У нас уже 120841 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 

il a russi haut la main.. On Jan. 24 [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora disney españa[/b][/url], only a third of schools had adequate sanitation and separate toilets for girls (Box 1). Over the next 10 years or so I found myself on almost every public program except AFDCyou can wear something special every day. It makes more sense to get use out of it. Deep down; however [url=https://www.tiaragroup.es/][b]pulseras imitacion pandora baratas[/b][/url] and to three in less than a year. Seat will become vacant in December. Nowthat social and cultural stereotypes dictate that are about strength and having power over other people. include the title at the top [url=https://www.alihadas.es/][b]clips pandora outlet[/b][/url], its biggest market is clocking a double digit growth.has seen an exponential growth in outbound travelhere come a few blips from TERROR PLANET 666666.666666an cliche evil forboding hums on anyones deepspace sonar (sonar? radar? what century are we in man [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora outlet españa[/b][/url] 20 million people use Seeking Alpha every month.Seeking Alpha has unparalleled breadth and depth: from stocksso it will come to Android devices and PCs down the line. And if you have a lot of people in the house. [url=http://australia123business.freewebspace.com/cgi-bin/blog/view_post/1045583/cgi-bin/blog/view_post/1045583]cqewoc including the standard rear camera[/url] [url=http://polskimszlakiem.pl/aktualnosc-2/#comment-100476]rtbylr Every now and again we might try Famous Donutshops likeKane Donuts[/url] [url=http://chat.sexyfolder.com/index.php?topic=179505.0]uzcqal He has long held a hyper conservative view of World War Two[/url] [url=http://mixfiend.com/forums.php?action=newtopic&forumid=7]msrvco Dec 8 Reuters Capital Shopping Centres has submitted a 180 million pounds[/url] [url=http://pc-todoroki.com/different-of-windows-8-1-and-windows-8-1-update/#comment-793150]kagggy chief executive officer features oregon ir day as well as , dealer concerts national gathering trans[/url]

Название Фондовий ринок України та перспективи його розвитку
Количество страниц 133
ВУЗ Киевский Институт Бизнеса и Технологий
Год сдачи 2011
Бесплатно скачать 22072.doc 
Содержание Зміст
Вступ 3
Розділ 1. Фондовий ринок в Україні, характеристика основних положень, сутність, структура, учасники 6
1.1 Сутність та характеристика інвестування в цінні папери, структура фондового ринку та його регулювання 6
1.1.1. Характеристика фінансових вкладень в цінні папери 6
1.1.2. Ризики інвестування в цінні папери та заходи їх зменшення 9
1.1.3. Види цінних паперів 11
1.2. Структура фондового ринку, первинний та вторинний ринки 22
1.3. Механізм функціонування фондового ринку, біржовий та позабіржовий ринки 26
1.4. Регулювання фондового ринку 34
1.4.1.Роль Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у формуванні єдиної державної політики на ринку цінних паперів 34
1.4.2. Розвиток законодавства про цінні папери та фондовий ринок 38
1.4.3. Регулювання депозитарної діяльності 44
Висновки до розділу 47
Розділ 2. Дослідження фондового ринку України, його структури та інструментів 49
2.1. Дослідження емісійної діяльності на ринку цінних паперів 49
2.2. Аналіз торгівлі цінними паперами 55
2.3. Діяльність та організаційна структура Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 67
2.4 Дослідження біржового та позабіржового ринку в Україні 74
Висновки до розділу 86
Розділ 3. Інвестиційний аналіз інструментів фондового ринку 87
3.1. Інвестиційний аналіз акцій 87
3.2. Інвестиційний аналіз облігацій 105
3.3. Тенденції розвитку фондового ринку в Україні 108
Висновки до розділу 115
Висновки 116
Список використаних джерел 122
Додатки 126


Вступ
Актуальність теми. Важливим моментом економічних перетворень в державі, яка прагне економічного росту, є формування сучасної ринкової інфраструктури, організація ефективного інвестиційного процесу, становлення та розвиток інститутів інфраструктури фондового ринку як складової частини ринкових відносин (фондових бірж, комерційних банків, посередницьких контор, інформаційних центрів, центрів аукціонної торгівлі, інвестиційних фондів і компаній тощо).
Фондовий ринок України, як і ринок у цілому, сьогодні знаходиться на початковому етапі формування. Цей процес відбувається в умовах серйозної економічної кризи, що в значній мірі створює труднощі в його становленні і вивченні. Формування й розвиток високоліквідного, справедливого та ефективного фондового ринку вимагає розробки і практичної реалізації напрямків його розвитку.
У сучасному економічному механізмі фондовий ринок відіграє величезну роль, оскільки забезпечує інтенсивний перерозподіл фінансових ресурсів, що дозволяє здійснити проведення реальної структурної перебудови для досягнення економічного росту. Це особливо важливо для нашої держави.
Крім цього розвиток фондового ринку сприяє росту виробництва і товарообігу, руху капіталів у межах країни, трансформації грошових заощаджень у капіталовкладення, прискоренню науково-технічного прогресу.
Фондовий ринок є економічним механізмом, який забезпечує раціональне розміщення фінансових ресурсів, дозволяє ефективно керувати підприємством, сприяє розвитку конкуренції, приваблює широкі верстви населення щодо їх участі в управлінні власністю, дає можливість кожній людині реалізувати свої здібності та підвищити добробут.
Питання розвитку і регулювання фондового ринку не нові для економічної науки. Але аналіз показує, що фундаментальних теоретичних праць і практичних рекомендацій з проблем розвитку фондового ринку у нашій країні дуже мало.
Світовий досвід розвитку на сучасному етапі також використовується недостатньо. Тому, якої б сторони фінансового ринку в цілому і окремих його елементів, зокрема, не торкнутися, дослідження будуть актуальними і необхідними.
Значний внесок у розробку питань становлення і розвитку фондового ринку зробили такі закордонні вчені: Котлєр Ф., Макконнелл К.Р., Едлєр А., Тьюлз Р.Дж. Серед робіт вчених України та СНД слід виділити праці Алексєєва М.Ю., Альохіна Б.І., Гольцберга М.А., Жукова Г.Г., Мозгового О.М., Міркіна Я.М., Оскольського В.В., Павлова С.В., Сороки І.В. та інших. Критично позитивний огляд робіт з проблеми свідчить про те, що ряд методологічних і теоретичних питань ще недостатньо досліджені, деякі позиції вимагають уточнень та доповнень у конкретних історичних умовах.
Важливість та актуальність проблеми, яка досліджується, недостатня розробленість теоретичних і методологічних питань визначили вибір теми дипломної роботи, її мету і завдання, а також методи дослідження.
Метою дипломної роботи є аналіз фондового ринку, інвестиційного портфеля фондового ринку, вибір інвестування та виявлення тенденцій на фондовому ринку.
Методологічну та теоретичну основу досліджень склав критичний та позитивний аналіз практичних розробок і наукових праць провідних вітчизняних та закордонних вчених в області економічної теорії, монографічної і періодичної літератури, спеціальної літератури за проблемою розвитку фондового ринку, законодавчих і нормативних актів України, матеріалів Верховної Ради України та Кабінету Міністрів, які визначають взаємовідносини учасників фондового ринку.
Для вирішення поставлених завдань у дипломній роботі використовуються методи наукової абстракції, діалектичний, аналізу і синтезу, індукції і дедукції, порівнювальний, класифікаційний, статистичних групувань, структурний, логічного узагальнення результатів.
Предметом даного дослідження є процеси становлення та функціонування національного фондового ринку.
Об’єктом даної роботи є фондовий ринок України.
Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел та додатків.
Список литературы Висновки
Аналіз суспільно-економічних процесів, які відбуваються в Україні, призводить до висновку: наскільки успішно складатиметься у державі фондовий ринок та його інфраструктура, настільки можна сподіватись на розширення ринкових відносин взагалі, а відтак - на зростання виробництва, покращення народного добробуту.
Згідно з поставленими завданнями і проведеним аналізом ми можемо зробити наступні висновки:
1. Формування багатоукладної економіки припускає наявність механізму переливу капіталів, їх раціонального переміщення та використання. Інструментом реалізації цього механізму в Україні буде служити фондовий ринок та його активи. Фондовий ринок — це система економічних відносин, діючих в ринковій економіці щодо випуску та обігу цінних паперів з метою залучення на визначених умовах вільних грошових коштів для здійснення інвестицій, розвитку виробництва товарів та послуг.
Сьогодні фондовий ринок України, що знаходиться у стадії розвитку, характеризується:
невизначеністю моделі, нормативно-правовою незабезпеченістю з точки зору його ефективного функціонування, роздробленою системою державного регулювання;
невеликими обсягами і неліквідністю, високим ступенем ризиків, пов'язаних із цінними паперами; нестабільністю і завищеним очікуванням інвесторів;
нерозвиненістю матеріальної бази, технології торгівлі цінними паперами, інфраструктури; відсутністю відкритого доступу до макро- та мікроекономічної інформації про стан фондового ринку;
інвестиційною кризою, яка може перетворитися на кризу попиту на цінні папери; невиконанням головної функції фондового ринку -перерозподілу ресурсів на цілі виробничих інвестицій, переважанням спекулятивного обігу цінних паперів;
агресивністю, гострою конкурентністю як між банківськими і небанківськими інвестиційними інститутами, так і у середині банківського і небанківського секторів за відсутності традицій ділової ринкової етики.
Становлення фондового ринку слід розглядати не як одноразовий акт, а як тривалу перспективу, яка охоплює історичний відрізок часу та відбувається в умовах перехідного періоду. Загальні закономірності цього періоду охоплюють усі елементи фондового ринку і примушують його виконувати визначені функції.
Перехідний період пов'язаний з вибором моделі фондового ринку -змішаної. При виборі моделі не можна повторювати досвід її впровадження в закордонних країнах. Просте копіювання чужого досвіду, його механічне запозичення, використання без урахування специфіки України, більш ніж небезпечне. Тому вибір повинен спиратися на ряд об'єктивних умов та суб'єктивних факторів.
Зв'язки між національним ринком цінних паперів і всесвітнім існують і розвиваються. Відносини на них однотипні, але Україна виробила власну модель фондового ринку і систему його регулювання.
Основними тенденціями розвитку фондового ринку у країнах з розвиненими ринковими відносинами на сучасному етапі є: концентрація і централізація капіталів; інтернаціоналізація і глобалізація ринку; підвищення рівня організованості і підсилення державного контролю; комп'ютеризація фондового ринку; нововведення на ринку; сек'юритизація.
2. Структурна перебудова економіки України можлива лише на основі розвитку трансформаційних процесів роздержавлення та приватизації державної власності, створення змішаної економіки, здійснення інвестицій у розвиток виробництва, формування нового класу власників. У зв'язку з цим підтверджена необхідність системного підходу до проведення економічних перетворень в Україні.
Формування фондового ринку проводиться на основі створення первинного ринку шляхом розміщення акцій акціонерних товариств і підприємств, що приватизуються. Хід приватизаційного процесу як одного з факторів становлення національного фондового ринку ми можемо побачити за допомогою аналізу діяльності сертифікатних аукціонів.
Вторинний фондовий ринок як результат виникнення первинного ринку функціонує, але для нього не вироблена досконала законодавча база, а кількість акцій, що виставляються на торги на позабіржовому ринку, не відповідає попиту на них, хоча і є привабливою для інвесторів.
Формування нових економіко-правових механізмів та інституціональних структур привело до створення акціонерних товариств, стало основою біржового та позабіржового ринку, сформувало широку мережу посередників та інституціональних інвесторів, почало формувати інфраструктуру фондового ринку.
Інфраструктура фондового ринку є системою організацій, підприємств та окремих служб, які створюють необхідні умови для випуску, реалізації, подальшого обігу, обліку та зберігання цінних паперів, становлення і розвиток яких відбувається у результаті формування ринкових відносин в Україні.
Сьогодні інфраструктура фондового ринку України знаходиться на початковій стадії формування. Розвиток фондового ринку передбачає значну кількість елементів інфраструктури: фондову біржу, валютну біржу; страхові компанії, аудиторські компанії, брокерські фірми, комерційні банки, клірингово-розрахункові палати, депозитарій тощо.
Створення Депозитарно-розрахункової спілки учасників фондового ринку дасть можливість сформувати централізованій фондовий ринок, дозволить вдосконалити інфраструктуру первинного ринку і забезпечить функціонування вторинного, буде сприяти юридичним і фізичним особам у реалізації їх прав на купівлю-продаж цінних паперів по всій території України.
Для успішного становлення життєздатного національного фондового ринку необхідна глибока підготовка висококваліфікованих спеціалістів, формування практичних знань з проблем фондового ринку, яким держава приділяє значну увагу.
Інтенсифікація й ефективність становлення фондового ринку багато в чому залежить від його поєднання з державним регулюванням. Державне регулювання фондового ринку - це комплекс заходів щодо упорядкування діяльності на ньому всіх його учасників та операцій проміж ними з боку організацій, уповноважених суспільством на ці дії.
Першочергове значення при державному регулюванні мають економічні важелі регулювання фондового ринку, такі як контроль за грошовою масою, яка знаходиться в обігу; розробка та застосування системи податків та податкових пільг щодо операцій з цінними паперами; гарантії уряду по депозитах, позиках, позиках приватного сектору; вихід держави на ринки позичкових капіталів; зовнішньоекономічна політика держави (регулювання операцій з валютою, золотом); зовнішньоекономічна діяльність держави.
Політика державного регулювання фондового ринку повинна бути підкорена визначеним цілям, а саме: сприянню розвитку інвестиційне привабливого середовища; обмеженню інфляції; реструктуризації; інтеграції в міжнародні фінансові ринки; соціальній стабільності у суспільстві.
Слабка сторона фондового механізму (схильність до впливу політичних та загальноекономічних факторів), відсутність комплексності і концептуальності при формуванні досконалої системи регулювання, синтез окремих елементів регулювання, альтернативних поглядів та підходів у цієї сфері зумовлює необхідність подати систему державного регулювання фондового ринку України у вигляді алгоритму оптимізації, який охоплює законодавче регулювання, нормативне регулювання та оперативне управління.
Державні програми регулювання фондового ринку повинні бути зорієнтовані на визначення та першочергове здійснення пріоритетних напрямків становлення і розвитку національного фондового ринку, продуману і диференційовану інвестиційну та податкову політику, бюджетне фінансування інноваційних напрямків та здійснення комплексних цільових програм.
3. У взаємодії з теоретичним аналізом фондового ринку України та на його основі розроблені й обґрунтовані деякі практичні пропозиції:
з урахуванням специфічних умов України треба ширше використовувати іноземний досвід становлення фондового ринку, який накопичений не тільки в індустріальних країнах, але й в інших постсоціалістичних країнах;
необхідно визначити пріоритетні напрямки становлення фондового ринку, виходячи, по-перше, з поглибленого вивчення процесів, які складають ядро ринкових перетворень, у їх динаміці, по-друге, з необхідності першочергового розвитку інфраструктури фондового ринку;
всіляко сприяти формуванню мотиваційних механізмів розвитку пріоритетних напрямків біржового та позабіржового ринків України, економічно й організаційно залучати для цього державні та приватні інвестиції;
розробляти освітні програми становлення фондового ринку, враховуючи поряд з загальними, специфічні завдання у цій області, готувати для цього висококваліфікованих спеціалістів;
з метою підвищення рівня кваліфікації фахівців, які безпосередньо здійснюють операції з цінними паперами, і керівників юридичних осіб, які здійснюють професійну діяльність на фондового ринку вдосконалити процедуру сертифікації на фондовому ринку, що має сприяти ефективному його функціонуванню;
активізувати реалізацію системи мір щодо вдосконалення податкового законодавства як основи своєчасного надходження податків та зборів від операцій з цінними паперами, і обліку та контролю за дотриманням прав власності інвесторів;
створити умови для завершення перетворень відносин власності, для демонополізації економіки та прискорення просування по шляху ринкових перетворень з метою формування життєздатного фондового ринку;
з метою запобігання бідності у старості та підвищення державних гарантій у досягненні більш високих соціальних стандартів щодо пенсійного забезпечення громадян створити у перспективі недержавні пенсійні фонди, тому що саме вони стануть потенційними інвесторами, які здатні акумулювати значні кошти й орієнтуватися на довгострокові вкладення;
поширити підходи до регулювання фондового ринку на основі створення гнучкого та диференційного інструментарію державного регулювання процесів на фондового ринку, істотного поширення прав суб'єктів у здійсненні інвестиційної, емісійної, брокерської, дилерської та інших видів діяльності з метою створення мотиваційних механізмів економічного зростання, перерозподілу національного багатства в економіці, здійснення інвестицій у національну економіку як з боку вітчизняних, так і іноземних інвесторів;
орієнтуючись на стратегію становлення та подальшого розвитку національного фондового ринку, розробити і запустити механізм входу до світової фінансової системи.
Список використаних джерел
1. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні": За станом на 13 жовтня 2006 року. — Офіц. вид. — К.: Парламентське видавництво, 2006. — 23 с.
2. Закон України Про цінні папери та фондовий ринок // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2006, N 31, ст. 268.
3. Алексеєнко Л. М. Ринок фінансового капіталу: становлення, проблеми та перспективи розвитку. — К.: Вид. буд-к "Максимум", 2004. — 423 с.
4. Артус М. М. Фінанси. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2005. — 197 с.
5. Бєлєнький П. Ю. Шевченко-Марсель В. І., Другов О. О. Інфраструктура фінансового ринку в системі соціально-економічного розвитку регіону. — Л.: НАН України; Інститут регіональних досліджень., 2004. — 122 с.
6. Бєлєнький П. Ю., Шевченко-Марсель В. І., Другов О. О. Фінансовий ринок та його інфраструктура в умовах глобалізації: Проблеми, перспективи, регіон. аспекти. — Л.: Інститут регіональних досліджень НАН України , 2003. — 48 с.
7. Близнюк О. П., Лачкова Л. І., Оспіщев В. І., Бубенко І. В., Кривошей В. В. Фінанси. — К.: Знання, 2006. — 415 с.
8. Бондаренко Н. І. Фондова біржа. — Х.: ХНАУ, 2004. — 16с.
9. Бондарчук І. В.. Вплив державної інвестиційної політики на формування фондового ринку в Україні. — К.: Видавництво "К.І.С.", 2005. — 412 с.
10. Внукова Н. М., Грачов В. І., Кузьминчук Н. В. Ринок фінансових послуг. — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2004. — 276 с.
11. Внукова Н. М., Успаленко В. І. Фінанси: вступ до фаху. — Х.: Бурун і К, 2005. — 352 с.
12. Гаршина О. К. Цінні папери. — Краматорськ: ДДМА, 2004. — 216 с.
13. Голєв М. К., Павлов В. І.. Корпоративне управління: діяльність підприємств на фондовому ринку. — Луцьк: Надстир'я, 2004. — 212 с.
14. Губський Б. В. Біржові технології ринку — К., 1997. — 295с.
15. Гуткевич С. О., Корінько М. Д. Вексель у системі цінних паперів: проблеми становлення та розвитку. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2004. — 120 с.
16. Завальна Ж. В., Старинський М. В. Правове регулювання цінних паперів в Україні. — Суми: ВВП "Мрія-1" ЛТД, 2004. — 208 с.
17. Калашніков О. М., Калашнікова Т. В., Жабіна Н. А. Фінанси. — Х., 2004. — 108 с.
18. Калашнікова Т. В. Фінансовий ринок. — Х.: ХНАУ, 2005. — 220 с.
19. Калина А. В., Кощеєв О. О. Фондовий ринок. — К.: Університет "Україна", 2006. — 207 с.
20. Квєтна І. Р., Квєтний Р. Н., Шкарпета А. В. Механізми та моделі ціноутворення на світових фінансових ринках. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. — 222 с.
21. Кириленко В. В. Ринок фінансового капіталу. — Т.: ТДЕУ, 2006. — 272 с.
22. Клименко В. В. Фондовий ринок України у контексті фінансової безпеки держави. — К.: КНУТД, 2003. — 187 с.
23. Крамаренко В. І., Холод Б. І., Воробйов Ю. Н., Дудар А. П., Кантур С. Ф. Біржова діяльність. — К.: ЦУЛ, 2003. — 261с.
24. Кредісов А. І., Вергун В. А., Клочко В. П., Березовенко С. М., Волошин В. В. Фінансовий сектор ринкової та транзитивної економік. — К.: Знання України, 2004. — 351 с.
25. Ляшенко Ю. І. Фінанси. — Ірпінь, 2004. — 368 с.
26. Маслова С. О., Опалов О. А. Ринок фінансових послуг. — К.: Кондор, 2006. — 192 с.
27. Маслова С. О., Опалов О. А. Фінансовий ринок. — К.: Каравела, 2004. — 344 с.
28. Михальський В. В. Роль фінансового ринку в економічному розвитку реального сектора вітчизняної економіки. — К.: Ніка-Центр, 2005. — 296 с
29. Мозговий О. М. Фондовий ринок. — К.: КНЕУ, 2001. — 96 с.
30. Оскольський В. В. До цивілізованого ринку цінних паперів. Українська фондова біржа в контексті ринкових перетворень. — К.: УФБ, 1999. — 153 с.
31. Оскольський В. В. Ринок цінних паперів України: погляд через призму діяльності Української фондової біржі. — К.: УФБ, 2001. — 216 с.
32. Оскольський В. В., Одинцов В. А., Яцюк Г. В. Фондова біржа від "А" до "Я". — К.: УФБ, 2001. — 79 с.
33. Пілецький В. Т., Куликова Н. А. Ринок цінних паперів. — Алчевськ: ДонДТУ, 2005. — 152 с.
34. Ринок цінних паперів і фондова біржа. — Л.: Видавництво ЛКА, 2002. — 90 с.
35. Сабліна Н. В. Фінансовий ринок. — Х.: ХДЕУ, 2004. — 92 с.
36. Солодкий М. О. Біржовий ринок. — К.: Джерела М, 2002. — 336 с.
37. Суторміна В. М., Радзієвська В. М., Стеценко Б. С. Фінансовий ринок. — К.: КНЕУ, 2001. — 100 с.
38. Хома І. Б., Алєксєєв І. В., Тревого Л. С., Андрушко Н. І. Ринок фінансових послуг. — Л.: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. — 247 с.
39. Шелудько В. М. Фінансовий ринок. — К.: Знання, 2006. — 536 с.
40. Школярук В.А. Портфельні інвестиції. – К.: Знання, 2006. – 408 с.
41. Бабенко А.С. Проблеми регулювання фондового ринку України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 13: Збірник наукових праць: Наукове видання.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС, 2005.- 270 c.
42. Бондарчук І. Основні фактори становлення фондового ринку в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України.- 2006.- № 1.- C.177-184.
43. Бралатан В.П. Розвиток біржового ринку в Україні // Економіка АПК.- 2006.- № 2.- C.126-130.
44. Гапчич Д.М. Становлення рейтингової інфраструктури фондового ринку України // Фінанси України.- 2005.- № 1.- C.77-82.
45. Герасимова С. Механізми державного регулювання ринку фінансових послуг // Банківська справа.- 2005.- № 6.- C.42-47
46. Дідківський Є.М. Розвиток фондового ринку на основі вдосконалення організації роботи професійних учасників ринку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 14: Збірник наукових праць.- Суми: УАБС НБУ, 2005.- 267 c.
47. Жданов В.І. Сучасні принципи моделювання валютного ринку як складової фінансового ринку // Формування ринкових відносин в Україні.- 2003.- № 11.- C.23-28.
48. Задорожна Р. Первинне публічне розміщення цінних паперів як засіб розвитку фондового ринку України // Економіст.- 2006.- № 4.- C.48-52.
49. Лапішко З.Я. Національна депозитарна система - основа інфраструктури фондового ринку // Вісник Національного банку України.- 2006.- № 4.- C.49-52.
50. Міньков В.І. Деякі особливості розвитку фондового ринку України // Фінанси України.- 2005.- № 12.- C.104-115.
51. Назарчук М., Карпенко Л. Про деякі особливості розвитку організованого ринку цінних паперів в Україні // Економіка України.- 2005.- № 10.- C.33 42.
52. Назарчук М., Курбацький Г. Фондові біржі та позабіржові ТІС: схожість і відмінності між ними // Економіка України.- 2005.- № 11.- C.21-30.
53. Розвиток фондового ринку України // Ринок цінних паперів. Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.- 2005.- № 7.- C.63-86.
54. Розвиток фондового ринку України // Ринок цінних паперів. Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.- 2004.- № 7.- C.55-89.
55. www.dfb.donbass.com
56. www.smida.gov.ua
57. ukrse.kiev.ua
58. www.pse.com.ua
59. www.uise.kiev.ua
60. www.spbex.ru
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
700
Скачать бесплатно 22072.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.