У нас уже 27423 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Страхи та тривожності в підлітковому віці
Количество страниц 50
ВУЗ Одесский психоаналитический институт
Год сдачи 2011
Бесплатно скачать 22091.doc 
Содержание ПЛАН
ВСТУП 3-6
Розділ 1. Особливості страхів і тривожності в підлітковому віці 6-37
1.1 Психофізіологічні аспекти страху 6-20
1.2 Класифікація страхів та їх маски 20-31
1.3 Особливості підліткових страхів і тривожності 31-36
Розділ 2. Емпіричні дослідження страхів і тривожності в
підлітковому віці 37-55
2.1 Методи та процедури дослідження страхів і тривожності 37-42
2.2 Аналіз результатів дослідження страхів та тривожності 42-49
2.3 Корекція страхів і тривожності 49-55
ВИСНОВКИ 56-59
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 60-62
ДОДАТКИ 63-71ВСТУП
Проблема тривожності є однією з найбільш актуальних проблем у сучасній психології. Серед негативних переживань людини тривожність займає особливе місце, часто вона приводить до зниження працездатності, продуктивної діяльності, до труднощів у спілкуванні. Людина з підвищеною тривожністю згодом може зштовхнутися з різними соматичними захворюваннями. Розібратися у феномені тривоги, а також у причинах її виникнення досить складно. У стані тривоги ми, як правило, переживаємо не одну емоцію, а деяку комбінацію різних емоцій, кожна з який впливає на наші соціальні взаємини, на наш соматичний стан, на сприйняття, мислення, поведінку. При цьому варто враховувати, що стан тривоги в різних людей може викликатися різними емоціями. Ключовою емоцією в суб’єктивному переживанні тривоги є страх.
Варто розрізняти тривогу як стан і тривожність як властивість особистості. Тривога - реакція на небезпеку, що погрожує, реальну чи уявлювану, емоційний стан дифузійного безоб’єктного страху, що характеризується невизначеним відчуттям небезпеки (на відміну від страху, що являє собою реакцію на цілком визначену небезпеку). Тривожність - індивідуальна психологічна особливість, яка характеризується підвищеною схильністю відчувати занепокоєння в різних життєвих ситуаціях, у тому числі і тих.
Поряд із спробами прийти до погодженого визначення для опису стану тривоги, дослідники намагаються виявити, у чому криються щирі причини виникнення цього стану. Серед можливих причин називаються і фізіологічні особливості (особливості нервової системи - підвищена чутливість чи сенситивність), і індивідуальні особливості, і взаємини з однолітками і з батьками, і проблеми в школі і багато чого іншого. Багато фахівців сходяться на думці, що серед причин, що викликають дитячу тривожність, на першому місці - неправильне виховання і несприятливі відносини дитини з батьками, особливо з матір’ю.
Тривожність може породжуватися як реальним неблагополуччям особистості в найбільш значимих областях діяльності і спілкуванні, так і існувати всупереч об’єктивного благополучного положення, будучи наслідком визначених особистісних конфліктів, порушень у розвитку самооцінки.
Тривожність як властивість особистості багато в чому обумовлює поведінка суб’єкта. Визначений рівень тривожності - природна й обов’язкова особливість активної діяльної особистості. У кожної людини існує свій оптимальний чи бажаний рівень тривожності - це так звана корисна тривожність. Оцінка людиною свого стану в цьому відношенні є для нього істотним компонентом самоконтролю й самовиховання. Однак, підвищений рівень тривожності є суб’єктивним проявом неблагополуччя особистості.
Тривожність впливає і на самооцінку дитини. Підвищений рівень тривожності в дитини може свідчити про його недостатню емоційну пристосованість до тих чи інших соціальних ситуацій. Це породжує загальну установку на непевність у собі.
Важливе місце в сучасній психології займає вивчення гендерних аспектів тривожної поведінки. Замічено, що інтенсивність переживання тривоги, рівень тривожності в хлопчиків і дівчаток різні. Особливо гостра проблема тривожності є для дітей підліткового віку. У силу ряду вікових особливостей підлітковий вік часто називають "віком тривог". Підлітки тривожаться з приводу своєї зовнішності, із приводу проблем у школі, взаємин із батьками, вчителями, однолітками. І нерозуміння з боку дорослих тільки підсилює неприємні відчуття.
Таким чином, питання вивчення дитячої й підліткової тривожності займають значне місце в сучасній психології. Серед найбільш злободенних питань - виявлення причин виникнення й способів корекції тривожної поведінки. Не останнє місце займає вивчення гендерних розходжень у прояві тривожності.
Об’єкт дослідження: емоційна сфера особистості.
Предмет дослідження: особливості прояву страхів і тривожності в підлітковому віці.
Ціль дослідження: дослідити особливості прояву страхів і тривожності у хлопчиків і дівчат підліткового віку.
Задачі дослідження:
1) зробити теоретичний аналіз фізіологічних особливостей страхів і тривожності; зробити теоретичний аналіз класифікації страхів і їх, масок;
2) зробити теоретичний аналіз особливостей підліткових страхів і тривожності;
3) провести емпіричні дослідження страхів і тривожності в підлітковому віці.
Припущення: в підлітковому віці соціально-обумовленні страхи зростають; дівчата більш чуттєві до соціально-обумовленних страхів ніж хлопці.
Практична значущість полягає в тому, що отримані результати можуть бути використані шкільним психологом для корекції страхів і тривожності підлітків, для проведення тренінгів.
Методи дослідження: спостереження, бесіди, різноманітні діагностичні методики, статистичні методики кількісного та якісного аналізу.
Структура дипломної роботи: дипломна робота складається з вступу, двох розділів, висновків, описка використаної літератури та додатків; загальна кількість сторінок 71.
Список литературы ВИСНОВКИ
Дослідження страху і тривожності дозволило нам зробити наступні висновки:
Страх - негативний емоційний стан, що з’являється при одержанні суб’єктом інформації про реальну чи уявлювану небезпеку. Страх належить до категорії фундаментальних емоцій людини.
Страх можна визначити як афективне загострене сприйняття загрози для життя, самопочуття й благополуччя людини. Страх і тривога - два різних поняття. Тривога як передчуття небезпеки, почуття занепокоєння найчастіше виявляється в очікуванні якоїсь події, яку важко прогнозувати і яка може загрожувати своїми неприємними наслідками.
Розрізняють дві форми тривоги:
• тривога - стан, тобто такий тип тривоги, що ми відчуваємо під час усіляких життєвих ситуацій;
• тривога як риса особистості, тобто певна властивість тієї чи іншої особистості, її готовність до тривоги і страху.
Залежно від того, наскільки виражена тривожність, які механізми захисту і компенсації використовує індивід, у психології її поділяють на три основні форми: гостру, регульовану та компенсовану й культивовану.
Кожній дитині притаманні певні страхи. Однак якщо їх дуже багато, то можна говорити про прояви тривожності в характері дитини.
Бажання позбутися почуття тривоги свідомо та несвідомо викликає механізми захисту або регуляції, які ще називають «масками». «Маски» тривожності - це способи захисту та засоби регуляції й компенсації тривоги. Маски не позбавляють, або не повністю позбавляють дитину від переживань, але допомагають краще її контролювати та приховувати від оточуючих.
Існує сім основних масок, що приховують наш страх:
• покірність;
• владність (компенсація);
• агресивність (протест);
• самообман;
• втеча у віртуальні світи;
• алкоголізм;
• наркоманія і токсикоманія.
У підлітковому віці відбувається зменьшення природних інстинктивно обумовлених страхів і збільшення соціально обумовлених, що говорити про інтенсивне формування особистості, а це у свою чергу збільшує соціальну чутливість підлітка. Більшою чутливістю в сфері міжособистісних відносин володіють дівчата, у яких кількість соціальних страхів більша, ніж у хлопчиків.
Психологічний та соціально-психологічний клімат родини в підлітковому віці впливає на появу всіляких страхів. Напруженість у сімейних взаєминах, непорозуміння, що існують не тільки між батьками, а і між батьками і дітьми, сприяють появі страхів, що несприятливо відображається на самооцінці, впевненості в собі, а без них неможливе повноцінне відчуття свого «я», нормальне спілкування з однолітками.
Аналіз показав, що в підлітковому віці соціально-обумовленні страхи зростають; дівчата більш чуттєві до соціально-обумовленних страхів ніж хлопці; розходження страхів хлопчиків і дівчат статистично значимі. Таким чином аналіз даних дозволяє нам говорити про корекцію страхів і тривожності підлітків.
Реакція батьків на страх повинна бути спокійною. Не можна залишатися байдужими, але і надмірне занепокоєння може привести до посилення страхів. Спробуйте обговорити з дитиною його страх, попросіть його описати почуття і сам страх. Чим більше дитина буде говорити про страх, тим краще - це краща терапія, чим більше він говорить, тим менше боїться.
Спробуйте переконати дитину боятися чого-небудь, але не применшуйте страх, а поділиться своїм досвідом, якщо він є, порадьте що-небудь. Можна придумати казку і розробити з дитиною комплекс заходів щодо боротьби зі страхом. Наприклад, дитина, яка боїться, що хтось уночі влізе в його вікно, придумала цілу історію про те, як він переміг непроханого гостя за допомогою іграшкової рушниці, яке для такого випадку завжди було напоготові. Однак дитина повинна намагатися дотримуватись розроблених правил. Якщо страх виражений, то боротися з ним треба послідовно. Наприклад, якщо дитина боїться собак, для початку варто сходити в гості, де є маленьке щеня і пограти з ним, потім, можливо, з’їздити на пташиний ринок.
Зрозуміло, намагайтеся підвищити самооцінку дитини, підтримуйте успішні для нього види діяльності, завжди вмійте тактовно оцінити успіхи дитини в подоланні страхів. Пам’ятайте, що пряме питання небезпечне - воно може спровокувати рецидив. Завжди намагайтеся готувати дитину до загрозливої ситуації, що наближається, забезпечте йому надійний захист, але не робіть її надлишковою.
Рекомендації з роботи з тревожними дітьми
1. Підвищення самооцінки дитини:
- здійснювати підтримку, піклуватися про їх і якнайчастіше давати позитивну оцінку їх діям і вчинкам;
- називати дитину по імені і хвалити його в присутності інших дітей і дорослих;
- порівнювати результати діяльності даної дитини з його ж результа- тами, які він досяг вчора, чи тиждень місяць назад;
- постаратися встановити візуальний контакт, таке пряме спілкування буде вселяти почуття довіри в душу дитини.
2. Навчання дитини способам зняття м’язової й емоційної напруги:
- елементи масажу і навіть простого розтирання тіла, яке також сприяє зняттю м’язової напруги;
- улаштовувати вистави, маскаради, просто розфарбовувати обличчя старими губними помадами.
3. Обробка навичків володіння собою в ситуаціях, що травмують дитину: - сюжетно-ролеві ігри (сюжетами для ролевих ігор доцільно вибирать “тяжкі” випадки з життя кожної дитини).
Доброзичливий психологічний клімат у родині сприяє гармонічному розвитку особистості дитини і зниженню рівня тривожності. Батькам потрібно якнайбільше спілкуватися зі своїми дітьми, улаштовувати сімейні свята, походи на природу, у зоопарк, у театр, на виставки.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Спиваковская А. Психотерапия: игра, детство, семья. - М.: ЭКСМО-Пресс, 1999.-304с
2. Александровский Ю. Познай и преодолей себя. - СПб.: Питер, 1992
3. Аллан Фромм «Азбука для родителей или как помочь ребенку в трудной ситуации», Томас Гордон «Р.Е.Т. Повышение родительской эффективности». - Екатеринбург: Изд-во АРД ЛТД.,1997г.
4. Байярд Р.Т., Байярд. Ваш беспокойный подросток. Руководство для отчаявшихся родителей/Пер. с англ. - М.: Просвещение, 1991.
5. Бэлорусов С. Психологія страху смерті: проблеми буття з т.з. релігії, психології, філософії // Людина і світ. - 2002, №3
6. Веоніч Н.О. Особливості тривожності сучасних підлітків// Психолог - 2004, №23-№24.
7. Видайко С.Н. Допомога - поруч// Психолог - 2003, №15.
8. Вовенагр. Размышление и максима. - Л.: Наука, 1998
9. Грановская М. Элементы практической психологии - Л.: Наука, 1988
10. Джеймс У. Психология. - М.: Голос, 1991
11. З. Фрейд Психология безсознательного - М.: Наука, 1989.
12. Захаров А. Как помочь нашим детям избавиться от страхов - М.: Голос, 1995
13. Захаров А. Неврозы у детей и подростков - Л.: Медицина, 1988
14. Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка - М., «Просвещение», 1993г.
15. Захаров А.И. Неврози у детей. - СПб.: Дельта, 1996. - 480 с.
16. Захаров. И. Дневные и ночные страхи у детей. СПб.: Союз, 2000
17. Изард К. Е. Психология емоций / Перев. С англ. - СПб.: Издательство "Питер", 2000.
18. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. - СПб: Питер, 2001
19. Карнеги Д. Как перестать беспокоится и начать жить. - Екатеринбург: Изд-во “Литур”, 2001.
20. Ковалев С.В. Подготовка старшекласников к семейной жизни. Тесты, опросники и ролевые игры. - М.: Просвещение, 1991.
21. Крылов А.А. Практикум по эксперементальной и прикладной психологии. - Л.: Издательство ленинградского университета, 1990.
22. Литвак М. Если хочешь быть счастливым - Ростов на Дону: Феникс, 1995.
23. Мазур В. Страх як психологічна проблема особистості // Практична психологія та соціальна робота - 2002, №3
24. Макарова Е.Г. «Преодолеть страх искусство или терапия» - М., «Школа-Пресс», 1996.
25. Мамонтов С.Ю. Страх. Практика преодоления - СПб.: Питер, 2002.
26. Мей Р. Проблема тревоги / Пер. с англ. А. Г. Гладкова. - М.: Изд-во ЕКСМО-Пресс, 2001.
27. Немов Р.С. Псиология: Учебник для студентов пед. вузов.: В 3кн. - 3-е. Изд. М.: Владос, 1999.
28. Ноздрачев А.Д. Физиология вегетативной нервной системы. - М.: Медицина, 1983.
29. Овчарова Р.В. «Практическая психология» - М.: Т.Ц. «Сфера», 1996.
30. Осадько О.О. Страх тривоги: Специфіка психологічної допомоги // Психолог, 2003 - №13
31. Осадько О.О. Страх як прояв особистісних самообмежень // Психолог, 2004 - №7
32. Популярная психология для родителей: 2-е изд., исправл. /Под ред. А.С. Спиваковской. - СПб.: Союз, 1997.
33. Прихожан А. М. Причини, профилактика и преодоление тревожности // Психологическая наука и образование, 1998 - №2.
34. Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика - Москва-Воронеж, 2000.
35. Пусс И. Страх // Знание сила, 1998. - №5.
36. Римман Ф. Основные формы страха. - М.: Алетейя, 1999.
37. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002.
38. Рыбаков А. Страх - М.: Наука, 1990.
39. Сидоренко Е.В. Методи математической обработки в психологии - СПб.: ООО «Речь», 2002.
40. Спиваковская М. Как быть с родителями. Педагогика, М.: 1986.
41. Тополянский В. Струковская М. Психосоматические расстройства. - М.: Медицина, 1986.
42. Ференс Т. Боремося зі страхом разом // Здоров’є жінки в Україні - 2000. - №2
43. Франков В. Человек в поисках смысла. - М.: Прогресс, 1990.
44. Щербатых Ю.В. Психология страха: Популярная энциклопедия. - М.: Изд-во “ЭКСМО - Пресс”, 2002.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
200
Скачать бесплатно 22091.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.