У нас уже 18720 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Геологічна будова межиріччя Орель – Бритай - Сіверський Донець (Харківська область)
Количество страниц 77
ВУЗ Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
Год сдачи 2011
Бесплатно скачать 22133.doc 
Содержание ВСТУП
1. ГЕОГРАФО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ РОБІТ 4
2. ГЕОЛОГІЧНА ВИВЧЕНІСТЬ РАЙОНУ 6
3. СТРАТИГРАФІЯ 10
4. ТЕКТОНІКА 31
5. ГЕОМОРФОЛОГІЯ 35
6. ІСТОРІЯ ГЕОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ 42
7. ГІДРОГЕОЛОГІЯ 47
8. КОРИСНІ КОПАЛИНИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ РОЗМІЩЕННЯ 54
9. ОХОРОНА ПРАЦІ 72
10. ВИСНОВКИ 75
11. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 77
12. ГРАФІЧНІ ДОДАТКИ 78
ВСТУП
Матеріал для даної бакалаврської роботи був зібраний під час виробничої практики у КГП КП «Південукргеологія» у липні 2010 року.
Матеріал був опрацьований, скорочений і оформлений згідно вимог до бакаврської роботи.
Список литературы ВИСНОВКИ
Грунтуючись на проведених дослідженнях, зроблені наступні узагальнюючі висновки:
1. Збір, обробка і узагальнення нових даних з геології району дослідження, що з’явились майже за півстоліття по завершенню останньої зйомки у масштабі 1:200 000, дозволили внести суттєві уточнення щодо розподілу у розрізі і поширення по площі всіх виділених стратонів, в окремих випадках по-новому вирішити питання геологічної будови території і оцінити її перспективи на різні види корисних копалин
2. Створено комплект карт масштабу 1:200 000, який включає геологічні карти і карти корисних копалин дочетвертинних утворень та четвертинних відкладів, а також інші спеціальні карти.
3. На структурно-геоморфологічній основі проведене районування території і виділені генетичні типи названих відкладів для подальшого їх дослідження і картування у більш крупних масштабах.
4. Переінтерпретовані і детально описані терасові комплекси на всіх основних річках дослідженої території.
5. Вперше для даної території складений повний комплект літолого-фаціальних карт всіх світ палеогену і неогену в масштабі 1:500 000.
6. Проведений літолого-фаціальний аналіз і детальна стратифікація кайнозойських відкладів дозволили визначити межі поширення, розподіл потужностей і особливості складу виділених стратонів, що в свою чергу використано для визначення неотектонічної активності локальних структур протягом окремих відрізків геологічного часу.
7. В результаті геологічного довивчення території виявлені нові і уточнені раніше визначені контури і параметри проявів різних типів корисних копалин із виділенням найбільш перспективних ділянок.
8. По корисним копалинам, пов’язаним із полтавською серію, отримані наступні результати:
• підтверджено розповсюдження в регіональному плані продуктивних поясів титано-цирконієвих розсипів та скляних пісків;
• виявлено перспективний Зеленокутський прояв титано-цирконієвих розсипів, який за всіма параметрами перевищує раніше виявлене Краснокутське розсипне родовище;
• виявлені перспективні Клиновий та Охочівський прояви скляних пісків, на яких можна провести попередню розвідку, а також перспективні Берецький та Комсомольський прояви комплексної сировини (формувальних та скляних пісків), які рекомендовані до пошуково-оціночних робіт першої черги;
• зроблені подальші рекомендації до раніше відкритих та розвіданих родовищ корисних копалин.
9. Отримані дані з гідрогеології і екологічного стану геологічного середовища засвідчили наявність загрозливої ситуації щодо перспектив використання для водопостачання водоносних горизонтів і забруднення довкілля.
12. Деякі питання геологічної будови території остаточно не вирішені і потребують додаткового вивчення та обґрунтування. До таких належать:
-детальне розчленування верхньоміоценових і пліоценових відкладів;
-визначення більш чіткої границі між неогеновою і четвертинною системою;
-сумнівна доцільність використання горизонтів, не рекомендованих до вживання Стратиграфічним словником України, а також стратонів із літологічною назвою;
-сумнівна доцільність використання серій, представлених однією світою;
-сумнівна доцільність розчленування сталої за своїм літологічним складом авіловської світи на підсвіти з віднесенням верхньої підсвіти до гжельського ярусу, а середньої і нижньої – до касимівського.


Список використаної літератури:
Опубліковані роботи:
1. Айзенверг Д.Е., Бражникова Н.Е., Новик Е.О. и др. Стратиграфия каменноугольных отложений Донецкого бассейна. – К: АН УССР, 1963.-182 с.
2. Айзенверг Д.Е., Берченко О.И., Бражникова Н.Е. Геология и нефтегазоносность Днепровско – Донецкой впадины. Стратиграфия. - К: Наук. думка, 1988. -146 с.
3. Балуховский Н. Ф. Новые данные о геологическом строении и истории развития окраин Донецкого бассейна. //Изв. АН СССР, сер. геол., -1959. -№2
4. Биостратеграфическое обоснование границ в палеогене и неогене Украины. -К.: Наук. Думка, 1979. – 202 с.
5. Веклич М.Ф., Сиренко М.А., Мельничук И.В. и др. Палеогеографические этапы и рабочая стратиграфическая схема плейстоцена равнинной территории Украины. //Теоретические и практические проблемы палеографии. - К.: Наук. Думка, 1977.- С. 89-110.
Фондові матеріали:
6. Рябущенко В.К. Отчет о разведке Ефремовского месторождения каменной соли. ХКГП, Харьков, 1963. - 221 с.
7. Борисенко Ю.А., Рудий М.Г. та ін. Звіт про геологічне довивчення площ масштабу аркушів 1:200 000 М-37-ХІІІ (Бєлгород) в межах України, М-37-ХІХ (Харків) і східної половини аркуша М-36-XVIII (Богодухів) в межах України.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
300
Скачать бесплатно 22133.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.