуре СССР, 1983. – 42 с.
264. Коробейников В.Б. Вопросы криминалистического исследования содержания документов // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 40. – М.: Юрид. лит., 1984. - С. 53 – 66.
265. Филиппов А.Г. Первоначальные следственные действия при расследовании хищений государственного или общественного имущества, совершенных путем присвоения, растраты или путем злоупотребления служебным положением: Учеб. пособие / под ред. Г.Г. Зуйкова. – М.: Высш. шк. МВД СССР, 1972. – 68 с.
266. Ищенко П.П. Взаимодействие следователя и специалиста при производстве обыска по делам о хищениях // Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений. Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск: Свердловский юридический институт, 1984. – С. 93 – 97.
267. Власов В.П. Следственный осмотр документов. Справочный альбом. Москва: НИИ Криминалистики Прокуратуры СССР, 1958. – 101 с.
268. Колмаков В.П. Следственный осмотр. М.: Юрид. лит., 1969. – 196 с.
269. Деревягин Ю.Т., Гаритовская Э.В., Толеубеков Б.Х. Участие специалиста-бухгалтера в следственных и непроцессуальных действиях по делам о хищениях социалистического имущества: Учебн. пособие. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1989. – 68 с.
270. Андреев С.В., Образцов В.А. Основы криминалистического документоведения. Курс лекций: учебное пособие для вузов. М.: «Экзамен», 2006. – 320 с.
271. Зуев А.А. Следственный осмотр при расследовании хищений, совершенных путем присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением: Автореф. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Харьковский юридический институт. – Х. 1986. – 20 с.
272. Пирцхалава К.А. Криминалистический анализ документов по налоговым преступлениям // Прокурорская и следственная практика. – 1999. - №3. – С. 175 – 185.
273. Вехов В.Б., Голубев В.А. Расследование компьютерных преступлений в странах СНГ: Монография / Под ред. Залуженного деятеля науки Российской Федерации, д-ра юрид. Наук, проф. Б.П. Смагоринского. – Волгоград: ВА МВД России, 2004. – 304 с.
274. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе. – М.: Юрид. Лит., 1981. – 104 с.
275. Литвинов А.Н., Тагаев Н.Н., Лапта С.П. Логика в следственной и экспертной деятельности: проблемы применения и оценки. Учебное пособие. – М.: ЮРКНИГА, 2005. – 112 с.
276. Атанесян Г.А., Поташник Д.П. Криминалистическое и судебно-бухгалтерское исследование документов при расследовании хищений социалистического имущества. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1986. – 99 с.
277. Скрипилева Н.А. К вопросу о назначении неидентификационных (диа-гностических) почерковедческих исследований при расследовании уголовных дел // Российский следователь. – 2003. - №4. – С. 14 – 16.
278. Сохранич Т.В., Абросимова В.Г., Кузніченко Л.В. Деякі аспекти дослі-дження підписів у нотаріально посвідчених та прирівняних до них документах // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск 2: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції / Міністерство юстиції України, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, Академія правових наук України, Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого; Ред. колегія: М.Л. Цимбал, М.І. Панов, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін. – Харків: Право, 2002. - С. 203 – 206.
279. Долженко Н.И. Образцы для сравнительного исследования и тактика получения экспериментальных образцов. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2003. – 112 с.
280. Качурін С. Одержання зразків для експериментального дослідження: проблеми теоретичного і практичного характеру // Право України. – 2004. - №1. – С. 110 – 113.
281. Беляева Г.А., Калашников А.Н., Беляевский В.Л. О специальных знаниях в судебно-техническом исследовании документов // Теория и практика использования специальных знаний при расследовании преступлений. Сборник научных трудов. Высшая следственная школа МВД СССР. Волгоград, 1989. – С. 51 – 58.
282. Мирский Д.Я., Сахарова Е.А. Возможности кодирования при создании информационно-поисковой системы применительно к решению задач судебно-технической экспертизы документов // Процессуальные аспекты судебной экспертизы: Сб .научн. тр. ВНИИСЭ – М.: ВНИИСЭ, 1986. – С .102 – 128.
283. Беляева Г.А., Басинский В.П. К вопросу о комплексности технико-криминалистического исследования документов // В сб. Проблемы повышения объективности криминалистических экспертных исследований. Волгоград, 1986. – С. 14 – 19.
284. Гапоненко О.М., Курильова О.Ф., Калюжна Д.В. Деякі аспекти експер-тної діяльності з технічного дослідження документів // Сучасні судово-експертні технології в кримінальному і цивільному судочинстві: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 14 – 15 березня 2003 р.). – Харків: Вид-во Нац. ун-та внутр. справ, 2003. – С. 236 – 239.
285. Общие положения технико-криминалистической экспертизы докумен-тов: Учебное пособие. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1987. – 88 с.
286. Будзієвській М.Ю. До питання про проблеми визначення предмета, за-дач та об'єктів техніко-криміналістичного дослідження документів // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності Украї-ни. – 2004. - № 3. – С. 170 – 180.
287. Щербаковская Л.П. Современное состояние судебно-технической экспертизы документов: проблемы и пути их решения // Новые направления криминалистических исследований в практике судебной экспертизы: Тезисы научно-практического семинара, 24 – 25 апреля 2001, Киев: КНИИСЭ, 2001. – С. 45 – 51.
288. Палий В.М. Теоретические и методические основы криминалистического исследования документов, изготовленных на знакопечатающих устройствах: Автореф. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Киев, Высшая школа МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского. – К., 1989. – 20 с.
289. Костров С.А. Криминалистическое исследование документов, выполненных средствами оперативной полиграфии: Автореф. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Москва, Институт МВД РФ. – М., 1997. – 20 с.
290. Черткова Т.Б. Криминалистическое исследование поддельных документов, изготовленных с применением принтеров персональных компьютеров // Новые разработки, технические приёмы и средства судебной экспертизы. – 1993. – Вып. 1(78). – С. 16 – 19.
291. Єрьоменко С.М., Садченко Є.О. Криміналістична експертиза докумен-тів, виконаних за допомогою струминних принтерів // Теорія та практика кри-міналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: Тези доп. Між нар. Наук. – практ. конференції Ч.І. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2001. – С. 256 – 258.
292. Щербаковская Л.П. Особенности экспертного диагностического исследования документов, изготовленных с применением компьютерных технологий // Сучасні судово-експертні технології в кримінальному і цивільно-му судочинстві: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 14 – 15 березня 2003 р.). – Харків: Вид-во Нац. ун-та внутр. справ, 2003. – С. 310 – 318.
293. Прохоров-Лукин Г.В., Юрченко О.Б. Актуальные вопросы классификации признако
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.