У нас уже 177538 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Інтеграція дітей з обмеженими функціональними можливостями в загальноосвітні навчальні заклади
Количество страниц 30
ВУЗ Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут психології та соціальної педагогіки Кафедра соціальної педагогіки та корекційної освіти
Год сдачи 2011
Бесплатно скачать 22070.doc 
Содержание Зміст

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ 4
1.1. Поняття та розвиток моделей інвалідності 4
1.2. Особливості соціальної моделі підтримки дітей з обмеженими функціональними можливостями 9
РОЗДІЛ 2. ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ШЛЯХ ІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 14
2.1. Поняття інклюзивного навчання та його правові засади 14
2.2. Зарубіжний досвід впровадження інклюзивного навчання 18
ВИСНОВКИ 26
ЛІТЕРАТУРА 28


ВСТУП

Актуальність вибраної теми дослідження визначається тим, що однією з гострих сучасних соціальних проблем є стан здоров’я дітей та молоді. За даними Міністерства охорони здоров’я України поширеність захворювань у дітей віком до 14 років становить більш ніж 1700 випадків на 10 000 дітей. Стабільно високими є показники дитячої інвалідності. Кількість дітей є близькою до 200 тис. осіб.
Ці дані свідчать про негативну тенденцію зростання чисельності дітей з особливостями психофізичного розвитку, що обумовлює необхідність різних форм соціальної допомоги та підтримки таких дітей. Організації соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю з обмеженими функціональними можливостями в останнє десятиріччя присвячено ряд праць вітчизняних та російських науковців як О.І. Мовчан, Н.О. Мирошніченко, А.Й. Капська, В.В. Тесленко, Е.Р. Ярська-Смірнова, та ін. Дотепер повною мірою не вирішеними залишаються питання участі інвалідів у житті місцевих громад, доступу їх до соціальної інфраструктури, здобуття освіти, працевлаштування тощо.
Метою роботи є розгляд інтеграції дітей з обмеженими функціональними можливостями в загальноосвітні навчальні заклади.
Завдання роботи наступні:
1. визначити поняття та розвиток моделей інвалідності;
2. розглянути особливості соціальної моделі підтримки дітей з обмеженими функціональними можливостями;
3. дослідити поняття інклюзивного навчання та його правові засади;
4. проаналізувати зарубіжний досвід впровадження інклюзивного навчання.
Список литературы ВИСНОВКИ

Останніми десятиліттями в усьому світі відбуваються докорінні зміни у розумінні та забезпеченні якісної освіти для дітей з особливими потребами. В Україні також набувають поширення новітні освітні технології, в основу яких покладено принцип урахування інтересів таких дітей.
Одним з основних принципів міжнародних стандартів є право дітей з особливими потребами на інтеграцію в суспільство, основою якої є забезпечення таким дітям доступу до якісної освіти.
В Україні до сих пір досить не конкретним є поняття «інвалід», недосконалі правові засади забезпечення соціальної адаптації людей з функціональними обмеженнями, проте набуває розвитку соціальна модель інтеграції. У межах соціальної моделі допомога дітям та молоді з обмеженими функціональними можливостями передбачає: розширення сфери їх соціальних контактів; створення умов для довільного переміщення; забезпечення різних видів консультування; навчання дітей з обмеженими можливостями в загальноосвітніх школах; допомогу в професійному самовизначенні та працевлаштуванні; розвиток потенційних можливостей інвалідів; створення мережі громадських організацій, які здійснюють різні види соціальної реабілітації та захищають інтереси дітей-інвалідів у суспільстві; залучення волонтерів до роботи з дітьми та молоддю з обмеженими функціональними можливостями.
Навчання дітей з особливими потребами спільно з їхніми здоровими однолітками сприяє їх соціальній адаптації. Таке навчання є корисним також і для здорових дітей, бо вони вчаться розуміти проблеми інших, стають добрішими.
Освіта дітей з особливими потребами має передбачати включення їх у загальну діяльність разом з іншими дітьми, починаючи вже з дошкільного віку. Стратегічна мета цього процесу – формування нової філософії суспільства, державної політики щодо дітей з особливостями психофізичного розвитку.
Організація інклюзивного навчання вимагає пристосування до потреб дитини з особливими потребами не тільки приміщення, відповідно облаштованого робочого місця для занять, а й програмно-методичного забезпечення, надання додаткових послуг такій дитині, організації індивідуального підходу до неї.
Шляхом розвитку інклюзивного навчання пішла більшість розвинутих країн, в тому числі європейських.
Західноєвропейські системи загальної середньої освіти, незважаючи на різноманітність типів та рівнів навчальних закладів, які опікуються освітою, в тому числі, й школярів з обмеженими можливостями, є одним із ключових елементів сучасної європейської моделі соціального устрою, яка виявляється привабливою для країн, що позбулися тоталітарних режимів, наразі й для України, з огляду на завдання та перспективи розв'язання назрілих педагогічних та соціальних проблем.
Відтак, освітянський досвід цих країн, в тому числі пов'язаний з освітою дітей-інвалідів, цілком аргументовано є об'єктом різноаспектного вивчення.


ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України
2. Закон України "Про дошкільну освіту"
3. Закон України "Про освіту"
4. Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні"
5. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
6. Закон України "Про охорону дитинства"
7. Указ Президента України від 20.03.2008 р. № 244 "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні"
8. Указ Президента України від 18.12.2007 р. № 1228 "Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями"
9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2008 р. № 1352-р "Про затвердження комплексного плану заходів з розвитку освіти в Україні на період до 2011 року"
10. Наказ МОН «Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки»
11. Бастун Н.А., Сиволоцька Л.П. Роль центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями у допомозі родинам, які виховують дітей з особливими потребами // Соціальна служба в Україні: Соціально-психологічні засади формування й ефективного функціонування. Матеріали науково-практичної конференції (12 травня 2005 р., м. Черкаси) / Ред. кол.: В.В. Москаленко, Н.І. Кривоконь, Н.М. Дембицька. – К.: Фенікс. – С. 58 – 63.
12. Звєрєва І.Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні: теорія і практика: Монографія. – К.: Правда Ярославичів, 1998. – 393 с.
13. Іванова І.Б. Соціально-педагогічна робота з дітьми-інвалідами в системі соціальних служб для молоді: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – К.,1998. – 17 с.
14. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: Монографія. – К.: «Самміт-Книга», 2009. – 272 с.
15. Ляшенко В.І. Формування життєвої компетентності дітей-інвалідів у центрах ранньої соціальної реабілітації: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 /Луганський педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2005. – 20 с.
16. Молчан О.І. Соціально-культурна реабілітація інвалідів юнацького віку в умовах дозвілля: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.06. – К., 2003. – 20 с.
17. Мирошніченко Н.О. Умови інтеграції осіб із функціональними обмеженнями у суспільство // Соціальна робота в Україні. – 2005. – № 2. – С. 63 – 69.
18. Нормативно-правові акти та документи, розроблені на виконання Указу Президента України від 11 липня 2005р. № 1068 „Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей”. – К., 2005. – 103 с.
19. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з обмеженими функціональними можливостями / За ред А.Й. Капської. – К.: ДЦССМ, 2003. – 146 с.
20. Створення ресурсних центрів. Посібник для батьків дітей з особливими освітніми потребами. – К.: ФО-П Придатченко, 2007. – 216 с.
21. Тесленко В.В. Теорія і практика соціально-педагогічної підтримки дітей з обмеженими можливостями в промисловому регіоні: Автореф. дис. ... д. пед. наук.: 13.00.05. – Луганськ, 2007. – 42 с.
22. Ярская-Смирнова Е.Р., Наберушкина Э.К. Социальная работа с инвалидами. – СПб.: Питер, 2004. – 316 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
200
Скачать бесплатно 22070.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.