У нас уже 177538 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Особистість керівника: імідж, функції, культура спілкування
Количество страниц 30
ВУЗ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2011
Бесплатно скачать 21881.doc 
Содержание Зміст

Вступ 3
1. Особливості особистості та іміджу керівника 4
2. Управлінські функції керівника 12
3. Культура спілкування як чинник успішної діяльності керівника 19
Висновки 27
Список літератури 29


Вступ

Управлінська праця є особливим видом трудової діяльності, яка виникла в результаті складного історичного процесу розвитку виробництва. Загалом ефективність протікання управлінського процесу, готовність до ефективної діяльності колективу підприємства, відносини між співробітниками залежать від багатьох чинників: безпосередніх умов праці, професійних якостей кадрових працівників, рівня управлінського складу та ін. Одну з перших ролей у ряді цих чинників виконують керівники підприємств, установ, організацій [13].
Людина, яка виконує функції керівника має різні назви, в залежності від сфери, в якій вона працює. Керівником називається особа, яка очолює колектив і використовує надану йому владу для впливу на поведінку людей, що у ньому працюють. Л.Є. Кисіль зазначає той факт, що керівників називають «адміністраторами», «менеджерам» або «організаторами роботи керованого ними колективу» [12, с. 34].
До сучасного керівника висувається багато актуальних вимог і побажань, які він має враховувати у своїй роботі під час управління організацією та персоналом у ній.
Так, до головних особливостей керівника відноситься успішне виконання ним своїх управлінських функцій, дотримання ділового етикету поведінки та культури спілкування з партнерами по діяльності – колегами, підлеглими, начальством, а також створення власного іміджу, який є системою уявлень про керівника, його діяльність, авторитет тощо.
Актуальність теми дослідження зумовлена важливістю розгляду таких особливостей особистості керівника, як його імідж, здійснення ним управлінських функцій, і дотримання культури спілкування.
Метою роботи є детальний аналіз особливостей іміджу, функцій та культури спілкування керівника.
Список литературы Висновки

У процесі розгляду особливостей особистості керівника варто було акцентувати увагу на особистісних та професійних якостях управлінця, вказати на специфіку його іміджу, функцій та культури спілкування.
Розглянувши особливості особистості керівника, ми відзначили, що одним із важливих факторів успішності керівника як особистості, так і професіонала, є його імідж, що включає в себе такі складові: професіоналізм і компетентність; динамізм, швидка реакція на ситуацію, активність; моральна надійність керівника; уміння впливати на людей справою, словом і зовнішнім виглядом; гуманітарна освіченість, психологічна культура керівника.
За змістом імідж керівника є складним соціально-психологічним явищем. Психологічною основою для побудови уявлення про керівника стають його емоційно-поведінкові реакції, індивідуально-характерологічні прояви особистості та ділові якості, які він демонструє в процесі спілкування та вирішення управлінських завдань.
Розкриваючи особливості іміджу керівника, ми зупинилися на процедурі його утворення, в якій беруть участь багато факторів – первинних та вторинних. Сукупна дія цих факторів складає загальну функціональну структуру процесу утворення іміджу керівника. Крім того, формування іміджу традиційно відбувається за такими принципами: повторення, безперервного посилення впливу, «подвійного виклику».
Відповідно до мети роботи ми приділили увагу управлінським функціям керівника і відзначили, що такими є лідерство, мотивування, налагодження комунікацій, прийняття рішень, репрезентування, контролювання дій і вчинків людей. Також ми дізналися, що до основних функцій менеджера як організатора колективу відносяться також: організація праці та управління, організація навчання працівників, організація прийняття і реалізації управлінських рішень, впровадження інноваційних технологій, організація трудової активності та стимулювання працівників, забезпечення чіткого системного контролю за ходом виконання колективом поставлених перед ним завдань. І під час аналізу тісного взаємозв’язку ролей і функцій керівників організацій вдалося виявити ще такі функції: керівник як лідер організації, керівник як новатор, керівник як вихователь тощо.
Крім успішного виконання професійних обов’язків керівник має дотримуватися етичних правил поведінки, а також бути культурним і освіченим. До загальної культури поведінки і діяльності керівника відноситься й культура спілкування з оточуючими. Адже управлінцю доводиться спілкуватися кожного дня з рівними собі за посадою, підлеглими та начальством, саме тому у нього культура спілкування має бути високорозвиненою.
На основі аналізу особливостей управлінського спілкування керівника з підлеглими та начальством, дослідження поведінки його у спілкуванні було виявлено, що культура спілкування керівника виражається у знаннях ним мовного етикету, основ ефективного спілкування, ведення переговорів та прийому відвідувачів; змісту ділового одягу тощо. Керівник має вміти слухати співрозмовника; контролювати себе під час розмови; дотримуватись правил мовного етикету у спілкуванні; вести переговори; влаштовувати прийом відвідувачів; вести розмови по телефону; спілкуватися через візитки; підбирати одяг. Основними мотивами та цінностями виступають: можливість знаходити спільну мову з людьми; необхідність володіти собою у будь-яких управлінських ситуаціях; використовувати власні здібності; постійно самовдосконалюватися. Про наявність комунікативної культури свідчать такі якості, як: володіння собою, висока культура, комунікативна компетентність.
Як бачимо, всі вказані особливості особистості керівника є дуже важливими для здійснення успішної управлінської діяльності, тому він має постійно розвивати свої вміння, поповнювати знання, вдосконалювати особистісну та професійну сторону життя.


Список літератури

1. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Земменская Е.В. Психология управления. – Харьков: ООО «Фортуна-пресс», 2004. – 464 с.
2. Брюховецька О.В. Психологічні проблеми формування комунікативної компетентності керівників оствітніх організацій в системі ППО / Електронний ресурс / Режим доступу: http://vuzlib.com/content/view/753/94/
3. Венин В.Р. Основы менеджмента. Курс лекций для студентов высших учебных заведений. – М., 2006. – 472 с.
4. Гриценко Т.Б., Гриценко С.П. та ін. Етика ділового спілкування / Т.Б. Гриценко, С.П. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук, Н.В. Чуприк, Л.П. Анохіна; під ред. Т.Б. Гриценко, С.П. Гриценко. – К., 2006. – 344 с.
5. Губенко Л. Г., Нємцов В. Д. Культура ділового спілкування: Навчальний посібник. – К.: «Екс-об», 2000. – 200 с.
6. Дорошенко Л.С. Управление трудовыми ресурсами: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2004. – 60 с.
7. Дуднєва Ю.Е. Структура та фактори формування внутрішнього іміджу організації / Електронний ресурс / Режим доступу: http://library.kpi.kharkov.ua/Vestnik/2010_7/statti/Dydneva.pdf
8. Єльникова Г.В. Управлінська культура керівника загальноосвітнього навчального закладу / Електронний ресурс / Режим доступу: www.ippo.edu.te.ua/files/.../05_upravlin_kultura_kerivnyka.doc
9. Жуков Ю.М. Диагностика и развитие компетентности в общении: Спец. практикум по социальной психологи. – М.: МГУ, 2001. – 104 с.
10. Журавлев А.Л. Психология управления. – М., 2002. – 342 с.
11. Заброцький М.М. Комунікативна компетентність учителя: сутність і шляхи формування. – Житомир: Волинь, 2000. – 32 с.
12. Кисіль Л.Є. Керівник підприємства: компетенція та адміністративна відповідальність. – К.: «Наукова думка», 2008. –82 с.
13. Кіяшко В.І. Поняття та роль керівника в діяльності сучасного підприємства / Електронний ресурс / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08kvidcp.pdf
14. Колоскова М. Внутренний имидж руководителя компании / Электронный ресурс / Режим доступа: http://www.cfin.ru/press/pmix/2001-6/14.shtml.
15. Корніяка О. Культура педагогічного спілкування – ооблива турбота директора школи // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – №5-6. – С. 98-103.
16. Культура спілкування та службові правила поведінки / Електронний ресурс / Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/culture/10414
17. Малюська В.А. Лідерські якості керівника умова ефективного функціонування трудового колективу / / Електронний ресурс / Режим доступу: http://www.rusnauka.com/4._SVMN_2007/Economics/19960.doc.htm
18. Мангутов И.С., Уманский Л.И. Организатор и организаторская деятельность. – СПб., 2001. – 312 с.
19. Мельник Л.П. Психологiя управлiння: Курс лекцій. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2002. – 176 с.
20. Михайлець Л.М. Культура мовлення як складова загальної культури державних службовців / Електронний ресурс / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Apdu/2009_1/doc/1/12.pdf
21. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 2008. – 456 с.
22. Палеха Ю.І., Кудін В.О. Культура управління та підприємництва: Навчально-методичний посібник. – К.: МАУП, 2004. – 96с.
23. Петровская Л.А. Компетентность в общении: Социально-психологический тренинг. – М., 2004. – 216 с.
24. Приходько В.М., Приходько М.І. Комунікативна компетентність керівника навчального закладу як основа професійної культури спілкування // Управління школою. – Вересень 2007. – №25(181). – С. 6-11.
25. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А, Гончарук та ін.; За ред. Ю.Л. Трофімова. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2006. – 516 с.
26. Скрипаченко Т.В. Соціально-психологічний імідж сучасного керівника: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Т.В. Скрипаченко; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2001. – 18 с.
27. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т.Ю.Базарова, Б.Л.Еремина. – М.: ЮНИТИ, 2008. – 423с.
28. Филиппов А.В. Работа с кадрами: психологический аспект. – М., 2002. – 168 с.
29. Філліппова З. Формування комунікативної компетенції керівника навчального закладу / Електронний ресурс / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npd/2009_2/Philippova%20Z..pdf
30. Хворост Т. А., Чернишова Л. І. Ораторське мистецтво і культура мови керівника // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури, випуск 2009-5(79). – 2009. – С. 252-254.
31. Хміль Ф.І.. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с.
32. Цуруль О.А. Менеджмент у державних організаціях: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 142 с.
33. Чайка Г.Л. Культура ділового спілкування менеджера: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2005.- 442 c.
34. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навч. посіб. – 6-те вид.,випр. і. доп. – К.: Знання, 2007. – 230 с.
35. Шадріна Т.В. Культура спілкування як основний чинник успішної діяльності керівника / Електронний ресурс / Режим доступу: http://www.bdpu.org/scientific_published/scientific_published/conf_2008/articles/Section_4/Shadrina.doc/view
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
200
Скачать бесплатно 21881.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.