У нас уже 212666 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ ХРОНІЧНОМУ ГАСТРИТІ НА ПОЛІКЛІНІЧНОМУ ЕТАПІ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Количество страниц 32
ВУЗ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Год сдачи 2008
Содержание ЗМІСТ
Вступ 3
Глава 1 Загальна характеристика гастритів 5
1.1. Етіологія та патогенез хронічного гастрита 5
1.2. Класифікація і клінічна характеристика
хронічного гастрита 6
1.3 . Основні підходи до немекаментозного і
відновлювального лікування 9
Глава 2 Механізми лікувальної дії фізичних
вправ при хронічному гастриті 11
Глава 3 Мета, завдання, засоби, методи і методики
лікувальної фізичної культури при хронічному
гастриті на поліклінічному етапі фізичної реабілітації 14
Висновки 26
Практичні рекомендації 28
Список використаної літератури 30
ВСТУП 3

Актуальність роботи. Захворюваність органів травлення в структурі загальної захворюваності займає одне з перших місць, найчастіше вражаючи людей працездатного віку. Причини захворювань складні і багатообразні, хоча основне місце займає інфекційний чинник. Перенесені гострі кишкові інфекції спри-чиняють за собою довгочасні розлади діяльності органів травлення. Саме розповсюдженні захворювання шлунку це гастрити і виразкова хвороба. За на-слідками масових обстежень гастрит виявляється більш ніж у 60% дорослого населення індустрально розвинених країн. Гастріт- це запальні або воспа-літельно- дистрофічні зміни слизистої оболонки шлунку. Гастрити підрозділя-ються на гострі та хроніні. При гострому гастриті розвиток запальних змін в шлунку наступає швидко - протягом декількох годинників. Проте найбільш час-тіше захворювання - хронічний гастрит, характерною особливістю якого є посту-повий розвиток запального процесу, тобто зміни в слизистій оболонці, пору-шення моторної і секреторної функцій шлунку. При такому гастріті нерідко стра-ждають і інші органи травлення: печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, а також нервова і ендокринна система. Це поступово прогресуюче захворювання, періоди загострення змінялися станом ремісії .
Хронічний гастрит - поліетіологічне захворювання унаслідок тривалого пору-шення живлення, споживання продуктів, дратівливих слизисту оболонку шлунку, пристрасті до гарячої їжі і пиття, поганого розжовування їжі, їжі в сухом'ятку, частого вживання алкогольних напоїв, неповноцінного живлення, особливо при недоліку білка, вітамінів і заліза. Інші захворювання органів травлення (апен-дицит, коліт, холецистит і ін.) часто сприяють розвитку хронічного гастриту, як і порушення в діяльності ендокринних залоз, центрів вегетативної нервової системи, що також впливають на секреторну і інші функції шлунку. Лікувальна фізична культура як чинник реабілітації займає важливе місце у терапії хронічних захворювань травневої системи. Особливості перебігуцих захворювань, часті рецидиви, що вимагають тривалого протирецидивного профілактичного лікування, ви
4
значають необхідність ширшого використання лікувальної фізкультури. Застосування засобів і форм ЛФК - один з шляхів раціонального обмеження медикаментозної терапії і підвищення медичної і економічної ефективності ліку-вання. Існує безліч літератури яка знайшла лікування даного захворювання, про-блема застосування засобів ЛФК ще під питанням.[4,5 ]
Мета роботи - охарактезувати основні підходи до призначення засобів лікувальної фізичної культури, в системі фізичної реабілітації хворих на хроніч-ний гастрит на поліклінічному єтапі реабілітації
Завдання роботи:
1. Вивчити і проаналізувати сучасну літературу з даної проблеми
2. Дать етіопатогенетичну і клінічну характеристику
хронічного гастриту.
3. Розглянути диференційований підхід до застосування засобів
лікувальної фізичної культури і визначити її роль у фізичній реабілітації
хворих, що страждають хронічним гастритом.
Новизна роботи полягає в розгляді диференційованого застосування засобів лікувальної фізичної культури і систематизації основних підходів до призначення цих засобів при хронічному гастриті.
Практична і теоретична значущість. Представлені в роботі методики лі-кувальною гімнастикою для хворих хронічним гастритом можуть бути
використані у лікувально - профілактичних установах, а також у навчальному процессі для підготовки фахівців з фізичної реабілітації по дисципліні « Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів.
Обсяг і структура роботи. Робота написана на 31 сторінках комп'ютерної верстки і складається з вступу, трьох глав, виводів, практичних рекомендацій, списку використаної літератури (31 джерело). У роботі представлені 3 комплекси лікувальної гимнастики.
Список литературы ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. В умовах полікліники та санаторія лікувальна фізична культура застосову-ється по трьом руховим режимам: щедящій, щедяще тренуючий, тренуючий.
2. Щадний. З перших занять організм хворого адаптують до фізичних наван-тажень побутового і трудового характеру. Застосовуються вправи для всіх м'язо-вих груп, загальнорозвиваючи вправи, спеціальні, дихальні вправи, ходьба, пра-цетерапія і спортивно- прикладні ігри. Необхідно стежити за правільностью вико-нання черевного дихання, діафрагмального дихання. Темп виконання повільний і середній кількість повторень 6-8 разів з паузами відпочинку. Продовженність лі-кувальної гімнастики 20-25 мін.
3. Щадно- тренуючий режим. Мета цього режиму адаптувати організм хворих трудового і побутового навантаження. Застосовується: теренкур кут підйом 10 градусів, рухомі ігри, катання на ковзанах, велосипед. Вправи загальнорозвиваю-чи, спеціальні і коррегирующие вправи. Збільшується кількість вправ на черевний прес і дихальних вправ. Початкові положення на всіх режимах, лежачи на спині, сидячи, лежачи на боці, стоячи коленно- кистьевоє, ходьба. Амплітуда виконання вправ середня і повна. Темп виконання середній і повільний. Тривалість заняття лікувальною гімнастикою 25-30 мін. Навантаження поступово збільшується.
4. На тренуйочому руховому режімі мета полягає у відновленні здоров'я і фізи-чної працездатності хворих. Вправи для всіх м'язових груп виключаючи різких рухів. із зростаючим зусиллям з різних початкових положень. Діафрагмальнє ди-хання здійснюється з максимальною глибиною.
Ходьба збільшується на 2-3 км., ходьба по сходах- до 4-6 поверхів, бажані прогу-лянки на свіжому повітрі. Також застосовується фізіотерапія, основне завдання її, поліпшення нейро- гуморальної регуляції травлення. Хворим з підвищеною секреторної функцією рекомендується по-більш давати вправи на правому боці, із зниженою на лівому боці. Тривалість занять лікувальною гімнастикою 30-45 мін.Всі складно координовані вправи призначаються поступово, з урахуванням
29
віку хворих, фізичної підготовленності і ступенем адаптації до фізичних наванта-жень.
5. Отримані нами дані рекомендується для використання у практичній роботі фахівців з фізичної реабілітації в лікувальних установах та в навчальному процесі для студентів Вузів фізичної культкри з дисципліни « Фізична реабілітація у клі-ніці внутрішніх хвороб».

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бузник И.М. Енергитический обмен и питание.- М: Медицина, 1978.-234 с.
2. Барановский А.Ю. Основы домашней медицины.- СПб: Комета, 1997.- 688 с.
3. Барановский А.Ю. Реабилитация гастроэнтерологических больных в работе терапевта и семейного врача.- СПб: Фолиант, 2002.-416 с.
4. Барановский А.Ю. Болезни обмена веществ.- СПб.: Питер, 2001.- 544 с.
5. Григорьев П.Е., Яковенко Э.П. Диагностика и лечение хронических болезней органов пищеварения.- М.: Медицина, 1990. - 383 с.
6. Доценко В.А., Батырев М.И., Зубцов Ю.Н. Диетическое питание. Справочник.- СПб.: Издательский Дом « Нева», 2002.- 352 с.
7. Дмитриев А.Е., Маринченко А.Л. Лечебная физкультура при операциях на ор-ганах пищеварения.-Л.: Медицина, 1990.- 160 с.
8. Дейнеко Н.Ф. Диагностика и лечение заболеваний органов пищеварения в клинике внутренних заболеваний.- Харьков: Основа, 1991.-272 с.
9. Егоров М.Н, Левитский Л.М. Ожирение.- М.: Медицина, 1964.- 345 с. 10. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура: Учебник.- М.:ГЭОТАР-
МЕД, 2004.- 560 с.
11. Журавлева А.И., Граевская Н.Д. Спортивная медицина и лечебная физическая культура: Руководство для врачей.- М.: Физкультура и спорт, 1993.-432 с.
12.Златкина А.Р. Лечение хронических болезней органов пищеварения. – М.:Медицина,1994.-336 с.
13. Кидалов В.П. Профилактика и лечение болезней органов пищеварения.- СПб: Атон, 1998.- 256 с.
14 .Княжев В.Н., Куликов Л.Н. Правильное питание.-М., 1998.- 234 с.
15. Комплексная терапия при заболеваниях органов пищеварения / Под ред. Н.Т. Ларченко, А.Р. Златкиной.- М: Медицина, 1977.-336 с.
16. Лепорский А.А. Лечебная физкультура при заболеваниях обмена веществ и заболеваниях суставов.- М.: Медгиз, 1960.-432 с.
17. Лечебная физкультура: справочник Епифанов В.А.- М.: Медицина,1987.-234
31
18. Лечебная физкультура и врачебный контроль: учебник / Под ред. В.А. Епифанова, Г.Л. Апанасенко.-М.: Медицина, 1990.- 245 с.
19. Маколкин В.И., Овчаренко С.И. Внутренние болезни: учебник. –М.: Медеци-на, 1999.-523 с.
20. Милерян В.Е. Методические основы подготовки и проведение учебных заня-тий в медицинских вузах.- К.:Б.и., 1995.- 546 с.
21. Мухін В.М. Фізична реабілітація.- К.: Олімпійська література, 2005.- 471 с.
22. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов: Т. 1. Диагностика болезней органов пищеварения.-М.: Медицина. 2003.- 223 с.
24. Пелещук А.П., Гастроэнтология.- К.: Здоровье, 1995.- 301 с.
25. Пилашевич А.А. Нарушенное питание.-К.: 1970.- 200 с.
26.Ситель А.Б. Гимнастика для внутренних заболеваний.- М.:Метафора,200.-126 с
27. Физическая реабилитация: учебник / Под ред. С.Н. Попова.- Ростов на Д: Феникс, 2004.- 609 с.
28. Филипов Ю.А., Галенко З.Н Распространенность и структура заболеваний органов пищеварения в Украине //Другий Український тиждень гастроентерологів.- Дніпрпетровськ, 1997.- С. 4-5.
29. Шурыгин Д.Я.,Сидоров К.А. Правильное питание.- Л.:Медицина, 1980.- 123 с.
30. Шарафанов А.А. Лечебная физкультура при заболеваниях органов пищеварения.- Ставрополь: Кн. изд-во, 1982.- 159 с.
31. Шурыгин Д.Я.- Лечебная гимнастика.- М.: Медицина, 1980.- 125 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.