У нас уже 177538 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Джерела походження синонімії в англійській та українській мовах
Количество страниц 34
ВУЗ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2011
Бесплатно скачать 22063.doc 
Содержание Зміст
1 Вступ 3
2 Розділ 1. Синонім як лексична одиниця 6
3 1.1. З історії питання. 6
4 1.2. Місце лексичних синонімів в українській та англійській лексиці 13
5 Розділ 2. Класифікація та джерела походження синонімії. 22
6 2.1. Класифікація синонімів 22
7 2.2. Джерела походження синонімії 26
8 Висновки 30
9 Список використаної літератури 32

ВСТУП

Лексика мови постійно збагачується. В процесі мовного спілкування одне й те ж саме поняття характеризується з різних сторін, виділяються нові його ознаки. Це приводить до утворення нових слів. У лексемах може відбиватися ставлення мовців до предметів реального світу, їхні емоції та волевиявлення. Між словами, що позначають одне розгалужене поняття чи його компоненти або різні відтінки й оцінки, встановлюються близькі зв'язки, їх називають синонімічними, а слова—синонімами.
Останні десятиріччя характеризуються активізацією у галузі дослідження сучасної, історичної лексикології розширенням її проблематики і фактичної бази, уточненням принципів і методів роботи.
Синонімія якнайкраще репрезентує лексичне багатство мови, є невичерпним джерелом стилістики.
Предметом нашої уваги є синоніми, і їх теоретичним дослідженням займалося чимало мовознавців. Наприклад, Лагутіна А.В. і Кочерган М.П. звернули увагу на лексичну сполучуванність і синонімію; міжрівневою синонімією і теорією граматичного значення займалися Русанівський В.М., Колесников О.А., Їжакевич Г.П., Ткаченко О.О., Новикова О.О., синоніми в лексикографії досліджували Нечитайло О.І., Паламарчук Л.С., Ващенко В.С., Тараненко О.О., Прадід Ю.Ф., Кочерган М.П.; свій внесок у дослідження термінологічної синонімії зробили Худолєєва С.П., Боресюк Іван, Непийвода Наталія, Корепанова А.П., Циткіна Ф.А., Чучка Пв.Пв., Онуфрієнко Г.С., Панько Т.І; питання словотворчої синонімії вивчали Родніна Л.О., Іщенко Н.Г., Фридорак В.Б.; зокрема, про дієслівну синонімію писали Миронюк Н.П., Ярова Алла, Бублейник Л.В., Голубовська І.О., Білевич Т.Л., Соколова С.О.; методологічним дослідженням вивчення синонімії займалися Гуйванюк Н.В., Миронова Г.М., Груба Таміла, Левицький В.В., Коломієць М.П. тощо.
Синонімічні засоби української та англійської мов сприяють точному і водночас яскравому, образному відтворенню думки.
Добра обізнаність мовців із синонімічним матеріалом допомагає їм ясно і чітко висловлюватися, створювати різні комунікативні ефекти, забезпечує стильову відповідність. І, навпаки незнання синонімів або невміння користуватися ними стає причиною неточного слововживання, бідності словника, обезбарвлення мовлення.
Використання синонімічних багатств умовній практиці має величезне значення. Синонімами користуються в усіх ділянках мовного життя, усного чи письменного, а особливо стилістично здиференційованого й загостреного.
Мовець весь час стає перед завданням добору потрібних йому слів з численних синонімічних запасів, а в зв’язку з цим і пере необхідністю творчого осмислення їх вжитку. Складність спілкування змушує нас приділяти пильну увагу найбільш витонченим засобам комунікації.
Мета даної дослідницької роботи полягає у виявленні основних джерел походження синонімів в українській та англійській мовах, у порівнянні винайдених джерел походження синонімів.
У ході дослідження ми ставимо перед собою наступні завдання:
• Виявити місце лексичних синонімів в українській та англійській лексиці;
• Дослідити класифікацію синонімів;
• Розглянути та порівняти джерела походження синонімів в англійській та українській мовах.
Об’єктом нашого дослідження являється джерела синонімії в англійській та українській мовах.
Предмет дослідження даної курсової роботи являється синонімія англійської та української мов.
Матеріалом даної дослідницької роботи являються синонімічні слова та словосполучення української та англійської мов у кількості приблизно 200-300 прикладів.
Теоретична значущість цієї праці полягає у комплексному підході до аналізу синонімів як об’єкта перекладу та дослідженні їхнього джерела походження в українській та англійській мовах. .
Практична цінність дослідження полягає у тому, що результати цієї курсової роботи можуть бути використані на практичних заняттях із порівняльної лінгвістики української та англійської мов, для написання курсових і дипломних робіт й укладання методичних посібників з цих дисциплін, а також для навчання студентів філологічних спеціальностей.
Список литературы Висновки
Отже, на початку нашої дослідницької роботи ми ставили перед собою наступні завдання:
• Виявити місце лексичних синонімів в українській та англійській лексиці;
• Дослідити класифікацію синонімів;
• Розглянути та порівняти джерела походження синонімів в англійській та українській мовах.
У ході нашого дослідження ми виявили, що слово синонім грецького походження й дослівно означає «однойменний». Тобто це слова, що мають спільність значення, але відрізняються відтінками значень чи стилістичними забарвленнями.
Синонімія — це повний або частковий збіг значення двох чи кількох слів або словосполучень, це явище подібності змісту при відмінностях у формі.
А також синоніми – це творчо осмисленні складники мовної цілості. Вони виникли як результат до бору досконалих форм вираження думок і почуттів. Через те й користування ними не автоматизується. Синоніми задовольняють прагнення людини до влучності й краси мовлення. Саме в синонімах приховані найбільш “інтимні” особливості лексичної системи, її комунікативні та виразові можливості. Мудре й виразне слово знайшло свою опору синонімічній формі. Недооцінка чи занедбання синонімічних багатств мови ведуть до неї знебарвлення.
У процесі даної дослідницької роботи можна також зробити наступні висновки: що за класифікацією синоніми поділяються на За значенням і функціями розрізняють синоніми ідеографічні і стилістичні. Ідеографічні синоніми виступають як засіб уточнення, виділення, деталізації тієї чи іншої ознаки поняття. Стилістичні синоніми розрізняються за сферою вживання, емоційним забарвленням, образністю тощо. Крім постійних, усталених у лексичній системі синонімів, існують також так звані контекстуальні, тобто слова, які лише в одному якомусь контексті, лише тимчасово виступають як синоніми. До окремих слів синонімами можуть виступати цілі словосполучення – фразеологічні одиниці, наприклад: обманювати – замилювати очі.
Стосовно джерел синонімії ми у ході дослідження зробили наступні висновки: основні джерела походження синонімів в українській та англійській мовах фактично, однакові, але все ж таки спостерігаються деякі переваги та особливості походження в українській синонімії перед англійською синонімією.
Перш за все, можна зробити висновок, що в українській мові переважає джерело утворення синонімів. Тобто, у слов`янських мовах словотворчих синонімів і тривале співіснування таких утворень наявністю в їх семантиці поряд із спільним основним значенням додаткових самостійних значень чи то їх відтінків або можливістю вживання в різних контекстах. У мов слов’янського походження, до яких відноситься й українська мова, більш розвинуто словотворення за допомогою суфіксального, префіксального та суфіксально-префіксального способу творення слів.
Також треба зазначити, що українська синонімія відрізняється запозиченням з іноземних мов, особливо в останні часи, коли Україна на шляху до розвитку, коли з’являється все більш європейських впроваджень.
Англійська синонімія більш відрізняється джерелом формування синоніміки різними стилістичними шарами лексики: книжні й розмовні (народні); термінологічні та образні; фольклорні й літературні.
А також треба зазначити, що для синонімів в англійській мові джерело походження синонімії з діалектів являється більш вагомим ніж в українській мові. Це можна обумовити насамперед кількістю наявних діалектів в англійській мові, в українській мові їх набагато менше.Список використаної літератури:
1. Білевич Т.П. дієслівна багатозначність у процесі розвитку мови. Мовознавство. – 1999. - №1. – с. 46 –51.
2. Борисик Іван. Явище синонімії в термінології. Диво слово. – 2000. - №4. – с. 27 – 29.
3. Бублейник Л.В. Про один із типів семантичних співвідношень у дієслівній синоніміці. Мовознавство. – 1981. - №5. – с. 35 – 41.
4. Винник В., Нечитайло О.І. синонімі в лексикографії. Мовознавство. – 1989. - №2. – с. 63 – 70.
5. Груба Таміла. Засвоєння синонімічних форм на між предметні основі. Диво слово. – 1998. - №7. – с. 17 – 20.
6. Гуйванюк Н.В. Синоніміка присвійник конструкцій. Українська мова і література в школі. – 1993. - №1. – с. 45 – 48.
7. Іщенко Н.Г. До питання синонімічності спільно кореневих іменників. Мовознавство. – 1983. - №3. – с. 55 – 60.
8. Їжакевич Г.П. Зіставна типологія українських і російських синонімічних рядів. Мовознавство. – 1989. - №4. – с. 25 – 30.
9. Караванський С. Нахил в один бік: Вживання українських синонімів, які своєю будовою подібні до російських. Українська мова та література. – 1998. - №38. – с. 4.
10. Колесников О.А. Міжрівнева синонімія і теорія граматичного значення. Мовознавство. – 1985. - №1. – с. 33 – 36.
11. Коломієць М.П. Фразеологічні синоніми української мови. Мовознавство. – 1989. - №6. – с. 35 – 40.
12. Коре панова А.П. Ономастична синонімія. Мовознавство. – 1974. - №6. – с. 27 – 30.
13. Кочан І.М. Синонімія у термінології. Мовознавство. – 1992. - №3. – с. 34 –39.
14. Кочерган М.П. Лексична сполучуваність і синонімія. Мовознавство. – 1978. - №6. – с. 53 –64.

15. Лагутіна А.В. синонімія слова і словосполучення. Мовознавство.-1973.-№3.-с.34-42.
16. Левицький В.В. Експериментальне вивчення лексичної синонімії. Мовознавство.-1975.-№3.-с.42-46.
17. Лисиченко Л.А. Типи синонімів за значенням. Українська мова і література в школі.-1973.-№11.-с.17-21.
18. Мартинова Г.І. Дублетно – синонімічні відношення у побутовій лексиці Правоберенскої Черкащини. Мовознавство.-2000.-№4-5.-40-45.
19. Мельничайко В.Я. Використання громатичних синонімів – важливий показник культури мови. Мовознавство.-1968.-№5.-с.-68-72.
20. Миронова Г.М. Спостереження за еволюцією синонімічних лексем усереднені ЛСГ. Мовознавство.-1983.-с.52-62.
21. Миронова Г.М. з одного синонімічного ряду. Українська мова і література в школі.-1987.-№7.-с.73-74.
22. Муравицька М.П. Полісемія і синонімія. Мовознавство.-1983.-№1.-с.29-39.
23. Неплийвода Н. Синонімія виражальних засобів наукового стилю. Дивослово.-1997.-№2.-с.18-21.
24. Нечитайло О.І. Синоніми як засіб розкриття значення слова. Мовознавство.-1980.- №6.-с.82-86.
25. Нечитайло О.І. Синоніми у перекладних словниках. Мовознавство.-1982.-№1.-с.60-66.
26. Новикова О.О. Функціонування та переклад деяких синонімічних форм дієслів часу. Мовознавство.-1974.-№4.-с.75-80.
27. Онуфрієнго Г.С. Синонімічні домінанти зі спільним коренем іншомовного походження у сфері національної термінології. Мовознавство.-2000.-№2-3.-с.73-77.
28. Павлов В.В, Контекстуальна синонімія як вид семантичної еквівалентності. Мовознавство.-1982.-№4.-с.62-65.
29. Панько Т.І. Системний статус синонімії у суспільствознавчій термінології східно слов`янських мов. Мовознавство.-1986.-№4.-с.-9-14.
30. Родіна Л.О. Семантичні відтінки словотворчих синонімів. Мовознавство.-1969.-№6.-с.66-71.
31. Семчинський С. Синонімія в літературній мові та індивідуальному мовленні. Українська мова та література.-1998.-№42.-с.4.
32. Тараненко О.О. Деякі аспекти теорії синонімії в плані створення синонімічного словника. Мовознавство.- 1980.-№3.-с.46-51.
33. Ткаченко О.О. З досвіду дослідження синонімії французьких дієслів у соціальному контексті. Мовознавство.- 1989.-№4.-с.54-59.
34. Турчин В.М., Турчин М.М. Семантична кореляція антонімів і синонімів у системі мови. Мовознавство.-2001.-№1.-с.67-71.
35. Фридрак В.Б. Синонімія складник слів. Мовознавство.-1987.-№2.-с.32-38.
36. Худолєєва С.П. До питання про термінологічну синонімію. Мовознавство.-1988.-№3.-с.60-63.
37. Ярова Алла. Дієслівна синоніміка у прозових творах Івана Багряного. Диво слово.-2000.-№10.-с.16-21.

Довідкова література

38. Ващенко В.С. словник синонімів Української мови та де які питання теорії синонімії. Мовознавство. – 1968. - №3. – с. 9 – 16.
39. Деркач П.М. Короткий словник синонімів української мови. – К.: Просвіта . – 1960. – с. 209.
40. Кочерган М.П. Рецензія: Словник синонімів у двох томах. Мовознавство.-2000.-№6ю-с.63-67

Джерела ілюстрованого матеріалу

41. Каталог статей з лінгвістики http://vjanetta.narod.ru/articles.html
42. Словник українських синонімів //www.geocities.com/hommah_chorny/
43. Українська мова в Інтернеті http://www.share.net.ua/forum
44. Encyclopedia – Britanica Online http://www.britannica.com/
45. Lingual dictionaries http://www.yourdictionary.com/diction1.html
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
200
Скачать бесплатно 22063.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.