У нас уже 242731 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ВИКРАДЕНЬ МАЙНА, ВЧИНЕНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Количество страниц 230
ВУЗ ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Год сдачи 2006
Содержание ЗМІСТ

ВСТУП ..................................................................................................................6-12

РОЗДІЛ 1. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКРАДЕНЬ МАЙ-НА, ВЧИНЕНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛО-ГІЙ.........................................................................................................................13-95
1.1.Поняття викрадення майна, вчиненого із використанням комп’ютерних технологій, та його зв’язок з іншими злочинами ......................…………… ….. 13
1.2. Характеристика предмета посягання та обстановки вчинення викраден-ня …………………………………………………………………………………....25
1.3. Характеристика особи злочинця.................................................................36
1.4. Характеристика способів вчинення викрадень майна з використанням комп’ютерних технологій........................................................ .........................…...50
1.5. Типові сліди злочину...................................................................................81

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ...................................................................................... 93

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СТАДІЇ ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ І ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ВИКРАДЕНЬ МАЙНА З ВИ-КОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ………….……….....96-148

2.1. Оцінка первинного матеріалу про злочин у стадії порушення криміна-льної справи ............. .............................................................................………….. 96
2.2. Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування, криміналіс-тичні версії, тактичні завдання та засоби їх вирішення.......................................107
2.3. Використання спеціальних знань у розслідуванні викрадень майна, вчи-нених із використанням комп’ютерних технологій.............................................124

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ.....................................................................................146
РОЗДІЛ 3. ТАКТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ ВИКРАДЕНЬ МАЙНА, ВЧИНЕНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ................................................................................149-189

3.1. Тактичні операції під час розслідування викрадень майна з використан-ням комп’ютерних технологій...............................................................................149
3.2. Тактична операція «Комп’ютерні технології» та особливості тактики проведення окремих слідчих дій, віднесених до її структури............................155
3.3. Тактична операція «Документ» та особливості тактики проведення ок-ремих слідчих дій, віднесених до її структури……………………….................169
3.4. Тактичні операції подолання протидії розслідуванню..........................178

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ...................................................................................188

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.......................................................................................190
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..............................................................195
ДОДАТКИ...............................................................................................................222

ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Впровадження комп’ютерних технологій у різноманітні сфери життя українського суспільства відкриває широкі перспективи його соціально-економічного і духовного розвитку. Але разом із цим результати науково-технічного прогресу створюють нові можливості й для вчинення різноманітних злочинів. Саме це зумовило виділення у Кримінальному кодексі України (КК) злочинів, які вчиняються у сфері використання електронно-обчислювальних машин (розділ XVI: ст. 361 – 363-1), як окремої групи. За даними Департаменту інформаційних технологій МВС України, протягом останніх п’яти років спостерігається тенденція до зростання їх кількості (2000 р. – 8; 2001 р. – 16; 2002 р. – 30; 2003 р. – 74; 2004 р. – 53; 2005р. – 62) (див. Додаток А). Як свідчить аналіз кримінальних справ, особливістю злочинів цієї категорії є те, що досить часто вони вчиняються в сукупності з викраденням майна (ст.ст. 185, 189, 190, 191 КК). Очевидно, саме з урахуванням цього законодавець у ч. 3 ст. 190 КК виділив як кваліфікуючу обставину вчинення шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки. З криміналістичної точки зору в механізмі заволодіння майном “комп’ютерні” злочини виконують підпорядковану функцію: вони є елементами способу заволодіння майном або створюють для цього сприятливі умови. Однак цим самим вони надають злочинам проти власності нової якості, що суттєво позначається на процесі їх досудового розслідування.
Аналіз матеріалів кримінальних справ дає підстави для висновку про те, що попри різну кримінально-правову кваліфікацію названі злочини утворюють споріднену групу, яка має багато спільних криміналістичних ознак. Під час їх розслідування правоохоронні органи стикаються з низкою труднощів, подолання яких потребує вдосконалення методик розслідування злочинів проти власності окремих видів саме з урахуванням їх “комп’ютерної” складової.
Слід зазначити, що в дослідженнях П.Д. Біленчука, В.О. Голубєва, М.В. Гуцалюка, О.І. Котляревського, О.М. Моїсєєва, Л.П. Паламарчук, М.В. Салтевського, В.С. Цимбалюка приділялася увага розслідуванню злочинів, передбачених ст. 361 – 363-1 КК, але без урахування їх зв’язку з економічними злочинами. Автори ж, які досліджували проблематику розслідування економічних злочинів (В.З. Багінський, А.Ф. Волобуєв, Г.А. Матусовський, П.В. Мельник), розглядали лише окремі аспекти використання злочинцями комп’ютерних технологій. Отже, на цей час такі проблемні питання методики розслідування, як вплив комп’ютерних технологій на криміналістичну характеристику викрадень майна, формування слідчих ситуацій, використання спеціальних знань, тактика проведення слідчих дій, залишаються невисвітленими. У той же час 60% опитаних слідчих вказали на потребу саме в таких науково-методичних рекомендаціях. Названі обставини обумовили вибір теми і формулювання завдань цього дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводилося з метою підвищення рівня захисту економічних відносин від злочинних посягань, що визначено п. 5 розд. ІІ та п. 32 розд. V Комплексної програми профілактики злочинності на 2001 - 2005 роки (затв. Указом Президента України від 25.12.2000 № 1376), а також згідно з п. 87 Пріоритетних напрямків наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження у практичну діяльність органів внутрішніх справ, на період 2004-2009 років, затверджених наказом МВС України від 05.07.2004 № 755. Дисертація виконана за Планом науково-дослідної роботи Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягала у визначенні особливостей криміналістичної характеристики та процесу розслідування викрадень майна, вчинених із використанням комп’ютерних технологій, формулюванні на цій основі теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо розслідування таких злочинів. Для її досягнення були визначені та вирішувалися такі взаємопов’язані завдання:
- визначення криміналістичних особливостей (характеристики) викрадень майна, вчинених із використанням комп’ютерних технологій, та їх взаємозв’язку з іншими злочинами;
- визначення особливостей оцінки первинного матеріалу про злочини, вчинені з використанням комп’ютерних технологій, у стадії порушення кримінальної справи;
- встановлення особливостей взаємодії слідчого з різними підрозділами правоохоронних органів, підприємствами та установами під час розслідування злочинів зазначеної категорії;
- встановлення особливостей застосування спеціальних знань під час розслідування таких злочинів;
- розроблення типових слідчих ситуацій і відповідних тактичних завдань розслідування, а також комплексів процесуальних та інших дій на початковому етапі розслідування викрадень майна, вчинених із використанням комп’ютерних технологій;
- визначення особливостей тактики окремих слідчих дій, характерних для початкового етапу розслідування, з формулюванням відповідних рекомендацій.
Об’єктом дослідження є злочинна діяльність із використанням комп’ютерних технологій, а також діяльність правоохоронних органів щодо розслідування таких злочинів та відносини, що складаються при цьому.
Предметом дослідження виступають елементи механізму викрадень майна, вчинених із використанням комп’ютерних технологій, а також організаційно-тактичні засоби, прийоми і методи, що застосовуються під час їх розслідування.
Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження становить загальний діалектичний метод наукового пізнання дійсності, на підставі якого всі явища досліджуються в їх взаємозв’язку, в єдності їх соціального змісту і юридичної форми, а також спеціальні методи дослідження:
- методи логіки (аналіз, синтез, дедукція) – під час дослідження нормативних актів, матеріалів кримінальних справ та звітів правоохоронних органів України, наукових концепцій, що входять у предмет дослідження;
- системно-структурний метод – під час розгляду різновидів досліджуваної групи злочинів; класифікації способів вчинення викрадення майна, форм протидії розслідуванню; розроблення типових слідчих ситуацій, тактичних завдань, версій та засобів їх вирішення на початковому етапі розслідування;
- порівняльно-правовий метод – під час дослідження кримінального, кримінально-процесуального, банківського, інформаційного законодавства України, Російської Федерації, США та інших країн;
- соціологічний метод – було використано анкетування для отримання додаткової інформації про механізм викрадень майна, вчинених із використанням комп’ютерних технологій, а також щодо особливостей їх розслідування.
У ході дисертаційного дослідження використовувалися статистичні дані, огляди практики, аналітичні матеріали з питань, що були предметом дослідження. Теоретичним підґрунтям дисертації стали роботи українських і російських учених, зокрема Д.С. Азарова, П.Д. Біленчука, Ю.М. Батуріна, Р.С. Бєлкіна, А.Ф. Волобуєва, В.Б. Вєхова, В.О. Голубєва, М.В. Гуцалюка, В.С. Зубаха, В.В. Крилова, В.Д. Ларичева, О.А. Луценка, Г.А. Матусовського, В.А. Мещерякова, Д.М. Моїсєєва, Л.П. Паламарчук, В.Ю. Рогозіна, О.Р. Россинської, М.В. Салтевського, М.М. Сологуба, В.С. Цимбалюка, Н.І. Шумілова, М.Г. Щербаковського та інших дослідників, які присвятили свої праці питанням методики розслідування корисливих та комп’ютерних злочинів, використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві. Було також використано роботи українських і російських фахівців у галузях кримінального і кримінально-процесуального права, кримінології, які стосувалися предмета дослідження.
У процесі дослідження проаналізовано матеріали 34 кримінальних справ, порушених за ст.ст. 185, 190 і 191 КК і розглянутих судами Донецької, Тернопільської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської, Чернівецької областей, м. Києва та Автономної Республіки Крим. Крім того, було проведено опитування слідчих органів внутрішніх справ (13 осіб) і оперативних працівників підрозділів ДСБЕЗ та УБОЗ МВС України (28 осіб) з різних областей, експертів відділу КТЕ у Донецькій області (5 осіб), які брали участь у розслідуванні злочинів зазначеної категорії (див. Додаток Б).
Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що вперше в Україні на монографічному рівні здійснено наукове дослідження проблемних питань розслідування викрадень майна, вчинених із використанням комп’ютерних технологій. При цьому було отримано такі результати, які мають певний ступінь новизни:
- вперше з криміналістичної точки зору проаналізований механізму викрадень майна, вчинених із використанням комп’ютерних технологій, і сформульовано основні положення щодо особливостей їх криміналістичної характеристики;
- одержало подальшого розвитку положення щодо комплексного характеру викрадень майна, вчинених із використанням комп’ютерних технологій, які фактично мають кілька предметів злочину (майно, комп’ютер, комп’ютерна система та ін.), що обумовлює відповідне коло обставин, які підлягають доказуванню;
- вперше здійснено класифікацію та опис способів викрадення майна з використанням комп’ютерних технологій, які розглядаються як певні технології організованої злочинної діяльності;
- одержало подальшого розвитку положення щодо переліку документів, необхідних для обґрунтованого порушення кримінальної справи за ознаками викрадення майна і забезпечення її судової перспективи з урахуванням специфіки названої групи злочинів;
- одержало подальшого розвитку концепція про типові слідчі ситуації з визначенням таких у структурі розслідування викрадення майна з використанням комп’ютерних технологій та їх зв’язку з типовими версіями, тактичними завданнями і відповідними засобами їх вирішення;
- удосконалено концепцію використання спеціальних комп’ютерно-технічних знань під час розслідування злочинів з формулюванням рекомендацій щодо залучення спеціалістів до участі в проведенні окремих слідчих дій і призначення комп’ютерно-технічної експертизи;
- одержало подальшого розвитку положення щодо тактичних операцій у криміналістичних методиках із визначенням комплексів слідчих дій, оперативно-розшукових та організаційних заходів під час розслідування викрадень майна з використанням комп’ютерних технологій, особливостей тактики окремих слідчих дій (огляду, допиту, обшуку та виїмки).
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані у дисертації наукові положення та рекомендації можуть бути використані:
- безпосередньо працівниками правоохоронних органів у ході досудового розслідування викрадень майна, вчинених із використанням комп’ютерних технологій;
- у наукових дослідженнях з методики розслідування економічних злочинів та злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин;
- викладачами юридичних навчальних закладів, закладів підвищення кваліфікації у викладанні криміналістики та відповідних спеціальних курсів.
Результати дисертаційного дослідження у вигляді методичних рекомендацій впроваджено у практичну діяльність слідчих і оперативних працівників органів внутрішніх справ України. Матеріали дисертації використовуються у навчальному процесі Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ під час викладання курсу “Криміналістика”, що підтверджено відповідними актами впровадження (див. Додатки В, Г).
Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного дослідження неодноразово обговорювалися на засіданнях кафедри криміналістики. Окремі положення дисертації було оприлюднено на міжнародних та регіональних науково-практичних конференціях і семінарах в Орловському юридичному інституті за темою “Актуальные проблемы юридической науки и практики” (26 лютого 2004 року), Одеському інформаційно-аналітичному центрі з проблем боротьби з організованою злочинністю за темою “Безпека в Причорноморському регіоні України: загрози та протидія” (8 травня 2004 року), Донецькому юридичному інституті МВС України за темою “Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю” (30 квітня 2004 року), Донецькому юридичному інституті ЛДУВС за темою “Міжнародне співробітництво в боротьбі з комп’ютерною злочинністю: проблеми та шляхи їх вирішення” (18-19 травня 2006 р.).
Публікації. Наукові результати проведеного дисертантом дослідження опубліковано у чотирьох наукових статтях у фахових виданнях України і тезах трьох доповідей на конференціях.
Структура роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, які включають дванадцять підрозділів, загальних висновків, списку використаних джерел (293 найменування) та восьми додатків. Загальний обсяг дисертації складає 250 с., з них: основний текст – 194 с.; список використаних джерел – 27 с.; додатки – 29 с.
Список литературы ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
У дисертаційному дослідженні визначаються особливості розслідування викрадень майна, вчинених із використанням комп’ютерних технологій. «Комп’ютерна» складова такого злочину обумовлює необхідність вирішення слідчим комплексних завдань, тобто завдань, пов’язаних з доказуванням не окремого злочину проти власності, а комплексу органічно взаємопов’язаних злочинних дій таких як злочини проти власності та у сфері використання комп’ютерної техніки. Такими завданнями є оцінка первинних матеріалів у ста-дії порушення кримінальної справи щодо злочину проти власності та комп’ютерного злочину, одночасне визначення напрямків розслідування таких злочинів, вибір тактики проведення слідчих дій залежно від їх мети (відповідно вилучення та дослідження електронних або паперових носіїв інформації), подо-лання протидії розслідуванню. Це робить необхідним застосування комплекс-ного підходу як у практичній діяльності, так і в наукових дослідженнях з кри-міналістичної методики. Проведене дослідження дозволяє сформулювати такі висновки.
1. Комп’ютерні технології, виступаючи необхідним технічним засобом (ін-струментом) вчинення дій із заволодіння чужим майном, чинять безпосередній вплив на корисливу злочинну діяльність. Одним з найважливіших наслідків цього впливу є цілковита трансформація механізмів учинення звичайних видів викрадення чужого майна. Отже, з криміналістичної точки зору викрадення, вчинені з використанням КТ, є не одиничним злочином, а сукупністю (компле-ксом) різних але взаємопов’язаних однією корисливою метою, тобто об’єднаних у єдиний ланцюг поведінки. Одні злочини є основними, інші висту-пають необхідною умовою їх вчинення і тому є підпорядкованими. До основ-них злочинів належать безпосередньо спрямовані на заволодіння чужим май-ном (ст.ст. 185, 189, 190 ч.3, 191 КК). До підпорядкованих – злочини у сфері використання комп’ютерної техніки (ст. ст. 361– 363-1) та незаконні дії з доку-ментами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до бан-ківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення (ст. 200).
2. Використання КТ з корисливих мотивів значно розширює криміналісти-чну характеристику звичайного викрадення – наповнює її «комп’ютерним» змі-стом. Для швидкого заволодіння коштами в особливо значних розмірах злочи-нець повинен розробити спеціальну технологію злочинної поведінки. Так, ос-новний предмет посягання зумовлює відповідний спосіб підготування та вчи-нення викрадення, зокрема наявність в розпорядженні злочинця певного засобу комп’ютерної техніки або можливість доступу до нього, а властивості особи злочинця впливають на вибір відповідного до його розумових, технічних та ор-ганізаційних можливостей способу вчинення злочину. Знання цих технологій вчинення викрадень дозволить слідчому більш правильно змоделювати картину вчинення злочину та якісно провести розслідування. При цьому КТ, будучи ви-користаними у вчиненні злочину, ведуть до утворення специфічних слідів у ін-формаційному середовищі, що обумовлює під час розслідування необхідність використання спеціальних прийомів і методів їх виявлення і дослідження.
Тому виникає необхідність в окремому дослідженні особливостей кримі-налістичної характеристики викрадень майна, вчинених із використанням КТ, що зумовлені комплексним характером таких злочинів. В дисертації аналізу-ється зв’язок предметів посягання та суб’єктів злочину з технологіями викра-дення. Розглядаються типові способи викрадення майна з використанням КТ. На основі об’єкта-носія сліду систематизуються сліди такого викрадення.
3. У проведеному дослідженні визначається, що складнощі під час розслі-дування викрадення майна, вчиненого із використанням комп’ютерних техно-логій, викликані низькою якістю дослідчої перевірки первинних матеріалів та неналежною організацією взаємодії слідчих з оперативно-розшуковими підроз-ділами ОВС та іншими службами. Приймаючи до уваги специфіку таких зло-чинів, необхідно враховувати наступні характеристики первинного матеріалу, які впливають на формування слідчих ситуацій на початковому етапі розсліду-вання: 1) джерело вихідних даних про злочин; 2) повнота вихідної інформації про злочинця. Тому оцінка первинних матеріалів про викрадення майна, вчине-не з використанням КТ, має самостійне значення в криміналістичних розробках практичних рекомендацій не лише для прийняття обґрунтованого рішення про порушення кримінальних справ, але й для забезпечення ефективності подаль-шого розслідування таких злочинів. З цією метою в роботі сформульовано пе-релік первинних матеріалів (або обсяг інформації, зібраної в результаті прове-дення оперативно розшукових заходів із обов’язковим використанням спеціа-льних знань), необхідних для обґрунтованого порушення таких кримінальних справ.
Взаємодія слідчого з оперативно-розшуковими та іншими підрозділами, які безпосередньо забезпечують якісне проведення розслідування викрадень майна із використанням комп’ютерних технологій, можлива з використанням таких організаційних форм: спільний аналіз і оцінка первинного матеріалу слі-дчим та оперативним працівником за участю керівників цих підрозділів; спіль-не розроблення версій та плану ОРЗ і слідчих дій, прийняття рішення керівни-ком органу розслідування про утворення спеціальної групи. У зв’язку з цим в дисертації доводиться необхідність створення спеціальної слідчо-оперативної групи, до складу якої входитимуть слідчі, оперативні працівники й спеціалісти з різних галузей знань, зокрема з банківської справи, бухгалтерії, певного засо-бу комп’ютерної техніки.
4. Враховуючи великий обсяг спеціальної інформації, необхідної для прийняття рішення про порушення кримінальної справи, вже на цей час вини-кає необхідність у використанні спеціальних знань у непроцесуальній формі, зокрема консультацій фахівця, документальної ревізії. Після винесення поста-нови про порушення кримінальної справи – як у непроцесуальній, так і у про-цесуальній формах, зокрема проведення слідчих дій з участю спеціаліста (об-шук, виїмка, огляд, допит) та призначення експертиз. У цих справах найчастіше проводяться такі судові експертизи: комп’ютерно-технічна, судово-бухгалтерська, почеркознавча, технічна експертиза документів. Перша із зазначених експертиз під час розслідування таких злочинів посідає провідне місце.
5. Особливості технологій вчинення викрадення з використанням комп’ютерних технологій накладають специфічний відбиток на оформлення первинного матеріалу про такий злочин, і як наслідок такі матеріали можуть рі-знитися за кількістю та якістю оформлення інформації про злочин. В роботі пропонуються три типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та-ких викрадень: а) кримінальну справу порушено відносно працівника фінансо-во-господарської установи (зокрема комерційні або державний банки) на під-ставі матеріалів внутрішньої планової або позапланової перевірки; б) криміна-льну справу порушено відносно особи, яка безпосередньо не має трудових сто-сунків із установою-жертвою, на підставі матеріалів оперативно-розшукової перевірки повідомлення про злочин керівництва відповідної установи; в) кри-мінальну справу порушено відносно особи, затриманої під час вчинення викра-дення із використанням КТ на місці скоєння такого злочину. Отже, особливість слідчих ситуацій початкового етапу розслідування викрадень майна, вчинених із використанням КТ, детермінується змістом первинного матеріалу.
Визначення змісту типової слідчої ситуації на основі аналізу матеріалів первинної перевірки про викрадення дають можливість сформулювати відпо-відні типові версії, тактичні завдання розслідування та відповідно обрати засо-би їх вирішення. Тому дослідження слідчих ситуацій початкового етапу розслі-дування таких злочинів вбачається необхідним у комплексі з відповідними ти-повими версіями, тактичними завданнями розслідування та засобами їх вирі-шення, що забезпечить успіх подальшого розслідування.
6. Розроблення тактичних операцій на початковому етапі розслідування викрадення майна, вчиненого із використанням комп’ютерних технологій, сприяє підвищенню практичної значимості окремої методики розслідування та-кого злочину для слідчих та оперативних працівників. Особливості тактики під-готовки і проведення таких тактичних операцій та окремих слідчих дій, відне-сених до певної тактичної операції, визначаються: предметом доказування у справах про викрадення майна, вчиненого з використанням КТ; специфічністю джерел доказів; характером слідчих ситуацій; тактичними завданнями розслі-дування. У роботі згідно з найбільш визначними типовими завданнями почат-кового етапу розслідування таких викрадень досліджено три типи тактичних операцій їх вирішення: а) тактична операція отримання та дослідження доказів, тим чи іншим чином пов’язаних з електронними носіями інформації; б) тактич-на операція отримання та дослідження доказів, тим чи іншим чином пов’язаних з паперовими носіями інформації; в) тактичні операції подолання протидії роз-слідуванню.
Сформульовані в дисертації положення і рекомендації можуть бути вико-ристані:
-безпосередньо практичними працівниками органів дізнання і слідства у розслідуванні конкретних корисливих злочинів, вчинених із використанням КТ;
-у проведенні наукових досліджень, спрямованих на розроблення і вдоско-налення методик розслідування економічних злочинів окремих видів та комп’ютерних злочинів;
-для внесення доповнень у програми викладання криміналістики у вищих юридичних навчальних закладах і розроблення відповідного методичного за-безпечення;
-для розроблення спеціальних курсів з криміналістики та їх методичного забезпечення в навчальних закладах, а також закладах перепідготовки і підви-щення кваліфікації кадрів правоохоронних органів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Волобуєв А.Ф. Комплексна методика розслідування економічних злочи-нів // Вісник прокуратури. – 2003. – №6 (24). – С. 53-56.
2. Гуцалюк М. Протидія комп’ютерній злочинності // Право України. – 2003. – № 6. – С. 114-117.
3. Комп’ютерна злочинність: Навч. посібник / Біленчук П.Д., Романюк Б.В., Цимбалюк В.С. та ін. – К.: Атіка, 2002. – 240 с.
4. Карчевський М.В. Суб’єктивна сторона незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. – 2002. – №2. – С. 118-124.
5. Закон України “Про інформацію” від 02.10.92 р. // ВВР. – 1992. – Ст. 650.
6. Гончаров Д. Квалификация хищений, совершенных с использованием компьютерных технологий // Законность. – 2001. – №11. – С. 31-33.
7. Голубєв О. Кваліфікація злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин // Юридичний журнал. – 2003. – №3 (9). – С. 27-29
8. Кундеус В. Поняття викрадення у кримінальному праві // Право України. – 2002. – №8. – С. 106-108.
9. Кримінальний кодекс України від 04.05.01 // Офіційний вісник України. – 2001. – №21. – Ст. 920.
10. Кундеус В.Г. Кримінально-правова характеристика викрадення: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.08 / НУВС. – Харків, 2004. – 19 с.
11. Матышевский П.С. Преступления против собственности и смежные с ни-ми преступления. – К.: Юринком, 1996. – 240 с.
12. Пионтковский А.А., Меньшагин В.Д. Курс советского уголовного права: Особенная часть. – М.: Наука, 1955. – Т. 1. – 516 с.
13. Борзенков Г.Н. Развитие общего понятия хищения в советском уголовном праве // Проблемы борьбы с преступлениями против социалистической собственности: Сб-к научн. раб. – Саранск: МГУ, 1985. – 112 с. – С. 34-35.
14. Криміналістика: Енциклопедичний словник (україно-російський, російсь-ко-український) / За ред. В.А. Тація. – Х.: Право, 2001. – 553 с.
15. Уголовное право. Общая и особенная части: Учебник / Под ред. Е.Л. Стрельцова. – Х.: Одиссей, 2002. – 672 с.
16. Першиков В.И., Савинков В.М. Толковый словарь по информатике. – М.: Финансы и кредит, 1991. – 543 с.
17. Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. – М.: Юридическая ли-тература, 1991. – 272 с.
18. Закон України “Про внесення змін в Кримінальний та Кримінально-процесуальний кодекси України ” від 23.12.04 // ВВР. – 2005. – № 6. – Ст. 139.
19. Голубєв В.О., Гавловський В.Д., Цимбалюк В.С. Проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп’ютерних технологій: Навч. посіб-ник / За ред. Р.А. Калюжного. – Запоріжжя: ЗІДМУ, 2002. – 292 с.
20. Методическое пособие по расследованию преступлений в сфере инфор-мации и осуществления прокурорского надзора за исполнением закона при их расследовании // Генпрокуратура РФ НИИ проблем укрепления законности и правопорядка. – М.: Б. и., 2001. – 50 с.
21. Лісовий В. Комп’ютерні злочини: питання кваліфікації // Право України. – 2002. – №2. – С.87-88.
22. Музика А., Азаров Д. Коментар до статей розділу ХVI Особливої частини КК України ”Злочини у сфері використання ЕОМ, систем та їх мереж” // Підприємництво, господарство та право. – 2002. – №12. – С. 111-116.
23. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 05.04.01 // Офіційний вісник України. – 2002. – №20. – Ст. 828.
24. Научно-практический комментарий УК Украины от 05.04.01 / Под ред. Н.И. Мельника, Н.И. Хавронюка. – К.: Каннон; АСК, 2002. – 1216 с.
25. Андреев Б.В., Пак П.В., Хорст В.П. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. – М.: Юрлитинформ, 2001. – 152 с.
26. Закон України “Про електрозв’язок” від 16.05.95 // ВВР. – 1995. – №20. – Ст. 143.
27. Кримінальна справа № 1 – 263 за 2004 р. / Архів Каховського міськра-йонного суду Херсонської області.
28. Азаров Д.С. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері комп’ютерної інформації: Дис… канд. юрид. наук: 12.00.08. – К., 2002. – 247 с.
29. Цимбалюк В.С. Кримінологічні аспекти вчинення правопорушень у сфері міжнародних економічних відносин із застосуванням інформаційних комп’ютерних технологій // Збірник наукових праць Харківського центру з виявлення організованої злочинності спільно з Американським універ-ситетом м. Вашінгтон. – Х., 2002. – Випуск №6. – 308 с. – С. 234-260.
30. Ралемська І. Як збагатіти одразу на мільйони: комп’ютерна злочинність: міфи і реальність // Київський вісник. – 2002. – №91(6758), 3 жовтня. – С. 8.
31. Доповідна записка СБУ Секретарю Ради національної безпеки і оборони від 29.02.2000 р.
32. Кримінальна справа № 1-297 за 2003 р. / Архів Печерського районного суду м. Києва.
33. Афанасьев А.Ю. Проблемы предупреждения хищений денежных средств, совершаемых с использованием пластиковых карт и других средств элек-тронного доступа // Российский следователь. – 2003. – №4. – С. 31-35.
34. Гуцалюк М.В. Пластиковый бизнес в Украине или особенности национа-льного мошенничества // Бизнес и Безопасность. – 2001. – №2. – С. 9-12.
35. Смаглюк О. Шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з викори-станням обчислювальної техніки // Підприємництво, господарство та пра-во. – 2002. – №6. – С. 82-86.
36. Селико Ю., Прохоров А. Internet – отмычка для комп’ютера // Компью-тер-пресс. – 2002. – №3. – С. 41.
37. Загіка Г.В., Погрібний О.О. Особливості боротьби з комп’ютерною зло-чинністю // Вісник Одеського університету внутрішніх справ МВС Укра-їни. – 2002. – №4. – С. 160-163.
38. Кримінальна справа № 1-594 за 2002 р. / Архів Дарницького районного суду м. Києва.
39. Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. – М.: Академия МВД СССР, 1980. – 248 с.
40. Салтевський М.В. Основи методики розслідування злочинів, скоєних з використанням ЕОМ: Навч. посібник. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2000. – 35 с.
41. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекций. – Х.: Одиссей, 2003. – 352 с.
42. Волобуєв А.Ф. Предмет розкрадання майна у сфері підприємництва як елемент криміналістичної характеристики злочинів даного виду // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1998. – Вип.3. – С. 39-43.
43. Сологуб Н.М., Евдокимов С.Г., Данилова Н.А. Хищения в сфере эконо-мической деятельности: механизм преступления и его выявление: Мето-дическое пособие. – М.: ПРИОР, 2002. – 256 с.
44. Кузнецов В. Комп’ютерна інформація як предмет крадіжки // Право Укра-їни. – 1999. – №7. – С. 85-88.
45. Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах” від 05.07.94 // ВВР. – 1994. – № 31. – Ст. 286.
46. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения и раскры-тия / Под ред. Б.П. Смагоринского. – М.: Право и Закон, 1996. – 182 с.
47. Шилан Н.Н., Кривонос Ю.М., Бирюков Г.М. Компьютерные преступле-ния и проблемы защиты информации. – Луганск: РИО ЛИВД, 1999. – 64с.
48. Семилетов С.И. Информация как особый нематериальный объект права // Государство и право. – 2000. – №5. – С. 67–74.
49. Кримінальна справа № 1 – 172 за 1996 р. / Архів Апеляційного суду Чер-каської області.
50. Кримінальна справа № 1-55 за 2002 р. / Архів Красноармійського міськ-суду Донецької області.
51. Кримінальна справа № Я-0201, порушена 15 травня 2004 р. / ОВС СВ УМВС України в Чернівецькій області.
52. Воронов И. Пластиковых дел мастера // Банковское дело. – 2004. – №2. – С. 2-4.
53. Рубрика “168 часов”: У уборщицы украли зарплату // Криминал-экспресс. – 2004. – №27. – С. 2.
54. Голубєв В.О. Інформаційна безпека: проблеми боротьби з кіберзлочинні-стю. – Запоріжжя: ЗІДМУ, 2003. – 250 с.
55. Криминалистика // Под ред. Н.П. Яблокова, В.Я. Колдина. – М.: МГУ, 1990. – 464 с.
56. Густов Г.А. Расследование должностных преступлений в торговле. – Л.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 1991. – Ч.1: Кри-миналистическая характеристика преступлений. – 346 с. – С.31.
57. Труфанов А. Умным быть не запретишь // Уголовное дело. – 2001. – №20 (247). – С. 5.
58. Кримінальна справа № 1-260 за 2004 р. / Архів Калінінського районного суду м. Донецька.
59. Куклин В.И., Куклин В.В. Криминалистическая методика: Учебное посо-бие. – Тверь: Тверской государственный университет, 1992. – 84 с.
60. Пособие для следователей: расследование преступлений повышенной общественной опасности // Под ред. Н.А. Селиванова, А.М. Дворядкина. – М.: Лига разума, 1998. – 444 с.
61. Карпец И.И. Проблема преступности. – М.: Юрид. лит, 1969. – 176 с.
62. Орзих М.Ф. Личность и право. – М.: Юрид. лит, 1975. – 112 с.
63. Личность преступника // Под ред. Б.С. Волкова. – Казань: Изд. Казанско-го университета, 1972. – 182 с.
64. Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность. – Ле-нинград: ЛГУ, 1968. – 129 с.
65. Четвириков В.С., Четвириков В.В. Криминология: Учебное пособие. – М.: Новый юрист, 1997. – 144 с.
66. Загіка Г.В. Кримінологічна характеристика особи комп’ютерного злочин-ця // Вісник Одеського університету внутрішніх справ МВС України. – 2001. – №1. – С. 73-78.
67. Біленчук П.Д. Криміналістичне дослідження обвинуваченого. – К.: УАВС, 1995. – 128 с.
68. Сатуев Р.С., Шраер Д.А., Яськова Н.Ю. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. – 272 с.
69. Лукашечкина М.А. О направлениях, задачах и понятии криминалистиче-ского изучения личности // Вестник Московского университета. Серия 11, Право. – 1999. – №3. – С. 41-49.
70. Біленчук П.Д., Котляревський О.І. Портрет комп’ютерного злочинця: На-вч. посібн. – К.: В & В, 1997. – 48 с.
71. Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. – Х.: Консум, 1999. – 480 с.
72. Голубєв В. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері використан-ня комп’ютерних технологій // Підприємництво, господарство та право. – 2002. – №11. – С. 101-106.
73. Рогозин В.Ю. Особенности расследования и предупреждения преступле-ний в сфере компьютерной информации: Автореф. дис… канд. юрид. на-ук / Волгоградский юрид. ун-т. – В., 1998. – 20 с.
74. Мазуров В.А. Компьютерные преступления: классификация и способы противодействия: Учеб.-практ. пособие. – М.: Палеотип; Логос, 2002. – 148 с.
75. Степанов И. Электронная версия // Бизнес и безопасность. – 2000. – №6. – С. 34-38.
76. Ричардсон Роберт Хакеры: дьяволы или святые? // Журнал сетевых реше-ний. – 1998. – Т.4. – С. 108-109.
77. Кримінальна справа № 1-168 за 2005 р. / Архів Кіровського районного суду м. Донецька.
78. Компьютерные преступления и обеспечение безопасности ЭВМ // Про-блемы преступности в капиталистических странах. – М.: ВИНИТИ, 1983. – №6. – С. 3-6.
79. The National Information Infrastructure Protection Act of 1996 Legislative Analysis By The Computer Crime and Intellectual Property Section United States Department of Justice, http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime /1030_anal.html.
80. Солодовников С.А. Посягательство на чужое имущество: личность и ти-пы преступников // Закон и право. – 2003. – №4. – С. 27-29.
81. Айков Д. Сейгер К., Фонсторх У. Компьютерные преступления. Руковод-ство по борьбе с компьютерными преступлениями: Пер. с англ. – М.: Мир, 1999. – 351 с.
82. Лысов Н.Н. Содержание и значение криминалистической характеристики компьютерных преступлений // Проблемы криминалистики и методики ее преподавания (тезисы выступлений участников семинара-совещания пре-подавателей криминалистики). – М., 1994. – С. 54-55;
83. Будзко В.И., Соловьев А.В. Вопросы защиты от угроз со стороны обслу-живающего персонала в центрах обработки данных // Вопросы защиты информации. – 2003. – №2. – С. 33-37.
84. Криміналістика: Підручник для слухачів, ад’юнктів, викладачів вузів системи МВС України / П.Д. Біленчук, О.П. Дубовий, М.В. Салтевський, П.Ю. Тимошенко – К.: Атіка., 1998. – 416 с.
85. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации / Под ред. Н.Г. Шурухнова.  М.: Щит-М, 1999.  254с.
86. Кримінальна справа № 1-1257 за 2004 р. / Архів Шевченківського район-ного суду м. Києва.
87. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. – М.: ИНФРА-М., 1996. – 400 с.
88. Луценко О.А. Раcследование хищений в сфере банковской деятельности: Науч.-практ. пособие. – Ростов н/Д.: Изд-во Рост. ун-та, 1998. – 140 с.
89. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодейст-вие им: Учеб.-практ. пособие. – М.: Инфра-М, 1996. – 240 с.
90. Некоторые аспекты компьютерной преступности // Проблемы преступно-сти в капиталистических странах. – М.: ВИНИТИ, 1990. – №6. – С.12-13.
91. Кримінальна справа № 1-123 за 2003 р. / Архів місцевого суду Бахмаць-кого району Чернігівської області.
92. Панов Н.И. Способ совершения преступления и уголовная ответствен-ность. – Х.: Вища школа, 1982. – 160 с.
93. Тарарухин С.А. Криминалистические аспекты способов совершения хи-щений // Проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики. – К: КВШ МВД СССР, 1990. – С. 140-147.
94. Парфєнков С.В. Значення доказування способу вчинення злочину для розслідування розкрадань, передбачених ст. 84 КК України // Радянське право. – 1984. – №9. – С. 41-42.
95. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики: В 3 т. – М.: Акад. МВД СССР, 1979. – Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. – 408 с.
96. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступ-ления: Автореф. дис… докт. юрид. наук: 12.00.09 / Моск. ун-т. – М., 1970. – 35 с.
97. Пантелеев И.Ф., Селиванов Н.А. Криминалистика: Учебник. – М.: Юрид. лит., 1993. – 591 с.
98. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений // Вестник Моск. ун-та. Серия 11: Право. – 1999. – № 1. – С. 31-43.
99. Селиванов Н.А. Проблемы борьбы с компьютерной преступностью // Законность. – 1993. – №8. – С. 37.
100. Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления (квалификация, методика расследования, основные нормативные акты): Учебн. и практ. пособие. – М.: ИНФРА, 1997. – 276 с.
101. Моисеева И.А. Криминалистический анализ и методы раскрытия преступлений в банковской сфере: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.09 / Гродненский государственный университет им. Я. Купалы. – Гродно, 1999. – 17 с.
102. Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття та розсліду-вання злочинів слідчими та оперативними працівниками ОВС / А.А. Оса-уленко, І.С. Ростов, Г.К. Литвинчук та ін. / За ред. П.В. Коляди. – К.: ГСУ МВС України, 2002. – 544 с.
103. Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере информации. – М.: Городец, 1998. – 264 с.
104. Снігерьов О.П., Голубєв В.О. Проблеми класифікації злочинів у сфері комп’ютерної інформації // Вісник Університету внутрішніх справ МВС України. – 1999. – №5. – С. 25-28
105. Настільна книга слідчого / Ред. кол. В.Я Тацій, М.Г. Панов, В.Ю. Шепітько. – К.: Ін Юре, 2003. – 716 с.
106. Біленчук П.Д., Зубань М.А. Комп’ютерні злочини: соціально-правові і кримінолого-криміналістичні аспекти: Навч. посібн. – К.: Украї-нська академія внутрішніх справ, 1994. – 72 с.
107. Beque A., How to prevent computer crime. N. Y., 1983. P. 8-9.
108. Карагодин В.Н. Криминалистическое значение данных о способах сокрытия преступления // Изд. вузов: Правоведение. – 1990. – №2. – С. 92-95.
109. Криминалистика: Учебник для вузов / Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. и др. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. – 971 с.
110. Кримінальна справа № 1-137 за 2004 р. / Архів Київського районно-го суду м. Донецька.
111. Ларичев В.Д., Спиркин Г.М. Коммерческое мошенничество в Рос-сии. Способы совершения. Методы защиты. – М.: Экзамен, 2001. – 256 с;
112. Салтевский М.В. Основы методики расследования легализации де-нежных средств, нажитых незаконно: Конспект лекций. – Х.: Б.и., 2000. – 18 с.
113. Кримінальна справа №1-19 за 2001 р. / Архів Кіровського районно-го суду Автономної Республіки Крим.
114. Компьютерная преступность // Служба безопасности. – 1997. – №1. – С. 19.
115. Безпека комп’ютерних систем. Комп’ютерна злочинність та її по-передження / Вертузаєв М.С., Голубєв В.О., Котляревський О.І., Юрченко О.М. / За ред. О.П. Снігерьова. – З.: Павел, 1998. – 316 с.
116. Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття та розсліду-вання злочинів слідчими та оперативними працівниками ОВС / А.А. Оса-уленко, І.С. Ростов, Г.К. Литвинчук та ін. / За ред. П.В. Коляди. – К.: ГСУ МВС України, 2001. – 240 с.
117. Кримінальна справа № 1-15 за 2005 р. / Архів Ворошиловського ра-йонного суду м. Донецька.
118. Кримінальна справа № 1-545 за 2004 р. / Архів Тернопільського мі-ського суду.
119. Кримінальна справа № 1-1358 за 2002 р. / Архів Дніпровського ра-йонного суду м. Києва.
120. Астапкина С.М., Максимов С.В. Криминалистические расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций. – М.: Учеб.-консультац. центр ЮрИнфор, 1995. – 128 с.
121. Кострицький І.Л. Основні форми і засоби злочинних посягань із використанням платіжних карток // Вісник Одеського університету внут-рішніх справ. – 2001. – №1. – С. 129-135.
122. Кримінальна справа № 1 – 01 (0956) за 2005 р. / Архів Шевченків-ського районного суду м. Києва.
123. Кримінальна справа № 1 – 674 за 2004 р. / Архів Оболоньського ра-йонного суду м. Києва.
124. Розенфельд Н. Загальна характеристика умисних комп’ютерних злочинів// Право України. – 2002. – №10. – С . 88-93.
125. Щелгунов В.Г. Виды компьютерных преступлений // Российский следователь. – 2003. – №1. – С. 20-21.
126. Кримінальна справа № 1-155 за 2003 р. / Архів Подільського ра-йонного суду м. Києва.
127. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. – М.: Юристъ, 1997. – Т.3.: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. – 480 с.
128. Типовые модели и алгоритмы криминалистических исследований: Учебн. пособие / Авт. кол. Аверьянова Т.В. и др. / Под ред. В.Я. Колдина; МГУ им. М. Ломоносова юр. фак. – М.: МГУ, 1989. – 182 с.
129. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. – М.: Юристъ, 1997. – Т.2.: Частные криминалистические теории. – 464 с.
130. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина, Г.Г. Зуйкова. – М.: Высшая школа , 1969. – Т.1 . – 376 с.
131. Образцов В.А. Криминалистика: Курс лекций / Ассоциация работников правоохранительных органов РФ. – М.: Б.и., 1996. – 447 с.
132. Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информа-ции: основы теории и практики расследования. – Воронеж: Изд-во Воро-нежского гос. ун-та, 2002. – 407 с.
133. Салтевський М.В., Губанов В.А. Использование следов сети интер-нет в раскрытии экономических преступлений // Вісник Луганського ін-ституту внутрішніх справ: Спеціальний випуск. – 1999. Частина 1. – С. 67-74.
134. Волеводз А.Г. Следы преступлений, совершенных в компьютерных сетях // Российский следователь. – 2002. – №1. – С. 4-12.
135. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України. – К.: А.С.К., 2002. – 1056 с.
136. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия.  М.: Мегатрон XXI, 2000.  334 с.
137. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе: Практ. пособие / Ассоц. работников правоохранит. органов РФ. – М.: Право и закон, 1996.  224 с.
138. Закон України “Про електронні документи та електронний документо-обіг” від 22.05.03 // ВВР. – 2003. – № 36. – Ст. 275.
139. Вехов В.Б. Документы на машинном носителе // Законность. – 2004. – №2. – С. 18-20.
140. Лисиченко В.К. Классификация документов как объектов следственно-судебного и экспертного исследования // Материалы теоретической конференции по итогам научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского состава. – К.: НАВС України, 1973. – С. 103-107.
141. Вехов В.Б., Попова В.В., Илюшин Д.А. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации: Науч.-практ. пособие. – М.: ЛексЭст, 2004. – 160 с.
142. Руководство для следователя / Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Сле-ткова и др. – М.: Инфра, 1997. – 732 с.
143. Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. – М.: Юрлитинформ, 2002. – 496 с.
144. Волобуєв А.Ф. Етапи розслідування в криміналістичній методиці // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – №5. – С. 28-37.
145. Возгрин И.А. О структуре методик расследования отдельных видов преступлений // Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. – Л.: НИ и РИО, 1974 . – 148 с.
146. Драпкин Л.Я. Структура и функции первоначальных следственных действий в методике расследования преступлений // Методика расследо-ваний преступлений. Общие положения: материалы научно-практической конференции (г. Одеса, ноябрь 1976 г.) – М., 1976. – С. 85-89.
147. Кузьменко Н.К. Систематизация неоложных следственных дейст-вий: Учебн. пособие. – К., 1981. – 96 с.
148. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. – М.: Юрид. лит., 1988. – 304 с.
149. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. – М.: юрид. лит., 1973. – 216 с.
150. Герасимов И.Ф. Этапы раскрытия преступлений // Следственные ситуации и раскрытие преступлений. – Свердловск, 1975. – С. 10-16.
151. Хомич В. Предварительная проверка материалов, послуживших поводом к возбуждению уголовного дела // Законность. – 1995. – №12. – С. 22-24.
152. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. – М.: МГУ, 1978. – 71 с.
153. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений: Текст лекции. – Х.: Изд. Харьковского юрид. ин-та, 1976. – 28 с.
154. Волобуєв А.Ф. Загальні положення криміналістичної методики: Ле-кція. – Х.: Ун-т внутр. дел, 1996. – 36 с.
155. Меликян М.Н. О специфике доказывания в ходе предварительной проверки информации о преступлениях // Государство и право. – 1998. – №10. – С. 76-82.
156. Сергеев В.В. Компьютерные преступления в банковской сфере // Банковское дело. – 1997. – № 2. – С. 26.
157. Николайчик Н.И. Методика расследования хищений государственного и общественного имущества: Учебн. пособ. – Минск: МВШ МВД СССР, 1984. – 63 с.
158. Подольний Н.А., Ширманов А.Г. Некоторые особенности выявле-ния, раскрытия и расследования компьютерных преступлений // Российс-кий следователь. – 2004. – №1. – С. 9-14.
159. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник / За ред. В.Ю.Шепітька. – Х.: Право, 1998. – 376 с.
160. Біленчук П.Д., Борисова Л.В., Паніотов Є.К. Взаємодія правоохо-ронних органів України та країн світу при розслідуванні електронних ви-сокотехнологічних транснаціональних злочинів // Право і безпека. – 2003. – №1. – С. 54-59.
161. Інструкції з організації діяльності органів досудового слідства у си-стемі МВС України та взаємодії їх з іншими структурним підрозділами органів внутрішніх справ України у розкритті та розслідуванні злочинів: затверджені Наказом МВС України від 25.12.2003 за № 1600.
162. Яблоков Н.П. Некоторые криминалистические проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономики // Изучение организованной преступности: российско-американский диалог: Сб-к статей. – М.: Олимп, 1997. – С. 168-174.
163. Вертузаєв М.С. Проблеми взаємодії оперативних підрозділів орга-нів внутрішніх справ зі службами безпеки банків в попередженні злочин-них посягань з використанням пластикових платіжних засобів // Бизнес и безопасность. – 2002. – №5. – С. 2-3.
164. О порядке взаимодействия организаций связи и органов ФСБ Рос-сии при внедрении технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий на сетях электросвязи России: Приказ Министерства связи РФ № 25 от 18.02.97.
165. О порядке внедрения системы технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий на сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и персонального радиовызова общего пользования: Приказ Минсвязи № 130 от 25.07.2000.
166. Шиканов В.И. Разработка теории тактических операций – важней-шее условие совершенствования методики расследования преступлений // Методика расследования преступлений: Общие положения // Материалы научно-практической конференции (г.Одесса, ноябрь 1976 г.). – М., 1976. – С. 155-159.
167. Гавло В.К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц // Вопросы крими-налистической методологии, тактики и методики расследования. – М., 1973. – С. 90-94.
168. Филиппов А.Г. К вопросу об особенностях расследования отдель-ных видов и групп преступлений // Особенности расследования отдель-ных видов и групп преступлений – Свердловск, 1980. – С.23-27;
169. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов пре ступлений / В.К. Лисиченко, В.И. Гончаренко, М.В. Салтевс-кий и др. / Под ред. В.К. Лисиченко. – К.: Вища школа; Головное изд-во, 1988. – 405 с.
170. Іващенко А.В., Щербаков Г.В. Проблематика слідчих ситуацій як складова навчального курсу криміналістики // Вісник Одеського універ-ситету внутрішніх справ. – 2003. – №2. – С. 57-63.
171. Герасимов И.Ф. К вопросу о следственной ситуации // Следственная ситуация. – М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1985. – 80 с. – С. 6-11.
172. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1987. – 163 с.
173. Лисиченко В.К., Батюк О.В. Взаимосвязь следственной ситуации с тактикой производства следственных действий // Криминалистика и судебная экспертиза. – К., 1990. – Выпуск 40. – С. 23-29.
174. Барбачакова Ю.Ю. Криминалистика: 100 экзаменационных отве-тов: Экспресс-справочник для студентов вузов. – М.: МарТ; Ростов н/Д.: МарТ, 2003. – 272 с.
175. Аверьянова Т.В. Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Кри-миналистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМА -ИНФРА, 2003. – 992 с.
176. Драпкин Л.Я. Особенности построения версий по делам о хищениях социалистического имущества // Труды Горьковской высшей школы МВД СССР. – Горький, 1975. – Вып. 3. – С. 107-116.
177. Князев В.А. О понятии классификации тактических задач расследо-вания преступления // Проблемы социалистической законности. – Х.: Ос-нова при ХГУ, 1991. – Вып. 25.– С. 116-119.
178. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных до-лжностными лицами. – Мн.: Университетское, 1985. – 168 с.
179. Волобуєв А.Ф. Тактичні задачі розслідування розкрадань майна в сфері підприємницької діяльності // Вісник Запорізького юридичного ін-ституту. – 1999. – №3. – С. 84-90.
180. Матусовский Г.А. Методика расследования хищений. – К.: УМК ВО, 1988. – 88 с.
181. Здоровко С.Ф. Розслідування вбивств, що вчиняються організова-ними злочинними групами (типові тактичні операції). – Х.: Гриф, 2004. – 176 с.
182. Камоцкий А.Б. Методика расследования хищений, совершаемых в научно-исследовательских и проектных организациях: По материалам УССР: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.09 / Киевская высшая школа МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского. – К., 1988. – 23 с.
183. Решетников В.Я. Следственные ситуации и тактические операции по делам о завладении из жилища имуществом граждан: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.09 / Саратовская госуд. академия права. – Сара-тов, 1995. – 20 с.
184. Шумилов Н.И. Криминалистические аспекты информационной без-опасности: Дисс… канд. юрид. наук. – С.-Пб., 1997. – 169 с.
185. Эйсман А.А. Заключение эксперта (Структура и научное обоснование). – М.: Юрид. лит, 1973. – 152 с.
186. Теория доказательств в советском уголовном процессе / Р.С. Белкин, А.И. Винберг, В.Я. Дорохов и др. – М.: Юридическая литература, 1973. – 735 с.
187. Салтевский М.В. Проблема соотношения специальных и профессиона-льных знаний, используемых при производстве следственных действий // Ста-новление и развитие органов внутренних дел УССР. – К.: КВШ МВД СССР, 1973. – С. 134-135.
188. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса: В 2 т. – М.: Нау-ка, 1968. – Т. 1: Основные положения науки советского уголовного процесса. – 470 с.
189. Надгорный Г.М. Гносеологические аспекты понятия “специальные зна-ния” // Криминалистика и судебная экспертиза: Респ. межвед. научно-метод. сб. – К.: Вища школа, 1980. – Вып. 21. – С. 41-42.
190. Клименко Н.И. Криминалистика как наука. – К.: НВТ Правник, 1997. – 82 с.
191. Соколовский З.М. Понятия специальных знаний. К вопросу об основа-ниях назначения экспертизы // Криминалистика и судебная экспертиза: Рес-пуб. межвед. сб-к научно-метод. работ. – К.: РИО МВД УССР, 1969. – Вып. 6. – С. 202-204.
192. Романюк Ю.В. Сучасні теоретичні та правові проблеми викорис-тання спеціальних знань у досудовому слідстві: Дис…канд. юрид. наук: 12.00.09. – К, 2002. – 217 с.
193. Гончаренко В.И. Использование данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве (Методологические вопросы). – К.: Вища школа, 1980. – 160 с.
194. Сорокотягин И. Н. Криминалистические проблемы использования специальных познаний при расследовании преступлений: Автореф. дис… докт. юрид. наук: 12.00.09 / Свердловский ордена трудового красного знамени юридический институт. – Екатеринбург, 1992. – 30с.
195. Крылов И.Ф. Судебная экспертиза в уголовном процессе. – Ленинград: ЛГУ, 1963. – 214 с.
196. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. – М.: Изд-во Российского ун-та дружбы народов, 2000. – 295 с.
197. Грамович Г.И. Тактика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений: Учеб. пособие. – Мн.: Минская высшая школа МВД СССР, 1987. – 66 с.
198. Шумак Г.А. Правовая регламентация оснований и форм применения следователем и судом специальных познаний // Актуальные проблемы судебной экспертизы. – М., 1988. – С. 114-133.
199. Коваленко Е.Г. Использование экспертных знаний в деятельности органов внутренних дел: Учеб. пособие. – К.: Киевская высшая школа МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского, 1990. – 87 с.
200. Щербаковський М.Г., Коршенко В.А. Проблеми залучення фахівця при розкритті та розслідуванні комп’ютерних злочинів // Теорія та прак-тика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочи-нів у сучасних умовах: Тези доп. міжнарод.наук.-практ. конференції. – К.: НАВСУ, 2001. – Ч.1 – 376 с. – С. 110-113.
201. Зайцев С.А. Специалист и его заключение в уголовном процессе // Следователь. – 2004. – №2. – С. 17-18.
202. Жила В.Г. Ревізія та аудит: Навч. посібн.  К.: Міжнародна академія управління персоналом, 1998.  96 с.
203. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” від 26 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 110.
204. Мельник П.В. Расследование преступлений в сфере экономики: Учеб.-практ. пособие. – К.: «Дія» ЛТД, 1998. – 184 с.
205. О борьбе с компьютерными преступлениями в США // Борьба с преступностью за рубежом. – 1999. – №4. – С. 11-12.
206. О некоторых мерах борьбы с киберпреступлениями в США // Борь-ба с преступлениями за рубежом. – 2001. – №7. – С. 29-30.
207. Чувильский Н.П. 100 вопросов ревизору: Учебн. пособ. – Волгоград: Высшая следственная школа МВД СССР, 1982. – 74 с.
208. Сергеев Л.А. Ревизия при расследовании преступлений – М.: Юрид. лит-ра, 1969. – 118 с.
209. Гаенко В.М. Расследование хищений государственного или общес-твенного имущества, совершенного путем мошенничества: Автореф. дис… канд. юр. наук: 12.00.09 / Харьковская юридическая академия. – Х, 1983. – 16 с.
210. Аминов Д.И., Ревин В.П. Преступность в кредитно-банковской сфере в вопросах и ответах. – М.: Брандес, 1997. – 120 с.
211. Багінський В.З. Основні питання розслідування викрадань (ст. ст. 84, 86-1 КК України): Автореф. дис... канд. юр. наук: 12.00.09 / Нац. юр. академія України ім. Я. Мудрого. – Х, 1999. – 20 с.
212. Моїсєєв О.М. Залучення спеціаліста до розслідування комп’ютерних злочинів // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ, 2001. – С. 81- 85.
213. Манаев Ю.В., Репкин Л.М. Правовые вопросы участия специалис-тов в расследовании преступлений // Теория и практика использования специальных знаний при расследовании преступлений: Сб-к научных трудов / Ред. кол. Л.М. Репкин и др. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1989. – С. 4-13.
214. Пошюнас П. К. Применение бухгалтерских познаний при расследовании и предупреждении преступлений. – Вильнюс: Минтис, 1977. – 197 с.
215. Щербаковський М.Г. Особливості призначення та проведення комп’ютерно-технічної експертизи // Вісник Університету внутрішніх справ: Спецвипуск. – 2002. – С. 179-183.
216. Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.98 за № 53\5 // Офіційний вісник України. – 1998. – №46. – Ст. 1715.
217. Салтевский М.В., Дьяченко А.Ф., Губанов В.А. Проблемы судебной компьютерно-технической экспертизы // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ. – 1998. – №1. – С. 160-167.
218. Ясинов И.И., Мацько И.Г., Зубова Н.О., Чугуров И.Н. О предмете экспертизы средств электронно-вычислительной техники и программного обеспечения // Тезисы научно-практической конференции. – К., 1993. – С.213.
219. Семенов Н.В., Мотуз О.В. Судебно-кибернетическая экспертиза – инструмент борьбы с преступностью ХХ1 века // Конфидент. – С-Пб, 1999. – №1-2. – С. 11.
220. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза: организация и проведение. – М.: Юридическая литература, 1979. – 166 с.
221. Волобуєв А.Ф Особливості розслідування розкрадань грошових коштів, що здійснюється з використанням комп’ютерної техніки // Вісник Львівського університету внутршніх справ. – 1998. – №2. – С. 179-185.
222. Курушин В.Д., Минаев В.А. Компьютерные преступления и инфо-рмационная безопасность. – М.: Новый Юрист, 1998. – 256 с.
223. Борисова Л.В. Використання спеціальних знань при проведенні розслідування злочинів у сфері комп’ютерної інформації: стан проблеми та перспективи дослідження / Сучасні судово-експертні технології в кри-мінальному і цивільному судочинстві: Матеріали міжнар. науково-практич. конф. (м. Харків, 14-15 березня 2003 р.). – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 328 с. – С. 48-55.
224. Усов А.И. Судебно-экспертное исследование компьютерных средств и систем: основы методического обеспечения: Учебн. пособ. / Под ред. Е.Р. Россинской. – М.: Экзамен, Право и закон, 2003. – 368 с.
225. Россинская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая эк-спертиза. – М.: Право и закон, 2001. – 411 с.
226. Общие положения по назначению и производству компьютерно-технических экспертиз: Методические рекомендации / В.С. Зубаха и др. – М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2001. – 72 с.
227. Закон України “Про електронний цифровий підпис” від 22.05.03 // ВВР. – 2003. – №36. – Ст. 276.
228. Овсиенко Р., Шапран Н., Кушнарева Е. Цифровая подпись в Украи-не – “за” и “против” // Бизнес и безопасность. – 2004. – №2. – С. 51-54.
229. Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5 // Офіційний вісник України. – 1998. – №46. – Ст. 1715.
230. Корухов Ю.Г. Криминалистическое исследование документов: Учебн. пособ. – М.: ВЮЗИ, 1975. – 104с.
231. Поташник Д.П. Тактико-криминалистическая экспертиза документов и ее роль в судебном доказывании: Учебн. пособ. для судей, следователей. – М.: ЛексЭст, 2004. – 142 с.
232. Бирюков В.В., Коваленко В.В. Криминалистическое исследование документов. – Луганск: ЛИВД МВД Украины, 1999. –162с.
233. Литвинчук Г.К., Морокко Д.Ф. Особливості розслідувння злочинів про підробку банківських платіжних карток // Теорія та практика кримі-налістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучас-них умовах: Тези доп. міжнарод. наук.- практ. конференції. – К.: НАВСУ, 2001. – Ч. 11. – 288 с. – С. 199-214.
234. Шашкин С., Бондаренко П. Исследование документов, выполнен-ных с помощью компьютерных технологий // Законность. – 2003. – №1. – С. 20-22.
235. Ромашов А.М. Вопросы теории и практики судебно-бухгалтерской экспертизы: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.09 / М.: Изд-во ВНИИСЭ, 1972. – 16 с.
236. Джумамуратов Ш.Я. Основания назначения судебно-бухгалтерской экспертизы // Советская юстиция. – 1990. – №22. – С. 8-10.
237. Гаритовская Э.В., Прохорова Е.В. Организация судебно-бухгалтерской экспертизы следователем / МВД СССР, ВНИИ. – М., 1981. – 62 с.
238. Руководство по расследованию преступлений: Науч.-практ. пособие / А.В. Гриненко, Т.В. Каткова, Г.К. Кожевников и др. – Х.: Консум, 2001. – 608 с.
239. Никульшина О.Г. Исследование банковских документов-доказательств путем производства судебно-бухгалтерской, финансово-экономической, налоговедческой, компьютерно-технической експертизы // Следователь. – 2002. – №7. – С. 30-32.
240. Густов Г.А. О некоторых путях улучшения предварительного рас-следования // В сб.: 50 лет советской прокуратуры и проблемы совершен-ствования предварительного следствия. – Л., 1972. – С.27.
241. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступле-ний. – Мн.: Изд-во БГУ, 1979. – 128 с.
242. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. – М.: Юристъ, 2001. – 718 с.
243. Драпкин Л. Я. Особенности информационного поиска в процессе расследования и тактика следственного действия // Проблемы повышения эффективности предварительного следствия: Тезисы научно-практической конференции – Л., 1976. – С. 52-55.
244. Шиканов В.И. Информация и тактические операции «Атрибуция трупа»: Учебн. пособие. – Иркутск: Иркутский гос. ун-т им. А.А. Ждано-ва, 1975. – 182 с.
245. Криминалистика / Под ред. Н.П. Яблокова. – М.: БЭК, 1995. – 435 с.
246. Фомина А.С. Основные тактические операции при расследовании серийных убийств: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – Воронеж, 2003. – 251 с.
247. Лившиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий. – М: Новый юристъ, 1997. – 176 с.
248. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. – М.: Юрид. лит., 1981. – 128 с.
249. Бахин В.П. Понятие, сущность и содержание криминалистической тактики: Лекция. – К.: Б.и., 1999. – 34 с.
250. Специализированный курс криминалистики: Учебник / Под ред. М.В. Салтевского. – К.: КВШ МВД СССР, 1987. – 384 с.
251. Закатов А.А. О производстве первоначальных неотложных следст-венных действий / Актуальные проблемы следственной деятельности: Межвуз. сб-к науч. трудов. – Свердловск: Свердловский юр. ин-т им. Р.А. Руденко, 1990. – С.49.
252. Самойленко О.А. Особливості предмета корисливих злочинів, вчи-нених із використанням комп’ютерних технологій // Підприємництво, го-сподарство та право. – К.: ТОВ «Гарантія», 2005. – №8. – С.153-155.
253. Иванов А., Силантьев Д. Выемка электронной почты в сети Интер-нет // Законность. – 2002. – №5. – С. 20-23.
254. Комиссаров В., Гаврилов М., Иванов А. Обыск и извлечение ком-пьютерной информации // Законность. – 1999. – №2. – С. 12-15.
255. Краснова Л.Б. «Обыск-осмотр» средств компьютерной техники // Воронежские криминалистические чтения / Под ред. О.Я. Баева. – Воро-неж: Воронеж. гос. ун-т, 2000. – Вып. 1. – С.106-110.
256. Голубєв В. Деякі особливості тактики окремих слідчих дій при роз-слідуванні комп’ютерних злочинів // Государство, хозяйство и право. – 2003. – №8. – С. 107-112.
257. Менжела М.М. Особенности производства обыска при расследова-нии компьютерных преступлений // Журнал российского права. – 2003. – №12. – С. 120-124.
258. Паламарчук Л.П. Криміналістичне забезпечення розслідування не-законного втручання в роботу елкткронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. – К., 2004. – 214 с.
259. Гаврилов М., Иванов А. Следственный осмотр при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации // Законность. – 2001. – №9. – С. 11-16.
260. Вехов В.Б., Голубев В.А. Расследование компьютерных преступле-ний в странах СНГ / Под ред. Б.П. Смагоринского. – Волгоград: ВА МВД России, 2004. – 304 с.
261. Литвинчук Г.К. Особливості розслідування злочинів про підробку банківських платіжних засобів // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: Те-зи доп. міжнар. наук.-практ. конференції.– К.: НАВСУ, 2001. – Ч.ІІ – 288 с. – С. 199-214.
262. Питерцев С.К., Степанов А.А. Тактика допроса на предварительном следствии и в суде. – СПб.: Питер, 2001. – 146 с.
263. Журавель В.А. Специфика предмета допроса потерпевшего при ра-сследовании отдельных видов преступлений // Проблемы социалистичес-кой законности: Республиканский межведомственный научный сборник. – Х.: Изд-во при ХГУ издательского объединения «Высшая школа», 1983. – Вып. 12. – С.122-125.
264. Усманов У.А. Тактика допроса на предварительном следствии: Справочник. – М.: ПРИОР, 2001. – 176 с.
265. Букалов К.А. Ситуация расследования и тактика проведения след-ственных действий // Теория и тактика криминалистики и судебной экс-пертизы. Проблемы следственной тактики: Межвуз. науч. сб-к. – Саратов: Изд-во Сарат. Ун-та, 1989. – Вып. 7. – 120 с. – С. 34-40.
266. Власов В.П. Следственный осмотр и предварительное исследование документов. – М.: Госюриздат, 1961. – 147 с.
267. Брайчевская Е.Ю., Зюськин Н.М. Осмотр документов: Методическое пособие. – К.: Киевский НИИ судебных экспертиз, 1967. – 32 с.
268. Филиппов А.Г. Первоначальные следственные действия при расследовании хищений государственного или общественного имущества, совершенного путем злоупотребления служебным положением: Учебн. пособ. / Под ред. Г.Г. Зуйкова. – М.: Изд-во ВШ МВД СССР, 1972. – 67 с.
269. Зуев А.А. Следственный осмотр при расследовании хищений, совершаемых путем присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.09 / Харьковский юрид. ин-т им. Ф.Э Дзержинского.  Х., 1986.  20 с.
270. Глотов О.М. Осмотр документов следователем: Учебное пособие / Прокуратура СССР. Ин-т усоверш. следств. работников органов прокуратуры и МВД. – Л., 1983. – 41 с.
271. Хижняк Д.С. Проблемы внедрения когнитивного интервью в отече-ственную практику расследования // Следователь. – 2004. – №4. – С. 25-26.
272. Milne R., Bull R., Investigative Interviewing. Psychology and Practice. Chichister, 1999. Р. 33.
273. Щербаковская Л.П. Особенности экспертного диагностического ис-следования документов, изготовленных с применением компьютерных технологий // Сучасні судово-експертні технології в криміналістичному і цивільному судочинстві: Матеріали міжнар. наук.-прак. конф. (м. Харків, 14-15 березня 2003 р.). – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2003. – 328 с. – С. 310-318.
274. Липовский В.В., Лутонина Г.Д., Мороз Т.И., Прохоров-Лукин Г.В., Юрченко О.Б. К вопросу о возможности идентификации матричных принтеров по изготовленным с их помощью документам //Актуальные вопросы судебной экспертизы и криминалистики на современном этапе судебно-правовой реформы (к 75-летию основания Харьк. НИИ судебных экспертиз им. засл. проф. Н.С.Бокариуса). – Х.: Право. – 1998. – С. 96-98.
275. Журавлев С.Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и ра-сследованию преступлений и тактика его преодоления: Дис... канд. юрид. наук.: 12.00.09. – Нижн. Новгород, 1992 – 201 с.
276. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. – Свердловск: Из-во Урал. ун-та, 1992. – 175 с.
277. Щур Б.В. Тактика нейтралізації протидії розслідуванню злочинів, вчинених організованими групи: Монографія. – Х.: Гриф, 2005. – 176 с.
278. Великородный П.Т. Криминалистическая классификация способов совершения преступлений и способов уклонения от ответственности // Криминалистическая характеристика преступлений: Сб-к научн. трудов. – М.: Всесоюзн. Ин-т по изуч. и разраб. мер предупреждения преступности, 1984. – 106 с. – С. 89-91.
279. Зорин Г.А. Криминалистическая методология. – Мн.: Амалфея, 2000. – 608 с.
280. Зуйков Г.Г. Исследование способов совершения преступления и уклонения от ответственности как предпосылка повышения эффективно-сти планирования расследования // Версии и планирование расследова-ния. – Свердловск, 1985. – С. 103-104.
281. Великородный П.Г. Криминалистическое по¬нятие способа уклоне-ния от ответственности // Вопросы борьбы с преступностью. – М.: Юрид. лит. – 1986. – № 44. – С.81-85.
282. Дулов А.В. Судебная психология: Учеб. пособие. – Мн.: Высшая школа, 1975. – 462 с.
283. Волобуєв А.Ф. Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва: Навч. посібник // За ред. О.М. Бандурки. – Х.: Ун-т внутр. справ, 1999. – 245 с.
284. Кримінальна справа № 1-240 за 2004 р. / Архів Калінінського ра-йонного суду м. Донецька.
285. Баев О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии: основы предупреждения и разрешения. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1984. – 132 с.
286. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. – Н.-Новгород: Нижегородская высшая школа МВД России, 1995. – 400 с.
287. Шепитько В.Ю. Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистики. – Х.: Оригинал, 1995. – 256 с.
288. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики.  М.: ИНФРА, 2001.  240 с.
289. Шепітько В.Ю. Криміналістика: Енциклопедичний словник. – Х.: Право, 2001. – 560 с.
290. Белкин Р.С. Нравственные начала деятельности следователя орга-нов внутренних дел. – М.: Академия управления МВД России, 1999. – 33с.
291. Строков І. В. Правомірність та неправомірність обману в слідчій ді-яльності // Науковий вісник НАВСУ. – 2002. – №3. – С. 208-214.
292. Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений: Автореф. дис… докт. юрид. наук: 12.00.09 / Академия МВД РФ. – М., 1992. – 29 с.
293. Сокиран Ф.М. Научно-технические средства как элемент психоло-гического воздействия на предварительном следствии // Актуальные про-блемы обеспечения следственной практики научно-техническими дости-жениями: Межвуз. сб-к научн. тр. – К.: НИ и РИО Киевской высшей шко-лы МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского, 1987. – 168 с. – С. 63-66.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.