У нас уже 177529 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Фінансовий облік формування та використання фінансових результатів діяльності підприємства
Количество страниц 48
ВУЗ Європейський університет
Год сдачи 2008
Содержание Зміст
Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи організації фінансового обліку формування та використання фінансових результатів діяльності підприємства
1.1. Сутність формування та використання фінансових результатів діяльності підприємства ………………………………………………………………………...5
1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази із обліку формування та використання фінансових результатів діяльності підприємства………………... 7
1.3. Методика та організація обліку формування та використання фінансових результатів діяльності підприємства……………………………………………….9
Розділ 2. Практичні аспекти організації фінансового обліку формування та використання фінансових результатів діяльності ВАТ «Іркліївський конопляний завод»
2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Іркліївський конопляний завод»..........................................................................................................................16
2.2. Документування господарських операцій з обліку формування та використання фінансових результатів діяльності підприємства ………….……23
2.3. Синтетичний та аналітичний облік обліку формування та використання фінансових результатів діяльності підприємства ……………………………......28
Розділ 3. Шляхи удосконалення обліку формування та використання фінансових результатів діяльності ВАТ «Іркліївський конопляний завод» …..35
Висновки……………………………………………………………………………44
Література…………………………………………………………………………...47
Додатки

Вступ
В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік є особливо важливою функцією ефективного управління виробничими і комерційними структурами, знаряддям контролю за раціональними і економічним використанням ресурсів з метою досягнення комерційного успіху і виконання фінансових обов’язків перед державою.
Опанування знаннями бухгалтерського фінансового обліку, контролю і аналізу господарської діяльності з метою виявлення слабких місць у роботі підприємств і знаходження шляхів подальшого покращання їх роботи є головною метою керівника підприємства, менеджера, економіста, бухгалтера.
Удосконалення побудови своєчасного і достовірного бухгалтерського фінансового обліку нерозривно пов’язане з вирішенням актуальних завдань в галузі економіки. Виявленню внутрішньогосподарських резервів підприємств, запобіганню зловживанням і перевитратам, зниженню собівартості продукції, підвищенню продуктивності праці, рентабельності виробництва (робіт, послуг), досягненню комерційного успіху сприяють чітко налагоджений облік і контроль.
Бухгалтерський фінансовий облік повинен всебічно і повно охоплювати та систематизувати господарську діяльність виробничо-комерційного підприємства, об’єднання, забезпечувати управління інформацією, здатною контролювати і оцінювати їх господарську діяльність.
Перехід виробництва на ініціативний шлях розвитку передбачає прискорення темпів економічного росту, посилення режиму економії і ресурсозбереження.
Важливе значення відіграє науково-обгрунтований бухгалтерський облік формування та використання фінансових результатів, що формує інформацію про використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, собівартості виробництва і реалізації, а в кінцевому результаті показники ефективності роботи підприємства і об’єднань.
Мета бухгалтерського фінансового обліку формування та використання фінансових результатів заключається в своєчасному, повному і достовірному визначенні фактичних витрат та доходів, пов’язаних з виробництвом і збутом продукції, визначенні фактичної собівартості окремих видів і всієї продукції, контролі за використанням ресурсів і грошових коштів. Як показує практика багато теоретичних і практичних проблем залишаються невирішеними.
Облік формування та використання фінансових результатів потребує комп’ютеризації.
Об’єктом дослідження є ВАТ “Іркліївський конопляний завод”.
Все вище вказане підтверджує актуальність вибраної теми даної курсової роботи, метою якої є вивчення організації та методології бухгалтерського фінансового обліку формування та використання фінансових результатів у сучасних ринкових умовах. Методологічною основою вивчення є постанови законодавчої і виконавчої влади України з питань виходу промисловості з економічної кризи та підвищення рівня виробництва.
Вихідними даними для дослідження є дані підприємства, плани, дані первинного, аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку, звітні показники та установчі документи.


Список литературы Висновки
Важливе значення відіграє науково-обгрунтований бухгалтерський облік формування та використання фінансових результатів, що формує інформацію про використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, собівартості виробництва і реалізації, а в кінцевому результаті показники ефективності роботи підприємства і об’єднань.
Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.
Бухгалтерський облік доходів підприємств має забезпечити об’єктивне відображення в синтетичному і аналітичному обліку не тільки валових доходів від основної (звичайної) діяльності, від іншої звичайної діяльності, фінансових операцій та надзвичайних подій, ефективний аналіз доходів, але й правильне визначення чистого доходу підприємства від торговельної діяльності.
Бухгалтерський облік доходів підприємств має важливе значення для контролю та аналізу їх рівня, структури та динаміки.
Протягом року фінансовий результат від господарсько-фінансової діяльності підприємства (прибуток або збиток) визначається оперативно без відображення на бухгалтерських рахунках тільки в Звіті про фінансові результати підприємства. Аналогічно визначається фінансовий результат від фінансових операцій та від надзвичайних подій.
Економічний зміст доходів і витрат, що обліковуються на окремих синтетичних рахунках і субрахунках розкривається за їх видами (статтями) в аналітичному обліку до цих рахунків.
На зменшення чистого доходу від оптової торгівлі, який визначається вирахуванням із суми доходу (виручки) податку на додану вартість та інших податків і зборів з обороту тощо, в кінці року заключними записами списують фактичну собівартість реалізованих товарів, сальдо адміністративних витрат, витрати обігу, що відносяться до реалізованих товарів, та сальдо інших витрат операційної діяльності.
Отриманий від основної діяльності чистий дохід зменшується протягом року без запису на бухгалтерських рахунках на суму собівартості реалізованих товарів.
Прибуток формується поступово протягом фінансово-господарського року. Більшу частину прибутку складає прибуток від реалізації товарів, що одержано у вигляді різниці між виручкою від реалізації товарів і затратами (адміністративні, на збут, інші) та собівартістю.
На підприємстві можливі позареалізаційні доходи і втрати, які не пов’язані з реалізацією товарів, але збільшують або зменшують суму прибутку або збитків.
ВАТ «Іркліївський коноплезавод» не має доходів і витрат від інших видів діяльності (крім наведених вище), тому сума прибутку від основної діяльності, визначена на рахунку 791, є прибутком, з якого буде розраховуватись податок.
Кінцевий фінансовий результат в цілому по підприємству, так званий прибуток (збиток), визначається як різниця між різними видами прибутків і позареалізаційних доходів (якщо такі є), що враховані на кредиті, і відповідно збитками і позареалізаційними витратами, врахованими на дебеті рахунка 79 «Фінансові результати».
Одержаний протягом року прибуток підприємство показує в балансі повною сумою без відрахування зроблених авансів за рахунок прибутків.
Залишений нерозподілений за звітний рік прибуток (збиток) списується на рахунок 44 «Непокриті прибутки (непокриті збитки)».
ВАТ «Іркліївський конопляний завод» вирощує зернові та технічні культури, а також надає послуги в рослинництві. В процесі складання фінансового плану постала проблема диференціації витрат на виробництво. Вирішивши ці проблеми, ми розробимо ефективний план зниження витрат на виробництво продукції ВАТ «Іркліївський конопляний завод».
Рівновага фінансового стану може бути відновлена шляхом:
1) прискорення оборотності капіталу в поточних активах, в результаті чого пройде відносне його зменшення на гривень товарообороту;
2) обґрунтованого зменшення запасів і затрат (до нормативу);
3) поповнення власного оборотного капіталу за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел.
Застосування комп'ютерної техніки вносить значні зміни в організацію бухгалтерського обліку, зумовлені зміною способів обробки первинних облікових даних, високою швидкістю надання звітної інформації через раціональне упорядкування облікових даних. Одноразове їх отримання та багаторазову передачу ї використання. Комп'ютеризація обліку покликала підвищити роль бухгалтерського обліку як функції управління, тому що обчислювальна техніка з допоміжного засобу перетворюється на визначений фактор організації обліку, змінюючи не тільки його форму, але й технологію. Так, комп'ютерні системи бухгалтерського обліку, як складові інформаційних систем автоматизації управління, використовують єдину базу даних для вирішення оперативних підприємницьких та облікових завдань. При комплексній комп'ютеризації обліку та управління відмінності між фінансовим, управлінським, податковим обліком або між оперативним та бухгалтерським полягають в різних процедурах обробки інформації, що знаходиться в інформаційній базі даних дорожнього підприємства. Фактично, єдина система економічної інформації надає дані для обліку, поточного управління, аналізу і аудиту.
Список використаних джерел
1. Конституція (основний закон) України. Прийнятий ВР України 28.06.96р/
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99р. № 996-ХТУ (зі змінами та доповненнями).
3. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.93р. № 3125-ХЇІ (зі змінами та доповненнями).
4. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04,97р. № 168/97 -ВР (зі змінами та доповненнями).
5. Про систему оподаткування: Закон України від 25.06.1991р. №1251-XII (зі змінами та доповненнями).
6. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3.04.1993р. №250 (зі змінами та доповненнями).
7. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291 (зі змінами та доповненнями).
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87 (зі змінами та доповненнями).
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87 (зі змінами та доповненнями).
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене приказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318 (зі змінами та доповненнями).
11. Голов С.Ф.: Управлінський облік. Підручник. -К.: Лібра, 2003.
12. Мних Є.В. Економічний аналіз. Підручник. - Житомир, 2002. - 460с.
13. Поддєрьогін А.М.: Фінанси підприємств: Підручник. - К, : КНТЕУ, 1998. -368с.
14. Сєрікова Т.М., Понікаров В.Д., Кожанова Є.П., Оленко І.П.: Облік, аналіз, аудит. Навчальний посібник. - X.: ВД „ІНЖЕК" 2003. - 380с.
15. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підр. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. - 6-те вид. - К.: А.С.К., 2002
16. Бутинец Ф.Ф. Бухгалтерський і управлінський облік Навч. посібник./ Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Лижевська, Н.В. Герасимчук. – Житомир: ЖІТІ, 2000.
17. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник./ За ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця, – Житомир: ЖІТІ, 2000.
18. Кузнєцова С. Легітимація як напрям розвитку бухгалтерського управлінського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит – 2004 - №12.
19. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібн./К. Вид-во „Центр навч. літератури”, 2003.
20. Мамішев А. Зміст і призначення контролю в механізмі управління//Економіка, фінанси, право – 2003 – №3
21. Мурашко В.М., Сторожук Т.М. Мурашко О.В. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: Навчальний посібник/ за ред. П.В. Мельника – К.: ЦУЛ, 2003.
22. Нападовська Л. Методологічні засади упр. обліку // Бухгалтерський облік і аудит – 2004 - №4
23. Первинна документація / Склад. О. Піроженко – 3-тє вид., перероб. і доп. – Х; Фактор 2003.Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
200

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.