У нас уже 23718 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Склокристалічні покриття з підвищенною міцністю на основі безлужних систем, модифікованих SnO2
Количество страниц 61
ВУЗ ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Год сдачи 2012
Содержание ЗМІСТ

Вступ....................................................................................................................3
1 Аналітичний огляд джерел інформації. .....................................................4
1.1 Конструкційна міцність скла та склокристалічних матеріалів…..4
1.2 Огляд оксидних систем для створення конструкційно зміцнених стекол………………………………..................................................................10
1.3 Властивості елементів та оксидів, що впливають на міцність склоподібних матеріалів………………………………………………………
1.4 Висновки з літературного огляду.....................................................15
2 Теоретичні розрахунки складів експериментальних стекол на базі безлужних оксидних систем.............................................................................16
2.1 Евтектичні склади стекол в системі CaO –SiO2 – SnO2..................16
2.2 Евтектичні склади стекол в системі CaO – SiO2 – PbO................. 24
2.3 Прогнозні розрахунки властивостей експериментальних стекол……………...............................................................................................31
3 Експериментальні дослідження зміцнених стекол……………….
4 Економічна частина.........................................................................................
5 Охорона праці..................................................................................................
Висновки.... ........................................................................................................32
Перелік джерел інформації...............................................................................33
Додаток………………………………………………………………………...36Вступ

Конструкційні матеріали та покриття з конструкційною міцністю є новим класом матеріалів, що відрізняються унікальними механічними і технічними властивостями. Мікроструктуру таких матеріалів визначають технологічні параметри, вид модифікуючої домішки, її рівномірне розподілення у вміщуючій матриці.
Введення модифікуючої домішки сприяє регулюванню процесів фазоутворення, одержанню мікрокристалічної щільної структури матеріалу. Необхідна міцність склокристалічних матриць може бути досягнути шляхом стопорної дії кристалічних фаз, що армують матричну склофазу.
Рушійною силою цього процесу є різниця хімічних потенціалів об’єму напруженого середовища і зменшеної дефектності кристалу, що зростає.
Використання в якості модифікаторів скловидної кремнекисневої сітки оксидів sp-елементів, зокрема PbO и SnO2, дозволить контролювати створення щільної структури матеріалу, який має відрізнятися підвищеною конструкційною міцністю.
Потреба в проведенні даної роботи пов'язана з розвитком теоретичних досліджень в маловивченій субсолідусній області багатокомпонентних безлужних систем, які містять оксиди PbO и SnO2.
Список литературы


Список джерел інформації

1. Лукин Е. С., Макаров Н. А., Козлов А. И. и др. Современная оксидная керамика и области ее применения // Межотраслевой научно-технический журнал «Конструкции из композиционных материалов», 2007.– № 1.– С.3-13.
2. Третьяков Ю.Д. Керамика - материал будущего.– М.: Знание, 1987. – 48 с.
3. Аппен А.А. Химия стекла: – Изд-во «Химия», 1970. – 352с.
4. Писаренко Г. С., Амельянович К. К., Козуб Ю. И. и др. Конструкционная прочность стекол и ситаллов.– Киев: Наук. думка, 1979.– 284с.
5. Куколев Г. В. Химия кремния и физическая химия силикатов.–М.: Изд-во «Высшая школа», 1966.– 463с.
6. Стрнад З. Стеклокристаллические материалы / Пер. с чеш.; Под ред Варшала Б.Г. – М.: Стройиздат, 1988.– 256с.
7. Третьяков Ю.Д., Лепис Х. Химия и технология твердофазных материалов.– М.: Изд-во МГУ, 1985.– 256 с.
8. Шевченко В.Я., Баринов С.М. Техническая керамика.– М.: Наука, 1993.– 187 с.
9. Ceramics and Society / Ed. R.J. Brook. Faenza:Techna, 1995.– 158 p.
10. Торопов Н.А., Барзаковский В.П., Лапин В.В., Курцева Н.Н., Бойкова А.И. Диаграммы состояния силикатных систем. Справочник. Выпуск третий. Тройные силикатные системы. – Ленинград: Наука, 1972.– 448с.
11. Фізико-хімічні системи тугоплавких неметалічних і силікатних матеріалів: Навчальний посібник / Бережний А.С., Пітак Я.М., Пономаренко О.Д., Соболь Н.П. – Київ: НМК ВО, 1992.– 172с.
12. Минералы. Справочник. Диаграммы фазовых равновесий. Выпуск 2. Фазовые равновесия, важные для технического минералообразования. Отв. ред. Чухров Ф.В., Островский И.А., Лапин В.В. – М.: Наука, 1974.– 500с.
13. Ходаковская Р.Я. Химия титансодержащих стекол и ситаллов. – М.: Химия, 1978.– 285с.
14. Диаграммы состояния силикатных систем. Справочник. Выпуск первый. Двойные системы. Торопов Н.А., Барзаковский В.П., Лапин В.В., Курцева Н.Н. – Л.: Наука, 1969.– 822с.
15. Третьяков Ю.Д., Лепис Х. Химия и технология твердофазных материалов. М.: Изд-во МГУ, 1985. – 256 с.
16. http://ru.wikipedia.org/wiki/
17. http://www.diclib.com/cgi-bin/
18. http://elm.e-science.ru/
19. http://www.schoolchemistry.by.ru/
20. http://www.pereplet.ru/
21. http://chem100.ru/
22. Leciejewicz J. Acta cryst., 1961.– р. 14, 1304.
23. Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия: Учебник для вузов.– М.: Высшая школа, 1981.– 679 с.
24. Grafenauer S. N. Jb. Min., Abhandl., 1960.– р. 94.
25. Юшко С. А. Тр. Моск. геол.-разв. ин-та, 1948.– с. 23, 211.
26. Barth T. Norsk geol. tidsskr., 1927– р. 9, 317.
27. Epstein L. F., Howland W. H. Binary mixture of UO2 and other oxides // J. Amer. Cer. Soc.– 1953.– № 11.– p. 10.
28. Baur W. H. Acta cryst., 1961.–р. 209.
29. Тарасов В. В., Хоконов Х. Б., Черноплеков Н. А. Сб. «Физико-химические основы керамики». Промстройиздат, 1959.– с. 170.
30. Егоров-Тисменко Ю. К. Кристаллография и кристаллохимия: учебник./ М.: КДУ, 2005.– 592с.
31. Лисачук Г. В., Романова О. А., Романов Р. В., Трусова Ю. Д. Программа расчёта вязкости, поверхностного натяжения и ТКЛР для многокомпонентных стекол. // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск «Хімія, хімічна технологія та екологія».– Харків: НТУ «ХПІ».– 2008.– №33.– с. 137-142.
32. Трусова Ю. Д. Эмпирический критерий кристаллизационной способности многокомпонентных оксидных расплавов. // Вестник НТУ «ХПИ», 2004,– Вып. 34.– с. 38-44.
33. Болдырева А. М. Зап. Мин. об-ва, 1939, 68, вып. 3, с. 386 (типоморфизм).
34. Павлушкин Н. М. Основы технологии ситаллов.¬– М.: Стройиздат.– 1979.– 360 с.
35. Лебедева С. И. Определение микротвердости минералов. Изд-во АН СССР, 1963.– с. 152.
36. Горбатов Г. А. Минеральное сырье, 1961, вып. 3, 116; Рожкова Е. В., Ершова К. С. Минеральное сырье. Выпуск 3, 1961,– с. 98.
37. Самсонов Г. В., Борисова А. Л., Жидкова Т. Г., и др. Физико-химические свойства окислов. Справочник. Изд-во «Металлургия», 1978.– 472 с.
38. Матвеев М. А., Матвеев Г. М., Френкель Б. Н. Расчеты по химии и технологии стекла. Справочное пособие. Изд-во литературы по строительству. М.: 1972.– 240 с.
39.Создание высокоэффективной технологии получения полифункциональных покрытий по керамике с температурой формирования не больше 1280 оС : Отчет о НИР / Харьковский государственный политехн. ун-т.- 02071180; № ГР D195 У 009048.- Харьков, 1996.- 209 с.
40. Федоренко Е.Ю. Полифункциональные стеклокристаллические покрытия по керамике на основе системы CaO-MgO-B2O3-SiO2: Дис… канд. техн. наук: 05.17.11.- Харьков, 1995.- 162 с.
41. Карапетьянц М.Х., Карапетьянц М.Л. Основные термодинамиче-ские константы неорганических и органических веществ. -М.- 1968. -470 с.
42. ПУЭ - 87. Правила устройства электроустановок. – М.: Энергоатомиздат., 1987. – 648 с.
43. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. – Введен 01.01.89.
44. ГОСТ 12.1.003 – 83*. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. – Введен 01.07.89.
45. ГОСТ 12.1.012-90. Вибрационная безопасность Общие требования. – Введен 01.01.91.
46. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничого приміщення. – Київ, 2000.
47. ГОСТ 12.1.007-88. ССБТ. Вредные вещества. Классификация. Общие требования безопасности. – Введен 01.01.89.
48. НАПБ Б.03.002-2007. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною і пожежною небезпекою. – Діє з 01.01.08.
49. ДБН В.1.1.-7-2002. Пожежна безпека об’єктів будівництва. – Діє з 01.01.03.
50. НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. – Діє з 01.01.02
51. ДБН В.2.5-28-2006. Природне та штучне освітлення. – К: М.нбуд, 2006.
52. Справочник по технике безопасности. /Сост. П.А. Долин./ – М.: Энергоатомиздат., 1984. – 824 с.
53. ДСН 3.3.6.039-99. Санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації. - Київ. 1999.
54. ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку ті інфразвуку. - Київ. 1999.
55. НПАОП 0.00-1.29-97. Правила захисту від статичної електрики. – Діє з 01.01.98.
56. ГОСТ 12.1.018-93. ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие технические требования. – Введен 01.01.94.
57. ГОСТ 12.1.004-91*. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. – Введен 01.07.95.
58. НАПБ А. 01.001 – 2004. Правила пожежної безпеки в Україні. – Діє з 01.01.05.
59. СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование. – М.: Стройиздат., 1992.
60. ДНАОП 0.03 – 3.01 – 71. Санітарні норми проектування промислових підприємств. – Діє з 01.01.72.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
300

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.