У нас уже 27467 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Проблеми формування та використання коштів місцевих бюджетів та шляхи їх вирішення
Количество страниц 114
ВУЗ Європейський універститет
Год сдачи 2010
Содержание З М І С Т ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

ВСТУП
РОЗДІЛ І. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ, ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
1.1. Місцеві бюджети: суть, значення та структура
1.2. Характеристика доходів і видатків місцевих бюджетів
1.3. Особливості та суть програмно-цільового методу складання бюджету
1.4. Нормативно-правове забезпечення формування дохідної та видаткової частини місцевих бюджетів
РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ БЮДЖЕТУ ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ
2.1. Організаційно-економічна характеристика Фінансового управління Черкаської районної державної адміністрації
2.2. Аналіз виконання бюджету за доходами
2.3. Аналіз виконання бюджету за видатками
2.4. Основні проблеми формування та використання коштів бюджету Черкаського району
РОЗДІЛ ІІІ. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ
3.1. Ризики впровадження програмно-цільового бюджетування
3.2. Удосконалення формування дохідної та видаткової частини бюджету
3.3. Прогнозування доходів та видатків Черкаського районного бюджету
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР // Відомості ВРУ.-1996, №7. – с. 36 зі змінами і доповненнями.
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. № 436-ΙV // Відомості ВРУ. - 2003, №1. - С.178 зі змінами і доповненнями.
3. Бюджетний Кодекс України від 21.06.2001р. № 2542-III // Відомості ВРУ. – 2001. - № 37-38. - С. 198 зі змінами і доповненнями.
4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. № 537-ΙV // Відомості ВРУ.- 2003, №1. – С. 238 зі змінами і доповненнями.
5. Декрет КМУ “Про місцеві податки та збори” зі змінами та доповненнями від 20.04.2002 року.
6. Закон України “Про державний бюджет України на 2008 рік” від 28.12.2007р. № 107-VI.
7. Закон України „Про систему оподаткування” від 25.06.1991р. № 1251-XII // Відомості ВРУ. – 2003р. №7. – С. 46 зі змінами і доповненнями.
8. Наказ Міністерства Фінансів України “Про бюджетну класифікацію та її запровадження” від 27.12.2001 № 604.
9. Наказ ДКУ від 24.02.2003 р. № 140 “Про затвердження Довідника відповідності символу звітності коду бюджетної класифікації за доходами 2003 року”.
10. Концепція реформування місцевих бюджетів / Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів” від 23 травня 2007 року № 308-р Ухвалена Кабінетом Міністрів України 23 травня 2007 р., частина 3
11. Розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації “Про порядок визначення обсягів міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом, та бюджетами міст районного значення, сіл, селищ, на 2009 рік” № 1444 від 20.12.2008 року.
12. Розпорядження Черкаської районної державної адміністрації “Про порядок визначення обсягів міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом, та бюджетами міст районного значення, сіл, селищ, на 2008 рік” № 32 від 03.02.2007 року.
13. Розпорядження Черкаської районної державної адміністрації “Про затвердження програми поповнення бібліотечних фондів Черкаської ЦБС на період до 2009 року № 13 від 14.01.2003 року.
14. “Порядок виконання державного бюджету за доходами”, затверджено наказом ДКУ від 19.12.2000р. № 131 // CD, “Інфодиск”. - 2001.
15. “Порядок касового виконання Державного бюджету за видатками”, затверджено наказом ДКУ від 22.01.2001 р. № 3 // CD, “Інфодиск”. - 2001.
16. Постанова Верховної Ради України «Про основні напрямки бюджетної політики на 2009 рік», від 4 липня 2007 року № 32-ІV.
17. Постанова КМУ “Про порядок розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами” № 1195 від 05.09.2001 року.
18. Постанова КМУ “Про внесення змін до постанови КМУ Про порядок розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами” № 1382 від 14.02.2002 року.
19. Постанова КМУ “Про затвердження порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету” № 256 від 04.03.2002 року.
20. Постанова КМУ “Підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” № 18 від 10.01.2002 року.
21. Постанова КМУ від 21 липня 2006 року № 1001 «Про затвердження Державної стратегії розвитку на період до 2015 року».
22. Азаров М. Я. Роль органів місцевого самовр'ядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку / М. Я. Азаров // Фінанси України. - 2007. - №3. - С. 3-13.
23. Барабаш Т.Г. Вплив інституту комунальної власності на формування місцевих бюджетів. Наукові праці НДФІ 2(43). - 2008. – с. 44-52.
24. Басанцов І.В. ефективність використання бюджетних коштів у галузі капітальних вкладень: проблеми та шляхи вирішення. Вісник СумДУ. Серія Економіка. № 1. - 2007. - с. 147-154.
25. Буряченко А.Є., Палій М.П. Удосконалення фінансового механізму місцевих бюджетів // Фінанси України. - 2008. - № 8. - С.13-18.
26. Бутко М.П. Регіональні особливості економічних трансформацій у перехідній економіці.-К.: Знання України, 2005.
27. Гушта О.В. Порядок формування та використання коштів місцевих бюджетів//Фінанси України.-2005-№1.- с.11.
28. Деркач М.І., голова комітету ВРУ з питань бюджету. Проблеми місцевих бюджетів/М. Деркач // Голос України. - 2008.- від 23 листопада. - С.3-6.
29. Долішній М.І. Актуальні проблеми формування регіональної політики в Україні // Регіональна економіка. - 2009. - №3. - С.9-17.
30. Долішній М.І. Актуальні проблеми формування регіональної політики в Україні // Регіональна економіка. - 2009. - №3. - С.9-17. Финансы / Под ред. проф. Л.А.Дробозиной. - М.: ЮНИТИ,2002.-527 с. Фінанси / Романенко О.Р., Огородник С.Я., Зязюн М.Я. - К.:КНЕУ, 2006. - 107 с.
31. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д’яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. – К.: Наукова думка, 2005.– 301с.
32. Жемеренко Є.В. Використання коштів місцевих бюджетів України // Фінанси України. – 2008. – №8. – С.12-18.
33. Зайчикова В.В. Місцеві фінанси України та європейських країн. – К.: НДФІ, 2007. – 299 с.
34. Іванова Н.Г. Тенденції та особливості формування доходів бюджетів регіонів в умовах податкової реформи // Фінанси та кредит. – 2008. – № 15 (105). – С.22.
35. Коваль Л.М. Проблеми формування місцевих бюджетів та аналіз їх виконання // Фінанси України. - 2007. - № 5. - С.126-129.
36. Кравченко В. Фінансові проблеми місцевих органів влади України.//Фінанси України.-2005.- №1.-С.61-63.
37. Кузьменко Н.А. Удосконалення міжбюджетних відносин.// Фінанси України.-2008.-№1.-С.26-27.
38. Кучерявенко М. Фінансове право України. – К., 2006. – 342с.
39. Лісовська Л.П., Ганевич Д.М. Формування місцевих бюджетів.//Фінанси України.-2006.-№7.-С.11-14.
40. Любіч О. О. Питання створення інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень з управ-ління бюджетом // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво.– 2005.– № 2.– С. 89 – 95.
41. Максюта А.А. Фінансово-бюджетна складова системи державного управління і місцевого самоврядування // Наукові праці НДФІ. – 2007. – Вип. 3 (32). – С. 6.
42. Міняйло О.І., Романишин В.О., Швед Ю.А. Регіональні особливості формування та розвитку державних фінансів в Україні//Актуальні проблеми економіки №4(58), 2006
43. Малярчук А. Зарубіжний досвід формування місцевих бюджетів. Вісник ТАНГ № 1, 2005.
44. Огонь Ц.Г. Доходи місцевих бюджетів та напрями їх реструктуризації // Фінанси України. – 2008. – №5. – С.3-11.
45. Павлюк К.В. Концептуальні основи фінансової незалежності місцевого самоврядування //Фінанси України.-2005.-№8.-С.24-29.
46. Павлюк К.В. Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини //Фінанси України.– 2006.– 6.– С. 25–32.
47. Павлюк К.В. Формування доходів місцевих бюджетів // Фінанси України. – 2006. – № 4. – С. 24.
48. Пасічник Ю.В. Бюджетна система. - Черкаси: Відлуння, 2006. - 375 с.
49. Римарчук О., Лисенков Ю. Зміни в оподаткуванні прибутку підприємств // Економіка України. - 2003. - №11. - С.19-21.
50. Сідельникова Л.П., Костіна Н.М. Ризики впровадження програмно-цільового бюджетування в Україні. Наукові записки. Економічні науки. – 2009. - № 93. – с.87 - 90.
51. Сітченко А.В. Шляхи вдосконалення структури місцевих бюджетів в Україні. Теорія та практика державного управління. Вип. 3 (22). – 2009. – с. 1-6.
52. Слухай С.В. Місцеві бюджети України: деякі проблемні аспекти // Аспекти самоврядування. Часопис українсько-американської програми „Партнерство громад". - 2008. - № 2. - С. 2-7.
53. Солодухін С. В., Хорошун В. В. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень щодо планування бюджету регіону // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Випуск 204: У 5 т. Том IV.– Дніпропетровськ: ДНУ, 2005.– С. 1083 –1090.
54. Старостенко Н.В. Розподіл бюджетних ресурсів між рівнями влади: теоретичні підходи і особливості їх застосування в Україні // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 39.
55. Плескач В.Л. Концептуальні підходи щодо створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу доходів та видатків бюджетів регіонів. //Фінанси України. - 2009. - №5. - С41-55.
56. Програмно-цільовий метод формування бюджету. Навчальний посібник: /Перун З.В., Романюк О.І., Товста Н.Н., Літвінцева Л.П., І.В. Ряшенцева.- Київ: Унісерв, 2005.- 132с.
57. Управління міським бюджетом за програмно-цільовим методом. Посібник для органів місцевого самоврядування. – К., 2005. – 56 с.
58. Хорошун В.В. розробка інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень щодо бюджетного планування. Бінес-інформ. № 2 (2). – 2009. с.98-101.
59. Швець В.Я. Концептуальні підходи до вдосконалення системи міжбюджетних відносин // Фінанси України. – 2005.- № 3. – С. 23-31.
60. Щербина І. Проблеми фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування на виконання делегованих державою повноважень // Проблеми трансформації територіальної організації влади. – 2007.- С. 459-467.

ВИСНОВКИ

У дипломній роботі об’єктом дослідження були результати аналізу доходів та видатків бюджету Черкаського району за 2007-2009 рр. На його базі були досліджені теоретичні та практичні аспекти формування і використання коштів місцевих бюджетів, за результатами яких зроблені висновки та надані пропозиції:
1. Практичне дослідження процесу формування місцевих бюджетів довело, що на сьогоднішній день місцеві органи влади не мають в своєму розпорядженні достатньої кількості фінансових ресурсів для здійснення своїх повноважень. Це обумовлено цілою низкою обставин:
 високими рівнем концентрації фінансових ресурсів у державному бюджеті країни, що знижує значення регіональних і місцевих бюджетів у вирішенні життєво важливих для населення задач (власні доходи бюджету Черкаського району за останні 3 роки становлять менше ніж 20 % від усіх доходів бюджету);
 домінуючою роллю регулюючих доходів у структурі надходжень коштів до місцевого бюджету і низькою часткою закріплених за територіями податкових платежів (частка дотації та сум загальнодержавних регулюючих податків і зборів становить більше ніж 80 % у загальній структурі доходів бюджету Черкаського району);
 нераціональним розподілом та використанням коштів;
 тенденцією встановлення видатків униз по бюджетній системі без відповідного підкріплення дохідними джерелами, що призводить до дотаційності багатьох, раніше збалансованих місцевих бюджетів.
2. Головним недоліком бюджетної системи Черкаського району є те, що бюджет формується та виконується застарілими методами, а це призводить до нераціонального та неефективного використання коштів.
3. Для покращення вирішення цих проблем потрібно застосовувати програмно-цільовий метод формування та виконання бюджету.
Основними перевагами переходу до програмно-цільового методу формування та виконання бюджету є:
а) підвищення рівня збалансованості і прозорості бюджету;
б) забезпечення якісного виконання бюджету;
в) здійснення дієвого фінансового контролю за ефективністю та цільовим використання бюджетних коштів;
г) збільшення обсягів видатків бюджету соціального спрямування (на соціальний захист населення, охорону здоров'я, освіту та культуру тощо).
4. Для того, щоб підвищити доходи бюджету Черкаського району потрібно визначити оптимальний розподіл податків між рівнями бюджетів та їх спрямування до доходів місцевого бюджету, зокрема:
 зменшити відсоток зарахування податку з доходів громадян до державного бюджету з 75 % до 50 %;
 зменшити відсоток зарахування плати за землю до державного бюджету з 40 % до 30 %.
Також можливо підвищити доходи бюджету, знайшовши додаткові ресурси у самому бюджеті:
а) переглянути перелік функцій відповідних місцевих органів виконавчої влади та підпорядкованих ним бюджетних установ з метою концентрації фінансових ресурсів та зусиль на забезпечення повноцінного виконання основних функцій;
б) розглянути можливі пропозиції щодо скорочення граничної чисельності працівників бюджетних установ та оптимізації мережі бюджетних закладів;
в) розглянути можливі пропозиції щодо зміни джерел та порядку фінансового забезпечення функціонування окремих бюджетних установ;
г) переглянути систему регулюючих загальнодержавних податків.
На основі запропонованих заходів нами розроблено прогнозний бюджет Черкаського району на період із 2009 року по 2012 роки.

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
500

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.