У нас уже 25320 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Гасіння пожежі та ліквідація аварії на АЗС
Количество страниц 85
ВУЗ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
Год сдачи 2012
Содержание ЗМІСТ
№ з/п Назва розділу Сторінка
1 Вступ 5
2 Розділ 1. Актуальність обраної теми 7
3 Розділ 2. Оперативно-тактична характеристика об`єкта 12
4 Розділ 2.1. Загальні дані по АЗС 12
5 Розділ 2.2. Загальна характеристика АЗС «ОВІС» 13
6 Розділ 2.3. Короткий опис технологічної схеми 15
7 Розділ 2.4. Характеристика основного устаткування 16
8 Розділ 2.5. Організація експлуатації АЗС 18
9 Розділ 3. Вимоги пожежної безпеки до розміщення АЗС 21
10 Розділ 3.1. Загальні вимоги 21
11 Розділ 3.2. Вимоги до розміщення традиційних, блочних, контейнерних та модульних АЗС 23
12 Розділ 3.3. Вимоги до розміщення БП АЗС 25
13 Розділ 3.4. Вимоги пожежної безпеки до будинків та спо-руд АЗС 26
14 Розділ 3.5. Вимоги щодо обладнання АЗС засобами про-типожежного захисту 32
15 Розділ 4. Аналіз небезпек речовин, що обертаються на об`єкті 36
16 Розділ 5. Аналіз пожежної небезпеки АЗС 47
17 Розділ 5.1. Аналіз пожежної небезпеки параметрів техно-логічного процесу 47
18 Розділ 5.2. Аналіз пожежної небезпеки устаткування і тех-нологічних блоків об`єкта обстеження 48
19 Розділ 5.2.1. Аналіз небезпеки вузлу розвантаження авто-цистерн 50
20 Розділ 5.2.2. Аналіз небезпеки резервуарів рідкого палива 57
21 Розділ 5.2.3. Аналіз небезпеки паливороздавльних колонок 62
22 Розділ 6. Розрахунок сил та засобів 69
23 Розділ 6.1. Розрахунок сил та засобів при гасінні пожежі в резервуарі 69
24 Розділ 6.2. Розрахунок сил та засобів при гасінні розливу 72
25 Розділ 7. Безпека праці та екологічні аспекти 76
26 Висновки 82
27 Список використаної літератури 83


Вступ

Нафтопереробна промисловість є однією з найважливіших складових частин економіки України. Без підприємств по переробці, зберіганню й транспортуванню нафти і нафтопродуктів неможливий нормальний розвиток промисловості, його ріст у плані і випуску нових видів товарів народного споживання, хімічних речовин і матеріалів, необхідних для стабільного існування і подальшого розвитку багатьох областей промислового й агропромислового комплексів.
Україна не являється крупною нафтовидобувною країною. Вона імпортує значні об’єми нафти з країн далекого й ближнього зарубіжжя і в зв’язку з цим, ос-новною задачею держави є забезпечення ефективної роботи об’єктів зберігання, використання нафти та нафтопродуктів (нафтопереробні заводи, нафтобази, нафтосховища, автозаправні станції тощо) шляхом запобігання або ліквідації надзвичайних ситуацій на цих підприємствах.
Підприємства по зберіганню нафти й нафтопродуктів є складовою частиною великого комплексу по видобутку, транспортуванню, переробці і збереженню нафти і нафтопродуктів.
Дані за останні 10 років свідчать про те, що в рік, у середньому, походить від 4 до 5 пожеж резервуарів. Характерною рисою всіх цих пожеж є те, що вони носять важкий характер і для їхньої ліквідації необхідно залучення великої кількості сил і засобів.
Пожежі нафти і нафтопродуктів у резервуарах, як правило, є складними, лік-відуються з притягненням великої кількості сил та засобів і наносять значні матеріальні збитки.
Організаційно-технічна готовність до гасіння таких пожеж є однією з важли-вих задач гарнізонів МНС України. В зв’язку цим, розгляд питань тактики застосування прийомів та способів ліквідації надзвичайних ситуацій при пожежах в резервуарних парках являється актуальним, що далі і передбачено при виконанні дипломного проекту.
Об'єкт обстеження на предмет визначення небезпеки, можливих аварій і їхніх наслідків є автозаправна станція АЗС «ОВІС», розташована за адресою вул. Чкалова, 2-Г в м. Харкові, зі складом світлих нафтопродуктів, що призначена для прийому, зберігання та відпустки споживачам неетилірованого бензину та дизельного палива.
Метою дипломного проекту є проведення аналіз об’єкту щодо визначення небезпек, можливих аварій і їхніх наслідків, з урахуванням наступних факторів:
- хімічні і фізичні властивості бензину та дизельного палива;
- значення параметрів процесу прийому, зберігання і видачі рідкого пали-ва;
- конструкційні особливості устаткування, що обумовлюють наявність не-безпек, властивому даному типові устаткування;
- розташування об'єкта в межах населеного пункту;
- технічні й організаційні можливості АЗС по запобіганню переходу аварій-ної ситуації в аварію і локалізації наслідків аварії, що виникла.
На основі отриманих результатів потрібно визначити найбільш вірогідний варіант виникнення аварії (пожежі) на території АЗС і для обстановки, що може скластися, визначити кількість сил та засобів для ліквідації пожежі в найкоротший термін.


Список литературы Висновки

АЗС являє собою складну пожежовибухонебезпечну систему, що найчастіше розташована поблизу будинків, об'єктів, лісів і вимагає серйозного і швидкого її вивчення.
В рамках дипломного проекту було досліджено пожежну небезпеку АЗС «ОВІС», розташованої за адресою вул. Чкалова, 2-Г в м. Харкові. Цей об’єкт призначений для прийому, зберігання та відпустки споживачам неетилірованого бензину та дизельного палива, має склад світлих нафтопродуктів.
Було розглянуто технологічну схему АЗС й проведено аналіз пожежовибухонебезпеки як горючих речовин, що обертаються на об’єкті, так і основного устаткування: резервуарів рідкого палива, паливороздавальних колонок, устаткування безпеки.
Також в дипломному проекті було зроблено перевірку на відповідність орга-нізації експлуатації АЗС та вимогам пожежної безпеки до розміщення, і в результаті зроблений висновок, що об’єкт в цілому відповідає вимогам нормативних документів.
На основі проведеного аналізу пожежної небезпеки устаткування й техноло-гічних блоків об'єкта обстеження з’ясовані основні сценарії розвитку аварій (по-жеж) на АЗС і для двох найбільш ймовірних варіантів виникнення пожеж були зроблені розрахунки сил та засобів при гасінні пожежі в резервуарі та при гасінні розливу.
Отримані результати є доцільними до використання для всіх АЗС м. Харкова, тим більше, що велика кількість із них побудована за типовими проектамиі мають одне й теж підпорядкування.
Також в дипломному проекті розглянуті питання дотримання безпеки праці при ліквідації аварій та гасінні пожеж на АЗС, з’ясовані екологічні наслідки при гасінні пожеж.

Список використаної літератури

1. Баратов А.Н. Иванов Е.Н. Пожарная безопасность. Взрывобезопасность. М. Химия, 1987 г.
2. Баратов А.Н., Корольченко А.Я., Кравчук Г.Н. Пожаровзрывобе-зопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник. – М.: Хи-мия, 1990 г.
3. Бесчастнов М.В. Взрывобезопасность и противоаварийная защита химико-технологических процессов - М., Химия, 1983 г.
4. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
5. ГОСТ 2084-77. Бензины автомобильные.
6. ГОСТ 12.1.011–78. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний.
7. ДБН 360-92** "Містобудування. Планування та забудова міських і сільсь-ких поселень"
8. ДСТУ 7144:2009 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини-піноутворювачі.
9. Закон України "Про охорону праці ". Постанова Верховної Ради України № 2695-XII від 14.10.1992 р.
10. Закон України «Про пожежну безпеку». Постанова Верховної Ради України № 3747-Х1 від 17.12.1993 р.
11. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки». Постанова Верховної Ради України №2245-111 від 18.01.2001 р.
12. Закон України “Про правові засади цивільного захисту”. Постанова Вер-ховної Ради України №1859-ІV від 24.06.2004 р.
13. Наказ МНС від 07.02.2008 р. № 96. Тимчасовий статут дій у надзвичайних ситуаціях. Частина ІІ (Гасіння пожеж. Органи управління, пожежно-рятувальні під-розділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту).
14. Наказ МНС України № 312 від 17.05.2007 р. Вимоги безпеки праці при ве-денні пошуково-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт підрозділами МНС України.
15. Наказ МНС України №376 від 06.12.2005 року «Інструкція щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних станцій».
16. Наказ МНС України № 685 від 05.10.2007 р. «Організація управління в надзвичайних ситуаціях. Методичні рекомендації.»
17. Определение нормативного запаса пенообразователя для тушения горю-чих жидкостей в резервуарах: Рекомендации. - М.: ВНИИПО, 1986.
18. Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситу-ацій і аварій, затверджене наказом Комітету по нагляду за охороною праці України 17.06.99 № 112.
19. «Правила технической эксплуатации стационарных, контейнерных и пе-редвижных автозаправочных станций», утверждены Госкомнефтепродуктом СССР 27.03.86.
20. СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика.
21. Тушение нефти и нефтепродуктов: Пособие / Безродный И.Ф., Гиле-тич А.Н., Меркулов В.А. и др. - М.: ВНИИПО, 1996.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
300

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.