У нас уже 177538 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Бухгалтерський фінансвовий облік витрат звітного періоду
Количество страниц 52
ВУЗ Європейський університет
Год сдачи 2008
Содержание Зміст
Вступ
Розділ 1. Економічна сутність витрат в діяльності підприємства та їх значення в сучасних умовах господарювання
1.1 . Економічна сутність витрат, їх оцінка та класифікація………………………5
1.2. Характеристика нормативно-правової бази з питань обліку витрат звітного періоду на підприємстві……………………………………………………………..8
1.3. Методика та організація обліку витрат звітного періоду на підприємстві...12
Розділ 2. Практичні аспекти організації фінансового обліку витрат звітного періоду на ПМНВВП «Контингент»
2.1. Організаційно-економічна характеристика ПМНВВП «Контингент»……. 16
2.2. Документування господарських операцій з обліку витрат звітного періоду
2.3. Синтетичний та аналітичний облік витрат звітного періоду………….........26
Розділ 3. Шляхи удосконалення обліку витрат звітного періоду на підприємстві ПМНВВП «Контингент»
3.1. Загальний та факторний аналіз витрат підприємства ПМНВВП «Контингент»……………………………………………………………………….34
3.2. Загальна характеристика систем автоматизації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу для ведення обліку витрат на підприємстві………………38
Висновки……………………………………………………………………………47
Література…………………………………………………………………………...51
Додатки

Вступ
Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури докорінно змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, сутність їхньої господарської діяльності.
Будь-яке підприємство, починаючи процес виробництва або приймаючи рішення щодо його розширення, повинне бути впевнене в його прибутковості. Порівняння витрат і результатів діяльності дозволяє оцінити ефективність роботи підприємства. Без такого порівняння виникають непоправні помилки при виборі економічної політики підприємства, прийнятті важливих управлінських рішень, вибору видів підприємницької діяльності, визначенні оптимальних обсягів і структури випуску продукції (робіт, послуг), а також цін на продукцію, (роботи, послуги).
Основний фінансовий результат діяльності підприємства - це прибуток, який є основою і джерелом засобів для його подальшого розвитку. Підвищити прибуток можна, збільшуючи обсяги виробництва або ціни на продукцію (роботу, послугу), що випускається. Однак це не завжди можливо і доцільно. Тому в системі розвитку підприємства в умовах значних економічних обмежень підвищення фінансового результату безпосередньо зв'язано зі зниженням витрат.
Практично на кожному підприємстві існують резерви для зниження витрат до раціонального рівня, що дозволяє домагатися росту економічної ефективності діяльності, підвищення конкурентоздатності. Особливо це стосується галузі виробництва запчастин, специфікою якого є вузька спеціалізація, короткий операційний цикл та висока трудомісткість.
Виробнича діяльність пов’язана з ризиком вкладень у цю сферу. Для мінімізації цього ризику потрібен суровий контроль процесу виробництва, детальний його облік та виявлення факторів, які впливають на сам процес виробництва і витрати, необхідні для його здійснення. Тому для кожного підприємства даної галузі важливий поглиблений аналіз витрат і ефективне управління ними для досягнення високого економічного результату.
Чітка побудова бухгалтерського обліку витрат відповідно до змін, що відбуваються в його організації й техніці ведення, підвищує роль обліку як основного засобу одержання достовірної інформації для прийняття економічно обґрунтованих рішень і попереджень ризику у виробничо-господарській діяльності підприємств, у системі оподаткування, у складанні балансу, звіту про фінансові результати, різноманітної фінансової звітності тощо.
Облік витрат звітного періоду доцільно проводити у всіх сферах діяльності підприємства, оскільки він має велике значення та цінність для всіх місць виникнення і центрів витрат.
Усі вище вказані фактори обумовлюють важливість і актуальність теми даної дипломної роботи.
Метою написання роботи є з'ясування сучасної природи витрат діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, обґрунтування теоретичних і методичних положень щодо удосконалення системи їх обліку, аналізу та контролю, а також вивчення напрямків удосконалення бухгалтерського обліку з використанням автоматизованих систем обробки інформації.
Об'єктом дослідження є облік витрат звітного періоду діяльності приватного малого наукового виробничо-впроваджувального підприємства “Контингент”. Предмет дослідження являє собою систему обліку господарських операцій, пов'язаних з витратами діяльності підприємств.
Методи дослідження:
- загальнонаукові методи (аналіз, синтез, конкретизація);
- спеціальні методи дослідження (порівняння, групування, відносні, середні величини ланцюгових підстановок та різниць).
Практична цінність роботи полягає в розробці рекомендацій щодо удосконалення системи обліку витрат звітного періоду на підприємстві.
Список литературы Висновки
Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури докорінно змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, сутність їхньої діяльності. В останні роки в практиці українського бухгалтерського обліку відбуваються досить серйозні зміни, пов'язані з перебудовою всієї національної облікової системи і приведенням її до вимог міжнародних стандартів обліку.
Метою даної курсової роботи є детальне розкриття та вивчення теми, яка стосується обліку витрат звітного періоду підприємства та напрямками удосконалення їх обліку при автоматизованій системі у виробничій сфері.
У ПМНВВП “Контингент” існує ряд проблем, пов'язаних із загальним нестабільним станом у сучасній економіці. Тому удосконалення обліку витрат для підприємства набуває важливого значення. Воно дозволить поліпшити свою виробничо-фінансову діяльність шляхом виявлення резервів підвищення ефективності використання його потужностей і ресурсів для досягнення намічених цілей.
За результатами аналізу основних показників фінансово-господарської діяльності ПМНВВП “Контингент”, слід зазначити, що за останні 3 роки вона не є досить успішною.
Аналізуючи основні показники фінансово-господарської діяльності ПМНВВП „Контингент” за 2006 – 2008 роки (таб. 2.1) можна зробити висновок, що підприємство “Контингент” працює рентабельно, хоча дуже нестабільно. У 2007 році спостерігалося зниження рівня доходу від реалізації продукції порівняно з попереднім роком у два рази при відносній незмінності собівартості продукції.
В результаті цього підприємство отримало дуже низький річний чистий прибуток, який склав лише 12% від аналогічного показника попереднього року.
Згідно наказу про облікову політику, затвердженою на підприємстві, бухгалтерський облік ведеться на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції №291 за журнально-ордерною формою з елементами комп’ютерної обробки за допомогою прикладної програми.
При вивченні бухгалтерського обліку, автором дипломної роботи були виявлені такі недоліки:
- деякі документи ПМНВВП „Контингент” складені російською мовою;
- незатверджений документообіг на досліджуваному підприємстві;
- неправильної вибір рахунку для обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками;
- на досліджуваному підприємстві загальновиробничі витрати не розподіляються між виробленою продукцією, хоча в плановій калькуляції така стаття присутня;
- не затверджено суму представницьких витрат на підприємстві;
- необґрунтоване відкриття субрахунків до рахунків бухгалтерського обліку на даному підприємстві, наприклад 231, 661.11.
Контроль витрат ПМНВВП „Контингент” поділяється на внутрішній та зовнішній. Автором дипломної роботи було запропоновано методику проведення зовнішнього контролю на досліджуваному підприємстві, яка включає фактичний контроль (інвентаризацію незавершеного виробництва) та документальний контроль (контроль операцій з обліку витрат діяльності).
Вивчаючи бухгалтерську звітність ПМНВВП „Контингент” можна зробити висновок, що суттєвих порушень законодавства щодо визначення витрат, правильності формування собівартості продукції, а також правильності віднесення витрат підприємства до адміністративних та витрат на збут не виявлено. Всі суми в бухгалтерській звітності підтверджені відповідними первинними документами. Не досить досконалим, на думку автора даної роботи, є ведення внутрішнього контролю на підприємстві, що досліджувалось.
значним недоліком відсутність аналізу витрат на досліджуваному підприємстві і пропонуємо керівництву його запровадження. Тому пропонується ПМНВВП „Контингент” проводити аналіз статей витрат для визначення факторів, які впливають на їх зміну. Такий аналіз дозволив би керівництву підприємства приймати відповідні рішення для зменшення витрат базового підприємства.
Досить позитивним у фінансово-господарській діяльності ПМНВВП “Контингент” є те, що бухгалтерський облік підприємства ведеться за допомогою зручної, доступної та ефективної автоматизованої програми 1С:"Підприємство". Дана система є могутнім інструментом для роботи головного бухгалтера, який дає можливість систематично та оперативно володіти фінансовим станом підприємства та контролювати своїх підлеглих. Одночасно програма є надійним та доступним помічником рядового бухгалтера, вона дає можливість підняти якість обліку на будь-якій ділянці бухгалтерського обліку. Багато уваги на ПМНВВП “Контингент” приділяється ефективному використанню і застосуванню програми, що в основному впливає на зміну інформаційних функцій бухгалтерії: автоматизоване ведення даних, широке використання розподільчої бази даних, автоматизований контроль інформації, організація облікової інформації для контролю і аналізу тощо. Це впливає на особливості організації виробництва і ступінь автоматизації, його розміри і структуру підприємства, спеціалізацію, рівень підготовки і ділової здібності персоналу, функціональні і експлуатаційні можливості технічних засобів.
Для удосконалення управління витратами на ПМНВВП „Контингент” ми вносимо такі пропозиції в систему обліку, контролю та аналізу підприємства, що досліджувалось:
- збільшення чисельності виробничого персоналу;
- розробка та запровадження графіку надходження та обробки документів;
- визначення переліку осіб, відповідальних за діяльність здійснення окремих видів витрат;
- для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками використовувати рахунки, передбачені інструкцією по застосуванню плану рахунків;
- внесення до робочого плану рахунків рахунку загальновиробничих витрат з наступним розподілом цих витрат між виробами;
- систематичне користування послугами аудиторської фірми;
- максимізація контролю за всіма видами витрат;
- проведення інвентаризації декілька разів на рік, порівнянням даних інвентаризації з даними обліку виробництва;
- запровадження аналізу відхилень від планової калькуляції та калькуляції попереднього аналогічного періоду;
- запровадження ведення факторного аналізу витрат на досліджуваному підприємстві.
Підбиваючи підсумки, можна сказати, що фінансова стійкість ПМНВВП “Контингент” не втрачена і є шанси вийти із скрутного становища, послабити фінансову напруженість і покращити кінцеві результати шляхом використання виявлених резервів. Це дозволить підвищити його імунітет до фінансових криз, дасть змогу швидко і у повному обсязі на них відреагувати.
Література
1. Конституція (основний закон) України. Прийнятий ВР України 28.06.96р.
2. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91р. № 1577-12 (зі змінами та доповненнями).
3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99р. № 996-ХТУ (зі змінами та доповненнями).
4. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.1997р. №283/97-ВР (зі змінами та доповненнями).
5. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291 (зі змінами та доповненнями).
6. Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Малюга Н.М., Петренко Н.І.: Контроль і ревізія: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит". -Житомир: ПП. „Рута", 2002.
7. Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В., Дави дюк Т.В., Шахрайчук Т.В. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050.106 "Облік і аудит" -Житомир: ПП "Рута", 2002
8. Бутинець Ф.Ф.: Контроль і ревізія: Підручник для студентів спеціальності „Контроль і ревізія" вищ. навч. закладів./ За ред. Проф.. Бутинця Ф.Ф.- 3-тє вид., доп. І перероб.-Житомир: ПП „Рута", 2002.
9. Голов С.Ф.: Управлінський облік. Підручник. -К.: Лібра, 2003.
10. Сєрікова Т.М., Понікаров В.Д., Кожанова Є.П., Оленко І.П.: Облік, аналіз, аудит. Навчальний посібник. - X.: ВД „ІНЖЕК" 2003. - 380с.
11. Скрипник О.Л. Класифікація витрат по статтям калькулювання. Прямі витрати: //Бухгалтерія №22/1 (437), 28 травня 2001 року.
12. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підр. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. - 6-те вид. - К.: А.С.К., 2002
13. Юрченко К.О. Методи обліку витрат на виробництво продукції. //Вісник податкової служби України № 37/2002, жовтень.
14. Бутинец Ф.Ф. Бухгалтерський і управлінський облік Навч. посібник./ Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Лижевська, Н.В. Герасимчук. – Житомир: ЖІТІ, 2000.
15. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник./ За ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця, – Житомир: ЖІТІ, 2000.
16. Горщар В. 1С: Облік витрат на виробництво продукції // Бухгалтерія – 2003-№35
17. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібн./К. Вид-во „Центр навч. літератури”, 2003.
18. Мосаковський В. Система контролю витрат виробництва за сучасних умов//Бухгалтерський облік і аудит – 2002 – №9
19. Мурашко В.М., Сторожук Т.М. Мурашко О.В. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: Навчальний посібник/ за ред. П.В. Мельника – К.: ЦУЛ, 2003.
20. Нападовська Л. Методологічні засади упр. обліку // Бухгалтерський облік і аудит – 2004 - №4
21. Почапська Л. Аналіз витрат виробництва видавничої продукції//Вісник КНТЕУ–2002–№3Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. – К.: Знання – Прес, 2002.
22. Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі. Підручник. – К., 2003.
23. Шандова Н.В. Створення ефективної системи управління витратами підприємства// Фінанси України – 2003 – №7 – с.97-101
24. Шандора Н.В. Методичні аспекти організації управління витратами // Фінанси України – 2003 – №12 – с. 53 – 57

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
200

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.