У нас уже 27444 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Міжбюджетні відносини в Україні
Количество страниц 111
ВУЗ Європейський університет
Год сдачи 2010
Содержание З М І С Т

ВСТУП 6
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
1.1. Сутність міжбюджетних відносин 9
1.2. Основні етапи розвитку міжбюджетних відносин в Україні 16
1.3. Характеристика та розподіл міжбюджетних трансфертів 23
1.4. Нормативно-правове забезпечення регулювання міжбюджетних відносин в Україні 36
РОЗДІЛ ІІ. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОНАННЯ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ
2.1. Організаційно-економічна характеристика Фінансового управління Черкаської районної державної адміністрації 40
2.2. Аналіз виконання зведеного бюджету Черкаського району 53
2.3. Аналіз міжбюджетних трансфертів в Черкаському районі 65 70
РОЗДІЛ ІІІ. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН У ЧЕРКАСЬКОМУ РАЙОНІ
3.1. Основні напрями формування ефективного механізму міжбюджетного регулювання в Черкаському районі 74
3.2. Шляхи реформування міжбюджетних відносин 82
3.3. Моделювання залежності видатків від дотацій вирівнювання при виконанні видаткової частини зведеного бюджету Черкаського району 94
ВИСНОВКИ 104
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 107
ДОДАТКИ
ВСТУП

В сучасних умовах господарювання виникає необхідність у створенні стабільної бюджетної системи та дієвих і ефективних механізмів державного регулювання міжбюджетних відносин. Особливої ваги набуває питання забезпечення самостійності місцевих бюджетів та удосконалення економіко-правових відносин всередині бюджетної системи.
Сучасний стан економіки України характеризується поступовим збільшенням диференціації рівнів економічного та соціального розвитку регіонів, і найближчим часом ця тенденція, скоріше за все, збережеться. Як наслідок цього постійно збільшується розрив у розмірах податкових і неподаткових бюджетних доходів, що збираються у регіонах. Перспективи регіонального розвитку багато у чому залежать від того, наскільки ефективно функціонуватиме система міжбюджетних відносин.
Реформування бюджетних відносин в Україні просувається вперед темпами значно повільнішими, ніж реформування усієї економіки в цілому, і це в найближчому майбутньому може стати серйозною перешкодою для започаткованого економічного зростання. У зв'язку з цим проблеми удосконалення системи міжбюджетних відносин у нашій країні вимагають свого негайного вирішення.
Актуальність і важливість теми дослідження засвідчені в останніх урядових документах і законодавчих актах, зокрема у 4 розділі Бюджетного Кодексу України, у Постанові ВРУ "Про основні напрямки бюджетної політики на 2008 рік (Бюджетна резолюція)".
Міжбюджетні відносини стали предметом дослідження таких вчених як: С.Булгакова, О.Василик, В.Кравченко, О.Кириленко, І.Луніна, В.Опарін, В.Малько, С.Кондратюк, С.Слухай, Т.Токарєва, В.Федосов, С.Юрій, В.Швець та ін. У працях названих авторів досить широко висвітлено становлення місцевих бюджетів, розвиток міжбюджетних відносин та законодавчої бази.
Підвищення ролі регіонів у процесах стабілізації та зростання національної економіки потребує від уряду нашої держави проведення скоординованої політики взаємодії між регіонами та центром. Через значну нерівномірність у розподілі податкових надходжень між державним та місцевими бюджетами в країні загострюється проблема міжбюджетних відносин.
В дипломній роботі досліджуються основні аспекти, шляхи і методи забезпечення ефективного здійснення міжбюджетних відносин в Черкаському районі.
Обрана тема є досить актуальною, оскільки існує складність та неоднозначність розмежування доходів і видатків між державними та місцевими бюджетами. Недостатня розробка механізмів вирішення проблем, їх актуальність, теоретична й практична значимість визначили вибір теми дипломної роботи.
Метою дипломної роботи є теоретичне і практичне обґрунтування актуальних проблем організації міжбюджетних відносин, аналіз міжбюджетних відносин Черкаського району та розробка заходів щодо його вдосконалення.
Предметом дослідження є міжбюджетні відносини в Україні.
Об’єктом дослідження є сучасний стан доходів та видатків зведеного бюджету Черкаського району за 2007-2009 роки.
Для досягнення цієї мети у дипломній роботі поставлені наступні завдання:
 дослідження теоретичних та організаційних засад становлення та розвитку міжбюджетних відносин в Україні;
 аналіз виконання місцевих бюджетів;
 дослідження розподілу міжбюджетних трансфертів;
 аналіз нормативно-правового забезпечення регулювання міжбюджетних відносин в Україні;
 дослідження організаційно-економічної характеристики Фінансового управління Черкаської районної державної адміністрації;
 дослідження особливостей формування доходної та видаткової частини зведеного бюджету Черкаського району;
 аналіз міжбюджетних трансфертів в Черкаському районі;
 дослідження проблем формування ефективного механізму міжбюджетного регулювання в Черкаському районі та шляхи їх вирішення;
 розробка пропозицій щодо вдосконалення реформування міжбюджетних відносин в Черкаському районі;
 розробка методики здійснення фінансового вирівнювання при виконанні видаткової частини зведеного бюджету Черкаського району.
При виконанні дослідження, у залежності від конкретних цілей і задач, були використані методи економічного аналізу і вивчення економічних процесів: діалектичний, методи аналізу і синтезу, порівняння, групування, системно-структурного аналізу, методи математичної статистики, багатофакторного аналізу, економіко-математичного моделювання.
При дослідженні становлення та розвитку української системи міжбюджетних відносин використовувалися методи математичної статистики, економіко-математичні методи, аналітичний інструментарій теорії портфельного управління. Розробка моделі фінансового вирівнювання та рекомендацій щодо удосконалення організації міжбюджетних відносин здійснена на основі використання методів економіко-математичного моделювання.
Теоретичною та методологічною основою роботи є вчення про наукові методи пізнання, фундаментальні праці вітчизняних економістів з питань економічного аналізу, закони України та інші нормативні акти.


Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР // Відомості ВРУ.-1996, №7. – с. 36 зі змінами і доповненнями.
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. № 436-ΙV // Відомості ВРУ. - 2003, №1. - С.178 зі змінами і доповненнями.
3. Бюджетний Кодекс України від 21.06.2001р. № 2542-III // Відомості ВРУ. – 2001. - № 37-38. - С. 198 зі змінами і доповненнями.
4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. № 537-ΙV // Відомості ВРУ.- 2003, №1. – С. 238 зі змінами і доповненнями.
5. Декрет КМУ “Про місцеві податки та збори” зі змінами та доповненнями від 20.04.2002 року.
6. Закон України “Про державний бюджет України на 2008 рік” від 28.12.2007р. № 107-VI.
7. Закон України „Про систему оподаткування” від 25.06.1991р. № 1251-XII // Відомості ВРУ. – 2003р. №7. – С. 46 зі змінами і доповненнями.
8. Наказ Міністерства Фінансів України “Про бюджетну класифікацію та її запровадження” від 27.12.2001 № 604.
9. Наказ ДКУ від 24.02.2003 р. № 140 “Про затвердження Довідника відповідності символу звітності коду бюджетної класифікації за доходами 2003 року”.
10. Концепція реформування місцевих бюджетів / Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів” від 23 травня 2007 року № 308-р Ухвалена Кабінетом Міністрів України 23 травня 2007 р., частина 3
11. Розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації “Про порядок визначення обсягів міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом, та бюджетами міст районного значення, сіл, селищ, на 2009 рік” № 1444 від 20.12.2008 року.
12. Розпорядження Черкаської районної державної адміністрації “Про порядок визначення обсягів міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом, та бюджетами міст районного значення, сіл, селищ, на 2008 рік” № 32 від 03.02.2007 року.
13. Розпорядження Черкаської районної державної адміністрації “Про затвердження програми поповнення бібліотечних фондів Черкаської ЦБС на період до 2009 року № 13 від 14.01.2003 року.
14. “Порядок виконання державного бюджету за доходами”, затверджено наказом ДКУ від 19.12.2000р. № 131 // CD, “Інфодиск”. - 2001.
15. “Порядок касового виконання Державного бюджету за видатками”, затверджено наказом ДКУ від 22.01.2001 р. № 3 // CD, “Інфодиск”. - 2001.
16. Постанова Верховної Ради України «Про основні напрямки бюджетної політики на 2009 рік», від 4 липня 2007 року № 32-ІV.
17. Постанова КМУ “Про порядок розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами” № 1195 від 05.09.2001 року.
18. Постанова КМУ “Про внесення змін до постанови КМУ Про порядок розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами” № 1382 від 14.02.2002 року.
19. Постанова КМУ “Про затвердження порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету” № 256 від 04.03.2002 року.
20. Постанова КМУ “Підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” № 18 від 10.01.2002 року.
21. Постанова КМУ від 21 липня 2006 року № 1001 «Про затвердження Державної стратегії розвитку на період до 2015 року».
22. Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань” / Закон України від 1 липня 2004 року № 1953-IV
23. Алєксєєв І.В., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько А.М. Бюджетна система: Навчальний посібник. – К.: „Прес”, 2007. – 376 С.
24. Богачов С. Місцеві бюджети: погляд на перспективу // Урядовий кур’єр. - 2006. - 26 груд. - С.6.
25. Гушта О.В. Порядок формування та використання коштів місцевих бюджетів//Фінанси України.-2005-№1.- с.11.
26. Деркач М.І., голова комітету ВРУ з питань бюджету. Проблеми місцевих бюджетів/М. Деркач // Голос України. - 2008.- від 23 листопада. - С.3-6.
27. Долішній М.І. Актуальні проблеми формування регіональної політики в Україні // Регіональна економіка. - 2009. - №3. - С.9-17.
28. Долішній М.І. Актуальні проблеми формування регіональної політики в Україні // Регіональна економіка. - 2009. - №3. - С.9-17. Финансы / Под ред. проф. Л.А.Дробозиной. - М.: ЮНИТИ,2002.-527 с. Фінанси / Романенко О.Р., Огородник С.Я., Зязюн М.Я. - К.:КНЕУ, 2006. - 107 с.
29. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д’яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. – К.: Наукова думка, 2005.– 301с.
30. Жемеренко Є.В. Використання коштів місцевих бюджетів України // Фінанси України. – 2008. – №8. – С.12-18.
31. Зайчикова В.В. Місцеві фінанси України та європейських країн. – К.: НДФІ, 2007. – 299 с.
32. Іванова Н.Г. Тенденції та особливості формування доходів бюджетів регіонів в умовах податкової реформи // Фінанси та кредит. – 2008. – № 15 (105). – С.22.
33. Коваль Л.М. Проблеми формування місцевих бюджетів та аналіз їх виконання // Фінанси України. - 2007. - № 5. - С.126-129.
34. Колодий С.Ю. Анализ расчета величин межбюджетньк трансфертов в 2006-2007 гг. // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины: Матеріали Всеукраинской научно-практической конференции. Алушта, 2-6 октября 2007 года. Симферополь, 2007. - С.87-88.
35. Колодий С.Ю. Зволюция методик расчета межбюджетных трансфертов после принятия Бюджетного кодекса Украины // Культура, народов Причерноморья, - №38. 2008.
36. Колодий С.Ю. Зависимости между некоторыми налогами и межбюджетные отношения в Украине // Учень" записки ТНУ. - №14 (53). - 2006. - С.42-45
37. Колодий С.Ю. Основные направлення реформирования системи межбюджетных отношений в Украине // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України // Збірник наукових праць,. - Т.5. - Суми: ВВП "Мрія-1" ЛТД, 2007.
38. Кравченко В. Фінансові проблеми місцевих органів влади України.//Фінанси України.-2005.- №1.-С.61-63.
39. Кузьменко Н.А. Удосконалення міжбюджетних відносин.// Фінанси України.-2008.-№1.-С.26-27.
40. Кучерявенко М. Фінансове право України. – К., 2006. – 342с.
41. Лук’яненко І. Г., Краснікова Л. І. Економетрика: Підручник. – К.: Товариство „Знання”, КОО, 2005. – 494 с.
42. Максюта А.А. Фінансово-бюджетна складова системи державного управління і місцевого самоврядування // Наукові праці НДФІ. – 2007. – Вип. 3 (32). – С. 6.
43. Огонь Ц.Г. Доходи місцевих бюджетів та напрями їх реструктуризації // Фінанси України. – 2008. – №5. – С.3-11.
44. Павлюк К.В. Концептуальні основи фінансової незалежності місцевого самоврядування //Фінанси України.-2005.-№8.-С.24-29.
45. Павлюк К.В. Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини //Фінанси України.– 2006.– 6.– С. 25–32.
46. Пасічник Ю.В. Бюджетна система. - Черкаси: Відлуння, 2006. - 375 с.
47. Сітченко А.В. Шляхи вдосконалення структури місцевих бюджетів в Україні. Теорія та практика державного управління. Вип. 3 (22). – 2009. – с. 1-6.
48. Старостенко Н.В. Розподіл бюджетних ресурсів між рівнями влади: теоретичні підходи і особливості їх застосування в Україні // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 39.
49. Плескач В.Л. Концептуальні підходи щодо створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу доходів та видатків бюджетів регіонів. //Фінанси України. - 2009. - №5. - С41-55.
50. Швець В.Я. Концептуальні підходи до вдосконалення системи міжбюджетних відносин // Фінанси України. – 2005.- № 3. – С. 23-31.

ВИСНОВКИ

У дипломній роботі об’єктом дослідження були результати аналізу виконання зведеного бюджету Черкаського району за 2007-2009 рр. На його базі були досліджені теоретичні та практичні аспекти міжбюджетних відносин, за результатами яких зроблені висновки та надані пропозиції:
1. Практичне дослідження полягає втому, що на сьогоднішній день для ефективної роботи системи міжбюджетних відносин Черкаського району необхідно, щоб були чітко визначені усі рівні влади, щоб наявні інституції сприяли прозорому, передбачуваному і відповідальному прийняттю рішень на кожному рівні, а також щоб існувала підзвітність на кожному рівні. Міжбюджетні відносини, ще не повною мірою враховують економічний потенціал регіонів і не завжди в повній мірі відповідають вимогам соціально-економічного розвитку держави.
2. В результаті застосування чинної схеми міжбюджетних трансфертів складається ситуація, коли органи місцевого самоврядування Черкаського району позбавлені можливості самостійно вирішувати власні проблеми: одні через залежність від дотацій, інші через те, що з бюджету вилучаються зайві кошти. Стає вигіднішим залишатися реципієнтом, ніж переходити у розряд донорів.
3. Механізми бюджетного вирівнювання у відриві від бюджетного стимулювання, природно, не можуть бути використані як інструмент активної регіональної політики економічного зростання. Відповідно, удосконалення механізмів бюджетного вирівнювання шляхом надання фінансової допомоги територіям необхідно проводити з метою підвищення зацікавленості місцевих органів влади у розширенні власної дохідної бази, розвитку інвестиційної активності, проведенні структурних перетворень у їхній економіці.
4. З метою реалізації вищезазначеного, необхідно вжити ряд заходів, а саме:
 підвищити роль місцевих податків і зборів шляхом розширення їх переліку та встановлення ефективного податкового адміністрування, яке дозволить при мінімальних затратах забезпечити максимальні надходження до місцевих бюджетів;
 удосконалити розподіл податків і зборів (обов’язкових платежів) між державним і місцевими бюджетами Черкаського району та удосконалити перерозподіл доходів між рівнями місцевих бюджетів шляхом внесення змін до податкового і бюджетного законодавства;
 запровадити ефективну модель формування власної дохідної бази місцевих бюджетів Черкаського району;
 привести систему оподаткування у відповідність із пріоритетами державної політики соціально-економічного розвитку країни;
 створити сприятливі умови для легального та ефективного функціонування реального сектору економіки.
5. З метою інноваційно-інвестиційного розвитку територій необхідно закріпити за місцевими бюджетами Черкаського району частину податку на прибуток підприємств недержавної форми власності із зарахуванням його за місцем здійснення виробничої діяльності підприємств та місцем знаходження філій (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності, який 100-відсотково зараховується до відповідних місцевих бюджетів).
Тому, вважаємо за доцільне доповнити джерела формування бюджету розвитку місцевих бюджетів, надходженням 100 % частини податку на прибуток підприємств недержавної форми власності, який повинен зараховуватися до місцевих бюджетів у таких розмірах:
- 50 % – до місцевого бюджету Черкаського району;
- 50 % – до Черкаського обласного бюджету для здійснення проектів зі створення і відновлення соціальної та інженерної інфраструктури населених пунктів області та фінансування інвестиційних проектів, які мають загальнообласне значення.
Збільшення надходжень до бюджету розвитку місцевих бюджетів, надасть можливість місцевим органам влади забезпечити виконання регіональних програм інвестиційного характеру з урахуванням стратегічних пріоритетів розвитку регіонів.
6. З метою встановлення відповідності між видатками та доходами місцевого бюджету Черкаського району:
– активізувати економічну та господарську діяльність місцевих органів влади Черкаського району з метою збільшення частки власних та закріплених джерел доходів у місцевих бюджетах і зменшення частки трансфертів, а також збільшення загалом кількості регіонів, які не потребують трансфертів із державного бюджету;
– запровадити державні гарантії фінансового забезпечення виконання делегованих повноважень місцевими органами влади Черкаського району;
– покласти в основу політики фінансового вирівнювання критерій зацікавлення бюджетів-донорів віддавати кошти, залишаючи певну частку сум перевиконання доходів у розпорядженні місцевих органів влади Черкаського району.
7. З метою удосконалення Формули розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів:
– внести зміни до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів щодо використання індексів відносних видаткових потреб, які дозволять враховувати місцеві особливості розвитку – зокрема, щільність проживаючого населення, рівень екологічного забруднення;
– спростити показники та окремі формули, що використовуються при обрахунку міжбюджетних трансфертів;
– встановити мораторій на внесення змін до формули упродовж одного бюджетного року.
На основі запропонованих заходів нами розроблена модель залежності видатків від дотацій вирівнювання при виконанні видаткової частини зведеного бюджету Черкаського району на 2010 рік.

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
500

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.