У нас уже 177538 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Количество страниц 31
ВУЗ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2011
Бесплатно скачать 22047.doc 
Содержание ЗМІСТ

РЕФЕРАТ............................................................................................................ 3
ВСТУП................................................................................................................. 4
1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ АУДИТУ
ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА...................................... 7
2. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ............................................................. 14
3.МЕТОДИКА АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ............................ 18
4. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ІЗ
КОМП’ЮТЕРНИМ БУХГАЛТЕРСЬКИМ ОБЛІКОМ ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ...................................................................................................... 27
5. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.... 31
ВИСНОВКИ......................................................................................................... 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ......................................................... 36
ВСТУП

Актуальність дослідження. Процес здійснення господарської діяльності передбачає поєднання організаційних, трудових, фінансових й інших ресурсів. Ефективність їх використання відображають фінансові результати – прибуток або збиток. Ключовим питанням аудиту є визначення показників, що характеризують формування суми балансового прибутку. Аудитор насамперед має оцінити вплив прогресивних факторів формування прибутку – зниження собівартості продукції, підвищення якості і поліпшення асортименту продукції. Виявляються також негативні фактори – завищення цін, тарифів, порушення встановлених стандартів тощо.
Аудитор користується нормативними документами, які стосуються оподаткування, а також пільг, які надають суб’єктам підприємницької діяльності при обчисленні податків. Зокрема, це законодавство з оподаткування прибутку, ПДВ та інших обов’язкових податків і платежів до республіканського та місцевого бюджетів, а також нормативні документи з цих питань, видані Міністерством фінансів України.
Узагальнюючу характеристику діяльності підприємства в умовах ринкової економіки аудитор дає за величиною чистого прибутку і за фінансовим станом. Важливо не тільки отримати якомога більший прибуток, а й використати прибуток, що залишився у розпорядженні підприємства, у такий спосіб, щоб забезпечити оптимальне співвідношення темпів науково – технічного, виробничого й соціального розширеного відтворення. У динаміці темпів зростання власних коштів підприємства виявляються успіхи або недоліки розвитку підприємства.
Дані обставини обумовили вибір, актуальність проблеми, її теоретичну і практичну значимість, а також вибір теми дослідження, її мету й основні задачі.
Мета дослідження. Мета цієї роботи полягає у розробці пропозицій та рекомендацій по вдосконаленню аудиту фінансових результатів.
Для досягнення наміченої мети в роботі поставлені та вирішені наступні задачі:
- розглянуто теоретичні аспекти та основи побудови аудиту фінансових результатів;
- вивчено особливості методики аудиту фінансових результатів;
- послідовність проведення аудиторської перевірки;
- вивчено інформаційну базу аудиту на кожному етапі;
- розглянута технологія використання інформаційних систем у процесі аудиту фінансових результатів;
- вивчено зарубіжний досвід аудиту.
Предмет і об’єкт дослідження. Предметом дослідження є методика і організація аудиту фінансових результатів на підприємстві.
Методологія та методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є законодавчі акти України, постанови Уряду, національні нормативи аудиту.
У процесі дослідження вивчені праці вітчизняних і зарубіжних аудиторів інструктивні вказівки і рекомендації в області аудиту.
У зазначених матеріалах вивчено питання аудиту. Для детального вивчення цих та інших питань написана ця випускна робота.
Структура та обсяг роботи. Курсова робота складається з вступу, реферату, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
У вступі обґрунтована актуальність обраної теми, визначена мета, основні задачі, об’єкти дослідження, розкрита практична цінність розроблених пропозицій і рекомендацій.
У першому розділі „Теоретичні основи організації і методики аудиту фінансових результатів підприємств” розкрито теоретичні передумови організації і методики аудиту фінансових результатів у фінансово-господарській діяльності підприємства.
У другому розділі „Організація аудиторської перевірки фінансових результатів на підприємстві” розглянуто технологію і структуру процесу аудиторського контролю, а також об’єкти його організації.
У третьому розділі „Методика аудиту фінансових результатів” присвячений питанням методики аудиту, яка складає зміст основного етапу процесу аудиторського контролю і передбачає перевірку об’єкта за основними критеріями: повнота відображення, оцінка, реальність існування, належність, правильність відображення законність, обережність, постійність, відповідність.
У четвертому розділі „Особливості проведення аудиту на підприємстві із комп’ютерним бухгалтерським обліком фінансових результатів” висвітлено особливості проведення аудиту в умовах комп’ютерної обробки даних.
П’ятий розділ „Міжнародний досвід аудиту фінансових результатів” базується на вивченні міжнародних аудиторський стандартів і зарубіжного досвіду аудиту фінансових результатів.
У висновку роботи підведено підсумки у вивчення теми, і сформульовано основні висновки за результатами досліджень.
Список литературы ВИСНОВКИ

Дослідження, проведене в курсовій роботі дає можливість зробити такі висновки, що прибуток є основним фактором, що забезпечує економічне зростання підприємства. Він виступає джерелом фінансових ресурсів і відображає суперечності між державними інтересами, що спрямовані на успішне розв’язання фіскально-розподільчих завдань та розвитком виробничої сфери, і в першу чергу, безпосередніх суб’єктів господарювання та громадян.
В отриманні прибутку зацікавлені насамперед підприємства, а також банки, підприємства – контрагенти, власники, держава, суспільство, що свідчить про значимість прибутку в мовах ринкової економіки на макро- і мікрорівні.
Основне завдання аудиту фінансових результатів є визначення показників, що характеризують формування загальної суми балансового прибутку.
У процесі проведення перевірки аудитор прагне сформувати власну думку відносно повноти, точності, оцінки, наявності, часового визначення фактів господарського життя, належності господарюючому суб’єкту активів і пасивів (юридичних моментів), приміток до бухгалтерської звітності та належної класифікації.
Для аналітичного дослідження використовують різні показники прибутку, які оцінюються підприємством й іншими зацікавленими особами (кредитори, інвестори, держава тощо) згідно їх інтересів.
Власне процес управління прибутком визначається як система раціонального організованого механізму, що забезпечує розробку та вирішення об’єктивно зумовлених завдань формування, розподілу та використання фінансових результатів діяльності підприємницьких структур, а також забезпечення контролю реалізації дій щодо отримання оптимальної (або максимальної) суми прибутку підприємств.
У реальній практичній дійсності підприємства не завжди мають змогу отримати прибуток. Існує також така негативна форма фінансових результатів як збиток. Збиток – це певні витрати, шкоди, упущені вигоди підприємства у вигляді перевищення сум витрат, здійснених для отримання доходів, на сумою цих доходів. Наявність збитку свідчить, що підприємство не враховує або ігнорує об’єктивні закони ринкової економіки. Іншими причинами появи збитку можуть бути порушення прав господарюючого суб’єкта, недоліки господарської діяльності, стихійні лиха тощо. Це негативно впливає на фінансовий стан підприємства і може призвести до банкрутства. Одним із завдань фінансового аналізу, який проводиться під час аудиту, є своєчасне виявлення можливості банкрутства підприємства.
Інформаційною базою аудиту фінансових результатів є первинні документи, облікові регістри, дані рахунків бухгалтерського обліку, звітність, статут підприємства, документи, що підтверджують його реєстрацію, протоколи засідань Ради директорів та зборів акціонерів, договори, наказ про облікову політику, внутрішні звіти аудиторів, внутрішньо фірмові інструкції, організаційна структура, список філій і дочірніх підприємств, судові арбітражні матеріали, статистична звітність.
У висновку аудитор оцінює фінансові результати до оподаткування. Це приводиться шляхом зіставлення відповідних показників з попередніми звітними періодами для того, щоб побачити динаміку показників та оцінити тенденцію до зміни.
На підставі підсумків аналізу обліку фінансових результатів діяльності аудитор розробляє заходи щодо прискорення реалізації продукції, зниження собівартості, запобігання не передбачуваних втрат тощо.
Застосування комп'ютерних технологій дало змогу підвищити якість, повноту, достовірність та своєчасність інформації. Полегшує роботу аудиторських служб. Від створення та впровадження комп'ютеризації забезпечується скороченням часу й зменшенням витрат на обробку аналіз і аудит інформації.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16.07.99р. зі змінами та доповненнями .
2. Закон України “Про аудиторську діяльність” N 3125-XII 22 квітня 1993 року.

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств та установ, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „ Баланс”, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87.
6. Білуха Н.Т. Аудит, - К.: ”Знання”, 2000,-790 с.
7. Білуха Н.Т. Курс аудиту: Навч. Посібник. - К.: Вища школа, - Знання, 2000,-574 с.
8. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: Навчальний посібник ,:
2-е видання .- Житомир. : ЖІТІ , 2001. – 576 с.
9. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік . Навчальний посібник . – Житомир : ПП. “Рута” , 2000. - 672 с.
10. Бутинець Ф.Ф. Контроль і ревізія . Навчальний посібник . – Житомир : ЖІТІ, 2000. - 512 с.
11. Бутинець Ф.Ф. Аудит – Житомир : ПП „Рута”, 2002. – 672 с.
12. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік . 5-те ювілейне видання .- Житомир : ПП. “Рута” , 2003.- 726 с.
13. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю і аудиту – К: 1999.
14. Давидов Т.М. Аудит. Навчальний посібник, 2-е видання К.: А.С.К., 2002.-266 с.
15. Драч В.І. Документування процесу аудиту, робоча документація аудитора. Запорізьке територіальне відділення аудиторів України. 2002. – 634 с.
16. Жила В.І. Ревізія і аудит: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 1998.-214 с.
17. Зав городній В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерський облік контроль і аудит в умовах ринку. – К.: Видавництво „Бліц – Ін форм”, 1995. – 832 с.
18. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 260 С.
19.Савченко В.Я. Аудит: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2002. -322 с.
20.Труш В.Е. Бухгалтерський облік на основі національних стандартів: Навчальний посібник. – Херсон: ХДТУ, 2000 – 474 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
200
Скачать бесплатно 22047.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.